Åbent referat af bestyrelsesmøde 7/2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat af bestyrelsesmøde 7/2009"

Transkript

1 Åbent referat af bestyrelsesmøde 7/2009 Tid: Lørdag, 10. oktober 2009 kl Sted: DGI-byens Hotel, mødelokale 10. Deltagere: Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB), Preben D. Hermansen (PDH), Jens Bo Laursen (JBL), Torben Klit Andersen (TKA), Dagmar W. Keinicke (DWK), Steve Lindhardt (SL) Lars Høgh (LH), Steen F. Andersen (SFA), Tatjana Stegelmann (TS) og Nina Kingo (NK). Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Rapport fra kritisk revision 4. Budget Revision af strategiplan Organisationsstruktur, herunder drøftelse af oplæg til formandsmødet 7. Status integreret administrativt samarbejde DDS-DGI 8. Kommunikationsstrategi, slogan m.m. 9. Formandsmøde 2009, kommenteret dagsorden 10. Udpegning / valg af DDS repræsentant til Vingstedcentrets bestyrelse pr. 1. oktober Disciplinærsag fra udendørs DM 12. Evaluering af landsstævne 2009 i Holbæk, 13. Jubilæumsbog 14. Kommissorium for arbejdsgruppen om amtstilskudskriterier 15. DM 15 m DGI-nyt 17. Meddelelser 18. Projekt fælles uddannelse 19. Orientering fra FU 20. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Som nye punkter til dagsordenen blev indføjet: 18. Projekt fælles uddannelse Kursus-ansøgning 19. Nyt fra FU - Orientering fra FU-møde af møde 25. august 2009 godkendes. Godkendt 3. Rapport fra kritisk revision Rapport af vedlagt som bilag 3. Det indstilles, at rapporten tages til efterretning. Rapporten blev taget til efterretning. 4. Budget 2010 Vedlagt det endelige budgetforslag til bestyrelsens godkendelse, så materialet kan sendes ud til formandsmødets behandling. Det foreslås, at behandlingen tager udgangspunkt i det nye 1

2 sammenfatningsnotat. 3. behandling af budget Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget. 5. Revision af strategiplan 2011 FU har arbejdet med emnet baseret på bestyrelsens indledende drøftelse. Punktet skal vendes på formandsmødet, hvor der er tænkt gruppearbejde eller lignende ud fra nogle få skarpe spørgsmål, som TSH og SFA vil lave. FU har bedt en arbejdsgruppe komme med indspil i debatten om aktiviteterne. En sammenfatning heraf vedlagt som bilag 5 til bestyrelsens drøftelse. Det er som bekendt tanken, at plan 2011 skal erstattes af en plan CKP redegjorde for sagen herunder i forhold til fremlæggelsen på formandsmødet og vigtigheden af at se fremad forberede os på fremtiden. Punktet er sat på for at se om vi kan spille noget ind, herunder vigtigheden af at høre hvad andre også andre end DDS egne udvalg har af synspunkter. TKA ønsker at vende sagen med sit udvalg TKA efterlyser en tidsplan og handlingsplan for arbejdet. SFA oplyste, at CKP har udarbejdet en tidsplan, hvor emnet drøftes på formandsmødet og godkendes på årsmødet, men SFA er enig i, at tidsplanen er skredet og er enig i, at sagen ikke er forberedt godt nok og bør behandles bedre inden den fremlægges. Der var bred enighed om, at bestyrelsen skal behandle emnet bedre inden det fremlægges for amterne, herunder en gennemdrøftelse i aktivitetsudvalgene. Emnet vendes kort på det forestående formandsmøde. Aktivitetsmøderne kan også bidrage til en ny plan. CKP fremhævede vigtigheden af, at der tænkes fremadrettet. LH gav udtryk for at han kunne frygte en parallelproces af dette emne i forhold til Tommy Hauns fremhævelse af behovet for nytænkning. LNB og CKP pointerede at tankerne omkring nytænkning under ingen omstændigheder var udarbejdet med henblik på at disse skulle fremlægges men kun et spørgsmål om inspiration til arbejdsgruppen. Det blev besluttet, at der skal arbejdes med en ny procesplan og form. 6. Organisationsstruktur af arbejdsgruppens møde vedlagt som bilag 6. De enkelte emner blev gennemgået med udgangspunkt i notatets rækkefølge, idet udfaldet af bestyrelsens drøftelser på de enkelte punkter vil blive forelagt formandsmødet til debat med henblik på udarbejdelse af årsmødeforslag. 2

3 CKP gjorde status. Punkterne blev gennemgået. 1. Enig 2. SBU-formand ikke født næstformand, men et bestyrelsesmedlem bør indgå i SBU. SBU nævnes ikke i vedtægterne fremover. Uddannelse bør have direkte repræsentant i bestyrelsen. Enig. 3. Enig 4. Enig. 5. Enig 6. Enig 7. Procedure for indstillinger til udvalgene blev drøftet. Det skal ikke være et fast krav, at amterne skal høres først, men amterne kan naturligvis stille personer i forslag. Personerne udpeges for et år ad gangen, men fortsætter i princippet i den tid som man ønsker. Den indstillede person skal have kompetencer og være en stærk ressourceperson. Udpegningerne sker umiddelbart efter årsmødet. 8. Enig, UDU indføjes 9. Enig 10. Enig 11. TKA fremhævede, at samarbejdet med DGI gør, at det er vanskeligt med denne forskel, det betyder at vi må følge DGI og så håbe, at DGI finder en anden betegnelse. LNB nævnte navnet regioner kan komme i spil om nogle år, men det er ikke hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt, idet dette kræver at de statslige regioner forsvinder. JBL mener ligeledes, at DDS bør benytte de samme termer som DGI. Der var enighed om, at ingen af navnene er særligt gode. Begrebet landsdelsforening fremsættes som forslag. 12. Enig for et år ad gangen. 13. Enig 14. Arbejdsgruppen anbefaler overgangsordningen hvor alle bestyrelsesposter er på valg for hhv. 1 og 2 år. At der for nye udvalgsmedlemmer som udpeges sker en overlapningsperiode. Der skal kun være aktivitetsmøde for de 3 aktivitetsudvalg. Projektopgaver for afgåede bestyrelsesmedlemmer blev drøftet. Der var enighed om, at sådanne opgaver er en god ide, men bør afklares ad hoc. TKA foreslog en form for Aftrædelsessamtale, hvor emnet kan drøftes. Dette gælder også for udvalgsmedlemmer. LNB opfordrer ligeledes til, at folk selv giver udtryk for ønsker for projektopgaver. 7. Status integreret administrativt samarbejde DDS-DGI SFA orienterede, herunder om fremtidig personalebemanding, status for omflytninger og medarbejderordninger. Det besluttedes, at de to bestyrelser holder møde om samarbejdet politisk og administrativt om aftenen. SFA orienterede generelt, herunder omkring 1.flytning, forandringsfasen med at få nye medarbejdere / kolleger. 3

4 Harmonisering her fremhævede SFA det vanskelige omkring harmonisering af arbejdstid, pauser, frokostordning o.m.a. Den fremtidige medarbejder bemanding blev omtalt. DDS er presset på nuværende tidspunkt. DDS tager afsked med 4 medarbejdere det kan bestemt mærkes. Der er søgt ny person til aktivitetsafdelingen, TSH arbejder med sagen. Derudover køber DDS timer ved DGI til afløsning af PNH og JØ s opgaver. DGI har peget på en af deres medarbejdere som kan overtage nogle af opgaverne i SKV med ikrafttrædelse pr. 1. november, medarbejderen skal sidde på SKV-kontoret halvtids. SFA redegjorde herfor. Fælles systemer. Hvis der skal findes nogle rationaliseringer er det nødvendigt at bruge nogle fælles systemer bl.a. til adressestyring og økonomi o.m.a. SFA ønsker bestyrelsens bud på hvor hurtigt dette kan gå. SFA har deltaget i chefforum det som svarer til DDS forretningsførermøde hvor SFA pointerede, at der ikke er sket en fusion, men et samarbejdet på landsplan som ligeledes findes flere steder på amtsniveau. SFA mener ikke DDS er nået langt nok på de 17 år hvor assosieringsaftalen har eksisteret. Det er vores styrke at vi er os selv, men også vores svaghed. Bestyrelsen bør overveje om tiden er til at gøre op med den politik hvor DDS isolerer sig. Hvis det skal flytte noget bør DGI og DDS bestyrelser drøfte dette og f.eks. til næste år bør man sætte sig sammen med amtsformænd og landsdelsformænd og drøfte hvad vil man med dette samarbejde og få en forventningsafstemning og tiden er nået til at man stiller krav til hinanden. DWK tror, at der er mange som gerne vil dette samarbejde, og at bestyrelsen godt kan presse på for yderligere samarbejde. LNB nævnte, at det bør overvejes om DDS kan tilbyde fælles bogføring for amterne. LNB forventer, at fælles kontorer, og andre gode erfaringer spredes over kort tid, men der er steder hvor der er nogle hindringer og hvor DDS bestyrelse ikke kan diktere en løsning. TKA oplyste at der kommer mange reaktioner fra forskellige sider. Enig med SFA i forhold til amterne. Opfordrede til at der tages drøftelse med amterne om øget samarbejde, og evt. overveje direkte tilskud hvor det er relevant. Der er en meget stor opgave i at gøre det klart, at amtsformændene er politiske formænd og ikke aktivitetsformænd. Medarbejderreaktionen blev drøftet. TKA opfordrede til, at SFA tager situationen meget alvorligt og tager de nødvendige samtaler med medarbejderne. Det er en meget stor ledelsesmæssig opgave. LH ser også udfordringer i forhold til amtskontorerne. Det er også vigtigt at amterne integreres i dette samarbejde og er enige i at det er en god ide, så også amterne støtter op om 4

5 opgaverne. Enig med TKA i, at det er vigtigt at alle medarbejdere føler ejerskab i forhold til projektet, for at opnå den ønskede synergieffekt. JBL omtalte ligeledes samarbejdet med amterne, således at amterne også får glæde af DGI-synergien. Støtter vigtigheden i at leder og mellemledere følger op på signalerne og holder samtaler. PDH fremhævede ligeledes samarbejdet på amtsniveau er af stor vigtighed men tror, at det er på vej. Et godt men kærligt spark er nok vigtigt. CKP fremhævede vigtigheden i at alt det som Søren Møller gør for DDS erne synliggøres. CKP er overbevist om, at det administrative samarbejde som er iværksat påvirker på amtsniveauet, og et spark er nok nødvendigt, men samarbejdet skal ske fordi amterne synes det er en god ide. CKP omtalte ligeledes medarbejdersituationen, idet CKP oplyste, at hans opfattelse var, at der er en god stemning i Vingsted, men det vil være forskelligt fra medarbejder til medarbejder og det vil tage tid. SFA finder det er en god ide med fælles bogføring, kunne komme på tale som et forsøg. Ressourcespørgsmålet blev omtalt. Samspillet er en helhed både politisk, administrativt og aktivitetsmæssigt. SFA mener, at tiden er inde til større fokus. Der var fuld støtte fra bestyrelsen til SFA s håndtering af hele processen. Der var en generel drøftelse af vigtigheden af DDSamtsformænd deltager i DGI s årsmøde og at det skal præciseres overfor amtsformændene på DDS formandsmøde. CKP pointerede vigtigheden i at alle amter deltager. 8. Kommunikationsstrategi, slogan m.m. Som et led i det integrerede samarbejde vil det blive tilstræbt, at vi kommunikationsmæssigt og markedsføringsmæssigt gør det bedre. SFA og HV vil løbende drøfte dette med kommunikationsafdelingen med inddragelse af bl.a. Kim Vejrup. Baseret på input fra DDS har Kim V. lovet at give forslag til en kommunikationsstrategi. Endvidere er det i direktionen drøftet, hvordan DDS og DGI kan signalere det tættere samarbejde med respekt af de to selvstændige organisationer. Direktionen foreslår, at det sker ved at benytte et fælles slogan: Idræt og fællesskab. Idéen med dette slogan er endvidere, at det i kort form kan angive hvad vi står for. Bilag 8: Materiale, der belyser hvordan et fælles slogan kan bruges. Emnet behandledes også af DGIs hovedbestyrelse (på møde 6.10.), og det er indstillingen, at de to bestyrelser beslutter, at 5

6 bruge et fælles slogan, nemlig idræt og fællesskab. Hvis dette ikke bliver tilfældet, må hver organisation derefter vurdere, om man vil arbejde med et slogan. Slogan skal bruges sammen med hver organisations eget navn og logo. SFA præsenterede pp-slides, og pointerede, at der ikke ændres på navn og logo. Præsentationen er udarbejdet af DGIs Maja Bursøe, og dermed et godt eksempel på samarbejdet med DGI. Der var fuld opbakning til præsentationen. God ide nødvendigt med skabeloner, og at udvalgene tænkes ind i disse. Det fælles slogan blev således godkendt. 9. Formandsmøde 2009 Kommenteret dagsorden bilag 9. Med afsæt i den til bestyrelsen udsendte kommenterede dagsorden blev punktet behandlet. Bestyrelsen foreslår SFA som mødeleder. Budget fremlægges af TKA. Estimeret tid: 90 min. Pkt. 3 CKP. 30 min. Pkt. 4 LH opsummerer i forhold til amterne. LH sender materiale ud til bestyrelsen i god tid inden formandsmødet. Gode eksemplar som er lykkedes fremhæves. 45 min. Pkt. 5 CKP rusker lidt op i DDS amtsforeninger med afsæt i tidligere drøftelser. Overskrift: Fællesskab med DGI. 30 min. Pkt. 6 - PDH fremhæver hovedpunkter. 20 min. Pkt. 7 LNB. Overordnet præsentation. 15 min. Pkt. 8 Økonomisk støtte fra kommunerne har stor bevågenhed fra amternes side, men indlægget må ikke være for detaljeret. Projektet ung skal nævnes i overskriften. JBL og DWK fremlægger. Pkt. 9 Det blev besluttet, at der kun skal ske en kort orientering, hvor der efterlyses input. 15 min. LNB fremlægger. Pkt. 10 CKP informerer om den overordnede politiske begrundelse. SFA supplerer. Pkt Vigtigt, at protestemnet behandles på et overordnet niveau, hvilket præciseres. TKA udarbejder oversigt over protestprocedure med afsæt i Skyttebogen. De 2 amtsformænd fremlægger overordnet. 30 min 2. LNB mener, at emnet drejer sig om fordelingen af antal skytter, som bør behandles på aktivitetsmødet. Peter Buus kommenterer. 10 min. 3. SFA udleverede en kopi af det tidligere besluttede. Det forventes, at Kristen Trap ønsker en ændring af beslutningen om at tilskuddet ikke findes i Amterne kontaktes for at få et overblik over anvendelsen i MLC supplerer. 15 min. Pkt. 12 CKP orienterer omkring spillelovgivningen. CKP oplyser, at der arbejdes med sagen om brug af de militære 6

7 terræner. I alt 15 min. Pkt. 13 LNB fremlægger. 10. Udpegning / valg af DDS repræsentant til Vingstedcentrets bestyrelse pr. 1. oktober 2009 Nye vedtægter vedlagt som bilag 10. DDS skal udpege et bestyrelsesmedlem. Nuværende bestyrelsesmedlem LNB er indstillet på at fortsætte. Udpegningen gælder for perioden til DGIs hovedbestyrelse udpeger sine repræsentanter på møde LNB blev udpeget. 11. Disciplinærsag fra udendørs DM Til orientering om emnet vedlagt TKAs af Bilag 11. TKA opsummerede sagen med henvisning til det udsendte materiale. TKA mener ikke, at det er nødvendigt med en skærpet straf, men at det markeres overfor personen og dennes foreningsformand at personens optræden er helt uacceptabel. Personen blev diskvalificeret ved stævnet, men som opfølgning på sagen er det blevet præciseret hvad en geværrem er på hjemmesiden. LH supplerede, at denne situation var anderledes der hen, at afgørelsen ikke blev efterlevet og at personen reagerede nærmest aggressivt. Der meddeles såvel foreningsformanden som skytten en misbilligelse (SFA udarbejder) 12. Evaluering af landsstævne 2009 i Holbæk m.v. Der skal foregå en evaluering. Sammenfatningsnotat til brug herfor udarbejdet af MLC og PDH. Bilag 12. PDH orienterede med afsæt i udsendt materiale. Holbæk Kommune har givet udtryk for, at kommunen har været særdeles godt tilfreds med forløbet. PDH afventer evalueringsrapporten, som PDH og MLC vil indarbejde i evalueringsmaterialet. CKP orienterede meget kort fra spørgeskemaundersøgelse, hvor der generelt er meget stor tilfredshed kun 2 punkter er fremhævet som ikke så gode, nemlig: Bustransport og bespisningen var for langt væk. Regnskabet viser pr. d.d. et underskud på 2,2 mio.kr., men vi holder os under de 2,5 mio.kr., så det går i den rigtige retning. Også CKP refererede fra møde hvor der var udtrykt stor tilfredshed fra kommunen. Bestyrelsen blev orienteret om FU s behandling af regning fra Holbæk Kommune omkring vandproblem. 7

8 TKA efterlyste DDS udvalgs evaluering af landsstævne PDH undersøger og vender tilbage, idet han fastslog, at udvalgenes tilbagemeldinger skal indgå i den endelige evaluering. MLC deltager i næste møde. TKA efterlyste, hvordan organiserer DDS sig til CKP orienterede kort om beslutning fra FU-møde om skydebanesag i Esbjerg med henblik på landsstævnet i LNB supplerede omkring antal skydebaner og økonomi i Esbjerg. PDH oplyste, at Esbjerg Kommune allerede i 2010 begynder at se på baner m.v. DWK opfordrede til, at DDS bestyrelse afklarer organisering, stævnelængde og udbud af aktiviteter inden vi sætter i gang forhandlinger med Esbjerg Kommune. SFA oplyste, at DGI overvejer helt nye tanker om organisationsmodel, så det kan få indflydelse på hvordan DDS organiserer sig i denne relation. MLC opfordres til at udforme de opklarende spørgsmål til brug ved næste møde. 13. Jubilæumsbog Der skal findes en forfatter til bind 3 af jubilæumsbogen. Det foreslås, at Erling Madsen forespørges om han vil påtage sig opgaven, og rammer for omfang og økonomi skal aftales. 14. Kommissorium for arbejdsgruppen om amtstilskudskriterier Erling Madsen har anmeldt bøgerne og der var enighed om, at Erling Madsen kan kontaktes. SFA indleder forhandling med Erling Madsen og vender tilbage. Revision af kriteriemodellen frem mod budgetåret I fortsættelse af beslutning på aktivitetsmødets formandsdel fastlægges arbejdsgruppens kommissorium. Arbejdsgruppen består af LNB, LH, Frank Lyngsø, Børge Paulsen, Peter Bentsen og MLC. Forslag til kommissorium vedlagt som bilag 14. LNB oplyste at første møde holdes 26. oktober Det indstillede kommissoriet blev godkendt af bestyrelsen. 15. DM 15 m 2010 Som bilag 15:TKAs af TKA anmoder om, at bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med muligheden for at benytte 25 m-banerne 15 m- skydning på forsøgsbasis i TKA redegjorde for de kommende udfordringer for et samlet DM på riffel og orienterede om Henning Kristensens forslag til ombygning af 25 m-banerne. KDU bakker op om denne model. Det er forslået at der i den nærmeste fremtid laves en prøveopstilling. For at afprøve denne løsning inden næste DM. LNB supplerede med overvejelserne omkring en mere permanent løsning også økonomien i projektet skal belyses 8

9 ved forskellige løsninger. Vigtigt at IT-delen tages med i projektet. Der arbejdes videre med sagen. LNB og TKA vender hurtigst muligt tilbage. HK er tovholder. Bestyrelsen gav udtryk for, at det var en god ide at arbejde videre med tankerne. 16. DGI-nyt CKP orienterer, herunder om brug af virtuelle møder. CKP oplyste, at DGI har fokus på årsmødet 2009, idet han oplyste, at årsmødet gøres lidt mere enkelt for at reducere omkostningerne. CKP fortalte kort om virtuelle møder, som er iværksat med afsæt i at bestyrelsen skal spare 25% på mødeomkostningerne. Derfor afprøves ideen i hovedbestyrelsen. HB holder flere virtuelle møder i stedet for fysiske møder CKP orienterede om dette forsøgsforløb. CKP pointerede endnu engang vigtigheden af at Søren Møller deltager - og repræsenterer DDS i landspolitiske emner. 17. Meddelelser Fødselsdage: 14. okt. 09 Ib Nordby, DDS adm., 80 år 16. okt. 09 Henning B. Clausen, Tekn.Forum, 70 år 13. nov.09 Lars Høgh, DDS bestyrelse, 40 år 28. nov.09 Mette Lund Christiansen, DDS adm., 40 år 7. dec.09 Niels Mosgaard, DDS Syd-Østjylland, 85 år Opfølgningsemner: Teknisk Forum fremover Er der en afklaring? Aftale om Ulfborg-terrænet. CKP og SFA har holdt møde med Amtets repræsentanter den Det var ikke muligt at finde en løsning. Amtet vil enten fortsætte den nuværende aftale eller overtage det areal, amtet i sin tid forærede DDS, vederlagsfrit, hvis man skal afholde driftsomkostningerne. Løsningen må formentlig være, at der ikke laves en ny aftale, men at den nuværende aftale så fortsat løber indtil der enten laves en ny aftale eller denne siges op med et aftalt varsel. Generalforsamling SFA orienterer fra DDS Nordsjællands generalforsamling Jyllandsudvalget for Skydning holder repræsentantskabsmøde lørdag den 24. oktober 2009 kl i Skibby. PDH deltager. Receptioner / indvielser: 25. september 2009 holdt Esbjerg Skytteforening indvielse af indendørs baner. LNB deltog. 26. september 2009 Sdr.Omme Skytteforening holdt indvielse af renovering af 15 m bane. CKP deltog. Julefrokost 11. december

10 Kritisk Revision inviteres ikke til at deltage i julemiddagen, som er bestilt på Munkebjerg Hotel ved Vejle. Overnatning samme sted. Forretningsførermøde 29. oktober 2009 Vartov-arkivet Da kulturministeriet ikke vil støtte arkivet økonomisk, og DGI ikke vil bidrage yderligere samt DDS har stoppet sit tilskud, opløses arkivet. Der skal findes løsning for det arkivmateriale Vartov har haft. Nordisk Formandsmøde 2009 Afholdes i Stockholm Dagsorden foreligger ikke endnu. Erfaring fra årets stangskydning vil blive drøftet, hvilket også må forventes med det fremtidige indhold i det nordiske samarbejde. fra generalsekretærmødet 2009 vedlægges til orientering. Bilag 17. Repræsentantskabsmøde 2010 Dette afholdes i Vingstedcentret, der har fået tilbudt et andet stort firmaarrangement, der løber frem til og med fredagen, hvorfor overnatning fra fredag til lørdag for udvalgsmedlemmer mv. må foregå et andet sted (hotel i Vejle) PDH deltager i Jyllandsudvalgets rep. møde. DDS Gæster og udvalgs overnatning fra fredag til lørdag i forbindelse med årsmødet blev af SFA uddybet. Teknisk Forum holder møde ultimo oktober, hvorefter der træffes beslutning. SFA har udsendt orientering omkring DDS Nordsjællands generalforsamling. 18. Projekt fælles uddannelse DWK ønskede emnet drøftet på bestyrelsesmødet. DWK orienterede. DWK ønsker bestyrelsens tilkendegivelse / accept af om man ønsker at støtte Anni Bissø økonomisk i efteruddannelse. Bestyrelsen tilsluttede sig det økonomiske tilskud på kr. 19. Orientering fra FU-mødet FU s beslutning omkring SIUS-anlæg blev skitseret. LNB orienterede kort, herunder omkring problematikken om at få repareret SIUS anlæg og at flere foreninger ønsker at udfase de ældste SIUS anlæg. LNB ønsker en forhandling med Kongsberg om priser. De udfasede SIUS anlæg kan benyttes som reserveanlæg. Skydebanemidlerne har midler som kan indgå i dette projekt. FU har indstillet, at der arbejdes videre med tankerne. Der skal ikke bruges yderligere midler, men alene midler fra skydebanemidlerne. Dette er alene en intern orientering. For fremtiden udsendes FU s dagsorden til hele bestyrelsen inden mødet. 10

11 20. Eventuelt Næste møde: Fredag, 13. november 2009 kl i DGI-byen forud for formandsmødet. TKA har fået oplyst, at DDS intranet nedlægges. SFA oplyste, at der kan blive tale om en ændret platform. SFA pointerede, at det netop er vigtigt, at DDS har et intranet sfa/nk 11

Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009

Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009 Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009 Tid: Fredag, 9. oktober 2009 kl. 14.00 16.30 Sted: Deltagere: Dagsorden: CPH konferencecenter, DGI-byen, Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

ÅBENT REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 3/2005

ÅBENT REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 3/2005 ÅBENT REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 3/2005 TID: Fredag den 25. februar 2005 kl. 13.00 17.30 STED: DELTAGERE: Mødet afholdtes i administrationen i Vingsted Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted: Mødeleder:

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 3. januar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 10. januar 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17.15

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde.

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde. Referart Skytteudvalgsmødet den 3/12 2014 Deltagere: Frank Lyngsø, Kjeld Karbæk, René Mortensen, Oscar Sjøgren, Robert Larsen, Johnny Jensen og Sigurd Jensen (referent) Fra kontoret deltog Mikael Green

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle

Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Christian Johansen

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat Sted: Tidspunkt: Mødeleder: Referent: Forplejning: Bilag til dagsorden: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tirsdag 10. juni kl. 17:00 21:00 (incl. fællesspisning med konsulenter) Inge Lars Lars Ligger

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle. Alice Brødbæk,

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE PAGE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPGAVEN 3 1.1 Indledning 3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere