Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé"

Transkript

1 Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål er a. at drive en dagligvarebutik samt café i Gadevang, der sælger fødevarer m.v. med fokus på lokale økologiske og bæredygtige produkter b. at understøtte et bæredygtigt landsbyliv bl.a. gennem sociale aktiviteter. 2. Eventuelt overskud vil blive investeret til gavn for foreningen og medlemmerne. 3. Til opnåelse af dette formål kan bestyrelsen vælge mellem følgende muligheder: a. Bestyrelsen varetager driften af butikken og engagement af frivillige hjælpere. b. Hvis foreningens økonomi tillader det, kan der ansættes personer til at hjælpe med specifikke opgaver. 4. Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af andre foreninger, selskaber samt institutioner, som er af betydning for foreningens virksomhed, og kan tegne kapital i disse. 3 Medlemskab 1. Foreningen tilbyder tre former for medlemskab: a. Personligt medlemskab b. Hustandsmedlemskab c. Institutionelt medlemskab 2. Som personlige medlemmer kan optages myndige personer. Som institutionelle medlemmer kan optages institutioner, selskaber, foreninger og lignende. 4 Indmeldelse 1. Indmeldelse skal ske skriftligt til foreningens sekretær/kasserer. Nyindmeldte medlemmer for udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter. 2. Bestyrelsen påser at der altid findes en ajourført fortegnelse over alle medlemmer. 3. Til personlige medlemmer og husstandsmedlemmer udstedes et medlemskort, som angiver medlemmets navn og medlemsnummer. 4. Såvel institutionelle, personlige samt husstandsmedlemmer betaler et årligt kontingent fastsat af generalforsamlingen.

2 5 Udmeldelse 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til kasseren og kan ske med virkning fra kalenderårets udgang for personlige/husstandsmedlemmer og uden varsel for institutionelle medlemmer. 2. Medlemmer, som ikke efter påkrav udligner en evt. restance, samt medlemmer som ikke bekræfter et ønske om fortsat medlemskab senest 4 uger efter foreningens afsendelse af en forespørgsel til medlemmets sidst kendte adresse om, hvorvidt medlemskabet ønskes opretholdt, kan slettes som medlem og skal så vidt muligt have meddelelse herom. 3. Et medlem som virker mod foreningens formål kan ved beslutning af en enig bestyrelse udelukkes af foreningen. 6 Finansiering og ansvar 1. Foreningen finansierer sin virksomhed gennem egne henlæggelser og gennem medlemmernes kontingent, eller gennem frivilligt indbetalt ansvarlig lånekapital, jf. stk. 3, samt ved optagelse af lån. 2. Foreningens medlemmer har intet personligt ansvar. 3. Bestyrelsen kan indgå aftale om modtagelse af ansvarlig lånekapital. 4. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævning fastsættes af bestyrelsen. 5. Kontingent fra medlemmer må ikke bruges til afholdelse af daglig drift som f.eks. vareindkøb, forbrug og husleje. 7 Ordinær generalforsamling 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, der ikke efter vedtægterne er henlagt til bestyrelsen. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned og foreløbig meddelelse herom gives 1 måned i forvejen ved opslag i butikken samt på foreningens hjemmeside. 3. Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Alle medlemmer har stemmeret og er valgbare. Husstandsmedlemsskaber har to stemmer. De institutionelle medlemmer kan hver afgive 1 stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller stemmefuldmagt. Blanke stemmer regnes som ikke afgivne stemmer. 4. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel som angivet ovenfor med angivelse af dagsorden. 5. Det reviderede regnskab udsendes til alle medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 6. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. 7. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. 8. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre der ifølge vedtægterne kræves større tilslutning. Alle personvalg, bortset fra valg af ordstyrer og stemmetællere, skal ske skriftligt. De, der har opnået flest stemmer er valgt. Suppleanten vælges i samme valgrunde. 9. Et referat af generalforsamlingen underskrives af ordstyrer og sekretær.

3 8 Dagsorden 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: a. Valg af dirigent og referent b. Bestyrelsens beretning for det forløbne år c. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse d. Fastsættelse af kontingent e. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år f. Behandling af indkomne forslag g. Valg af formand h. Valg af kasserer i. Valg af sekretær j. Valg af bestyrelsesmedlemmer k. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen l. Valg af revisor og revisorsuppleant m. Eventuelt 9 Ekstraordinær generalforsamling 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og SKAL indkaldes, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske om det og formulerer en dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. 2. Der gælder de samme bestemmelser for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse som for den ordinære generalforsamling. 10 Bestyrelse 1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. 2. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. 3. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. 4. Bestyrelsen består mindst af en formand, en kasserer, en sekretær og 2 medlemmer og vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. 5. Formanden og et antal bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og kassereren, sekretæren og et antal bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. 6. På sit første møde efter bestyrelsesvalget vælger bestyrelsen blandt de af generalforsamlingen valgte medlemmer en formand, evt. en næstformand samt en kasserer og en sekretær. Sekretæren fører protokol over bestyrelsens møder og generalforsamlinger (dette kan også gå på tur mellem bestyrelsens medlemmer). 7. Bestyrelsen mødes når formanden finder anledning hertil, eller når mindst 2 medlemmer begærer det, dog mindst 4 gange om året. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet er til stede. Ved afstemninger kræves simpel stemmeflerhed. 8. Bestyrelsen tager beslutning om: a. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, udvidelse af faste anlæg, optagelse af ny virksomhed samt optagelse af lån, ydelse af kaution, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse.

4 b. Indmeldelse af foreningen i en organiseret kæde og indgåelse af andre kontraktforhold i overensstemmelse med foreningens formål c. Antagelse og afskedigelse af arbejdskraft og oprettelse af skriftlig overenskomst med denne d. Oprettelse af lejekontrakt vedr. bygninger e. Nedsættelse af diverse udvalg. 9. Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån i øvrigt tegnes foreningen af hele bestyrelsen. Bortset herfra tegnes foreningen af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. 11 Regnskab 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 2. Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren. 3. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. 4. Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. 12 Revision 1. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. 2. Revisoren skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. 3. Revisoren har til en hver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 17 Vedtægtsændringer 1. Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør 2/3 af de afgivne stemmer, kan forslaget genfremsættes på ny generalforsamling, tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første. På denne generalforamling kan forslaget vedtages med simpel stemmeflerhed. 18 Foreningens opløsning 1. For at kunne træffe beslutning om foreningens opløsning, kræves det, at der er indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor kun dette punkt er på dagsordenen. Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. 2. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås dette flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvor mange af de stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 3. På samme generalforsamling skal der samtidig træffes beslutning om anvendelse af foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre. Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal.

5 4. Såfremt opløsning vedtages, skal der på generalforsamlingen vælges 3 likvidatorer til at afvikle foreningens virksomhed. Fremkommer der herved et overskud, skal dette udloddes til Gadevang Lokalråd. Således vedtaget på Generalforsamlingen den. xxx

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening Vedtægter for Fensmark Brugsforening Revidering fremlagt og godkendt på Generalforsamlingen 2014-04-29 Indholdsoversigt 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

BA Mønstervedtægter for Brugsforeningerne

BA Mønstervedtægter for Brugsforeningerne BA Mønstervedtægter for Brugsforeningerne 1. Navn og organisationsform 1. Brugsforeningens navn er... Brugsforening. 2. Brugsforeningen er en andelsforening med begrænset ansvar. 2. Hjemsted Brugsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til det holdfællesskab,

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere