SKIVEKOMMUNE Budget 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVEKOMMUNE Budget 2015"

Transkript

1 Budget 2015

2 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger Resultatopgørelse Indtægtsgrundlag Skattefinansieret drift Skattefinansieret anlæg Forsyningsvirksomheder Langfristet gæld Likviditet Den økonomiske politik i Skive Kommune Bevillingsniveauer Bevillingsoversigt Investeringsoversigt Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret Park & Vej Natur & Miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift Beredskabskommissionen Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Idræt Folkeoplysning Bibliotek Skive Musikskole Museum Salling Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Overførselsudgifter Erhverv og Turisme Væksthuse Udvalget for Social- og Ældre Ældreområdet Socialområdet Plejeboliger Børne- og Familieudvalget Dagtilbud Skoler Familieområdet Økonomiudvalget Politisk Organisation Administrativ organisation By- og landsbyudvikling Hovedoversigt Sammendrag af budget Artsoversigt Budgetoplysninger 2015 drift 166 3

4 16.1 Teknik og Miljøudvalg Forsyning Beredskabskommissionen Kultur- og fritidsudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Social- og ældreudvalg Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og familieudvalget Økonomiudvalget Budgetoplysninger 2015 anlæg Budgetoplysninger renter, afdrag og finansiering Bevillingsspecifikation - drift Bevillingsspecifikation anlæg Bevillingsspecifikation - renter, afdrag, finansiering Takstoversigt Kirkeskat Budgetvedtagelsen 332 4

5 1. Generelle bemærkninger 1.1 Resultatopgørelse Mio. kr Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.872, , , ,6 Tilskud og udligning 934,9 893,7 887,6 896,4 Indtægter i alt 2.807, , , ,0 Driftsudgifter Service , , , ,5 Overførselsudgifter -685,4-689,2-695,3-700,8 Pris- og lønstigninger vedr. drift -50,3-100,7-150,8 Driftsudgifter i alt , , , ,0 Renter m.v. -13,4-13,4-12,7-11,9 Resultat af ordinær drift* 67,9 41,9 35,1 27,1 Anlæg Anlægsudgifter* -84,5-53,0-38,1-21,9 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -4,0-6,0-8,0-8,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 4,0 6,0 8,0 8,0 Nettoanlægsudgifter i alt -84,5-53,0-38,1-21,9 Resultat - skattefinansieret område -16,6-11,1-3,1 5,2 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 1,3-4,0-4,0-4,0 Anlægsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat - forsyningsvirksomheder 1,3-4,0-4,0-4,0 Resultat ialt (A+B) -15,3-15,1-7,1 1,2 Pengestrømme Resultat i alt -15,3-15,1-7,1 1,2 Afdrag på lån -39,7-41,1-41,1-42,3 Lånoptagelse 31,4 11,9 9,7 9,7 Øvrige finansforskydninger -5,2-1,8-1,8-1,8 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -28,8-46,1-40,3-33,2 * I henhold til den økonomiske politik er målet et overskud på ordinær drift på mio. kr. Der er i 2015 et ekstraordinært engangstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet, svarende til 31,7 mio. kr. for Skive Kommunes vedkommende. Der er indarbejdet forventet tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud vedr i 2015 på 15 mio. kr. som følge af at udgifterne til forsikrede ledige forventes at være 30 mio. kr. mindre end budgetteret i

6 1.2 Indtægtsgrundlag Skive Kommunes indtægter fra skatter og tilskud er sammensat således: Skatteindtægter Mio. kr., løbende priser Indkomstskat * Forskudsbeløb 1.753, , , ,800 * Skrå skatteloft -2,251-2,400-2,400-2,400 * Dødsboskat 0,681 1,000 1,000 1,000 Selskabsskat, forskudsbeløb 20,598 20,000 20,000 20,000 Grundskyld 98, , , ,900 Dækningsafgift 2,283 2,300 2,300 2,300 Skatteindtægter i alt 1.872, , , ,6 Udskrivningsgrundlag, indkomstskat 6.874, , , ,0 Skatteprocent 25,5 25,5 25,5 25,5 Skattepligtige grundværdier, landbrug 2.393, , , ,0 Grundskyldspromille 5,88 5,88 5,88 5,88 Skattepligtige grundværdier 4.076, , , ,0 Grundskyldspromille 20,68 20,68 20,68 20,68 Tilskud og udligning - indtægter Statstilskud 67,116 60,800 59,700 59,700 Betinget tilskud 24,744 32,600 32,300 31,900 Ældretilskud 6,552 6,700 6,800 6,900 Ældretilskud 8,784 8,900 9,100 9,300 Landsudligning 577, , , ,400 Ugunstigt stillede kommuner 97, , , ,500 Særligt vanskeligt stillede kommuner 3,996 Den sociale særtilskudspulje 3,600 Tilskud, styrkelse af likviditet 31,704 Omstillingspulje vedr. folkeskolen 10,704 9,600 4,800 Overførselsindkomster Serviceløft, dagpasning 3,996 4,100 4,200 4,300 Udligning, indbyggere -100 p.a. Pris og løn Overudligning 0,048 0,000 0,000 0,000 Tilskud til øer 6,552 6,500 6,500 6,500 Beskæftigelsestilskud 118, , , ,800 Beskæftigelsestilskud, efterregulering -15,000 Udligning vedr. udlændinge -18,024-18,000-18,000-17,900 Udviklingsbidrag -5,915-6,000-6,100-6,200 Udligning, selskabsskat 13,944 14,900 15,400 15,200 Efterregulering, moms -1,000-1,000-1,000-1,000 Tilskud og udligning i alt 934,8 893,7 887,6 896,4 Indtægter i alt 2.807, , , ,0 Skatter Udskrivningsgrundlaget udgør borgernes samlede skattepligtige indkomster, hvoraf kommunen kan beregne sine indtægter fra den personlige indkomstskat på baggrund af den af kommunalbestyrelsen fastlagte udskrivningsprocent. Kommunerne kan vælge mellem enten selv at budgettere udskrivningsgrundlag og som følge deraf også udligning/tilskud eller at modtage et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dermed også en endelig tildeling af udligning/tilskud. 6

7 Vælges statsgaranti, sker der ingen efterreguleringer af skat, tilskud og udligning, idet eventuelle efterfølgende reguleringer betales af eller tilfalder staten. Der er 2 forhold der er af betydning for valg mellem selvbudgettering og statsgaranti: En vurdering af udskrivningsgrundlaget og dermed skatteindtægterne i En vurdering af indbyggertallet i 2015, idet en afvigelse i forhold til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag svarer til kr. pr. indbygger i den kommunale udligning. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er i 2015 opgjort ud fra kommunens udskrivningsgrundlag for 2012 korrigeret for skattereformer. Det korrigerede udskrivningsgrundlag er fremskrevet fra 2012 til 2015-niveau med en af staten generel fastlagt fremskrivningsprocent på 10,0% (løbende priser). 90% af et afvigende vækstmønster i forhold til landstendensen vil for Skive Kommunes vedkommende blive udlignet over de kommunale udligningsordninger. Udligningen på 90% vil dog ikke slå helt igennem, hvis der er en vis parallelitet mellem Skive Kommune og landstendensen i afvigelse i forhold til den udmeldte statsgaranti. Regeringen har i Økonomisk Oversigt, af 26. august 2014 udarbejdet et nyt skøn over udskrivningsgrundlaget, der resulterer i en samlet reduktion i med 1,2%. Som følge tekniske forhold har KL efter dialog med Finansministeriet og Skatteministeriet, vurderet reduktionen fra til 0,5% I alt Statsgaranti/KL 3,3% 3,1% 3,4% 10,1% KL vurdering, primo september ,8% 3,1% 3,4% 9,6% Skive Kommune 1,5% 2,1% 2,4% 6,1% Vurderingen af væksten i Skive Kommune for er foretaget på baggrund af indberetningen af 99,5% af skatteyderne i Væksten for de følgende 2 år er forudsat 1% under landsplan, idet Skive Kommune de seneste 6 år har ligget 1-2% årligt under landsplan. Det giver et udskrivningsgrundlag for Skive Kommunes vedkommende på 6.583,5 mio. kr. mod statsgarantien på 6.874,7 mio. kr. Det svarer til en mindreindtægt fra skatter på 74 mio. kr., der delvist kompenseres ved de kommunale udligningsordninger med ca. 57 mio. kr., således at nettotabet ved selvbudgettering skønnes til 17 mio. kr. Der er forudsat indbyggertal svarende til statsgarantien. Henset til det skønnede nettotab på 17,0 mio. kr. ved selvbudgettering kombineret med en usikkerhed om væksten i de følgende år peger p.t. på valg af statsgaranti. Der er ved budgetvedtagelsen for 2015 valgt statsgaranti. Grafen nedenfor viser udviklingen i udskrivningsgrundlaget, korrigeret for skattereformer, sammenholdt med BNP. Grafen viser bl.a. de seneste 6 års lavvækst, især i Skive Kommune. 7

8 Befolkningsudvikling: Indbyggertallet har stor betydning i valg mellem selvbudgettering og statsgaranti, idet hver indbygger udløser kr. ekstra via de kommunale udligningsordninger. Det statsgaranterede indbyggertal for 1. januar 2015 udgør Indbyggertallet pr. 1. juli 2014 udgør , hvilket er 307 mindre end samme tidspunkt året før. Ud fra trenden de sidste par år med et fald på ca. 300 den sidste halvdel af året samt et forventet reduktion på 70 i betalingsfolketallet kunne det tyde på et indbyggertal pr. 1. januar 2015 tæt på statsgarantien. Kilde. Danmarks Statistik og Indenrigsministeriet. 8

9 Jf. aftalen mellem regeringen og KL for 2015 er der endvidere forudsat følgende: Der er i lighed med 2013 og 2014 afsat et engangstilskud på 3,0 mia. kr. Skive Kommunes andel er på 31,7 mio. kr. i I lighed med tidligere år er 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af at kommunerne overholder det aftalte niveau for udgifterne. Skive Kommunes andel er på 25 mio. kr. Beløbet er indarbejdet i budgetforslaget. Der er afsat 600 mio. kr. i 2015 til et ekstraordinært løft med henblik på at imødekomme lokale omstillingsudfordringer, der følger af folkeskolereformen. Skive Kommunes andel udgør 10,7 mio. kr. Der forudsættes uændret kommunal skattefastsættelse for kommunerne under ét. Der afsættes en pulje til skatteforhøjelse på 150 mio. kr., idet det forudsættes at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. En skattenedsættelse vil resultere i en kompensation på 75% i 2015 og 50% i de 2 følgende år og 25% i 2018 af mindreprovenuet. Der er i 2015 afsat 300 mio. kr. til puljen til vanskeligt stillede kommuner og 413 mio. kr. til den sociale særtilskudspulje. Skive Kommune har efter ansøgning fået tilskud fra puljerne på h.h.v. 4,0 mio. kr. og 3,6 mio. kr. Der er i 2015 afsat lånepuljer til anlægsinvesteringer med 400 mio. kr. på borgernære områder, 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale og 200 mio. kr. til øvrige anlæg, herunder veje og administration. Skive Kommune har fået afslag på ansøgninger om låneadgang. Der afsættes en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Skive Kommune har ikke søgt denne pulje. Der er i lighed med tidligere år afsat 2 mia. kr. i bloktilskud til borgernær anlæg. Skive Kommunes andel udgør 17 mio. kr. Det hidtidige krav om tilsvarende kommunal medfinansiering og deponering af uforbrugte midler ophæves fra Der er således ikke længere nogen bindinger i form af en overholdelse af en minimumsramme på borgernær anlæg. 9

10 1.3 Skattefinansieret drift. De skattefinansierede driftsudgifter udgør i alt 2.726,3 mio. kr. i budgettet og er fremkommet således: Mio. kr. Budgetoverslag 2015 med pris- og lønfremskrivninger = basisbudget 2.731,3 Mindreudgifter som følge af lovændringer, demografi mv. -5,4 Besparelser, v. 1. og 2. behandlingen -21,7 Udvidelser, v. 1. og 2. behandlingen 22,1 Budget 2015, skattefinansieret drift 2.726,3 Budgettet for drift er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene i det vedtagne budget 2014 fremskrevet med KL skøn for pris- og lønudviklingen, der udgør 2,0% og 1,9% fra for h.h.v. lønninger og priser korrigeret for justeringer i skønnene for og Der er i budgetoplægget for 2015 foretaget reduktioner på 10 mio. kr. som følge af bedre ressourceudnyttelse, jf. budgetvedtagelsen for Der er indarbejdet tekniske ændringer som følge af trufne beslutninger, lovændringer, ændringer i udgifter til indkomstoverførsler, demografi samt øvrige tekniske ændringer. Fagudvalgene har afleveret tekniske ændringer til den skattefinansierede drift, der viser en mindreudgift på 5,4 mio. kr., hvorefter de samlede driftsudgifter kan opgøres til 2.725,9 mio. kr. i 2015 i fagudvalgenes budgetoplæg før den politiske prioritering af besparelser og udvidelser. Ændringerne i driftsudgifterne på 5,4 mio. kr. er fordelt med en mindreudgift på arbejdsmarkedsområdet med 17,0 mio. kr. og en merudgift til serviceudgifterne med 11,6 mio. kr. Ændringerne for serviceudgifterne kan primært henføres til: En merudgift på skoleområdet på 0,5 mio. kr. som følge af den gennemsnitlige klassekvotient er faldet til under 14 på 3 undervisningsafdelinger. En mindreindtægt på 0,8 mio. kr. som følge af at administrationsaftalen med Skive Vand A/S er udfaset i 2013 og som følge af opgørelse af administrationsaftale med det nye renovationsselskab Nomi4S. Merudgifter som følge af en tidsforskydning i udmøntningen af rationalet ved energibesparende foranstaltninger på 0,7 mio. kr. En forventet merudgift til KCL på 1,6 mio. kr. som følge af Økonomi-og Indenrigsministeriets præcisering af momsregler for modtagere af kommunale tilskud til momsregistrerede tilskudsmodtagere. En mindreudgift til tandplejen på 0,4 mio. kr. som følge af faldende børnetal. En merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne på 6,3 mio. kr. på baggrund af KL s skøn. En merindtægt fra ældreboliger på 2,1 mio. kr., der modsvares af merudgifter til renter og afdrag på ældreboliglån. En mindreudgift på skoleområdet på 3,6 mio. kr. som følge af et yderligere fald i elevtallet end hidtil forudsat. En merudgift på 6,7 mio. kr. til folkeskolen som følge af det ekstraordinære løft af bloktilskud i 2015 til de omstillingsudfordringer kommunerne står overfor på folkeskoleområdet. Skive Kommune modtager i 2015 et bloktilskud på 10,7 mio. kr. Der er forlods indarbejdet udgifter til formålet med 4,0 mio. kr. De resterende 6,7 mio. kr. er indarbejdet som en teknisk ændring. Det kan vurderes om beløbet tillige kan anvendes til anlæg. 0,7 mio. kr. i merudgifter som følge af etableringen af Social Tilsyn Midt. 0,5 mio. kr. i merudgift til lovændring om vederlag til varetagelse af kommunale hverv. 10

11 De tekniske ændringer, der er indarbejdet i budgettet til demografi, lovændringer mv. kan specificeres således: Basisbudget, 1000 kr Teknik og Miljøudvalget Beredskabskommisionen Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget Social- og ældreudvalget Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Børne- og familieudvalget Økonomiudvalget Service i alt Overførselsudgifter i alt Skattefinansieret drift i alt Tekniske rammeændringer, 1000 kr Teknik og Miljøudvalget Beredskabskommisionen Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget Social- og ældreudvalget Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Børne- og familieudvalget Økonomiudvalget Service i alt Overførselsudgifter i alt Skattefinansieret drift i alt Budgetforslag, 1000 kr Teknik og Miljøudvalget Beredskabskommisionen Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget Social- og ældreudvalget Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Børne- og familieudvalget Økonomiudvalget Service i alt Overførselsudgifter i alt Skattefinansieret drift i alt

12 Rammeændringer, 1000 kr Teknik og Miljøudvalget Salg af Bilstrupvej 8 mistede lejeindtægter Indtægter fra administration, Skive Vand A/S Handicapkørsel Energibesparende foranstaltninger Udvendig vedligeholdelse af arealer ved rådhuse EBF: Solceller Beredskabskommisionen Kultur- og Fritidsudvalget, boligstøtte Kultur- og Fritidsudvalget, service Driftstilskud vedr. de selvejende haller EBF: Solcelleprojekt bibliotek Sundheds- og forebyggelsesudvalget Aktivitetsbestemt medfinansiering Styrket rehabilitering af kræftpatienter Socialtilsyn (merudgifter) Justering af børnetal, tandpleje Social- og ældreudvalget EBF: Solcelleprojekt Magneten Socialtilsyn (merudgifter) Rådgivningsopgaver til VISO (objektiv finansiering) EBF: Solcelleprojekt Gammelgaard EBF: Solcelleprojekt Møllegården Justering af indtægt kto. 530 og renter og afdrag på kto. 07 og Handicapkørsel Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Førtidspensioner Ressourceforløb i Jobstart Kombineret ungdomsuddannelse Sygedagpenge Kontanthjælp Jobcenter Skive Fleksløntilskud Jobafklaringsforløb Sygedagpengemodtagere Særlig uddannelsesstøtte Seniorjob Revalidering Reform af erhvervsuddannelserne Tilpasning af overslagsår til bloktilskud Børne og familieudvalget Klassekvotient < 14 ændring på 3 undervisningsafdelinger Folkeskolereform, ekstraordinært tilskud Demografi, skoleområdet Frie og private grundskoler Erhvervsrettet 10. klasse VISO, specialrådgivningsydelsesr Barnets reform, tabt arbejdsfortjeneste mv En tidlig forebyggende indsats Socialtilsyn EBF: Solcelleprojekt ungdomsskole EBF: Solcelleprojekt daginstitution EBF: Solcelleprojekt skoler Økonomiudvalget Indtægter fra administration, Skive Vand A/S Indtægter fra administration, renovation Forstærket indsats mod asocial adfærd Vederlag mv. kommunale erhverv Udvendig vedligeholdelse af arealer ved rådhuse

13 Der er vedtaget følgende reduktioner og udvidelser ved den politiske prioritering. Udvalg 1000 kr Udvalgenes budgetbidrag Besparelser: angives med + Udvalget for Teknik og Miljø Natur og Miljø 1 % reduktion 80 Kollektiv trafik 1 % reduktion Planlægning 1 % reduktion 9 Bygninger 1 % reduktion 97 Klima og Energi 1 % reduktion UTM Effektiviseringer igennem udbud og omstrukturering Kultur- og fritidsudvalget Kultur Kultur Idræt Idræt Folkeoplysning Folkeoplysning Note 1 Bibliotek Bibliotek Musikskole Musikskole Muse um Muse um Øget fokus på sundhed gennem foreningslivet. Note 2 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Sundhed Specialiseret genoptræning Sundhed Reduktion - psykiatrien Øget fokus på sundhed gennem foreningslivet. Note 2 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsomr Reduktion af driften af jobcenter Skive ådet Erhverv og Turisme 1 % reduktion Arbejdsmarkedsomr ådet Omlægning Indsatsmodellen - færre ledige Social- og ældreudvalget Socialområdet Generel reduktion Ældreområdet Reduktion af driftsbudgettet Børne- og familieudvalget Dagtilbud Reduktion - indførelse af budgetreguleringsmodel Skoler Ændret tildeling til specialskoler (forudsat pol. godk.) Skoler Førskolen - nedlæggelse af stilling Skoler Befordringsområdet - generel reduktion Økonomiudvalget Politisk Organisation Kommunalbestyrelsen møder, rejser og repræsentation Administration Administration, Rammebesparelse på 1% årligt Besparelse på fjernelse af m2 (bygningsmassen) Ændring af lejemål/egen lejemål Rammebesparelse Konkrete effektiviseringer i udvalg Teknisk ændring: Pulje til besparelse på mobiltelefoni Budgetlægning Note 3 Besparelser i alt

14 Udvalg 1000 kr Udvidelser: angives med + Udvalget for Teknik og Miljø Bygninger Durup Stationsbygning Bygninger Gl. Skivehus - vedligehold og drift Natur og Miljø Forbedret rensning af spildevand i det åbne land Park og Vej Vejafvanding og renovering af vejbrønde Park og Vej Driftsudvidelse til Skive Trafikterminal Park og Vej Ramsing Rådhus Park Kollektiv trafik Undersøgelse af kollektiv trafik Note 4 Grøn borgerpulje Note 5 Kultur- og fritidsudvalget Kultur Digitale infoskærme - pyloner Kultur Drivhuset Kultur Posthustorvet Kultur Udviklingspulje(rådighedsbeløb) Kultur Implementering af ny kulturpolitik Folkeoplysning Hal 3 - Skive FH - KCL - udvendig vedligeholdelse Folkeoplysning Hal 3 - Skive FH - KCL - m2 tilskud Bibliotek Driftsafvikling af bibliotekssystem hos ekstern leveran Sundheds- og forebyggelsesudvalget Nedbringelse af venteliste Hjerneskade medarbejder Mødestedet Psykiatrien Note 6 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Erhverv og Turisme Erhvervsudvikling - en oprustning på erhvervsområdet Note 7 Erhverv og Turisme Enjoy Limfjorden Erhverv og Turisme Implementering af bosætningsstrategi Social- og ældreudvalget Socialområdet Reduktion af indtægtsbudgettet på Skovly Socialområdet Kompetenceudvikling i socialafdelingen Socialområdet Frivillighedsprojekt - Trivselsagenter Note 8 Ældreområdet Demografi Ældreområdet Styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats Ældreområdet Udvidelse af ældrerådets budget Ældreområdet Indkøb af ipads til ældrerådet og handicaprådet Børne- og familieudvalget Skoler Tildeling til specialskoler Note 9 Skoler Fritids- og eftermiddagsklubber Skoler Helhedsorienteret indsats årige Skoler Befordring - tiltag jf. folkeskolereformen Familie Sundhedsaftale - børn med cerebral parese Skoler Drift bibliotekssystem (skolebib. andel) Økonomiudvalget Indtægter Fjernelse af byggesagsgebyret Personalepolitik Fornyet personalepolitisk indsats Administration Pensionsforsikringspræmie Administration Markedsføring af Skive Kommune gennem eliteidrætten Administration Revision af vandregulativer Administration Landbrug - tilladelses- og godkendelsessager Udvidelser i alt Note 1: Det er ikke en reduktion i hal m2. Note 2: Sundhedsafdelingen skal i samarbejde med de frivillige idrætsorganisationer iværksætte tiltag til forbedring af folkesundheden i kommunen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har ansvaret for at formulere en strategi for denne indsats. Note 3: Specifikke besparelser Fra 2016 sættes der i stigende grad fokus på specifikke besparelser fremfor generelle besparelser. Der skal dog fortsat være fokus på effektiviseringspotentialet i organisationen. I forbindelse med udmøntningen af ½% bedre ressourceudnyttelse i fagudvalgene i foråret skal udmøntningen således primært ske ved selektive besparelser eller, såfremt der er tale om generelle reduktioner, skal de henføres til særlige produktivitetsfremmende initiativer på de respektive områder. Alternativt kan man i forbindelse med udarbejdelse af beredskabskatalog fremsende 1 ½% fra udvalgene, hvor den ½% er obligatorisk bidrag fra udvalget. I forbindelse med fagudvalgenes udarbejdelse af beredskabskatalogerne på p.t. 1% årligt til budgetprioriteringen skal udmøntningen ligeledes primært ske ved selektive bespar- 14

15 ser. Som afsæt for reduktionsforslagene igangsættes budgetanalyser på de enkelte serviceområder udvalgt efter drøftelser i Økonomiudvalget i den indledende budgetfase. Note 4: Der skal udarbejdes en undersøgelse af trafikbehovet. Note 5: Der skal udarbejdes retningslinjer for hvordan puljen kan udmøntes og det er evt. landbyudvalget som får ansvaret for udmøntningen. Note 6: Psykiatrien er et område, der har brug for øget fokus fra politisk side, samtidig med at der sættes ekstra midler af til et løft af området. Vi vil i Skive Kommune gerne styrke arbejdet med at gennemføre Recovery, og sikre succesfulde rehabiliterings forløb for de borgere, som har en psykiatrisk diagnose. I den forbindelse skal vi sikre, at der er de nødvendige midler afsat til at afslutte Recovery forløbene med størst mulig rehabiliterende virkning. Der skal også sættes midler af til efteruddannelse af de medarbejdere, der har med psykiatriske patienter at gøre. De skal have de nødvendige kompetencer og viden til at arbejde med de mangeartede problemstillinger, som de møder i arbejdet med de psykiatriske borgere og pårørende. Med henblik på at sikre ovenstående, foretages en midtvejsstatus på det 3-årige Recovery-projekt. Der sættes specielt fokus på, om indsatserne i tilstrækkelig grad modsvarer borgernes behov, set i et Recovery- og rehabiliteringsperspektiv samt på eventuelle behov for opkvalificering af personalet. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har ansvaret for at gennemføre undersøgelsen og iværksætte eventuelle efterfølgende justering af projektet. Note 7: Der skal udarbejdes et samlet oplæg for udmøntning af de 3 mio. kr. indeholdende et forslag til et klart defineret organisatorisk set-up (opgavefordeling) mellem Skive Kommune og SET. Forslaget udarbejdes i samarbejde med eksterne konsulenter/ eksperter, som skal vurdere hvad der er kommet ud af de hidtidige indsatser i resultatkontrakten med SET, hvad er den rette og præcise arbejdsdeling mellem kommune og SET, hvad er det rigtige at bestille hos SET, samt hvad vækstvirksomhederne mener der er det rigtige at bestille i kontrakten med SET. Det samlede oplæg skal ligeledes indeholde en klar beskrivelse af, hvilke konkrete indsatser, som skal iværksættes og disse initiativer inkluderes i resultatkontrakten med SET for Det behandles i erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget og efterfølgende i økonomiudvalget. Note 8: Det frivillige arbejde skal ikke fortrænge ordinært arbejde. Note 9: Notat vedr. antal Skive-elever på Krabbeshus Heldagsskole Antal Skive-elever på Krabbeshus Heldagsskole: Budgetår Antal elever (foreløbigt) (forventet) 39 Med udgangspunkt i ovennævnte tal og Det er vores skole til vores børn (inklusion) undersøges flg.: Hvorledes kan normalområdet styrkes f.s.v. angår kompetencer, fysiske rammer m.v., således at flere autisme-elever kan undervises inden for normalskoleområdet, og samtidig fortsat sikres gode udviklingsmuligheder såvel fagligt som socialt? Hvordan kan visitationen af autisme-elever i stigende grad målrettes normalområdet, når dette jf. ovenstående giver mening? Ovenstående undersøgelse forventes færdig foråret 2015 med henblik på visitation af elever til skoleårets start august Der gøres opmærksom på, at færre Skive-elever kan/vil medføre et stigende antal enkeltintegrerede elever i normalområdet. Jf. aftalen mellem regeringen og KL skal kommunerne under ét overholde det aftalte niveau for serviceudgifterne i budget 2015, ellers sker der modregning i bloktilskuddet. Budgettet for serviceudgifterne er 6 mio. kr. over rammen. Kommunerne har samlet set overholdt rammen. 15

16 1.4 Skattefinansieret anlæg Der er i budgettet afsat følgende rådighedsbeløb til anlæg: Udvalg 1000 kr Salg af grunde: angives med Byggemodning: angives med + Byggemodning: boligformål Byggemodning: erhvervsformål Byggemodning: arealerhvervelser Byggemodning i alt Anlægsudgifter angives med + Reserverede anlæg TEKNIK & MILJØUDVALGET Områdefornyelse - Selde 375 Områdefornyelse - Selde indt Områdefornyelse - Vestlige Skive BYRÅD Områdefornyelse - Vestlige Skive indtægt Områdefornyelse - Lihme BYRÅD Områdefornyelse - Lihme indtægt Områdefornyelse - Breum Områdefornyelse - Breum indt Kommunalt gadelys BYRÅD Hovedgaden i Breum BYRÅD ØKONOMIUDVALGET implementering og konvertering af it-systemer til administrativ styring BY Udvalget for Teknik og Miljø Klima og Energi GreenLab Skive - udgifter Klima og Energi GreenLab Skive - indtægter Plan Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer - udgifter Plan Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer - indtægter Plan Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - udgifter Plan Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - indtægter Bygninger Å-plan - forslag til 1. etape af kommunale tiltag Bygninger Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - skoler og institutioner Bygninger Husbåde, Skive Havn Bygninger Udskiftning af tekniske anlæg i kommunale ejendomme Bygninger Separering af kloak i kommunale bygninger - Nr. Søby Bygninger Håndtering af PCB i kommunale bygninger Park og Vej Reparation af betonkaj langs Stenøre, Fur Park og Vej Vedligeholdelse af Fur Havn Park og Vej Glyngøre Havn - Katodisk beskyttelse Park og Vej Sundsøre færgeleje - Katodisk beskyttelse Park og Vej Info-standere ved Fursund-overfarten Park og Vej Forlængelse af sydlige dige ved Skive Å Park og Vej Forhøjelse af dige mellem Engvej og Østerbro Park og Vej Højvandssikring ml. Østerbro og godsbaneareal Park og Vej Kystsikring ved Sundsøre Park og Vej Pulje til cykelstier Park og Vej Asfalt belægning i byerne Park og Vej Trafiksikring og forskønnelse af Resenvej Park og Vej Etablering af 2 stk. T-kryds ved Rakkervej i Rønbjerg Park og Vej Stiforbindelse mellem Thorsvej og Skive Havn Park og Vej Trafiksignaler - renovering af nedslidte anlæg og gennemgang af grøn bølge Park og Vej Trafiksikkerhed ved skoler Park og Vej Udlicitering af asfaltopgaver - Partnering Park og Vej Renovering/udskiftning af vejbroer og tunneller Park og Vej Renovering af støttemure og trapper Park og Vej Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum Park og Vej Udskiftning af toiletbygning ved Ny Viborgvej Park og Vej Etablering af busholdepladser og opsætning af busskure Park og Vej Anlæg af nye parkeringspladser i P-fondsområde Park og Vej Renovering af eksisterende p-plads ved Lægehuset og Salling Hallerne, Roslev

17 Udvalg 1000 kr Kultur- og fritidsudvalget Idræt Tribune og toiletbygning til Skive Stadion Note 10 Folkeoplysning Spejdersamrådet Folkeoplysning Skive Idrætssamvirke Folkeoplysning Skive Rideklub etape II Folkeoplysning Resen Multipark Folkeoplysning Hal 3 - Skive FH - KCL Folkeoplysning Renovering af omkl.rum friluftsbadet/søby Højslev hallerne Bibliotek Omlægning/etablering af biblioteksserver/folkebibli./andel Sundheds- og forebyggelsesudvalget Samling af psykiatrien på Sundhedshuset Social- og ældreudvalget Socialområdet Velfærdsteknologi Ældreområdet Renovering og tilbygning til køkken på Marienlyst Note 11 Ældreområdet Ændring af adgangsforhold til Højslev ældrecenter Børne- og familieudvalget Fælles BFU Pulje til bygningsrenovering/nybygning Skoler Energihuset+punktet Økonomiudvalget Byudviklingsudvalget Bydelspuljen Landsbyudvalget Landsbypuljen Erhvervsudvikling bosætningsstrategi Note 12 Nedrivning af kommunale bygninger Pulje til evt. nybyggeri/renovering til erstatning af nuværende lejemål Note 10: Der skal anvendes kr. til etablering af toiletbygning og kr. til leje af tribune. Note 11: Der afsættes i 2015 og 2016 midler til udvidelse og modernisering af køkkenet på Marienlyst, således at køkkenet kommer til at opfylde Levnedsmiddelkontrollens aktuelle krav. Note 12: Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til projekter til fremme af erhvervsudvikling og bosætning indenfor rammerne af de af byrådet vedtagne Bosætningsstrategi og Vækst og udvikling i Skive Kommune. Beløbet udløses, når den rigtige ide er der. Beløbet afsættes til disposition til initiativer, der har et særligt udviklingspotentiale i forhold til kommunens erhvervsmæssige styrkepositioner. Projekterne påtænkes gennemført i partnerskab med private investorer, uddannelsesinstitutioner og regionale udviklingsinitiativer. Beløbet forudsættes anvendt til initiativer, der har et markant perspektiv, der virkeligt løfter området med unikke bosætningsinitiativer og/eller hvor der er stor sandsynlighed for, at det er noget der virker i forhold til erhvervsudviklingen. 1.5 Forsyningsvirksomheder Budgetforslaget på forsyningsområdet omfatter renovation, der er udskilt i 4SNomi. Der er forudsat et oveskud på forsyningsområdet på 1,3 mio. kr. i Langfristet gæld Anlægsudgifter i alt I budgetforslaget er der indarbejdet 13,4 mio. kr. i renteudgifter, 39,7 mio. kr. i afdrag på lån og 31,4 mio. kr. i låneoptagelse kr Arealerhvervelse, 85 % Byfornyelse Områdeforbyelse landsbyer Kommunale havne Hovedgaden Breum Kommunalt gadebelysning Energibesparende foranstaltninger Låneoptagelse i alt

18 1.7 Likviditet Den gennemsnitlige likviditet forventes ved udgangen af 2014 at udgøre cirka 316 mio. kr., i mio. kr. og i 2018 vil likviditeten være på 216 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med den økonomiske politiks mål om en likviditet svarende til overførte drift- og anlægsudgifter fra året før, fra svarende til 213 mio. kr. Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet fremgår af nedenstående graf: 18

19 1.8 Budgetoverslagsårene I budgetoverslagsårene falder det ordinære driftsresultat i forhold til 2014 fra 67,9 mio. kr. til 41,9 mio. kr., 35,1 mio. kr. og 27,1 mio. kr. Endvidere stiger likviditetsforbruget fra 28,8 mio. kr. i 2015 til 33,2 mio. kr. i Ændringen kan henføres til bl.a. følgende forhold: I budgetoverslagsårene er der forudsat et fald i indbyggertallet med 350 årligt, svarende til en mindreindtægt fra tilskud og udligning på 12 mio. kr. årligt. Dertil kommer en forudsat vækst i indbyggertallet på landsplan på 0,3% årligt, som Skive Kommune taber 5 mio. kr. årligt på i det kommunale udligningssytem. Endvidere er der forudsat en vækst i udskrivningsgrundlaget på 1% under landsgennemsnittet årligt svarende til 2 mio. kr. pr. år efter der er foretaget modregning fra tilskud og udligning. Dertil kommer en mindreindtægt fra bloktilskuddet, som følge et bortfald af engangstilskuddet på 3 mia. kr. i , hvor Skive Kommunes andel er 31,7 mio. kr. I 2015 er der budgetteret med en udgift til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedr med 15 mio. kr., hvilket ikke er forudsat i de følgende år. KL har forudsat 0-vækst i serviceudgifterne i overslagsårene. Der er forudsat en reduktion i 2016 og 2017 på 10 mio. kr. årligt som følge af bedre ressourceudnyttelse. Endvidere er der i 2018 forudsat en rammebesparelse på 3,0 mio. kr. og konkrete effektiviseringer i udvalg på 7,0 mio. kr. Årsvirkningen af reduktionerne betyder endvidere mindreudgifter på driften i på h.h.v. 15,5 mio. kr., 23,4 mio. kr. og 36,3 mio. kr. i forhold til

20 1.9 Den økonomiske politik i Skive Kommune Skive Kommunes økonomiske politik, Hovedlinjerne i de kommende års økonomiske politik kan sammenfattes i nedenstående målsætninger for deltaljerede oplysninger henvises til bilagsafsnittet. 1. Den økonomiske handlefrihed Den økonomiske handlefrihed skal opbygges og fastholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning bør fortsat som minimum udgøre, hvad der svarer til overførte drifts og anlægsbevillinger, hvilket er ca. 200 mio. kr. 2. Skatterne Målet for perioden er, at skatterne søges holdt i ro. 3. Driftsudgifter Målsætningen er, at udgiftsudviklingen på den eksisterende drift ikke overstiger den løbende løn og prisudvikling. Aftalte rammer mellem Regeringen og KL om stigning i serviceudgifterne skal overholdes. Denne aftale kendes juni, hvor efter det er muligt at fastlægge Skives niveau. Regulering af budgettet i ned eller opadgående retning tager overordnet udgangspunkt i: ændrede efterspørgselsmønstre politiske beslutninger om ændringer i service- eller aktivitetsniveau ændret lovgivning konjunkturmæssige ændringer politiske beslutninger om rationalisering eller driftsmæssige ændringer 4. Økonomisk styring Der skal tages de nødvendige skridt til effektivisering og rationaliseringsgevinster på baggrund af en langsigtet strategisk styring forankret i den Økonomiske Politik faste procedurer for budgetopfølgningen organisatoriske og styringsmæssige tiltag optimering af produktionsmetoder/organisering mål for det fremtidige serviceniveau et fokus på nye fællesskabende aktiviteter Der skal foretages løbende budgetopfølgning, og et vigtigt udgangspunkt er desuden, at der ikke bør gives tillægsbevillinger, der er finansieret af likvide aktiver. 5. Det ordinære driftsresultat Overskuddet på den ordinære drift skal bl.a. muliggøre realisering af princippet om en stabil og robust økonomi. Derfor er målet, at årets driftsresultat skal finansiere nettoafdrag og skattefinansierede anlæg. Målet er et driftsoverskud i perioden på gennemsnitligt mio. kr. 6. Anlæg Nytænkning og udvikling kræver investeringer. Målsætningen er et nettoanlægsniveau ekskl. byggemodning på gennemsnitligt mio. kr. over årene. 7. Den langfristede gæld Det er målet, at den langfristede gæld nedskrives med 10 mio. kr. årligt. I det omfang, der er automatisk låneadgang f.eks. på energi- og jordforsyning, udnyttes denne fuldt ud. Herudover kan der undtagelsesvist og med Indenrigsministeriets tilsagn gives låneadgang til konkrete projekter. Den ordinære gæld var marts måned 2014 opgjort til 537 mio. kr. 20

21 8. Finansiel styring Den finansielle styring tilrettelægges, så der opnås størst mulig enkelhed i det daglige arbejde samt en optimering af afkast under hensyntagen til risikoen. Skive Kommunes formue anbringes med udgangspunkt i kommunens investeringspolitik som hovedregel i obligationer el. lign. værdipapirer - dels med henblik på at sikre en optimering af afkast og dels med henblik på at sikre råderum til de løbende transaktioner. Primo 2014 udgør den anbragte formue ca. 400 mio. kr. Gældspleje: Der foretages løbende pleje af kommunens gæld med henblik på at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensyntagen til de finansielle risici. De decentrale enheder skal tilstræbe at have en fast opsparing på ca. 2-4% af budgettet. Ønsket er at institutionerne har en robust økonomi dels til investering i ny drift og udvikling, dels som stødpude til imødegåelse af uforudsigelige begivenheder. Grundet den stramme styring af kommunale serviceudgifter, er det i 2014 lige som i ifølge regnskabsproceduren vedtaget, at decentrale enheder under ét ikke må bruge af opsparede midler. Det betyder konkret, at man via en clearings-aftale kan aftale, at én institutions eller afdelings eventuelle merforbrug skal opvejes af andres tilsvarende mindre forbrug, således der samlet set ikke bliver brugt af opsparede midler. Der er dog mulighed for en fleksibel løsning, hvor nogle driftsudgifter kan konverteres til anlæg. 9. Opfølgning på den økonomiske politik Den økonomiske politik er udgangspunktet for budgetlægningen og revideres derfor 1 gang årligt. 21

22 1.10 Bevillingsniveauer Skive Byråd har fastlagt følgende styringsprincipper og bevillingsniveauer: Styringsprincipper: Bevillingsniveauer fastlægges således, at der for hvert udvalg er én serviceramme og én ramme for overførselsudgifter det sidste dog kun for udvalg, hvor det er relevant. Budgetomplaceringer indenfor et institutionsområde teknisk svarende til kontoplanens funktion 3. niveau foretages af afdelingschefen. Budgetomplaceringer indenfor et politikområde foretages af direktøren for det pågældende område. Budgetomplaceringer indenfor et udvalg fra et politikområde til et andet forelægges fagudvalget til beslutning. Budgetomplaceringer fra et udvalg til et andet eller mellem et udvalgs politikområder og overførselsudgifter forelægges byrådet til beslutning. Tillægsbevillinger med kassevirkning forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning. Nedenfor er vist en oversigt over bevillingsniveauer fordelt på fagudvalg samt en specifikation af bevillingsniveauerne på politikområder for så vidt angår driften. Driftsbevillinger: Drift, udvalg Bevillingsniveau Politikområde Børne- og Familieudvalget Service Dagtilbud Skoler Familieområdet Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Overførselsudgifter Service Arbejdsmarkedsudgifter Erhverv og turisme Sundheds- og forebyggelsesudvalget Service Sundhed Social- og ældreudvalget Service Socialområdet/handicappede Ældre Ældreboliger Kultur- og fritidsudvalget Service Kultur Idræt Folkeoplysning Bibliotek Skive Musikskole Museum Salling Teknik- og miljøudvalget Service Parker og veje Natur & miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Klima og energi Beredskabskommissionen Service Beredskab Økonomiudvalget Service Politisk organisation Administration By- og landsbyudvikling Brugerfinansieret område Brugerfinansieret drift Renovation Betingede bevillinger: Der kan være tale om betingede bevillinger, hvorved forstås bevillinger der er øremærkede til særlige områder, og således ikke kan anvendes til andre formål indenfor bevillingsniveauet. 22

23 Finansiering og finansforskydninger: Der fastlægges følgende bevillingsniveauer: Økonomiudvalget Skatter Tilskud og udligning Renter Låneoptagelse Afdrag på lån Finansforskydninger Anlæg: Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb Anlægsbevillinger behandles som hovedregel enkeltvis som særskilte punkter på dagsordenen i de stående udvalg, økonomiudvalg og byråd. Dagordenen skal som minimum indeholde: En identifikation (betegnelse) af det projekt der igangsættes med bevillingen Kontoen i kommunens bogføring hvortil bevillingen gives De forventede samlede udgifter og indtægter ved projektet med angivelse af den beløbsmæssige bevilling fordelt på udgifter og indtægter Angivelse af hvorledes bevillingen skal finansieres, eksempelvis ved frigivelse af afsatte rådighedsbeløb i årsbudgettet En betalingsplan fordelt på de enkelte år ved flerårige anlægsbevillinger. Udover de nævnte minimumskrav til anlægsbevillinger skal bevillingsansøgningen indeholde en nærmere beskrivelse af projektets materielle indhold, eventuelt i summarisk form med henvisning til tegninger, skitseprojekter o.l. Rådighedsbeløb til allerede meddelte anlægsbevillinger frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen for året. Rådighedsbeløb til endnu ikke meddelte anlægsbevillinger frigives i forbindelse med anlægsbevillingens meddelelse. Økonomisk decentralisering Institutionerne har adgang til at overføre et uforbrugt beløb eller et underskud til det følgende budgetår. Lønsumsbudgettering Skive kommune har lønsumsbudgettering med virkning fra budget

24 24

25 2. Bevillingsoversigt Drift i alt Park og Vej Natur og miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Klima og energi Teknik og Miljøudvalg Renovation Forsyningsområdet Beredskab Beredskabskommisionen Kultur Idræt Folkeoplysning Bibliotek Skive musikskole Museum Salling Kultur- og fritidsudvalget Sundhed Sundheds- og forebyggelsesudvalget Socialområdet/handicappede Ældre Ældreboliger Social- og ældreudvalg Overførselsudgifter excl. boligstøtte Erhverv og Turisme Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Dagtilbud Skoler Familieområdet Børne og familieudvalget Politisk organisation Administration By- og landsbyudvikling Økonomiudvalget

26 26

27 3. Investeringsoversigt Investeringsoversigt Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget Teknik og Miljøudvalg Renovering af eksisterende p-plads ved Lægehuset og Salling Hallerne, Roslev Anlæg af nye parkeringspladser i P fondsområde Etablering af busholdepladser og opsætning af busskure Udskiftning af toiletbygning ved Ny Viborgvej Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum Renovering af støttemure og trapper Renovering/udskriftning af vejbroer og tunneller Udlicitering af asfaltopgaver - Partnering Trafiksikkerhed ved skoler Trafiksignaler - renovering af nedslidte anlæg og gennemgang af grøn bølge Stiforbindelse mellem Thorsvej og Skive Havn EBF på kommunalt gadelys Breum - renovering og byforskønnelse af hovedgaden Pulje til cykelstier Asfaltbelægning i byerne Trafiksikring og forskønnnelse af Resenvej Etablering af 2 stk. T-kryds ved Rakkervej i Rønbjerg Forlængelse af sydlige dige ved Skive Å Forhøjelse af dige mellem Engvej og Østerbro Højvandssikring mellem Østerbro og godsbaneareal Kystsikring ved Sundsøre Salg af grunde Byggemodning boligformål Byggemodning arealerhvervelse Byggemodning - diverse færdiggørelser 2013, boliger

28 Investeringsoversigt Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget Byggemodning erhvervsformål Områdefornyelse - Selde Områdefornyelse - Vestlige Skive Områdefornyelse - Vestlige Skive Områdefornyelse - Breum Områdefornyelse - Breum Områdefornyelse - Selde Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter Åplan Fur Havn - Reparation af betonkaj langs Stenøre Husbåde, Skive Havn Vedligeholdelse af Fur Havn Glyngøre Havn - Katodisk beskyttelse Sundsøre færgeleje - Katodisk beskyttelse Info-standere ved Fursundoverfarten Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter skoler og institutioner Udskiftning af tekniske anlæg i kommunale ejendomme Separering af kloak i kommunale bygninger - Nr. Søby Håndtering af PCB i kommunale bygninger GreenLab Skive Kultur- og fritidsudvalget Anlægsramme SIS, børn og unge Resen Multipark Skive Rideklub, etape Hal 3, KCL Renovering af omklædningsrum friluftsbadet, Nr. Søby Tribune og toiletbygning til Skive Stadion Spejdersamrådet i Skive

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2015-2018 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2016-2019 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger 3. Generelle bemærkninger 13 14 3.1 Resultatopgørelse 2009-2012 Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.668,4 1.687,5 1.704,1 1.754,6 Tilskud og udligning 648,2 723,4

Læs mere

Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling

Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling Budgetforslag Generelle bemærkninger Bevillingsoversigt Takstoversigt 1 2 Indholdsfortegnelse Budgetforslag 2010 5 Generelle bemærkninger 12 1.

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 GENEREL DEL Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag 1 2 Beredskabsforslag budget 2015-2018 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Udvalget for Teknik

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 12. august 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 12. august 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 12. august 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Illustration af rådhusudbygningen. Økonomisk politik. - Budgetlægning 2013-2016

Illustration af rådhusudbygningen. Økonomisk politik. - Budgetlægning 2013-2016 Illustration af rådhusudbygningen Økonomisk politik - Budgetlægning 2013-2016 11-04-2012 Forsidebilledet viser en illustration af den i skrivende stund igangværende udbygning af Skive Kommunes rådhus.

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2016 med overslagsårene 2017-2019 er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2015. Bornholms Regionskommunes budget 2016 består af to bøger.

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. august 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. august 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 18. august 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18

BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18 BUDGET 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 5 Budgetforudsætninger... 7 1. Skatter.... 8 2. Tilskud og udligning... 11 3. Driftsvirksomhed... 13

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere