PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF)"

Transkript

1 NOTAT 06. NOVEMBER 2013 DIF UDVIKLING DIF talentudviklingsprojekt: "Fælles vej med plads til forskellighed" PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) Judo Danmark (del af Dansk Judo og Ju-Jitsu Union / DJU) Dansk Fægte-Forbund (DFF) Danmarks Bokse-Union (DABU) 1. Baggrund Dette projekt er unikt ved, at en række af DIF's specialforbund i fællesskab går sammen med DIF om at udvikle og implementere et Aldersrelateret Træningskoncept (ATK). Ideen med at gå sammen er at drage nytte af hinandens erfaringer og spidskompetencer på de områder, hvor der er naturlige snitflader mellem de idrætter, som forbundene rummer. Dernæst er det også tanken, at en stor del af det indhold, som den almene ATK skal rumme, kan drage nytte af de mere end 20 ATK projekter, som indtil nu er udarbejdet i DIF's specialforbund i samarbejde med Team Danmark. 2. Projektperioden Projektperioden strækker sig fra 1. august 2013 til 31. oktober Projektets formål og målsætninger Projektets formål er at fremme den sportslige udvikling i forbundene, således at bredde-, talent- og elitearbejdet styrkes. Forbedret aldersrelateret træning og et bedre miljø blandt udøverne i klubberne vil føre til bedre fastholdelse af medlemmer og give et større og bedre rekrutteringsgrundlag for elitearbejdet i fremtiden i de følgende fire forbund, der har valgt at gå sammen: Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) Judo Danmark (del af Dansk Judo og Ju-Jitsu Union / DJU) Dansk Fægte-Forbund (DFF) Danmarks Bokse-Union (DABU) Da der er tale om mindre forbund, der hver for sig ville have svært ved gennemføre et ATK-projekt, giver det god mening at gå sammen. Af fordele ved samarbejde kan bl.a. nævnes: Der opnås stordriftsfordele, idet der via det fælles projekt skabes ressourcer til at projektledelse i form af en fuldtidsstilling, således at projektet bliver mindre sårbart, forbundene får nemmere ved at kunne levere sine bidrag til de områder, som et ATK-projekt skal indeholde, idet man kan drage nytte af hinanden, der frigøres midler i de enkelte forbund til bedre at kunne inddrage internationale erfaringer, der frigøres midler, som sikrer, at det fælles projekt også kan inddrage specialister fra Team Danmark og DIF til dækning af specialområder, hvor forbundene måske ikke selv har de nødvendige spidskompetencer,

2 der frigøres midler i de enkelte forbund til i endnu højere grad at kunne fokusere på selve implementeringen og tilgængeligheden af det materiale, som skal udarbejdes via ATK, det sikres endvidere, at forbundene har tilstrækkelige ressourcer til at involvere sig i dette projekt, idet belastningen af det enkelte forbunds midler reduceres. Udover de åbenlyse fordele, er der også en række udfordringer: Styring af projektet er centralt. Når der er tale om et fælles projekt med flere involverede forbund, skal det sikres, at målene med projektets nås, og at alle forbund afdækkes. Denne risiko imødegås ved ansættelse af en fælles projektleder, som har erfaring med at analysere og arbejde med ATK. Udarbejdelse af ATK ud fra et fællesprojekt vil uvilkårligt medføre, at der vil være smalle områder, som ikke i første omgang bliver afdækket set ud fra den enkelte idræt. Denne risiko imødegås ved at det enkelte forbund får til opgave at sikre og kontrollere, at også disse områder dækkes - primært gennem egne ressourcer, men i dialog med den fælles projektleder. SIDE 2 AF Mål for projektet Målene for projektet ved projektperiodens udløb er: At alle 4 forbund står med en fælles almen ATK og en idrætsspecifik ATK af høj kvalitet At alle 4 forbund står med en brugervenlig ATK, hvor de teknologiske muligheder er udnyttet fuldt ud inden for den økonomiske ramme At alle 4 forbund har bidraget i en sådan grad. at der er skabt synergi gennem samarbejdet At ATK bliver en del af de enkelte forbunds træneruddannelse At implementeringen af ATK er indledt i hvert enkelt forbund med realistiske planer for den videre implementering For at sikre, at ATK bliver implementeret i trænernes daglige arbejde i klubberne så hurtigt og effektivt som muligt, lægges der i projektet vægt på at udnytte de teknologiske muligheder så godt som overhovedet muligt inden for den økonomiske ramme. Det betyder bl.a., at materialet fra starten skal være tilgængeligt på internet, tablets og smartphones. Det drøftes allerede (med Peter Gottlieb, DIF's udviklingsafdeling) i hvilket omfang, projektet vil kunne benytte DIF's fælles licenser og platforme (Sitecore), hvilket vil gøre udviklingen af de fire ATK-hjemmesider med tilhørende mobilsites i "responsive design" for tablets og smartphones (alternativt apps), både væsentligt billigere og mere fleksibelt end ved brug af eksterne leverandører. I det hele taget vil projektet kunne lægges sig i slipstrømmen af DIF's aktuelle erfaringer med udvikling af den nye dif.dk, ekstranet etc. Hvad det skriftlige materiale angår, vil det efter planen blive layoutet og gjort klar til tryk i form af en pdf-fil, som kommer til at ligge på hvert forbunds ATK-hjemmeside. Efterfølgende er det op til det enkelte forbund og brugerne i hvilket omfang, materialet skal trykkes. Denne løsning vil medføre højere grad af fleksibilitet både i forhold til anvendelse og økonomi og i forhold til løbende opdateringer. 5. Indhold af ATK Temaerne i den almene ATK er: Fysisk træning Teknisk træning

3 Taktisk træning Mental træning Ernæring Psykisk og social udvikling Træningsmiljø Hver ATK vil bestå af en almen del og en idrætsspecifik del. 6. Projektets evaluering I slutningen af projektperioden (september 2014) evalueres projektet. Det sker med udgangspunkt i de opstillede målsætninger. Herudover er der i projektperioden lagt en række milepæle og statusmøder ind, således at der er mulighed for at justere, hvis behovet opstår. På statusmøderne vil delleverancer på de forskellige områder løbende blive godkendt. 7. Organisering af projektet Organisationsplanen for det fælles projekt ser således ud: SIDE 3 AF 15 Styregruppen er ansvarlig for: overordnet at sikre, at projektet opfylder dets formål, og overholder de fastsatte deadlines og budget godkendelse af projektleder at sikre den optimale balance mellem det fælles projekt og de enkelte idrætters individualitet at sikre, at projektet evalueres i forhold til de opstillede mål at godkende overordnede retningslinier for udarbejdelse af materialer, samarbejdsaftaler med leverandører etc. I styregruppen sidder en repræsentant (med beslutningskompetence) fra hvert forbund og en repræsentant fra DIF. Projektlederen deltager i styregruppens møder. Projektlederen er ansvarlig for: beskrivelse af den almene ATK udarbejdelse af endelige tidsplan for projektet udarbejdelse af løbende status for den almene del at sikre at projektet til enhver tid følger tidsplanen at sikre den røde tråd i de idrætsspecifikke ATK'er

4 indgåelse af aftaler (efter godkendelse af overordnede retningslinier i styregruppen) om materialer, leverandører, film og fotografering m.v. i samarbejde med forbundene at udarbejde en overordnet implementeringsplan for ATK økonomistyring og regnskabsaflæggelse Projektlederen refererer i det daglige til DIF's uddannelseschef og samarbejde med DIF's elitechef. Projektlederen vil fysisk blive placeret i DIF's udviklingsafdeling. Det enkelte forbund er bl.a. ansvarligt for: at levere idrætsspecifikt materiale på højt niveau til ATK at rekruttere kompetente personer til beskrivergrupperne i forhold til den idrætsspecifikke ATK (beskrivergrupperne refererer til projektlederen) at aftale økonomi med beskrivergrupperne udarbejdelse af en specifik implementeringsplan for ATK i eget forbund (med udgangspunkt i den fælles overordnede implementeringsplan) implementering af ATK'en i eget forbund at sikre den nødvendige økonomi til implementering af ATK SIDE 4 AF 15 DIF er ansvarlig for: kontraktansættelse af projektlederen i DIF's udviklingsafdeling kontorhold etc. økonomistyring, bogføring og regnskabsaflæggelse 8. Projektets implementering For at sikre en effektiv implementering af ATK'en skal der udarbejdes en overordnet implementeringsplan. Denne kan både have tværgående og individuelle elementer i forhold til forbundene. I forhold til det tværgående kunne det fx være en ATKcertificering af klubberne, fælles hjemmeside, hvor erfaringer udveksles, eller fælles trænerworkshops. Trænere og klubbestyrelser bør være en del af certificeringen. Trænerne, fordi det er dem, der står med ansvaret i det daglige, og bestyrelserne, fordi det er dem, som overordnet set er arbejdsgiver og udstikker krav og forventninger til trænergruppen. Ved at gøre certificeringen til en integreret del af projektet styrkes implementeringen. Det er med til at give en blåstempling på linje med projektet Godt idrætsmiljø for unge. I den forbindelse skal der løbende være fokus på at følge op certificeringen, så kvaliteten sikres. For at sikre en så kvalitativ implementering som muligt, er der lagt op til, at projektlederens væsentligste fokus i den sidste del af ansættelsesperioden er til understøttelse af forbundenes implementering af ATK. I det enkelte forbund kan det f.eks. handle om at integrere ATK i træneruddannelsen. Det kan også være etablering af målrettede ATK-uddannelsesforløb. 9. Fremtidsperspektiver Det er de deltagende forbund og DIF's håb, at samarbejdet mellem forbundene og DIF i forbindelse med dette projekt efter udløbet af projektperioden kan medføre nye former for samarbejde. Det kunne f.eks. være i form af individuelle eller fælles elite- og talentudviklingsprojekter i samarbejde mellem DIF og et eller flere af de deltagende forbund, eller administrative samarbejder om talentudviklingskoordination, træneruddannelse m.v.. Der er enighed om at drøfte mulige fremtidige samarbejdsflader i styregruppen inden projektets afslutning.

5 10. Endelig tidsplan (Datoer markeret med fed er projektets leverancer) (Datoer markeret med rød er projektets milepæle) 18. september 2013 Styregruppemøde: - Endelig tidsplan godkendes i styregruppen - Kommissorium for kontaktpersonen og beskrivergruppen er udarbejdet. - Overordnet tidsplan for beskrivergruppen er udarbejdet - Udkast til de overordnede emner til ATK er udarbejdet SIDE 5 AF september 2013 De 4 idrætsspecifikke beskrivergrupper skal være udpeget. 30. september 2013 Projektleder: Drejebog, rammerne til forberedelsesmateriale og tidplan til beskrivergrupperne er udarbejdet 30. sept.-22.okt Hvert beskriver-medlem og kontaktperson: Udarbejder forberedelsesmateriale til ATK Projektleder: Afdækning af den eksisterende viden om ATK m.m. 22. oktober 2013 Hvert beskriver-medlem og kontaktperson har udarbejdet forberedelsesmateriale 22. oktober 2013 Workshop kl.17-dif: Beskrivergrupper og kontaktpersoner fra de fire forbund - Projektleder: Præsentation og information bl.a. med forslag til opbygning af en disposition. - Workshop: Beskrivergruppen og kontaktperson fra hvert forbund sætter sig sammen. Udarbejder sammen en fælles disposition for forbundets idrætsspecifikke ATK (ud fra forberedelsesmaterialet). 30. oktober 2013 Styregruppemøde - Gennemgå mulighederne for hjemmeside og APP. 30. okt. 9. dec Hvert forbund udarbejder dispositionen til det idrætsspecifikke ATK materiale. Godkendes af projektlederen

6 Hvert forbund aftaler hvad og hvor meget af det idrætsspecifikke ATK materiale der skal afleveres til de to deadlines (9.dec. og 5.feb.). Beskrivergruppen udarbejder 1.del af det idrætsspecifikke ATK materiale. 9. december del af det idrætsspecifikke ATK udarbejdet og sendt til projektleder. d.13. januar 2014 Styregruppemøde: - Gennemgang af ATK materiale - Sparring - Implementering SIDE 6 AF februar del af det idrætsspecifikke ATK udarbejdet og sendt til projektleder. (Sendes til styregruppen) 5. februar 2014 Dele af den almene ATK udarbejdet (sendes til styregruppen). 12. februar 2014 Styregruppemøde: - 1. og 2. del af det idrætsspecifikke ATK gennemgås. - Gennemgang af dele af den almene ATK. - Struktur på hjemmeside og evt. APP godkendes. - Godkendelse af princip layout. 3. marts 2014 Det almene og de idrætsspecifikke ATK er er udarbejdet og sendt til projektlederen. 3. marts-27.marts Beskrivergruppe udarbejder øvelseskatalog til APP og hjemmeside. 3.marts.-27. marts Styregruppe: Rette det almene og de idrætsspecifikke ATK er. 21. marts 2014 Projektleder: Kommissorium for implementeringsgruppen udarbejdet 27.marts 27. marts 2014 Styregruppemøde: Øvelseskatalog til APP og hjemmeside udarbejdet - Gennemgang af det almene og idrætsspecifikke ATK materiale (SIDSTE rettelser)

7 - Fire forbund har udpeget kompetente personer til implementeringsgruppen. 27.marts-25.april Forbund og projektleder: Udarbejder de sidste rettelser til ATK en. 27.marts-6.maj Implementeringsgruppe (+forbund): Udarbejder implementeringsplan for ATK i eget forbund. Udarbejder Plan for videooptagelser af øvelserdrejebog. 25. april 2014 Det almene ATK & de idrætsspecifikke ATK er er færdigredigeret. 6. maj 2014 Implementeringsplan for ATK i eget forbund, og drejebog for videooptagelser af øvelser udarbejdet. SIDE 7 AF Maj 2014 Styregruppemøde: - Endelig godkendelse af det almene og de idrætsspecifikke ATK er. - Godkendelse af implementeringsplan for ATK i 4 forbund. - Godkendelse af drejebog for videooptagelser af øvelser i 5 forbund. - Drøftelse vedr. evaluering 6.maj-1.juni Videoer optages 1.juni 2014 Videooptagelser er optaget. 27. juni Alle 4 hjemmesider/app S klar til at lægge materialer 27. juni Videoer færdigredigeret. på. Juli-august 2014 Materiale uploades til APP og hjemmeside. ATK layoutes. 31. August 2014 ATK layout, APP og hjemmeside færdigt September-Oktober 2014 Implementering af ATK Oktober 2014 Evaluering af projekt 28. oktober 2014 Styregruppemøde: Evaluering 31. oktober 2014 Projektleder stopper.

8 11. Ekstern konsulentbistand Såfremt DIF eller enkelte forbund undervejs i projektet får behov for at benytte ekstern konsulentbistand, vil dette praktisk og økonomisk påhvile DIF, respektive det enkelte forbund, men ikke det fælles projektregnskab. 12. Budget Det var forudsat i det oprindelige budget, hvor fem forbund indgik, at DIF yder projektstøtte til betaling af halvdelen af de fælles udgifter, mens hvert deltagende forbund skulle betale 1/5 af den anden halvdel. I det nedenstående reviderede budget har DIF øget sit tilskud til projektet, således at de fire projektforbund ikke pålægges ekstra udgifter i forbindelse med karates udtræden af projektet. Herudover er det fortsat forudsat, at det er op til hvert forbund at træffe beslutning om og finansiere trykning af skriftligt materiale og andre specifikke implementeringsomkostninger i form af kursusvirksomhed, løbende hostingudgifter etc. SIDE 8 AF 15 Samlet budget for ATK-projektet "Fælles vej med plads til forskellighed" Samlet Forbundsdel DIF del Forbunds- DIF budget del Hjemmesider i responsive design eller incl. apps Layout af skriftligt materiale Billedmaterialer Videooptagelser Projektleder Løn incl. feriepenge i mdr. IT, telefon, kontorhold Transport Idrætsspecifikke grupper del Løn beskrivere Transport Administrative omkostninger Møder styregruppe, beskrivergrupper Projektansøgning Diverse incl faglitteratur Ekstern konsulentbistand I alt Pr. forbund Forbundenes talent- og elitearbejde De 4 forbund er i dag på forskellige niveauer i forhold til struktureret talent- og elitearbejde. Dette afsnit er et kort resumé over, hvor de enkelte forbund står i dag. For en mere uddybende beskrivelse kan de underliggende bilag rekvireres.

9 12.1. Judo Danmark Judo Danmark udarbejdede i 2012 politikker for bredde, talent og elite samt strategier for talent og elite. Kravene til at være en del af eliten er en væsentlig skærpelse i forhold til tidligere. Judo Danmarks målgruppe for talent- og elitearbejdet ser således ud: Målgruppen for talentpolitikken er kæmpere fra 11 år til og med kadet (U17). Kæmperne skal have vilje og fysik til at træne minimum 3-4 gange om ugen, og skal følge Judo Danmarks planlagte aktiviteter for talenter. Målgruppen for elitepolitikken er Juniorer (U20) og seniorer, som har niveau til at vinde kampe til internationale stævner under EJU. Min. 10 træningspas om ugen. Alle træningspas noteres i kæmpernes dagbøger, som følges op af landtræneren. Resumé af de sportslige strategier i Judo Danmark: Visionen for talent- og elitearbejde er: "Vi skaber talent- og elitemiljøer". Strategierne har følgende overskrifter: Uddannelse af landstrænere og assisterende landstrænere. Uddannelse af sportsudvalget/sportschef Uddannelse af klubtrænere. Udfærdigelse af ATK projekt Udfærdigelse af projekt Rio Olympisk deltagelse. Udfærdigelse af krav til deltagelse i European Games i Baku 2015 SIDE 9 AF 15 Sammen med øgede krav til kæmperne er der fokus på at øge kompetenceniveauet på det organisatoriske niveau både i forhold til trænere og ledere. De øgede krav og fokus på kompetenceudvikling er sammen med ATK omdrejningspunktet i den sportslige strategi. Træneruddannelse i Judo Danmark: "Jo bedre træner, jo bedre elever " Trænerens rolle er utrolig vigtig. Det har derfor stor betydning, at træneren hele tiden holder sig opdateret i forhold til udviklingen både på det tekniske niveau, men også på de fysiske og mentale elementer. En træners kompetence skulle gerne række over flere medlemsgrupper både børn, unge, eliten og senior" kæmpere. Judo Danmarks trænerhus består af 160 timers teori og praktik, hvor alle facetter i at være træner bliver gennemgået en alsidig uddannelse, der svarer til det internationale niveau 2 for trænere. Huset består af 10 kurser; to grundmoduler (A+B samt 1 + 2) og en overbygning bestående af 6 uafhængige kurser. Deltagelse på grundmodulerne er forudsætning for at tage overbygningen - der kan dog i sjældne tilfælde dispenseres, såfremt instruktørens erfaring og faglige viden berettiger dertil. Al undervisning varetages af godkendte instruktører. Efter gennemgang af DJU's trænerhus kvalificerer man sig til at deltage på Idrættens Diplomtræner uddannelse (niveau 3), som henvender sig til trænere, der ønsker at have med de bedste danske kæmpere at gøre. Diplomtræner uddannelsen er samtidig adgangskrav til at deltage på Idrættens Træner Akademi (niveau 4) en elitetræneruddannelse på europæisk niveau. Der er via europæisk Judo Union mulighed for judotræneruddannelse på Universiteter i Italien, England og Rusland. Sportsligt niveau i Judo Danmark På det sportslige niveau har det danske landshold i de senere år støt og roligt hævet sit europæiske niveau og har flere topplaceringer i Europa Cups både på Cadet, junior

10 og seniorsiden. Ligeledes har dansk judo haft top 3-placeringer i VM for Cadet og Youth Olympic Games på juniorsiden Dansk Taekwondo Forbund DTaF udarbejdede i 2012 politikker og strategier for bredde, talent og elite. I Dansk Taekwondo Forbund er målgruppen for talent- og elitearbejdet følgende: Talentgruppen er udøvere, der har potentiale til at blive eliteudøvere jf. elitepolitikken. Udøverne skal være min. 14 år for kamp og min. 11 år for teknik. Herudover skal de træne min. 12 timer om ugen og være aktiv stævnedeltager. Elitegruppen er udøvere med medaljepotentiale i konkurrencediscipliner, som repræsenterer Danmark ved EM, VM og OL for seniorer. Kravene til at være en del af eliten er en væsentlig skærpelse fra tidligere. Resumé af de sportslige strategier i DTaF Visionen for talent- og elitearbejdet er: "Blandt de fem bedste i Europa på talentområdet, hvor det sportslige bygger på en overordnet rød tråd, hvilende på ATK med plads til individualitet med lige vilkår for alle. Organisatorisk er der en klar ansvarog kompetencefordeling byggende på samarbejde, gennemsigtelighed og gensidig respekt". SIDE 10 AF 15 Skærpelse af kravene til eliten: Strategien for den sportslige udvikling af eliten indebærer en skærpelse af kravene til eliten. Det betyder, at der skal være gennemsigtige udtagelseskriterier, hvor kun udøvere med medaljechance bliver udtaget til mesterskaber. Denne udtagelse sker på baggrund af et pointsystem, der hviler på antal vundne kampe. Dette medfører en fuldstændig objektiv udtagelse. Strategien indebærer også en særlig prioritering af midler til forberedelse til mesterskaber samt bedre forhold for de allerbedste. Der implementeres de samme tiltag på både kamp- og tekniksiden, bare med små justeringer, så det passer til gruppen. Der skal udvikles dobbelt så mange talenter: Inden for talentudvikling skal der arbejdes på en fordobling af talentmassen samt udarbejdelse af en handlingsplan for udvikling af teknik i flere klubber. Desuden skal der opdateres en rangliste efter hvert pointgivende stævne, der skal være månedlige camps på højt niveau, og der skal afstemmes krav og forventninger med forældrene Det organisatoriske fundament for talent- og elitearbejdet: Der skal ske en styrkelse af den interne organisation, hvor der skal være en fælles forståelse af begrebet elite og af at vi arbejder mod et fælles mål. Der skal ansættes en sportslig koordinator, der dækker både kamp og teknik, og der skal være fokus på en adskillelse af det sportslige og det politiske. Strategien peger desuden hen mod, at DTaF skal være et Team Danmark-støttet forbund igen, og så skal der udarbejdes en rekrutteringsplan for dommerområdet. Udviklingscentre: Planen er, at der skal etableres udviklingscentre, der skal forestå elite- og talentarbejdet. Disse centre skal være et samarbejde mellem forbund, klub og kommune, hvor alle tre parter bidrager økonomisk. Der skal f.eks. være tilskud til træneraflønning, udstyr og uddannelse. Der skal være årlige koordinerende møder mellem udviklingscentrene, og de skal samarbejde om fælles kalendersystem, hjemmeside samt nationale og internationale træningslejre. Kravene til disse udviklingscentre bør være klar inden sommerferien 2013, så de første centre

11 kan godkendes fra 1. august med økonomisk støtte fra januar 2014, forudsat at kravene er opfyldt. Der vil blive stilet efter, at træningsmiljøerne i udviklingscentrene skal være på et internationalt niveau. Der vil således være en større skærpelse af krav og forventninger til centrene end tidligere Trænerudvikling i fokus: En af de organisatoriske byggesten i strategien er udviklingen af trænerniveauet. Dette vil ske gennem løbende SPOT-kurser, hvor udvikling af individuelle handlingsplaner kunne være i centrum. Desuden vil der opstilles krav til løbende trænerudvikling og en revision af træneruddannelse i forhold til ATK. Træneruddannelse i DTaF Træneruddannelsen i DTaF er bygget op med følgende elementer: Hjælpetræner: Kurset er et godt fundament og startsted for at give elever, der vil være trænere, et godt og positivt syn på en sådan udfordring. Kurset passer ind i DIF s trænerkoncept som en appetitvækker til de videregående træneruddannelser. Træner 1: DTaF's Træner 1 uddannelse retter sig mod personer, som gerne vil opkvalificere deres kompetencer indenfor trænergerningen. Målgruppe: Udøvere, fungerende trænere eller forældre, som gerne vil være endnu bedre trænere. Varighed: Uddannelsen består af 24 undervisningslektioner Træner 2: DTaF's Træner 2 uddannelse retter sig mod personer, som har et par sæsoners trænererfaring på klubniveau, og som gerne vil opkvalificere deres kompetencer indenfor trænergerningen. Målgruppe: For at kunne deltage på Træner 2 uddannelsen skal man have gennemført DIF's Træner 1, eller have tilsvarende idrætsteoretiske kvalifikationer. Varighed: Uddannelsen består af 60 undervisningslektioner Træner 3: DTaF har udviklet forbundsdelen til dette trænerniveau. Specialkursus for højtgraduerede: DTaF's Specialkursus for Sabeum Nim er er for de højest graduerede instruktører i klubberne. Kurset vil opdatere deltagerne på idrætsteori inden for trænerrollen, idrætspsykologi, konditionstræning, styrketræning, aldersrelateret træning, idrætsskader og træningsplanlægning. Målgruppe: For at deltage på dette kursus skal man min. være 4. dan og have været træner i klubben over 10 år. Kurset vil først blive fyldt op med de danfortrænere der vil deltage derefter fyldes op med klubtrænere. Langt de fleste af disse deltagere vil have gennemgået instruktør SIDE 11 AF 15 Sportsligt niveau i DTaF DTaF har tidligere har haft aftale med Team Danmark for støtteperioden DTaF havde deltagere i OL-kvalifikation men ikke til OL 2012, hvorfor forbundet ikke pt. har aftale med TD for perioden Boksning Resumé af de sportslige strategier i DaBU: Den sportslige strategi i DaBU har siden 2009 omhandlet følgende punkter: Som i alle andre boksenationer følger alt elitearbejde i DaBU den olympiske cyklus. DaBU's elitetrupper med A-B-C-D kandidater er et kvalifikationssystem: D: U17-bruttotrup, hvor de, der opfylder kravet, kommer med til EM (lige år) eller VM U17 (ulige år). C: U19-bruttotrup do, EM (ulige år) eller VM U19 (lige år).

12 B: Senior elite, som er landsholdsbokser og har som mål at opkvalificere sig til A- kandidat. A: OL kandidater i den aktuelle OL cyklus og automatisk udtaget til EM, VM og OLkvalifikationsturnering. For at blive A-kandidat skal man være nordisk mester samt have vundet medaljer i AIBA turneringer, eller være WSB bokser. (World Series Boxing). Pt. har DaBU ingen A-kandidater. I 2013 var målet at blive bedste nation ved nordiske mesterskaber. Danmark blev bedste nation ved NM Målet for 2012 var at kvalificere mindst en bokser ud af 4 OL-brutto kandidater. 1 bokser var med i London OL Eliteudvalget fremsender hvert år i juli måned en beretning til DaBUs repræsentantskab, som afholdes primo september, med en aktuel status for resultater tilbage fra sidste repræsentantskab samt rapport fra NM,EM, VM og OL samt resultatlister fra alle kampe bokset i DaBU regi. Endvidere en beretning om internationale forandringer, som DaBU's elitesektion skal implementere og tilpasse sig under skyldigt hensyn til dansk lovgivning. Fremtidsperspektiver for dansk eliteboksning er ligeledes beskrevet. SIDE 12 AF 15 Målsætningen frem mod det næste OL i 2016 vedtages i efteråret 2013, når EM og VM deltagelse 2013 er gennemført for kvinder, samt for U17-, U19- og Elite mænd. Så vil det sportslige niveau for alle kategorier med dansk deltagelse være kendt. Træneruddannelse i DaBU DaBU har et trænerhus, som består af følgende elementer: Nye trænere: Kurset afholdes 2 gange årligt med 16 deltagere. Kurset afvikles over en weekend og er baseret på trænere, som ønsker en almen viden vedrørende boksning, og som ønsker at gå videre som træner. Kurset består af 16 lektioner, 6 lektioner i praktik samt 10 lektioner teori. Kuret skal give træneren en almen viden omkring boksetræning samt om love og regler indenfor boksningen. Niveau 1 Træner 1: Kurset afholdes en gang årligt med deltager. Kurset afvikles over 3 forlængede weekender med 35 DIF lektioner samt 25 DaBU lektioner. Kurset henvender sig til trænere, som har haft timers træningspraktik i egen klub og har med kampboksere at gøre. Kurset består af følgende DIF kurser: Idræt og træning = 9 lektioner, Træning af børn og unge = 12 lektioner, Idrætsskader nej tak = 3 lektioner, Trænerrollen = 6 lektioner, Aldersrelateret træning for børn og unge, Hvad skal idrætsaktive børn og unge spise. Hertil kommer følgende DaBU lektioner: DaBUs træningslære = 25 lektioner samt orientering vedrørende Justitsministeriets bekendtgørelse om offentlige boksekampe, DaBUs ernæringspolitik, DaBUs love og regler samt om AIBA's reglementer. Kurset afsluttes med en eksamen i teori samt praktik. Efter kurset forventes det, at træneren kan træne U15-, U17- og U19-boksere op til landsholdsklasse. Dette kursus er adgangsgivende til Niveau 2 kurset. Niveau 2 Træner 2: Kurset afholdes hvert andet år med deltagere, men hvis der er behov, holdes det hvert år. Kurset afvikles over 3 forlængede weekender samt en ekstra dag, 64 DIF lektioner samt 25 DaBU lektioner. Kurset henvender til trænere, som har haft timers træningspraktik i egen klub og har bestået Niveau 1 kurset. Kurset består af følgende DIF kurser: Fysisk træning = 12 lektioner, Konditionstræning Aerob Anaerob = 6 lektioner, Styrketræning = 6 lektioner, Træningsplanlægning = 4 lektioner, Idrætsskader = 12 lektioner, Idrætspsykologi = 10 lektioner, Tekniktræning = 10 lektioner, Idrættens organisering = 4 lektioner, DaBUs træningslære = 25 lektioner.

13 Efter kurset forventes det, at træneren kan træne og planlægge en sæson for talentog eliteboksere. Dette kursus er adgangsgivende til DIF's diplomtrænerkursus. DaBU 3 - Elitetrænerkursus: Kurset er under ændring og opbygning. Kurset vil henvende sig til landsholdtrænere, kommende og nye. Kurset vil komme til at bestå af det sidste nye tiltag vedrørende talentudvikling inden for amatørboksningen og de tiltag som forventes færdig i Rutinerede trænere: Kurset afholdes hvert år med deltagere. Kurset afvikles over en weekend. Kurset henvender sig til elitetrænere, som ønsker det sidste nye indenfor træning af boksere. Undervisningen består af det sidste nye internationale tiltag vedrørende træning og ændringer i love og regler. Niveau 3: DIF diplomtræneruddannelse på 180 lektioner + 50 lektioner i DABU-regi Niveau 4: Idrættens trænerakademi på 325 lektioner lektioner i DABU-regi SIDE 13 AF Fægtning DFF har udarbejdet politikker for bredde og elitearbejdet samt en elitestrategi. I perioden gennemførte DFF i samarbejde med DIF og Team Danmark et Forberedelsesprojekt for Talentudvikling indeholdende strategi og mål for talentarbejdet. Mål og handlinger for talentarbejdet er indarbejdet i DFF's Handlingsplaner for elite, bredde og B&U-arbejdet i DFF. Resumé af de sportslige strategier i DFF Arbejdet med de unge talenter bl.a. i regi af Forberedelsesprojekt for Talentudvikling har skabt flere topresultater internationalt. Opbygningen af strukturer på landsplan skal være med til at sikre, at den spirende elitefægtning i Danmark i de kommende år fortsat udvikles og samtidig fastholdes i seniorrækkerne. DFF's langsigtede mål er at opbygge en seniorelite, der kan gøre sig gældende blandt verdens bedste fægtenationer. Et af målene for DFF's elitearbejde med relevans for udviklingen af et aldersrelateret træningskoncept er endvidere: "At skabe en succesfuld overgang fra talent i ungdomsrækkerne til seniorelite" (fra DFF's Elitepolitik 2013). DFF's målgrupper for talent- og elitearbejdet ser således ud: Talenter: En bred, inkluderende talentgruppe på tværs af alderskategorierne: Puslinge (U12), dreng/pige (U14) og kadetter (U16). Målgruppen i den brede talentgruppe er de fægtere, der ligger i top 10 på de nationale ranglister i de respektive alderskategorier på disciplinerne fleuret og kårde. Kadet Bruttolandshold: En smal talentgruppe, der omfatter en mindre gruppe af kadetfægtere (U16), som målrettet arbejder på at blive internationale elitefægtere. Til Bruttolandsholdene er der opstillet en række nærmere kriterier. Hertil kommer udtagelseskriterier for deltagelse ved EM og VM - nettolandshold. Elite: Målgruppen for elitepolitikken er Juniorer (U20) og Seniorer, som målrettet arbejder på at blive internationale elitefægtere. For disse fægtere er der etableret bruttolandshold. For optagelse på Bruttolandshold er der opstillet en række nærmere

14 kriterier. Hertil kommer udtagelseskriterier for deltagelse ved EM og VM - nettolandshold. DFF's Elitestrategi DFF's elitestrategi omfatter en række indsatsområder, der tager udgangspunkt i en elitekraftcenter-model, som vil blive til i et tæt samarbejde mellem DFF og de to førende eliteklubber. Indsatsområderne er i overskriftsform: Organisation og ledelse Træning Faciliteter og udstyr Økonomi/kommercielle muligheder Skadesforebyggelse, ernæring og mentaltræning Rekruttering og fastholdelse Nationalt kraftcenter Koordinerende samarbejde mellem DFF og eliteklubberne SIDE 14 AF 15 Træneruddannelse i DFF DFF har i de seneste år, bl.a. med baggrund i samarbejdet med DIF og Team Danmark om et Forberedelsesprojekt for Talentudvikling ( ), fået udviklet sin træneruddannelse fra sporadisk at tilbyde et begynder/grundtrænerkursus, til at træneruddannelse nu er et kontinuerligt og relevant tilbud til klubberne på flere uddannelsesniveauer. Uddannelsen følger snævert DIF's uddannelsesmodel (det fælleseuropæiske ENSSEE-system), og er således struktureret med 4 uddannelsesniveauer, hvor hvert niveau består af 3 dele: Specialforbundsdel (idrætsspecifikke læringsdele) DIF-del (alment idrætslige emner) Praktikdel (erfaringsopbygning i klubregi). Når træneren har gennemført alle 3 dele på et niveau, anses træneren for færdigudannet på niveauet og modtager et uddannelsesbevis. På ledelsesniveau er der arbejdet med udvikling af uddannelsespolitikker, uddannelsesbeskrivelser (Niv. 1-3) og mål og handlingsplaner for træneruddannelse. På udførelsesniveau er der udviklet kursusindhold, årlige kursusplaner, en række undervisningsmaterialer og ikke mindst afholdt kurser på 3 af 4 uddannelsesniveauer. Det er vores forventning, at udvikling af ATK vil styrke trænernes kundskaber og færdigheder yderligere, forbedre formidling af kursernes læringsindhold, styrke undervisningsmaterialer og skabe yderligere rød tråd i trænerarbejdet. I perioden har specialforbundsdelene været udbudt (DIF-dele tages gennem DIF) således: Niveau 1: Hjælpetræner - 34 spf-lektioner. Udbudt: 2-3 gange årligt. Fokus: Træner/hjælpetræner for begyndere og bredde. Børne - og ungdomstræning. Niveau 2: Klubtræner - 28 spf-lektioner. Udbudt: 1 gang årligt. Fokus: Klubtræner med ansvar for hele klubbens træning.

15 Niveau 3: Eliteklubtræner 35 spf-lektioner ekskl. eksamen. Udbudt: 1 gang i perioden ( deltagere - næste kursus ca. 2014). Fokus: Eliteklubtræner (diplomtræner). Klubtræner for talent, subelite og elite. Niveau 4: Landstræner. Ikke udbudt i perioden. I perioden har årligt 1-2 håndplukkede trænere med støtte fra DFF været sendt på kurser i udlandet hos det europæiske eller internationale forbund med henblik på videreuddannelse svarende til Niv. 3-4 i specialidrætten (varighed 14 dage - 2,5 måneder). For så vidt angår deltagerantal må DFF's træneruddannelse Niv. 1-3, når henses til fægtesportens ringe størrelse, det lave organisatoriske udgangspunkt før 2009 og de gennem årene fastsatte mål, betragtes som en succes. Sportsligt niveau i DFF Det er DFF's ønske at styrke den nuværende organisation af talent - og elitearbejdet med: Sportschef, assisterende landstrænere og kraftcentre i landets 2 største klubber. SIDE 15 AF 15 Med udgangspunkt i DFF's fælles projekt med DIF og Team Danmark "Forberedelsesprojekt for Talentudvikling" ( ) pågår fortsat et talentarbejde i ungdomsrækkerne (kadet U16 og Junior U20). Talenter i ungdomsrækkerne deltager udover nationale turneringer til EM og VM samt fra 14-årsalderen i internationale stævner på den europæiske rangliste (EFC Cadet Circuit), mens juniorer konkurrerer ved verdensranglistestævner (FIE, år). Der er til EM, VM og OL 12 guldmedaljer fordelt på 3 våben: fleuret, kårde og sabel, individuelt og hold. DFF's talent - og elitearbejde har i de senere år under Forberedelsesprojektet for Talentudvikling primært haft fokus på udvikling talenter i kadet (U16) og junior (U20) i disciplinerne: Kårde herre individuelt og hold (HK), fleuret herre individuelt og hold (FH), og kårde damer individuelt og hold (DK). Milepæle - resultater: Dansk fægtnings første junior europamester - EM Guld på kårde til Frederik von der Osten Dansk fægtning har for første gang taget EM-medaljer ved 2 junior EM-er i træk: EM Guld (sæson ) til Frederik von der Osten, Bronze til samme ved EM (sæson ). (Før dette var seneste medalje Junior EM bronze 1993.) Dansk fægtning har for første gang haft en top 1 placering og sæsonvinder af junior verdensranglisten: Frederik von der Osten i kategorien kårde sæson Dansk fægtning har for første gang haft 3 juniorer samtidigt i top 10 på verdensrangslisterne: Sæson : Frederik von der Osten (nr. 5 kårdejunior), Troels Robl (nr. 10 samme kategori), Alexander Tsoronis (nr. 6 fleuretjunior). De bedst præsterende udøvere vil i de kommende år rykke op i seniorrækkerne. Derfor skal en øget indsats lægges på seniorkategorier, og en succesfuld overgang fra junior til seniorkategorier skal sikres (brobygning og fastholdelse) - uden at fortsat talentudvikling i yngre årgange negligeres.

PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF)

PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) NOTAT 7. JUNI 2013 DIF UDVIKLING DIF talentudviklingsprojekt: "Fælles vej med plads til forskellighed" PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund

Læs mere

Elitepolitik. Januar 2013

Elitepolitik. Januar 2013 Januar 2013 Elitepolitik DFFs filosofi er baseret på overbevisningen om, at udviklingen af fællesskabet i elitemiljøet er med til at styrke de enkelte elitefægteres færdigheder samt evner til at skabe

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016 Baggrund Dansk brydning er kendetegnet ved at være for resultatorienteret i præpubertet og pubertet i stedet for udviklingsorienteret. Der sker en for tidlig specialisering. Og dette ud fra meterlæreprincippet.

Læs mere

Talentcentre og kraftcentre

Talentcentre og kraftcentre Talentcentre og kraftcentre 1.0 Indledning Team Danmark anser talentcentre og kraftcentre som en hjørnesten i en langsigtet udvikling af dansk eliteidræt. Formålet med talentcentrene og kraftcentrene er

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

DIF, uddannelse og Elitekommuner

DIF, uddannelse og Elitekommuner DIF, uddannelse og Elitekommuner Østerbro stadion, 17/11 2011 Indledning Hvad kan trænere bruge uddannelse til? Hvad kan I opnå ved hjælp af uddannelse? DIF og uddannelse 1,7mill udøvere Ca. 12.000 klubber

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB

ELITESTRATEGI FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? Hvordan

Læs mere

ATK implementeringsplan (pr. 20.10.15)

ATK implementeringsplan (pr. 20.10.15) ATK implementeringsplan (pr. 20.10.15) Tidsplan: 2016: Opgave Indhold Udført Januar-marts Markedsføring 1. klubbesøg: Klubbens bestyrelse og 1-2 trænere deltager i et informationsbesøg med DFF April sforløb

Læs mere

Danmarks Rulleskøjte Union. Træneruddannelser Fitness & speedskating

Danmarks Rulleskøjte Union. Træneruddannelser Fitness & speedskating Danmarks Rulleskøjte Union Træneruddannelser Fitness & speedskating Niveau I Niveau II Kursusstart efterår 2010 Information Idrætsudøvere - uanset alder og niveau stiller krav om et højt fagligt niveau

Læs mere

Klubeliteforum d. 24/ Orientering sport & natur

Klubeliteforum d. 24/ Orientering sport & natur Klubeliteforum d. 24/11-2016 1 Agenda Ansvar / struktur Eliteplan 2017-2020 Erfaringer fra 2013-2016 Udfordringer fremadrettet Finansiering Talentudvikling Klubbernes rolle Talentcentrenes rolle Landshold

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelses pakker til specialforbundene

DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelses pakker til specialforbundene Træneruddannelse DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelses pakker til specialforbundene DIF s idrætsteoretiske del i Århus og Brøndby træneruddannelse Målgruppen Træneruddannelserne retter sig

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 140.000 kr. Ajax København Håndbold 140.000

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

Sportslig strategi for DSqF Hvordan skaber vi en Jonathan Power?

Sportslig strategi for DSqF Hvordan skaber vi en Jonathan Power? Sportslig strategi for DSqF Hvordan skaber vi en Jonathan Power? Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overordnede betragtninger... 4 2.1 Afgrænsning... 4 2.2 Elitegruppen... 4 2.3 Talentgruppen...

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF 2007-10-28 1 af 7 ver.3 Nedenfor er beskrevet målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF. Aktuelle mål DSqF har et internationalt eliteperspektiv og vil være blandt de bedste

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark ELITEUDVALGETS VISION OG HANDLINGSPLAN 2015 GENERELT År 2015 skal Dansk Automobil Sports Union (DASU) bestræbe sig på at have aktive i den absolutte verdenselite indenfor alle bilsportens områder et effektivt

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere

GODE TRÆNERE KAN STARTE HER

GODE TRÆNERE KAN STARTE HER DIF s idrætsteoretiske del i Tilst og Brøndby GODE TRÆNERE KAN STARTE HER Den gode træner skal ikke bare mestre taktik og teknik i sin idræt, men også kunne planlægge træningen over tid, instruere, indtænke

Læs mere

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling.

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling. Åben invitation Aarhus, 29. november 2013 Drømmer du om at komme på landsholdet? Har du ambitioner om at være en del af landsholdet? Vil du være den bedste bueskytte, du kan blive? Nu har du muligheden

Læs mere

TALENTSTRATEGI KAMP FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB

TALENTSTRATEGI KAMP FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor talentområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en talent? Hvordan

Læs mere

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Kultur, Miljø & Erhverv Elite Aabenraa Dato: 08.05.2014 Sagsbehandler: Ane Tarp Hansen Direkte tlf.: 7376 7676 E-mail: atha@aabenraa.dk Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Forslaget til udvikling

Læs mere

DIF/DRF træneruddannelser

DIF/DRF træneruddannelser DIF/DRF træneruddannelser Lasse Kristensen Ejer og Leder af Thommysminde Centret Fysiolog Cand. Scient. Idræt og Biomekanik ThommysmindeCentret arbejder primært med fysioterapi, træning og behandling.

Læs mere

Notat Elitekommunesamarbejdet i Ballerup Kommune mod 2020

Notat Elitekommunesamarbejdet i Ballerup Kommune mod 2020 Notat Elitekommunesamarbejdet i Ballerup mod 2020 Dette notat er blevet til på baggrund af evaluering 1 (interview) og workshop 2 med de 6 idrætter i Elitekommunesamarbejdet i Ballerup. Det skal bruges

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

DIF Diplomtræner For elitetrænere eller dem der gerne vil være det

DIF Diplomtræner For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF Diplomtræner For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF Diplomtræner: Når du vil være blandt de bedste DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF s idrætsteoretiske del i Århus og Brøndby Gode trænere kan starte her Den gode træner skal ikke bare mestre taktik og teknik i sin idræt, men

Læs mere

Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014

Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014 Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014 Udarbejdet af: Jan Christiansen Dato: 2010-08-23 Senest revideret: 2011-17-01 Afsluttes: 2014-31-12 Vision Danmark er det bedste land som base for sejlsportstalenter

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 150.000 kr. Københavns Trampolinklub Trampolin 150.000 kr. Københavns

Læs mere

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund 1 Rammerne for landsholdsarbejdet Hovedbestyrelsen har vedtaget Eliteplan 2013-16 Eliteplan 2013-16 Målsætninger for landsholdsarbejdet Struktur for elitearbejdet

Læs mere

DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det

DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF Diplomtræner: NÅR DU VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også

Læs mere

Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark

Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark Dansk Skoleidræt Fredericia 16. marts 2007 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger.

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handleplan for Fredericia Triathlon Team Klubudvikling Status/Hvor er vi Hvor er vi lige nu. Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handlinger Beskriv

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSKAMERIKANSK FODBOLDFORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSKAMERIKANSK FODBOLDFORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2017 DAFF DANSKAMERIKANSK FODBOLDFORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne ligger

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

HF s elitetræneruddannelse

HF s elitetræneruddannelse HF s elitetræneruddannelse Oversigt Dansk Håndbold Forbund s Elitetræneruddannelse blev omstruktureret i 2000. Siden er den løbende blevet opdateret og tilpasset de aktuelle krav. Denne folder beskriver

Læs mere

Kraftcenter. Danmarks Ishockey Union

Kraftcenter. Danmarks Ishockey Union Danmarks Ishockey Union Kraftcenter MÅLSÆTNING DIU har følgende målsætning for eliteklasser og kraftcentre : - At muliggøre for unge mennesker at kombinere en målrettet og kvalificeret ishockeytræning

Læs mere

Spor 1: Flere fægtere - mere end 2000 medlemmer i 2021

Spor 1: Flere fægtere - mere end 2000 medlemmer i 2021 INDSTILLING VALG AF STRATEGISK SPOR FOR DANSK FÆGTE-FORBUND De strategiske spor er baseret på forbundsanalysen, SUMO-analysen, drøftelser på miniseminar, bestyrelsesmøder og klubinvolveringsmøder. Overordnet

Læs mere

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv talentudvikling Fra at værne talenter mod eliteidræt, til at guide talenterne ind i eliteidrætten

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Badminton International succes Hvordan?

Badminton International succes Hvordan? Færøerne 21. januar 2010 Badminton International succes Hvordan? Udvikling af badmintonspillere Vi skal kigge på... Hvad der skal til for at få international succes Og give eksempler på det vi gør i dansk

Læs mere

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Team Danmarks hovedopgave Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt

Læs mere

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark TOPMØDE om PROJEKT SKOLESPORT 15. april 2008 Idrættens Hus, Brøndby Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 (mobil)

Læs mere

Foto: Andreas Merrald

Foto: Andreas Merrald Foto: Andreas Merrald DIF Diplomtræner NÅR DU VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med i eliten

Læs mere

Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com. Kim Jessing Mobil: 2928 4354. Telefon: 4326 2770 Email: breddekonsulent@dtrif.

Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com. Kim Jessing Mobil: 2928 4354. Telefon: 4326 2770 Email: breddekonsulent@dtrif. Spørgsmål rettes til Atletik Orientering Rulleskøjte Triathlon DIF Judy Jacobsen Telefon: 4326 2312 Email: judy@dansk-atletik.dk Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com Ole Knudsen

Læs mere

I fremtiden vil en kombination af selektering og fri tilmeldelse til STEP 1 være den mest hensigtsmæssige måde at få ryttere ind til STEP 1 på.

I fremtiden vil en kombination af selektering og fri tilmeldelse til STEP 1 være den mest hensigtsmæssige måde at få ryttere ind til STEP 1 på. Kraftcenteropbygning Struktur Den overordnede struktur for DCU s kraftcentre er beskrevet i det ovenstående kraftcenterkoncept. Det nedenstående beskriver den operationelle struktur og de forskellige årgangs-

Læs mere

Struktur for talentudvikling og elitearbejde 2012-2016

Struktur for talentudvikling og elitearbejde 2012-2016 Struktur for talentudvikling og elitearbejde 2012-2016 Eliteudvalget har besluttet den kommende struktur for talentudvikling og elitearbejde gældende fra 2012. Nedenstående tabel viser en oversigt over

Læs mere

Om EliteKraftCenter- Vest

Om EliteKraftCenter- Vest Om EliteKraftCenter- Vest Aarhus den. 27. December 2012 Rev. 16. Marts 2013 Dansk Atletik Forbund, har med vedtagelsen af det nye Elitekoncept 2013-2016, vedtaget at talent- og elitearbejdet i dansk atletik

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Dette dokument er fase 2 i ansøgningen til Elite Idræt Aarhus (EIA) kraftcenter-støtte. Fase 2 består af en SATE-analyse, der udfyldes af den

Læs mere

Klubudviklingsstatus:

Klubudviklingsstatus: Klubudviklingsstatus: Beskrivelse af klubbens organisation/ledelse (både politisk samt talent/elite-delen): Aarhus 1900 A / M et fyrtårn i Forenings Danmark. Det er en forening med mere end 1500 medlemmer,

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Vejen til landsholdet

DANSK GOLF UNION. Vejen til landsholdet DANSK GOLF UNION Vejen til landsholdet H O V E D S P O N S O R DGUs eliteudvikling juli 2008 1 Fra drøm til virkelighed Langt og kort spil Dansk Golf Union (DGU) har som vision at skabe golfspillere amatører

Læs mere

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Tip en 7 er Hjemmeside http://b.socrative.com/login/student/ Indtast følgende Room Name: 147b2230 Højdepunkter fra året der gik

Læs mere

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning Niveau 1 Instruktør og Træner en med Instruktør og Træneruddannelsen er, at du opnår de kompetencer, der gør dig i stand til at fungere som Instruktør eller træner for hold eller individuelle udøvere på

Læs mere

AIF Royal Fonden Uddeling november 2016.

AIF Royal Fonden Uddeling november 2016. # Klub/foreni ng Formål Ansøgt tilskud Idrætssamvirkets indstilling. Beslutning 1 Tailgate Talentudvikling er en væsentlig faktor i klubbernes daglige virke, hvorfor talentudvikling vil have et særligt

Læs mere

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund Dansk Fægte-Forbund Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008 Sommerferien overstået Pst!! er nu tilbage igen efter en dejlig sommerferie, hvor tiden er blevet brugt til at finde nye måder, hvor på information

Læs mere

DTriF elitesetup 2014 =>

DTriF elitesetup 2014 => DTriF elitesetup 2014 => Version 20. december 2013 Indhold Vision:... 1 Strategi: Miljø, miljø og atter miljø... 1 Tri Team SDU... 1 Organisatorisk Elitesetup:... 2 Ad.1. Talent rekruttering og udvikling

Læs mere

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Dansk Forbund. Orientering. Brøndby, december 2008. Stillingsbeskrivelser. Direktør (fuld tid):

Dansk Forbund. Orientering. Brøndby, december 2008. Stillingsbeskrivelser. Direktør (fuld tid): s- Stillingsbeskrivelser. Direktør (fuld tid): Direktøren har det overordnede ansvar for DOF s drift og den løbende udvikling af forbundet i tæt samarbejde med udvalg, projektgrupper og frivillige medarbejdere

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Notat Talentudvikling i Team Danmark

Notat Talentudvikling i Team Danmark Notat Talentudvikling i Team Danmark Team Danmark har siden institutionens etablering i midten af 1980 erne i større og mindre omfang beskæftiget sig med talentudvikling. Dette notat beskriver de seneste

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Indledning... 2 Definering af elite... 2 Organisering... 2

Indledning... 2 Definering af elite... 2 Organisering... 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Definering af elite... 2 Organisering... 2 Bestyrelsen... 2 Eliteudvalget... 3 Medlemmer... 3 Opgaver... 5 Formand for eliteudvalg... 5 Elitesektioner... 5 Opgaver...

Læs mere

Organisering af elitearbejdet

Organisering af elitearbejdet Talentudvikling 1 Organisering af elitearbejdet Elitecenter Orientering Senior Verdensklassegruppen U23 gruppen Elitegruppen Talentcenter Junior Klubber U20 gruppen U18 gruppen 2 DOFsTalentudvikling Den

Læs mere

Talent, bevægelse og samarbejde

Talent, bevægelse og samarbejde Talent, bevægelse og samarbejde Skoler og lokale idrætsforeninger går sammen om at styrke børnenes udvikling og trivsel Baggrund Idrætsskolerne skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

kursuskatalog cheerleading 2016

kursuskatalog cheerleading 2016 kursuskatalog cheerleading 2016 www.daff.dk hvem er vi? Dansk Amerikansk Fodbold Forbund, i daglig tale kaldet DAFF, er et specialforbund under Danmarks Idræts Forbund (DIF). Vi administrerer tre sportsgrene;

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent 16.01.08 Fra leg til landshold 1 Det er projektets formål at styrke klubudviklingen, så klubberne fremover er endnu bedre til at imødekomme spillernes ønsker og behov

Læs mere

Seminar om forskningsog udviklingsprojekter. Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby

Seminar om forskningsog udviklingsprojekter. Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby Seminar om forskningsog udviklingsprojekter Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby 1 Målsætninger for 2013-2016 Bedre sportslige resultater ved EM, VM og OL - samtidigt med at Danmark som minimum

Læs mere

DRF/DIF Træneruddannelser

DRF/DIF Træneruddannelser DRF/DIF Træneruddannelser TRÆNER NIVEAU 2 Målgruppe Træner 2 uddannelsen retter sig mod personer, som ønsker at opkvalificere deres kompetencer indenfor trænergerningen. Dette kan være udøvere, fungerende

Læs mere

DOF s Uddannelsespolitik

DOF s Uddannelsespolitik Dansk Orienterings-Forbund Eliteudvalget DOF s Uddannelsespolitik Målgruppe DOF s uddannelsespolitik omfatter dels løbere under 20 år: - løbere i forbundets Talentkraftcentre (TKC) - løbere i Junioreliten

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

SPORTSPLAN FOR DRESSUR 2016 Senior

SPORTSPLAN FOR DRESSUR 2016 Senior 1 af 7 Introduktion 3 Formål 3 Normer for landsholdene 3 Sportslige mål 4 Udtagelseskriterier til landsholdstruppen 4 Evaluering af landshold og bruttogrupperne 5 Træningsplanlægning 5 Træningssamlinger

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR TFC

ELITESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? List tingene

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR KBTK

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR KBTK 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

Dansk Orienteringsforbund s. Talentcenterstrategi og retningslinier 2011.

Dansk Orienteringsforbund s. Talentcenterstrategi og retningslinier 2011. Dansk Orienteringsforbund s Talentcenterstrategi og retningslinier 2011. Formålet med ATK-projektet Godt træningsmiljø for orienteringstalenter var i ansøgningen beskrevet således: at omsætte det beskrevne

Læs mere

Kommunikation. Udvikling. Økonomi og IT. Sekretariat

Kommunikation. Udvikling. Økonomi og IT. Sekretariat Kommunikation Udvikling Sekretariat Økonomi og IT Opgaver i udviklingsafdelingen Træneruddannelser Lederuddannelser Klubudvikling Organisationsudvikling Ligestilling Miljø Idræt for ældre Ungesatsning

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Jan Sylvest (JS), Ole Kokborg (OK), Catharina Winterberg. (CW), Gre Steensgaard (GS), Thibaut Gilbert. Jørgen Kock (JK), Nathalie Ahl (NA), DFF

Jan Sylvest (JS), Ole Kokborg (OK), Catharina Winterberg. (CW), Gre Steensgaard (GS), Thibaut Gilbert. Jørgen Kock (JK), Nathalie Ahl (NA), DFF Møde Titel Bestyrelsesmøde Dato 20.09.2016 Deltagere Jan Sylvest (JS), Ole Kokborg (OK), Catharina Winterberg. (CW), Gre Steensgaard (GS), Thibaut Gilbert Fraværende Kopi sendt til (cc) Jørgen Kock (JK),

Læs mere

Projekt Indledning: Projektbeskrivelse af Projekt 2019

Projekt Indledning: Projektbeskrivelse af Projekt 2019 Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

DHIF s støttekoncept udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg

DHIF s støttekoncept udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg DHIF s støttekoncept 2013-2016 udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg DHIF s støttekoncept 2013-2016 Nærværende støttekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem til De Paralympiske Lege,

Læs mere

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Kultur og Fritid Dato: 16-12-2013 Sagsnr.: 13/488 Dok.løbenr.: 351491/13 Sagsbehandler: Ane Tarp Hansen Direkte tlf.: 73768291 E-mail: atha@aabenraa.dk Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet

Læs mere

ANGENDA. Hjemmeside. Status: Juniorgolf. Talentudvikling ATK. Juniorhjælper uddannelse. Landseminar for junior- og eliteledere.

ANGENDA. Hjemmeside. Status: Juniorgolf. Talentudvikling ATK. Juniorhjælper uddannelse. Landseminar for junior- og eliteledere. ANGENDA Hjemmeside Status: Juniorgolf Talentudvikling ATK Juniorhjælper uddannelse Landseminar for junior- og eliteledere Golf i skolen Spørgsmål HJEMMESIDE Præsentation af hjemmeside TURNERINGSTILBUD

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold (HUH)

Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold (HUH) Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold () Formål og målsætninger: Haderslev Ungdoms Håndbold () er et holdfællesskab af deltagne samarbejdsklubber. For tiden deltager Team Haderslev KFUM () og

Læs mere