Organisationsuddannelse 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsuddannelse 2014"

Transkript

1 Forord "Organisationsuddannelse 2014" beskriver den uddannelse, som Danmarks Lærerforening tilbyder alle nye organisationsvalgte. Det overordnede formål med organisationsuddannelsen er at styrke dig i at varetage rollen og ansvaret, der følger med hvervet som tillidsvalgt. Danmarks Lærerforening er en fælles fagforening, og alle tillidsvalgte har betydning for foreningens gennemslagskraft, både når det gælder arbejdsmiljø, løn, ansættelse og pædagogik. Hele foreningen skal samarbejde om at tage sig af denne opgave. Både tillidsrepræsentanter, kredsstyrelsesmedlemmer, lederrepræsentanter og centrale foreningspolitikere er bærere og udviklere af foreningens politikker. Organisationsuddannelsen justeres løbende, så den bedst muligt modsvarer det, de tillidsvalgte har behov for. Lige nu arbejder vi på en større revision af uddannelsen, som vi forventer træder i kraft fra august Vi implementerer dog løbende i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt de ændringer, der skal komme. Det kan derfor ske, at der vil være et lidt andet indhold i modulerne end det, der beskrives her i planen. En række af de kompetencer, som tillidsvalgte i Danmarks Lærerforening skal have, er ens for alle, uanset hvor i foreningens organisatoriske struktur, de er placeret. Organisationsuddannelsen er derfor tilrettelagt, så både de faglige, de personlige og de sociale kompetencer samt den politiske handlingskompetence tilgodeses. På organisationsuddannelsens funktionsmoduler lægges hovedvægten på de faglige kompetencer. På de 3 grundmoduler er hovedvægten lagt på at styrke de personlige og sociale kompetencer. Organisationsuddannelsen skal i videst muligt omfang sikre, at de kompetencer og den viden, du erhverver under uddannelsen, kan bruges i lang tid. Jeg håber, du vil synes, at den lever op til det. Det er kredsenes ansvar at gøre de nyvalgte opmærksomme på, at de skal tilmelde sig de forskellige dele i uddannelsen. Du skal selv tilmelde dig via foreningens hjemmeside. Du kan rette henvendelse til din kreds for evt. at høre om, hvordan du gør det. Jeg håber, du får et godt udbytte af uddannelsen og af det kollegiale samvær. Med venlig hilsen Anders Bondo Christensen

2 Indhold Organisationsuddannelsen diagram... 3 Organisationsuddannelsen beskrivelse... 4 Central intro for TR-s... 6 Funktionsmodul for kredskasserere... 7 Funktionsmodul politisk lederudvikling for nye kredsformænd... 8 Funktionsmodul for nyvalgte kredsstyrelsesmedlemmer og fællestillidsrepræsentanter Funktionsmodul for tillidsrepræsentanter i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne i kommuner Funktionsmodul for tillidsrepræsentanter ved PPR Funktionsmodul for tillidsrepræsentanter på private gymnasieskoler og Frie Fagskoler Funktionsmodul for tillidsrepræsentanter ved de regionale skoler og institutioner Funktionsmodul for tillidsrepræsentanter på professionshøjskolerne Funktionsmodul for tillidsrepræsentanter i Dansk Røde Kors Funktionsmodul for tillidsrepræsentanter på UU-centre Funktionsmodul for tillidsrepræsentanter ved social- og sundhedsskolerne Funktionsmodul for tillidsrepræsentanter for ansatte i visse statslige institutioner Funktionsmodul for tillidsrepræsentanter valgt i Sydslesvig De 3 grundmoduler De 3 grundmoduler holdoversigt Praktiske oplysninger

3 Organisationsuddannelsen diagram Lokal intro i kredsene Central intro for TR-s Funktionsmodul efter ansættelsessted og funktion Funktionsmodul efter ansættelsessted og funktion Funktionsmodul efter ansættelsessted og funktion Modul 1 Kommunikation Modul 2 Forhandling Modul 3 Konflikthåndtering Lokal opfølgning i kredsene 3

4 Organisationsuddannelsen beskrivelse Organisationsuddannelsen er for alle, der bliver valgt til et tillidshverv i foreningen. Den består af 5 dele: Lokal intro i kredsene Central intro for TR-suppleanter Funktionsmoduler efter ansættelsessted og funktion 3 grundmoduler Lokal afrunding i kredsene. Har du tidligere været valgt til en post i foreningen, skal du ikke starte forfra på organisationsuddannelsen. Hvis du er valgt til en ny funktion/et nyt hverv, går du videre derfra, hvor du er nået til i uddannelsesforløbet. Nogle eksempler: Er du nyvalgt tillidsrepræsentant, der tidligere har været TR-suppleant og dermed har deltaget i den centrale intro, går du direkte til funktionsmodulet og derefter til grundmodulerne Er du nyvalgt kredsstyrelsesmedlem, der tidligere har været tillidsrepræsentant og dermed har deltaget i den centrale introen, funktionsmodulet og grundmodulerne, går du direkte til funktionsmodulet for kredsstyrelsesmedlemmer mv. Er du nyvalgt kredsformand, der tidligere har været kredsstyrelsesmedlem og dermed har gennemgået intro, funktionsmodul for kredsstyrelsesmedlemmer og grundmoduler, går du direkte til funktionsmodulet for kredsformænd. Er du nyvalgt kredsformand, der ikke har haft en foreningspost tidligere, går du direkte til funktionsmodulet for kredsformænd og tilbydes derefter det øvrige uddannelsesforløb Er du nyvalgt kontaktperson, kan du deltage i de samme dele som de nyvalgte tillidsrepræsentanter Er du nyvalgt suppleant, kan du deltage i den centrale intro, men ikke i andre dele af organisationsuddannelsen. Lokal intro i kredsene Tilbydes alle nyvalgte. Hensigten med den lokale intro er at sikre, at der meget hurtigt efter valget skabes direkte kontakt mellem kredsen og den nyvalgte. Det kan enten ske ved et personligt møde mellem den nyvalgte og én eller flere repræsentanter fra kredsen eller ved hjælp af aktiviteter for hele gruppen af nyvalgte og kredsen. Du kan forvente, at din kreds kontakter dig snarest efter, at du er valgt. Central intro Tilbydes alle nyvalgte TR-suppleanter. For suppleanter søges om tjenestefrihed med løn. Hvis det ikke bevilges, betaler hovedforeningen tjenestefriheden. Indtil i år har nyvalgte tillidsrepræsentanter også skulle søge den centrale intro. Det skal de ikke i år, idet indholdet for deres vedkommende er indarbejdet i de øvrige moduler, særligt funktionsmodulet, der samtidig er forlænget. Central intro afvikles fra slutningen af august til midten af oktober og holdes regionalt. 4

5 Funktionsmoduler Funktionsmodulet retter sig specielt mod den funktion, du er blevet valgt til i foreningen. Det tilbydes alle nyvalgte med følgende funktioner: Tillidsrepræsentanter Kredsstyrelsesmedlemmer og fællestillidsrepræsentanter Kredskasserere tilbydes kun i lige år Kredsformænd tilbydes kun i lige år. Er du nyvalgt tillidsrepræsentant, vil dit funktionsmodul være sammen med andre nyvalgte inden for det samme ansættelsesområde som dig selv. Der er særlige funktionsmoduler for tillidsrepræsentanter ansat i folkeskolen ved PPR på UU-centrene ved de regionale skoler og institutioner med specialundervisning for børn og voksne i Røde Kors på private gymnasieskoler på Frie Fagskoler på social- og sundhedsskolerne ved statslige institutioner på professionshøjskolerne ved specialundervisning for voksne i kommuner i Sydslesvig. Funktionsmodulerne fra slutningen af august til midten af oktober. De 3 grundmoduler Tilbydes alle nyvalgte (undtagen suppleanter). På de 3 grundmoduler er du sammen med de samme deltagere på alle 3 moduler. Hovedparten af deltagerne vil være tillidsrepræsentanter ansat i folkeskolen. Derfor er der lavet særlige hold, hvor vi samler tillidsrepræsentanter med andre ansættelsesmæssige baggrunde. Hvis du ikke er ansat i folkeskolen, opfordrer vi dig til at søge det hold, hvor du har mulighed for at møde andre med samme ansættelsesmæssige baggrund som dig selv. På oversigten over, hvornår modulerne udbydes, kan du se, hvordan ansættelsesstederne er fordelt. Hvis du ikke kan de pågældende datoer, må du søge et andet hold i stedet så kan vi bare ikke garantere, at der er andre fra dit ansættelsesområde på holdet. Der er tillidsrepræsentanter ansat i folkeskolen på alle hold. De 3 grundmoduler afvikles i henholdsvis efteråret/vinteren 2014, foråret 2015 og efteråret Lokal afrunding Den lokale afrunding på organisationsuddannelsen tilrettelægges af kredsene og er derfor forskellig fra kreds til kreds. Den lokale afrunding skal sikre, at du - efter at have afsluttet hele organisationsuddannelsen - sammen med kredsen har mulighed for at gøre status: Hvor står du nu, hvad er dine fremtidige uddannelsesmæssige behov, hvad har du i øvrigt brug for som tillidsvalgt? Den lokale afrunding finder sted, når uddannelsen er gennemført. 5

6 Central intro for TR-suppleanter Førstehjælpskursus for alle nyvalgte TR-suppleanter. Præsentation af centrale emner og problemstillinger, du som suppleant skal have kendskab til Den centrale intro tilbydes alle nyvalgte TR-suppleanter. Omdrejningspunkterne er tillidsrepræsentanternes indflydelsesmuligheder og daglige arbejde med særlig vægt på, hvad det betyder for suppleantfunktionen. Emnerne vil være tillidsrepræsentantens rettigheder og pligter arbejdsgiverens ledelsesret MED/SU-systemet og andre indflydelsesmuligheder overenskomstbegreber tillidsrepræsentantens rolle i forbindelse med disse forhold samt hvor kan du finde de relevante oplysninger. Regionale undervisere, der arbejder lokalt i en kreds. Kurset begynder kl og slutter kl Tilmeldingsfristen er 1. maj Ref.nr. Dato Kursussted INTRO-SUPP august 2014 Sinatur Hotel Frederiksdal INTRO-SUPP september 2014 Aalborg Kongres og Kultur Center INTRO-SUPP september 2014 Sinatur Hotel Sixtus INTRO-SUPP september 2014 Hotel Frederik d. II INTRO-SUPP september 2014 Sinatur Hotel Haraldskær 6

7 Funktionsmodul for kredskasserere Få den nødvendige viden for at kunne fungere som kredskasserer Modulet henvender sig til nyvalgte kredskasserere eller kredskasserere, som ikke tidligere har deltaget i dette kursus. På modul 1 vil du få et grundlæggende kendskab til bogføring, love og regler inden for regnskab. Modul 2 bliver et opfølgningskursus, hvor vægten bliver lagt på de arbejdsopgaver, du i den mellemliggende periode har arbejdet med, og som du ønsker et større kendskab til. Der vil mellem modul 1 og 2 være en hjemmeopgave samt et spørgeskema. Modulerne vil omfatte bogføring, kontoplaner og årsregnskaber foreningsret, administrative rutiner, afregning med hovedkassen, indmeldelser, udmeldelser, overflytninger og grænseaftaler arbejdsgiveransvar og forsikringsforhold samarbejde med medlemsadministrationen skattelovgivning særlig fond investeringer. Sekretariatsansatte med særlig viden om forholdene på dette område og eksterne konsulenter. Kurset begynder på 1.-dagen kl og slutter på 3.-dagen kl Opfølgningsdagen begynder kl og slutter kl Tilmeldingsfristen er den 15. april Ref.nr. Modul Dato Kursussted FUNK-KSS modul maj 2014 Sinatur Hotel Storebælt Opfølgningsdag 24. september 2014 Sinatur Hotel Storebælt 7

8 Funktionsmodul politisk lederudvikling for nye kredsformænd Udvikling af dine personlige, strategiske og politiske lederegenskaber, så du bliver klædt på til at varetage de opgaver, den rolle og det ansvar, det er at være kredsformand Modulet henvender sig til nyvalgte kredsformænd, som ikke har deltaget i en kredsformandsuddannelse. Uddannelsens formål er at kvalificere nyvalgte kredsformænd til at varetage de opgaver, den rolle og det ansvar, der er knyttet til formandsposten. Der vil være fokus på at udvikle dine lederegenskaber såvel personligt, strategisk og politisk som personalemæssigt. Det personlige lederskab vil bl.a. omhandle Egne værdier, holdninger og grænser Personprofil egne styrker og svagheder Værktøjer til mere klar kommunikation. Det strategiske lederskab vil bl.a. omhandle Hvordan arbejdes der strategisk, herunder kunne sætte dagsorden, netværke og skabe alliancer Hvordan arbejdes der i forhold til medierne Forhandler værktøjer til at opnå resultater. Det politiske og personalemæssige lederskab vil bl.a. omhandle Ledelse af kredsstyrelsen og de ansatte Kredsformandens ansvar, herunder det juridiske og økonomiske ansvar Konflikthåndtering Coaching/sparring. Henover de 4 moduler, som forløbet består af, skal du i samarbejde med din kreds arbejde med et udviklingsprojekt. Jeres kreds vil blive tilbudt konsulentbistand til et udviklingsprojekt, hvor kredsens vision og indsatsområder klargøres. Det er hensigten, at kredsen på baggrund heraf også udarbejder en kommunikationsstrategi. Kredsen skal forvente at afsætte ca. 1-2 dage mellem hvert modul til at arbejde med udviklingsprojektet. Der ud over vil der blive etableret netværk på holdet, hvor I kan støtte hinanden både i forhold til udviklingsprojektet i kredsen og i forhold til jeres fortsatte udvikling som kredsformænd. På dele af modul 3 vil din næstformand blive inviteret. Det er den del, der handler om forhandling, og som er de første 2½ dag. Forløbet vil blive tilrettelagt med udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og udfordringer. Forudsætningen for et udbytterigt forløbet er din aktive deltagelse såvel på som mellem modulerne. 8

9 De 3 første moduler er tidsfastsat. Det 4 modul lægges af deltagere og undervisere i fællesskab. e Der vil være 2 konsulenter fra sekretariatet tilknyttet forløbet. Der ud over vil der blive suppleret med en række eksterne og interne konsulenter. Modul 1 begynder den 19. maj 2014 kl i Bella Centret og slutter på Gl. Avernæs den 22. maj 2014 kl Starttidspunktet på modul 2 og 3 forventes at blive kl og sluttidspunktet på sidstedagen kl Næstformændene inviteres til at deltage på 3. modul fra den 24. november 2014 fra kl til og med den 26. november 2014 til kl Tilmeldingsfristen er den 1. april Ref.nr. Modul Dato Kursussted FUNK-FMD modul maj 2014 Sinatur Hotel Gl. Avernæs 2. modul oktober 2014 Sinatur Hotel Gl. Avernæs 3. modul november 2014 Sinatur Hotel Gl. Avernæs 9

10 Funktionsmodul for nyvalgte kredsstyrelsesmedlemmer og fællestillidsrepræsentanter Få viden om og redskaber til at løse de forskellige opgaver, der knytter sig til din nye rolle i forhold til medlemmerne, kredsens tillidsrepræsentanter og kommunen Modulet henvender sig til nyvalgte kredsstyrelsesmedlemmer og fællestillidsrepræsentanter. Der vil blive arbejdet med din nye rolle som politiker, kredsens opgaver og rolle-/opgavefordelingen mellem kredsen og Danmarks Lærerforening centralt. Vi vil arbejde med rolleafklaring og formidling af politiske budskaber, lokale indflydelsesmuligheder herunder de pædagogiske indsatsområder samt arbejdet i forbindelse med den kommunale budgetlægning. Der vil endvidere være mulighed for erfaringsudveksling om det daglige arbejde i en kredsstyrelse. Konsulenter fra sekretariatet og eksterne konsulenter. Kurset begynder på 1.-dagen kl og slutter på 3.-dagen kl Tilmeldingsfristen er den 1. maj Ref.nr. Dato Kursussted FUNK-KST september 2014 Sinatur Hotel Skarrildhus FUNK-KST september 2014 Sinatur Hotel Frederiksdal 10

11 Funktionsmodul for tillidsrepræsentanter i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne i kommuner Få viden om centrale aftaler og overenskomster, så du får bedre handlemuligheder i det faglige arbejde på skolen Modulet henvender sig til nyvalgte tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne i kommuner Der vil være fokus på din rolle som TR generelt og dine indflydelsesmuligheder i særdeleshed. Der vil blive arbejdet med væsentlige aspekter ved Lov 409, der regulerer lærernes løn- og arbejdstid samt folkeskolereformen. For begge områder vil udmøntningen i relation til et godt arbejdsmiljø blive inddraget aktuelle løn- og overenskomstspørgsmål tjenstlige samtaler den lokale budgetlægning. For alle emnerne vil der blive lagt vægt på, hvordan du selv kan finde de relevante oplysninger, og hvordan din opnåede viden kan bringes i spil. Dine egne erfaringer vil blive inddraget, ligesom der vil være mulighed for at udveksle erfaringer med de andre tillidsrepræsentanter. Bemærk Der er 2 parallelle hold hver dag Hvis du er TR ved specialundervisning for voksne i kommunen skal du tilmelde dig kurset den oktober 2014 på Sinatur Hotel Harraldskær Alle andre kan frit prioritere de 4 kurser. Konsulenter fra sekretariatet. Kurserne begynder på 1.-dagen kl og slutter på 3.-dagen kl Tilmeldingsfristen er den 1. maj Ref.nr. Dato Kursussted FUNK-TR august 2014 Sinatur Hotel Haraldskær FUNK-TR september 2014 Sinatur Hotel Gl. Avernæs FUNK-TR september 2014 Sinatur Hotel Frederiksdal FUNK-TR oktober 2014 Sinatur Hotel Haraldskær 11

