Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til."

Transkript

1 2 Opgave 1 Anders Arnt drev selvstændig, personlig virksomhed omfattende køb og salg af kostbare antikviteter, herunder især møbler og kunstgenstande fra 1800-tallet. Anders Arnt samarbejdede med Børge Buhl, der for flere år siden var blevet pensioneret fra en ansættelse som officer i forsvaret. Samarbejdet indebar, at Børge Buhl havde til opgave at lokalisere, anvise og evt. for Anders Arnts regning og risiko indkøbe antikviteter fra private sælgere, dødsboer, auktioner m.v. til videresalg i Anders Arnts virksomhed. Børge Buhl havde ingen fast arbejdstid, men kunne selv bestemme, om og i hvilken udstrækning han ville udmønte samarbejdet. Han kunne således selv tilrettelægge sine opgaver og skulle herunder ifølge aftalen med Anders Arnt selv afholde nødvendige omkostninger i forbindelse med sit virke. Det var herudover aftalt, at Børge Buhl havde krav på opsigelsesvarsel efter Funktionærlovens regler. Børge Buhl modtog ikke nogen sædvanlig månedsløn, men havde i stedet krav på 10% af Anders Arnts salgspris ekskl. moms på de antikviteter, som Børge Buhl havde tilvejebragt. Denne provision forfaldt til betaling 1 måned efter, at en af Børge Buhl tilvejebragt antikvitet var solgt i antikvitetshandlen. I indkomståret 2003 havde Børge Buhl fået udbetalt i alt kr. i provision fra Anders Arnt, hvoraf kr. vedrørte antikviteter, som Børge Buhl havde skaffet til veje i 2002, men som først var solgt i indkomståret Herudover havde Børge Buhl yderligere kr. til gode for antikviteter, der var solgt i december 2003, men som først ville blive udbetalt i januar Foruden den angivne kontante vederlæggelse var det aftalt, at Anders Arnt skulle stille en computer til fri rådighed for Børge Buhl i dennes private bolig samt afholde udgifterne på Børge Buhls private abonnementer på antikvitetstidsskrifter m.v. Yderligere var det aftalt, at Anders Arnt vederlagsfrit skulle stille sit sommerhus til rådighed for Børge Buhl 2 uger i juli måned hvert år.

2 3 I indkomståret 2003 havde Børge Buhl derfor for Anders Arnts regning fået opstillet en ny computer til en værdi af kr. Computeren skulle tilbageleveres til Anders Arnt, såfremt samarbejdet mellem parterne ophørte. Herudover havde Anders Arnt i 2003 betalt kr. til Børge Buhls tidsskriftsabonnementer. Derimod havde Børge Buhl på grund af sin hustrus sygdom ikke haft mulighed for at benytte sig af tilbuddet om lån af Anders Arnts sommerhus i 2 uger i juli måned. Sommerhuset havde en ejendomsværdi på 1 mill. kr. I forbindelse med sin bistand i Anders Arnts virksomhed havde Børge Buhl i 2003 afholdt udgifter på kr. til rejse- og ophold i forbindelse med deltagelse i en antikmesse i Hamburg, ligesom han havde anskaffet en mørk habit til kr. Denne habit blev ikke anvendt privat, men udelukkende under Børge Buhls virke for Anders Arnt. Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til. I foråret 2003 havde Anders Arnt solgt et antikt flygel til Karl Kold og havde som betaling herfor modtaget Karl Kolds lystbåd i bytte. Flyglet var udbudt til salg for kr., og parterne var enige om, at lystbådens værdi svarede hertil. Anders Arnt benyttede lystbåden privat et par gange i løbet af sommeren 2003, men afhændede lystbåden for kr. kontant i marts I maj 2003 havde Karl Kold reklameret over for Anders Arnt, idet han hævdede, at flygelrammen havde et brud og derfor led af en væsentlig mangel. Da parterne ikke kunne tale sig til rette om dette problem, anlagde Karl Kold retssag. Ved dom af 15. december 2003 statuerede retten, at flyglet led af en væsentlig mangel, og Anders Arnt blev dømt til at betale en erstatning på kr. Samtidig blev Anders Arnt pålagt at betale sagsomkostningerne på kr. Den 15. januar 2004 betalte Anders Arnt domsbeløbet og pålagte sagsomkostninger. For at skaffe de tilstrækkelige midler til betaling af dette beløb, så Anders Arnt sig nødsaget til at

3 4 afhænde et maleri, som var malet af en kendt fransk maler i Maleriet havde Anders Arnt arvet fra sin afdøde moster 10 år forinden, og maleriet havde stedse hængt i hans privatbolig. Maleriet blev solgt for kr. Spørgsmål 1.2 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Anders Arnt, som det beskrevne begivenhedsforløb giver anledning til i indkomstårene 2003 og 2004.

4 5 Opgave 2 Gertrud Gahrn havde i mange år ønsket at være bosat i Syden i længere perioder af året. Ved sin pensionering erhvervede hun derfor pr. 1. december 2002 en ejerlejlighed i Spanien og flyttede den 15. december 2002 ind i lejligheden medbringende sine møbler, sit øvrige bohave og alle personlige ejendele. Forinden havde hun erhvervet et mindre, men komfortabelt sommerhus i Danmark, idet det var hendes hensigt at opholde sig periodevis i Danmark for at opretholde den nære kontakt med familie og venner. I 2003 havde hun således opholdt sig i sommerhuset i Danmark i 5 måneder i alt, hvoraf den længste sammenhængende periode var hele juni, juli og august måned i alt 3 måneder. Forud for sin fraflytning fra Danmark havde Gertrud Gahrn pr. 1. januar 2003 udlejet sin ejerlejlighed i Danmark for en 4-årig periode frem til Ifølge lejekontrakten var lejemålet uopsigeligt fra Gertrud Gahrns side i hele lejeperioden. I 2003 havde Gertrud Gahrn modtaget i alt kr. i lejeindtægt for den udlejede lejlighed, og hun havde afholdt renteudgifter på lejlighedens realkreditlån samt afholdt udgifter til lejlighedens drift, herunder ejendomsskatter, el, vand, varme m.v. for i alt kr. I november 2002 havde Gertrud Gahrn overdraget sit dengang ejede sommerhus til sin datter Henriette. Sommerhuset som hun havde benyttet i adskillige ferier havde på det tidspunkt en offentlig ejendomsvurdering på 1 mill. kr. og bestod af et 95 m 2 stort træhus beliggende på en 1300 m 2 stor grund. Overdragelsen var sket til en aftalt pris af kr., som blev berigtiget ved, at Henriette overtog indestående pantegæld på kr., kontant betalte kr. og udstedte et pantebrev til Gertrud Gahrn med pant i sommerhuset med et pålydende på kr. Pantebrevet der ifølge en vurdering højst kunne sælges til kurs 50 var rentefrit og skulle afdrages over 10 år med et årligt afdrag fra Henriette til Gertrud Gahrn på kr. hver 1. juni, første gang 1. juni Det fremgik af pantebrevets vilkår, at afdraget skulle betales ved en årlig gave fra Gertrud Gahrn vil Henriette på kr. Spørgsmål 2.1 Giv en begrundet redegørelse for, hvilke skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser det beskrevne begivenhedsforløb aktualiserer for Gertrud Gahrn og Henriette.

5 6 Da Henriette ikke var i besiddelse af kr. til betaling af den kontante udbetaling ved erhvervelsen af sommerhuset fra sin mor, havde hun lånt beløbet af sin fætter Jesper Juhl. Lånet blev optaget den 1. december 2002, og det fremgik af låneaftalen, at løbetiden var 3 år, således at gælden skulle indfries ved tilbagebetaling af det fulde lån den 1. december I løbetiden skulle lånet forrentes med 10% pr. år fra 1. december Renten forfaldt til betaling 2 gange om året hver 1. juni og 1. december første gang 1. juni Den 1. juni 2003 havde Henriette derfor betalt forfaldne renter til Jesper Juhl med i alt kr. Da Henriettes økonomi imidlertid var særdeles dårlig, havde hun anmodet om henstand med rentebetalingen pr. den 1. december I fuld forståelse for Henriettes økonomiske problemer og i forventning om bedring heraf havde Jesper Juhl den 3. december 2003 indvilliget i, at Henriette fik henstand med at betale det rentebeløb på kr., som forfaldt til betaling den 1. december Henriettes økonomi var imidlertid ikke blevet forbedret, og hun havde hverken betalt skyldig rente på kr. på sin gæld til Jesper Juhl pr. 1. juni 2004 eller 1. december 2004, i alt kr., og Jesper Juhl havde ikke været til at formå at give henstand. Samtidig krævede Jesper Juhl nu, at det rentebeløb på kr. fra 1. december 2003, som han havde givet henstand med, blev betalt. Ved udgangen af 2004 meddelte Henriette, at hun ikke så sig i stand til at betale de skyldige renter, idet hun hverken kunne betale de for 2004 forfaldne renter, i alt kr., eller den skyldige rente på kr. fra 1. december Hun så sig heller ikke i stand til at låne beløbene eller stille sikkerhed, idet det erhvervede sommerhus allerede var solgt på tvangsauktion. Jesper Juhl havde i 2002 erhvervet en villa der tjente som hans private bolig for 2 mill. kr. kontant. Villaen var ved erhvervelsen beliggende på en 2000 m 2 stor grund, som Jesper Juhl havde foranlediget udstykket i to særskilt matrikulerede grunde hver på 1000 m 2, og med villaen beliggende på en af grundene. Udstykningen var blevet påbegyndt og afsluttet i Ved slutseddel af 1. december 2004 blev begge ejendomme overdraget til Klaus Knold, som Jesper Juhl ikke tidligere havde haft forbindelse til. Det fremgik af slutsedlen, at ejendommen med villaen skulle overdrages for 3 mill. kr. kontant, medens den ubebyggede grund skulle overdrages for 1 mill. kr. kontant, således at begge ejendomme blev afstået for i alt 4 mill. kr.

6 7 kontant. Klaus Knold skulle ifølge aftalen overtage begge ejendomme pr. 11. januar 2005 og samtidig betale den kontante købesum. Slutsedlen var betinget af købesummens betaling og betinget af godkendelse af Klaus Knolds advokat. Denne godkendelse forelå 4. januar Spørgsmål 2.2 Giv en begrundet redegørelse for, hvilke skattemæssige konsekvenser det beskrevne begivenhedsforløb aktualiserer for Henriette og Jesper Juhl.

AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1 F 2014. Business and Social Sciences

AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1 F 2014. Business and Social Sciences AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1 Business and Social Sciences F 2014 Juridisk kandidateksamen Ordning: Del/delprøve/fase: Kandidatuddannelsen Fag: Skatteret I Opgavetype: Skriftlig opgave Antal

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001 Opgave nr. 1 Nytårsaften 1999 mødte Bo og Lena hinanden til en stor fest i Risskov. Næste dag flyttede Bo ind i Lena s lejlighed i Egå. Lørdag den 22. januar

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. september 2011 blev der i sag 121-2010 KK og MM mod Ejendomsmægler FF afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 12. marts 2010 har KK og MM indbragt ejendomsmægler FF for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klager. Nærværende ejendom kan ikke sælges til en pris, som giver fuld dækning til alle pant- J.nr. 2012-0038 aq. København, den 12.

Klager. Nærværende ejendom kan ikke sælges til en pris, som giver fuld dækning til alle pant- J.nr. 2012-0038 aq. København, den 12. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Morten Brix Jernbanegade 8 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 27. februar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 Opgave nr. 1. I 1978 indgik den 32-årige tæppehandler Jan og den 30-årige musiklærer Ann ægteskab. Parret fik bopæl i en villa, som Ann havde arvet efter sin morfar nogle

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Endelig forsøger skatteministeren fortsat at lukke skattehuller, senest i forbindelse med et lovforslag om fraflytterskat på aktier.

Endelig forsøger skatteministeren fortsat at lukke skattehuller, senest i forbindelse med et lovforslag om fraflytterskat på aktier. Skatteinformation august 2008 Forord Skattekommissionen arbejder! Målet er en markant nedsættelse af skatten på arbejde, herunder skatten på den sidst tjente krone. Samtidig skal kommissionens forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 Sag 18/2012 (1. afdeling) A (advokat Ole Sigetty) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Ege Christiansen og Mads Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 26. juni 2012. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Klagerne var interesseret i at købe en ejendom i et byggeprojekt i Tyrkiet.

KENDELSE. Klagerne var interesseret i at købe en ejendom i et byggeprojekt i Tyrkiet. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Sagen angår spørgsmålet, om klagerne har krav på, at handlen går tilbage, således

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 1 af 13 Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen RØRMOSEN I. Foreningens hjemsted er i Farum kommune. 2.

Læs mere

Skattepligtens ophør ved fraflytning. 1. Indledning. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet. 27.

Skattepligtens ophør ved fraflytning. 1. Indledning. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet. 27. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet 27. november 2013 Skattepligtens ophør ved fraflytning 1. Indledning Ved afgørelsen af, hvorvidt en fysisk person er ubegrænset skattepligtig

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Andelsboligforeningen

Andelsboligforeningen Andelsboligforeningen PILELY Vægtens Kvarter 122 164 5220 Odense SØ 19 April 2010 Indledning ABF udarbejdede i 1979 sin første standardvedtægt for private andelsboligforeninger og er siden da løbende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 466/2007 (2. afdeling) A (advokat Christian Bachmann) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014

SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014 SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014 Forord I Skatteinformation august 2013 gjorde vi i forordet opmærksom på, at den daglige administration af skattereglerne viser, at effektivitetshensyn og provenu for ofte

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

statsautoriserede revisorer 3-2010

statsautoriserede revisorer 3-2010 statsautoriserede revisorer 3-2010 Dyrt at sjuske med ansættelsesforhold 2 Virksomhedspant udgifter til tinglysning m.v. 2 Fastforrentede lån versus rentetilpasningslån Fordele og ulemper 3 Ændring i arbejdstid

Læs mere

Alanya Partners er et Dansk-Tyrkisk ejendomsmægler- og byggefirma, med kontor på

Alanya Partners er et Dansk-Tyrkisk ejendomsmægler- og byggefirma, med kontor på 1 København, den 28. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 21. september 2009. Klagen angår spørgsmålet, om klager

Læs mere

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG,

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG, Den 17. februar 2010 blev der i sag nr. 35/2008-R K ApS, KK og KKK mod registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. maj 2008 har K ApS, KK og KKK i medfør af dagældende

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere