Vedtægter for Fanø Brugsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Fanø Brugsforening"

Transkript

1 Vedtægter for Fanø Brugsforening

2 Indholdsfortegnelse Foreningen Navn. 1 Hjemsted. 2 Formål.. 3 Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar. 5 Foreningsmyndighederne Generalforsamling.. 6 Bestyrelse 7 Regnskab... 8 Revision. 9 Ændringer i foreningen Vedtægtsændringer. 10 Sammenslutninger 11 Opløsning.. 12

3 Vedtægter for Fanø Brugsforening Navn 1 Stk. 1. Foreningens navn er Fanø Brugsforening. Stk. 2. Foreningen er en andelsforening med begrænset ansvar. Hjemsted 2 Foreningen har hjemsted i Fanø Kommune. Formål 3 Stk. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne. Stk. 2. Til opnåelse af dette formål skal foreningen være medlem af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger og så vidt muligt indkøbe sine varer gennem denne. Foreningen kan efter bestyrelsens nærmere beslutning tilslutte sig den ordning, der giver FDB s og de tilsluttede brugsforeningers personlige medlemmer adgang til landsdækkende medlemsfordele ( herefter kaldet Landsforeningen ) Stk. 3. Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af andre foreninger, selskaber samt institutioner, som er af betydning for foreningens virksomhed og kan tegne kapital i disse. Medlemskab 4 Stk. 1. Foreningen tilbyder 2 former for medlemskab: a) Almindeligt medlemskab. b) Institutionelt medlemskab. Stk. 2. Som almindelige medlemmer kan optages myndige personer. Som institutionelle medlemmer kan optages institutioner, foreninger og lignende. Indmeldelsesbegæringen underskrives af den, der ønsker sig indmeldt. Nyindmeldte medlemmer kan efter ønske få udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter.

4 Bestyrelsen påser, at der altid forefindes en ajourført fortegnelse over såvel de almindelige som de institutionelle medlemmer. Stk. 3. Til almindelige medlemmer udstedes et medlemskort, som angiver medlemmets navn og medlemsnummer. Stk. 4. Almindelige medlemmer betaler indmeldelsesgebyr og er berettiget til dividende og lokale medlemsfordele efter bestyrelsens nærmere vedtagelse herom. Er foreningen tilsluttet Landsfordelsordningen, er almindelige medlemmer endvidere berettigede til at modtage bonus og øvrige medlemsfordele i overensstemmelse med de herom til enhver tid fastsatte regler og vilkår i Landsfordelsordningen. Stk. 5. Institutionelle medlemmer betaler indmeldelsesgebyr og/eller kontingent og er berettigede til dividende og lokale medlemsfordele efter bestyrelsens nærmere vedtagelse herom. Stk. 6. Udmeldelse skal ske skriftligt og kan ske med virkning fra kalenderårets udgang for almindelige medlemmer og uden varsel for institutionelle medlemmer. Stk. 7. Medlemmer, som ikke efter påkrav udligner en eventuel restance, samt medlemmer, som ikke bekræfter et ønske om fortsat medlemskab senest 4 uger efter foreningens afsendelse til medlemmets sidst kendte adresse af en forespørgsel om, hvorvidt medlemskabet ønskes opretholdt, kan slettes som medlem og skal så vidt muligt have meddelelse herom. Stk. 8. Et medlem, der virker imod foreningens formål, kan ved beslutning af generalforsamlingen udelukkes af foreningen, når to tredjedele af de afgivende stemmer ved en skriftlig afstemning godkender forslaget. Finansiering og ansvar 5 Stk. 1. Foreningen finansierer sin virksomhed gennem egne henlæggelser, samt ved optagelse af lån. Stk. 2. Foreningens medlemmer har intet personligt ansvar. Generalforsamlingen 6 Stk. 1. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle forhold, der ikke efter vedtægterne er henlagt til bestyrelsen. Stk. 2 Mødeberettigede er alle foreningens medlemmer og deres ledsager. Efter mindst 3 måneders medlemskab har medlemmer (og deres ægtefælle/samlever) stemmeret og er valgbare, dog er institutionelle

5 medlemmer ikke valgbare. Uddeleren kan ikke afgive stemme ved valg til bestyrelsen. De institutionelle medlemmer kan hver afgive1stemme. Almindelige medlemmer kan ikke udøve deres stemmeret ved fuldmagt. Blanke stemmer regnes som ikke afgivne stemmer. Stk. 3. Et medlem, der er fyldt 70 år, kan ikke vælges til foreningens tillidshverv. Stk. 4. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned og foreløbig meddelelse herom gives en måned i forvejen ved opslag i butikken. Stk. 5. Forslag fra medlemmerne skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamlingen skal indeholde dagsorden og sker senest 10 dage før generalforsamlingen på den måde bestyrelsen finder hensigtsmæssig. Samtidig med indkaldelsen skal dagsorden og regnskab samt eventuelle forslag foreligge i foreningens butik til udlevering til medlemmerne. Stk. 6 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende: 1. Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner. 3. Forelæggelse af årsregnskab, herunder bestyrelsens meddelelse om anvendelse af årets overskud. 4. Forslag fra bestyrelsen. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter. 7. Eventuelt. Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til hvor mange medlemmer, der er til stede. Beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed, medmindre der ifølge vedtægterne kræves større tilslutning. Håndsoprækning benyttes, medmindre ordstyreren eller mindst 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker skriftlig afstemning. Alle personvalg, bortset fra valg af ordstyrer, referent og stemmetællere, skal dog ske skriftligt, såfremt der foreslås flere, end der skal vælges. Stk. 87. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når dette vedtages af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når dette skriftligt kræves af 50 dog højest 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer, som samtidig angiver, hvad der ønskes behandlet. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget medlemmernes krav. Indkaldelse sker med mindst 5 og højst 14 dages varsel.

6 Stk. 9. Et referat af generalforsamlingen indføres i foreningens forhandlingsprotokol og underskrives af ordstyrer og referent. Bestyrelsen 7 Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen, idet den større eller mindre del afgår skiftevis. Endvidere vælger generalforsamlingen en 1. og en 2. suppleant for 1 år. Foreningens uddeler deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder. Stk. 2 Et bestyrelsesmedlem eller uddeleren må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål,hvori den pågældende har en personlig interesse, der kan være stridende mod foreningens. Stk. 3. På sit første møde efter bestyrelsesvalg vølver bestyrelsen en formand og en næstformand. Endvidere vælges en sekretær, der fører protokol over bestyrelsens møder. Stk. 4. Bestyrelsen mødes normalt hver måned, men i øvrigt når formanden finder anledning hertil, eller når mindst 2 medlemmer begære det. Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet er til stede. Vad afstemninger kræves simpel stemmeflerhed. Stk. 6. Bestyrelsen tager beslutning om A. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, udvidelse af fastre anlæg, optagelse af ny virksomhed samt optagelse af lån, ydelses af kaution, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse. B. Indmeldelse af foreningen i de af FDB organiserede kæder, tilslutning til Landsfordelsordningen og indgåelse af andre kontraktforhold overensstemmende med foreningens formål. C. Antagelse og afskedigelse af uddeler og oprettelse af skriftlig overenskomst med denne. D. Betalingsbetingelserne for foreningens varesalg. E. Indmeldelsesgebyr for almindelige medlemmer og indmeldelsesgebyr og/eller kontingent for institutionelle medlemmer. F. Den dividende, der skal fordeles blandt henholdsvis de almindelige og de institutionelle medlemmer. Dividenden skal fordeles i forhold til medlemmernes køb af dividendeberettigede varer hos foreningen. G. Øvrige lokale medlemsfordele.

7 H. Antagelse eller afskedigelse af foreningens regnskabsfører eller træffer aftale med FDB om regnskabsføringen. Stk. 7. Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom op optagelse af lån i øvrigt, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse, tegnes foreningen af formanden og uddeleren i forening eller i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bortset herfra tegnes foreningen af formanden og uddeleren. Bestyrelsen kan meddele prokura. Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Regnskab 8 Stk. 1. bestyrelsen har ansvar for, af årsregnskabet med foretagelse af afskrivninger og hensættelser opgøres, som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger. Stk. 2. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret med datoafvigelse under hensyn til ugeafslutningen ved årsskiftet. Revision 9 Revision af brugsforeningens virksomhed udføres af RTV Revision A/S, såfremt der ikke af generalforsamlingen er vedtaget en tilsvarende betryggende revisionsform. Vedtægtsændringer 10 Ændringer i vedtægterne kan foretages af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivende stemmer. Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør 2/3 af de afgivne stemmer, kan forslaget genfremsættes på ny generalforsamling, tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med simpelt stemmeflerhed. Sammenslutninger 11 Foreningen kan sammensluttes med andre brugsforeninger eller FDB, når forslag herom vedtages af bestyrelsen og derefter vedtages af en generalforsamling eller eventuelt to generalforsamlinger efter de regler, som gælder for vedtagelse af vedtægtsændringer ifølge 10.

8 Opløsning 12 Stk. 1. Til opløsning af foreningen kræves, at beslutning herom vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum samt med mindst 2/3 af de afgivende stemmer på hver generalforsamling. Stk. 2. Såfremt opløsning vedtages, skal der på anden generalforsamling vælges likvidatorer til at afvikle foreningens virksomhed. Fremkommer der herved overskud, skal dette efter generalforsamlingen bestemmelse anvendes til fordeling på medlemmerne efter omsætning med foreningen gennem et af generalforsamlingen fastsat åremål, eller til gavn for brugsforeningsbevægelsen eller fremme af almene forbrugerinteresse. Således vedtaget på generalforsamlingen den 19. marts 1996 Bestyrelsen Jørgen Christian Müller Karin Clausen Grethe Schlægeæberger Kristensen Hans Torben Mourits-Andersen Christel Janne Seyfarth

9

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening Vedtægter for Fensmark Brugsforening Revidering fremlagt og godkendt på Generalforsamlingen 2014-04-29 Indholdsoversigt 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab

Læs mere

BA Mønstervedtægter for Brugsforeningerne

BA Mønstervedtægter for Brugsforeningerne BA Mønstervedtægter for Brugsforeningerne 1. Navn og organisationsform 1. Brugsforeningens navn er... Brugsforening. 2. Brugsforeningen er en andelsforening med begrænset ansvar. 2. Hjemsted Brugsforeningen

Læs mere

Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15.

Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15. V E D T Æ G T E R Hovedkontor: Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15 1 1. Foreningens navn er Vestjyllands

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. Side 1. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted. 2. Selskabets formål. 3. Andelshavere. 4. Andelshavernes økonomiske ansvar. 5. Ejendomsret til

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. "Horsens Badminton Hal

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. Horsens Badminton Hal FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "Horsens Badminton Hal 1 1 INSTITUTIONENS NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Institutionens navn er Horsens Badminton Hal, der er en selvejende institution. 1.2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1

VEDTÆGTER. for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1 VEDTÆGTER for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere