Referat af REUs Møde nr. 82 Fredag den 13. december 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af REUs Møde nr. 82 Fredag den 13. december 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet"

Transkript

1 Referat af REUs Møde nr. 82 Fredag den 13. december 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 81 den 11. oktober 2013 Formanden bød velkommen. Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet, bemærkede, at hun er overrasket over, at formandsskabet igen ikke har sat erhvervsuddannelsesreformen på dagsordenen til rådsmødet men i stedet vil vente med at drøfte reformen til de endelige aftaler er faldet på plads. Formanden noterede tilkendegivelsen. Dagsorden og referat af rådets møde nr. 81 den 11. oktober 2013 blev herefter godkendt. Ad dagsordenens pkt. 2 Meddelelser fra formanden Formanden orienterede om, at der er kommet gang i de politiske forhandlinger om EUD-området. Det giver anledning til at nævne, at ønskerne på REUs møde i oktober om at få lejlighed til at drøfte reformudspillet, er blevet gentaget, blandt andet i forbindelse med aflysningen af REUs planlagte møde i november. Formanden påpegede, at alle i REU er meget optagede af erhvervsuddannelsesreformen og den igangværende politiske proces, hvorfor det skal understreges, at den overordnede proces er, at når regeringen ønsker at reformere rammerne i erhvervsuddannelsessystemet, da kommer regeringen med et politisk udspil og indbyder på denne baggrund partierne til politiske forhandlinger. Her har REU ikke en rolle at spille. Når de politiske forhandlinger er tilendebragt, da kommer REU på banen i forhold til udfyldning af de rammer, der ligger i en eventuel politisk aftale. Dette har formandskabet haft en robust dialog om, og formandsskabet har aftalt, at REU kan tage reformen op som temadrøftelse, når processen vedrørende den forventede politiske aftale er afsluttet. Rådet får således lejlighed til at få drøftet de politiske resultater. Formanden gjorde endelig opmærksom på, at ministeriets svar på REUs spørgsmål, der blev stillet på REUs oktober-møde vedrørende Årsstatistik for praktikpladsområdet 2012, var vedlagt mødematerialet. Ejner K. Holst, LO, tilsluttede sig formandens kommentarer og påpegede, at REU ikke er noget politisk organ. Simon Neergaard-Holm, DA, bemærkede, at DA helt og fuldt tilslutter sig formandens udlægning, og påpegede, at der er en tradition for politiske spilleregler, hvor organisationer kan få muligheden for at påvirke de politiske beslutninger gennem forskellige kanaler. Det er denne traditionelle politiske proces rådets medlemmer skal fokusere på. 1

2 Jørgen Pater, FTF, bemærkede, at det ikke er umuligt at vælge at tage elementer af reformen op allerede nu. Det har fx Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning valgt at gøre. REU kunne fx vælge at diskutere vilkårene for de elever, der tager en lille omvej fra folkeskolen på deres vej til en erhvervsuddannelse, hvilket eventuelt kunne føre til et råd til ministeren fra REU. Charlotte Netterstrøm, FOA, bemærkede med henvisning til Undervisningsministeriets svar af 6. november 2013 på REUs spørgsmål vedrørende årsstatistik for praktikpladsområdet 2012, side 6, at der er en faldende tendens i antallet af praktikpladser på SOSU og PAU, og spurgte, hvorvidt ministeriet vil gøre noget ved det. Undervisningsministeriet bemærkede, at ministeriet altid vil bestræbe sig på, at der skabes flere praktikpladser både i det private og i det offentlige, da det går hånd i hånd med de uddannelsespolitiske målsætninger. Formanden bemærkede, at tilkendegivelserne er noteret. Ad dagsordenens pkt. 3 Meddelelser fra Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet orienterede om, at de politiske forhandlinger om erhvervsuddannelsesreformen ikke vil være afsluttet inden jul. Ydermere orienterede Undervisningsministeriet om, at der for nyligt er blevet søsat nogle programmer, som også vil understøtte erhvervsuddannelsesreformarbejdet. Forsøgs- og udviklings (FoU)-arbejdet tager udgangspunkt i ministeriets strategi for FoU-arbejde, hvori der beskrives tre typer programmer. Inspirationsprogram, modelprogram og systematisk forsøgsprogram. Der er i 2013 igangsat tre FoUprogrammer, der alle gennemføres i vedrørende betydning af kobling af erhvervsuddannelserne skole- og praktikdele for elevernes motivation for og forståelse af teoretisk viden. Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag på erhvervsskolerne og udvikling af pædagogisk ledelse på erhvervsskoler. Ud over de tre FoU-programmer har Undervisningsministeriet indgået kontrakt med EVA om at gennemføre et forskningsprojekt om løftet af den grundlæggende pædagogiske kompetence til diplomniveau. Formålet med projektet er at følge implementeringen af løftet af lærernes pædagogiske kompetencer både på erhvervsskolerne og på de professionshøjskoler, hvor lærerne gennemfører deres uddannelse. Der er fokus på skolernes planlægning af lærernes kompetenceudvikling, på hvilke lærere, der deltager i netop diplomuddannelsen i erhvervspædagogik og på, hvordan udbyderne (professionshøjskolerne) gennemfører diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. Endvidere er der fokus på, hvordan udbydere understøtter, at lærerne kommer til at anvende det, de har lært, hvordan skolerne understøtter dette og hvad lærerne selv gør for at komme til at anvende det, de har lært. En effekt af diplomuddannelsen i forhold til elevernes præstationer og fastholdelse er ikke realistisk på nuværende tidspunkt. Endelig er EVA i gang med en erfaringsopsamling af FL 2013 kvalitetsinitiativerne, der afsluttes marts Lone Folmer Berthelsen, DI, gjorde opmærksom på, at Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) har vundet Kulturministeriets Idrætspris 2013 og får prisen på kr. for sammen med Dansk Firmaidrætsforbund at sætte sundheden på dagsordenen på de danske erhvervsskoler., hvilket fortjener at blive nævnt. Pia Maul Andersen, 3F, efterspurgte nyt af ministeriet vedrørende status for den institutionsmæssige fordeling af landsdækkende skolepraktikkvoter. 2

3 Undervisningsministeriet bemærkede, at den institutionsmæssige fordeling forventes at være på plads før jul. Ad dagsordenens pkt. 4 Danske erhvervsuddannelseselevers mulighed for at få praktikplads i Tyskland Formanden pegede indledningsvis på, at den tyske undervisnings- og forskningsminister og undervisningsminister Christine Antorini har underskrevet en fælleserklæring om gensidig anerkendelse af erhvervsuddannelserne. I anledning af erklæringen har formandskabet inviteret adm. direktør Michael Bang, CELF, til at fortælle om CELFs erfaringer vedrørende mulighederne for praktik i Tyskland. Michael Bangs PowerPointpræsentation er til REUs orientering vedlagt referatet. Per Påskesen, Dansk Metal, spurgte på baggrund af Michael Bangs oplæg, hvordan det sikres, at parterne lever op til hinandens forventninger i samarbejdet, både hvad angår arbejdsgiverne og elever, og hvem der er ansvarlig i tilfælde af, at aftalen mellem en dansk elev og en tysk virksomhed ophæves. Michael Bang, CELF, bemærkede, at samarbejdsparterne er fuldt bevidste om de udfordringer samarbejdet indebærer og følger derfor udviklingen på tæt hold. Jørgen Pater, FTF, bemærkede, at sproget kan opfattes som en barriere for eleven. Tysk er ikke et prioriteret sprog i den danske folkeskole og erhvervsuddannelserne, hvilket kan betyde, at elevernes mangel på sproglige kundskaber vil holde dem tilbage fra at tage praktik i Tyskland. Hvilke overvejelser CELF har gjort sig i forhold hertil? Michael Bang, CELF, bemærkede, at udvekslingsaftalen har bidraget til at afdramatisere forskellen mellem Tyskland og Danmark. Derudover arbejder CELF på at sikre, at erhvervsskolerne ruster eleverne til at tilpasse sig de tyske omgivelser, da det skaber en tryghed hos eleverne. Dette kan eksempelvis opnås gennem sprogundervisning på grundforløbet. Michael Bang understreger dog, at det er noget skolerne skal blive bedre til at sætte fokus på. Tina Voldby, TEKNIQ, spurgte, hvorvidt det faglige udvalg skal indover praktikpladsgodkendelsen i Tyskland? Michael Bang, CELF, bemærkede, at det formelt er elevens eget ansvar. Når eleven er kommet hjem fra Tyskland, er det skolens ansvar at sikre, at eleven har modtaget den nødvendige undervisning i praktikken for at kunne blive optaget på skolen. Morten Ryom, Erhvervsskolernes ElevOrganisation, spurgte, hvem lærlingen skal henvende sig til, i tilfælde af, at lærlingen har problemer med sin mester i Tyskland. Michael Bang, CELF, bemærkede, at den medarbejder, som har hjulpet lærlingen med at komme af sted til Tyskland også skal hjælpe lærlingen ved eventuelle problemer. Per Påskesen, Dansk Metal, bemærkede, at medlemmer af Dansk Metal har muligheden for at henvende sig til Tysk Metal, da der er etableret et samarbejde imellem disse. 3

4 Morten Smistrup, LO, bemærkede, at elevernes retsstilling og kvaliteten af undervisningen er afgørende faktorer at være opmærksom på. Lone Folmer Berthelsen, DI, spurgte, hvorvidt eleverne tager svendeprøven i Danmark eller Tyskland? Michael Bang, CELF, bemærkede, at der kun er en lille forskel mellem svendeprøven i Tyskland og svendeprøven i Danmark, hvilket har betydet, at Tyskland accepterer, at danske lærlinge tager deres svendeprøve i Danmark i stedet for Tyskland. Formanden takkede Michael Bang for oplægget. Ad dagsordenens pkt. 5 Orientering om Hands-on kampagnen Formanden gav ordet til Lone Folmer Berthelsen, DI, som orienterede om Hands-on kampagnen, som Dansk Metal, 3F, HK og DI har igangsat. Kampagnen strækker sig over en 3-årig periode, der skal få flere unge og ufaglærte til at vælge en erhvervsuddannelse inden for industrien. Lone Folmers PowerPointpræsentation er til REUs orientering vedlagt referatet. Formanden takkede Lone Folmer Berthelsen for oplægget. Ad dagsordenens pkt. 6 Praktikcentre de første erfaringer Formanden nævnte indledningsvis, at der med virkning fra den 1. september 2013 er etableret 50 praktikcentre på erhvervsskoler udover hele landet. For at høre nærmere om, hvordan det går med centrene, har REUs formandskab besluttet at invitere direktør Astrid Dahl, EUC Sjælland, til at fortælle om skolens erfaringer i forbindelse med oprettelse af de nye praktikcentre. Formanden gav ordet videre til Astrid Dahl, som orienterede om EUC Sjællands erfaringer med etablering af praktikcentre. Astrid Dahls PowerPointpræsentation er til REUs orientering vedlagt referatet. Ejner K. Holst, LO, bemærkede, at praktikcentrenes etablering selvfølgelig giver udfordringer, men det er en opgave, der skal løses som en præmis for en moderniseret vekseluddannelse 2.0, som på nuværende tidspunkt er under forhandling. REU bør bede REUs medlemmer af ministeriets følgegruppe om jævnlige tilbagemeldinger vedrørende etablering af praktikcentrene. Tina Voldby, TEKNIQ, bemærkede, at der kan opstå misforståelser om, hvorvidt det er de lokale uddannelsesudvalg eller praktikcenterudvalgene, der har indflydelse, i forhold til enkelte sager på praktikcentrene, og påpegede, at vejledningen om praktikcentrene bør indeholde en kortlægning over de enkelte udvalgs roller og opgaver. Derudover spurgte Tina Voldby, hvordan konkurrencespørgsmålet bliver håndteret i praktikcentrene i forhold til de arbejdsopgaver, som eleverne modtager? Astrid Dahl, EUC Sjælland, fortalte, at det på EUC Sjælland er blevet besluttet, at langt de fleste opgaver bliver lavet på skolen, og da skolen har afdelinger i forskellige byer, kører eleverne rundt til de forskellige afdelinger, så de får mulighed for at lave opgaverne der. Astrid Dahl påpegede, at det ikke er alt, der bliver lavet på skolen, da de eksempelvis har samarbejde med entreprenører i Køge og Næstved, hvor eleverne får mulighed for at komme på besøg og lave opgaverne. 4

5 Morten Ryom, bemærkede indledningsvist, at lønnen er den evige udfordring på skolepraktikområdet. Det er et stort problem, at lønnen ved skolepraktik er langt laver end ved virksomhedspraktik. Det skaber både et økonomisk problem for eleverne men og et prestigeproblem. Morten Ryom bemærkede ydermere, at instruktørerne på skolepraktikcentrene skal have ledererfaringer fra det private arbejdsmarked, udover at de selvfølgelig skal have de pædagogiske kompetencer. Derudover skal skolepraktikcentrene blive bedre til at samarbejde med lokale virksomheder, hvilket bl.a. forudsætter, at praktikcentrene placeres tæt på virksomhederne. Jørgen Pater, FTF, bemærkede, at EUC Sjællands etablerede samarbejde med udlægningsaftaler fortjener ros og bør være en inspiration til flere skoler om at etablere og styrke deres lokale samarbejder med skoler og virksomheder. Formanden takkede Astrid Dahl for oplægget. Ad dagsordenens pkt. 7 Udkast til vejledning om praktikcentre Formanden orienterede om, at Undervisningsministeriet har fremsendt udkast af 10. december 2013 til vejledning om praktikcentre. Af hensyn til afviklingen af rådsmødet, har formandsskabet bedt om mere omfattende bemærkninger og kommentarer til udkastet. Der er indløbet skriftlige bemærkninger fra Danske Erhvervsskoler Lederne og LO. Formanden henledte rådets opmærksomhed på formandskabets forslag om, at REU bemyndiger de medlemmer af REU, som rådet har udpeget til at deltage i ministeriets følgegruppe for evaluering af praktikcentrene til på REUs vegne at gennemdiskutere vejledningen med ministeriet på baggrund af rådets bemærkninger og kommentarer. Simon Neergaard-Holm, DA, tilsluttede sig formandskabets forslag og opregnede en række temaer, som DA mener, kan og bør beskrives nøje i vejledningen, herunder bl.a. det praktikpladssøgende arbejde. Simon Neergaard-Holm påpegede at praktikcentrene er en helt ny konstruktion, og bl.a. tyder Astrid Dahls oplæg på, at flere oplever store udfordringer med etableringen af praktikcentrene. Det er derfor vigtigt, at vejledningen er meget grundig. Ejner K. Holst, LO, tilsluttede sig også formandskabets forslag og bemærkede, at praktikcentrene bør bestræbe sig på at etablere virksomhedspraktikpladsaftaler i størst muligt omfang. Ejner K. Holst bemærkede, at LO ikke vil acceptere virksomhedsforlagt undervisning i perioder længere end maksimalt to uger, når praktikcentrene nu er blevet etableret med deraf følgende muligheder for at indgå korte aftaler. Andrew Neil Jakobsen, DE-L, bemærkede, at DE-L ser frem til, at følgegruppen kommer i gang med arbejdet, og DE-L er klar over, hvor ansvaret ligger, men ønsker en præcisering af aktørernes roller. DE-L mangler svar på spørgsmål omkring skolehjem og registrering af elever i forbindelse med udlagt undervisning. 5

6 Undervisningsministeriet takkede for de gode bemærkninger fra rådet, som kan være med til at kvalificere vejledningen. Ministeriet bemærkede, at det er ministeriets vurdering, at det er vigtigt at få en vejledning ud hurtigst muligt. Efterfølgende kan der udarbejdes en revideret vejledning bl.a. med udgangspunkt i de løbende erfaringer centrene gør sig. Herudover påpegede ministeriet, at der i forbindelse med arbejdet med vejledningen bør sondres mellem det der ligger inden for vejledningens ramme på nuværende tidspunkt, og andet der f.eks. vil kræve lov- eller bekendtgørelsesændringer. Morten Smistrup, LO, bemærkede, at ministeriets tre-steps-procedure lyder fornuftig og tilsluttede sig ministeriets forslag om at sende en vejledning ud hurtigst muligt. Lone Folmer Berthelsen, DI, bemærkede, at hun oplever, at reglerne vedrørende praktikcenterudvalgenes kompetencer læses forskelligt. Undervisningsministeriet bemærkede, at praktikcenterudvalgenes rolle er at rådgiveskolernes bestyrelser om skolens praktikcentervirksomhed. Hvis en skole vælger ikke at have et praktikcenterudvalg, da falder udvalgets opgaver tilbage på skolens bestyrelse. Alle skolens lokale uddannelsesudvalg behøver ikke at være repræsenterede i praktikcenterudvalget, men udvalget skal kunne tegne hele aktivitetsområdet. Praktikcenterudvalget kan ikke tage opgaver fra lokale uddannelsesudvalg, idet der ikke i reglerne er indsat en delegationsadgang. Fx kan adgangen til at afgøre hvilke lokale arbejder, der må udføres i skolepraktikken, ikke delegeres. Kort sagt skal praktikcenterudvalgene ikke varetage de lokale uddannelsesudvalgs opgaver. Praktikcenterudvalgene skal varetage nye opgaver. Formanden konkluderede på baggrund af rådet drøftelse, at REU bemyndiger de medlemmer af REU, som rådet har udpeget til at deltage i ministeriets følgegruppe for evalueringen af praktikcentrene til på REUs vegne at gennemdiskutere vejledningen med ministeriet på baggrund af rådets bemærkninger og kommentarer i første omgang med henblik på, at vejledningen hurtigst muligt og helst inden jul - kan udsendes til skolerne. I anden omgang med henblik på at der kan udsendes en revideret vejledning til skolerne. Formanden tilkendegav samtidig, at REU løbende ønsker at blive orienteret om, hvor langt ministeriet er nået med arbejdet. Ad dagsordenens pkt. 8 Undervisningsministeriets afgørelser af 18. november 2013 Formanden orienterede om, at Undervisningsministeriet anmodede i brev af 5. april 2013 REU om en indstilling om adgangsbegrænsning. Idet REU vurderede, at det vil være uhensigtsmæssigt at lave denne indstilling som ønsket, valgte REU i stedet at indstille adgangsbegrænsning på samme vilkår som dem, der var gældende i Som grundlag for REUs indstillinger gennemførte REU i foråret 2013 en høring af de faglige udvalg, og ved breve af 26. juni 2013 afgav REU som bekendt indstilling til Undervisningsministeriet vedrørende henholdsvis adgangsbegrænsning til grundforløb, adgangsbegrænsning til skolepraktik og justering af negativlisten. Ministeriet har herefter truffet afgørelser af 18. november 2013 på baggrund af de tre indstillinger, og formandskabet har aftalt at sætte afgørelserne på dagsorden for at give REU lejlighed til at komme med eventuelle bemærkninger. 6

7 Ejner K. Holst, LO, bemærkede, at uddannelsesgarantien på erhvervsuddannelserne indebærer, at unge, der har forudsætningerne for at starte på en erhvervsuddannelse, også skal have muligheden for at fuldføre uddannelsen. Ejner K. Holst bemærkede, at ministeriets vurderinger vedrørende adgangsbegrænsningen og især negativlisten er skuffende. Det er enige faglige udvalg, der står bag indstillingerne, og disse afvises af ministeriet på baggrund af en samlet vurdering. Ejner K. Holst var ikke sikker på, at ministeriet i forhold til de faglige udvalg har den nødvendige faglige indsigt til at kunne lave sådanne vurderinger, og eventuelle spørgsmål kunne ministeriet nok have afhjulpet via dialog med de faglige udvalg. Simon Neergaard-Holm, DA, bemærkede, at det er usædvanligt, at REUs indstillinger bliver afvist af ministeriet. Simon Neergaard-Holm påpegede, at han har hæftet sig ved ministeriets faglige argument, men at der samtidig stadig er et forbehold i forhold til om der er plads inden for AUB-rammen. Simon Neergaard-Holm forudså, at REU nok vil indstille det samme om negativlisten til næste år. Undervisningsministeriet bemærkede at afvisningen af REUs indstillinger vedrørende negativlisten både bygger på økonomiske men også faglige vurderinger m.v. bl.a. i forhold til spørgsmål om hvordan praktikmålene helt konkret nås. Ministeriet har også et ønske om at udbrede mulighederne for skolepraktik, hvilket måske også kunne aktualisere, at man kiggede nøjere på de enkelte uddannelseselementer i praktikken på alle erhvervsuddannelserne. Ejner K. Holst, LO, bemærkede, at uddannelsens indhold i praktikdelen skal vurderes af det faglige udvalg og ikke af Undervisningsministeriet. Hvis Undervisningsministeriet havde afvist indstillingerne på baggrund af økonomiske vurderinger ville afvisningen have været lettere at forholde sig til. Pia Maul Andersen, 3F, bemærkede, at da REU afgav indstilling inden sommerferien 2013, da kunne Undervisningsministeriet have henvendt sig til rådet og efterspurgt en uddybning af indstillingerne. Undervisningsministeriet svarede, at det gjorde man netop også i forbindelse med REUs møde den 20. juni Formanden opsummerede, at LO er utilfreds med ministeriets afvisninger, og DA opfordrer til en tæt dialog med ministeriet og de faglige udvalg vedrørende REUs kommende indstillinger for Formanden konkluderede herefter, at REUs forslag til ministeriet tages op igen i 2014, hvor en eventuel ny drøftelse forventes at finde sted. Ad dagsordenens pkt. 9 Måltal for beskæftigelsesfrekvens 2013 Formanden konstaterede, at Undervisningsministeriet har bedt REU om en indstilling vedrørende måltal for beskæftigelsesfrekvenserne i Formanden fremhævede, at ser man i det fremsendte materiale kan man se, at der er sket en forskydning af beskæftigelsesfrekvenserne, så flere uddannelser er placeret i de lavere intervaller. Hovedparten af uddannelserne er dog fortsat placeret i intervallet 0,61-1,13. I lyset af ovenstående udvikling foreslår ministeriet, at måltallet for beskæftigelsesfrekvens 2013 inkl. syge-/barselsfrekvens sænkes i forhold til sidste års måltal på 0,58, så måltallet bliver 0,56. 7

8 Morten Smistrup, LO, bemærkede, at det er et dårligt signal at nedsætte måltallet. Ydermere påpegede han, at når LO kigger på tallene, viser det sig, at det ikke vil ændre ved hvilke uddannelser, der vil befinde sig i den kritiske zone, hvis man fastholder sidste års måltal på 0,58. Morten Smistrup forslog på denne baggrund, at måltallet på 0,58 fastholdes. Simon Neergaard-Holm, DA, tilsluttede sig LOs forslag om, at måltallet på 0,58 for beskæftigelsesfrekvensen ikke bør sænkes, og bemærkede, at en høj beskæftigelse er en afgørende faktor på erhvervsuddannelsesområdet. Formanden bemærkede på baggrund af drøftelsen, at REU vurderer, at det vil være et dårligt signal at nedsætte måltallet for beskæftigelsesfrekvens REU foreslår på denne baggrund ministeriet at fastholde måltallet for beskæftigelsesfrekvens 2013 inkl. syge-/barselsfrekvens på samme niveau som 2012, nemlig 0,58. REU støtter ministeriets forslag om, at selvstændighedsfrekvensen og videreuddannelsesfrekvensen inddrages i udvælgelsen af uddannelser til nærmere drøftelse mellem ministeriet og det faglige udvalg, efter samme metode som REU støtter endvidere ministeriets forslag om en justeret metode for opmærksomhed på beskæftigelsesfrekvenserne for elever med anden etnisk baggrund end dansk. Ad dagsordenens pkt. 10 Evt. Formanden takkede for et godt møde, og ønskede rådet god jul og godt nytår! 8

Referat af REUs Møde nr. 88 Fredag den 29. august 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 88 Fredag den 29. august 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 88 Fredag den 29. august 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 80 den 20. september 2013. Formanden

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 81 Fredag den 11. oktober 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 81 Fredag den 11. oktober 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 81 Fredag den 11. oktober 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 80 den 20. september 2013. Formanden

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 83 den 31. januar 2014 Formanden bød

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 90 Fredag den 10. oktober 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 90 Fredag den 10. oktober 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 90 Fredag den 10. oktober 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 89 den 19. september 2014. Formanden

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 79 Fredag den 23. august 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 79 Fredag den 23. august 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 79 Fredag den 23. august 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 77 den 20. juni 2013 og møde nr.

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 83 Fredag den 31. januar 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 83 Fredag den 31. januar 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 83 Fredag den 31. januar 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 82 den 13. december 2013 Formanden

Læs mere

28. september Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved brev af 28. juni 2016 anmodet REU om indstilling om ovenstående.

28. september Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved brev af 28. juni 2016 anmodet REU om indstilling om ovenstående. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til stukeko@stukuvm.dk ) Rådet for de Grundlæggende

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 93 Fredag den 23. januar 2015 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 93 Fredag den 23. januar 2015 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 93 Fredag den 23. januar 2015 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 92 den 12. december 2014 Formanden

Læs mere

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Referat af REUs Møde nr. 53 Fredag den 21. maj 2010 Afholdt i Undervisningsministeriet Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste.

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 104 Fredag den 20. juni 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Referat af REUs Møde nr. 104 Fredag den 20. juni 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Referat af REUs Møde nr. 104 Fredag den 20. juni 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Formanden bød velkommen til mødet, og

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 100 Fredag den 11. december 2015 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Referat af REUs Møde nr. 100 Fredag den 11. december 2015 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Referat af REUs Møde nr. 100 Fredag den 11. december 2015 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden. Ejner K. Holst, LO, bød velkommen

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 106 Fredag den 23. september 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Referat af REUs Møde nr. 106 Fredag den 23. september 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Referat af REUs Møde nr. 106 Fredag den 23. september 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 105

Læs mere

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Gert Nielsen Undervisningsministeriet Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Praktikcentre og uddannelsesgaranti Evaluering

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 77 Torsdag den 20. juni 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning

Referat af REUs Møde nr. 77 Torsdag den 20. juni 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Referat af REUs Møde nr. 77 Torsdag den 20. juni 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste. Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste. Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

Sammenhænge mellem godkendelser til at udbyde grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del.

Sammenhænge mellem godkendelser til at udbyde grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til: John.Torben.Larsen@stukuvm.dk Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Det faglige udvalgs navn: Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) Dato: 21. sept. 2015 Udviklingsredegørelse

Læs mere

2. januar 2013 Sags nr.: 106.85L.391. Orientering om "Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne"

2. januar 2013 Sags nr.: 106.85L.391. Orientering om Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, SOSU-Lederforeningen, Danske Landbrugsskoler, de faglige udvalg

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 20. juni 2012 kl. 16-18 Adresse: FOA, Fuglebakken 2, Himmelev, 4000 Roskilde Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Mødes holdes hos OJ Electronics A/S, Stenager 13B, 6400 Sønderborg Mødedeltagere: DI-repræsentanter

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2017

Udviklingsredegørelser for 2017 Udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse 2017 for Handelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen

Læs mere

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, 2013 Kompetenceudviklingen skal medvirke til at gøre undervisningen bedre og give

Læs mere

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00 Bilag 2.2, Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede: Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov,

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl i EPOS

Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl i EPOS Dato: 4. april 2006 J. nr.: 7.01.02 Sagsbehandler: kol Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl. 10 12. i EPOS Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2.

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 102 Fredag den 18. marts 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Referat af REUs Møde nr. 102 Fredag den 18. marts 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Referat af REUs Møde nr. 102 Fredag den 18. marts 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden. Formanden bød velkommen til mødet, og

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid 18. marts 2015 kl. 14.30 16.00 Sted SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg, lokale 1.046 (henv. i informationen) Mødedeltagere:

Læs mere

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Godkendelse af praktiksteder Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Indhold Til dig, der besigtiger praktiksteder... 3 Hvem godkender praktiksteder?... 4 Hvilke ansøgninger sender

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker Redegørelsens omfang

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker Redegørelsens

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 107 Fredag den 14. oktober 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Referat af REUs Møde nr. 107 Fredag den 14. oktober 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Referat af REUs Møde nr. 107 Fredag den 14. oktober 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 106 den

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer.

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato: Onsdag den 30. januar 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

Todaysmeet skal bruges til digital videndeling og debat i løbet af workshoppen.

Todaysmeet skal bruges til digital videndeling og debat i løbet af workshoppen. Digital videndeling på DE s årsmøde 2014 Velkommen til workshoppen Kompetenceudvikling af erhvervsskolernes medarbejdere og ledere Log venligst ind på workshoppens fælles forum www.todaysmeet.com/kompetence

Læs mere

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 Rådet for Ungdomsuddannelser - unge, der ikke tager den lige vej til uddannelse DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 18. juni 2015 BTF Dok ID: 61587 Dagsorden 1. Velkomst ved formanden

Læs mere

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT Til stede: Afbud: Claus Agø Hansen, Jannie Arge, Søren Bach-Petersen, Bonnie Blirup, Kirsten Møller Christensen, Henrik Lytsen,

Læs mere

Notat 19. august 2016 J-nr.: /

Notat 19. august 2016 J-nr.: / Notat 19. august 2016 J-nr.: 82579 / 2324233 Orientering om: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i

Læs mere

Udbudsrunden Udbudsrunden 2017

Udbudsrunden Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 De nuværende godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsernes grundog hovedforløb samt godkendelser til at være praktikcenter har virkning frem til

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 110 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Tale til åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg UDU alm. del, spørgsmål K og L. Spørgsmålene

Læs mere

Øje på uddannelse. Juridisk responsum om uddannelsesgarantien

Øje på uddannelse. Juridisk responsum om uddannelsesgarantien Øje på uddannelse Juridisk responsum om uddannelsesgarantien Øje på uddannelse, 2010/06 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D, 2300 København S E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Web:

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen

Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen Professionshøjskolen Absalon Mødedato: 5. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Lokale: B1.14 Deltagere:

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede: Nanna Højlund, FOA, formand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov, Danske regioner

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Referat af 28. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 18. december 2013

Referat af 28. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 18. december 2013 Rådet for Voksen og Efteruddannelse (VEU-rådet) Sekretariatet Den 25. februar 2014 Referat af 28. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 18. december 2013 Mødet var indkaldt

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5.

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. sal A-side: Christine B. Henriksen, DI Vakant plads B-side

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 9. december 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Kurt Mikkelsen Helle Ankersen 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009 Til Per Kristian Jansen, formand, Danske Regioner Anne Dalhberg, Teknisk Landsforbund Heidi Leen, FOA Lene Nielsen, FOA Michael Bille, Danske Regioner Randi Wetke, Danske Regioner (afbud) Lotte Meilstrup,

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 18. marts 2015 kl. 12.30 14.00 Sted Aalborg Kommune, ældre- og sundhed, Storemosevej 17-21, Mødelokale 5 (kælderen

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg. Tidspunkt: Mandag den 15. marts 2010 kl. 12.00 14.00

Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg. Tidspunkt: Mandag den 15. marts 2010 kl. 12.00 14.00 LUU LOKALT UDDANNELSESUDVALGSMØDE Tidspunkt: Mandag den 15. marts 2010 kl. 12.00 14.00 Sted: Lokale 3 på, Skive afdeling Deltagere: Anne Stubberup Skive og Viborg Kommune Eva Pedersen Skive og Viborg Kommune

Læs mere

REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde. Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00

REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde. Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00 Deltagere: Lotte Høgh, HK/Handel Benedicte Drejer, HK/Privat REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00 Michael Rosenberg Hansen, HK/Kommunal Benjamin Rasmussen, BILKA

Læs mere

Referat LUU-møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Referat LUU-møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Referat LUU-møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid Tirsdag den 19.09.2017 kl. 8.30-12.00 Sted Remisen bemærk ændret mødested Deltagere Lene Nielsen,

Læs mere

Kvalitetsvinde. Vibe Aarkrog MBU 4. april, 2013. 05-04-2013 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

Kvalitetsvinde. Vibe Aarkrog MBU 4. april, 2013. 05-04-2013 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Kvalitetsvinde Vibe Aarkrog MBU 4. april, 2013 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Hvad er kvalitet? Bestanddel, egenskab, bestemmelse af bestanddele i et stof Modsætning til kvantitet

Læs mere

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet.

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet. Referat af møde i FUHA, team neurofysiologi den 15. september kl. 14.30 16.00 Til stede: Per Kristian Jansen, Danske Regioner Birgit Andersen, Danske Regioner Heidi Leen, FOA Anita Bak Johansen, FOA Lotte

Læs mere

Referat fra møde i LUU - PA

Referat fra møde i LUU - PA Referat fra møde i LUU - PA Dato: Onsdag den 21. oktober 2015 Kl. 10.00 14.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole Koch,

Læs mere

Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015

Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015 Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015 Politisk styring af EUD Regeringen Undervisningsministeriet Erhvervsskolerne Arbejdsmarkedets parter Lokale uddannelsesudvalg Rollefordeling UVMhar

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11 Emne: Referat fra mødet Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

at skolen slår skoleperiode sammen til et sammenhængende forløb

at skolen slår skoleperiode sammen til et sammenhængende forløb 1. Ansøger EUC Syd, Hilmar Finsens Gade 18, 6400 Sønderborg 2. Vedrører FoU-pulje for SKP. Indsatsområder 1 og 2 3. Kontaktperson Afdelingschef Jan Szezny Andersen 4. Projekttitel Nye veje i skolepraktik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014.

Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014. 24-11-2014 Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014. Selandia Park 8, Demonstrationsstuen, 4100 Ringsted. Referent: Merete Frank Christensen Velkomst/Marianne Frederiksen. FOA har opfordret skolen til at

Læs mere

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR 10. marts 2016 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Gert Jørgensen, næstformand Carsten Bloch Nielsen, næstformand Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK Øst Helle Klein, AMK Øst (referent) Dagsorden

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

KKR NOTAT. Dagsorden til møde i politisk praktikpladsforum den 20. maj

KKR NOTAT. Dagsorden til møde i politisk praktikpladsforum den 20. maj NOTAT KKR HOVEDSTADEN Dagsorden til møde i politisk praktikpladsforum den 20. maj Mødetidspunkt: Onsdag den 20. maj 2015, kl. 14-16 Mødested: Lyngby-Taarbæk, mødested følger senere. Deltagere: Byrådsmedlem

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014

2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014 20. juni 2014 en D A G S O R D E N til 45. møde i bestyrelsen torsdag den 26. juni 2014 kl. 19.00-21.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014 Drøftelse:

Læs mere

1 Hensynet til sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer

1 Hensynet til sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer Projektbeskrivelse Evaluering af praktikcentre Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at gennemføre en evaluering af praktikcentrene, der er etableret på 50 erhvervsskoler

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 14. marts 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 14. marts 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med en tilføjelse om at evalueringen af folkemødet på Bornholm blev varetaget af folkemødeudvalget, og at dette udvalg udarbejdede en kort skriftlig

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Der var en uformel præsentation og velkomst af deltagerne i LUU. Der er endnu ikke udnævnt en repræsentant fra Randers Kommune.

Der var en uformel præsentation og velkomst af deltagerne i LUU. Der er endnu ikke udnævnt en repræsentant fra Randers Kommune. Referat fra lokalt uddannelsesudvalg (LUU) For det pædagogiske område 8. september 2011 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Karin Mathiesen, Jørgen Nielsen, Jonna Lauritsen, Birgit Nielsen, Kenneth

Læs mere

Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016

Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016 Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016 Alle indsatsområder afrapporteres i forhold til fastsatte mål og/eller succeskriterier. Indsatsområde: Gennemførsel og frafald Som erhvervsuddannelse

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Referat for møde i LUA

Referat for møde i LUA Referat for møde i LUA Dato: Fredag den 11. marts 2016 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentanter fra FOA: Kim Henriksen, formand for LUA Grethe Nielsen

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 23. september 2015 kl

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 23. september 2015 kl Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Maiken Haugaard Villadsen Carsten Ohrt Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Anette

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 28. februar 2017 kl. 14.00-16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Helle Jürgensen, Selandia CEU / Arla Foods Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen EUC NVS / HK

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling,

Læs mere

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat Referat Udvalg: PASS Udvalget Dato: 30. august 2012 Emne: Referat Til stede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Kirsten Højlyng, KL Stig Ove Jensen, FOA Lotte Meilstrup, FOA Gitte

Læs mere