Bred politisk enighed om nye skattelove Folketinget har på et år vedtaget 21 nye skattelove - næsten alle med store flertal.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bred politisk enighed om nye skattelove Folketinget har på et år vedtaget 21 nye skattelove - næsten alle med store flertal."

Transkript

1 NYT FRA ND REVISION NR Bred politisk enighed om nye skattelove Folketinget har på et år vedtaget 21 nye skattelove - næsten alle med store flertal. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra Underlig lovgivning Pligten til at udlevere regnskabsmateriale Side 2 Side 3 Når denne udgave af Nyt fra ND REVISION udkommer, er folketingsåret overstået, og lovgiverne er sendt på sommerferie. På skatteområdet har Folketinget behandlet og vedtaget 21 lovforslag i årets løb. Til trods for pressens fokusering på magtkampen mellem regering og opposition er det bemærkelsesværdigt, at langt hovedparten af de vedtagne love er vedtaget af et enigt Folketing eller i hvert fald med stor majoritet. Stemmer fra oppositionen Ved redaktionens slutning manglede endnu fire lovforslag at blive vedtaget. Af de resterende 17 nye love er én lov vedtaget af en samlet opposition mod Regeringen. Alle øvrige nye love har - ud over regeringspartierne og Dansk Folkeparti - fået stemmer fra mindst ét oppositionsparti. Generelt er der tale om nye love, der bekræfter eller forenkler allerede gældende love. Kun indgrebet mod kapitalfonde går i modsat retning, men de komplicerede regler i dette forslag rammer en begrænset del af dansk erhvervsliv. De nye skatte- og afgiftslove: L 29: Nye EU-medlemmers tiltrædelse af EU, kontrol med likvide midler mv. L 30: Indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater. L 31: Indgåelse af tillægsaftale til den danskgrønlandske dobbeltbeskatningsaftale. L 32: Videreførelse af det forhøjede befordringsfradrag for pendlere i udkantskommuner. - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. L 33: Leveringsrettigheder for sukkerroer og genetablering af overgangsregel. L 43: Præcisering af sidste rettidige indbetalingsdato med hensyn til indbetaling af foreløbig skat. L 66: Digital tinglysning mv. L 82 A: Nedsættelse af mineralvandsafgiften. L 82 B: Ændring af emballageafgiften for kildevandsflasker. L 83: Bedre mulighed for generationsskifte. L 84: Syn og skøn under skatteankenævnsbehandling mv. L 85: Forhøjelse af fradraget for gaver til almenvelgørende foreninger mv. samt obligatorisk indberetning for disse. L 86: Ændring af dæknings- og råstofafgiften og afgiften på kaffe og te og forlængelse af afgiftsfritagelserne for el-drevne køretøjer. L 110 A: Skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne mv. L 110 B: Hybride finansieringsinstrumenter, genbeskatning af underskud og selskabers salg af aktier til udstedende selskaber mv. L 143: Landsskatterettens og Skatteministeriets kompetence i visse sager mv. L 144: Automatisk modregning mv. L 154: Forhøjelse af aldersgrænser og tilbagebetaling af efterløns- og fleksydelsesbidrag. L 155: Ændrede beskatningsregler for uskiftet bo mv. L 190: Fjernelse af arbejdsmarkedsbidraget på forfatteres indtægter fra biblioteksafgifter og udvidelse af skattefriheden for hæderspriser til kunstnere. L 211: Justering af tonnageskatteordningen. L 213: CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde mv. L 217: Omlægning af bilbeskatningen for at mindske CO2-udledningen mv. Kørsel på gule plader Pas på kørsel mellem bopæl og arbejdsplads Registreringsafgifterne ændres Udlejning af fritidsbolig er skattepligtig Reglerne for skattefri rejseog befordringsgodtgørelse Danmarks økonomi Nyttige satser Side 4-5 Side 6 Side 7 Side 8

2 Sidste nyt fra Belønningsrejser skal beskattes Lønmodtageren skal selvangive værdien Selvangivelse og årsopgørelse for 2006 udsendes nu måske for sidste gang Næste år forventes det, at de smelter sammen til et dokument Den 1. maj begynder det nye ferieår Ikke udbetalte feriepenge for 2005 kan søges udbetalt indtil 30. september 2007 Underlig lovgivning Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION Bærbar eller håndholdt computer og beskatning af fri telefon Adgang til hele netværket er afgørende Regeringen lemper på forslaget mod kapitalfonde Erhvervslivets protester er imødekommet på mange punkter Nye aldersgrænser for skattebegunstigede pensionsordninger fra 2019 De gamle aldersgrænser gælder fortsat for aftaler indgået inden den 1.maj 2007 Ejendomsvurderingen af erhvervsejendomme Klager skal være indgivet senest den 1. juli 2007 Er der brug for kørebog i bil på gule plader? Landsskatteretten skaber fornyet usikkerhed Internettet strammes! SKAT har med afgørelser i Skatterådet fået en bedre mulighed for at kunne kontrollere den erhvervsmæssige internethandel Ikke alle kursusudgifter kan trækkes fra Der må ikke være tale om kursus af generel karakter eller videreuddannelse Dansk Revision og ND Revision fusionerer Revisionskæderne Dansk Revision og ND Revision fusionerer den 1. oktober 2007 under navnet Dansk Revision Tilbagebetaling af moms betalt i udlandet i 2006 Ansøgning skal være modtaget senest den 30. juni 2007 Ovennævnte emner har været behandlet på vores hjemmeside siden forrige udgave af Nyt fra ND REVISION. De kan stadig ses på siden, hvor vi hver uge bringer en artikel om et aktuelt emne lovlydige bilejere skal nu klistre et mærke på deres varevogn. Når dette kundeblad kommer på gaden, har ejere af biler på gule plader fået brev fra Skat. Brevet indeholder et klistermærke, som bilejeren skal have siddende i bagruden. Direktøren i Skats Indsatsafdeling forklarer i en pressemeddelelse fra den 30. maj 2007: Det nye klistermærke med teksten Bilen må bruges privat skulle gerne resultere i, at flere holder sig inden for lovens rammer. Gælder kun lovlydige borgere Det er direktørens opgave at administrere Folketingets beslutninger. Mon ikke også direktøren finder det mærkværdigt, at lovlydige borgere skal køre rundt med klistermærker, fordi andre borgere antages at snyde med skatte- og afgiftsbetalingen. Den lovlydige borger har jo netop ved indregistreringen af varebilen tilkendegivet, at borgeren agter at køre privat i bilen, hvilket dels betyder, at borgeren ikke får momsen på investeringen refunderet, dels at borgeren betaler en årlig tillægsafgift. Den lovlydige borger skal fra 3. juni 2007 altså køre rundt med et klistermærke i bagruden. Mærket er beregnet til at klistre på indersiden af ruden. Min helt subjektive opfattelse er, at hovedparten af disse varevogne har mørke ruder, formodentlig af forsikringstekniske årsager. Er det tilfældet, skal klistermærket placeres et andet synligt sted på varevognens bagende. Man må da håbe, at det ikke falder af i vask... Problemet er ikke klistermærket Vi behandler (igen igen) emnet biler med gule plader i dette nummer af Nyt fra ND Revision. Som det fremgår, er reglerne komplicerede og besværlige. Problemet er en meget voldsom beskatning af nye biler. Forleden så jeg en nummerplade med registreringsnummeret PAID3X, hvilket vel fortæller, at ejeren mener at have betalt bilen tre gange. Det var en hvid nummerplade. Jeg må give FDM ret. Der er behov for en ny lovgivning, hvor der er sammenhæng mellem registreringsafgiften, momslovgivningen og skattelovgivningen. Det ville pynte godt, hvis der også kunne tages hensyn til miljøet og trafiksikkerheden. NYT FRA ND REVISION SIDE 2

3 Pligten til at udlevere regnskabsmateriale SKAT har udsendt orientering om reglerne for erhvervsdrivende. Til brug for en korrekt skatteansættelse har erhvervsdrivende pligt til, efter anmodning fra SKAT, at indsende regnskabsmateriale mv. og andre dokumenter. Det er ofte mest enkelt for virksomheden, at regnskabsmateriale mv. gennemgås på virksomhedens adresse. God forvaltningsskik indebærer, at SKAT ikke anmoder om oplysninger mv., som ikke er relevante eller nødvendige for den konkrete sag. Virksomheden bør derfor have en kort orientering om baggrunden for en henvendelse, og om hvilke oplysninger SKAT ønsker. Derved skabes åbenhed og mulighed for dialog. Orienteringen kan også medvirke til, at virksomheden selv ønsker at fremlægge andre relevante dokumenter i sagen end de netop efterspurgte, så henvendelsen ikke blot opleves som en fisketur. SKAT kan anmode om oplysninger, som for virksomheden er følsomme. Problemstillingen bør drøftes med virksomheden for en afklaring. Hensynet til virksomheden kan tale for, at følsomt materiale - i første omgang - gennemgås sammen med virksomheden på dennes adresse. Regnskabsmateriale Da alle erhvervsdrivende, med få undtagelser, er bogføringspligtige, er det hovedreglen, at erhvervsdrivende skal føre regnskab og dermed umiddelbart omfattes af udleveringspligten. Efter bogføringsloven anses følgende som regnskabsmateriale: Registreringer, herunder transaktionssporet (ved transaktionssporet forstås den sammenhæng, der er mellem de enkelte registreringer og den bogføringspligtiges årsregnskab, skatte- eller afgiftsopgørelse, tilskudsregnskab eller tilsvarende regnskabsopstilling, der skal udarbejdes i henhold til lovgivning). Beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling. Beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde regnskabsmateriale. Bilag og anden dokumentation (ved bilag forstås enhver nødvendig dokumentation for transaktioner, der registreres i bogføringen, uanset dokumentationen er på elektronisk medie, mikrofilm, papir eller andet medie). Oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet (ved kontrolsporet forstås de oplysninger, der dokumenterer registreringernes rigtighed). Regnskaber, som kræves udarbejdet i henhold til lovgivning. Eventuelle revisionsprotokoller. Med mindre andet fremgår af lovgivningen, omfatter et regnskab også eventuelle årsberetninger og lignende, der er knyttet til regnskabet. Revisionsprotokollen indeholder information om den eksterne revisors revision af regnskabet og kan indeholde andre oplysninger om virksomheden, fx nøgletal, specifikationer mv. Andre dokumenter Udleveringspligten omfatter foruden regnskabsmateriale andre dokumenter, der kan have betydning for skatteligningen. Alle dokumenter er - efter ordlyden - således omfattet af udleveringspligten, hvis de indeholder oplysninger, der kan have betydning for skatteligningen. Skatteligningen skal som udgangspunkt baseres på autentiske dokumenter, oplysninger og forklaringer. Det er disse fakta, der skal danne baggrund for en skatteansættelse. Det er således oplysninger af denne karakter, der kan kræves udleveret. Det er dermed indholdet af det enkelte dokument, der er afgørende for spørgsmålet om udlevering, mere end selve dokumenttypen. Der kan derfor ikke opstilles en positiv eller negativ liste over hvilke dokumenter, der er omfattet. I praksis kan der således være tale om mange typer af dokumenter, såsom management letters, kontrakter, forretningskorrespondance. Herunder kopier af telefaxer, aktionærfortegnelser, s eller andre elektroniske dokumenter og øvrige informationskilder, der efter SKAT s vurdering har betydning for ligningen af den konkrete skattepligtige eller af tredjemand. Bestyrelsesprotokoller kan også være omfattet af udleveringspligten, hvis de fakta, der måtte være nævnt i bestyrelsesprotokoller, ikke foreligger i de underliggende dokumenter. Det har i praksis været tilfældet i nogle sager. For virksomheden kan der være tale om følsomme dokumenter - især over for konkurrenter. Derfor skal alt materiale behandles fortroligt og opbevares på betryggende måde, så det ikke kan komme til uvedkommendes kendskab. Krav til skriftlige materialeindkaldelser Materialeindkaldelsen skal konkretiseres og skal have betydning for skatteligningen. Sagsbehandleren skal have gjort sig klart, hvad formålet med materialeindkaldelsen er. I materialeindkaldelsen skal det - efter omstændighederne - beskrives, hvad formålet er med indkaldelsen. Dette sikrer, at der i hvert enkelt tilfælde sker en konkret vurdering af, hvilket materiale som skal bruges. Det gør det endvidere lettere for virksomheden at finde det rigtige materiale frem, hvilket ofte sparer tid. SIDE 3 NYT FRA ND REVISION

4 Kørsel på gule plader Varebiler til privat kørsel skal nu mærkes. Dolly Parton optrådte i begyndelsen af marts i Horsens, og det var en stor succes for arrangørerne. I dagspressen kunne man læse, at koncerterne også var en succes for SKAT, som orienterede sig på parkeringspladserne for at kontrollere biler på gule plader. Mange har lov til at køre i deres bil på gule plader til koncert eller andre private aktiviteter. Men hvis bilen udelukkende er tilladt til erhvervsmæssige aktiviteter, skal der en særdeles god forklaring til, hvorfor bilen holdt parkeret i Horsens i forbindelse med koncerten. Mærkat til biler, der må anvendes privat Som et led i jagten på den ulovlige anvendelse af biler på gule plader har skatteministeriet udarbejdet en bekendtgørelse, hvorefter gulpladebiler, der må anvendes privat, skal være påført et mærke bag på bilen. Biler indregistreret første gang før den 3. juni 1998 er dog fritaget. Køretøjer, der er registreret til blandet anvendelse, skal fra den 3. juni 2007 have mærket påklæbet indvendig på bilens bagrude, så det tydeligt fremgår, at der er tale om et blandet anvendt køretøj. Hvis der ikke er bagrude, hvis bagruden er tonet, eller hvis der er tale om en bil med åbent lad, skal mærket påklæbes et synligt sted efter ejerens eller brugerens valg. Det må dog ikke være til fare for færdselssikkerheden. Mærket udleveres til anmelderen ved anmeldelse af bilen. SKAT udsendte i perioden frem til den 3. juni 2007 mærker til registrerede ejere eller registrerede brugere af de køretøjer, der er registreret til blandet anvendelse. Hvis mærket er bortkommet eller beskadiget, udleverer SKAT et nyt. Mærket skal fjernes, hvis bilen registreres til anden brug end privat eller blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse. Det er forbundet med bødestraf, hvis mærket ikke anvendes, eller hvis mærket anvendes uretmæssigt. Det er også forbundet med bødestraf uretmæssigt at sætte mærket på et køretøj, som ikke er registreret til privat eller blandet og erhvervsmæssig benyttelse. Fører af en bil, der uretmæssigt har et mærke for privat eller blandet privat og erhvervsmæssig benyttelse, kan også straffes med bøde. Privates brug af bil på gule plader Privatpersoner har mulighed for at købe og køre privat i en bil på gule plader, dvs. med lav registreringsafgift. Der er hverken fradrag for momsen ved køb eller drift. Hvis en privatperson ønsker at anvende gulpladebilen privat, skal der betales en tillægsafgift. Afgiften udgør 900 kr. pr. år for biler under kilo og kr. for biler mellem og kilo. Erhvervsmæssig brug med momsfradrag Virksomheder kan fradrage momsen ved såvel køb som driften, hvis bilen kun anvendes erhvervsmæssigt. Anvendes den derimod både erhvervsmæssigt og privat, kan momsen ved købet ikke fradrages, hvis bilen vejer under tre tons, mens der er delvis fradragsret for biler med tilladt totalvægt på over tre tons, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat. I begge tilfældeskal der betales tillægsafgift. Dyrt at overtræde reglerne Problemerne med bilerne på gule plader opstår især, når rent erhvervsmæssige varevogne bliver benyttet til privatkørsel. Ejeren af bilen har tilkendegivet, at bilen udelukkende skal anvendes erhvervsmæssigt. Der er fratrukket moms, og den årlige tillægsafgift betales ikke. Disse biler kan derfor ikke benyttes til privat kørsel. Hvis det alligevel sker, bliver det dyrt for ejeren og føreren, som ofte viser sig at være samme person. Ejeren kommer til at betale momsen tilbage, ligesom der skal betales tillægsafgift. For føreren vil SKAT kræve beskatning efter reglerne for fri bil. Selvstændiges behov for kørebog Hvis man overholder reglerne, er der ikke behov for at føre kørebog med angivelse af den erhvervsmæssige kørsel. Det gælder dog ikke altid for selvstændigt erhvervsdrivende. Hvis varebilen står ved bopælen efter arbejdstid, eller hvis virksomhed og bopæl er på samme adresse, har det i konkrete sager været op til skatteyderen at bevise, at bilen på de gule plader ikke er blevet anvendt til privat kørsel. I flere sager har skatteyderen ikke kunnet bevise, at bilen ikke blev anvendt privat. Det har medført, at der er sket beskatning efter reglerne for fri bil. Kun en korrekt ført kørebog anses for tilstrækkelig dokumentation. I en netop afsagt kendelse fra Landsskatteretten slås det endnu engang fast, at der kan være behov for at føre kørebog - eller måske lidt mindre end kørebog - til trods for reglerne. NYT FRA ND REVISION SIDE 4

5 Pas på kørsel mellem bopæl og arbejdsplads Varevogne til vagttjeneste må anvendes med den private bopæl som udgangspunkt. Hvis der ikke betales tillægsafgift, og hvis der fratrækkes moms, må bilen kun anvendes til erhvervsmæssig kørsel. Der kan opstå diskussion om, hvornår kørslen er erhvervsmæssig, og hvornår den er privat. Kørsel mellem bopæl og arbejdsplads anses for privat, hvorfor bilen ikke må anvendes til dette. Der er dog truffet afgørelser om, at biler anvendt i en vagtordning kan parkeres ved bopælen og anvendes derfra. Der skal være tale om vagt fra hjemmet til uvisse adresser uden for normal arbejdstid, ligesom der stilles krav til bilens indretning. Højesteret har sidste år behandlet netop dette emne i en konkret sag, hvor såvel bilens indretning som vagtordningens omfang indgik. En skatteyder havde af sin arbejdsgiver fået stillet en pick-up til rådighed for kørsel i firmaets interesse. Han havde tilkaldevagt, hvorfor bilen uden for normal arbejdstid var parkeret på hans private bopæl. Højesterets afgørelse Højesteret fandt, at firmabilen var egnet til privat benyttelse, fordi der i bilen foruden førersædet var et passagersæde, samt at bilens udstyr, herunder trykluftsbeholder, kunne spændes fast i bilens varerum. Bilen var i øvrigt ikke særligt indrettet. Skatteyderen kunne som en del af sine almindelige arbejdsopgaver tilkaldes døgnet rundt af virksomhedens kunder. Ordningen indebar, at han kunne benytte firmabilen til kørsel mellem sit hjem og arbejdspladsen, ligesom bilen var på hans bopæl hele året bortset fra ferieperioder, enkelte weekends og under andet fravær. Højesteret fandt, at denne ordning var mere omfattende end den ordning, der kunne godkendes for tilkaldevagt. Kørslen mellem hjemmet og virksomheden blev anset for privat, hvorfor skatteyderen skulle beskattes efter reglerne om fri bil. Særlige regler for servicebiler Bilens indretning havde betydning i ovennævnte dom. Her var tale om en pick-up, som retten fandt egnet til privat kørsel. Egentlige servicebiler på gule plader, der er specielt indrettet til at medbringe værktøj og udstyr mv., anses derimod for uegnede til privat kørsel. Det betyder, at en medarbejder, der kører i en sådan servicebil, ikke beskattes af fri bil. Medarbejderen må gerne køre mellem hjem og arbejdspladserne eller værkstedet i disse biler, men kan i så fald ikke samtidig få fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads. VVS ere må køre fra hjemmet til skiftende arbejdspladser, men visse andre håndværkere må ikke. Derfor har Dansk Byggeri opfordret skatteminister Kristian Jensen til at forenkle reglerne for varevogne. Servicebiler på gule plader, der er specielt indrettet til at medbringe værktøj og udstyr mv., anses for uegnede til privat kørsel Registreringsafgifterne ændres I foråret har der været stor diskussion om især de store varebilers anvendelse til privat kørsel. Derfor har regeringen fremsat et lovforslag, som ved redaktionens slutning endnu ikke var endelig vedtaget. Forslaget har til formål at reducere incitamentet til at anskaffe en varebil frem for en personbil samt at reducere de afgiftsmæssige incitamenter til at anskaffe en større varebil frem for en mindre og mere brændstoføkonomisk varebil. Lovforslaget medfører en omlægning af den samlede bilbeskatning. Forslaget består overordnet af fem dele: En omlægning af varebilbeskatningen. En omlægning og styrkelse af sikkerhedsfradragene. Indførelse af et fradrag eller et tillæg i registreringsafgiften for personbiler og varebiler afhængig af bilens brændstofforbrug. En forhøjelse af skala-knækket for personbiler og motorcykler. En stramning af reglerne for autocampere. Forslaget skønnes samlet set at reducere emissionerne fra varebiler og personbiler med ca tons CO 2 årligt, når hele bilparken er udskiftet. Ikrafttrædelse og virkning Lovforslaget træder i kraft den 15. juni Ændringerne i registreringsafgiftsloven har virkning fra fremsættelsen. Ændringer i vægtafgiftsloven får virkning fra den første almindelige afgiftsperiode, der påbegyndes den 1. juni 2007 og derefter. Søg rådgivning Forkert brug af reglerne om biler på gule plader kan blive dyr for både virksomhed og medarbejder. Det skal derfor anbefales, at man i tvivlstilfælde tager kontakt til sin revisor. Det anbefales også, at virksomhedsindehavere jævnligt gennemgår reglerne for de medarbejdere, der har adgang til kørsel i sådanne biler. SIDE 5 NYT FRA ND REVISION

6 Udlejning af fritidsbolig er skattepligtig Det gælder både for danske og udenlandske fritidsboliger. Indtægter fra udlejning af en fritidsbolig skal beskattes. Det gælder også de tilfælde, hvor ejeren ved siden af udlejningen selv benytter boligen privat. Det er stort set uden betydning, om fritidsboligen ligger i Danmark eller i udlandet. Udenlandsk feriebolig Hvis fritidsboligen ligger i udlandet, skal overskuddet fra udlejningen gøres op på samme måde som for fritidsboliger i Danmark. Men som følge af dobbeltbeskatningsaftaler med udlandet kan en eventuel betalt skat af overskuddet i udlandet som hovedregel modregnes i den danske skat. Der skal ikke betales dansk skat i forbindelse med udlejning i Frankrig. To fradragsmetoder Den ene metode går ud på, at der er et fast fradrag i lejeindtægten. Med det faste fradrag er der som udgangspunkt et bundfradrag på kr. i bruttolejeindtægten. Derudover er der et fradrag på 40 pct. af den resterende lejeindtægt. Hvis bruttolejeindtægten er lavere end de kr. (bundfradraget), beskattes den ikke. Det faste fradrag skal dække samtlige udgifter ved udlejningen. Ved at benytte denne metode slipper man for at skulle holde regnskab med udgifterne. Er metoden med bundfradrag valgt, er der ikke fradrag for ejendomsskat, og ejendomsværdiskatten nedsættes ikke. Bruttolejeindtægten er den lejebetaling, der modtages, inklusiv særskilt betaling for fx el, gas, varme, telefon. Ved udlejning gennem et udlejningsbureau skal bureauets andel ikke medregnes som en del af lejeindtægten. Eksempel: Bruttolejeindtægt, inkl. el mv. Bundfradrag I alt Fradrag, 40 pct. af : Til beskatning: kr kr kr kr kr. Dokumenterede udgifter Den anden metode går ud på, at ejeren får fradrag for visse dokumenterede udgifter efter en regnskabsmæssig opgørelse af indtægter og udgifter. Vælges denne metode, skal der laves en regnskabsmæssig opgørelse af indtægter og udgifter. Det vil sige, at der ikke er noget bundfradrag, men at der er fradrag for de faktiske udgifter. Vælges denne metode, er der fradrag for den del af udgifterne, som svarer til den periode, boligen er udlejet. Til driftsudgifter regnes vedligeholdelses- og afskrivningsbeløb vedrørende inventar samt den forholdsmæssige ejendomsskat. Derudover kan udgifter, som er direkte forbundet med udlejningen, fx annonceudgifter, trækkes fra. Der er derimod ikke fradrag for udgifter til vedligeholdelse af selve ejendommen. Eksempel på opgørelse: Bruttolejeindtægt, inkl. el mv kr. Udgifter til el, varme kr. Andel af indboforsikring 500 kr. Afskrivning af inventar kr. Vedligeholdelse af inventar kr. Andel af ejendomsskat (grundskyld): 900 kr. Annonceudgifter: 500 kr. Til beskatning: kr. Hvis den regnskabsmæssige metode ved udlejning af fritidsbolig er valgt, kan man trække en del af ejendomsskatten fra i sit regnskab over lejeindtægter og -udgifter. Derudover bliver ejendomsværdiskatten nedsat. SKAT skal informeres via et bilag til selvangivelsen, hvorefter SKAT foretager fradraget i ejendomsværdiskatten. Reglerne for skift af metode Det er ikke muligt at skifte fra regnskabsmæssigt fradrag til fast fradrag, men det er muligt at gå den anden vej. Hvis den regnskabsmæssige metode er valgt, er valget altså bindende for hele den pågældende udlejningsperiode. Hvis der er et beløb i overskud, efter at fradragene er trukket fra lejeindtægten, skal der betales skat af det overskydende beløb. Det skattepligtige beløb skal skrives på selvangivelsen som kapitalindkomst. Lejeindtægter fra en fritidsbolig skal beskattes, men skatteyderen kan vælge mellem to metoder. NYT FRA ND REVISION SIDE 6

7 Reglerne for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse En række betingelser skal opfyldes. Danmarks økonomi Prisudvikling Indeks antal beløb Periode Samme periode året før Forbrugerprisindekset 114,3 apr ,7% Nettoprisindeks 115,4 apr ,8% Prisindeks, importerede varer 109,1 apr ,7% Indenlandsk vareforsyning prisindeks 116,8 apr ,3% Skattefri rejsegodtgørelse kan udbetales til dækning af udgifter til kost og småfornødenheder, som en person er påført, fordi den pågældende på grund af sit arbejde har været på en rejse. Skattefri befordringsgodtgørelse er et beløb, som udbetales af fx en arbejdsgiver med en km-sats til dækning af udgifter, lønmodtageren har haft til erhvervsmæssig befordring med egen (eller ægtefælles) bil, motorcykel, knallert, EU-knallert eller cykel. For at godtgørelser kan anses for at være skattefrie, er det et krav, at beløbet ikke overstiger Skatterådets satser. Hvis der udbetales godtgørelse med beløb, der er større end godtgørelse beregnet efter Skatterådets satser, skal hele beløbet medregnes til modtagerens personlige indkomst. Der skal som følge heraf indeholdes A-skat, AMbidrag og SP-bidrag af hele godtgørelsesbeløbet. En godtgørelse kan ikke udbetales skattefrit, hvis den fragår i en forud aftalt bruttoløn. Der gælder således et modregningsforbud, der rammer tilfælde, hvor lønnen løbende nedsættes i takt med antallet af kørte km/rejsedage - dvs. med den udbetalte befordringsgodtgørelse/rejsegodtgørelse. Det står dog lønmodtager og arbejdsgiver frit for at aftale lønvilkår - herunder en generel lønnedsættelse - der svarer til den skattefrie godtgørelse af årets gennemsnitlige befordrings- og rejseudgifter. Den, der udbetaler skattefri rejse- og/eller befordringsgodtgørelse, har pligt til at kontrollere, at alle betingelserne herfor er opfyldt. Foretages denne kontrol ikke, er godtgørelsen skattepligtig som personlig indkomst. Men modtageren kan foretage et ligningsmæssigt fradrag for de pågældende udgifter, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Skattefri rejsegodtgørelse Arbejdsgiveren skal kontrollere, om betingelserne for at udbetale skattefri rejsegodtgørelse er opfyldt, herunder antallet af erhvervsmæssige rejsedage. Der kan udbetales acontobeløb forskud før hver enkelt rejse eller ugentlige eller månedlige acontobeløb. Acontobeløbet skal afpasses modtagerens forventede erhvervsmæssige rejser. Skattefri befordringsgodtgørelse Det er en forudsætning for at udbetale skattefri befordringsgodtgørelse, at arbejdsgiveren fører kontrol med antal kørte km i lønmodtagerens egen bil eller på motorcykel. Erhvervsmæssige befordringsudgifter kan ikke dækkes ved udlæg efter regning. En fast månedlig eller årlig befordringsgodtgørelse er aldrig skattefri, men også her kan der udbetales skattefri befordringsgodtgørelse aconto for hver enkelt kørsel eller hver uge eller måned. Lønudvikling Private sektor 146,5 3. kvt ,1% Offentlige sektor - Stat 149,1 4. kvt ,8% Aktivitet - Kommune 147,5 4. kvt ,5% Detailomsætningsindeks, værdi 129,6 mar ,7% Byggeomkostningsindeks for boliger 112,5 4. kvt ,7% Påbegyndt boligbyggeri dec. 06 0,9% Prisindeks enfamiliehuse 269,9 4. kvt ,3% Industriens omsætning, Indeks 123,2 dec ,1% Industriens ordreindgang, Indeks 130,7 dec ,5% Beskæftigelsen Fuldtids lønmodtagere (i tusinde) kvt ,7% Ledigheden (i tusinde) feb ,6% På børnepasningsorlov mar ,0% På efterløn apr. 07 1,9% Udenrigsøkonomi Import i mia. kr. 43,7 mar ,7% Eksport i mia. kr. 46,6 mar ,1% Valutabeholdning i mia. kr. 173,7 jan ,5% Effektiv kronekurs 103, ,3% Nyt fra ND REVISION Nr. 2 - Juni 2007 Redaktion: Registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge (ansv.) og Jens Erik Kornbech Udgiver: ND REVISION registreret revisionsaktieselskab ISSN: Layout og produktion: nielsenog.com, 5000 Odense C one2one, Odense Tryk: one2one, Odense Oplag: eksemplarer Bladet kan frit citeres med kildeangivelse SIDE 7 NYT FRA ND REVISION

8 ND REVISION er et landsdækkende samarbejde mellem 17 mellemstore, fremtidsorienterede revisorvirksomheder Nyttige satser 2007 Nationalbankens diskonto fra ,75% Mindsterenten 1. halvår % Virksomhedsskatteloven Kapitalafkastsats (2006) 4% Skattesats 25% Selskabsskat - acontoordningen 25% skattefri rejse- og kørselsgodtgørelse Kørselsgodtgørelse indtil km kr. 3,35 Kørselsgodtgørelse over km kr. 1,78 Cykel, knallert og EU-knallert kr. 0,40 Rejse uden overnatning: Udgifter godtgøres efter regning Rejse med overnatning: Logi - efter regning eller kr. 184,00 Fortæring pr. døgn med overnatning kr. 429,00 Tilsluttende rejsedag pr. påbegyndt time kr. 17,88 Reduktion for fri morgenmad 15% Reduktion for fri frokost 30% Reduktion for fri aftensmad 30% 25% til småfornødenheder kr. 107,25 Dagpenge 2007 Sygedagpenge max. pr. uge kr Arbejdsløshedsdagpenge, 90% pr. dag dog max. kr. 683 Vigtige beløbsgrænser 2007 Indregningsgrænse restskat kr Medarbejdende ægtefælle kr Kapitalpension efter bruttoskat kr Personfradrag kr Grænse - småaktiver/straksafskrivning kr Maksimalt indskud på ophørspension kr Værdien Privat sættes kørsel til en procentdel i firmabil af bilens værdi: 25% af værdien Værdien sættes til en procentdel af bilens værdi: 25% af værdien op til kr. og 20% af resten. Bilens værdi skal altid sættes til mindst kr. For biler anskaffet mindre end 3 år fra første indregistrering anvendes nyvognsværdien. Fra begyndelsen af 4. indregistreringsår efter første indregistrering anvendes 75% af nyvognsværdien. For biler anskaffet mere end 3 år efter første indregistrering anvendes anskaffelsessummen. AALBORG Telefon: Esbjerg Telefon: Frederikssund Telefon: Hjørring Telefon: KOLDING - EGTVED Telefon: Afd.: Billund Telefon: KOrsør Telefon: København Telefon: Køge Telefon: Odder Telefon: Odense Telefon: Randers Telefon: Silkeborg Telefon: Skive Telefon: SLAGELSE Telefon: Afd.: Dianalund Telefon: Afd.: Sorø Telefon: Sønderborg Telefon: VOJENS Telefon: Århus Telefon: Sekretariat Telefon: ND REVISION - registrerede revisorer FRR

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1660746 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatterådets

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret. www.nd-revision.dk

NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret. www.nd-revision.dk NYT FRA ND REVISION NR. 4 2004 Når domstolene giver skatteyderne ret Alle skatteydere med tilsvarende forhold kan få deres skatteansættelse genoptaget. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Bindende svar - nu også om afgifter. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Bindende svar - nu også om afgifter. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 4 2005 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Bindende svar - nu også om afgifter Ny ordning trådte i kraft den 1. november 2005. Selskabslove, årsregnskabsloven og

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., Skatterådet, j.nr. 07-165767 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007

Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007 Skatteudvalget L 217 - Bilag 4 Offentligt Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007 Kommentarer til forslag til omlægning af bilbeskatningen 1. Mangel på overgangsordninger Forslaget indeholder ikke

Læs mere

Skattefri rejse 2017

Skattefri rejse 2017 Skattefri rejse 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse - 1 Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til medarbejdere, der

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love LOV nr 1386 af 21/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 22. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-511-0042 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1051 af 02/09/2010

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 42 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 42 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 42 Offentligt J.nr. 07-142157 Dato : 7. februar 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42, 43, 44, 45, 46 og

Læs mere

skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer.

skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer. b i l e r skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 08-092734 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons GULPLADEVEJLEDNING Gulpladebiler, og især hvordan man må bruge dem, er et af de områder, som størstedelen af landets virksomheder interesserer sig for. I april 2008 blev der indgået et forlig mellem et

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Bestyrelsen skal være et aktiv for selskabet Revisorer må nu være med i selskabers bestyrelser

NYT FRA ND REVISION. Bestyrelsen skal være et aktiv for selskabet Revisorer må nu være med i selskabers bestyrelser NYT FRA ND REVISION NR. 1 2004 Bestyrelsen skal være et aktiv for selskabet Revisorer må nu være med i selskabers bestyrelser Ofte hører man, at bestyrelser i små og mellemstore selskaber arbejder for

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008 Juni 2008 RevisorInformerer Gulpladebiler - nu bliver det lettere SKAT har nu ændret reglerne for tilladt privat kørsel i biler på gule nummerplader. Du kan på en del områder se frem til lempeligere regler.

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sommerhusudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af indtægter fra sommerhusudlejning er et af de tilbagevendende spørgsmål fra sommerhusejere landet over. Også skattevæsenet

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 07-005333 Dato : 7. februar 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 78 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 22. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 1 Indhold 1. Hvor skal du beskattes?... 4 1.1. Fuld skattepligt...

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk Holdninger til og meninger om gulpladebiler har igennem de seneste årtier været mange og forskelligartede.

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget L 217 - Bilag 38 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (Omlægning af bilbeskatningen for at mindske

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave Marts 2012 Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 Det danske skattevæsen offentliggjorde mandag den 5. marts i år årsopgørelserne

Læs mere

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER Side 1/5 Nye rentesatser for selskaber Side 1 Udgifter til teambuilding kurser, cykelløb m.v. Side 2 Bøder betalt af arbejdsgiver Side 3 Afgifter på spil og konkurrencer Side 4 NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Lavere skatter og afgifter i 2004. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Lavere skatter og afgifter i 2004. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 3 2003 Lavere skatter og afgifter i 2004 Skatte- og afgiftsnedsættelser for næsten 7 milliarder kroner. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Revision eller ej Af

Læs mere

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006 Juli 2006 RevisorInformerer Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret Den 1. april er årsregnskabsloven og selskabslovgivningen blevet ændret på en række områder. Leasede aktiver ud af årsrapporten

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Fitnessklubben i skatteklemme 2. kvartal

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier for for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt j.nr. 07-081220 Dato : 15. maj 2007 Til Folketingets Skatteudvalg L L 213 - forslag til lov om Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017 SKATS SATSER 2017 Skat 2017 2016 Aktieindkomst (progressionsgrænse) Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 51.700 kr 50.600 27/42 pct. 27/42 pct. Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2006 Årsregnskabsloven

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 53 Folketinget 2009-10 Fremsat den 30. oktober 2009 af Thor Pedersen (V), Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF) og Helge Adam Møller (KF) Forslag til Lov om

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere