Åbent referat af bestyrelsesmøde 7/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat af bestyrelsesmøde 7/2009"

Transkript

1 Åbent referat af bestyrelsesmøde 7/2009 Tid: Lørdag, 10. oktober 2009 kl Sted: DGI-byens Hotel, mødelokale 10. Deltagere: Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB), Preben D. Hermansen (PDH), Jens Bo Laursen (JBL), Torben Klit Andersen (TKA), Dagmar W. Keinicke (DWK), Steve Lindhardt (SL) Lars Høgh (LH), Steen F. Andersen (SFA), Tatjana Stegelmann (TS) og Nina Kingo (NK). Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Rapport fra kritisk revision 4. Budget Revision af strategiplan Organisationsstruktur, herunder drøftelse af oplæg til formandsmødet 7. Status integreret administrativt samarbejde DDS-DGI 8. Kommunikationsstrategi, slogan m.m. 9. Formandsmøde 2009, kommenteret dagsorden 10. Udpegning / valg af DDS repræsentant til Vingstedcentrets bestyrelse pr. 1. oktober Disciplinærsag fra udendørs DM 12. Evaluering af landsstævne 2009 i Holbæk, 13. Jubilæumsbog 14. Kommissorium for arbejdsgruppen om amtstilskudskriterier 15. DM 15 m DGI-nyt 17. Meddelelser 18. Projekt fælles uddannelse 19. Orientering fra FU 20. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Som nye punkter til dagsordenen blev indføjet: 18. Projekt fælles uddannelse Kursus-ansøgning 19. Nyt fra FU - Orientering fra FU-møde af møde 25. august 2009 godkendes. Godkendt 3. Rapport fra kritisk revision Rapport af vedlagt som bilag 3. Det indstilles, at rapporten tages til efterretning. Rapporten blev taget til efterretning. 4. Budget 2010 Vedlagt det endelige budgetforslag til bestyrelsens godkendelse, så materialet kan sendes ud til formandsmødets behandling. Det foreslås, at behandlingen tager udgangspunkt i det nye 1

2 sammenfatningsnotat. 3. behandling af budget Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget. 5. Revision af strategiplan 2011 FU har arbejdet med emnet baseret på bestyrelsens indledende drøftelse. Punktet skal vendes på formandsmødet, hvor der er tænkt gruppearbejde eller lignende ud fra nogle få skarpe spørgsmål, som TSH og SFA vil lave. FU har bedt en arbejdsgruppe komme med indspil i debatten om aktiviteterne. En sammenfatning heraf vedlagt som bilag 5 til bestyrelsens drøftelse. Det er som bekendt tanken, at plan 2011 skal erstattes af en plan CKP redegjorde for sagen herunder i forhold til fremlæggelsen på formandsmødet og vigtigheden af at se fremad forberede os på fremtiden. Punktet er sat på for at se om vi kan spille noget ind, herunder vigtigheden af at høre hvad andre også andre end DDS egne udvalg har af synspunkter. TKA ønsker at vende sagen med sit udvalg TKA efterlyser en tidsplan og handlingsplan for arbejdet. SFA oplyste, at CKP har udarbejdet en tidsplan, hvor emnet drøftes på formandsmødet og godkendes på årsmødet, men SFA er enig i, at tidsplanen er skredet og er enig i, at sagen ikke er forberedt godt nok og bør behandles bedre inden den fremlægges. Der var bred enighed om, at bestyrelsen skal behandle emnet bedre inden det fremlægges for amterne, herunder en gennemdrøftelse i aktivitetsudvalgene. Emnet vendes kort på det forestående formandsmøde. Aktivitetsmøderne kan også bidrage til en ny plan. CKP fremhævede vigtigheden af, at der tænkes fremadrettet. LH gav udtryk for at han kunne frygte en parallelproces af dette emne i forhold til Tommy Hauns fremhævelse af behovet for nytænkning. LNB og CKP pointerede at tankerne omkring nytænkning under ingen omstændigheder var udarbejdet med henblik på at disse skulle fremlægges men kun et spørgsmål om inspiration til arbejdsgruppen. Det blev besluttet, at der skal arbejdes med en ny procesplan og form. 6. Organisationsstruktur af arbejdsgruppens møde vedlagt som bilag 6. De enkelte emner blev gennemgået med udgangspunkt i notatets rækkefølge, idet udfaldet af bestyrelsens drøftelser på de enkelte punkter vil blive forelagt formandsmødet til debat med henblik på udarbejdelse af årsmødeforslag. 2

3 CKP gjorde status. Punkterne blev gennemgået. 1. Enig 2. SBU-formand ikke født næstformand, men et bestyrelsesmedlem bør indgå i SBU. SBU nævnes ikke i vedtægterne fremover. Uddannelse bør have direkte repræsentant i bestyrelsen. Enig. 3. Enig 4. Enig. 5. Enig 6. Enig 7. Procedure for indstillinger til udvalgene blev drøftet. Det skal ikke være et fast krav, at amterne skal høres først, men amterne kan naturligvis stille personer i forslag. Personerne udpeges for et år ad gangen, men fortsætter i princippet i den tid som man ønsker. Den indstillede person skal have kompetencer og være en stærk ressourceperson. Udpegningerne sker umiddelbart efter årsmødet. 8. Enig, UDU indføjes 9. Enig 10. Enig 11. TKA fremhævede, at samarbejdet med DGI gør, at det er vanskeligt med denne forskel, det betyder at vi må følge DGI og så håbe, at DGI finder en anden betegnelse. LNB nævnte navnet regioner kan komme i spil om nogle år, men det er ikke hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt, idet dette kræver at de statslige regioner forsvinder. JBL mener ligeledes, at DDS bør benytte de samme termer som DGI. Der var enighed om, at ingen af navnene er særligt gode. Begrebet landsdelsforening fremsættes som forslag. 12. Enig for et år ad gangen. 13. Enig 14. Arbejdsgruppen anbefaler overgangsordningen hvor alle bestyrelsesposter er på valg for hhv. 1 og 2 år. At der for nye udvalgsmedlemmer som udpeges sker en overlapningsperiode. Der skal kun være aktivitetsmøde for de 3 aktivitetsudvalg. Projektopgaver for afgåede bestyrelsesmedlemmer blev drøftet. Der var enighed om, at sådanne opgaver er en god ide, men bør afklares ad hoc. TKA foreslog en form for Aftrædelsessamtale, hvor emnet kan drøftes. Dette gælder også for udvalgsmedlemmer. LNB opfordrer ligeledes til, at folk selv giver udtryk for ønsker for projektopgaver. 7. Status integreret administrativt samarbejde DDS-DGI SFA orienterede, herunder om fremtidig personalebemanding, status for omflytninger og medarbejderordninger. Det besluttedes, at de to bestyrelser holder møde om samarbejdet politisk og administrativt om aftenen. SFA orienterede generelt, herunder omkring 1.flytning, forandringsfasen med at få nye medarbejdere / kolleger. 3

4 Harmonisering her fremhævede SFA det vanskelige omkring harmonisering af arbejdstid, pauser, frokostordning o.m.a. Den fremtidige medarbejder bemanding blev omtalt. DDS er presset på nuværende tidspunkt. DDS tager afsked med 4 medarbejdere det kan bestemt mærkes. Der er søgt ny person til aktivitetsafdelingen, TSH arbejder med sagen. Derudover køber DDS timer ved DGI til afløsning af PNH og JØ s opgaver. DGI har peget på en af deres medarbejdere som kan overtage nogle af opgaverne i SKV med ikrafttrædelse pr. 1. november, medarbejderen skal sidde på SKV-kontoret halvtids. SFA redegjorde herfor. Fælles systemer. Hvis der skal findes nogle rationaliseringer er det nødvendigt at bruge nogle fælles systemer bl.a. til adressestyring og økonomi o.m.a. SFA ønsker bestyrelsens bud på hvor hurtigt dette kan gå. SFA har deltaget i chefforum det som svarer til DDS forretningsførermøde hvor SFA pointerede, at der ikke er sket en fusion, men et samarbejdet på landsplan som ligeledes findes flere steder på amtsniveau. SFA mener ikke DDS er nået langt nok på de 17 år hvor assosieringsaftalen har eksisteret. Det er vores styrke at vi er os selv, men også vores svaghed. Bestyrelsen bør overveje om tiden er til at gøre op med den politik hvor DDS isolerer sig. Hvis det skal flytte noget bør DGI og DDS bestyrelser drøfte dette og f.eks. til næste år bør man sætte sig sammen med amtsformænd og landsdelsformænd og drøfte hvad vil man med dette samarbejde og få en forventningsafstemning og tiden er nået til at man stiller krav til hinanden. DWK tror, at der er mange som gerne vil dette samarbejde, og at bestyrelsen godt kan presse på for yderligere samarbejde. LNB nævnte, at det bør overvejes om DDS kan tilbyde fælles bogføring for amterne. LNB forventer, at fælles kontorer, og andre gode erfaringer spredes over kort tid, men der er steder hvor der er nogle hindringer og hvor DDS bestyrelse ikke kan diktere en løsning. TKA oplyste at der kommer mange reaktioner fra forskellige sider. Enig med SFA i forhold til amterne. Opfordrede til at der tages drøftelse med amterne om øget samarbejde, og evt. overveje direkte tilskud hvor det er relevant. Der er en meget stor opgave i at gøre det klart, at amtsformændene er politiske formænd og ikke aktivitetsformænd. Medarbejderreaktionen blev drøftet. TKA opfordrede til, at SFA tager situationen meget alvorligt og tager de nødvendige samtaler med medarbejderne. Det er en meget stor ledelsesmæssig opgave. LH ser også udfordringer i forhold til amtskontorerne. Det er også vigtigt at amterne integreres i dette samarbejde og er enige i at det er en god ide, så også amterne støtter op om 4

5 opgaverne. Enig med TKA i, at det er vigtigt at alle medarbejdere føler ejerskab i forhold til projektet, for at opnå den ønskede synergieffekt. JBL omtalte ligeledes samarbejdet med amterne, således at amterne også får glæde af DGI-synergien. Støtter vigtigheden i at leder og mellemledere følger op på signalerne og holder samtaler. PDH fremhævede ligeledes samarbejdet på amtsniveau er af stor vigtighed men tror, at det er på vej. Et godt men kærligt spark er nok vigtigt. CKP fremhævede vigtigheden i at alt det som Søren Møller gør for DDS erne synliggøres. CKP er overbevist om, at det administrative samarbejde som er iværksat påvirker på amtsniveauet, og et spark er nok nødvendigt, men samarbejdet skal ske fordi amterne synes det er en god ide. CKP omtalte ligeledes medarbejdersituationen, idet CKP oplyste, at hans opfattelse var, at der er en god stemning i Vingsted, men det vil være forskelligt fra medarbejder til medarbejder og det vil tage tid. SFA finder det er en god ide med fælles bogføring, kunne komme på tale som et forsøg. Ressourcespørgsmålet blev omtalt. Samspillet er en helhed både politisk, administrativt og aktivitetsmæssigt. SFA mener, at tiden er inde til større fokus. Der var fuld støtte fra bestyrelsen til SFA s håndtering af hele processen. Der var en generel drøftelse af vigtigheden af DDSamtsformænd deltager i DGI s årsmøde og at det skal præciseres overfor amtsformændene på DDS formandsmøde. CKP pointerede vigtigheden i at alle amter deltager. 8. Kommunikationsstrategi, slogan m.m. Som et led i det integrerede samarbejde vil det blive tilstræbt, at vi kommunikationsmæssigt og markedsføringsmæssigt gør det bedre. SFA og HV vil løbende drøfte dette med kommunikationsafdelingen med inddragelse af bl.a. Kim Vejrup. Baseret på input fra DDS har Kim V. lovet at give forslag til en kommunikationsstrategi. Endvidere er det i direktionen drøftet, hvordan DDS og DGI kan signalere det tættere samarbejde med respekt af de to selvstændige organisationer. Direktionen foreslår, at det sker ved at benytte et fælles slogan: Idræt og fællesskab. Idéen med dette slogan er endvidere, at det i kort form kan angive hvad vi står for. Bilag 8: Materiale, der belyser hvordan et fælles slogan kan bruges. Emnet behandledes også af DGIs hovedbestyrelse (på møde 6.10.), og det er indstillingen, at de to bestyrelser beslutter, at 5

6 bruge et fælles slogan, nemlig idræt og fællesskab. Hvis dette ikke bliver tilfældet, må hver organisation derefter vurdere, om man vil arbejde med et slogan. Slogan skal bruges sammen med hver organisations eget navn og logo. SFA præsenterede pp-slides, og pointerede, at der ikke ændres på navn og logo. Præsentationen er udarbejdet af DGIs Maja Bursøe, og dermed et godt eksempel på samarbejdet med DGI. Der var fuld opbakning til præsentationen. God ide nødvendigt med skabeloner, og at udvalgene tænkes ind i disse. Det fælles slogan blev således godkendt. 9. Formandsmøde 2009 Kommenteret dagsorden bilag 9. Med afsæt i den til bestyrelsen udsendte kommenterede dagsorden blev punktet behandlet. Bestyrelsen foreslår SFA som mødeleder. Budget fremlægges af TKA. Estimeret tid: 90 min. Pkt. 3 CKP. 30 min. Pkt. 4 LH opsummerer i forhold til amterne. LH sender materiale ud til bestyrelsen i god tid inden formandsmødet. Gode eksemplar som er lykkedes fremhæves. 45 min. Pkt. 5 CKP rusker lidt op i DDS amtsforeninger med afsæt i tidligere drøftelser. Overskrift: Fællesskab med DGI. 30 min. Pkt. 6 - PDH fremhæver hovedpunkter. 20 min. Pkt. 7 LNB. Overordnet præsentation. 15 min. Pkt. 8 Økonomisk støtte fra kommunerne har stor bevågenhed fra amternes side, men indlægget må ikke være for detaljeret. Projektet ung skal nævnes i overskriften. JBL og DWK fremlægger. Pkt. 9 Det blev besluttet, at der kun skal ske en kort orientering, hvor der efterlyses input. 15 min. LNB fremlægger. Pkt. 10 CKP informerer om den overordnede politiske begrundelse. SFA supplerer. Pkt Vigtigt, at protestemnet behandles på et overordnet niveau, hvilket præciseres. TKA udarbejder oversigt over protestprocedure med afsæt i Skyttebogen. De 2 amtsformænd fremlægger overordnet. 30 min 2. LNB mener, at emnet drejer sig om fordelingen af antal skytter, som bør behandles på aktivitetsmødet. Peter Buus kommenterer. 10 min. 3. SFA udleverede en kopi af det tidligere besluttede. Det forventes, at Kristen Trap ønsker en ændring af beslutningen om at tilskuddet ikke findes i Amterne kontaktes for at få et overblik over anvendelsen i MLC supplerer. 15 min. Pkt. 12 CKP orienterer omkring spillelovgivningen. CKP oplyser, at der arbejdes med sagen om brug af de militære 6

7 terræner. I alt 15 min. Pkt. 13 LNB fremlægger. 10. Udpegning / valg af DDS repræsentant til Vingstedcentrets bestyrelse pr. 1. oktober 2009 Nye vedtægter vedlagt som bilag 10. DDS skal udpege et bestyrelsesmedlem. Nuværende bestyrelsesmedlem LNB er indstillet på at fortsætte. Udpegningen gælder for perioden til DGIs hovedbestyrelse udpeger sine repræsentanter på møde LNB blev udpeget. 11. Disciplinærsag fra udendørs DM Til orientering om emnet vedlagt TKAs af Bilag 11. TKA opsummerede sagen med henvisning til det udsendte materiale. TKA mener ikke, at det er nødvendigt med en skærpet straf, men at det markeres overfor personen og dennes foreningsformand at personens optræden er helt uacceptabel. Personen blev diskvalificeret ved stævnet, men som opfølgning på sagen er det blevet præciseret hvad en geværrem er på hjemmesiden. LH supplerede, at denne situation var anderledes der hen, at afgørelsen ikke blev efterlevet og at personen reagerede nærmest aggressivt. Der meddeles såvel foreningsformanden som skytten en misbilligelse (SFA udarbejder) 12. Evaluering af landsstævne 2009 i Holbæk m.v. Der skal foregå en evaluering. Sammenfatningsnotat til brug herfor udarbejdet af MLC og PDH. Bilag 12. PDH orienterede med afsæt i udsendt materiale. Holbæk Kommune har givet udtryk for, at kommunen har været særdeles godt tilfreds med forløbet. PDH afventer evalueringsrapporten, som PDH og MLC vil indarbejde i evalueringsmaterialet. CKP orienterede meget kort fra spørgeskemaundersøgelse, hvor der generelt er meget stor tilfredshed kun 2 punkter er fremhævet som ikke så gode, nemlig: Bustransport og bespisningen var for langt væk. Regnskabet viser pr. d.d. et underskud på 2,2 mio.kr., men vi holder os under de 2,5 mio.kr., så det går i den rigtige retning. Også CKP refererede fra møde hvor der var udtrykt stor tilfredshed fra kommunen. Bestyrelsen blev orienteret om FU s behandling af regning fra Holbæk Kommune omkring vandproblem. 7

8 TKA efterlyste DDS udvalgs evaluering af landsstævne PDH undersøger og vender tilbage, idet han fastslog, at udvalgenes tilbagemeldinger skal indgå i den endelige evaluering. MLC deltager i næste møde. TKA efterlyste, hvordan organiserer DDS sig til CKP orienterede kort om beslutning fra FU-møde om skydebanesag i Esbjerg med henblik på landsstævnet i LNB supplerede omkring antal skydebaner og økonomi i Esbjerg. PDH oplyste, at Esbjerg Kommune allerede i 2010 begynder at se på baner m.v. DWK opfordrede til, at DDS bestyrelse afklarer organisering, stævnelængde og udbud af aktiviteter inden vi sætter i gang forhandlinger med Esbjerg Kommune. SFA oplyste, at DGI overvejer helt nye tanker om organisationsmodel, så det kan få indflydelse på hvordan DDS organiserer sig i denne relation. MLC opfordres til at udforme de opklarende spørgsmål til brug ved næste møde. 13. Jubilæumsbog Der skal findes en forfatter til bind 3 af jubilæumsbogen. Det foreslås, at Erling Madsen forespørges om han vil påtage sig opgaven, og rammer for omfang og økonomi skal aftales. 14. Kommissorium for arbejdsgruppen om amtstilskudskriterier Erling Madsen har anmeldt bøgerne og der var enighed om, at Erling Madsen kan kontaktes. SFA indleder forhandling med Erling Madsen og vender tilbage. Revision af kriteriemodellen frem mod budgetåret I fortsættelse af beslutning på aktivitetsmødets formandsdel fastlægges arbejdsgruppens kommissorium. Arbejdsgruppen består af LNB, LH, Frank Lyngsø, Børge Paulsen, Peter Bentsen og MLC. Forslag til kommissorium vedlagt som bilag 14. LNB oplyste at første møde holdes 26. oktober Det indstillede kommissoriet blev godkendt af bestyrelsen. 15. DM 15 m 2010 Som bilag 15:TKAs af TKA anmoder om, at bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med muligheden for at benytte 25 m-banerne 15 m- skydning på forsøgsbasis i TKA redegjorde for de kommende udfordringer for et samlet DM på riffel og orienterede om Henning Kristensens forslag til ombygning af 25 m-banerne. KDU bakker op om denne model. Det er forslået at der i den nærmeste fremtid laves en prøveopstilling. For at afprøve denne løsning inden næste DM. LNB supplerede med overvejelserne omkring en mere permanent løsning også økonomien i projektet skal belyses 8

9 ved forskellige løsninger. Vigtigt at IT-delen tages med i projektet. Der arbejdes videre med sagen. LNB og TKA vender hurtigst muligt tilbage. HK er tovholder. Bestyrelsen gav udtryk for, at det var en god ide at arbejde videre med tankerne. 16. DGI-nyt CKP orienterer, herunder om brug af virtuelle møder. CKP oplyste, at DGI har fokus på årsmødet 2009, idet han oplyste, at årsmødet gøres lidt mere enkelt for at reducere omkostningerne. CKP fortalte kort om virtuelle møder, som er iværksat med afsæt i at bestyrelsen skal spare 25% på mødeomkostningerne. Derfor afprøves ideen i hovedbestyrelsen. HB holder flere virtuelle møder i stedet for fysiske møder CKP orienterede om dette forsøgsforløb. CKP pointerede endnu engang vigtigheden af at Søren Møller deltager - og repræsenterer DDS i landspolitiske emner. 17. Meddelelser Fødselsdage: 14. okt. 09 Ib Nordby, DDS adm., 80 år 16. okt. 09 Henning B. Clausen, Tekn.Forum, 70 år 13. nov.09 Lars Høgh, DDS bestyrelse, 40 år 28. nov.09 Mette Lund Christiansen, DDS adm., 40 år 7. dec.09 Niels Mosgaard, DDS Syd-Østjylland, 85 år Opfølgningsemner: Teknisk Forum fremover Er der en afklaring? Aftale om Ulfborg-terrænet. CKP og SFA har holdt møde med Amtets repræsentanter den Det var ikke muligt at finde en løsning. Amtet vil enten fortsætte den nuværende aftale eller overtage det areal, amtet i sin tid forærede DDS, vederlagsfrit, hvis man skal afholde driftsomkostningerne. Løsningen må formentlig være, at der ikke laves en ny aftale, men at den nuværende aftale så fortsat løber indtil der enten laves en ny aftale eller denne siges op med et aftalt varsel. Generalforsamling SFA orienterer fra DDS Nordsjællands generalforsamling Jyllandsudvalget for Skydning holder repræsentantskabsmøde lørdag den 24. oktober 2009 kl i Skibby. PDH deltager. Receptioner / indvielser: 25. september 2009 holdt Esbjerg Skytteforening indvielse af indendørs baner. LNB deltog. 26. september 2009 Sdr.Omme Skytteforening holdt indvielse af renovering af 15 m bane. CKP deltog. Julefrokost 11. december

10 Kritisk Revision inviteres ikke til at deltage i julemiddagen, som er bestilt på Munkebjerg Hotel ved Vejle. Overnatning samme sted. Forretningsførermøde 29. oktober 2009 Vartov-arkivet Da kulturministeriet ikke vil støtte arkivet økonomisk, og DGI ikke vil bidrage yderligere samt DDS har stoppet sit tilskud, opløses arkivet. Der skal findes løsning for det arkivmateriale Vartov har haft. Nordisk Formandsmøde 2009 Afholdes i Stockholm Dagsorden foreligger ikke endnu. Erfaring fra årets stangskydning vil blive drøftet, hvilket også må forventes med det fremtidige indhold i det nordiske samarbejde. fra generalsekretærmødet 2009 vedlægges til orientering. Bilag 17. Repræsentantskabsmøde 2010 Dette afholdes i Vingstedcentret, der har fået tilbudt et andet stort firmaarrangement, der løber frem til og med fredagen, hvorfor overnatning fra fredag til lørdag for udvalgsmedlemmer mv. må foregå et andet sted (hotel i Vejle) PDH deltager i Jyllandsudvalgets rep. møde. DDS Gæster og udvalgs overnatning fra fredag til lørdag i forbindelse med årsmødet blev af SFA uddybet. Teknisk Forum holder møde ultimo oktober, hvorefter der træffes beslutning. SFA har udsendt orientering omkring DDS Nordsjællands generalforsamling. 18. Projekt fælles uddannelse DWK ønskede emnet drøftet på bestyrelsesmødet. DWK orienterede. DWK ønsker bestyrelsens tilkendegivelse / accept af om man ønsker at støtte Anni Bissø økonomisk i efteruddannelse. Bestyrelsen tilsluttede sig det økonomiske tilskud på kr. 19. Orientering fra FU-mødet FU s beslutning omkring SIUS-anlæg blev skitseret. LNB orienterede kort, herunder omkring problematikken om at få repareret SIUS anlæg og at flere foreninger ønsker at udfase de ældste SIUS anlæg. LNB ønsker en forhandling med Kongsberg om priser. De udfasede SIUS anlæg kan benyttes som reserveanlæg. Skydebanemidlerne har midler som kan indgå i dette projekt. FU har indstillet, at der arbejdes videre med tankerne. Der skal ikke bruges yderligere midler, men alene midler fra skydebanemidlerne. Dette er alene en intern orientering. For fremtiden udsendes FU s dagsorden til hele bestyrelsen inden mødet. 10

11 20. Eventuelt Næste møde: Fredag, 13. november 2009 kl i DGI-byen forud for formandsmødet. TKA har fået oplyst, at DDS intranet nedlægges. SFA oplyste, at der kan blive tale om en ændret platform. SFA pointerede, at det netop er vigtigt, at DDS har et intranet sfa/nk 11

Åbent referat af bestyrelsesmøde 6/2008

Åbent referat af bestyrelsesmøde 6/2008 Åbent referat af bestyrelsesmøde 6/2008 Tid: Torsdag, 28. august 2008 kl. 10.00 til 17.00 Sted: Mødet afholdtes i administrationen i Vingsted Deltagere: Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009

Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009 Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009 Tid: Fredag, 9. oktober 2009 kl. 14.00 16.30 Sted: Deltagere: Dagsorden: CPH konferencecenter, DGI-byen, Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde 9/2008

Åbent referat af bestyrelsesmøde 9/2008 Åbent referat af bestyrelsesmøde 9/2008 Tid: Fredag, 12. december 2008 kl. 13.30 til 16.40 Sted: Deltagere: Mødet afholdtes i administrationen, Vingsted Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde 11/2006

Åbent referat af bestyrelsesmøde 11/2006 Åbent referat af bestyrelsesmøde 11/2006 Tid: Fredag den 10. november 2006 kl. 14.30 18.00 Sted: Mødet afholdtes på Hotel Jacob Gade i Vejle Deltagere: Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

ÅBENT REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 6/2005

ÅBENT REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 6/2005 ÅBENT REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 6/2005 TID: Onsdag den 11. maj 2005 kl. 18.30 22.15 STED: Mødet afholdtes i administrationen i Vingsted DELTAGERE: Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB), Yngve

Læs mere

De Danske Skytteforeningers Formandsmøde lørdag 14. november 2009 i DGI byen, København

De Danske Skytteforeningers Formandsmøde lørdag 14. november 2009 i DGI byen, København De Danske Skytteforeningers Formandsmøde lørdag 14. november 2009 i DGI byen, København Deltagere: DDS Nordjylland, Peter Bentsen DDS Thy Mors, Anders K. Jørgensen DDS Vestjylland, Aksel Refling Nielsen

Læs mere

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 TID: Tirsdag den 31. januar 2006 kl. 14.00 18.00 STED: Mødet afholdtes ved Revisionsfirmaet Ernst & Young i Odense DELTAGERE: Christian Kjær Pedersen (CKP),

Læs mere

ÅBENT REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 3/2005

ÅBENT REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 3/2005 ÅBENT REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 3/2005 TID: Fredag den 25. februar 2005 kl. 13.00 17.30 STED: DELTAGERE: Mødet afholdtes i administrationen i Vingsted Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2005

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2005 ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2005 TID: Tirsdag den 1. februar 2005 kl. 14.00 16.30 STED: Mødet afholdtes ved Ernst & Young i Odense DELTAGERE: Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 3/2005

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 3/2005 ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 3/2005 TID: Tirsdag den 12. april 2005 kl. 15.00 17.30 STED: Mødet afholdes i administrationen i Vingsted DELTAGERE: Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

Tid: Onsdag den 16. januar 2013 kl Søren Brixen (SB), Troels Rasmussen (TR) og Steen Tinning (STI)

Tid: Onsdag den 16. januar 2013 kl Søren Brixen (SB), Troels Rasmussen (TR) og Steen Tinning (STI) Referat DIREKTIONSMØDE Tid: Onsdag den 16. januar 2013 kl. 08.30-10.30 Sted: Deltagere: Søren Brixens kontor Søren Brixen (SB), Troels Rasmussen (TR) og Steen Tinning (STI) Afbud fra Birgit Gjøl Nielsen

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde.

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde. Referart Skytteudvalgsmødet den 3/12 2014 Deltagere: Frank Lyngsø, Kjeld Karbæk, René Mortensen, Oscar Sjøgren, Robert Larsen, Johnny Jensen og Sigurd Jensen (referent) Fra kontoret deltog Mikael Green

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Fremtidens idrætsstruktur og økonomi. Efterår 2012

Fremtidens idrætsstruktur og økonomi. Efterår 2012 Fremtidens idrætsstruktur og økonomi Efterår 2012 Hvorfor fusion? Program: Historikken bag den aftale vi har i dag Udviklingen fra 1992 til 2012 Kulturministeriets krav om udredning 2014 Fusionsaftalens

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2/2015 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 2/2015 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 2/2015 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 19. maj 2015 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere: Bestyrelsen:

Læs mere

Referat landsudvalget DGI skydning møde nr. 08/2014. Fællesmøde med SKB.DK bestyrelse. Dato: Tirsdag den 25/11 kl. 18.00 21.00

Referat landsudvalget DGI skydning møde nr. 08/2014. Fællesmøde med SKB.DK bestyrelse. Dato: Tirsdag den 25/11 kl. 18.00 21.00 Vingsted d. 19. november 2014 Referat landsudvalget DGI skydning møde nr. 08/2014 Fællesmøde med SKB.DK bestyrelse Dato: Tirsdag den 25/11 kl. 18.00 21.00 Sted: Praktik: Deltagere: Vingsted Hotel og Kongrescenter

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 11. december 2012 Tid: Kl. 13-15 Sted: KL-huset, lokale S-06 Afbud: Niels Højberg, Jann Hansen, Nich Bendtsen Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Hans Berthelsen, direktør

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 3/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 3/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Mandag den 26. maj 2014 kl. 14.30 18.15 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden Skydeudvalgsmøde den 5. november 2014 Deltagere: Kjeld Karbæk, Johnny Larsen, Oscar Sjøgreen, Robert Larsen, René Mortensen og Sigurd Jensen (referent) Endvidere deltog fra administrationen og Afbud: Frank

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6-2011/12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer og Peter Frederiksen

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. Robert bød velkommen.

Dagsorden Referat Ansv. Robert bød velkommen. Referat Skytteudvalgsmøde Onsdag den 7. januar kl. 17:00 Vi starter med en bid brød Sted: DGI kontoret, Nyvang 25, 4300 Holbæk Deltagere: Robert, Oscar,, Johnny, Frank, René og Sigurd Afbud: Ingen Dagsorden

Læs mere

Tid: Onsdag den 9. januar 2013 kl Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen og Steen Tinning (STI)

Tid: Onsdag den 9. januar 2013 kl Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen og Steen Tinning (STI) Referat DIREKTIONSMØDE Tid: Onsdag den 9. januar 2013 kl. 10.00-11.30 Sted: Deltagere: Søren Brixens kontor Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen og Steen Tinning (STI) Afbud fra Birgit Gjøl Nielsen (BGN)

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Referat til FU-møde. Mødedag...: 4. november 2010 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten

Referat til FU-møde. Mødedag...: 4. november 2010 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Referat til FU-møde Mødedag...: 4. november 2010 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ) Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Vedtægter DGI Midtjylland

Vedtægter DGI Midtjylland 1 - Navn Vedtægter DGI Midtjylland Landsdelsforeningens navn er DGI Midtjylland Danske Gymnastik og Idrætsforeninger Midtjylland. 2 - Formål DGI Midtjylland vil styrke de frivillige foreninger som ramme

Læs mere

Tid: Onsdag den 28. november 2012 kl. 13.00-15.00 Søren Brixens kontor

Tid: Onsdag den 28. november 2012 kl. 13.00-15.00 Søren Brixens kontor Referat DIREKTIONSMØDE Tid: Onsdag den 28. november 2012 kl. 13.00-15.00 Sted: Søren Brixens kontor Deltagere: Søren Brixen (SB), Birgit Gjøl Nielsen (BGN), Karen Friis Nielsen, Troels Rasmussen, (TR),

Læs mere

Skagen Rådhus, Byrådssalen

Skagen Rådhus, Byrådssalen Page 1 of 8 Referat Direktionsgruppen Ordinært møde Dato Tid Sted 13. januar 2005 09:00 Skagen Rådhus, Byrådssalen NB. Der serveres en let frokost i kantinen kl. 12.00. Sekretariatschef Henriette B. Wandborg

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30 Referat fra FU-møde Mødedag...: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Henning Dam (HD) Ordstyrer: Carl Aage Sørensen Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 REFERAT HB 03 Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret.

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar 2015 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere

Referat. Menighedsrådsmøde Dagsorden Pkt. 1. Ad pkt. 1.

Referat. Menighedsrådsmøde  Dagsorden Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 12. marts 2013, side 1 af 6 Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Flemming

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 BESLUTNINGSREFERAT HB01 2017/2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 på Hotel Scandic, Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Kl. 17:30-22:00 Deltagere René Toft, Formand Jens Dall-Hansen,

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 9/2011

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 9/2011 TIL SKYDEBANEUDVALGET Vingsted, den 15. november 2011 mlc REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 9/2011 STED: Mødet blev afholdt på Hotel Ærø i Svendborg og i Arena Assens. TIDSPUNKT: Den 11. og 12. november 2011 DELTAGERE:

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16.

Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16. Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16.00) Deltagere: Bo Runge-Dalager Torben Greve Michel van

Læs mere

Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde i Dagtilbudsdistrikt Holbæk By Onsdag d. 9/ kl i Bispehøjens Børnegård

Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde i Dagtilbudsdistrikt Holbæk By Onsdag d. 9/ kl i Bispehøjens Børnegård Dagsorden i overskrifter: Punkt 0 Præsentation af børnehus (kl. 18.40 19.00)... 1 Punkt 1 Godkendelse og underskrift af referat, herunder udestående punkter. Valg af referent og ordstyrer. (kl. 19.00 19.05)...

Læs mere

Forretningsorden for DAF s bestyrelse

Forretningsorden for DAF s bestyrelse for DAF s bestyrelse Fremlagt for DAF s bestyrelse til vedtagelse på bestyrelsesmøde den 17/12 2014 Forbundets ledelse Bestyrelsen forestår ledelsen af forbundets anliggender, og skal sørge for en forsvarlig

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Danmark

Vedtægter for Skydebaneforeningen Danmark Vedtægter for Skydebaneforeningen Danmark VINGSTEDVEJ 27 DK-7182 BREDSTEN T: +45 76 65 67 25 F: +45 75 86 54 75 CVR: 65 70 32 11 WWW.SKYDEBANEFORENINGEN.DK 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Generalforsamling 11. maj 2015

Generalforsamling 11. maj 2015 1 of 7 Generalforsamling 11. maj 2015 Dagsorden / Referat 11. maj 2015, kl. 16.30 Sted: Tyrrisvej 14, Følle, 8410 Rønde. Medlemmer: Anders Peter Rasmussen Anette Quist Busk Christian Haubuf Claus Wistoft

Læs mere

Indstilling Bestyrelsen skal drøfte indstillingen og evt. forslag til ændringer og tilføjelser.

Indstilling Bestyrelsen skal drøfte indstillingen og evt. forslag til ændringer og tilføjelser. Dagsorden - bestyrelsesmøde Mandag d. 10. december 2012 - kl. 17.00-19.00 og efterfølgende julefrokost hos Rie, Ringkøbingvej 113, Snejbjerg, 7400 Herning Deltagere: Per Bang (mødeleder), Rie Merrild Dieckmann,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 01/

Referat af bestyrelsesmøde 01/ Referat af bestyrelsesmøde 01/122010 Punkter på dagsordenen: 1. Protokol 2. Valg af næstformand 3. Budget for 2011 4. Orientering om byggeriet 5. Rygning 6. Meddelelser fra formanden 7. Meddelelser fra

Læs mere

Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Journalnr. Emne Aktion 01-014-15 Den lille positive De fleste bidrog. 01-015-15 Protokol fra

Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Journalnr. Emne Aktion 01-014-15 Den lille positive De fleste bidrog. 01-015-15 Protokol fra Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 10. september 2015 kl. 1630-1900 Sted : HAB s administration Udsendt : 4. september 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2015 Dato: Mandag den 26. januar 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Mads

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Kritisk revisionsprotokollat 2014

Kritisk revisionsprotokollat 2014 Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32 B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Kritisk revisionsprotokollat 2014 1. Indledning Klarup/Grenaa 6. april 2015 Revisionsprotokollatet er udarbejdet

Læs mere

Aftale mellem. DGI ##### og DDS ##### om fusion

Aftale mellem. DGI ##### og DDS ##### om fusion Aftale mellem DGI ##### og DDS ##### om fusion Bestyrelserne i Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger ##### og DDS ##### er enige om at fusionere de to landsdelsforeninger med virkning fra den 1. januar

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg børn og unge

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg børn og unge Områdeudvalg børn og unge BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 08/2011 Sted : Mødelokal 8, Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 13. september 2011 Start kl. : 9:00 Slut kl. : 11:15 Medlemmer (Ledelsen) Deltog

Læs mere

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 12 den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Mødet blev holdt på Idrætsefterskolen Ulbølle med følgende dagsorden: Deltagere: Erik

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 REFERAT 2014 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Fraværende uden afbud: Observatør.: Referent: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt (Deltog fra kl. 17.40) Ingolf Lind-Holm Roar

Læs mere

i. Intern fordeling af ansvarsområder (f.eks. høringssvar) formel forretningsgang 2. Muligt fælles projekt (evt. i samarbejde med DSR?

i. Intern fordeling af ansvarsområder (f.eks. høringssvar) formel forretningsgang 2. Muligt fælles projekt (evt. i samarbejde med DSR? Referat: 17. september 2012 14. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Mandag d. 3. september, 2012 kl. 10.00 16.00 Sted Mødeleder Referent Lindhardt Leanne Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark.

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs engelske gruppemøde onsdag den 24. november 2010 kl. 17.30 på Hotel Hedegården, Valdemar Poulsens Vej 4, 7100 Vejle tlf.

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 REFERAT 2017 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 06-02-2017 10:15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 Deltagerfortegnelse...3 1. Godkendelse af dagsorden og referat...4 1.1. Godkendelse af

Læs mere

Juridisk Kontor. Offentligt referat. til mødet i. Havnebestyrelsen. 4. september 2017 i Havnekontoret

Juridisk Kontor. Offentligt referat. til mødet i. Havnebestyrelsen. 4. september 2017 i Havnekontoret Juridisk Kontor Offentligt referat til mødet i Havnebestyrelsen 4. september 2017 i Havnekontoret Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 19 Underskrive referat fra seneste møde 1 20 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 5/2005

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 5/2005 TIL SKYDEBANEUDVALGET Vingsted, den 14. juni 2005 JN REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 5/2005 STED: Mødet afholdes i administrationen i Vingsted TIDSPUNKT: Den 13. juni 2005 kl. 17.30 DELTAGERE: Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Som bilag vedlægges endvidere oversigt over arrangementer i BL s kreds 2.

Som bilag vedlægges endvidere oversigt over arrangementer i BL s kreds 2. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Lisbeth Blom, Annette Sørensen, Richard D. Jensen og Henriette Larsen L = lukket dagsordenspunkt,

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 21.35 i Borgerhuset Referat Afbud: Paw Nielsen, Dennis Lund og Stine Andersen. 20/2014: Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. 9. oktober 2012. Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK),

Læs mere

FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 25. februar kl. 17:00 Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby

FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 25. februar kl. 17:00 Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 25. februar kl. 17:00 Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby Referat Følgende deltog i mødet Henrik

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

12. Bordet rundt, herunder (såfremt der er nyt) orientering fra børneudvalg, ungdomsudvalg, seniorherrer, seniordamer 13.

12. Bordet rundt, herunder (såfremt der er nyt) orientering fra børneudvalg, ungdomsudvalg, seniorherrer, seniordamer 13. Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde mandag den 20. januar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst Fremtidig regnskabsfører Lene Laursen

Læs mere

PROGRAM. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Storkøbenhavn

PROGRAM. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Storkøbenhavn PROGRAM 2010 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Storkøbenhavn Mere idræt og fællesskab i DGI Nordøstsjælland Grundlaget for en fusion mellem DGI Nordsjælland og DGI Storkøbenhavn

Læs mere

Godkendelse af dagsorden og opfølgning:

Godkendelse af dagsorden og opfølgning: DGI Sydøstjyllands landsdelsbestyrelse. DGI Sydøstjyllands ledergruppe Til orientering med bilag for Kasper Tikøb, førstesuppleant LB Claus Graversen, andensuppleant LB Henning Rasmussen (kritisk revisor)

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 1. december 2014 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Lone Karakavuk ( ) Ella Bertelsen

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Integrationsråd. Sekretariat Borger & Arbejdsmarked. Referat af møde 22. maj 2013, kl. 17.00-19.00 på Esbjerg Hovedbibliotek, mødelokale 11.

Integrationsråd. Sekretariat Borger & Arbejdsmarked. Referat af møde 22. maj 2013, kl. 17.00-19.00 på Esbjerg Hovedbibliotek, mødelokale 11. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 3. juni 2013 Sagsbehandler Per Hedevang Telefon direkte +45 76 16 92 95 Sagsid 2013-267 Integrationsråd Referat af møde 22. maj 2013, kl. 17.00-19.00 på Esbjerg Hovedbibliotek,

Læs mere