joint action ESSENTIALS Basisuddannelse i den professionelle konsultation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "joint action ESSENTIALS Basisuddannelse i den professionelle konsultation"

Transkript

1 joint action ESSENTIALS Basisuddannelse i den professionelle konsultation

2 Glem alt om ensidigt planlagte forandringer! I moderne kompleks organisationstænkning må vi anerkende, at vi ikke kan planlægge, hvornår forandringer og effekterne af det konsultative arbejde, vi udfører, indtræder. Virkeligheden udspiller sig ikke i lineære sekvenser. I joint action mener vi, at et godt og succesfyldt konsulentforløb skal bygges op omkring det at gøre det rette og det nødvendige for kunden. At gøre det rette og det nødvendige som konsulent er af og til at konfrontere det ubehagelige, det upopulære og det udskældte. Med denne uddannelse, vil joint action iklæde deltageren til at blive en professionel procesleder, der har mod til at træde i karakter og gøre det nødvendige, frem for at vælge den nemme løsning. joint action ESSENTIALS arbejder hen imod en gentænkning af proceskonsulentens rolle i organisationer. Vi må bryde med gængse metafor om konsulenten som en, der træder til når nøden er størst og hjælper og forandrer organisationen til et bedre sted. I stedet skal konsulenten trænes til at have en opmærksomhed på at forstå organisationer som strømme af samtaler og betydninger. En konsulent kan ikke stå uden for denne strøm, men vil blive involveret og må tage del i samtalerne. Den professionelle konsultation skal udfordre det brugte vokabular i organisationen ved at udvise en evne til at kunne tale, perspektivere og arbejde på nye måder. Denne udfordring får organisationer til at genoverveje praksisser, handlinger og betydninger. Evnen til at tale anderledes bliver evnen til at skabe virkelighedsudvidelser i organisationer. Det praktiske Målgruppe: Uddannelsen er både for den nylig startede konsulent, der ønsker en indføring og inspiration i de proceskonsultative genrer og den erfarne konsulent, der har brug for et brush-up eller ny inspiration. Opbygning: Uddannelsen strækker sig over en periode på ca. tre måneder, fordelt på tre fordybelsesgange af to dages varighed, altså seks hele dage i alt. Disse dage vil blandt andet være fyldt med en vekselvirkning af oplæg, diskussion, cases fra egen praksis og sparring. Fordybelsesgang 1 Fordybelsesgang 2 ESSENTIALS første forløb indledes med fokus på konsultation og identitet. Vi arbejder med at skabe en konsultation; at træde ind i en organisation og bygge en konsultativ proces op. Vi vil i forløbet undersøge denne praksis med udgangspunkt i konsulentens identitet. Vi undersøger, hvilke fagligheder, der knytter sig til den enkelte konsulents identitet. Vi arbejder videre med identitetstemaet, og vi arbejder videre med konsultative processer, hvor vi i anden fordybelsesgang arbejder med de større processer. Det handler om at kunne mestre flere aktiviteter over tid; at kunne koordinere komplekse processer. Vi undersøger, hvordan vi får det unikke frem i konsultationen, hvordan I hver især gør jeres konsultationer unikke. Fordybelsesgang 3 Den tredje fordybelsesgang bringer vi temaer fra 1. og 2. modul sammen og i spil. Vi arbejder med at være i kontakt med egne evner til at personliggøre konsultationer, så disse bliver vedkommende for konsulenten selv og for organisationen. Det handler om, at turde gøre det modige og nødvendige, at turde bringe sig selv i spil og adressere aktuelle responser fra den organisation og de kunder, som man møder.

3 Specifikke datoer: Fordybelsesgang 1: 12/ /3-15 Fordybelsesgang 2: 27/ /4-15 Fordybelsesgang 3: 8/ /6-15 Næste ESSENTIALS-kursus ligger i september, oktober og november 15. Økonomi: Pris pr. deltager for hele kurset er kr. ex moms. Med i prisen er fuld forplejning på uddannelsesdage og materialer. Melder du dig til inden jul, vil du få kurset til kr. For at kurset bliver oprettet skal der være min. 10 deltagere, og der er plads til max. 25. Tilmeldingen er bindende, og betalingen skal falde max. 14 dage efter tilmelding. Hvis du imod al forventning melder fra, vil du indtil 14 dage før kursets start kunne få 50% af prisen tilbage, ved senere framelding er der ingen refundering. Vi forventer 100 % deltagelse, og giver ikke erstatningsundervisning i forbindelse med sygdom. Lokation: Kurset afholdes på forskellige lokationer i Østjylland. Nærmere information følger. Hvad får du som deltager: Som deltager på denne uddannelse får du den bedste konsulentuddannelse, der er på markedet. Du får mulighed for at få sparring på dine igangværende projekter, da udgangspunktet i uddannelsen er din praktiske virkelighed. Samtidig stiller det også krav til dig som deltager, da du ikke blot er konsument, men er aktiv deltagende i det kollaborative vidensforum, vi skaber. Da udgangspunkt i øvelserne er fra jeres egen praksis, er det også vigtigt hjemmefra at have gjort sig nogle overvejelser omkring, hvad du vil bidrage med, som vil være konstruktivt for dig selv og de andre deltagere på uddannelsen. Du vil som deltager på denne uddannelse få tilbudt en nyt vokabular der vil give dig mulighed for at genbeskrive dig selv og dit virke som konsulent. Hvis du synes det lyder interessant, så kan du læse mere i bogen A systemic community af Jacob Storch eller artiklen Gentagelse vs. Genbeskrivelse af Storch og Ziethen, som du kan hente på hjemmesiden under library. Som deltager på joint actions ESSENTIALS-kursusforløb modtager du litteratur i form af relevante bøger og artikler gratis. Hvad får din virksomhed: Udbyttet for virksomheden ved at sende en medarbejder på denne uddannelse vil være en motiveret medarbejder, der vil tilbage på arbejdspladsen og gøre noget, og som er i stand at arbejde med det fortløbende forandringsarbejde. Virksomheden vil have en medarbejder der er blevet klædt på til at forstå kompleksiteten i den konsultative praksis, og som er i stand til at kunne facilitere processer på ny og inspirerende vis. Vi klæder dig på og udvikler praksis sammen som bliver på allerhøjeste niveau i Danmark for konsulentuddannelser. Dit udbytte er sammenhængende med din motivation. Det gennemsyrer uddannelsen, at der fra undervisernes side er kærlighed til håndværket det at kunne gøre noget med verden, det generative potentiale.

4 Undervisere: Undervisningen vil alt efter fordybelsesområdet blive varetaget af den mest kompetente og oplagte underviser. Du vil gennem uddannelse møde en hel række af forskellige konsultative praktikere, som er blandt Danmarks bedste, i netop deres kompetenceområde. På action.dk kan du læse om fakultetet, som vil være nogle af de undervisere du møder. Jacob Storch vil være den gennemgående underviser på alle forløb. Andreas Granhof Juhl vil være medunderviser på fordybelsesgang 1, Kuno Johansen på fordybelsesgang 2 og Gry Guldberg på gang 3. Mød alle konsulenterne på hjemmesiden, action.dk. Temaer på ESSENTIALS Intensiv læring Every experience is a moving force. Its value can be judged only on the ground of what it moves toward and into (Dewey 1938, p.38). kontra instrumentelle færdigheder - brugen af konsultative metoder, som vil være allestedsgældende. Hvilke opmærksomheder er vigtige i et procesdesign? Hvordan begynder jeg at bruge mig selv som et vidnesbyrd om processens udvikling? Hvordan skaber jeg sammenhængende og troværdige fortællinger for organisationen? Hvordan sætter jeg meningsskabende og fremadskuende dialoger i spil? Hvordan bruger jeg sproget og udvikler måder at adressere og tale om ting på i en proces? Hvordan bygger jeg bro mellem min teoretiske viden og praktiske gøren? Disse spørgsmål udforskes i en radikal dialogisk praksis og vil være i fokus alle seks dage. Meningen med disse spørgsmål er ikke blot at besvare dem, men også at undersøge dem og at lære at se disse spørgsmål som muligheder. Samtidig vil man oparbejde en erfaring med, at spørgsmål som disse altid ligger under overfladen og hjælper til at optimere én i rollen som konsulent. Deltagerne opfordres i løbet af undervisningen til at være nysgerrige og undrende på de spørgsmål, man stiller sig selv i stedet for at søge svar. joint action ESSENTIALS er et begyndende fokus på konsulentens bidrag i verden og verdens bidrag i konsulentens virke. joint action ESSENTIALS er en intensiv og grænsesøgende dannelse ud i konsultationens muligheder. Der vil på de tre fordybelsesgange være et kernefokus på den artistiske færdighed - den skabende og forestillende evne

5 Tre konsultative niveauer De tre fokuspunkter for uddannelsen vil være de tre konsultative niveauer, som den konsultative praktiker skal kende til og slutteligt mestre; In the moment facilitation, event-design og strategisk procesdesign. In the moment facilitering sætter fokus på, hvordan man agerer, når man er på gulvet og udøver sin praksis. En stor del af det praktiske arbejde som konsulent foregår på forskellige arenaer i forskellige sammenhænge, hvor den eneste sikre gentagelse i jobbet er din egen tilstedeværelse i nuet som konsulent. I jobbet som konsulent er kendskabet til egne kropslige responser og bevidsthed omkring disse nødvendig for at lykkes i organisationer. For joint action er indstillingen det væsentlige; procesfaglighed er ikke en ydelse, det er en identitet, et levet liv, en profession. Konsulenten skal opøve evne til at stole på og høre sin indre dialog i kombination med en høj grad af selvbevidsthed og selvrefleksion. Er man som konsulent ikke i stand til at mærke dette fyldestgørende opstår risikoen for at blive draget af egne personlige dagsordner og miste opmærksomheden for, hvad der sker i organisationen. Er konsulenten til gengæld åben og registrerende på disse fornemmelser, vil konsulenten få uvurderlig information om processens tilstand. Denne opmærksomhed kan komme til udtryk som en begyndende følelse af flertydighed og usikkerhed i processen, uden at man som konsulent konkret ved, hvad denne betyder. Evnen ligger ikke i hurtigt at kunne få svar på denne usikkerhed og flertydighed, men i stedet at være autentisk omkring følelsen og undersøge, hvilke potentiale denne følelse har. Således opøves konsulentens evne til at bruge sig selv som resonanskasse for processen. Konsulenten åbner op for en indre responsivitet, der kan hjælpe til genbeskrivelsen og generativiteten i projektet. Event-design understreger vigtigheden i at planlægge sine workshops og andre konsulentopgaver på autentisk vis. Gode bøger med inspiration til selve øvelserne er skrevet, det er derfor ikke på dét praktiske plan, der dvæles ved i kurset. Der fokuseres på, hvad det gode event-design indebærer. Succesen af enhver form for begivenhed afhænger delvist af måden, hvorpå facilitatoren i øjeblikket handler og responderer på deltagernes handlinger og delvist af et godt velforberedt design. Et niveau af disse faciliteringsfærdigheder knytter sig til færdigheder af konventionel karakter; evnen til at overholde tiden, sørge for forsyninger, optage samtaler, og til at sikre at alle deltagere har tilstrækkelig taletid. Et andet niveau af færdigheder udgør evnen til at kunne planlægge workshops, så de aktiviteter, der foregår i begivenhederne, taler ind i de større fortællinger, workshoppen er en del af. Det er en grundlæggende evne at kunne planlægge et møde, så deltagerne kan se meningen med det, der sker på mødet i forhold til de andre ting, der foregår i deres hverdag. Workshoppen eller begivenheden må stemme overens med det strategiske procesdesign. joint action er fordringen om at flytte fokus mod samarbejde, vores evne til at skabe i og udforme sociale verdener. I fællesskab muliggøres et rigere og mere komplet liv ved at finde stadig bedre måder at leve sammen på.

6 Strategisk procesdesign eller projekt-planlægning - det større overordnede overblik, er til tider en overset genre. Ikke desto mindre er evnen til at skabe sammenhængende procesdesigns essentielt for at kunne skabe en ønsket proces med de resultater, både kunden og konsulenten ønsker. Det strategiske procesdesign stiller skarpt på evnen til at skabe et narrativ, der udfolder et større perspektiv for virksomheden. Narrativet har til opgave at give virksomheden en fornemmelse af at processen vil lede til det ønskede udbytte, som blev italesat i de indledende samtaler. Den strategiske proces kan have en varighed fra få uger til flere år, og designet vil med sikkerhed ændre sig gennem processen. Metoders pragmatiske værdi Udover kendskab til disse konsultative niveauer, vil uddannelsen pirre din nysgerrighed og din lyst til at lære mere. Målet med uddannelsen er ikke at give en fyldt værktøjskasse og på den måde uddanne en række færdige konsultative praktikere, men derimod starte en kontinuerlig læringsproces, så konsulenterne, der kommer ud på den anden side af denne uddannelse, er drevet af nysgerrighed i forhold til deres håndværk. Vi skal forblive permanent lærende og favnende nysgerrige overfor nye muligheder. På samme måde som sav og hammer er redskaber for tømreren, der kan sit håndværk, er konsultation et håndværk. Spørgeteknikker er måder at skabe en proces på, og at kunne registrere indre dialog er metoder til at forstå igangværende processer. Uddannelserne i joint action afviser ikke ideen om, at vi skal lære metoder og redskaber, men vi skal lære disse, så vi kontinuerligt kan skabe en bedre fremtid for organisationerne. Tilegnelsen af en metode er ikke et mål i sig selv. Således vil uddannelsen være en træning og opkvalificering af de metoder, der gør konsulenten i stand til kunne arbejde ind i en virksomhedskontekst af kompleksitet. Vi skal arbejde med at forstå teorierne og redskaberne ikke bare for hvad de er, men også for, hvor de kommer fra, hvilke grunde der er til, at de opstod, og hvad man brugte og kan bruge dem til. Fokus flyttes fra det gængse instrumentelle fokus mod et artistisk unikt fokus for deltageren. Konsulentens evne til at kunne forestille sig et udtryk og langsomt arbejde mod dette er det centrale. Arbejdet mod dette udtryk gøres gennem de metoder og med hjælp fra de redskaber deltageren opøver under uddannelsen. Kompleksitet og unikhed Konsultationen bliver således et eksperiment, der ikke forsøger at reducere kompleksiteten, men i stedet adressere denne i samtaler og refleksioner. Der stilles skarpt på konsulentens evne til at afsøge og se mulighederne for det uudfoldede potentiale i organisationerne. Der undervises med udgangspunkt i opdagelsen og udforskningen af, hvad der gør os unikke og enestående. Denne evne forplantes, så konsulentens arbejde i organisationer evner at adressere kompleksiteten som en udforskning af organisationens unikhed. Undersøgelsen og udfoldelsen af unikheden afspejles i uddannelsens opbygning gennem underviserens konstante fordring til deltagerne om at opdage, udforske og uddanne sit udtryk som fagperson. Deltagerne på uddannelsen bliver kontinuerligt konfronteret med at overveje egne veje ind i den professionelle konsultation, egne valg af metaforer (både visuelt og verbalt) og egne kontingenser, der fortæller deltagerens unikke narrativ. Dette basiskursus er også adgangsgivende til den udvidede uddannelse, joint action EXCELLENCE, som joint action også tilbyder.

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr

EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr Tag med på Ekspeditionen Det er med både glæde og stolthed, at vi i dette katalog præsenterer Silkeborg Kommunes nye uddannelse i

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD Et skridt videre Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD 1 Indhold Indledning... 3 ADHD og grupper... 4 Koordinatorens opgaver og rolle... 7 Gruppelederens opgaver og roller... 13 Mestringsgruppeforløbets

Læs mere

Bibliotekets Stemme. Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus

Bibliotekets Stemme. Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus Bibliotekets Stemme Bibliotekets Stemme Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus www.strongbrighthearts.com www.aakb.dk Århus, 2008 Udgivet med

Læs mere

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Klik på boksen for at læse artiklen Ledelsesakademiet godt fra start side 2 MUS-kurser til alle ledere i Fredericia Kommune side 3 LEDERKONFERENCEN også en

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Artikel i Psykologi nr. 2 2013 om uddannelsen Coaching i Organisationer - CoachingManagement

Artikel i Psykologi nr. 2 2013 om uddannelsen Coaching i Organisationer - CoachingManagement Artikel i Psykologi nr. 2 2013 om uddannelsen Coaching i Organisationer - CoachingManagement Se mere om uddannelsen på www.orsted.dk og www.orsted.dk/coachingmanagement Vi har også et hold for ledige med

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

ARTIKEL. Effektfuld træning. Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb

ARTIKEL. Effektfuld træning. Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb ARTIKEL Effektfuld træning Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb EFFEKTFULD TRÆNING ARTIKEL Effektfuld træning Af Cecilie van Loon, Implement Consulting Group Indledning Kender

Læs mere

Musikalitet og lederskab

Musikalitet og lederskab ERFARINGSBASERET ARTIKEL DET DANSKE LEDELSESAKADEMI 2014: Musikalitet og lederskab Allan Gardersøe, Musikskoleleder, Guldborgsund Musikskole; aga@guldborgsund.dk Michael Højlund Larsen, Studieleder, Erhvervsakademi

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

FORÅRSKATALOG 2013. EmpowerMinds produkter er blandt

FORÅRSKATALOG 2013. EmpowerMinds produkter er blandt EmpowerMinds produkter er blandt verdens stærkeste indenfor empowerment skabende udviklingsaktiviteter. Her ser du de overordnede kvaliteter vi kan tilbyde dig, som også omfatter international certificering

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere