Hvordan energiplanlægger vi? Resumé af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan energiplanlægger vi? Resumé af"

Transkript

1 Året er 2050 Hvordan energiplanlægger vi? Resumé af scenarieanalyser

2 Baggrund Klimaet ændrer sig, og afbrænding af fossile brændsler bidrager til øget CO 2 niveau i atmosfæren og global opvarmning. Som en nødvendig konsekvens skal vi så hurtig som muligt omstille vores energiog transportsystem til at være fossilfrit. I Danmark står et bredt flertal i folketinget bag målet om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler senest i Analyser viser, at det kan lade sig gøre at skabe en fossilfri el- og varmeforsyning i hovedstadsregionen i 2035, og at transportsektoren kan være uafhængig af fossile brændsler i I hovedstadsregionen investeres der årligt milliardbeløb i energisystemet. Alene i København anslås det, at investeringer i energiforsyning, energieffektivisering i nybyggeri og eksisterende byggeri samt indkøb af biler udgør over 200 mia. kr. inden Hertil kommer de investeringer, der foretages i resten af hovedstadsregionen. Det er vigtigt, at de milliardstore investeringer investeres målrettet, så de bidrager til at nå den fælles energivision. De store investeringer i energisystemet er også en anledning til at skabe grøn vækst. En ambitiøs energivision vil bidrage til at fastholde Greater Copenhagen som en førende metropol indenfor grøn omstilling og vækst. Det vil skabe nye arbejdspladser og tiltrække udenlandske investeringer i hovedstadsregionen og styrke danske virksomheders konkurrenceevne indenfor energiteknologi og vedvarende energi på det globale marked. Omstillingen af energisystemet er en langsigtet indsats, der kræver bred politisk opbakning i regionen, hos kommunerne og i bestyrelserne for forsyningsselskaberne. Energivisionen er derfor udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Region Hovedstaden, kommunerne og forsyningsselskaberne og vil danne rammerne om den fremtidige strategiske energiplanlægning i hovedstadsregionen. Formål med SEP Den strategiske energiplanlægning i hovedstadsregionen vil danne en ramme for planlægningsarbejdet i kommunerne. SEP Hovedstaden udgør hermed bindeleddet mellem de statslige mål og virkemidler og de konkrete initiativer og planer på kommunalt niveau. Den strategiske energiplanlægning sikrer koordinering i arbejdet mod en fælles vision og medvirker derfor til, at suboptimering og fejlinvesteringer undgås. Planlægningen har særlig fokus på indsatser, der løses i fællesskab. Statslige mål og initiativer for den grønne omstilling Regional strategisk energiplanlægning Mål, vision og strategi Prioritering af indsatsområder Kommunale opgaver og handlinger Varmeog gas forsyning Affaldsplanlægning Fysisk planlægning Byggeri Transport Energispareindsats 2

3 Vision for hovedstadsregionen Målsætningen er, at el- og varmeforsyningen skal være fri for fossile brændsler i 2035, og at hovedstadsregionen er uafhængig af fossile brændsler i I 2050 vil en stor del af elforbruget blive produceret af vind og sol lokaliseret både i og uden for regionen. Fjernvarmen vil have øget udbredelse og i stort omfang blive produceret på store varmepumpeanlæg, der henter varmen fra geotermi, fjorde, spildevand, jordvarmeslanger, virksomhedernes køleanlæg m.m. Varmelagre sikrer et effektivt samspil mellem elproduktionen fra vind og sol og behovet for rumvarme. Uden for fjernvarmeområderne vil individuelle små varmepumper dominere. Naturgassen er udfaset, og det overordnede gasnet anvendes i stedet til at transportere grøn gas fra landbrug, skovbrug og andre kilder til anvendelse bl.a. i transportsektoren. Vores bygninger er bedre isoleret end i dag, og elforbruget i apparater m.v. er blevet mindre. Energiforbruget i industri og erhverv er væsentligt effektiviseret. I 2050 er transporten i hovedstadsregionen omlagt til vedvarende energi, og den kollektive trafik udfører en større del af transportarbejdet. Biler på fossile brændstoffer er erstattet af køretøjer drevet af el og biobrændstoffer. Hovedstadsregionens energisystem i 2050 er mere komplekst og sammenvævet end det nuværende energisystem. Energiforbrugerens rolle er lige så vigtig for systemets funktion som energiproducentens, og hver enkelt kommune og virksomhed har betydning. Landkommunerne leverer mest vindkraft, biomasse og grøn gas, mens bykommunerne med de store fjernvarmenet aftager fluktuerende vind- og solkraft og nyttiggør overskudsvarme fra produktion af el og transportbrændsler og fra affaldsforbrænding. 3

4 Hvor kommer vi fra og hvor skal vi hen Energisystemet i hovedstadsregionen i dag Sammenlignet med resten af Danmark er energisystem i hovedstadsregionen først og fremmest karakteriseret ved de store kollektive systemer fjernvarme, naturgas, en større andel kollektiv transport og en erhvervsstruktur med mindre produktionsvirksomhed. Regionens 31 % af Danmarks befolkning tegner sig kun for knap 24 % af bruttoenergiforbruget og 25 % af CO2-emissionen. Erhvervsstrukturen er domineret af handel og service frem for produktionserhverv. Andelen af lejligheder i forhold til enfamiliehuse er større end landsgennemsnittet. Afstandene er mindre, og den kollektive transport er mere udbredt end i resten af landet. 40 Endeligt energiforbrug i Region Hovedstaden og Danmark (per indbygger) GJ/indb Produktionserhverv Handel og service Husholdninger Transport Region Hovedstaden Danmark Figur 1: Endeligt energiforbrug per indbygger i Region Hovedstaden og Danmark i (Kommunernes eget energiforbrug udgør ca. 30% af handel og service). Disse forskelle har betydning for, hvordan indsatsen for at effektivisere energisystemet, spare på energien og opnå uafhængighed af fossile brændsler bedst prioriteres. Vedvarende energi har vundet begrænset indpas i el- og kraftvarmesektoren og i husholdningerne, mens de fossile brændsler er altdominerende inden for transport, produktionserhverv samt handel og service. 4

5 Hovedstadsregionens styrkepositioner Scenarieanalyser peger på, at fremtidens energiforsyning bliver kendetegnet ved, at elektricitet bliver den dominerende energibærer, og at elektriciteten i højere grad produceres på vindmøller og solcelleanlæg. Også transportsektoren elektrificeres i vid udstrækning, især person- og varebiler. Kraftvarmeværkerne vil producere el- og varme, når det ikke blæser, og vil stå for en mindre del af el- og varmeforsyningen end i dag. For at få fremtidens energisystem til at fungere, kræves det, at synergieffekter udnyttes i langt højere grad end i dag. Synergieffekter opstår, når tabene i nogle processer kan udnyttes til energiforsyning i andre processer. Et klassisk eksempel er udnyttelse af overskudsvarmen fra elproduktion (kraftvarme) eller spildvarme fra industrien til fjernvarme. Elsystemets balance bliver sikret gennem intelligent styring og brug af fjernvarmenettet buffer. Intelligent styring er f.eks. at oplade elbiler, når det blæser, at udnytte de norske vandmagasiner til lagring af vindmøllestrøm samt at lagre energi i fjernvarmesystemer, i kølehuse og i bygningernes konstruktioner. Som nævnt, så er fremtidens energisystem langt mere sammenvævet, end det er tilfældet i dag. Danmark, og ikke mindst hovedstadsregionen er allerede i front på dette område, og her kan udbredelsen af de kollektive systemer blive styrkepositioner: Den udbredte fjernvarmeforsyning giver mulighed for hurtig omstilling fra fossile brændsler og mulighed for udnyttelse af virksomhedernes overskudsvarme. Dette er også til gavn for erhvervslivet. Samtidig kan varmelagre og varmepumper yde betydelige bidrag til integration af vind og sol i energisystemet, og fjernvarmen giver et økonomisk grundlag for at opretholde den nødvendige kraftvarmekapacitet, der bidrager til stabilitet i elnettet. Naturgassystemet giver mulighed for gasforsyning i industri og transportsektoren og dermed en hurtigere udfasning af olie. Endvidere kan systemet anvendes til transport og lagring af grøn gas. Transportstrukturen, med en høj andel af pendlertrafik til og fra Hovedstaden, giver særlige muligheder for intelligent samordning af individuel- og kollektiv trafik, og samtidig et særligt potentiale for brug af elbiler (begrænset rækkevidde). Regionalt Præferencescenarie De scenarier der er udarbejdet på regionalt niveau, tager udgangspunkt i de nationale scenarier udarbejdet som opfølgning på Energiaftalen fra 2012 og udgivet af Energistyrelsen i maj Et debatemne på nationalt plan er, hvorvidt Danmark på lang sigt skal være afhængig af biomasseimport som afløsning for fossile brændsler. I hovedstadsregionen er der valgt en ramme, hvor Danmark efter 2050 ikke anvender mere end, der bæredygtigt kan produceres inden for landets grænser. Det betyder, at de begrænsede biomasse- og affaldsressourcer i al væsentlighed skal anvendes i transportsektoren på lang sigt i harmoni med Energistyrelsens vindscenarie i Analyserne viser dog, at en praktisk orienteret og økonomisk optimeret regional udvikling ikke vil følge det nationale vindscenarie i hele perioden frem mod Det regionale præferencescenarie viser en betydelig omstilling til biomasse i fjernvarmesektoren frem mod Først efter 2035 vil omlægningen i transportsektoren tage fart for alvor, og fjernvarmesektoren vil i stigende grad udskifte biomasseanlæggene med varmepumper, solvarme m.v. 5

6 150 Eludveksling Vind/sol 100 Bio/aff-T Bio/aff-E PJ 50 Ngas 0 Olie Kul Figur 1: Energiforbrug frem mod Præferencescenariet. Biomasse og affald er opdelt på anvendelse i transportsektoren (Bio/ aff-t) og anvendelse i energisektoren i øvrigt (Bio/aff-E). Langt hovedparten af kulforbruget i regionen foregår på Avedøreværket og Amagerværket til produktion af el og varme. Kul forventes fuldt omstillet til især biomasse senest i Samtidig bliver en væsentlig del af naturgasforbruget på de større og mindre decentrale kraftvarmeværker i perioden omstillet til biomasse. Disse anlæg vil have en levetid på år. I perioden fra er det nødvendigt, at en ny omstillingsbølge sætter fokus på varmepumper i de kollektive systemer. Der vil være stort fokus på energibesparelser til bygningsopvarmning og i erhverv. På trods af øget bygningsareal ventes bygningernes varmetab, med en intensiv og koordineret indsats, at kunne reduceres til 75% af dagens niveau i Transportarbejdet i regionen ventes i præferencescenariet at stige med ca. 30% frem mod En øget del af persontrafikken vil blive overflyttet til kollektiv trafik, og regionen bliver foregangsregion med hensyn til elektrificering af bustrafik og personkøretøjer. Der ventes etableret en eller to biobrændstof-industrier i regionen med fjernvarmeleverance til det sammenhængende fjernvarmenet. Industrien leverer eventuelt også grøn gas til anvendelse i tung transport og industriel produktion. Olieforbrug til bygningsopvarmning er næsten forsvundet allerede i 2030, hvorefter kun transportsektoren og industri bruger olie. Omstillingen i transportsektoren fra olie til el, gas og flydende brændstoffer tager for alvor fart efter

7 Der vil være betydelig stigning i elforbruget, især mod slutningen af perioden. Det såkaldt klassiske elforbrug stiger moderat, mens elektrificering i transportsektoren, rumopvarmning og industri bidrager betydeligt. Det samlede elforbrug i regionen øges derfor fra ca. 25 PJ til godt 40 PJ I 2050 samtidig med, at det samlede energiforbrug falder fra godt 140 PJ i 2015 til ca. 80 PJ i Elforbrugets andel stiger altså fra en femtedel til knap halvdelen af energiforbruget i regionen, en markant elektrificering. I dag er regionen nettoimportør af elektricitet, men allerede før 2030 opnås omtrent balance mellem elforbrug og produktion, selvom elforbruget stiger. Det skyldes bl.a., at produktionen fra vind og sol i regionen øges. Det væsentligste bidrag er dog havvindmølleudbygningen. Havvind fordeles beregningsmæssigt til regionerne forholdsmæssigt efter elforbrug. På transportsiden vil el-køretøjer dække 25 % af personbilernes transportarbejde i 2035 og hele 80% i Inden for godstransport forudsættes kun et mindre gennemslag af eldrift, primært inden for varebiler. Der sker en betydelig og koordineret indsats for at reducere efterspørgslen på vejtransport bl.a. ved at fremme kollektiv transport og cyklisme. Hvordan kommer vi der hen Den grønne omstilling kræver en målrettet og koordineret indsats fra alle parter; Borgere, virksomheder, forsyningsselskaber og kommuner. Staten har en vigtig rolle med at aftegne de overordnede målsætninger og udforme rammeværket, men de nødvendige handlinger skal besluttes og gennemføres lokalt. Scenarieanalyserne peger på, at de statslige virkemidler i form af afgifter og tilskud har stor betydning for økonomien i de valg, der tages i regionen. Afgifter og tilskud sikrer, at omstilling fra kul og naturgas til biomasse i fjernvarmen kan ske med en rimelig økonomi for brugerne. Denne omstilling ventes at ske over de kommende ca. 10 år. Herefter skal der frem mod 2050 ske en meget betydelig omstilling til varmepumper, overskudsvarme og måske geotermi. Hvis ikke denne anden omstillingsbølge gennemføres koordineret, viser scenarieberegningerne, at regningen for samfundet kan blive op mod 1 milliard kroner/år højere. Afgiftssystemet fremmer ikke i tilstrækkeligt omfang omstilling til varmepumper. Der er et betydeligt og stigende kølebehov i erhvervssektoren. Væsentlige dele af dette kølebehov kan sandsynligvis dækkes mest effektivt i samproduktion med fjernvarme. Dette og andre typer af overskudsvarme kræver planlægning og samarbejde mellem erhverv og forsyningsselskaber. De statslige rammer på området kan også forbedres for at gøre det økonomisk attraktivt. Erfaringer viser, at selv energibesparelser, der har kort tilbagebetalingstid, kan være vanskelige at få sat i gang, hvilket gør de samlede energiomkostninger i regionen højere, end de behøvede at være. Kommuner og energiselskaber har en helt nødvendig opgave her. På transportområdet er det især borgere og virksomheder, der investerer i køretøjer. Men kommunerne kan gennem koordineret trafikplanlægning og investeringer i infrastruktur fremme kollektiv transport og omstillingen til bl.a. elbiler. Hertil kommer, at kommunerne selv driver en betydelig bilflåde. 7

8 Grøn vækst, forskning og udvikling Omstillingen af energisystemet flytter energiøkonomien fra import af brændsler til investeringer i mere lokal energiudnyttelse. Denne omstilling er i gang på verdensplan, og Danmark kan have fordel ved at gå foran. Figur 4 viser, hvordan den danske eksport af grøn energiteknologi næsten er firedoblet siden årtusindeskiftet. Den grønne omstilling kræver også store investeringer i denne region. Det er derfor en vigtig opgave for kommunerne at optimere og koordinere indsatsen, således at unødige meromkostninger undgås, og således at eksport- og vækstpotentialer kommer i fokus. Virksomheder over hele verden efterspørger i stigende grad en grøn profil, og den grønne omstilling kan profilere hovedstadsregionen som en grøn foregangsregion. Partnerskaber mellem det offentlige og private virksomheder er vigtigt. For kommunerne i hovedstadsregionen giver det særlige muligheder for at fastholde og tiltrække virksomheder til den grønne danske metropol, hvor varer og tjenesteydelser produceres med lavt CO 2 aftryk. En grøn Region Hovedstaden vil medvirke til at profilere hele Danmark og bidrage til, at hele landet kan udnytte de beskæftigelsesmæssige- og eksportmæssige potentialer. Mia. kr Figur 4: Danmarks eksport af grøn energiteknologi og øvrig energiteknologi Kilde: Energiteknologieksporten Hovedstadsregionen er stærkt repræsenteret i det internationale energiforskningsmiljø. Den grønne omstilling og udnyttelse af vækstpotentialet kan styrkes ved et intensivt samarbejde mellem forsyningsselskaber og forskningsmiljøerne omkring udviklings og demonstrationsprojekter. Store varmepumper, effektiv biomasseudnyttelse, overskudsvarme, transportinfrastruktur, offentlige private partnerskaber er oplagte overskrifter, der kan styrke den grønne foregangsregion. Det kan blive nødvendigt at tænke i nye finansieringsmodeller, så der drages nytte af kommunernes og forsyningsselskabernes forskellige udgangspunkter. På baggrund af scenarieanalyserne og drøftelser i en række netværksgrupper er der formuleret en række indsatsområder, som bør indgå i arbejdet med den strategiske energiplanlægning: 8

9 1. Energibesparelser Samarbejde om ambitiøs udrulning af BedreBolig-kampagner. Koordinere målsætninger om energibesparelser i egne bygninger. Indsamling af data, mål og opfølgning samt energirigtig drift. Koordinere strategier for varmeforsyning af nybyggeri. Samarbejde om partnerskaber for informationskampagner m.m. via fælles tilskudspuljer. Synergi med energiselskabernes spareindsats. Ekstra kommunal indsats inden for energieffektiv gadebelysning, indkøbspolitik og partnerskaber med virksomheder. 2. Individuel opvarmning Fremme varmepumper, særligt i områder med oliefyr. Udvikle innovative finansieringsordninger i samarbejde med energiselskaber og andre parter. Fælles garantiordninger og udvikling af smart grid. 3. Gas Få udarbejdet strategi for bedste anvendelse af grøn gas: Fleksibel el, transport, proces, individuel. forsyning. Udfasning af naturgas i varmeforsyningen i Affald Samordne ambitiøse indsatser for affaldssortering til genanvendelse og forebyggelse af affald. Erfaringsudveksling for effektiv kildesortering og central sortering. Koordinere indsatsen for at begrænse import af affald med stort fossilt indhold. Koordinere investeringer i ny behandlingskapacitet. 5. Transport Koordineret indsats for infrastrukturudvikling i transport. Ladestandere og gastankning. Formulere krav om brændselsvalg/miljøvalg i udbudsmateriale for kollektiv trafik via MOVIA. Ditto i de enkelte kommuners udbudsmateriale for tung og let trafik. Kampagner for at flytte transportarbejde for virksomheder og kommuner til kollektiv transport og cyklisme. Koordineret transportplanlægning. Forsøgspuljer. Påvirke nationale rammevilkår således at nye drivmidler bliver konkurrencedygtige for brugerne. 9

10 6. Fjernvarme og indpasning af VE Fjernvarmesamarbejde og eventuel sammenkobling af net ved at: Samordne varmeselskabernes strategier for udfasning af kul og naturgas og investeringer i biomasse, varmepumper, geotermi, solvarme og varmelagring. Identificere regionale potentialer for varmeressourcer og lave særlig regional indsats for at tiltrække demonstrationsprojekter for store varmepumper. Effektivisering gennem koordinering og planlægning af kapacitetsudbygning. Teknologiudvikling gennem fælles demonstrationsprojekter. Betydelig omstilling allerede i 2035 til geotermi, solvarme og varmepumper. Udbygning med hav- og kystnære vindmøller. 7. Udvidelse og omlægning til fjernvarme Samarbejde mellem forsyningsselskaber om guidelines for udbygning af fjernvarmen (projektbekendtgørelse), herunder beregning af samfundsøkonomi. Fælles indspil til centrale myndigheder om behov for ændringer i reguleringen for gas, varme og affald for at sikre en effektiv grøn omstilling. 8. Grøn vækst Tæt samarbejde med universiteter og erhvervsliv om demonstrationsprojekter af det fleksible energisystem. International kommunikation af Den grønne region. Konstant fokus på at minimere omkostningerne ved den grønne omstilling. Rollefordeling hvem gør hvad? Kommunernes rolle og opgaver Kommunerne har en helt central rolle, når visionen om uafhængighed af fossile brændsler i 2050 skal realiseres: Kommunerne er myndighed på en lang række relevante områder, bl.a. varmeforsyning, affald, byggeri, transport m.v. Kommunerne er store energiforbrugere og har ansvar for indsatsen i egen virksomhed, herunder egne bygninger og for egen transport. 10

11 Kommunerne er ejere og medejere af mange af de forsyningsselskaber inden for el-, naturgas- og varmeforsyning samt kollektiv transport, som er de centrale aktører, når planerne skal konkretiseres og føres ud i livet. Kommunerne kan pga. deres tætte kontakt til borgere og virksomheder være katalysatorer for skabelse af erhvervsnetværk eksempelvis med byggebranchen og grundejerforeninger (energibesparelser), energibranchen (demonstrationsprojekter for vedvarende energi og smart grid mv). Ikke alle kommuner skal gøre alting. Det er både teknisk eller økonomisk uhensigtsmæssigt, hvis hver enkelt kommune alene fokuserer på egen CO 2 neutralitet eller på at blive selvforsynende med energi. Det kan føre til dyre suboptimeringer. I stedet bør fokus være på, hvad den enkelte kommunens særlige karakter er i det samlede energisystem, og hvordan kommunen kan medvirke i optimeringen af det samlede system. Kommunerne er forskellige og kan byde ind med forskellige kompetencer og muligheder. Nogle steder er mere velegnede til vindmøller end andre. Der er husdyrbrug og dermed biogaspotentiale i landområderne. Nogle kommuner har meget store fjernvarmenet, mens andre mest har individuel opvarmning. Naturgasnettets udbredelse er forskelligt fra kommune til kommune. Forsyningsselskabernes rolle og opgaver De kommunale og fælleskommunale selskaber inden for el-, naturgas-, affaldsforbrænding og fjernvarmeforsyning er helt afgørende aktører ved konkretisering af den strategiske energiplan og gennemførelse af den grønne omstilling. Ligesom det er uhensigtsmæssigt, hvis den enkelte kommune suboptimerer inden for kommunegrænsen, er det ligeledes uheldigt, hvis de enkelte selskabers målsætninger og planer ikke spiller sammen med den mest økonomiske udvikling af det samlede energisystem. På forsyningssiden, hvor de kommunalt ejede selskaber er de udførende aktører, og omkring infrastrukturen generelt er en langsigtet og samordnet indsats nødvendig, for at omstillingen gennemføres så omkostningseffektivt som muligt. Derfor lægges der op til, at forsyningsselskaberne koordinerer deres strategier. Regionens rolle og opgaver Hospitaler og øvrige virksomheder ejet af Region Hovedstaden er store energiforbrugere. Regionen har ansvar for indsatsen i egen virksomhed, herunder egne bygninger og egen transport. Regionen har desuden som trafikbestiller en vigtig rolle at spille i form af krav til leverandører og trafikplanlæggere. Det er regionens opgave at facilitere og igangsætte tværgående samarbejder fx i form af at understøtte og etablere et fælles energisekretariat. Vækstforum Hovedstaden er ansvarlig for uddeling af puljemidler for grønne vækstinitiativer til fremme af grøn vækst under den Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (ReVUS). Endelig kan regionen som råstofmyndighed udpege udtjente råstofgrave for en eventuel fremtidig energilagring. 11

12 Den strategiske energiplanlægning. Vigtige handlinger for den kommende 2-årsperiode KKR Hovedstaden, kommunerne i hovedstadsregionen samt Region Hovedstaden beslutter: A t etablere et fælles energisekretariat, der får ansvar for at koordinere samarbejdet om omstilling af energi- og transportsystemet til vedvarende energi mellem kommuner, forsyningsselskaber og Region Hovedstaden. A t udnytte den fælleskommunale og -regionale indsats til at fremme grøn vækst i samarbejde med private virksomheder, universiteter og organisationer. A t der udarbejdes en fælles strategisk energiplan, som kommuner og forsyningsselskaber forpligter sig til at bakke op om. Strategien evalueres hvert andet år og indgår i opdatering af SEP Hovedstaden. A t bede forsyningsselskaberne om med udgangspunkt i den første strategiske energiplan at udarbejde en samordnet strategi for investeringer de kommende 10 år og for samarbejde. A t monitorere og evaluere den samlede effekt af samarbejdet og kommunernes øvrige indsats hvert andet år og revidere den fælles strategiske energiplan hvert 4. år. A t skabe et samarbejde mellem staten og kommunernes repræsentanter i forsyningsselskabernes bestyrelser omkring strategisk energiplanlægning. KKR HOVEDSTADEN Gate 21 Vognporten Albertslund

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2012. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2012. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2012 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 9. maj 2012 1. Ny ambitiøs energiaftale der skaber en grøn økonomi i vækst Den 22.

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN. Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025.

OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN. Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025. Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025. [Vision vedtaget af Bornholms Regionskommune i 2008]

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

e i b Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN

e i b Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025. e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM e i b ENERGY INNOVATION

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til

Læs mere

Tema: Bæredygtig forsyning. Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning

Tema: Bæredygtig forsyning. Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning Tema: Bæredygtig forsyning Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning November 2010 Deltagere i delprojekt 3 Bæredygtig forsyning Albertslund kommune: Albertslund kommune:

Læs mere

Biomasse, kedler. Biomasse, KV. Biomasse, transport. Biogas/forgas., KV. Biogas/forgas, transport. Affald, varmekedler. Affald, KV.

Biomasse, kedler. Biomasse, KV. Biomasse, transport. Biogas/forgas., KV. Biogas/forgas, transport. Affald, varmekedler. Affald, KV. PJ/år PJ/år Ea Energianalyse 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bruttoenergiforbrug fremtidsforløb Omgivelsesvarme Solvarme bølgekraft geotermi solceller Affald Biogas Biomasse Vind Naturgas Kul Olie 25 2 15 1 5 Biomasseanvendelse,

Læs mere

Udkast til Fælles regional klimastrategi

Udkast til Fælles regional klimastrategi Brevid 2293998 5. maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Ingeniørforeningens Energiplan 2030

Ingeniørforeningens Energiplan 2030 %-4)$%. %.%2') 4), &2 Ingeniørforeningens Energiplan 2030 HOVEDRAPPORT Ingeniørforeningens Energiplan 2030 Hovedrapport Omslag: Sylvester Hvid & Co. A/S Tryk: IDAs Printcenter ISBN: 87-87254-64-6 Udgivet

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING METODEBESKRIVELSE Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING April 2012 I KOMMUNERNE Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810 4200

Læs mere

Principper for og potentiale ved en reform af energiafgifterne

Principper for og potentiale ved en reform af energiafgifterne Principper for og potentiale ved en reform af energiafgifterne 13. april 2012 BAGGRUNDSRAPPORT Denne rapport er en uddybede baggrundsrapport til CONCITO-rapporten Billigere energi, bedre miljø grøn omlægning

Læs mere

Ingeniørforeningens Energiplan 2030

Ingeniørforeningens Energiplan 2030 %-4)$%. %.%2') 4), &2 Ingeniørforeningens Energiplan 2030 HOVEDRESULTAT Ingeniørforeningens Energiplan 2030 Sammenfatning: Ingeniørforeningens Energiplan 2030 Visionerne i Ingeniørforeningens Energiplan

Læs mere

Energivision for Aalborg Kommune 2050

Energivision for Aalborg Kommune 2050 Energivision for Aalborg Kommune 2050 www.freeimages.co.uk REALISERING FORSYNING FORBRUG OG RESSOURCER INDLEDNING Indhold Forfatterne September 2010 Indhold Forfattere: Poul Alberg Østergaard Henrik Lund

Læs mere

Varmeplan Thisted kommune

Varmeplan Thisted kommune FORSLAG Varmeplan Thisted kommune Kommuneplantillæg nr. 8 August 2012 Målsætning...4 Indledning...5 Om varmeplanlægning generelt...7 -Lov om varmeforsyning 7 -Tilsyn 8 -Elvarmeforbud 9 -Bindinger 9 -Retsvirkninger

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten kan

Læs mere

Handlingsplan for Vedvarende Energi 2030

Handlingsplan for Vedvarende Energi 2030 Handlingsplan for Vedvarende Energi 2030 FREDERIKSHAVN KOMMUNE Strategiplan for Vedvarende Energi 2030 Udgave 1, september 2014 Rev. efter afholdt PMU-møde den 2. december 2014 Udarbejdet af: Bahram Dehghan

Læs mere