NOTAT TIL EU-SPECIALUDVALGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT TIL EU-SPECIALUDVALGET"

Transkript

1 NOTAT TIL EU-SPECIALUDVALGET 24. august / pvl-ebst Udkast til Danmarks nationale strategiske referenceramme og operationelle strukturfondsprogrammer under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse for perioden UResumé Kommunalreformen og en ny strukturfondsperiodes ikrafttræden den 1. januar 2007 giver mulighed for at skabe en bedre sammenhæng mellem den danske EU-finansierede, den nationalt finansierede og den regionalt og lokalt finansierede vækst- og erhvervspolitiske indsats. Danmark får i den kommende strukturfondsperiode ca. 512 mio. kr. årligt under målet om Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Der skal med udgangspunkt i Fællesskabets strategiske retningslinjer og de nye rådsforordninger udarbejdes en national strategisk referenceramme og to operationelle programmer, ét for regionalfondsindsatsen og ét for socialfondsindsatsen. Geografisk kan midlerne fremover anvendes i hele Danmark. På indholdssiden er det ønsket, at den danske EU-finansierede, den nationalt finansierede samt den regionalt og lokalt finansierede vækst- og erhvervspolitiske indsats skal trække i samme retning og understøtte de områder, som bidrager til at forbedre den danske regionale konkurrenceevne og beskæftigelse med henblik på at styrke Europas vækstbetingelser. Der lægges derfor op til, at strukturfondsmidlerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse anvendes i overensstemmelse med lov om erhvervsfremme (L602 af 24. juni 2005), Fællesskabets strategiske retningslinjer og de nye rådsforordninger. Hertil kommer, at midlerne skal understøtte udmøntningen af regeringens globaliseringsstrategi regionalt inden for områderne innovation, iværksætteri, uddannelse og anvendelsen af ny teknologi. Erhvervs- og Byggestyrelsen vil fremover ligesom i indeværende strukturfondsperiode være forvaltningsmyndighed for programmerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse. De regionale vækstfora, der er etableret i alle regioner som led i kommunalreformen, prioriterer strukturfondsmidlerne og indstiller til staten (Er-

2 2/12 hvervs- og Byggestyrelsen) om anvendelsen af strukturfondsmidlerne, jf. lov om erhvervsfremme. 10 pct. af strukturfondsmidlerne (eksklusiv teknisk assistance) fordeles efter konkurrence mellem de regionale vækstfora på grundlag af årlige temaer udmeldt af Danmarks Vækstråd. Økonomi- og erhvervsministeren træffer afgørelse om fordelingen af disse midler efter høring i Danmarks Vækstråd. Ministeren kan henlægge opgaven til Erhvervs- og Byggestyrelsen. Enkelte tekniske elementer i såvel den strategiske referenceramme som de to operationelle programmer kan som følge af dialog og høring udestå. Planen er, at dokumenterne sendes til Kommissionen medio september UBaggrund og indhold Den 1. januar 2007 træder en ny EU-strukturfondsperiode i kraft, der varer til og med udgangen af I den kommende strukturfondsperiode har Rådet besluttet, at strukturfondene skal medvirke til at understøtte opfyldelsen af Lissabon-strategien om europæisk vækst og beskæftigelse. Danmark er i perioden omfattet af målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse (det nye mål 2), der finansieres af både Regionalfonden og Socialfonden, og målet om territorialt samarbejde (det nye mål 3), der finansieres af Regionalfonden. Dette notat vedrører det nye mål 2. I forhold til tidligere strukturfondsperioder er der en række ændringer af betydning for tilrettelæggelsen af den danske strukturfondsindsats: Som noget nyt er hele landet omfattet af det nye mål 2, eftersom den tidligere mikrozoning med fokus på yderområderne er ophævet. Midlerne under det nye mål 2 kan således fremover anvendes i hele Danmark. I henhold til de nye forordninger skal der udarbejdes en såkaldt national strategisk referenceramme, der beskriver en overordnet strategi for, hvordan Danmark ønsker at anvende strukturfondsmidlerne i den kommende periode. Hertil kommer, at der som også tidligere skal udarbejdes operationelle programmer. Der udarbejdes ét for regionalfondsindsatsen og ét for socialfondsindsatsen. Strukturfondsmidlerne skal fordeles på prioritetsniveau og ikke som tidligere på foranstaltningsniveau, hvilket er et led i Kommissionens ønske om administrative forenkling. Det er i forbindelse med aftalen om kommunalreformen besluttet, at yderområderne skal have mindst samme andel af strukturfondsmidlerne som hidtil Rammerne for strukturfondsindsatsen Med udgangspunkt i Rådets beslutning om, at strukturfondene skal medvirke til realiseringen af Lissabon-strategien, har Fællesskabet udarbejdet

3 3/12 et sæt af strategiske retningslinjer, som skitserer de indholdsmæssige rammer for strukturfondsindsatsen. Hertil kommer et sæt af forordninger, herunder en rammeforordning for strukturfondene, en særforordning vedrørende Regionalfonden, en særforordning vedrørende Socialfonden samt et sæt af gennemførelsesbestemmelser, der præciserer, hvordan strukturfondsmidlerne skal administreres. Rådet har den 5. juli 2006 truffet beslutning om dele af forordningsgrundlaget for strukturfondsindsatsen. Vedtagelsen af de overordnede strategiske retningslinjer for anvendelsen af strukturfondene og de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af strukturfondsindsatsen forventes først på efteråret. Danmarks strategi for realisering af Lissabon-målsætningerne er beskrevet i Danmarks Nationale Reformprogram fra oktober I forlængelse af det nationale reformprogram har såvel Velfærdkommissionen som VEU-udvalget afgivet deres anbefalinger til regeringen. Hertil kommer regeringens udspil i forlængelse af Globaliseringsrådets arbejde. Efter lov om erhvervsfremme kan regioner efter indstilling fra de regionale vækstfora medfinansiere aktiviteter til fremme af regional erhvervsudvikling inden for: - Innovation, videndeling og videnopbygning - Anvendelse af ny teknologi - Etablering og udvikling af nye virksomheder - Udvikling af menneskelige ressourcer - Vækst og udvikling i turismeerhvervet - Udviklingsaktiviteter i yderområderne. De regionale vækstfora indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen om anvendelsen af strukturfondsmidlerne Indhold Danmarks nationale strategiske referenceramme Med den nye programperiode ændres det strategiske sigte for strukturfondsindsatsen, eftersom strukturfondsmidlerne skal anvendes til at understøtte Lissabon-strategien. Fællesskabets strategiske retningslinjer for den kommende strukturfondsindsats og EU-forordningerne indeholder en bred vifte af mulige indsatsområder. For at opnå størst mulig effekt af de midler, som Danmark har til rådighed i den kommende strukturfondsperiode, er en fokusering af den danske indsats nødvendig. En fokusering af strukturfondsindsatsen indebærer en række valg af indsatsområder i forhold til Fællesskabets strategiske retningslinjer og rådsforordningerne mv.

4 4/12 Med udgangspunkt i Danmarks Nationale Reformprogram og regeringens globaliseringsstrategi samt lov om erhvervsfremme, der danner rammen om de regionale vækstforas virke, lægges der op til, at regionalfondsindsatsen koncentreres om udviklingen af vækstvilkårene inden for området innovation og viden, mens socialfondsindsatsen koncentreres om udviklingen af vækstvilkårene inden for området flere og bedre job. Således prioriteres innovation og videnøkonomi samt virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Der lægges op til, at strukturfondsindsatsen samlet set struktureres ud fra fire indsatsområder, jf. lov om erhvervsfremme og regeringens globaliseringsstrategi: Innovation, videndeling og videnopbygning Anvendelse af ny teknologi Udvikling af menneskelige ressourcer Etablering og udvikling af nye virksomheder Hertil kommer udviklingsaktiviteter i yderområderne samt vækst og udvikling i turismeerhvervet, jf. prioriteringerne i lov om erhvervsfremme. Turismeerhvervet vil i den kommende strukturfondsperiode indgå på linie med andre brancher. Inden for disse indsatsområder skal der efter EU-forordningerne desuden iagttages en række tværgående hensyn, herunder ligestillings-, miljø-, beskæftigelses- og territorielle hensyn, herunder hensynet til såvel byer og yderområder som landdistrikter. Den strategiske ramme for EU-strukturfondenes anvendelse i Danmark sammenfattes i følgende figur: Figur 1. Den strategiske ramme for Danmarks strukturfondsindsats Innovation og viden Flere og bedre job Udvikling af menneskelige ressourcer Etablering og udvikling af nye virksomheder Innovation, videndeling og videnopbygning Anvendelse af ny teknologi Yderområder, landdistrikter og byer Ligestillingspolitik

5 5/12 Miljøpolitik Beskæftigelsespolitik Yderområder Selv om hele Danmark fremover er omfattet af målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse, vil hensynet til yderområderne også fremover have betydning. Som led i aftalen om kommunalreformen på erhvervsområdet er det aftalt, at yderområderne fremover skal have mindst samme andel af strukturfondsmidlerne som hidtil, hvilket svarer til 35 pct. under et. Da det kommunale Danmarkskort er blevet ændret med kommunalreformen, er der udpeget nye yderområder for strukturfondsperioden Yderområderne afgrænses fremover som forholdsvis svage kommuner samt småøerne under Sammenslutningen af Danske Småøer. Yderområderne vil være nye kommuner, der opfylder begge følgende kriterier: 1. Lav erhvervsindkomst: Kommunens erhvervsindkomst pr. indbygger er under 90 pct. af landsgennemsnittet (gnsn. af ). 2. Svag befolkningsudvikling: Kommunen har oplevet et fald i befolkningstallet eller under halv så stærk tilvækst som landsgennemsnittet ( ). I alt 16 af de 98 nye kommuner, som Danmark vil bestå af pr. 1. januar 2007, opfylder ovenstående kriterier for yderområder, (se oversigt i tabel 1). I alt bor der ca borgere i de 16 kommuner, svarende til ca. 11 pct. af Danmarks samlede indbyggertal. Desuden udpeges de 15 småøer, som ikke er omfattet af ovenstående 16 kommuner. Dermed er alle 27 småøer under Sammenslutningen af Danske Småøer udpeget (småøerne er også mål 2-områder i indeværende periode). Overgangsområder Langt de fleste af de nuværende mål 2-kommuner ligger i en ny kommune, som opfylder begge ovenstående kriterier om en forholdsvis lav erhvervsindkomst og svag befolkningsudvikling. Ti kommuner bliver dog lagt sammen med stærkere kommuner og bliver dermed dele af nye kommuner, som samlet set ikke er økonomisk svage. Af hensyn til kommunalreformaftalen gøres disse gamle kommuner til overgangsområder. Det vil sige, de tæller med som yderområder, selv om de vil være en del af en ny kommune, der ikke opfylder kriterierne om lav erhvervsindkomst og svag befolkningsudvikling. Også den nuværende Sallingsund Kommune gøres til overgangsområde, idet den blev udpe-

6 6/12 get som yderområde i den regionale vækststrategi fra Overgangsområderne omfatter i alt ca personer. Tabel 1. Oversigt over yderområder og overgangsområder Yderområder Overgangsområder (Nye kommuner med lav erhvervsindkomst og svag befolkningsudvikling) kommuner samt yderom- (Nuværende mål 2- råder fra Den Regionale Vækststrategi (2003), som bliver UdeleU af nye relativt stærke kommuner) Hjørring Nørager Brønderslev-Dronninglund Arden Frederikshavn Hobro Morsø Brovst Vesthimmerland Fjerritslev Læsø Pandrup Norddjurs Sydthy Samsø Thyholm Tønder Møn Svendborg Sallingsund Faaborg-Midtfyn Sundsøre Langeland Ærø Lolland Guldborgsund Bornholm - Anm.: Yderområderne er UnyeU kommuner med en erhvervsindkomst pr. indbygger på under 90 pct. af landsgennemsnittet (gnsn. for ) og en befolkningstilvækst på under 50 pct. af landsgennemsnittet ( ). Strukturfondsstøttede projekter skal supplere øvrige aktiviteter (additionalitetsprincippet), herunder også andre EU-finansierede aktiviteter. Der kan derfor ikke ydes støtte til almindelig drift. Der vil blive fastlagt nærmere regler for støtteberettigelse. For så vidt angår statsstøtteaspekter af strukturfondsmidlernes anvendelse foreslås, at programmerne følger gældende EU-statsstøtteregler. Regionalfondsprogrammet Med regionalfondsprogrammet Innovation og viden er der indtil videre lagt op til, at der kun er én overordnet prioritet foruden såkaldt teknisk assistance (fx administration og evaluering mv.). Det kan ikke afvises, at EU-Kommissionen i forbindelse med forhandlingerne om programmerne vil kræve, at programindholdet deles op på flere prioriteter. Regionalfondsprogrammet kan primært støtte udviklingen af de regionale vækstvilkår med hensyn til forbedrede muligheder for adgang til risikovillig kapital, udvikling af iværksætterkultur og udvikling inden for offentlig og privat rådgivning. Hertil kommer udvikling af regional innovationskapacitet, samspil mellem virksomheder, forsknings- og uddannel-

7 7/12 sesinstitutioner og erhvervsklynger samt IKT-infrastruktur, øget digitalisering og øget adgang til viden. Ansøgere om tilskud skal være offentlige eller private juridiske og fysiske personer. Socialfondsprogrammet Med udkastet til socialfondsprogram er der indtil videre lagt op til, at der foruden teknisk assistance bliver to prioriteter, der sammenfatter overskriften Flere og bedre job : Den ene retter sig mod opkvalificering af arbejdsstyrken (bedre job), mens den anden retter sig mod udvidelse af arbejdsstyrken (flere job). Udviklingen af menneskelige ressourcer er i fokus. Socialfondsprogrammet kan under prioriteten opkvalificering af arbejdsstyrken primært støtte udviklingen af de regionale vækstvilkår inden for udbud i regionerne af relevante kompetencer, rammer for ledelses- og organisationsudvikling, regional innovationskapacitet, samspil om innovation og udvikling af erhvervsklynger samt virksomhedernes evner til at hjemtage og udnytte ny viden. Hertil kommer digital forvaltning og viden om ny teknologi. I forbindelse med prioriteten udvidelse af arbejdsstyrken kan socialfondsprogrammet primært støtte udviklingen af de regionale vækstvilkår med henblik på at skaffe et bredere rekrutteringsgrundlag for virksomhederne, undgå aldersbetingede barrierer, skaffe et bredere etnisk rekrutteringsgrundlag og undgå handicapbarrierer. Hertil kommer udbud af offentlig og privat rådgivning, iværksætterkompetencer og iværksætterkultur samt øget formidling i forbindelse med anvendelsen af ny teknologi. Særlige finansielle instrumenter Den Europæiske Investeringsbank, Den Europæiske Investeringsfond og EU-Kommissionen har i fællesskab lanceret samhørighedsinitiativet JEREMIE i den kommende strukturfondsperiode. Formålet med initiativet er at forbedre og lette adgangen til kapital for SMV er, særligt i forhold til mikrokreditter, venturekapital, lån eller lånegarantier og andre former for innovativ kapital. En nærmere analyse af initiativets eventuelle anvendelsesmuligheder i dansk sammenhæng er under udarbejdelse. I forbindelse med strukturfondsprogrammeringen forventes det, at der indføjes mulighed for, at initiativet ville kunne anvendes i dansk sammenhæng. Både regional- og socialfondsmidler ville kunne anvendes Finansiering I perioden tildeles Danmark således ca. 512 mio. kr. årligt til initiativer under det nye mål 2 Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Hertil kommer ca. 106 mio. kr. under det nye mål 3 Territorialt samarbejde.

8 8/12 Som det fremgår af regionalpolitisk vækstredegørelse af 24. maj 2006, fordeles strukturfondsmidlerne under det nye mål 2 ligeligt mellem Regional- og Socialfonden. I alt 4 pct. af strukturfondsmidlerne afsættes til teknisk assistance (administration, evaluering mv.), jf. tabel 2. Tabel 2. Årlig fordeling af regional- og socialfondsmidler (mio. kr., 2007-priser) Regionalfonden Socialfonden I alt I alt Heraf teknisk assistance Fordeles ml. vækstfora Der lægges desuden op til, at 73 pct. af socialfondsmidlerne anvendes til opkvalificering af arbejdsstyrken (180 mio. kr.), og 27 pct. anvendes til udvidelse af arbejdsstyrken (66 mio. kr.), jf. nedenfor. Denne fordeling ligger i forlængelse af regeringens globaliseringsstrategi og den fælles aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet (VEU-aftalen). Strukturfondsmidlerne (492 mio. kr.) fordeles mellem de regionale vækstfora, som indstiller til staten (Erhvervs- og Byggestyrelsen) om anvendelsen heraf. 90 pct. af midlerne fordeles som en beløbsramme til de regionale vækstfora efter en række socioøkonomiske kriterier, og 10 pct. fordeles til vækstforaene efter konkurrence, jf. tabel 3. Tabel 3. Midler fordelt på vækstfora og konkurrenceudsatte midler (mio. kr. årligt, 2007-priser) Nord- Midtjyllandanmarlanstadeholrence- Syd- Sjæl- Hoved- Born- Konkur- I alt jyl- land midler Formålet med at fordele 10 pct. af midlerne efter konkurrence er bl.a. at sikre en tværgående indsats for de problemstillinger, der bedst løses på tværs af regionerne. Inden for overordnede årlige temaer kan vækstforaene indstille projektforslag, der understøtter deres erhvervsudviklingsstrategi. Midlerne fordeles til de bedste og mest perspektivrige initiativer efter indstilling fra de regionale vækstfora. Afgørelse om tildeling af midler fra den konkurrenceudsatte pulje træffes af økonomi- og erhvervsministeren efter høring af Danmarks Vækstråd. Ministeren kan henlægge opgaven til Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1.4 Implementering Med lov om erhvervsfremme får regionerne ansvaret for den regionale erhvervsudvikling og dermed for at fremme regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Til at varetage opgaven nedsætter regionerne regionale

9 9/12 vækstfora, som bliver omdrejningspunktet for erhvervsudviklingen i regionerne. De regionale vækstfora blev etableret i alle regioner i april Der er i hver region bortset fra hovedstaden - ét vækstforum. I Region Hovedstaden er der to, heraf det ene på Bornholm. De regionale vækstfora bliver den regionale part i strukturfondsprogrammerne og indstiller om anvendelsen af midlerne til staten (Erhvervsog Byggestyrelsen), ligesom de indstiller til regionen om anvendelsen af de regionale udviklingsmidler til erhvervsudvikling. De regionale vækstfora består af 20 medlemmer, der udpeges af regionsrådet. Et vækstforum sammensættes således: 1. Tre medlemmer udpeges på regionsrådets eget initiativ 2. Seks medlemmer udpeges efter indstilling af kommunalbestyrelserne i regionen, hvoraf mindst ét medlem skal repræsentere yderområderne 3. Seks medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisationer udvalgt af regionsrådet 4. Tre medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutioner udpeges på regionsrådets initiativ 5. To medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere, udpeges efter indstilling fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer. Mindst ét af de kommunale medlemmer i hvert vækstforum skal komme fra et geografisk yderområde, jf. ovenfor. De regionale vækstfora skal udarbejde regionale erhvervsudviklingsstrategier med tilhørende handlingsplaner. Erhvervsudviklingsstrategierne vil også blive den indholdsmæssige ramme om vækstforaenes prioriteringer af strukturfondsmidlerne. For at sikre en strategisk sammenhæng mellem den nationale og lokale og regionale indsats nedsættes også Danmarks Vækstråd, som skal være det organ, som binder den nationale vækststrategi, de regionale erhvervsudviklingsstrategier og EU s strukturfondsmidler sammen i én sammenhængende vækstindsats i hele Danmark. De regionale vækstfora skal således sende deres regionale erhvervsudviklingsstrategier til høring i Danmarks Vækstråd. Til den løbende overvågning af strukturfondsindsatsen nedsættes desuden et overvågningsudvalg, hvor partnerskabet er repræsenteret. Indsatsen under hhv. Regionalfonden og Socialfonden koordineres tæt, og Danmark ønsker derfor at etablere et fælles overvågningsudvalg for de to programmer.

10 10/12 2. UEuropa-Parlamentets holdning Europa-Parlamentet skal ikke udtale sig om den danske strategiske referenceramme og de danske operationelle programmer. 3. UNærhedsprincippet Dette er ikke relevant. 4. UGældende dansk retu Brugen af Den Europæiske Regionalfond er i dag reguleret ved lovbekendtgørelse nr. 819 af 31. august 2000 af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering. Loven er senere ændret ved lov mr af 19. december 2001 og lov nr. 145 af 25. marts Hertil kommer bekendtgørelse nr af 4. december 2000 om ansvar og kompetence mv. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering og bekendtgørelse nr af 15. december 2000 om regnskab og revision mv. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering. Brugen af Den Europæiske Socialfond er i dag reguleret i lov nr. 254 af 12. april 2000 om administration af tilskud fra Den Europæiske Socialfond. Hertil kommer bekendtgørelse nr af 14. december 2004 om ansvar og kompetencefordeling mv. i forbindelse med administrationen af tilskud fra Den Europæiske Socialfond og bekendtgørelse nr af 14. december 2004 om tilskud fra Den Europæiske Socialfond. 5. UHøringU Såvel den nationale strategiske referenceramme som de to operationelle programmer har siden sommeren 2005 været drøftet med relevante ministerier (Udenrigsministeriet, Finansministeriet, Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Miljøministeriet, Integrationsministeriet, Fødevareministeriet, Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet), interesseorganisationer (LO, DA/DI, KL og Amtsrådsforeningen (nu Danske Regioner)), de midlertidige vækstfora, de regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd. Hertil kommer uformelle drøftelser med EU-Kommissionen. Udkast til national strategisk referenceramme og operationelle programmer er sendt i høring hos Specialudvalget for Konkurrenceevne og Vækst samt en række relevante organisationer med frist til den 15. september UForhandlingssituationen Udkast til den nationale strategiske referenceramme og de operationelle programmer forhandles med EU-Kommissionen i løbet af efteråret med henblik på godkendelse ca. 1. januar UDansk holdning

11 11/12 Regeringen har i det nationale reformprogram fra oktober 2005 beskrevet, hvordan Danmark skal bidrage til at understøtte den fælles europæiske Lissabon-strategi. Regeringen fremlagde i april 2006 en strategi for Danmark i den globale økonomi, med det mål at Danmark i 2015 skal være verdens mest konkurrencedygtige samfund. I forlængelse af såvel det nationale reformprogram som regeringens globaliseringsstrategi ønsker regeringen, at strukturfondsmidlerne anvendes til en supplerende og additionel indsats for at forbedre de regionale rammebetingelser inden for områderne innovation, iværksætteri, uddannelse og anvendelsen af ny teknologi under hensyntagen til miljø og ligestilling og under hensyntagen til eventuelle territorielle problemstillinger samt øvrige beskæftigelsespolitiske initiativer., jf. også lov om erhvervsfremme samt beskrivelsen af indhold under punkt 1 i dette notat. Det er vurderingen, at midlerne hermed bidrager bedst muligt til at øge vækst og beskæftigelse i hele landet. Efter lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora ansvaret for at indstille til staten (Erhvervs- og Byggestyrelsen) om anvendelsen af strukturfondsmidlerne. Erhvervs- og Byggestyrelsen træffer afgørelse om de 10 pct. af midlerne, som fordeles i konkurrence mellem de regionale vækstfora efter høring af Danmarks Vækstråd. Regeringen foreslår, at der i forhold til målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse udarbejdes to operationelle programmer, ét for Regionalfonden (Innovation og viden) og ét for Socialfonden (Flere og bedre jobs). De ca. 512 mio. kr., der årligt er til rådighed under strukturfondene, fordeles ligeligt mellem de to programmer. Under hvert program allokeres 4 pct. af midlerne til teknisk assistance, mens de øvrige midler fordeles på faglige prioriteter. Det tilstræbes, at midlerne i programmerne fordeles på så få prioriteter som muligt blandt andet for at sikre muligheden for at iværksætte større strategiske satsninger. 8. ULovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenseru Som konsekvens af den nye strukturfondsperiode og Socialfondens flytning fra Beskæftigelsesministeriet til Økonomi- og Erhvervsministeriet (Erhvervs- og Byggestyrelsen) i 2003 er lovgivningen under revision. Der planlægges én samlet administrationslov, som forventes fremsat i Folketinget i oktober Danmark vil kunne hjemtage de strukturfondsmidler der matches med en national, regional og lokal medfinansiering. Den nationale medfinansiering forventes tilvejebragt af såvel staten, regionerne og kommunerne samt øvrige relevante aktører.

12 12/12 Der er tale om en indikativ finansieringsplan, som fordeler strukturfondsmidlerne på prioriteter over 7 år. 9. USamfundsøkonomiske konsekvenseru Det er forventningen, at strukturfondsindsatsen i Danmark vil bidrage positivt til den samfundsøkonomiske udvikling. Med udgangspunkt i tidligere gennemførte analyser er det forventningen, at investeringer i forbedrede rammebetingelser på områderne innovation, iværksætteri, uddannelse og anvendelse af ny teknologi vil resultere i forbedrede regionale præstationer på de samme områder med øget vækst og beskæftigelse til følge. De regionale vækstfora har ansvaret for at overvåge udviklingen af de regionale vækstvilkår. Ét fokus må forventes at være, om strukturfondsindsatsen medvirker til at øge regional vækst og beskæftigelse. 10. UIndstillinger Det Uindstilles, - at udkast til national strategisk referenceramme tager udgangspunkt i ovenstående danske holdning og at udkast til national strategisk referenceramme sendes til EU-Kommissionen med henblik på dialog om den danske strukturfondstilgang. - at udkast til operationelle programmer for hhv. Regionalfondsindsatsen og Socialfondsindsatsen for perioden sendes til EU-Kommissionen med henblik på forhandlinger, der kan føre til EU-Kommissionens godkendelse.

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme En ansøgning er ikke en Passe-partout nøgle, For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme men en Systemnøgle, der skal passe til alle låse i den pågældende serie! Byggestenene i Lov om erhvervsfremme

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Notat. Bilag 9 - Guideline til fastsættelse af yderområdeprocent

Notat. Bilag 9 - Guideline til fastsættelse af yderområdeprocent Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Jensen, Anette Keller og Steffen With Afdeling: Erhvervsudvikling og udviklingsområder E-mail: steffen.with@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631960

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Afgrænsning af yderområder

Afgrænsning af yderområder 11. oktober 2011 Afgrænsning af yderområder Kampagnens afgrænsning af yderområder Kampagnen tager udgangspunkt i en afgrænsning, der sammenfatter yderområderne ifølge tre officielt anvendte definitioner:

Læs mere

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007 REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Årsrapport 2007 1 DISPOSITION 1.0 INDLEDNING OG IDENTIFIKATION AF PROGRAMMET... 3 1.1 ÅRSRAPPORTERNES INDHOLD OG FORORDNINGSGRUNDLAG:...

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering.

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. 2. april 2014 J.nr. 13/03858 /erst Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden 2014-2020 og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. Udkast til nationalt program

Læs mere

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007 SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Årsrapport 2007 1 DISPOSITION 1. INDLEDNING OG IDENTIFIKATION AF PROGRAMMET 4 1.1 ÅRSRAPPORTERNES INDHOLD OG FORORDNINGSGRUNDLAG 4 1.2 DEN

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Møde i Overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse

Møde i Overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse Møde i Overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse 23. januar 2012 Sag 11/04795 /lok-ebst Tirsdag den 15. november 2011, kl. 9.30 17.00,

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020 2. april 2014 J.nr.: 13/03872 /lonros Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020 Udkast til nationalt program for EU s Socialfond og udkast til nationalt

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Regionalfond. Chefkonsulent Annette Keller Region Syddanmark

Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Regionalfond. Chefkonsulent Annette Keller Region Syddanmark Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Regionalfond Chefkonsulent Annette Keller Region Syddanmark Aabenraa, den 4. april 2013 Hvad er strukturfonde Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Møde i overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regionalkonkurrenceevne og beskæftigelse.

Møde i overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regionalkonkurrenceevne og beskæftigelse. 15. februar 2008 Møde i overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regionalkonkurrenceevne og beskæftigelse. /lok-ebst Tirsdag den 11. september 2007, kl. 10-16, Ferskvandscenteret,

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Vækstforum, Region Hovedstaden

Vækstforum, Region Hovedstaden Region Hovedstaden Sekretariatet 11. april 2006 Vækstforum, Region Hovedstaden Dagsorden for møde i vækstforum for Region Hovedstaden den 24. april 2006 1. Velkomst og præsentationsrunde Formanden for

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh ManagEnergy workshop Kontorchef Morten Lemvigh Region Nordjyllands rolle inden for regional udvikling Region Nordjyllands rolle og mission er at være dynamo for regional udvikling og skabe grundlag for

Læs mere

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Internationalisering/Globalisering Internationalisering: mellem nationer primært bilaterale og multilaterale

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Holdningspapir Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 2014-2020 Kommissionens forslag til EU s landdistriktspolitik 2014-2020 Europa-Kommissionen har fremlagt sit forslag til en

Læs mere

Regional Kapitalfond i Hovedstaden

Regional Kapitalfond i Hovedstaden Regional Kapitalfond i Hovedstaden Oplæg til Vækstforum Hovedstadens møde den 25. juni 2009 v/ Koncerndirektør Jens Chr. Sørensen Vækstforum Hovedstadens beslutning 30. april 2009 Der skal udarbejdes et

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

Etablering af videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Udvikling af den offentlige opgaveløsning og ny velfærdsteknologi

Etablering af videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Udvikling af den offentlige opgaveløsning og ny velfærdsteknologi Opdateret: 25. februar2010 /aja/hma/hsh/ffj/lr/smk Konkurrenceudsat pulje - Konkretisering af temaet Etablering af videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet 1. Hvad er den konkurrenceudsatte

Læs mere

Møde i overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse.

Møde i overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Møde i overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse. 20. december 2010 Sag 10/19799 ebst Mandag den 22. november 2010, kl. 11.00-17-30, Scandic

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark?

Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark? Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark? v/ Pernille von Lillienskjold, Erhvervs- og Byggestyrelsen Regional erhvervspolitik

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Regionshuset Viborg Regional Udviklingn Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk NOTAT Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Dato 27. 03.2007 Side 1

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Kapitel 1 Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 1 I medfør af 6, stk. 1, 6 a, stk. 1, 2 og

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2007

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2007 Økonomi- og Erhvervsministeriet Regionalpolitisk vækstredegørelse 2007 1. Indledning Danmark er et af verdens mest velstående lande og et af de samfund i verden, hvor velstanden er mest ligeligt fordelt.

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2006. maj 2006. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2006. maj 2006. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2006 maj 2006 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2006 Maj 2006 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse af 24. maj 2006 Regeringens

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Vingsted, 27. maj 2015 Det kan vi med Socialfonden Anders Hoffmann, Vejle, 27. maj 2015 Hvorfor investerer EU i social inklusion? Finans- og

Læs mere

Program for Den Europæiske Socialfond i Danmark MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2012

Program for Den Europæiske Socialfond i Danmark MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2012 Program for Den Europæiske Socialfond i Danmark MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Årsrapport 2012 Afsnit markeret med * er at finde i både årsrapporten for regionalfonds- og socialfondsprogrammet

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

1 www.regionmidtjylland.dk

1 www.regionmidtjylland.dk 1 www.regionmidtjylland.dk Det regionale planlægningssystem i Danmark Vicedirektør Lars Vildbrad www.regionmidtjylland.dk Disposition Strukturreformen, den utænkelige reform Den nye administrative struktur

Læs mere

Formanden orienterede om, at pressen var inviteret til at overvære første del af mødet.

Formanden orienterede om, at pressen var inviteret til at overvære første del af mødet. 26. juni 2006 1. møde i Danmarks Vækstråd Eksp.nr. 278979 15. juni 2006 /hlm-dep Til stede fra Danmarks Vækstråd: Direktør Lars Nørby Johansen (formand) Finansdirektør Birgit Aagaard-Svendsen (deltog fra

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Regionalpolitisk vækstredegørelse af 24. maj Økonomi- og erhvervsministeren

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Regionalpolitisk vækstredegørelse af 24. maj Økonomi- og erhvervsministeren Økonomi- og Erhvervsministeriet Regionalpolitisk vækstredegørelse af 24. maj 26 Økonomi- og erhvervsministeren 1. Indledning Globaliseringen skaber en mere åben verden, som giver Danmark nye muligheder.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om erhvervsfremme

Betænkning. Forslag til lov om erhvervsfremme Erhvervsudvalget (2. samling) L 47 - Bilag 15 Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. april 2005 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Udkast til Program for Den Europæiske Socialfond i Danmark Flere og bedre jobs

Udkast til Program for Den Europæiske Socialfond i Danmark Flere og bedre jobs Udkast til Program for Den Europæiske Socialfond i Danmark 2007-2013 Flere og bedre jobs 1. marts 2005 1 1. Indledning 1.1 Mere effektiv anvendelse af EU-strukturfondsmidlerne Det tidsmæssige sammenfald

Læs mere

Strategisk evaluering vedrørende strukturfondsperioden 2007-2013

Strategisk evaluering vedrørende strukturfondsperioden 2007-2013 Erhvervs- og Byggestyrelsen Strategisk evaluering vedrørende strukturfondsperioden 2007-2013 Endelig rapport April 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Program for Den Europæiske Socialfond i Danmark 2007-2013. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Flere og bedre job

Program for Den Europæiske Socialfond i Danmark 2007-2013. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Flere og bedre job Program for Den Europæiske Socialfond i Danmark 2007-2013 Regional konkurrenceevne og beskæftigelse Flere og bedre job 20. april 2011 1. Indledning 4 1.1 Konteksten 4 1.2 Socialfondens koordinering med

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Den nye styrelse: Mission og vision Mission I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen

Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2012-000246 Skagen Havn Stærke erhvervssamarbejder Klynger (Det maritime

Læs mere

Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Innovation og Viden

Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Innovation og Viden Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013 Regional konkurrenceevne og beskæftigelse Innovation og Viden 20. april 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Socioøkonomisk beskrivelse

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling Regionshuset Viborg Vækstforum Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk NOTAT Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2009.

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2009. 2009/1 LSV 10 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 09/04841 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2009 Forslag

Læs mere

Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Danmarks strategiske referenceramme

Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Danmarks strategiske referenceramme Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark 2007-2013 Danmarks strategiske referenceramme 23. november 2006 Disposition... 3 1. EU's samhørighedspolitik og det nationale udgangspunkt... 4 2.1.

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Udspil vedr. erhvervsfremme:

Udspil vedr. erhvervsfremme: Udspil vedr. erhvervsfremme: Forenkling af klynge- og netværksindsatsen på fødevareområdet December 2017 1 Problemet Regeringens eftersyn af erhvervsfremme og en regional analyse af fødevarelandskabet

Læs mere

Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Innovation og Viden

Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Innovation og Viden Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013 Regional konkurrenceevne og beskæftigelse Innovation og Viden 12. februar 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Socioøkonomisk beskrivelse

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Udbudsmateriale: Evaluering af kommunalreformen på erhvervsområdet

Udbudsmateriale: Evaluering af kommunalreformen på erhvervsområdet Udbudsmateriale: Evaluering af kommunalreformen på erhvervsområdet 1. Baggrund Det fremgår af regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen, at regeringen vil foretage en evaluering af kommunalreformen

Læs mere

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.270.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

FAKTA OM BORNHOLM. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm

FAKTA OM BORNHOLM. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm FAKTA OM BORNHOLM 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm Bornholm har 41.303 indbyggere (1. jan. 2012). Indbyggertallet har været faldende de seneste år. I perioden 2011-2012 faldt indbyggertallet

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af regionalfondsprogrammet Innovation og Viden for strukturfondsperioden 2007-2013.

Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af regionalfondsprogrammet Innovation og Viden for strukturfondsperioden 2007-2013. Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af regionalfondsprogrammet Innovation og Viden for strukturfondsperioden 2007-2013. 1. Sammenfatning af programmet Miljøvurderingsmetode Miljøvurderingen

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland Til medlemmerne af Vækstforum for Region Midtjylland REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 22. juni 2006 Sagsbehandler: Helen Rosager Tlf.: 8728 2972 E-mail: hro@rm.dk Journalnr.:

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS)

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) Bilag 1 Fra Regional Erhvervsudviklingsstrategi (REUS) og Regional Udviklingsplan (RUP) til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) Med strukturreformen fik Regionsrådet til opgave at gå i spidsen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Flere og bedre job. Årsrapport 2011 MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Program for Den Europæiske Socialfond i Danmark

Flere og bedre job. Årsrapport 2011 MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Program for Den Europæiske Socialfond i Danmark Program for Den Europæiske Socialfond i Danmark Flere og bedre job MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Årsrapport 2011 Afsnit markeret med * er at finde i både årsrapporten for regionalfonds-

Læs mere

MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE

MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Program for Den Europæiske Socialfond i Danmark Flere og bedre job MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Årsrapport 2013 Afsnit markeret med * er at finde i både regionalfonds- og socialfondsrapporten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere