Dagsorden til bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til bestyrelsesmøde"

Transkript

1 Dagsorden til bestyrelsesmøde Mødedag...: 18. marts 2010 Mødetidspunkt.: Kl Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ) Mødetype: Bestyrelsesmøde (B-møde) Referent: Indkaldte: Jens Peter Jensen (JPJ) Michael Andersen (MA) Jens Nielsen (JN) Inge Petersen (IP) Henning Dam (HD) Karsten Lynggaard (KL) Lars Gregersen (LG) Bent Simonsen (BS) Martinus Nygaard (MN) Betina Stege (BT) Bjarne Rasmussen (BR) Preben Haubro (PH) Fraværende: Dagsorden: Referat: 01. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser. Pkt. 18 før Pkt Godkendelse og underskrift af referat fra B-møde den 9. februar 2010 og FU-møde den 4. februar Næste mødedato: Ingen aftale foreligger. Evt. fastsættelse af datoer for kommende FU- og B-møder i 2010 og Godkendelse af låne/tilskudsansøgninger: - Godkendelse af andre ansøgninger: - OK. Underskrevet Tirsdag den 11. maj = FU møde Torsdag den 20. maj = Bestyrelsesmøde Torsdag den 27. maj = Egen Aktivitetsmøde Lørdag den 29. maj = DDS Aktivitetsmøde Ingen Ingen 05. Orientering fra forretningsudvalget: JPJ: Deltaget i generalforsamling i Allingåbro Skytteforening JPJ orienterede fra mødet og kunne meddele, at Allingåbro er en økonomisk sund forening, men de ville gerne have et foreningsudviklingsmøde med Allan Melby og DDS Østjylland.

2 Orientering om flere problemstillinger ved den kommende generalforsamling den i skydebaneforeningen Århus (Skibby). JPJ orienterede og gav udtryk for sin holdning. Der var flere problemstillinger, bl. a. de store foreningsbetalinger, at man ville have foreningerne forlods til at underskrive en lejeaftale uden at vide hvad lejen ville blive. 23. marts skal der være generalforsamling i Skibby. MA: Deltaget i møde i Dalgas i regional styregruppe for foreningsudvikling. Kort orientering om forretningsføreropslag og indkomne ansøgere m.m. IP: MA orienterede fra mødet. Oplæg fra AM om vi skulle begynde at slippe nogle af de indsatsforeninger som der blev arbejdet på, så der kunne blive plads til flere foreninger deltagerne mente nej, det var for tidligt Der er plads til at flere foreninger kan få besøg af konsulenten DDS penge AM kan selve lave arrangementer op til 5000 kr. uden at skulle spørge i Vingsted AM vil gerne have en mail om hvilke foreninger som har fået ny formand, så vil han kontakte dem AM er inviteret med til vores Årsmøde ADHD kursus vil blive den 13 juni fra kl desværre sammenfald med Jyllandsstævnet, kurset vil være gratis for deltagerne..max plads til 50 pers. Kan man ikke deltage på datoen vil kurset blive afholdt i Sønderjylland/Fyn i september. Booke ind på ledige pladser Uddannelsesregionen indkaldes til møde AM har indtil videre i snit besøgt en indsats forening 3 gange (vi er bagefter) HD: JN: MA kunne orienterer om, at der er indkommet 9 ansøgninger. Der mangler dog en skriftlig ansøgning fra en enkelt af disse, men JPJ tager kontakt og beder vedkommende om at sende en skriftlig ansøgning på lige fod med de øvrige 8. Der indkaldes til ansættelsessamtaler i uge 15. IP havde intet at orienterer om. HD havde intet at orienterer om JN meddelte, at Midtdjurs Skf. afholder generalforsamling den 24/03 kl og indbyder DDS Østjylland til deltagelse. IP deltager. 06. Orientering fra forretningsfører PH: PH havde intet at orienterer om 07. Evt. kommentarer til regnskab og til Der var ingen særlige kommentar til det

3 d.d. foreløbige regnskab som kun strakte sig over en meget kort periode på 2½ måned. 08. Geværudvalg: 09. Pistoludvalg: 10. Ungdomsudvalg: 11. Uddannelsesudvalg: KL orienterede om DM og meddelte en ny måde at udtage amtshold på. Amtshold skal fremover offentliggøres under DM ved opslag på opslagstavlen i Vingsted og amtsholdene udtages af de skytter der er tilmeldt til DM. Det kræver, at der er tilmeldt skytter nok i alle klasser. KL er utilfreds med de bloktider vi får tildelt. Der er bl.a. for få og de er uhensigtsmæssigt placeret. Den nye måde at udtage amtshold på, skal udmeldes på vort kommende aktivitetsmøde i maj måned. LG orienterede om vinterturneringen og det kommende amtsmesterskab der afvikles på Vestereng. LG er meget tilfreds med sine udvalgsmedlemmer som selv kan tage initiativer og gøre arbejdet færdigt. LG kunne meddele at vi igen havde et godt DM på pistol med flere medaljer og pokaler. Ud af udvalget går, Ketty Thomsen, Mads Boserup og Brian Therkildsen. LG har 3 nye til de poster. BS orienterede om de mange Projekt Ung samlinger der havde været til nu og der skal i fremtiden afvikles en del Spotkurser sideløbende med samlingerne. Disse Spotkurser er for alle i DDS Østjylland. MN orienterede fra Grenaa Skyttekredses generalforsamling som havde en god økonomi og tilgang af nye skytter. MN har forsøgt at få en fra Grenaa til at stille op til uddannelsesudvalget for at have en med fra den del af amtet. MN var en smule irriteret over at der ikke længere var aktivitetsmøder for uddannelsesudvalgene i DDS idet det var den bedste mulighed for at udveksle fremtidige ideer og tanker omkring uddannelse og kurser. Han håber på indkaldelser til fællesmøder i DDS regi så man derved kan vedligeholde kontakten til de øvrige amter under DDS. MN orienterede om flere fremtidige kurser i DDS Østjylland og der skal være et udvalgsmøde i maj som hvor efterårets kurser skal tilrettelægges.

4 12. PR/Informationsudvalg: BT orienterede. Udvalget havde afholdt et møde den 17/03 hvor man havde diskuteret muligheden af at ændre navn og i forbindelse med øvrige forslag til vedtægtsændringer på det kommende årsmøde, fremsættes ligeledes forslag om at PR/Informationsudvalgets navn ændres til INFO-udvalg. Palle Jørgensen er tilknyttet hjemmesiden som sitemaster BT ville gerne indlemme Katja Simonsen i udvalget for at have en fra ungeudvalget. Katja har sagt ja til opgaven. I fremtiden skal der kun være 5 medlemmer i udvalget. DM for ungdom dækkes informationsmæssigt af Steen Krøyer og BT. Der indkøbes to digitale kamera hvoraf der skal ligge en i Randers Skyttekreds og Skanderborg/ Stilling Skytteforening til brug for udvalget. 13. IT-udvalg: 14. Kort evaluering af repræsentantskabsmødet i DDS Indbydelse til aktivitetsmøde i DDS i Fuglsøcentret lørdag for KDU, LDU og PUV foreligger. Forslag skal indgives senest Indbydelse til formandsmøde samme sted foreligger ligeledes. 16. Årsmødet i DDS Østjylland den 11. april Materiale med vedtægtsændring, beretninger, regnskab, budget m.m. udsendes snarest. Dirigent, referent, stemmesedler m.m. BR orienterer. Alle udvalgsmedlemmer fortsætter i udvalget efter årsmødet. Den 25. marts skal IT have et udvalgsmøde. Alle der havde deltaget kom med kommentarer om de enkelte forslag hvoraf de mente, at ikke alle havde relevans. MA havde en kommentar til økonomien og budgettet for 2009 og forstod ikke der ikke var bedre sammenhæng. Et overskud i regnskabet på ca. 6 mill. var et for stort udsving. JPJ orienterede og meddeler at deadline for indsendelse af forslag er den 31/ og de forslag fra GUV der skal til behandling på aktivitetsmødet skal derfor indsendes inden denne dato. PH sørger for indsendelsen. JPJ meddeler at sidste indlevering af beretninger til amtskontoret var den 16/03 og ingen var endnu landet på amtskontorets bord. Dog var beretning fra IT afsendt, men ikke modtaget. Beretning fra IT genfremsendes til amtskontoret. Dirigentforslag: Carl Aage Sørensen Referentforslag: Preben Haubro som optager mødet på bånd.

5 Valg til bestyrelse og udvalg gennemgås. Alle der modtager genvalg er markeret i indkaldelsens dagsorden. Nyvalg til FU - forslag: 1. Carl Aage Sørensen 2. Vakant hvis ingen findes på mødet Nyvalg til PUV - forslag: 1. Dennis Oksen, DSB/ASF 2. Frank Kristensen, Allingåbro 3. Christian Larsen, Grenaa Nyvalg til UDD. - forslag: 1. Vakant 2. Vakant Nyvalg til UNG - forslag: 1. Katja Simonsen, Galten 2. Martin Dreyer Christensen, Balle Skf. 3. Jennett L. Andersen, Skanderborg/St. 4. Vakant Nyvalg til INFO - forslag: 1. Steen Krøyer, Skanderborg/St. 2. Katja Simonsen, Galten Nyvalg til Revisor - forslag: 1. Inge Petersen, Lyngby Stillingstagen til pokalindstillinger, og hvem overrækker disse. Hvem skal have gaver (vin) fra udvalg? Hvem møder forinden og hjælper Preben? Fane og andet praktisk. Amtspokalerne er fordelt og JPJ overrækker pokalerne. Indstillingerne oplæses samtidig med overrækkelsen PH laver en udleveringsliste over de afgående bestyrelses og udvalgsmedlemmer som alle skal have 3 fl. vin samt en buket blomster. JPJ udlever vin og blomster Flere meldte sig og alle skal være på P. pladsen senest kl for at bære materialet op i salen og hjælpe med opstillingen af samme. PH sørger for fane og øvrige materiale der skal bruges under årsmødet. Sange udvælges af IP og fremsendes pr. mail til PH snarest muligt. 17. Eventuelt. IP meddeler, at Tina Krarup og Mona Jørgensen er villig til at fortsætte som Landsstævneambassadører ved næste Landsstævne i PH, JPJ, MA, LG og HD drøfter aftrædelsesordning med PH samt ny Drøftelserne foregik i god ro og orden. PH ønskede at stoppe den 30. april 2010.

6 kontrakt. PH er indforstået med, at fra det tidspunkt han slutter som forretningsfører i DDS Østjylland, ophører den nuværende ansættelseskontrakt ligeledes, uanset om PH fortsat skal foretage aflønnede ad hoc opgaver for DDS Østjylland. PH vil ikke efterfølgende have noget økonomisk krav i relation til ansættelseskontrakten, idet han frasiger sig opsigelsesvarsel for funktionærer på 6 måneder. Der udarbejdes ny skriftlig ansættelsesaftale, når arbejdets omfang vil være kendt og aftalt. Dog lovede PH, at såfremt det bliver aktuelt ville han fortsætte med bogføring af regnskabet året ud samt klargøre det til revision og fremlæggelse på Årsmødet i Arbejdet vil foretages på hans eget hjemmekontor. Bogføring af regnskabet er fastsat til 5 timer pr. uge a kr. 210,00 + feriepenge. Afregning foretages af PROLØN. Såfremt man ikke kunne få en ny ansat fra den 01. maj lovede PH også at fortage det nødvendige FF arbejde i maj måned efter forbrug af timer til samme betaling. Afregning foretages af PROLØN. Ansøgere til forretningsførerstillingen, ansættelsessamtaler m.m.. Skulle der efter ansættelse af en ny FF være behov for yderlig konsulentvirksomhed, afregnes det efter samme princip som ovenfor nævnt opgjort måned for måned. Afregning foretages af PROLØN. Såfremt man får ansat en FF som kan foretage alt FF arbejde fra dag 1og der ikke bliver brug for PH s assistance, bortfalder alle ovenforstående aftaler fra denne dato. PH blev bedt om at forlade lokalet hvorefter JPJ, HD, MA og LG drøftede de indkomne ansøgninger og ovennævnte tilbud fra PH, som der tages endelig stilling til ved et møde med PH, når ny forretningsfører er ansat. Udvalgte ansøgere indkaldes til samtale torsdag den 15. april 2010 på kontoret i Hadsten. PH bestiller lokale og fortæring til 4 personer. Referat fra bestyrelsesmødet godkendes:

7 Jens Peter Jensen Michael Andersen Jens Nielsen Inge Petersen Henning Dam Karsten Lynggaard Lars Gregersen Bent Simonsen Martinus Nygaard Betina Stege Bjarne Rasmussen

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 23. august 2007 Mødetidspunkt.: Kl. 19.00 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ)

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 11. oktober 2007 Mødetidspunkt.: Kl. 18.30 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ)

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

: Kl. 1830. Jens Peter Jensen (JPJ) referent. 170810. Fastholdes. Torsdag JPJ: Den. udsendelse af. sparsomt med. offentliggøres og uden at. for 2011.

: Kl. 1830. Jens Peter Jensen (JPJ) referent. 170810. Fastholdes. Torsdag JPJ: Den. udsendelse af. sparsomt med. offentliggøres og uden at. for 2011. Referat FU-møde Mødedag...: Torsdag den 16. september 20100 Mødetidspunkt. : Kl. 1830 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ) Mødetype:

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Referat til FU-møde. Mødedag...: 4. november 2010 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten

Referat til FU-møde. Mødedag...: 4. november 2010 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Referat til FU-møde Mødedag...: 4. november 2010 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ) Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 5. sep. Mødetidspunkt: kl. 18:30 Mødessted : Mødelokalet i Hadsten Indkaldt af: FU Ordstyrer: Carl Aage Sørensen (CAS) Mødetype: Bestyrelsesmøde (B-møde)

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009.

Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009. Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009. Tilstedeværende: Område Nord/Midt: John Sørensen, Erling Pedersen Område Sydjylland/Fyn: Søren Boysen, HP Andersen, Arne Simonsen, Ole Sand (til

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat fra Ordinært Repræsentantskabsmøde

Referat fra Ordinært Repræsentantskabsmøde Referat fra Ordinært Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Aksen Hvedemarken 1, 6400 Sønderborg Endelig dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens årsberetning, herunder

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde.

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde. Referart Skytteudvalgsmødet den 3/12 2014 Deltagere: Frank Lyngsø, Kjeld Karbæk, René Mortensen, Oscar Sjøgren, Robert Larsen, Johnny Jensen og Sigurd Jensen (referent) Fra kontoret deltog Mikael Green

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere