Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 83 Folketinget Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven (Betaling for registrering af køretøjer og justering af godtgørelsen af registreringsafgift ved eksport af køretøjer) 1 I lov om registrering af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2012, foretages følgende ændringer: 1. I 12 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. For registrering af køretøjer hos told- og skatteforvaltningen ved personlig henvendelse betales: 1) 200 kr. for indregistrering af et køretøj med nyt registreringsnummer. 2) 100 kr. for omregistrering af et køretøj uden tildeling af nyt registreringsnummer. 3) 60 kr. for afmelding af et registreret køretøj. Der betales dog ikke for en afmelding, der sker som følge af, at et køretøjs nummerplader afleveres af politiet.«2. 15, stk. 6 og 7, affattes således:»stk. 6. Autoriserede virksomheder må kræve betaling for registrering af køretøjer, bortset fra registrering vedrørende køretøjer, der handles, repareres eller leases som led i den autoriseredes øvrige virksomhed. Stk. 7. I områder af landet, hvor der i særlig grad mangler et ekspeditionssted, der har alle typer af nummerplader på lager, kan told- og skatteforvaltningen autorisere en anden virksomhed end nævnt i stk. 2 og 3, eller en offentlig myndighed til at registrere i Køretøjsregisteret og udlevere nummerplader.«3. I 15, stk. 8, udgår»eller krav på godtgørelse efter stk. 6«. 4. I 15 indsættes som stk. 10:»Stk. 10. Told- og skatteforvaltningen kan stille lagre af alle typer af nummerplader gratis til rådighed for synsvirksomheder, der indvilliger i at foretage alle typer af registreringer, og for virksomheder eller myndigheder, der er autoriseret efter stk. 7.«2 I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 615 af 7. juni 2012, som ændret ved 11 i lov nr. 924 af 18. september 2012, foretages følgende ændring: 1. I 7 b, stk. 3 og 5, ændres»7.500 kr.«til:»8.500 kr.«, og»4.000 kr.«ændres til:»4.500 kr.«3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Synsvirksomheder, der er autoriseret efter lov om registrering af køretøjer 15, stk. 1, skal senest den 1. marts 2013 tilkendegive over for told- og skatteforvaltningen, om de fortsat vil være autoriserede, og om de i givet fald fortsat vil foretage alle typer af registreringer. Meddeler en synsvirksomhed, at den ikke ønsker at være autoriseret, bortfalder autorisationen, og virksomhedens lager af nummerplader inddrages. Meddeler en synsvirksomhed, at den fortsat ønsker at være autoriseret, men kun at foretage visse typer af registreringer, inddrages virksomhedens overskydende lager af nummerplader. Undlader en synsvirksomhed at give told- og skatteforvaltningen besked efter 1. pkt., bortfalder autorisationen efter et forudgående skriftligt varsel på 14 dage, og virksomhedens lager af nummerplader inddrages, medmindre virksomheden inden udløbet af de 14 dage meddeler told- og skatteforvaltningen, at den fortsat ønsker af være autoriseret. Stk. 3. Lovens 2, nr. 1, har virkning for anmodninger om godtgørelse af registreringsafgift efter reglerne i registreringsafgiftslovens 7 b, der for det enkelte køretøj indgives den 1. januar 2013 eller senere. For registrerede virksomheder, der angiver afgiftsgodtgørelse samlet månedsvist, finder de hidtidige regler anvendelse for angivelsen for december måned Skattemin., j.nr AN011318

2 2 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Der stilles forslag om at afskaffe ordningen, hvorefter staten yder en godtgørelse til synsvirksomheder for at registrere køretøjer i Køretøjsregisteret og håndtere nummerplader. Som konsekvens heraf indføres betaling for at få registreret køretøjer hos SKAT, således at det bliver nogenlunde prisneutralt for en borger eller virksomhed, om en registrering sker hos en privat nummerpladeoperatør eller SKAT. Der stilles endvidere forslag om at justere mindstebeløbet for reduktionen på 15 pct. i den godtgørelse af registreringsafgift, der udbetales ved udførsel af brugte biler og motorcykler. Mindstebeløbet foreslås justeret i overensstemmelse med den almindelige prisudvikling. Prisudviklingen har siden 2008, hvor mindstebeløb blev indført, været på ca. 10 pct. 2. Lovforslagets formål og baggrund 2.1. Afskaffelse af godtgørelsen til synsvirksomheder for at registrere køretøjer Den 6. juni 2012 blev den såkaldte digitale motorregistrering taget i brug. Ordningen indebærer dels en digitalisering af køretøjsregistreringen, dels at opgaven med at registrere køretøjer og udlevere eller modtage nummerplader retur i vidt omfang overlades til private nummerpladeoperatører. Formålet med omlægningen var at effektivisere køretøjsregistreringen og spare ressourcer. Som nummerpladeoperatør kan autoriseres virksomheder, der erhvervsmæssigt handler med eller leaser køretøjer, og syns- og omsynsvirksomheder. Efter gældende regler må autoriserede nummerpladeoperatører, der er synsvirksomheder, ikke kræve betaling for at registrere køretøjer m.v., medmindre registreringen vedrører et køretøj, der handles, repareres eller leases som led i en virksomhed, der kan autoriseres som nummerpladeoperatør. Synsvirksomheden får i stedet en godtgørelse fra staten for at udføre dette arbejde. Godtgørelsen til synsvirksomhederne er imidlertid blevet dyrere for statskassen end forventet, og den er samtidig vanskelig at administrere. Det foreslås derfor, at godtgørelsen afskaffes, og at synsvirksomheden får samme mulighed for at kræve betaling som andre nummerpladeoperatører. Samtidig gøres det frivilligt for synsvirksomhederne om de vil have alle typer af nummerplader på lager eller om de kun vil have nogle typer af nummerplader på lager. Lagerets sammensætning er styrende for, hvilke indregistreringer en nummerpladeoperatør kan foretage. Vælger synsvirksomheden at have et fuldt lager af nummerplader, vil lageret fortsat blive stillet gratis til rådighed. Vælger synsvirksomheden et mere begrænset lager, må synsvirksomheden selv finansiere lageret. Efter gældende regler er der ikke betaling for at få registreret et køretøj hos SKAT. For at undgå, at et stort antal nummerpladetransaktioner fremover vil blive foretaget ved personligt fremmøde hos SKAT frem for ved en autoriseret nummerpladeoperatør, foreslås indført betaling for at få registreret m.v. hos SKAT. Prisen fastsættes til de takster, der i dag gælder for godtgørelsen til synsvirksomhederne Justering af godtgørelsen af registreringsafgift ved eksport af køretøjer Registreringsafgiften af såvel nye som brugte biler og motorcykler betales, når køretøjerne skal registreres her i landet, medmindre dette er sket på et tidligere tidspunkt. Værdien af alle biler og motorcykler, der er på det danske marked, indeholder derfor en rest af den oprindeligt betalte registreringsafgift. Denne resterende registreringsafgift godtgøres med et vist nedslag, hvis en bil eller motorcykel udføres her fra landet. Nedslaget skal ses i sammenhæng med, at den resterende registreringsafgift fastsættes efter den almindelige pris ved salg til bruger her i landet. Den almindelige pris ved salg til bruger her i landet indeholder imidlertid en avance, der ikke tilsvarende er indeholdt i værdien af den udførte brugte bil eller motorcykel. Nedslaget er 15 pct., men skal dog mindst være henholdsvis kr. for personbiler og kr. for varebiler og motorcykler. Nedslaget på 15 pct. følger automatisk den almindelige prisudvikling. Omvendt vil mindstegrænserne for nedslaget blive udhulet i takt med den almindelige prisudvikling. Det er denne udhuling, denne del af lovforslaget retter op på. 3. Lovforslagets enkelte elementer 3.1. Afskaffelse af godtgørelsen til synsvirksomheder for at registrere køretøjer Gældende ret Efter gældende ret kan virksomheder, der erhvervsmæssigt forhandler eller leaser køretøjer, og syns- og omsynsvirksomheder autoriseres som nummerpladeoperatører. Autoriserede nummerpladeoperatører kan autoriseres til at foretage de fleste typer af registreringer af køretøjer, men ikke alle. Der er nogle særlige typer af køretøjsregistreringer, som kun SKAT må foretage, f.eks. registrering af et køretøj, hvor registreringsattesten mangler, eller registrering af et køretøj til en person med nedsat funktionsevne. Andre nummerpladeoperatører end synsvirksomheder må kræve betaling for at registrere køretøjer og udlevere eller modtage nummerplader retur, medmindre registreringen vedrører et køretøj, der handles, repareres eller leases som led i den autoriserede virksomheds øvrige virksomhed. Synsvirksomheder, der er autoriseret som nummerpladeoperatører, må ikke kræve betaling for at registrere køretøjer og udlevere eller modtage nummerplader retur, medmindre registreringen vedrører et køretøj, der handles som led i en

3 3 anden synsvirksomheds virksomhed, eller handles, repareres eller leases som led i en virksomhed, der kan autoriseres som nummerpladeoperatør. I de tilfælde, hvor en synsvirksomhed, der er autoriseret som nummerpladeoperatør, ikke må kræve betaling for at registrere køretøjer og udlevere eller modtage nummerplader retur, yder staten synsvirksomheden en godtgørelse for dette arbejde. Godtgørelsen er på 200 kr. for at indregistrere et køretøj, 100 kr. for at omregistrere et registreret køretøj med ny ejer eller bruger og 60 kr. for at afmelde et registreret køretøj. Godtgørelsen udbetales månedligt. Ved siden af registrering m.v. hos autoriserede nummerpladeoperatører, herunder synsvirksomheder, kan registrering m.v. ske hos SKAT. SKAT kræver ikke særskilt betaling for at registrere køretøjer og udlevere eller modtage nummerplader retur. Nummerpladeoperatører, bortset fra synsvirksomheder, bestemmer selv, hvilke typer af nummerplader de vil have på lager. Det har sammenhæng med, at de selv skal finansiere lageret. En nummerpladeoperatør må kun foretage indregistreringer med nummerplader af de typer, operatøren har på lager. Synsvirksomheder, der er autoriseret som nummerpladeoperatører, skal have alle typer af nummerplader på lager, og dermed foretage alle typer af indregistreringer. Til gengæld får de lageret stillet gratis til rådighed af staten. I øvrigt er SKAT bemyndiget til at autorisere særlige virksomheder og myndigheder som nummerpladeoperatør i områder af landet, hvor der mangler nummerpladeoperatører Lovforslaget Der stilles forslag om at afskaffe ordningen, hvorefter staten yder en godtgørelse til synsvirksomheder for at registrere køretøjer i Køretøjsregisteret og udlevere eller modtage nummerplader retur. Ordningen er vanskelig at administrere for synsvirksomhederne, og den er vanskelig at kontrollere for SKAT. Med afskaffelse af godtgørelsesordningen får synvirksomhederne samme mulighed som andre autoriserede nummerpladeoperatører for at kræve betaling for at registrere køretøjer i Køretøjsregisteret og udlevere eller modtage nummerplader retur. Der stilles endvidere forslag om betaling for at få registreret et køretøj m.v. hos SKAT ved personlig henvendelse. Betalingen er på 200 kr. for indregistrering af et køretøj, 100 kr. for omregistrering af et registreret køretøj uden tildeling af nyt registreringsnummer og 60 kr. for afmelding af et registreret køretøj. Der skal dog ikke ske betaling for afmeldinger, der sker som følge af at politiet afleverer et køretøjs nummerplader. Hermed skabes nogenlunde prismæssig konkurrenceneutralitet mellem registrering af køretøjer og udlevering eller modtagelse af nummerplader retur hos autoriserede nummerpladeoperatører og hos SKAT. For at sikre, at der landet over er nummerpladeoperatører, der har alle typer af nummerplader på lager, og dermed kan foretage alle de typer af indregistreringer, som en nummerpladeoperatør har mulighed for at foretage, stilles der forslag om, at SKAT kan stille komplette lagre af nummerplader gratis til rådighed for visse nummerpladeoperatører. Efter forslaget kan SKAT kun stille et lager gratis til rådighed for en nummerpladeoperatør, hvis den pågældende operatør er en synsvirksomhed eller en særligt autoriseret operatør i områder af landet, hvor der mangler nummerpladeoperatører. Og SKAT kan kun stille et lager gratis til rådighed, hvis operatøren indvilliger i at foretage alle de typer af køretøjsregistreringer, som nummerpladeoperatører må foretage. Synsvirksomheder, der ikke ønsker at have alle nummerplader på lager, må som andre nummerpladeoperatører selv finansiere lageret Justering af godtgørelsen af registreringsafgift ved eksport af køretøjer Gældende ret Efter gældende ret kan den registreringsafgift, der er tilbage i en brugt bil eller motorcykel, godtgøres, hvis bilen eller motorcyklen udføres. Godtgørelsesbeløbet beregnes med udgangspunkt i afgiften for tilsvarende brugte, indførte biler. Der fratrækkes 15 pct. i den beregnede registreringsafgift, dog mindst kr. for personbiler og mindst kr. for varebiler og motorcykler Lovforslaget Det foreslås at justere mindstebeløbet for reduktionen på 15 pct. i den godtgørelse af registreringsafgift, der udbetales ved udførsel af brugte personbiler, med kr. fra kr. til kr., og ved udførsel af motorcykler og varebiler med 500 kr. fra kr. efter de gældende regler til kr. Justeringen svarer til reguleringen efter den almindelige prisudvikling siden 2008, hvor mindstegrænsen blev indført. 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 4.1. Afskaffelse af godtgørelsen til synsvirksomheder for at registrere køretøjer Forslaget om afskaffelse af godtgørelsen til synsvirksomheder vedrører finanslovens 9»Skatteministeriet«. Forslagets konsekvenser er derfor beskrevet under de administrative konsekvenser for det offentlige. Afskaffelsen af godtgørelsen skønnes ikke at have nævneværdige økonomiske konsekvenser vedrørende finanslovens 38 Skatter og afgifter Justering af godtgørelsen af registreringsafgift ved eksport af køretøjer Forslaget om justeringen af mindstegrænsen for godtgørelse af registreringsafgift ved eksport af køretøjer skønnes at medføre et varigt merprovenu på 15 mio. kr. årligt, jf. tabel 1. Merprovenuet er opgjort efter tilbageløb i form af re-

4 4 ducerede moms og afgiftsindtægter fra lavere forbrug af andre varer og inklusiv adfærds- og arbejdsudbudseffekter. Det umiddelbare merprovenu skønnes at udgøre 30 mio. kr. i 2013, som gradvist udhules af prisudviklingen. Justeringen af mindstegrænsen må forventes at reducere antallet af biler, som eksporteres. En bil mindre til eksport giver en sparet udbetaling af godtgørelse af registreringsafgift, men samtidig også en reduktion i indtægten fra registreringsafgiften, fordi bilen ikke længere skal erstattes af en anden bil. Adfærdseffekterne forventes ikke at have væsentlige provenumæssige konsekvenser. Tabel 1. Provenumæssige konsekvenser af justeringen af mindstegrænsen Mio. kr. (2013-niveau) Varig virkning Umiddelbart provenu Provenu efter automatisk tilbageløb Provenu inkl. ændret adfærd Provenu inkl. arbejdsudbudseffekter Finansår Administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget om afskaffelse af godtgørelsen til synsvirksomheder skønnes at medføre årlige mindreudgifter på omkring 75 mio. kr. vedrørende tilskud til erhverv, jf. tabel 2. Der er på forslag til finanslov for 2013 afsat i alt 24,5 mio. kr. årligt til godtgørelse til synsvirksomheder. På baggrund af de faktiske udgifter i 2012 skønnes det imidlertid, at udgiften til godtgørelse kan være op til 75 mio. kr. årligt fra 2013 og frem, svarende til ca. 50 mio. kr. mere end afsat på forslag til finanslov for Forslaget om at indføre betaling for registreringer hos SKAT skønnes endvidere med betydelig usikkerhed at medføre årlige indtægter i størrelsesorden 2 mio. kr. Forslaget om afskaffelse af godtgørelse til synsvirksomheder skønnes herudover at medføre administrative engangsomkostninger på omkring 0,2 mio. kr. til it-tilretninger. Tabel 2. Administrative konsekvenser vedrørende godtgørelse til synsvirksomheder Mio. kr. (2013-niveau) Mindreudgifter, afskaffelse af godtgørelse Indtægter, betaling for registrering Forslaget om justering af mindstegrænsen for godtgørelse af registreringsafgift ved eksport skønnes ikke at medføre nævneværdige administrative omkostninger. 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Forslaget om afskaffelsen af godtgørelse til synsvirksomheder betyder, at der bortfalder statsligt tilskud til synsvirksomhederne. Med afskaffelsen får synvirksomhederne imidlertid samme mulighed som andre autoriserede nummerpladeoperatører for at kræve betaling for at registrere køretøjer i Køretøjsregisteret og udlevere eller modtage nummerplader retur. De autoforhandlere, som ikke er autoriserede nummerpladeoperatører, må fremover forventes at skulle betale synsvirksomhederne eller SKAT for registrering samt for at udlevere eller modtage nummerplader retur. Autoforhandlerne må forventes at overvælte betalingen på kunderne. Forslaget om justering af mindstegrænsen for godtgørelse af registreringsafgift ved eksport må forventes at påvirke virksomheder som primært beskæftiger sig med eksport af biler. Herudover må det forventes at påvirke erhvervene med biler, som eksporteres. Det skønnes, at omkring 10 pct. af de biler, som eksporteres, vedrører erhvervenes biler. Justeringen af mindstegrænsen forventes på den baggrund at medføre umiddelbare merudgifter for erhvervene med biler som eksporteres på omkring 3 mio. kr. årligt. 7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget vil blive sendt til Erhvervsstyrelsen, Team Effektiv Regulering, med henblik på en vurdering af forslaget i forhold til administrative byrder i virksomhederne. 8. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne.

5 5 9. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke nævneværdige miljømæssige konsekvenser. 10. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Forslaget vil som udkast blive notificeret efter direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF. 11. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Forslaget sendes i høring samtidig med fremsættelsen. Det har af tidsmæssige årsager ikke været muligt at sende forslaget i høring forud for fremsættelsen. Som følge af at forslaget skal have virkning fra 2013, ønskes forslaget vedtaget inden jul med henblik på ikrafttræden ved årsskiftet. Lovforslaget sendes i høring til følgende: Advokatsamfundet, Autobranchens Handels- og Industriforening i Danmark, CEPOS, Brancheorganisationen for værksteder, Danmarks Motor Union, Dansk Automobilforhandler Forening, Dansk Automobil Sports Union, Dansk Bilforhandler Union, Danske Biludlejere, Danske Biludlejere, Danske Busvognmænd, Dansk Erhverv, Danske Motorcyklisters Råd, DI, Dansk Lokalsyn, Danske Synsvirksomheder, Danske Advokater, Dansk Transport og Logistik, De Danske Bilimportører, Den Danske Bilbranche, Den danske skatteborgerforening, ERFA-gruppen-bilsyn, FDM, Foreningen af vognimportører i Danmark, Forsikring og Pension, Finans & Leasing, FSR-Danske Revisorer, Håndværksrådet, International Transport Danmark, Landbrug & Fødevarer, MC Touring Club, Motorcykel Importør Foreningen, Motorhistorisk Samfund, Retssikkerhedschefen, Sammenslutningen af Karosseribyggere og Autooprettere i Danmark, Datatilsynet, Erhvervsstyrelsen Team Effektiv Regulering. Høring er efter omstændighederne først iværksat i forbindelse med lovforslagets fremsættelse. Høringsfristen er sat til den 20. november Sammenfattende skema Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/mindre udgifter Negative konsekvenser/ merudgifter Økonomiske konsekvenser for det offentligrelse Justeringen af mindstegrænsen for godtgø- Ingen. af registreringsafgift medfører et varigt merprovenu på 15 mio. kr. efter tilbageløb, adfærds- og arbejdsudbudseffekter. Administrative konsekvenser for det Afskaffelsen af godtgørelsen til synsvirksomheder Afskaffelsen af godtgørelsen til synsvirk- offentlige medfører mindreudgifter vedr. tilsomheder medfører engangsomkostninger skud til erhverv på 75 mio. kr. årligt, og på omkring 0,2 mio. kr. til it-tilretninger. indtægter fra betaling for registrering på 2 mio. kr. årligt. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen. Synsvirksomheder, der er autoriserede som nummerpladeoperatører, mister statsligt tilskud, men kan i stedet kræve betaling ligesom andre autoriserede nummerpladeoperatører. Autoforhandlere, som ikke er autoriseret, skal betale for at få køretøjer registreret. Justeringen af mindstegrænsen for reduktion i godtgørelsen af registreringsafgift påvirker virksomheder som primært beskæftiger sig med eksport af biler. Herudover skønnes justeringen at medføre umiddelbare merudgifter for erhvervene med biler som eksporteres på omkring 3 mio. kr. årligt. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget vil blive sendt til Erhvervsstyrelsen, Team Effektiv Regulering, med henblik på en vurdering af forslaget i forhold til administrative byrder i virksomhederne. Administrative konsekvenser for borgerne Ingen. Ingen. Miljømæssige konsekvenser Ingen. Ingen.

6 6 Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Forslaget vil som udkast blive notificeret efter direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Med bestemmelsen indføres generelt særskilt betaling for at få registreret et køretøj hos SKAT ved personligt fremmøde. Betalingen skal ske ud over betalingen for nummerplader, for registrering af ny ejer eller bruger og for en registreringsattest efter lov om registrering af køretøjer Den betaling for at få registreret et køretøj, der skal ske hos SKAT, er: 1) 200 kr. for indregistrering af et køretøj med nyt registreringsnummer. 2) 100 kr. for omregistrering af et køretøj uden tildeling af nyt registreringsnummer. 3) 60 kr. for afmelding af et registreret køretøj. Betalingen skal ske før registreringen. Skatteministeren kan efter 14 i lov om registrering af køretøjer fastsætte nærmere regler for betalingen. Der skal dog ikke ske betaling for omregistrering af et registreret køretøj uden tildeling af nyt registreringsnummer i tilfælde, hvor køretøjets ejer selv foretager omregistreringen over internettet. Og der skal heller ikke ske betaling for afmelding af et registreret køretøj i tilfælde, hvor afmeldingen sker som følge af, at politiet afleverer køretøjets nummerplader til SKAT. Til nr. 2 Efter 15 i lov om registrering af køretøjer kan SKAT autorisere virksomheder, der erhvervsmæssigt handler med eller leaser køretøjer, og syns- og omsynsvirksomheder som nummerpladeoperatører. Bestemmelsen i stk. 6 er en videreførelse af princippet i den hidtidige 15, stk. 6, 3. pkt., i lov om registrering af køretøjer. Herefter må en autoriseret nummerpladeoperatør ikke kræve betaling for registreringer vedrørende køretøjer, der handles, repareres eller leases som led i operatørens øvrige virksomhed. Synspunktet bag dette princip er, at branchen har så store økonomiske fordele af ordningen med digital motorregistrering, at branchen ikke tillige skal kunne kræve betaling for registreringer vedrørende de køretøjer, som i øvrigt indgår i deres virksomhed. Bestemmelsen i stk. 7 er med redaktionelle justeringer en videreførelse af den hidtidige 15, stk. 7, i lov om registrering af køretøjer. Formålet med bestemmelsen er at sikre, at hele landet og ikke kun byområderne er dækket af nummerpladeoperatører, der kan foretage alle normale typer af registreringer, og som har alle de typer af nummerplader, der kan udleveres fra en autoriseret nummerpladeoperatør, på lager. Efter bestemmelsen kan SKAT, hvis det skønnes nødvendigt for at nå formålet, autorisere andre end forhandlere, leasingvirksomheder og syns- eller omsynsvirksomheder som nummerpladeoperatør. Til nr. 3 Ændringen er af redaktionel karakter. Til nr. 4 Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med 15, stk. 7, i lov om registrering af køretøjer, jf. bemærkningerne til 1, nr. 2, ovenfor. Efter bestemmelsen er SKAT bemyndiget til at stille komplette lagre af nummerplader gratis til rådighed for synsvirksomheder, der er autoriserede som nummerpladeoperatører. Bemyndigelsen vil som udgangspunkt blive administreret således, at synsvirksomheder, der ønsker et komplet lager, vil få dette stillet gratis til rådighed. Bemyndigelsen omfatter også de særlige virksomheder eller myndigheder, SKAT kan autorisere som nummerpladeoperatører til sikring af, at der i alle dele af landet er nummerpladeoperatører, der kan foretage alle typer af registreringer af køretøjer. Til nr. 1 Til 2 Det foreslås, at mindstebeløbet for personbiler forhøjes med kr. fra kr. efter gældende regler til kr., og mindstebeløbet for motorcykler og varebiler forhøjes med 500 kr. fra kr. efter de gældende regler til kr. Til stk. 1 Til 3 Efter bestemmelsen træder loven i kraft den 1. januar Registrering af køretøjer, der sker den 1. januar 2013 eller senere, og udlevering eller modtagelse af nummerplader retur, der sker den 1. januar 2013 eller senere, er omfattet af denne lov. Dette indebærer bl.a., at staten ikke yder godtgørelse til synsvirksomheder, der er autoriseret som nummerpladeoperatører, for registreringer m.v., der sker den 1. januar 2013 eller senere.

7 7 Til stk. 2 Bestemmelsen regulerer, hvorledes synsvirksomheder, der er autoriseret som nummerpladeoperatører, skal forholde sig ved overgangen til de nye regler. Efter bestemmelsen får disse synsvirksomheder 2 måneder til at vælge, om de fortsat vil være autoriseret som nummerpladeoperatør, og hvilken sammensætning deres lagre af nummerplader i givet fald skal have. Hvis en sådan synsvirksomhed meddeler SKAT, at den fortsat ønsker at være autoriseret som nummerpladeoperatør, men ikke ønsker at have alle typer af nummerplader på lager, skal det overskydende lager af nummerplader afleveres til SKAT. Hvis en synsvirksomhed ikke giver SKAT besked senest den 1. marts 2013, om virksomheden fortsat vil være autoriseret nummerpladeoperatør eller ej, og om virksomheden i givet fald vil have alle typer af nummerplader på lager eller ej, giver SKAT den pågældende synsvirksomhed en frist på 14 dage til at træffe disse valg. Reagerer synsvirksomheden ikke over for SKAT inden udløbet af de 14 dage, bortfalder autorisationen som nummerpladeoperatør, og lageret af nummerplader inddrages. Til stk. 3 Ansøgninger om godtgørelse af registreringsafgift af enkeltstående køretøjer i forbindelse med eksport af køretøjet, der modtages i SKAT den 1. januar 2013 eller senere, er omfattet af denne lov. For virksomheder, der angiver afgiftsgodtgørelse samlet for kalendermåneden, har loven virkning fra og med angivelsen for januar måned 2013.

8 8 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om registrering af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2012, foretages følgende ændringer: 12. For udstedelse af registreringsattest eller supplerende attest betales 100 kr. bortset fra tilfælde, hvor attesten udstedes i forbindelse med betaling for nummerplader efter 8 eller betaling for registrering af ny ejer eller bruger efter I 12 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. For registrering af køretøjer hos told- og skatteforvaltningen ved personlig henvendelse betales: 1) 200 kr. for indregistrering af et køretøj med nyt registreringsnummer. 2) 100 kr. for omregistrering af et køretøj uden tildeling af nyt registreringsnummer. 3) 60 kr. for afmelding af et registreret køretøj. Der betales dog ikke for en afmelding, der sker som følge af, at et køretøjs nummerplader afleveres af politiet.« , stk. 6 og 7, affattes således: Stk. 6. Skatteministeren fastsætter regler om betaling af godtgørelse til synsvirksomheder, der er autoriseret efter stk. 1, for registrering og udlevering eller modtagelse af nummerplader vedrørende et køretøj, der ikke handles som led i synsvirksomhedens øvrige virksomhed eller en anden synsvirksomheds virksomhed eller handles, repareres eller leases som led i en virksomhed som nævnt i stk. 2, nr. 2, hvis virksomhedens omsætning har en sådan størrelse, at virksomheden kan autoriseres efter stk. 1. Synsvirksomheder, der er autoriseret efter stk. 1, må ikke opkræve gebyr for at registrere og udlevere eller modtage nummerplader, medmindre registreringen m.v. vedrører et køretøj, der handles som led i en anden synsvirksomheds virksomhed eller handles, repareres eller leases som led i en virksomhed som nævnt i»stk. 6. Autoriserede virksomheder må kræve betaling for registrering af køretøjer, bortset fra registrering vedrørende køretøjer, der handles, repareres eller leases som led i den autoriseredes øvrige virksomhed. Stk. 7. I områder af landet, hvor der i særlig grad mangler et ekspeditionssted, der har alle typer af nummerplader på lager, kan told- og skatteforvaltningen autorisere en anden virksomhed end nævnt i stk. 2 og 3, eller en offentlig myndighed til at registrere i Køretøjsregisteret og udlevere nummerplader.«

9 9 stk. 2, nr. 2, og virksomhedens omsætning har en sådan størrelse, at virksomheden kan autoriseres efter stk. 1. Andre virksomheder end synsvirksomheder, der er autoriseret efter stk. 1, kan opkræve et gebyr for registrering vedrørende et køretøj, der ikke handles, repareres eller leases som led i den autoriseredes øvrige virksomhed. Stk. 7. I områder af landet, hvor der i særlig grad mangler et ekspeditionssted, hvor der registreres uden gebyr, kan told- og skatteforvaltningen autorisere en virksomhed eller en offentlig myndighed til at registrere i Køretøjsregisteret og udlevere nummerplader. Stk. 6, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse for således autoriserede virksomheder eller myndigheder. Stk. 8. Der kan ikke ske retsforfølgning i en autoriseret virksomheds beholdning af nummerplader eller krav på godtgørelse efter stk. 6. Stk I 15, stk. 8, udgår»eller krav på godtgørelse efter stk. 6«. 4. I 15 indsættes som stk. 10:»Stk. 10. Told- og skatteforvaltningen stiller dog lagre af alle typer af nummerplader gratis til rådighed for synsvirksomheder, der indvilliger i at foretage alle typer af registreringer, og for virksomheder eller myndigheder, der er autoriseret efter stk. 7.«2 I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 615 af 7. juni 2012, som ændret ved 11 i lov nr. 924 af 18. september 2012, foretages følgende ændringer: 7 b Stk. 3. I de godtgørelsesbeløb, der er fastsat efter stk. 2, fratrækkes 15 pct. af beløbet, dog mindst kr. for personbiler og kr. for motorcykler og varebiler. Stk Stk. 5. Afgiftsgodtgørelsen efter stk. 2 kan ikke overstige den afgift, der oprindelig er betalt, fratrukket 15 pct., dog mindst kr. for personbiler og kr. for varebiler og motorcykler. 1. I 7 b, stk. 3 og 5, ændres»7.500 kr.«til:»8.500 kr.«, og»4.000 kr.«ændres til:»4.500 kr.«

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven). Page 1 of 10 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 83 Bilag 5 Offentligt J.nr. 12-0236911 Dato: 23. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 83 - Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema vedrørende Forslag til lov

Læs mere

2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-511-0011 Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v.

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. Skatteministeriet J. nr. 13-0161737 31. oktober 2013 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. (Værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, teknisk justering

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1) Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1) (Nedsættelse af registreringsafgiftens

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 07-005333 Dato : 7. februar 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1)

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) Skatteministeriet J. nr. 16-0623007 Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) (Ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis

Læs mere

2007/2 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-511-0015 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

2008/1 BTL 24 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. november Betænkning.

2008/1 BTL 24 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. november Betænkning. 2008/1 BTL 24 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. november 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november udkast. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 24 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

2012/1 BTL 83 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012. Betænkning.

2012/1 BTL 83 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012. Betænkning. 2012/1 BTL 83 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love LOV nr 1386 af 21/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 22. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-511-0042 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1051 af 02/09/2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

2011/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag.

2011/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag. 2011/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2011-511-0075 Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 157 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0044 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 (Forkortning af kredittider) 1 I lov om tobaksafgifter

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november Forslag. til Til lovforslag nr. L 4 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november 2017 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Ændring

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-2430 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346 af 24. april 2017 (alm.

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter

Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter LOV nr 481 af 30/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0075 Senere ændringer til forskriften LBK nr 615 af 07/06/2012 LBK

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 125 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Administrative bøder og påbud om aflevering af nummerplader) I lov nr. 473

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

2008/1 LSF 24 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 24 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 24 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-511-0091 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt 16. december 2015 J.nr. 15-1604999 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 61 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Administrative

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1) 2015/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-3097916 Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 61 Folketinget 2015-16 Ændringsforslag stillet den 17. december 2015 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3097916 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 69 - Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven (Nedsættelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-511-0021 Udkast. Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede biler)

Skatteministeriet J. nr. 2008-511-0021 Udkast. Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede biler) Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 172 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2008-511-0021 Udkast Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 56 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 56 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 56 Bilag 1 Offentligt 11. november 2015 J.nr. 15-2179394 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 27 Offentligt Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål 2. Lovforslagets indhold 3. Forbud mod visse

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3243 - Transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Samlenotat J.nr. 12-0174492 Den 4. juni 2013 Moms, Afgifter og Told CK Rådsmødet (Transport, Telekommunikation og Energi)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af registreringsafgiftsloven Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2008-09 Fremsat den 13. november 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede biler)

Læs mere

2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2009-511-0035 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter 2011/1 BTL 122 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love O:\Skatteministeriet\Lovforslag\7737\Dokumenter\7737.fm 21-4-9 13:21 k7 KFR Lovforslag nr. L 2 Folketinget 28-9 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2011-12 Fremsat den 10. maj 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af loft over

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2017-3508 Udkast Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver og ensretning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

Forslag. Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2014-15 Fremsat den 30. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget L 217 - Bilag 38 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (Omlægning af bilbeskatningen for at mindske

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Lov om ændring af færdselslov for Grønland

Lov om ændring af færdselslov for Grønland 1 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselslov for Grønland (Periodisk syn af registrerede køretøjer) 1 I færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009 Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009 Udkast Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, registreringsafgiftsloven, vægtafgiftsloven, lov nr. 1337 af 19. december 2008

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven LOV nr 545 af 26/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0026 Senere ændringer til forskriften LBK nr 175 af 23/02/2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet

Læs mere