12 Funktionsmodul for tillidsrepræsentanter ved PPR Få viden om centrale aftaler og overenskomster, så du får bedre handlemuligheder i det faglige arbejde Modulet henvender sig til nyvalgte tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner ved PPR. Der vil være fokus på din rolle som TR generelt og dine indflydelsesmuligheder i særdeleshed. Der vil blive arbejdet med centrale emner inden for organisationsaftaler og overenskomster for dit ansættelsesområde for henholdsvis lærere, konsulenter og psykologer aspekter ved Lov 409, der regulerer lærernes løn- og arbejdstid samt folkeskolereformen, i det omfang det er relevant arbejdet ved PPR det lokale arbejdsmiljø aktuelle løn- og overenskomstspørgsmål tjenstlige samtaler den lokale budgetlægning. For alle emnerne vil der blive lagt vægt på, hvordan du selv kan finde de relevante oplysninger, og hvordan din opnåede viden kan bringes i spil. Dine egne erfaringer vil blive inddraget, ligesom der vil være mulighed for at udveksle erfaringer med de andre tillidsrepræsentanter. Konsulenter fra sekretariatet. Kurset begynder på 1.-dagen kl og slutter på 3.-dagen kl Tilmeldingsfristen er den 1. maj Ref.nr. Dato Kursussted FUNK-PPR september 2014 Sinatur Hotel Gl. Avernæs 12

13 Funktionsmodul for tillidsrepræsentanter på private gymnasieskoler og Frie Fagskoler Få viden om centrale aftaler og overenskomster, så du får bedre handlemuligheder i det faglige arbejde Modulet henvender sig til nyvalgte tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner på private gymnasieskoler og Frie Fagskoler. Der vil være fokus på din rolle som TR generelt og dine indflydelsesmuligheder i særdeleshed. Der vil blive arbejdet med centrale emner inden for lovgivning, organisationsaftaler og overenskomster for dit ansættelsesområde aspekter ved Lov 409, der regulerer lærernes løn- og arbejdstid samt folkeskolereformen, i det omfang det er relevant for arbejdet på private gymnasiers grundskoler og Frie Fagskoler det lokale arbejdsmiljø aktuelle løn- og overenskomstspørgsmål tjenstlige samtaler den lokale budgetlægning. For alle emnerne vil der blive lagt vægt på, hvordan du selv kan finde de relevante oplysninger, og hvordan din opnåede viden kan bringes i spil. Dine egne erfaringer vil blive inddraget, ligesom der vil være mulighed for at udveksle erfaringer med de andre tillidsrepræsentanter. Konsulenter fra sekretariatet. Kurset begynder på 1.-dagen kl og slutter på 3.-dagen kl Tilmeldingsfristen er den 1. maj Ref.nr. Dato Kursussted FUNK-PRIV-FF november 2014 Sinatur Hotel Frederiksdal 13

14 Funktionsmodul for tillidsrepræsentanter ved de regionale skoler og institutioner Få viden om centrale aftaler og overenskomster, så du får bedre handlemuligheder i det faglige arbejde Modulet henvender sig til nyvalgte tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner ved de regionale skoler og institutioner med specialundervisning for børn og voksne. Der vil være fokus på din rolle som TR generelt og dine indflydelsesmuligheder i særdeleshed. Der vil blive arbejdet med centrale emner inden for organisationsaftaler og overenskomster for dit ansættelsesområde aspekter ved Lov 409, der regulerer lærernes løn- og arbejdstid samt folkeskolereformen, i det omfang det er relevant for arbejdet ved de regionale skoler og institutioner det lokale arbejdsmiljø aktuelle løn- og overenskomstspørgsmål tjenstlige samtaler den lokale budgetlægning. For alle emnerne vil der blive lagt vægt på, hvordan du selv kan finde de relevante oplysninger, og hvordan din opnåede viden kan bringes i spil. Dine egne erfaringer vil blive inddraget, ligesom der vil være mulighed for at udveksle erfaringer med de andre tillidsrepræsentanter. Konsulenter fra sekretariatet. Kurset begynder kl og slutter kl Tilmeldingsfristen er den 1. maj Ref.nr. Dato Kursussted FUNK-B&V september 2014 DLF, Vandkunsten 12 14

15 Funktionsmodul for tillidsrepræsentanter på professionshøjskolerne Få viden om centrale aftaler og overenskomster, så du får bedre handlemuligheder i det faglige arbejde Modulet henvender sig til nyvalgte tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner på professionshøjskolerne. Der vil være fokus på din rolle som TR generelt og dine indflydelsesmuligheder i særdeleshed. Der vil blive arbejdet med centrale emner inden for organisationsaftaler og overenskomster for dit ansættelsesområde det lokale arbejdsmiljø aktuelle løn- og overenskomstspørgsmål tjenstlige samtaler For alle emnerne vil der blive lagt vægt på, hvordan du selv kan finde de relevante oplysninger, og hvordan din opnåede viden kan bringes i spil. Dine egne erfaringer vil blive inddraget, ligesom der vil være mulighed for at udveksle erfaringer med de andre tillidsrepræsentanter. Konsulenter fra sekretariatet. Kurset begynder 1.-dagen kl og slutter på 3.-dagen kl Tilmeldingsfristen er den 1. maj Ref.nr. Dato Kursussted FUNK-PROF november 2014 Sinatur Hotel Frederiksdal 15

16 Funktionsmodul for tillidsrepræsentanter i Røde Kors Få viden om centrale aftaler og overenskomster, så du får bedre handlemuligheder i det faglige arbejde Modulet henvender sig til nyvalgte tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner i Røde Kors. Der vil være fokus på din rolle som TR generelt og dine indflydelsesmuligheder i særdeleshed. Der vil blive arbejdet med centrale emner inden for organisationsaftaler og overenskomster for dit ansættelsesområde aspekter ved Lov 409, der regulerer lærernes løn- og arbejdstid samt folkeskolereformen, i det omfang det er relevant for arbejdet i Røde Kors det lokale arbejdsmiljø aktuelle løn- og overenskomstspørgsmål tjenstlige samtaler den lokale budgetlægning. For alle emnerne vil der blive lagt vægt på, hvordan du selv kan finde de relevante oplysninger, og hvordan din opnåede viden kan bringes i spil. Dine egne erfaringer vil blive inddraget, ligesom der vil være mulighed for at udveksle erfaringer med de andre tillidsrepræsentanter. Konsulenter fra sekretariatet. Kurset begynder 1.-dagen kl og slutter på 3.-dagen kl Tilmeldingsfristen er den 1. maj Ref.nr. Dato Kursussted FUNK-RK november 2014 Sinatur Hotel Frederiksdal 16

17 Funktionsmodul for tillidsrepræsentanter på UU-centre Få viden om centrale aftaler og overenskomster, så du får bedre handlemuligheder i det faglige arbejde Modulet henvender sig til nyvalgte tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner på UU-centre. Der vil være fokus på din rolle som TR generelt og dine indflydelsesmuligheder i særdeleshed. Der vil blive arbejdet med centrale emner inden for organisationsaftaler og overenskomster for dit ansættelsesområde aspekter ved erhvervsskolereformen, i det omfang de er relevant for arbejdet på UU-centrene det lokale arbejdsmiljø aktuelle løn- og overenskomstspørgsmål tjenstlige samtaler den lokale budgetlægning. For alle emnerne vil der blive lagt vægt på, hvordan du selv kan finde de relevante oplysninger, og hvordan din opnåede viden kan bringes i spil. Dine egne erfaringer vil blive inddraget, ligesom der vil være mulighed for at udveksle erfaringer med de andre tillidsrepræsentanter. Konsulenter fra sekretariatet. Kurset begynder 1.-dagen kl og slutter på 3.-dagen kl Tilmeldingsfristen er den 1. maj Ref.nr. Dato Kursussted FUNK-UU september 2014 Sinatur Hotel Gl. Avernæs 17

18 Funktionsmodul for tillidsrepræsentanter ved social- og sundhedsskolerne Få viden om centrale aftaler og overenskomster, så du får bedre handlemuligheder i det faglige arbejde Modulet henvender sig til nyvalgte tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner ved social- og sundhedsskolerne. Der vil være fokus på din rolle som TR generelt og dine indflydelsesmuligheder i særdeleshed. Der vil blive arbejdet med centrale emner inden for organisationsaftaler og overenskomster for dit ansættelsesområde aspekter ved Lov 409, der regulerer lærernes løn- og arbejdstid samt erhvervsskolereformen, i det omfang det er relevant for arbejdet ved social- og sundhedsskolerne det lokale arbejdsmiljø aktuelle løn- og overenskomstspørgsmål tjenstlige samtaler den lokale budgetlægning. For alle emnerne vil der blive lagt vægt på, hvordan du selv kan finde de relevante oplysninger, og hvordan din opnåede viden kan bringes i spil. Dine egne erfaringer vil blive inddraget, ligesom der vil være mulighed for at udveksle erfaringer med de andre tillidsrepræsentanter. Konsulenter fra sekretariatet. Kurset begynder 1.-dagen kl og slutter på 3.-dagen kl Tilmeldingsfristen er den 1. maj Ref.nr. Dato Kursussted FUNK-SOSU november 2014 Sinatur Hotel Frederiksdal 18

19 Funktionsmodul for tillidsrepræsentanter for ansatte i visse statslige institutioner Få viden om centrale aftaler og overenskomster, så du får bedre handlemuligheder i det faglige arbejde Modulet henvender sig til nyvalgte tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner ved visse statslige institutioner: Fødevarestyrelsen og fødevareregionerne Kennedy Centret LIFE, DTU Forbrugerstyrelsen Center for tegnsprog og tegnstøttet kommunikation Uni C Kofoeds Skole Undervisningsministeriet med tilhørende styrelser. Der vil være fokus på din rolle som TR generelt og dine indflydelsesmuligheder i særdeleshed. Der vil blive arbejdet med centrale emner inden for organisationsaftaler og overenskomster for dit ansættelsesområde det lokale arbejdsmiljø aktuelle løn- og overenskomstspørgsmål tjenstlige samtaler. For alle emnerne vil der blive lagt vægt på, hvordan du selv kan finde de relevante oplysninger, og hvordan din opnåede viden kan bringes i spil. Dine egne erfaringer vil blive inddraget, ligesom der vil være mulighed for at udveksle erfaringer med de andre tillidsrepræsentanter. Konsulenter fra sekretariatet. Kurset begynder 1-dagen kl og slutter på 3.-dagen kl Tilmeldingsfristen er den 1. maj Ref.nr. Dato Kursussted FUNK-INST november 2014 Sinatur Hotel Frederiksdal 19

20 Funktionsmodul for tillidsrepræsentanter valgt i Sydslesvig Få viden om centrale aftaler og overenskomster, så du får bedre handlemuligheder i det faglige arbejde Modulet henvender sig til nyvalgte tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner valgt i Sydslesvig. Der vil blive arbejdet med centrale emner inden for aftaler og overenskomster for ansatte på de danske skoler i Sydslesvig. Derudover vil der blive arbejdet med aktuelle løn- og overenskomstspørgsmål og ansættelsesforhold. Dine egne erfaringer vil blive inddraget, ligesom der vil være mulighed for at udveksle erfaringer med de andre nyvalgte tillidsrepræsentanter i Sydslesvig. Konsulent fra sekretariatet i samarbejde med kreds 163. Kurset afholdes i kredsen, datoen aftales med kreds 163. Du vil derfor blive kontaktet af kredsen med nærmere information om tid og sted. Ref.nr.: FUNK-SLESVIG

21 De 3 grundmoduler Få styrket din fagpolitiske handlekompetence i forhold til arbejdet som tillidsvalgt. Fokusområderne er kommunikation, forhandling og konflikthåndtering med hovedvægt på udvikling af dine personlige og sociale kompetencer Modulerne henvender sig til alle nyvalgte (undtagen suppleanter). For alle 3 moduler gælder, at undervisningen er baseret på din aktive deltagelse i øvelser og debatter. Dit udbytte vil derfor i høj grad afhænge af din egen arbejdsindsats. Grundmodulerne betragtes som et samlet hele. Det indebærer, at deltagerne følger samme hold med samme undervisere gennem alle 3 moduler. Kun i ganske særlige tilfælde, fx i forbindelse med sygdom, kan det lade sig gøre at skifte hold undervejs. På hvert af de 3 moduler møder du et hovedstyrelsesmedlem, og der vil være mulighed for at debattere aktuelle foreningspolitiske emner. Ved afslutningen af modul 3 får du et uddannelsesbevis, der beskriver, hvilket indhold du har været igennem. Forudsætningen for at få uddannelsesbeviset er, at du har deltaget i fuldt omfang på alle 3 moduler. Modul 1 kommunikation Modulets formål er, at deltagerne får en fælles faglig og social referenceramme, der giver mulighed for fortsat læring på de efterfølgende moduler erkender vigtigheden af god kommunikation, dels af hensyn til deres hverdag som tillidsvalgt, dels med henblik på emnerne på de 3 grundmoduler kan anvende forskellige samtaleteknikker og feedback med henblik på at opnå gennemslagskraft i arbejdet som tillidsvalgt får drøftet og udviklet egne fagpolitiske synspunkter, og holdninger samt trænet fagpolitisk argumentation. Konkret arbejdes der med forudsætninger for god kommunikation, samtaleteknik, egen fremlæggelse af et fagligt emne samt med faglige og politiske problemstillinger, som en tillidsvalgt kan støde på i sin hverdag. Modul 2 forhandling Modulets formål er, at den enkelte deltager gennem forhandlingsøvelser og teori blive bevidst om, hvordan man får indflydelse kvalificeret til selv at forhandle få udbygget dit kendskab til de forskellige elementer i en forhandling kunne forberede, gennemføre og efterbehandle forskellige typer forhandlinger skærpe din bevidsthed om, hvad arbejdet i baglandet betyder få viden om MED/SU 21

22 få kendskab til, hvordan DLF placerer sig i organisationsbilledet. Konkret tages forskellige elementer i forhandlingsprocessen op i en række forhandlingsøvelser af forskellig karakter. Den relevante teori knyttes til øvelserne. Der arbejde med, hvordan der man skaber sig et netværk og opnår indflydelse lokalt. Derudover drøftes aktuelle foreningspolitiske udfordringer. Modul 3 konflikthåndtering Modulets formål er, at deltagerne får mulighed for at diskutere en række af de dilemmaer som tillidsvalgte, kan møde i hverdagen opnår viden om konflikter, herunder o o o nedtrappende adfærd i konflikter egen konfliktadfærd TR egen rolle i konflikter oplever, at de selv har indflydelse på, at konflikter ikke udvikler sig, men måske tværtimod kan trappes ned får drøftet aktuelle politiske udfordringer for foreningen får ideer til at holde gode møder i faglig klub. Konkret arbejdes der med personlig ageren i forhold til forskellige konfliktscenarier. Prioritering af grundmodulerne De 3 grundmoduler betragtes som nævnt som et samlet hele. Du skal derfor tage højde for den tidsmæssige placering af alle 3 moduler, når du prioriterer. Efter optagelse vil du kun undtagelsesvis - fx i forbindelse med sygdom - kunne blive flyttet til et andet hold, end det du starter på. Optagelse efter tilmeldingsfristens udløb sker i det omfang, der er plads på holdene. Børnepasning For deltagere, der absolut ikke har andre muligheder for at få deres børn passet, kan der muligvis etableres en børnepasningsordning. Hvis du har dette behov, skal du kontakte Helle Pilgaard i afdelingen for kursus- og kompetenceudvikling forud for tilmelding til modulerne på eller pr. tlf e Konsulenter fra sekretariatet og regionale undervisere, der arbejder i kredsene. Modul 1 begynder kl med velkomst og slutter på 3.-dagen kl Modul 2 begynder kl med frokost og slutter på 4.-dagen kl Derefter frokost. Modul 3 begynder kl med frokost og slutter på 3.-dagen kl Prioritering af hold Tillidsrepræsentanter ansat i folkeskolen, kan søge alle hold. Hvis du ikke er ansat i folkeskolen, opfordrer vi dig til at søge det hold, der passer med din ansættelsesform. Det giver dig mulighed for, at netværke med andre med samme ansættelsesmæssige baggrund som dig selv. Nedenfor kan du se, hvordan ansættelsesstederne er fordelt. Alle har dog mulighed for at prioritere alle hold. Deltagelse på et bestemt hold kan ikke garan- 22

23 teres. Hvis du benytter prioriteringsmuligheden, bestræber vi os på, at du optages på et af de uddannelsesforløb, du har prioriteret højt. Tillidsrepræsentanter i folkeskolen kan søge alle hold resten opfordres til at søge efter ansættelsessted Hold ORG-01 TR ved PPR og på UU-centre Hold ORG-02 Ingen speciel målgruppe Hold ORG-03 TR ved de regionale skoler og institutioner med specialundervisning for børn og voksne Hold ORG-04 TR på professionshøjskolerne og i folkeskolen Hold ORG-05 TR på private gymnasieskoler og Frie Fagskoler Hold ORG-06 TR i Røde Kors og i folkeskolen Hold ORG-07 TR ved specialundervisning for voksne i kommunerne Hold ORG-08 TR ved visse statslige institutioner Hold ORG-09 TR på social- og sundhedsskolerne Hold ORG-10 TR ved PPR og på UU-centre Tilmeldingsfristen er den 1. maj

24 De 3 grundmoduler holdoversigt Ref.nr. Modul Dato Kursussted ORG modul 30. sep. 2. okt Sinatur Gl. Avernæs 2. modul januar 2015 Sinatur Gl. Avernæs 3. modul august 2015 Sinatur Gl. Avernæs ORG modul oktober 2014 Sinatur Gl. Avernæs 2. modul januar 2015 Sinatur Gl. Avernæs 3. modul august 2015 Sinatur Gl. Avernæs ORG modul oktober 2014 Sinatur Gl. Avernæs 2. modul januar 2015 Sinatur Gl. Avernæs 3. modul august 2015 Sinatur Gl. Avernæs ORG modul oktober 2014 Sinatur Gl. Avernæs 2. modul januar 2015 Sinatur Hotel Haraldskær 3. modul september 2015 Sinatur Gl. Avernæs ORG modul november 2014 Sinatur Gl. Avernæs 2. modul februar 2015 Sinatur Gl. Avernæs 3. modul september 2015 Sinatur Gl. Avernæs ORG modul november 2014 Sinatur Gl. Avernæs 2. modul februar 2015 Sinatur Hotel Haraldskær 3. modul september 2015 Sinatur Gl. Avernæs ORG modul november 2014 Sinatur Hotel Haraldskær 2. modul februar 2015 Sinatur Gl. Avernæs 3. modul september 2015 Sinatur Hotel Haraldskær ORG modul november 2014 Sinatur Hotel Haraldskær 2. modul marts 2015 Sinatur Hotel Haraldskær 3. modul september 2015 Sinatur Hotel Haraldskær ORG modul november 2014 Sinatur Gl. Avernæs 2. modul marts 2015 Sinatur Hotel Haraldskær 3. modul oktober 2015 Sinatur Gl. Avernæs ORG modul november 2014 Sinatur Gl. Avernæs 2. modul marts 2015 Sinatur Gl. Avernæs 3. modul oktober 2015 Sinatur Hotel Haraldskær 24

25 Praktiske oplysninger Her kan du læse de praktiske oplysninger i forbindelse med organisationsuddannelsen Sted Bortset fra central intro holdes alle delene af organisationsuddannelsen på foreningens kursuscentre. Tilmelding På Danmarks Lærerforenings hjemmeside kan du se, hvilke kurser der tilbydes. For at tilmelde dig et kursus, skal du imidlertid først være logget på Min Side (medlem.dlf.org). Hvis det er første gang, du skal ind på Min Side, skal du logge på ved at taste dit medlemsnummer eller cpr.nr. i feltet, med samme navn. Herefter tastes adgangskoden, der består af hele dit cpr.nr. Adgangskoden kan ændres senere under Personlige oplysninger på Min Side. På kursuslisten findes de kurser, vi tilbyder. Hvis det ikke er første gang du logger på, kan du tilmelde dig direkte via ref.nr. i kursusplanen eller via kursuslisten. På kursuslisten findes de kurser, vi tilbyder. Ved tilmelding klikker du på ikonet flowet. Ved at klikke på Mere Info er der mulighed for at læse mere om kurset. og følger tilmeldings- Tilmeldingsstatus Hvis du ønsker at følge med i behandlingen af din ansøgning, kan du via Min Side => Mine kurser se, hvilket hold du er blevet optaget på. Hvis din ansøgning vises som Modtaget, er din ansøgning endnu ikke behandlet. Vi behandler ikke ansøgninger, før tilmeldingsfristen er udløbet. Du skal regne med, at der kan gå op til 3 uger, før du kan se din tilmeldingsstatus inde på Min Side. Tjenestefrihed I forbindelse med bekræftelse på optagelse fremsendes tjenestefrihedsansøgning. Afbud Afbud til uddannelserne skal meddeles afdelingen for kursus- og kompetenceudvikling så hurtigt som muligt. Er afbuddet ikke modtaget, inden kurset begynder, bliver kredsen opkrævet betaling for et gennemsnitligt kursusdøgn (pt kr.). Kredsen kan ikke uden forudgående aftale sende en anden deltager end den tilmeldte. Transport Danmarks Lærerforening dækker dine rejseudgifter efter gældende regler. Du får en folder med information om vilkårene for transport, når du i øvrigt får materialer til kurserne. Spørgsmål Har du spørgsmål i forbindelse med organisationsuddannelsen, kan du kontakte Helle Pilgaard, afdelingen for kursus- og kompetenceudvikling på telefon mellem kl , fredag mellem

Organisationsuddannelse 2017

Organisationsuddannelse 2017 Forord "Organisationsuddannelse 2017" beskriver den uddannelse, som Danmarks Lærerforening tilbyder alle nye tillidsvalgte. Det overordnede formål med organisationsuddannelsen er at gøre dig til en stærk

Læs mere

Organisationsuddannelse 2015

Organisationsuddannelse 2015 Forord "Organisationsuddannelse 2015" beskriver den uddannelse, som Danmarks Lærerforening tilbyder alle nye tillidsvalgte. Det overordnede formål med organisationsuddannelsen er at gøre dig til en stærk

Læs mere

Kursusplan 2016 2. halvår

Kursusplan 2016 2. halvår Forord Denne kursusplan beskriver Danmarks Lærerforenings uddannelses- og kursustilbud til foreningens medlemmer og tillidsvalgte i 2. halvår 2016. Kursusplanen findes på hjemmesiden www.dlf.org. Om kursusplanen

Læs mere

Kursusplan 2014 2. halvår

Kursusplan 2014 2. halvår Forord Denne kursusplan beskriver Danmarks Lærerforenings uddannelses og kursustilbud til foreningens medlemmer og organisationsvalgte i 2. halvår 2014. Kursusplanen udsendes kun elektronisk til kredsene.

Læs mere

Kursusplan 2015 1. halvår

Kursusplan 2015 1. halvår Forord Denne kursusplan beskriver Danmarks Lærerforenings uddannelses og kursustilbud til foreningens medlemmer og organisationsvalgte i 1. halvår 2015. Kursusplanen udsendes kun elektronisk til kredsene.

Læs mere

Organisationsuddannelse 2016

Organisationsuddannelse 2016 Forord "Organisationsuddannelse 2016" beskriver den uddannelse, som Danmarks Lærerforening tilbyder alle nye tillidsvalgte. Det overordnede formål med organisationsuddannelsen er at gøre dig til en stærk

Læs mere

Kursusplan 2016 1. halvår

Kursusplan 2016 1. halvår Forord Denne kursusplan beskriver Danmarks Lærerforenings uddannelses- og kursustilbud til foreningens medlemmer og organisationsvalgte i 1. halvår 2016. Kursusplanen udsendes kun elektronisk til kredsene.

Læs mere

Kursusplan halvår

Kursusplan halvår Forord Denne kursusplan beskriver Danmarks Lærerforenings uddannelses- og kursustilbud til foreningens medlemmer og tillidsvalgte i 2. halvår 2017. Kursusplanen findes på hjemmesiden www.dlf.org. Om kursusplanen

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter 1 Kære (fælles-)tillids- og arbejdsmiljørepræsentant Som tillidsvalgt udgør du sammen med andre tillidsvalgte en vigtig og

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling 2017-2019 (for tillidsvalgte - TR og FTR - i Kreds Nordjylland) Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland Sofiendalsvej 3 9200 Aalborg SV Tlf. 4695 4850

Læs mere

219. Forbundssektorbestyrelsesmøde HK Stat 25. august Bilag 5a. Ny TR-uddannelse fra 1. januar 2016

219. Forbundssektorbestyrelsesmøde HK Stat 25. august Bilag 5a. Ny TR-uddannelse fra 1. januar 2016 219. Forbundssektorbestyrelsesmøde Ny TR-uddannelse fra 1. januar 2016 Baggrund: Et væsentligt omdrejningspunkt i bestræbelserne på at udvikle en ny TR-uddannnelse har været s tillidsrepræsentanter og

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Velkommen til TR - kursus - EUD og AMU. Middelfart - Fredag den 15. august 2014

Velkommen til TR - kursus - EUD og AMU. Middelfart - Fredag den 15. august 2014 Velkommen til TR - kursus - EUD og AMU Middelfart - Fredag den 15. august 2014 Kursus for tillidsrepræsentanter på EUD og AMU Program Kl. 10.00 10.10 Kl. 10.10 11.00 Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl.

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

VELKOMMEN. som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen

VELKOMMEN. som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen VELKOMMEN som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen Kære nye lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen Allerførst tillykke med valget - og tak fordi du vil varetage den vigtige opgave at

Læs mere

Hermed ønskes I alle en rigtig dejlig sommer

Hermed ønskes I alle en rigtig dejlig sommer Efterår 2017 KÆRE TR OG AMiR Som tillidsvalgt har du sammen med andre tillidsvalgte en vigtig opgave i at skabe udvikling og værdi for medlemmerne. Din rolle på arbejdspladsen er meget afgørende for vores

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet, Kreds Midtjylland Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal ses i sammenhæng med Dansk

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

DLF for alle medlemmer

DLF for alle medlemmer DLF for alle medlemmer Øget fokus på de mindre medlemsgrupper Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til Hovedstyrelsen. Jeg er medlem af Aarhus Lærerforenings styrelse samt formand for Foreningen

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der i sammenhæng

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014 FORENINGSLEDER- AKADEMI Oktober 2013 marts 2014 FORORD Udfordringerne for det frivillige foreningsliv, dets ledere og trænere er mange. Der stilles mange forventninger og krav bl.a. til at kunne organisere,

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

Mannaz HR-uddannelse

Mannaz HR-uddannelse Mannaz HR-uddannelse Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor du bliver stillet over for konkrete HRudfordringer og kommer tæt på alle aspekter af

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING FOR TILLIDS - REPRÆSENTANTER

KOMPETENCE- UDVIKLING FOR TILLIDS - REPRÆSENTANTER KOMPETENCE- UDVIKLING FOR TILLIDS - REPRÆSENTANTER NÅR DU ER NYVALGT OG SKAL INTRODUCERES TIL TR-OPGAVERNE INTRODUKTION AF NYVALGTE TILLIDSREPRÆSENTANTER 3 ål Du får indsigt i din rolle, dit ansvar og

Læs mere

Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter

Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter Socialpædagogernes hovedbestyrelse har vedtaget fem såkaldte servicedeklarationer for TR-området. Servicedeklarationerne beskriver de ydelser, du som

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

Mannaz HR-uddannelsen

Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Grundlæggende teori og træning i HR-funktionens kerneopgaver Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

ORGANISATORISKE KURSUS- OG UDDANNELSESTILBUD

ORGANISATORISKE KURSUS- OG UDDANNELSESTILBUD ORGANISATORISKE KURSUS- OG UDDANNELSESTILBUD - TIL DIG DER ER TILLIDSREPRÆSENTANT, FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANT ELLER ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT I DANSK SYGEPLEJERÅD 2011 Velkommen til DSR s oversigt over organisatoriske

Læs mere

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Jobprofil Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) 1. Indledning GL søger en ny direktør, som er den øverste administrative ansvarlige i organisationen. Den nuværende direktør går på pension, og forlader

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING 1 Bornholms Lærerforening, der er hjemmehørende i Bornholms Regionskommune, udgør Danmarks Lærerforenings kreds 71. 2 Bornholms Lærerforening varetager medlemmernes

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

LEDERUDDANNELSE 2014/15

LEDERUDDANNELSE 2014/15 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune.

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. LEDERAKADEMIET 2013-2014 Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. Lederakademiets deltagere vil efter akademiets afslutning modtage et

Læs mere

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan.

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan. Dansk Journalistforbund 11.05. 2015 Kursusplan 2015/2016 For løb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel Radisson, H.C. Andersen, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Fyn

aktiviteter forår 2016 Fyn aktiviteter forår 2016 Fyn Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i Kreds

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Velkommen på holdet!

Velkommen på holdet! F O A f a g o g a r b e j d e Velkommen på holdet! - En pjece til dig, der skal starte på FOAs grunduddannelse for tillidsrepræsentanter Læs om: At være tillidsrepræsentant TR-løftet Dine typiske opgaver

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD SLAGELSE KOMMUNE Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i klubber og foreninger i Slagelse Kommune. SLAGELSE

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere