Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension."

Transkript

1 Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love i kraft også kaldet Reform af førtidspension og fleksjob. Reformen betyder ændringer i følgende lovgivninger herunder: Beskæftigelsesloven Beskæftigelsesansvarsloven Lov om aktiv social politik Lov om arbejdsløshedsforsikring Lov om sygedagpenge Barselsloven Lov om arbejdsskadeforsikring Lov om social pension Lov om social service Reformen betyder således store ændringer i arbejdet med komplekse sager, hvor kommunen forbereder ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Det grundlæggende formål med reformen er at komme væk fra et system, hvor borgere får tilkendt førtidspension i stedet for at få hjælp til et liv med arbejde. Reformen får størst betydning for unge mennesker op til 40 år, som fremover ikke kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. Unge skal i stede have en individuel og helhedsorienteret indsats i et eller flere ressourceforløb. For borgere over 40 år skal der etableres ét ressourceforløb. Etablering af Rehabiliteringsteamet Med Rehabiliteringsteamet bliver der etableret en ny model for samarbejde. Sagsbehandlere arbejder sammen på tværs af forvaltninger og sektorer om en koordineret og helhedsorienteret indsats. Borgeren skal være i centrum. Sagsbehandleren skal igennem hele forløbet have et tæt samspil med den enkelte borger. Forberedelsen af sagen kommer til at foregå i samspil med borgeren, så borgerens eget perspektiv bliver omdrejningspunktet. Kommunerne og regionens sundhedsvæsen skal samarbejde på en ny måde. En sundhedskoordinator fra regionen skal som fast medlem af Rehabiliteringsteamet være med til at planlægge forløbet for udsatte borgere. For Middelfart Kommune betyder dette, at flest mulige borgere fastholdes på arbejdsmarkedet helst i ustøttet beskæftigelse. Baggrund Byrådet skal oprette et rehabiliteringsteam. Rehabiliteringsteamet er et dialog- og koordineringsforum, som afgiver en indstilling i alle sager, inden beslutning om og tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension træffes 1

2 af kommunen. Indstillingen skal indeholde rehabiliteringsteamets vurderinger i forhold til borgerens muligheder for at opnå beskæftigelse eller uddanne sig. Formål og opgave Rehabiliteringsteamet er et koordineringsforum. Formålet med rehabiliteringsteamet er, med udgangspunkt i den enkelte borgers samlede situation, at sikre en tværfaglig koordinering og en helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltninger og myndigheder med fokus på beskæftigelse og uddannelse, så den enkelte borger så vidt muligt får fodfæste på arbejdsmarkedet. Rehabiliteringsteamet afgiver indstilling i de sager, der foreligges teamet, inden der træffes beslutning om tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændige erhvervsdrivende og førtidspension af kommunen. Målgruppe Målgruppen er borgere i alderen 18 til 65 år fra sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse eller ingen forsørgelse. Rehabiliteringsteamet Rehabiliteringsteamet skal drøfte og give indstilling om, 1) hvorvidt borgeren skal gives ressourceforløb, fleksjob, anden beskæftigelsesrettet indsats eller førtidspension, 2) hvilke beskæftigelsesmæssige, sociale og sundhedsmæssige indsatser der er nødvendige for, at den enkelte borger opnår fodfæste på arbejdsmarkedet, og hvordan disse indsatser koordineres, og 3) hvordan opfølgning på ressourceforløbet tilrettelægges, så personen støttes i at fastholde uddannelses- og beskæftigelsesmålet, herunder hvorvidt og i hvilket omfang der er brug for mentorstøtte for at sikre, at indsatsen realiseres. Rehabiliteringsteamet skal hele tiden holde sig for øje, at målet er, at borgeren skal tættere på uddannelse eller job. Rehabiliteringsteamet skal have en tværfaglig sammensætning med repræsentanter fra relevante forvaltningsområder, herunder 1) beskæftigelsesområdet, 2) sundhedsområdet, 3) socialområdet, 4) regionen ved en sundhedskoordinator (1. juli 2013), 5) undervisningsområdet i sager vedrørende borgere under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse og i øvrige sager efter behov. Borgeren og borgerens sagsbehandler deltager i rehabiliteringsteamets møder, når borgerens sag behandles. Sagen kan dog behandles uden borgerens deltagelse, hvis det er åbenbart formålsløst at udvikle borgerens arbejdsevne. Kommunen træffer afgørelse i sagen på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling. Hvis kommunen ikke følger rehabiliteringsteamets indstilling, skal sagen forelægges for rehabiliteringsteamet på ny, inden der træffes afgørelse. Når rehabiliteringsteamet har revurderet sagen, træffer kommunen afgørelse. Behov Der etableres et rehabiliteringsteam, der som basis består af to personer fra beskæftigelsesområdet, en person fra socialområdet og en person fra sundhedsområdet. 2

3 Teamet mødes hver 14. dag for at udarbejde en indstilling i de sager, der bliver forelagt rehabiliteringsteamet. Ressourceforbruget Nedenfor redegøres der for minimumskriterierne for 2013 ved etableringen af Rehabiliteringsteamet. Det skønnes, at der som minimum i løbet af 2013 vil blive behandlet 150 sager på Rehabiliteringsteamets møder. Antallet af sager, der skal forelægges for Rehabiliteringsteamet vil stige fremadrettet, efterhånden som borgernes sager skal genoptages eller genbehandles. Rehabiliteringsteamet skal afgive en indstilling på alle forelagte sager. Borgerens sagsbehandler udfylder Rehabiliteringsplanen forberedende del inden forlæggelse for Rehabiliteringsteamet og efterfølgende udfylder sagsbehandlerne Rehabiliteringsplan indsatsdel på baggrund af Rehabiliteringsteamets indstillinger. Aktører der skal være til stede i Rehabiliteringsteamet: En sekretær (Job- og vækstcentret). En mødeleder (Job- og vækstcentret). En repræsentant fra Handicap-psyk (Socialforvaltningen). En repræsentant fra Sundhedsafdelingen. Borger. Én til to bisiddere. Borgers sagsbehandler. Lægekonsulent indtil 1. juli Fra 1. juli vil der deltage en sundhedskoordinator fra Region Syddanmark. Eksempler på aktører der ad hoc kan være til stede i Rehabiliteringsteamet: Socialpsykiatrien. UU. Misbrugscentret. En repræsentant fra Børne- og familieafdelingen. Det antages, at der i 2013 vil være behov for ca. 24 sagsmøder årligt, et hver 14. dag. I snit vil der mindst være 5 sager på hvert rehabiliteringsteammøde. Det forventes, at et Rehabiliteringsteammøde vil have en varighed af 1½ time per sag, svarende til 7,5 time + ½ times formøde og ½ times eftermøde. Forberedelse til møderne Sekretær og mødeleder fra Job- og vækstcenter forventes at bruge 2 x 5 time til at læse Rehabiliteringsplanen inkl. bilag igennem. Repræsentanter fra Handicap- og psykiatriafdelingen og Sundhedsafdelingen forventes at bruge 2 x 2½ time til at læse Rehabiliteringsplanen igennem. Desuden skal der bruges ressourcer på at koordinere indkaldelserne mellem de forskellige aktører, materialet skal udarbejdes og fordeles til de enkelte aktører og indkaldelse af borger, hvilket skønnes at tage 5 timer pr. møde. Udgifter til sundhedskoordinator fra Region Syddanmark Middelfart Kommune skal finansiere sundhedskoordinatoren fra Region Syddanmark. Sundhedskoordinatoren skal: efter behov yde bistand i forberedelse af sager, deltage i Rehabiliteringsteamet og bidrage til vurdering af den konkrete sag og 3

4 vurdere, om der er behov for yderligere rådgivning fra klinisk funktion 1. Sundhedskoordinatorens indstilling indgår som en del af Rehabiliteringsteamets indstilling. Middelfart Kommune skal finansiere sundhedskoordinatoren. Det betyder at der skal: Indhentes ca. 120 lægeattester til 1600,- kr. pr. attest egen læge. Fremmøde af sundhedskoordinator på rehabiliteringsteammøderne vurderes til 24 dage 7650 kr. pr dag. Kommunen beslutter efter behov og bl.a. på baggrund af Rehabiliteringsteamets indstilling, om en sag skal henvises til Klinisk funktion. Det skønnes, at en speciallægeattest fra klinisk funktion vil koste mellem 9500,- kr ,- kr. 2 Ressourceforbrug til Region Syddanmark sundhedskoordinator/ speciallægeerklæringer fra klinisk funktion (baseret på forsigtigt skøn, da aftalen ikke er forhandlet på plads): Fremmøde af sundhedskoordinator i Rehabiliteringsteamet 24 dage á 7650 kr. pr. dag kr. Speciallægeerklæringer fra Klinisk Funktion 50 erklæringer á 9500 kr kr kr. Ressourceforbrug til lægeerklæring praktiserende læge (foreløbig vurdering 1600 kr. pr erklæring): Skøn 120 lægeerklæringer á 1600 kr kr kr. Efter afholdelse af Rehabiliteringsteammødet Rehabiliteringsteamets skriftlige indstilling skal udarbejdes og formidles til mødedeltagerne. Såfremt der indstilles til et ressourceforløb, skal der udpeges en koordinerende sagsbehandler. Det skønnes, at der skal bruges én time pr. skriftlig indstilling. Rehabiliteringsplan forberedende del Rehabiliteringsplanen består af to dele. Planens del ét, som er den forberedende del, udarbejdes for alle sager, der forelægges rehabiliteringsteamet, og den danner grundlag for sagens behandling i Rehabiliteringsteamet. Rehabiliteringsplanen forberedende del, udarbejdes af den enkelte borgers sagsbehandler. Den forberedende del skal indeholde: 1. Udannelses- og beskæftigelsesmål. 2. Beskæftigelsesmæssige, sociale og helbredsmæssige ressourcer og udfordringer, herunder dokumentation for forudgående indsats. 3. Den praktiserende læges vurdering på baggrund af en konsultation. Desuden skal den forberedende del indeholde oplysninger om borgerens: - erfaringer og ressourcer ift. job og uddannelse bl.a. CV, - personlige ressourcer, bl.a. familie og netværk, - beskæftigelsesmæssige og sociale udfordringer, - fremtidige ønsker til job og uddannelse, 1 Kommunen finansierer rådgivning fra klinisk funktion. Klinisk funktion etableres af Region Syddanmark og vil bl.a. trække på faglig ekspertise så som arbejds- og/eller socialmedicin, psykiater, psykolog, neurologer, reumatologer mm. 2 Udgiften til den kliniske funktion er ikke forhandlet på plads mellem de Syddanske Kommuner og Region Syddanmark. 4

5 - helbredssituation, vurdering af helbredets betydning for job- og uddannelsesmuligheder og - hidtidige forsørgelseshistorik. Den indledende del må ikke indeholde en indstilling. Ressourceforbruget for Rehabiliteringsteam og Rehabiliteringsplan forberedende del Normering Job- og Vækstcenter: 1 stilling à kr. Normering Sundhedsafdeling: 0,25 stilling à kr. Normering Handicap- og psykiatriafdeling: 0,25 stilling à kr. I alt lønudgifter: kr kr. Rehabiliteringsplan - indsatsdelen Baggrund Personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal have et individuelt tilrettelagt ressourceforløb, der kan vare fra et til fem år ad gangen. Det er en forudsætning for, at en person kan blive tilkendt et ressourceforløb, at kommunen dokumenterer, at de hidtidige indsatser og tilbud ikke har bragt personen i uddannelse eller job, og at alle relevante muligheder i beskæftigelseslovgivningen vurderes som værende udtømte. Formål Rehabiliteringsplan Indsatsdelen danner grundlaget for, hvilken indsats der skal ligge i ressourceforløbet for den enkelte borger. Indsatsen i ressourceforløbene skal være tværfaglig og sammenhængende og skal hjælpe personen videre i livet. Der skal med andre ord i højere grad være fokus på, hvilke ressourcer den enkelte har, og hvordan disse kan udvikles. På kort sigt er målet, at den enkelte får bedre fodfæste, så arbejdsevnen kan udvikles. Det er i den forbindelse afgørende, at den enkelte borger får én gennemgående og koordinerende sagsbehandler, der har ansvaret for at varetage borgerens sag på tværs af sektorer og lovgivningsområder. Målgruppen Målgruppen for at blive indstillet til et ressourceforløb er personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats ender med at få tilkendt førtidspension. Som udgangspunkt vil det være borgere med komplekse problemer, som kræver en tværgående helhedsorienteret og længerevarende indsats Alle relevante muligheder for en aktiv indsats alene efter den ordinære beskæftigelseslovgivning skal være afprøvet eller vurderet formålsløs. Borgere, der bliver tildelt et ressourceforløb, vil komme fra ledighedsydelse, sygedagpenge, kontanthjælp eller ingen ydelse, og de har så komplekse problemer, at de er i risiko for at få tilkendt førtidspension. Personer under 40 år får tildelt et eller flere ressourceforløb (af 1 til 5 års varighed) indtil det 39. år, hvorimod personer over 40 år får tilbudt et ressourceforløb af (1 til 5 års varighed), inden der kan tages stilling til en eventuel førtidspension. 5

6 Rehabiliteringsplan - Indsatsdelen Efter borgerens rehabiliteringsplan forberedende del har været forelagt Rehabiliteringsteamet, udarbejdes rehabiliteringsplanens indsatsdel for de borgere, der tilbydes et ressourceforløb. Indsatsdelen udarbejdes af borgerens koordinerende sagsbehandler. Det vil primært være Job- og vækstcentrets sagsbehandlere, der varetager den koordinerende funktion og dermed udarbejder indsatsdelen. Rehabiliteringsplanen - indsatsdelen udarbejdes på baggrund af et eller flere møder i Rehabiliteringsteamet og beskriver den tværfaglige indsats, der iværksættes på baggrund af Rehabiliteringsteamets indstilling og de enkeltes forvaltningers beslutninger som led i ressourceforløbet. Indsatsdelen skal indeholde: 1. Uddannelses- og beskæftigelsesmål. 2. Plan for hvilke indsatser fra de forskellige forvaltninger og myndigheder. Indsatsdelen skal indeholde fastsættelse af: borgernes konkrete mål om job og uddannelse, evt. inden for brancher eller jobfunktion, delmål inden for beskæftigelse, sundhed, uddannelse og det sociale, der fører til beskæftigelse, konkrete tilbud eller aktiviteter, der skal indgå, herunder målet med indsatsen på kort sigt, opfølgning inkl. behov for mentor og mentors rolle og opgaver. Ressourceforløbene Ressourceforløb kan have en varighed på mindst et år op til fem år og er en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der fokuserer på borgerens progression. Ressourceforløbets primære fokus er at udvikle borgerens arbejdsevne, og således er beskæftigelsemålet centralt. Ressourceforløbene tilpasses løbende den enkelte borgers behov og skal hele tiden sikre progression. Opfølgning og justering varetages af koordinerende sagsbehandler og sker i samarbejde med borgeren. Opfølgning sker ved individuel samtale ved personligt fremmøde mindst 6 gange inden for 12 kalendermåneder. Ved afslutning af ressourceforløbet vurderes borgerens progression og resultatet af indsatserne og behovet for yderligere tilbud eller andre indsatser. Det skal ske i så god tid, at kommunen kan træffe afgørelse om fremadrettet indsats i umiddelbar forlængelse af ressourceforløbets afslutning og skal kunne danne grundlag for det videre forløb. Det betyder, at der skal udarbejdes en Rehabiliteringsplan forberedende del. Sagen forlægges Rehabiliteringsteamet, der kommer med en indstilling til f.eks. endnu et ressourceforløb, tilkendelse af fleksjob eller førtidspension. Ressourceforbrug ressourceforløb driftudgifter/tilbud Udgifter til ressourceforløb Job- og Vækstcenter: Udgifter til ressourceforløb Sundhedsafdelingen: Udgifter til ressourceforløb Handicap- og psykiatriafdeling: kr. Behov Rehabiliteringsplanen indsatsdelen udarbejdes kun for personer, der tilbydes et ressourceforløb. 6

7 Hermed iværksættes ressourceforløbet kun, hvis Rehabiliteringsteamet har indstillet, at der skal iværksættes et ressourceforløb. Værdi At der bliver etableret et fagligt samarbejde på tværs af forvaltninger og afdelinger, således at flest mulige borgere fastholdes på arbejdsmarkedet helst i ustøttet beskæftigelse. Ressourceforbrug for rehabiliteringsplanen indsatsdelen Rehabiliteringsplan indsatsdel: Normering Job- og Vækstcenter: 1 stilling koordinerende sagsbehandler à kr kr. Normering Sundhedsafdeling: 0,25 stilling à kr. Normering Handicap- og psykiatriafdeling: 0,25 stilling à kr. I alt lønudgifter: kr. Tidsplan for Rehabiliteringsteam og Rehabiliteringsplan forberedende del og indsatsdelen Kravet til at Middelfart Kommune etablerer et rehabiliteringsteam trådte i kraft 1. januar Første møde i det foreløbige Rehabiliteringsteam forventes primo februar Det forventes, at den endelige organisering af Rehabiliteringsteamet vil være på plads medio marts Effektvurdering Beskæftigelsesregion Syddanmark udarbejder måltal for udviklingen på fleksjob- og førtidspensionsområdet, der vil indgå i den årlige opfølgning på udviklingen både på landsplan, regionalt og kommunalt. De konkrete måltal er direkte udledt af beregningerne bag konsekvenserne af reformen. Der vil således være en sammenhæng mellem målopfyldelse og opnåelse af de forventede besparelser. Sideløbende vil styregruppen løbende have fokus på organiseringen, arbejdsgangen og økonomien for at kunne justere og optimere rehabiliteringsteamets arbejde, organiseringen af de tværfaglige samarbejde i forbindelse med ressourceforløbene. 7

8 Budget vedr. LF 53 (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v.). Finansiering af reformen sker ved at mindske tilgangen til førtidspension og kontanthjælp og ændring af fleksjobordningen. Lovforslagets økonomiske beregninger er endnu ikke afstemt mellem KL og regeringer, men nedenstående udvikling på førtidspension følger i store træk beregningerne i lovforslaget. Førtidspension: Ved budgetlægning af 2013 var forudsætningen at tilgangen til førtidspension lå på 85 personer fra 2013 og fremover. Ifgl. Jobcentret bliver tilgangen efter den nye reform på 50 personer årligt, svarende til en nedgang på 35 personer. Tilgangen fra Jobcentret i 2012 blev 52 personer, og ca. 25% af disse, blev allerede ved budgetlægning 2013 medregnet, hvorfor der i denne beregning kun medtages 25 personer som gennemslag fra regnskab Nettoudgiften pr. helårsperson er kr. Tilgangen forudsættes at ske løbende over hele året, således at virkningen er 50%. Dette giver en besparelse på nuværende budget 2013 på: 35 personer à kr. x 50 % kr. 25 personer á kr. (gennemslag for 2012) kr. I alt kr. I budget 2014 bliver virkningen: 35 personer à kr. x 50 % kr. 60 personer à kr. (gennemslag for tidligere år) kr. I alt kr. I budget 2015 bliver virkningen: 35 personer à kr. x 50 % kr. 95 personer à kr. x (gennemslag for tidligere år) 11. I alt kr. I budget 2016 bliver virkningen: 35 personer à kr. x 50 % kr. 130 personer à (gennemslag for tidligere år) kr. I alt kr. Rehabiliteringsteam og Rehabiliteringsplan forberedende del: Normering Job- og Vækstcenter: 1 stilling à kr. Normering Sundhedsafdeling: 0,25 stilling à kr. Normering Handicap- og psykiatriafdeling: 0,25 stilling à kr. I alt lønudgifter: kr kr. Rehabiliteringsplan indsatsdel: Normering Job- og Vækstcenter: 1 stilling koordinerende sagsbehandler à kr kr. Normering Sundhedsafdeling: 0,25 stilling à kr. Normering Handicap- og psykiatriafdeling: 0,25 stilling à kr. I alt lønudgifter: kr. 8

9 Ressourceforløb driftudgifter/tilbud: Udgifter til ressourceforløb Job- og Vækstcenter: Udgifter til ressourceforløb Sundhedsafdelingen: Udgifter til ressourceforløb Handicap- og psykiatriafdeling: kr. Udgifter til Region Syddanmark sundhedskoordinator/speciallægeerklæringer fra klinisk funktion (baseret på forsigtigt skøn da aftalen ikke er forhandlet på plads): Fremmøde af sundhedskoordinator i Rehabiliteringsteamet 24 dage á 7650 kr. pr. dag kr. Speciallægeerklæringer fra Klinisk Funktion 50 erklæringer á 9500 kr kr kr. Udgifter til lægeerklæring praktiserende læge (foreløbig vurdering 1600 kr. pr erklæring): Skøn 120 lægeerklæringer á 1600 kr kr kr. Indstilling: Det indstilles: At der gives tillægsbevilling til ØK ramme Administration på kr. fra 2013 og fremover. (lønninger, rehabiliteringsteams). At der gives tillægsbevilling til SSU, ramme 30.xx på fra 2013 og fremover. (driftsudgifter ressourceforløb, Sundhedsafd. og Handicap- og psykiatriafd). At der gives tillægsbevilling til BAU, ramme på: 2013: kr. 2014: kr. 2015: kr. 2016: kr. At der gives negativ tillægsbevilling til SSU, ramme Forsørgelse på: 2013: kr. 2014: kr. 2015: kr. 2016: kr. Totalt set går bevillingerne i 0 i alle årene. Herefter udarbejder Jobcenteret konkret budget, inden for egen ramme, til ressourceforløbsydelse suppleret op primært fra kontanthjælpsydelse. 9

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader Uden for nummer På vej mod en rehabiliterende beskæftigelsesindsats? Om rehabilitering og tværprofessionelt arbejde i de nye reformer på beskæftigelsesområdet. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING Til Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering Dokumenttype Evalueringsrapport Dato Februar 2014 BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUERING Revision 1 Dato Udarbejdet af

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Public. Lovforslagets 1 nr. 10 Opfølgning i kontaktforløb for personer i ressourceforløb.

Public. Lovforslagets 1 nr. 10 Opfølgning i kontaktforløb for personer i ressourceforløb. Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 1 Offentligt Public En person i Ressourceforløb, som arbejder nogle timer om ugen, tilstrækkeligt til at opfylde betingelserne for sygedagpenge, sygemelder sig.

Læs mere