Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr."

Transkript

1 Region Midtjylland Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 9

2

3 Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture 1. Navn og hjemsted Huset Venture er en selvejende institution med hjemsted i Århus Kommune. Institutionen er oprettet den 25. juni, Formål Huset Ventures primære formål er at skabe mulighed for at mennesker med et handicap kan bruge / udvikle deres arbejdsevne / ressourcer på betryggende vis. Huset Ventures sekundære mål er at give handicappede mulighed for at arbejde i et kontorfællesskab, som tilbyder offentlige og private virksomheder at løse forskellige opgaver. Huset Ventures tertiære mål er at skabe kontakt mellem private og offentlige virksomheder, som er egnede praktik- og arbejdssteder for mennesker med handicap. Huset Venture kan endvidere tilbyde undervisning, rådgivning og andre serviceydelser. Huset Venture skal arbejde på at blive en virksomhed uden væsentlig offentlig støtte. Huset Venture kan etablere parallelle forløb, som støttes via eksterne midler. 3. Bestyrelsen Den selvejende institution Huset Ventures overordnede ledelse varetages af en bestyrelse på højst 10 medlemmer, der udpeges således: 1 medlem udpeges af De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) 1 medlem udpeges af Landsorganisationen (LO) 1 medlem udpeges af Dansk Arbejdsgiverforening (DA) 2 medlemmer udpeges af Huset Ventures medarbejdere Bestyrelsen kan herudover supplere sig med indtil 5 medlemmer fra kredse uden for institutionen. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd. Ved forfald udpeges nye bestyrelsesmedlemmer for den resterende periode. Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode af 4 år, jvf. dog stk. 3. Perioden løber fra den 1. januar. Genudpegning kan finde sted. Stk. 3 Medarbejdernes repræsentanter vælges af og blandt alle medarbejdere. Valgene gælder for 2 år, regnet fra en 1. januar, med mulighed for supplering. 4. Bestyrelsens opgaver Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen. Den varetager institutionens interesser og fastlægger linjerne for både Huset Ventures udadvendte og indadvendte virksomhed og for dets udvikling på længere sigt. Stk. 2 Bestyrelsen godkender institutionens årlige budget efter indstilling fra direktøren. Den aflægger sammen med direktøren institutionens årsregnskab efter de herom gældende regler.

4 Stk. 3 Bestyrelsen ansætter og afskediger den administrerende direktør og fastlægger de nærmere retningslinjer for direktørens virksomhed. Stk. 4 Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse af lån, køb, leje eller salg og pantsætning af fast ejendom. Leje eller leasing af driftsmidler og inventar godkendes af bestyrelsen 5 Bestyrelsens ansvar Bestyrelsen skal forvalte sin opgave, så Huset Ventures drift bliver til størst mulig gavn for institutionens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen, eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af eventuelle statslige tilskud og øvrige indtægter. Stk. 2 Bestyrelsen er over for omgivelserne ansvarlig for institutionens virksomhed. Stk. 3 Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. 6. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand og kan vælge at nedsætte et forretningsudvalg. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 2 Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder om året. Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, jvf. dog stk. 5. Stk. 4 Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jvf. dog stk. 5. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme udslaggivende. Stk. 5 Beslutning om optagelse af lån, leje, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, kan kun træffes af et flertal, der omfatter mindst halvdelen af bestyrelsen. 7. Direktør Direktøren er institutionens leder og varetager - under ansvar over for bestyrelsen - den daglige administrative og økonomiske ledelse. Stk. 2 Direktøren forelægger de sager for bestyrelsen, som bestyrelsen skal tage stilling til efter 5, eller som i øvrigt er af væsentlig betydning for virksomheden. Stk. 3 Direktøren underretter bestyrelsen om alle forhold, som er af betydning for bestyrelsens varetagelse af den overordnede ledelse. Stk. 4 Direktøren sørger for, at bestyrelsens beslutninger gennemføres i overensstemmelse med bemyndigelsen. 8. Regnskab og revision

5 Regnskabsåret er kalenderåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab omfattende resultatopgørelse og balance. Stk. 2 Regnskabsføringen og opstillingen af regnskaberne skal være i overensstemmelse med almindelige regnskabsprincipper. Stk. 3 Institutionens regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt revisor. 9. Tegningsret Institutionen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren. 10. Nedlæggelse af Huset Venture Beslutning om nedlæggelse af Huset Venture er kun gyldig, hvis den er vedtaget med kvalificeret flertal, jvf. 6, stk. 5. Stk. 2 Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, anvendes efter bestyrelsens bestemmelse til aktiviteter eller organisationer, som arbejder for samme eller tilgrænsende formål. 11. Vedtægter Stk. 1 Beslutning om ændring af vedtægterne kan kun træffes af et flertal, der omfatter mindst halvdelen af bestyrelsen, på to hinanden følgende bestyrelsesmøder. Stk. 2 Disse vedtægter træder i kraft ved bestyrelsens godkendelse. Vedtægter revideret den 29. september 1999 Således revideret og vedtaget på bestyrelsens møde den 30. maj 2005

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium

Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium er en selvejende institution med

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

Vedtægter for. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Vedtægter for. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Dato 12. december 2012 J. nr. 020/bestyrelsen Fil: 121212 vedtægter Vedtægter for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole er en

Læs mere

Vedtægt for Aalborg Handelsskole

Vedtægt for Aalborg Handelsskole Vedtægt for Aalborg Handelsskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Aalborg Handelsskole er en selvejende institution med hjemsted i Aalborg Kommune, Region Nordjylland, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Vedtægt for Grindsted Landbrugsskole

Vedtægt for Grindsted Landbrugsskole Vedtægt for Grindsted Landbrugsskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål. 1. Grindsted Landbrugsskole er en selvejende institution med hjemsted i Billund Kommune, Region Syddanmark, og omfattet af lov

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Odense den 12.3.2014 Vedtægt for Mulernes Legatskole Kapitel

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012

Vedtægt for den selvejende institution. Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012 Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012 12 Vedtægt for Den selvejende institution Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland

Læs mere

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsuddannelsescenter Syd

Vedtægt for Erhvervsuddannelsescenter Syd Vedtægt for Erhvervsuddannelsescenter Syd Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsuddannelsescenter Syd (i det følgende benævnt EUC Syd) er en selvejende institution med hjemsted i Sønderborg Kommune,

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Vedtægt for Haderslev Katedralskole

Vedtægt for Haderslev Katedralskole Vedtægt for Haderslev Katedralskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Haderslev Katedralskole er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Haderslev Kommune, Region

Læs mere

Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium.

Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium. Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Ringkjøbing Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune,

Læs mere

Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF

Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Espergærde Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Helsingør Kommune,

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen VEDTÆGTER FOR Hotel- og Restaurantskolen Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Hotel- og Restaurantskolen er en selvejende institution med hjemsted i Københavns Kommune, Region Hovedstaden og omfattet

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Vedtægt. for Erhvervsskolerne Aars. erhvervsskolerne. aars

Vedtægt. for Erhvervsskolerne Aars. erhvervsskolerne. aars Vedtægt for Erhvervsskolerne Aars østre Boule,ard 10 Tlf 9698 1000 aars@erhvervsskoleme.dk 9600 Aars Fax 96981080 ertwervsskoleme.dk 4 erhvervsskolerne. aars Vedtægt for Erhvervsskolerne Aars Kapitel 1:

Læs mere

Vedtægt for VUC Roskilde

Vedtægt for VUC Roskilde Vedtægt for VUC Roskilde Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Roskilde er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Roskilde Kommune, Region Sjælland, og omfattet

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland

Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsskolen Nordsjælland er en selvejende institution med hjemsted i Hillerød Kommune, Region

Læs mere

Vedtæcit for SOSU Sjælland

Vedtæcit for SOSU Sjælland Vedtæcit for SOSU Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. SOSU Sjælland er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Ringsted Kommune, Region Sjælland, og omfattet

Læs mere

Vedtægter for TRADIUM

Vedtægter for TRADIUM Vedtægter for TRADIUM Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Tradium er en selvejende institution med hjemsted i Randers Kommune, Region Midtjylland, og omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

VEDTÆGT for Campus Bornholm

VEDTÆGT for Campus Bornholm VEDTÆGT for Campus Bornholm Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Campus Bornholm er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Bornholms Regionskommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for ny Struer Statsgymnasium - pr. 1. august 2012

Vedtægter for ny Struer Statsgymnasium - pr. 1. august 2012 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf.: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Vedtægter for ny Struer Statsgymnasium - pr. 1. august 2012 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus

Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Aarhus er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aarhus Kommune i Region

Læs mere