Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar)"

Transkript

1 Vedtægter For Hvalsø Brugsforening (Begrænset ansvar)

2 Navn og hjemsted: Par. 1: Foreningens navn er Hvalsø Brugsforening Amba. Brugsforeningen har sit hjemsted i Hvalsø. Formål: Par. 2: Brugsforeningens formål er at skaffe sine medlemmer gode varer på de fordelagtigste vilkår, samt optage andre opgaver af enten økonomisk eller almennyttig art, som skønnes at være i foreningens samt medlemmernes og dermed forbrugerens interesse. Foreningen kan være medlem af Coop Norden, og indkøbe sine varer i denne, hvis dette er det mest fordelagtige. Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af andre foreninger, selskaber samt institutioner, som er af betydning for foreningens virksomhed, og kan tegne kapital i disse. Medlemskab Par. 3 Enhver myndig person kan optages som medlem i foreningen. Endvidere kan institutioner, skoler, foreninger og lignende optages som medlemmer. Umyndige kan optages som medlem og kan foretage indkøb i foreningen, men uden andre medlemsrettigheder eller forpligtelser jf. par. 7 stk. 4. Ved indtrådt myndighed overgår de pågældende som egentlige medlemmer. Indmeldelse sker skriftligt. Der føres en medlemsfortegnelse indeholdende navn og adresse på alle medlemmer. Til medlemmer udstedes medlemskort lydende på medlemsnummer og navn. Medlemmerne kan endvidere få udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter. Bestyrelsen har ansvaret for at der altid findes en ajourført medlemsliste. Par. 4 Udmeldelse sker skriftligt. Bestyrelsen kan slette et medlem af medlemslisten, såfremt det konstateres, at vedkommende i mindst 1 år ikke har gjort brug af sit medlemskab. Par. 5 Det er forbudt enhver, der er ansat i foreningen, under nogen form at modtage provision i forbindelse med foreningens virksomhed. Overtrædelse 2

3 vil medføre ansvar efter lovgivningens almindelige regler, samt fratrædelse uden varsel fra foreningen. Såfremt et medlem modarbejder foreningen, kan generalforsamlingen beslutte at slette vedkommende som medlem. Afgørelsen skal træffes ved skriftlig afstemning og mindste to tredjedele af de afgivne stemmer skal godkende forslaget Opstår der strid mellem foreningen og et eller flere medlemmer, skal bestyrelsen søge striden bilagt ved forhandling. Lykkes det ikke, afgøres striden af et voldgiftsudvalg på 3 medlemmer. Generalforsamlingen vælger 1, vedkommende medlemmer 1 og disse vælger en opmand, evt. med den stedlige dommers hjælp. Par. 6 Brugsforeningen har begrænset ansvar. Medlemmerne hæfter således ikke for foreningens gæld. For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningens formue. Generalforsamling: Par. 7 Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle forhold, der ikke efter vedtægterne er henlagt til bestyrelsen. Stemmeberettiget er alle medlemmer, og stemmeret og valgbarhed opnås efter mindst 3 måneders medlemskab. Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt Mødeberettiget er også medlemmernes evt. ledsagere og umyndige medlemmer, men de er ikke stemmeberettiget og er ikke valgbare. De i par. 3 nævnte institutioner m.v. kan lade sig repræsentere, men institutionen er ikke stemmeberettiget og er ikke valgbar. Hvis bestyrelsesmedlemmer er valgt i henhold til par. 11 stk. 3, er foreningens medarbejdere uanset medlemskab ikke valgbare ved valget af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Par. 8 Den ordinære generalforsamling afholdes i marts-april måned, og foreløbig meddelelse herom gives 1 måned i forvejen ved opslag i butikken. Forslag fra medlemmerne skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamlingen skal indeholde dagsorden. Indkaldelse skal ske senest 10 dage før generalforsamlingen på den måde, bestyrelsen finder hensigtsmæssig. 3

4 Samtidig med indkaldelsen skal dagsorden og regnskab samt eventuelle forslag foreligge i foreningens butik til oplysning for medlemmerne. Par. 9 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende: 1. Valg af ordstyrer og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskabet. 4. Forslag fra bestyrelsen. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Eventuelt. Bestyrelsens sekretær fører en forhandlingsprotokol, som underskrives af ordstyrer og sekretær. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange medlemmer, der er tilstede. Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre der ifølge vedtægterne kræves større tilslutning. Valg af ordstyrer kan ske ved håndsoprækning. Alle andre personvalg bør ske ved skriftlig afstemning. Valget til bestyrelsesposter sker ved at der på stemmesedlen anføres et antal forskellige navne, svarende til det antal bestyrelsesmedlemmer, der er på valg. Såfremt stemmerne er lige ved valg, foretages der omvalg. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning. Øvrige afstemninger kan ske ved håndsoprækning, men der skal ske skriftlig afstemning, når dette forlanges af et medlem. Par. 10 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når dette vedtages af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når dette skriftligt kræves af mindst 25 medlemmer, som samtidig angiver, hvad der ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget medlemmernes krav. Indkaldelse sker som til ordinær generalforsamling. Indkaldelsesvarslet kan bortset fra det i par. 19 omhandlende tilfælde (opløsning) forkortes til 5 dage. 4

5 Bestyrelsen Par. 11 Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer. Disse vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen, idet den større eller mindre del afgår skiftevis. Der vælges ikke suppleanter for bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem må udtræde mellem to generalforsamlinger, kan bestyrelsen beslutte, at konstituere et nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlemmer, der indtræder mellem to generalforsamlinger, vil altid være på valg på den førstkommende generalforsamling. Foreningens medarbejdere dog undtaget direktøren kan af deres midte vælge 2 medlemmer. Medarbejderrepræsentanterne og suppleanter vælges for 2 år. Der afholdes valg hvert år hvor 1 medarbejder repræsentant samt suppleant er på valg. Par. 12 Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende møde efter generalforsamlingen med formand, næstformand og sekretær. På førstkommende møde efter generalforsamlingen fastsætte bestyrelsen, hvilket vederlag, der evt. skal ydes. Næstformanden indtræder i formandens sted ved dennes fravær. Sekretæren fører protokol over bestyrelsens møder og over generalforsamlingerne. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder forhandlingerne. Bestyrelsen mødes normalt hvert kvartal, men i øvrigt når formanden finder anledning hertil. Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kan kræve bestyrelsesmøde afholdt i løbet af 3 dage. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet er til stede. Ved afstemninger kræves simpel stemmeflerhed for, at et forslag kan vedtages. Par 13 Bestyrelsen leder og har ansvar for foreningens virksomhed overensstemmende med landets love, foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsregnskabet med foretagelse af afskrivninger og henlæggelser opgøres, som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger. Såfremt der opstår driftsunderskud, kan bestyrelsen beslutte, at reservefonden skal anvendes til dækning heraf oplysning herom skal gives på næste generalforsamling. 5

6 Anden anvendelse af reservefonden kan kun ske, når forslag herom vedtages på en generalforsamling med samme flertal, som kræves til vedtægtsændring. Par 14 Formanden repræsenterer foreningen og eventuelle søgsmål mod foreningen skal rettes imod formanden. Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån i øvrigt, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhed, tegnes foreningen af formanden og direktøren i forening eller en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bortset herfra tegnes foreningen af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af direktøren. Bestyrelsen kan meddele prokura. Bestyrelsen tager beslutning om 1. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, udvidelse af faste anlæg, optagelse af ny virksomhed samt optagelse af lån, ydelse af kaution, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse. 2. Indgåelse af kontraktforhold i overensstemmelse med foreningens formål samt eventuelt indmeldelse af foreningen i den af FDB organiserede frivillige kæde. 3. Antagelse og afskedigelse af direktøren og oprettelse af skriftlig overenskomst med denne. 4. Betalingsbetingelser for foreningens varesalg. 5. Den bonus, der skal fordeles blandt medlemmerne, og sikre, at den fordeles i forhold til medlemmernes køb af bonus berettigede varer. 6. Antagelse eller afskedigelse af foreningens regnskabsfører eller træffer aftale med FDB om regnskabsføringen. Revision Par 15 Revision af brugsforeningens virksomhed udføres af en statsautoriseret revisor valgt af bestyrelsen. Revisionen foretages efter almindelige revisionsprincipper. Revisionen har i sit revisionsarbejde ret til at forlange, at alle bøger, papirer og andre foreningsdokumenter bliver fremlagt. Efter hvert revisionsarbejde indføres rapport herom i en revisionsprotokol, som efter aftale tilstilles bestyrelsen. 6

7 Vedtægtsændringer Par 16 Brugsforeningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling, når forslaget herom er anmeldt på generalforsamlingens dagsorden, og forslaget vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Såfremt et forslag får flertal, men dette flertal ikke udgør to tredjedele af de afgivne stemmer kan forslagsstilleren genfremsætte sit forslag på en ny generalforsamling tidligst to uger og senest fire uger efter den første. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de rettelser af sproglig art som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve. Eventuelle rettelser forelægges på førstkommende generalforsamling til orientering. Sammenslutning Par 17 Brugsforeningen kan sammensluttes med andre brugsforeninger, herunder tilsluttes Danmarks brugsforening når forslaget herom vedtages af bestyrelsen og derefter vedtages af en eller evt. to generalforsamlinger efter de regler, som gælder for vedtagelsen af vedtægtsændringer iflg. par. 16. Ved sammenslutningen overgår foreningens aktiver og passiver til sammenslutningen, hvis ikke andet grundlag er vedtaget med den i par. 16 nævnte majoritet. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at foretage sammenslutning med andre foreninger. Opløsning Par 18 Brugsforeningen kan opløses, når dette besluttes af to generalforsamlinger med mindst to og højst fire uger mellemrum, og på begge generalforsamlinger skal mindst trefjerdedele af de afgivne stemmer være for opløsningen. Indkaldelse til generalforsamling om opløsning skal ske med mindst 10 dages varsel. Par 19 Såfremt opløsning vedtages, skal der på anden generalforsamling herom vælges tre likvidatorer til at afvikle brugsforeningens virksomhed. 7

8 Fremkommer der herved et overskud, fordeles dette blandt medlemmerne i forhold til deres dividendeberettiget køb i de sidste 3 år. Såfremt dividendeudbetalingen er ophørt, fastsætter generalforsamlingen en fordeling, enten til gavn for brugsforeningsbevægelsen eller til fremme af almene forbrugsinteresser. Ovenstående vedtægter vedtaget på generalforsamlingen den 21/

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening Vedtægter for Fensmark Brugsforening Revidering fremlagt og godkendt på Generalforsamlingen 2014-04-29 Indholdsoversigt 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab

Læs mere

BA Mønstervedtægter for Brugsforeningerne

BA Mønstervedtægter for Brugsforeningerne BA Mønstervedtægter for Brugsforeningerne 1. Navn og organisationsform 1. Brugsforeningens navn er... Brugsforening. 2. Brugsforeningen er en andelsforening med begrænset ansvar. 2. Hjemsted Brugsforeningen

Læs mere

Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15.

Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15. V E D T Æ G T E R Hovedkontor: Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15 1 1. Foreningens navn er Vestjyllands

Læs mere

Vedtægter Skovdyrkerforeningen Vestjylland A.M.B.A

Vedtægter Skovdyrkerforeningen Vestjylland A.M.B.A Vedtægter Skovdyrkerforeningen Vestjylland A.M.B.A NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Vestjylland a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Nupark 47 F, 7500 Holstebro Foreningens virkeområde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN MIDT A.M.B.A. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN MIDT A.M.B.A. Navn og hjemsted 4. juni 2015 VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN MIDT A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Midt a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Parallelvej 9A, 8680 Ry. Foreningens virkeområde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

fjernvarme - naturligvis

fjernvarme - naturligvis Vedtægter for Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Vedtaget 16. februar 2011 fjernvarme - naturligvis Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted...s 3 2 Formål og forsyningsområde...s 3 3 Andelshavere

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

VEDTÆGTER. HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A.

VEDTÆGTER. HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. VEDTÆGTER HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hvam Gl. Hvam Kraftvarmeværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Hvam i Viborg kommune. 2. Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter for Thisted Forsikring g/s CVR-NR 31007518

Vedtægter for Thisted Forsikring g/s CVR-NR 31007518 Vedtægter for Thisted Forsikring g/s CVR-NR 31007518 Etableret d. 1. april 1977 ved sammenslutningen af Det Gensidige Løsøreforsikringsselskab Thisted Amt (stiftet 1853) og Thisted Amts Landbygningers

Læs mere

VEDTÆGTER. Gældende fra 5. maj 2011. for Dansk Fjernvarme

VEDTÆGTER. Gældende fra 5. maj 2011. for Dansk Fjernvarme VEDTÆGTER Gældende fra 5. maj 2011 for Dansk Fjernvarme 1 Navn og hjemsted 1. stk. Foreningens navn er Dansk Fjernvarme. Foreningens binavne er Danske Fjernvarmeværkers Forening, Dansk Fjernvarmeforening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB 1. Klubbens navn er Helsinge Rideklub. Klubbens forkortelse er HSK Klubbens hjemsted er Gribskov kommune. 2. Klubbens formål er: - at fremme interessen for ridesporten.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål -1- UDKAST til Vedtægter for den selvejende institution Kværkeby friskole Hjemsted og formål 1 Kværkeby friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringsted kommune. Skolen

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Hjemsted og formål

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted Hjemsted og formål 1 Ringsted Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere