SKIVEKOMMUNE Budget 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVEKOMMUNE Budget 2015"

Transkript

1 Budget 2015

2 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger Resultatopgørelse Indtægtsgrundlag Skattefinansieret drift Skattefinansieret anlæg Forsyningsvirksomheder Langfristet gæld Likviditet Den økonomiske politik i Skive Kommune Bevillingsniveauer Bevillingsoversigt Investeringsoversigt Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret Park & Vej Natur & Miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift Beredskabskommissionen Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Idræt Folkeoplysning Bibliotek Skive Musikskole Museum Salling Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Overførselsudgifter Erhverv og Turisme Væksthuse Udvalget for Social- og Ældre Ældreområdet Socialområdet Plejeboliger Børne- og Familieudvalget Dagtilbud Skoler Familieområdet Økonomiudvalget Politisk Organisation Administrativ organisation By- og landsbyudvikling Hovedoversigt Sammendrag af budget Artsoversigt Budgetoplysninger 2015 drift 166 3

4 16.1 Teknik og Miljøudvalg Forsyning Beredskabskommissionen Kultur- og fritidsudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Social- og ældreudvalg Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og familieudvalget Økonomiudvalget Budgetoplysninger 2015 anlæg Budgetoplysninger renter, afdrag og finansiering Bevillingsspecifikation - drift Bevillingsspecifikation anlæg Bevillingsspecifikation - renter, afdrag, finansiering Takstoversigt Kirkeskat Budgetvedtagelsen 332 4

5 1. Generelle bemærkninger 1.1 Resultatopgørelse Mio. kr Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.872, , , ,6 Tilskud og udligning 934,9 893,7 887,6 896,4 Indtægter i alt 2.807, , , ,0 Driftsudgifter Service , , , ,5 Overførselsudgifter -685,4-689,2-695,3-700,8 Pris- og lønstigninger vedr. drift -50,3-100,7-150,8 Driftsudgifter i alt , , , ,0 Renter m.v. -13,4-13,4-12,7-11,9 Resultat af ordinær drift* 67,9 41,9 35,1 27,1 Anlæg Anlægsudgifter* -84,5-53,0-38,1-21,9 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -4,0-6,0-8,0-8,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 4,0 6,0 8,0 8,0 Nettoanlægsudgifter i alt -84,5-53,0-38,1-21,9 Resultat - skattefinansieret område -16,6-11,1-3,1 5,2 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 1,3-4,0-4,0-4,0 Anlægsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat - forsyningsvirksomheder 1,3-4,0-4,0-4,0 Resultat ialt (A+B) -15,3-15,1-7,1 1,2 Pengestrømme Resultat i alt -15,3-15,1-7,1 1,2 Afdrag på lån -39,7-41,1-41,1-42,3 Lånoptagelse 31,4 11,9 9,7 9,7 Øvrige finansforskydninger -5,2-1,8-1,8-1,8 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -28,8-46,1-40,3-33,2 * I henhold til den økonomiske politik er målet et overskud på ordinær drift på mio. kr. Der er i 2015 et ekstraordinært engangstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet, svarende til 31,7 mio. kr. for Skive Kommunes vedkommende. Der er indarbejdet forventet tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud vedr i 2015 på 15 mio. kr. som følge af at udgifterne til forsikrede ledige forventes at være 30 mio. kr. mindre end budgetteret i

6 1.2 Indtægtsgrundlag Skive Kommunes indtægter fra skatter og tilskud er sammensat således: Skatteindtægter Mio. kr., løbende priser Indkomstskat * Forskudsbeløb 1.753, , , ,800 * Skrå skatteloft -2,251-2,400-2,400-2,400 * Dødsboskat 0,681 1,000 1,000 1,000 Selskabsskat, forskudsbeløb 20,598 20,000 20,000 20,000 Grundskyld 98, , , ,900 Dækningsafgift 2,283 2,300 2,300 2,300 Skatteindtægter i alt 1.872, , , ,6 Udskrivningsgrundlag, indkomstskat 6.874, , , ,0 Skatteprocent 25,5 25,5 25,5 25,5 Skattepligtige grundværdier, landbrug 2.393, , , ,0 Grundskyldspromille 5,88 5,88 5,88 5,88 Skattepligtige grundværdier 4.076, , , ,0 Grundskyldspromille 20,68 20,68 20,68 20,68 Tilskud og udligning - indtægter Statstilskud 67,116 60,800 59,700 59,700 Betinget tilskud 24,744 32,600 32,300 31,900 Ældretilskud 6,552 6,700 6,800 6,900 Ældretilskud 8,784 8,900 9,100 9,300 Landsudligning 577, , , ,400 Ugunstigt stillede kommuner 97, , , ,500 Særligt vanskeligt stillede kommuner 3,996 Den sociale særtilskudspulje 3,600 Tilskud, styrkelse af likviditet 31,704 Omstillingspulje vedr. folkeskolen 10,704 9,600 4,800 Overførselsindkomster Serviceløft, dagpasning 3,996 4,100 4,200 4,300 Udligning, indbyggere -100 p.a. Pris og løn Overudligning 0,048 0,000 0,000 0,000 Tilskud til øer 6,552 6,500 6,500 6,500 Beskæftigelsestilskud 118, , , ,800 Beskæftigelsestilskud, efterregulering -15,000 Udligning vedr. udlændinge -18,024-18,000-18,000-17,900 Udviklingsbidrag -5,915-6,000-6,100-6,200 Udligning, selskabsskat 13,944 14,900 15,400 15,200 Efterregulering, moms -1,000-1,000-1,000-1,000 Tilskud og udligning i alt 934,8 893,7 887,6 896,4 Indtægter i alt 2.807, , , ,0 Skatter Udskrivningsgrundlaget udgør borgernes samlede skattepligtige indkomster, hvoraf kommunen kan beregne sine indtægter fra den personlige indkomstskat på baggrund af den af kommunalbestyrelsen fastlagte udskrivningsprocent. Kommunerne kan vælge mellem enten selv at budgettere udskrivningsgrundlag og som følge deraf også udligning/tilskud eller at modtage et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dermed også en endelig tildeling af udligning/tilskud. 6

7 Vælges statsgaranti, sker der ingen efterreguleringer af skat, tilskud og udligning, idet eventuelle efterfølgende reguleringer betales af eller tilfalder staten. Der er 2 forhold der er af betydning for valg mellem selvbudgettering og statsgaranti: En vurdering af udskrivningsgrundlaget og dermed skatteindtægterne i En vurdering af indbyggertallet i 2015, idet en afvigelse i forhold til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag svarer til kr. pr. indbygger i den kommunale udligning. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er i 2015 opgjort ud fra kommunens udskrivningsgrundlag for 2012 korrigeret for skattereformer. Det korrigerede udskrivningsgrundlag er fremskrevet fra 2012 til 2015-niveau med en af staten generel fastlagt fremskrivningsprocent på 10,0% (løbende priser). 90% af et afvigende vækstmønster i forhold til landstendensen vil for Skive Kommunes vedkommende blive udlignet over de kommunale udligningsordninger. Udligningen på 90% vil dog ikke slå helt igennem, hvis der er en vis parallelitet mellem Skive Kommune og landstendensen i afvigelse i forhold til den udmeldte statsgaranti. Regeringen har i Økonomisk Oversigt, af 26. august 2014 udarbejdet et nyt skøn over udskrivningsgrundlaget, der resulterer i en samlet reduktion i med 1,2%. Som følge tekniske forhold har KL efter dialog med Finansministeriet og Skatteministeriet, vurderet reduktionen fra til 0,5% I alt Statsgaranti/KL 3,3% 3,1% 3,4% 10,1% KL vurdering, primo september ,8% 3,1% 3,4% 9,6% Skive Kommune 1,5% 2,1% 2,4% 6,1% Vurderingen af væksten i Skive Kommune for er foretaget på baggrund af indberetningen af 99,5% af skatteyderne i Væksten for de følgende 2 år er forudsat 1% under landsplan, idet Skive Kommune de seneste 6 år har ligget 1-2% årligt under landsplan. Det giver et udskrivningsgrundlag for Skive Kommunes vedkommende på 6.583,5 mio. kr. mod statsgarantien på 6.874,7 mio. kr. Det svarer til en mindreindtægt fra skatter på 74 mio. kr., der delvist kompenseres ved de kommunale udligningsordninger med ca. 57 mio. kr., således at nettotabet ved selvbudgettering skønnes til 17 mio. kr. Der er forudsat indbyggertal svarende til statsgarantien. Henset til det skønnede nettotab på 17,0 mio. kr. ved selvbudgettering kombineret med en usikkerhed om væksten i de følgende år peger p.t. på valg af statsgaranti. Der er ved budgetvedtagelsen for 2015 valgt statsgaranti. Grafen nedenfor viser udviklingen i udskrivningsgrundlaget, korrigeret for skattereformer, sammenholdt med BNP. Grafen viser bl.a. de seneste 6 års lavvækst, især i Skive Kommune. 7

8 Befolkningsudvikling: Indbyggertallet har stor betydning i valg mellem selvbudgettering og statsgaranti, idet hver indbygger udløser kr. ekstra via de kommunale udligningsordninger. Det statsgaranterede indbyggertal for 1. januar 2015 udgør Indbyggertallet pr. 1. juli 2014 udgør , hvilket er 307 mindre end samme tidspunkt året før. Ud fra trenden de sidste par år med et fald på ca. 300 den sidste halvdel af året samt et forventet reduktion på 70 i betalingsfolketallet kunne det tyde på et indbyggertal pr. 1. januar 2015 tæt på statsgarantien. Kilde. Danmarks Statistik og Indenrigsministeriet. 8

9 Jf. aftalen mellem regeringen og KL for 2015 er der endvidere forudsat følgende: Der er i lighed med 2013 og 2014 afsat et engangstilskud på 3,0 mia. kr. Skive Kommunes andel er på 31,7 mio. kr. i I lighed med tidligere år er 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af at kommunerne overholder det aftalte niveau for udgifterne. Skive Kommunes andel er på 25 mio. kr. Beløbet er indarbejdet i budgetforslaget. Der er afsat 600 mio. kr. i 2015 til et ekstraordinært løft med henblik på at imødekomme lokale omstillingsudfordringer, der følger af folkeskolereformen. Skive Kommunes andel udgør 10,7 mio. kr. Der forudsættes uændret kommunal skattefastsættelse for kommunerne under ét. Der afsættes en pulje til skatteforhøjelse på 150 mio. kr., idet det forudsættes at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. En skattenedsættelse vil resultere i en kompensation på 75% i 2015 og 50% i de 2 følgende år og 25% i 2018 af mindreprovenuet. Der er i 2015 afsat 300 mio. kr. til puljen til vanskeligt stillede kommuner og 413 mio. kr. til den sociale særtilskudspulje. Skive Kommune har efter ansøgning fået tilskud fra puljerne på h.h.v. 4,0 mio. kr. og 3,6 mio. kr. Der er i 2015 afsat lånepuljer til anlægsinvesteringer med 400 mio. kr. på borgernære områder, 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale og 200 mio. kr. til øvrige anlæg, herunder veje og administration. Skive Kommune har fået afslag på ansøgninger om låneadgang. Der afsættes en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Skive Kommune har ikke søgt denne pulje. Der er i lighed med tidligere år afsat 2 mia. kr. i bloktilskud til borgernær anlæg. Skive Kommunes andel udgør 17 mio. kr. Det hidtidige krav om tilsvarende kommunal medfinansiering og deponering af uforbrugte midler ophæves fra Der er således ikke længere nogen bindinger i form af en overholdelse af en minimumsramme på borgernær anlæg. 9

10 1.3 Skattefinansieret drift. De skattefinansierede driftsudgifter udgør i alt 2.726,3 mio. kr. i budgettet og er fremkommet således: Mio. kr. Budgetoverslag 2015 med pris- og lønfremskrivninger = basisbudget 2.731,3 Mindreudgifter som følge af lovændringer, demografi mv. -5,4 Besparelser, v. 1. og 2. behandlingen -21,7 Udvidelser, v. 1. og 2. behandlingen 22,1 Budget 2015, skattefinansieret drift 2.726,3 Budgettet for drift er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene i det vedtagne budget 2014 fremskrevet med KL skøn for pris- og lønudviklingen, der udgør 2,0% og 1,9% fra for h.h.v. lønninger og priser korrigeret for justeringer i skønnene for og Der er i budgetoplægget for 2015 foretaget reduktioner på 10 mio. kr. som følge af bedre ressourceudnyttelse, jf. budgetvedtagelsen for Der er indarbejdet tekniske ændringer som følge af trufne beslutninger, lovændringer, ændringer i udgifter til indkomstoverførsler, demografi samt øvrige tekniske ændringer. Fagudvalgene har afleveret tekniske ændringer til den skattefinansierede drift, der viser en mindreudgift på 5,4 mio. kr., hvorefter de samlede driftsudgifter kan opgøres til 2.725,9 mio. kr. i 2015 i fagudvalgenes budgetoplæg før den politiske prioritering af besparelser og udvidelser. Ændringerne i driftsudgifterne på 5,4 mio. kr. er fordelt med en mindreudgift på arbejdsmarkedsområdet med 17,0 mio. kr. og en merudgift til serviceudgifterne med 11,6 mio. kr. Ændringerne for serviceudgifterne kan primært henføres til: En merudgift på skoleområdet på 0,5 mio. kr. som følge af den gennemsnitlige klassekvotient er faldet til under 14 på 3 undervisningsafdelinger. En mindreindtægt på 0,8 mio. kr. som følge af at administrationsaftalen med Skive Vand A/S er udfaset i 2013 og som følge af opgørelse af administrationsaftale med det nye renovationsselskab Nomi4S. Merudgifter som følge af en tidsforskydning i udmøntningen af rationalet ved energibesparende foranstaltninger på 0,7 mio. kr. En forventet merudgift til KCL på 1,6 mio. kr. som følge af Økonomi-og Indenrigsministeriets præcisering af momsregler for modtagere af kommunale tilskud til momsregistrerede tilskudsmodtagere. En mindreudgift til tandplejen på 0,4 mio. kr. som følge af faldende børnetal. En merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne på 6,3 mio. kr. på baggrund af KL s skøn. En merindtægt fra ældreboliger på 2,1 mio. kr., der modsvares af merudgifter til renter og afdrag på ældreboliglån. En mindreudgift på skoleområdet på 3,6 mio. kr. som følge af et yderligere fald i elevtallet end hidtil forudsat. En merudgift på 6,7 mio. kr. til folkeskolen som følge af det ekstraordinære løft af bloktilskud i 2015 til de omstillingsudfordringer kommunerne står overfor på folkeskoleområdet. Skive Kommune modtager i 2015 et bloktilskud på 10,7 mio. kr. Der er forlods indarbejdet udgifter til formålet med 4,0 mio. kr. De resterende 6,7 mio. kr. er indarbejdet som en teknisk ændring. Det kan vurderes om beløbet tillige kan anvendes til anlæg. 0,7 mio. kr. i merudgifter som følge af etableringen af Social Tilsyn Midt. 0,5 mio. kr. i merudgift til lovændring om vederlag til varetagelse af kommunale hverv. 10

11 De tekniske ændringer, der er indarbejdet i budgettet til demografi, lovændringer mv. kan specificeres således: Basisbudget, 1000 kr Teknik og Miljøudvalget Beredskabskommisionen Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget Social- og ældreudvalget Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Børne- og familieudvalget Økonomiudvalget Service i alt Overførselsudgifter i alt Skattefinansieret drift i alt Tekniske rammeændringer, 1000 kr Teknik og Miljøudvalget Beredskabskommisionen Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget Social- og ældreudvalget Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Børne- og familieudvalget Økonomiudvalget Service i alt Overførselsudgifter i alt Skattefinansieret drift i alt Budgetforslag, 1000 kr Teknik og Miljøudvalget Beredskabskommisionen Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget Social- og ældreudvalget Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Børne- og familieudvalget Økonomiudvalget Service i alt Overførselsudgifter i alt Skattefinansieret drift i alt

12 Rammeændringer, 1000 kr Teknik og Miljøudvalget Salg af Bilstrupvej 8 mistede lejeindtægter Indtægter fra administration, Skive Vand A/S Handicapkørsel Energibesparende foranstaltninger Udvendig vedligeholdelse af arealer ved rådhuse EBF: Solceller Beredskabskommisionen Kultur- og Fritidsudvalget, boligstøtte Kultur- og Fritidsudvalget, service Driftstilskud vedr. de selvejende haller EBF: Solcelleprojekt bibliotek Sundheds- og forebyggelsesudvalget Aktivitetsbestemt medfinansiering Styrket rehabilitering af kræftpatienter Socialtilsyn (merudgifter) Justering af børnetal, tandpleje Social- og ældreudvalget EBF: Solcelleprojekt Magneten Socialtilsyn (merudgifter) Rådgivningsopgaver til VISO (objektiv finansiering) EBF: Solcelleprojekt Gammelgaard EBF: Solcelleprojekt Møllegården Justering af indtægt kto. 530 og renter og afdrag på kto. 07 og Handicapkørsel Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Førtidspensioner Ressourceforløb i Jobstart Kombineret ungdomsuddannelse Sygedagpenge Kontanthjælp Jobcenter Skive Fleksløntilskud Jobafklaringsforløb Sygedagpengemodtagere Særlig uddannelsesstøtte Seniorjob Revalidering Reform af erhvervsuddannelserne Tilpasning af overslagsår til bloktilskud Børne og familieudvalget Klassekvotient < 14 ændring på 3 undervisningsafdelinger Folkeskolereform, ekstraordinært tilskud Demografi, skoleområdet Frie og private grundskoler Erhvervsrettet 10. klasse VISO, specialrådgivningsydelsesr Barnets reform, tabt arbejdsfortjeneste mv En tidlig forebyggende indsats Socialtilsyn EBF: Solcelleprojekt ungdomsskole EBF: Solcelleprojekt daginstitution EBF: Solcelleprojekt skoler Økonomiudvalget Indtægter fra administration, Skive Vand A/S Indtægter fra administration, renovation Forstærket indsats mod asocial adfærd Vederlag mv. kommunale erhverv Udvendig vedligeholdelse af arealer ved rådhuse

13 Der er vedtaget følgende reduktioner og udvidelser ved den politiske prioritering. Udvalg 1000 kr Udvalgenes budgetbidrag Besparelser: angives med + Udvalget for Teknik og Miljø Natur og Miljø 1 % reduktion 80 Kollektiv trafik 1 % reduktion Planlægning 1 % reduktion 9 Bygninger 1 % reduktion 97 Klima og Energi 1 % reduktion UTM Effektiviseringer igennem udbud og omstrukturering Kultur- og fritidsudvalget Kultur Kultur Idræt Idræt Folkeoplysning Folkeoplysning Note 1 Bibliotek Bibliotek Musikskole Musikskole Muse um Muse um Øget fokus på sundhed gennem foreningslivet. Note 2 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Sundhed Specialiseret genoptræning Sundhed Reduktion - psykiatrien Øget fokus på sundhed gennem foreningslivet. Note 2 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsomr Reduktion af driften af jobcenter Skive ådet Erhverv og Turisme 1 % reduktion Arbejdsmarkedsomr ådet Omlægning Indsatsmodellen - færre ledige Social- og ældreudvalget Socialområdet Generel reduktion Ældreområdet Reduktion af driftsbudgettet Børne- og familieudvalget Dagtilbud Reduktion - indførelse af budgetreguleringsmodel Skoler Ændret tildeling til specialskoler (forudsat pol. godk.) Skoler Førskolen - nedlæggelse af stilling Skoler Befordringsområdet - generel reduktion Økonomiudvalget Politisk Organisation Kommunalbestyrelsen møder, rejser og repræsentation Administration Administration, Rammebesparelse på 1% årligt Besparelse på fjernelse af m2 (bygningsmassen) Ændring af lejemål/egen lejemål Rammebesparelse Konkrete effektiviseringer i udvalg Teknisk ændring: Pulje til besparelse på mobiltelefoni Budgetlægning Note 3 Besparelser i alt

14 Udvalg 1000 kr Udvidelser: angives med + Udvalget for Teknik og Miljø Bygninger Durup Stationsbygning Bygninger Gl. Skivehus - vedligehold og drift Natur og Miljø Forbedret rensning af spildevand i det åbne land Park og Vej Vejafvanding og renovering af vejbrønde Park og Vej Driftsudvidelse til Skive Trafikterminal Park og Vej Ramsing Rådhus Park Kollektiv trafik Undersøgelse af kollektiv trafik Note 4 Grøn borgerpulje Note 5 Kultur- og fritidsudvalget Kultur Digitale infoskærme - pyloner Kultur Drivhuset Kultur Posthustorvet Kultur Udviklingspulje(rådighedsbeløb) Kultur Implementering af ny kulturpolitik Folkeoplysning Hal 3 - Skive FH - KCL - udvendig vedligeholdelse Folkeoplysning Hal 3 - Skive FH - KCL - m2 tilskud Bibliotek Driftsafvikling af bibliotekssystem hos ekstern leveran Sundheds- og forebyggelsesudvalget Nedbringelse af venteliste Hjerneskade medarbejder Mødestedet Psykiatrien Note 6 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Erhverv og Turisme Erhvervsudvikling - en oprustning på erhvervsområdet Note 7 Erhverv og Turisme Enjoy Limfjorden Erhverv og Turisme Implementering af bosætningsstrategi Social- og ældreudvalget Socialområdet Reduktion af indtægtsbudgettet på Skovly Socialområdet Kompetenceudvikling i socialafdelingen Socialområdet Frivillighedsprojekt - Trivselsagenter Note 8 Ældreområdet Demografi Ældreområdet Styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats Ældreområdet Udvidelse af ældrerådets budget Ældreområdet Indkøb af ipads til ældrerådet og handicaprådet Børne- og familieudvalget Skoler Tildeling til specialskoler Note 9 Skoler Fritids- og eftermiddagsklubber Skoler Helhedsorienteret indsats årige Skoler Befordring - tiltag jf. folkeskolereformen Familie Sundhedsaftale - børn med cerebral parese Skoler Drift bibliotekssystem (skolebib. andel) Økonomiudvalget Indtægter Fjernelse af byggesagsgebyret Personalepolitik Fornyet personalepolitisk indsats Administration Pensionsforsikringspræmie Administration Markedsføring af Skive Kommune gennem eliteidrætten Administration Revision af vandregulativer Administration Landbrug - tilladelses- og godkendelsessager Udvidelser i alt Note 1: Det er ikke en reduktion i hal m2. Note 2: Sundhedsafdelingen skal i samarbejde med de frivillige idrætsorganisationer iværksætte tiltag til forbedring af folkesundheden i kommunen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har ansvaret for at formulere en strategi for denne indsats. Note 3: Specifikke besparelser Fra 2016 sættes der i stigende grad fokus på specifikke besparelser fremfor generelle besparelser. Der skal dog fortsat være fokus på effektiviseringspotentialet i organisationen. I forbindelse med udmøntningen af ½% bedre ressourceudnyttelse i fagudvalgene i foråret skal udmøntningen således primært ske ved selektive besparelser eller, såfremt der er tale om generelle reduktioner, skal de henføres til særlige produktivitetsfremmende initiativer på de respektive områder. Alternativt kan man i forbindelse med udarbejdelse af beredskabskatalog fremsende 1 ½% fra udvalgene, hvor den ½% er obligatorisk bidrag fra udvalget. I forbindelse med fagudvalgenes udarbejdelse af beredskabskatalogerne på p.t. 1% årligt til budgetprioriteringen skal udmøntningen ligeledes primært ske ved selektive bespar- 14

15 ser. Som afsæt for reduktionsforslagene igangsættes budgetanalyser på de enkelte serviceområder udvalgt efter drøftelser i Økonomiudvalget i den indledende budgetfase. Note 4: Der skal udarbejdes en undersøgelse af trafikbehovet. Note 5: Der skal udarbejdes retningslinjer for hvordan puljen kan udmøntes og det er evt. landbyudvalget som får ansvaret for udmøntningen. Note 6: Psykiatrien er et område, der har brug for øget fokus fra politisk side, samtidig med at der sættes ekstra midler af til et løft af området. Vi vil i Skive Kommune gerne styrke arbejdet med at gennemføre Recovery, og sikre succesfulde rehabiliterings forløb for de borgere, som har en psykiatrisk diagnose. I den forbindelse skal vi sikre, at der er de nødvendige midler afsat til at afslutte Recovery forløbene med størst mulig rehabiliterende virkning. Der skal også sættes midler af til efteruddannelse af de medarbejdere, der har med psykiatriske patienter at gøre. De skal have de nødvendige kompetencer og viden til at arbejde med de mangeartede problemstillinger, som de møder i arbejdet med de psykiatriske borgere og pårørende. Med henblik på at sikre ovenstående, foretages en midtvejsstatus på det 3-årige Recovery-projekt. Der sættes specielt fokus på, om indsatserne i tilstrækkelig grad modsvarer borgernes behov, set i et Recovery- og rehabiliteringsperspektiv samt på eventuelle behov for opkvalificering af personalet. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har ansvaret for at gennemføre undersøgelsen og iværksætte eventuelle efterfølgende justering af projektet. Note 7: Der skal udarbejdes et samlet oplæg for udmøntning af de 3 mio. kr. indeholdende et forslag til et klart defineret organisatorisk set-up (opgavefordeling) mellem Skive Kommune og SET. Forslaget udarbejdes i samarbejde med eksterne konsulenter/ eksperter, som skal vurdere hvad der er kommet ud af de hidtidige indsatser i resultatkontrakten med SET, hvad er den rette og præcise arbejdsdeling mellem kommune og SET, hvad er det rigtige at bestille hos SET, samt hvad vækstvirksomhederne mener der er det rigtige at bestille i kontrakten med SET. Det samlede oplæg skal ligeledes indeholde en klar beskrivelse af, hvilke konkrete indsatser, som skal iværksættes og disse initiativer inkluderes i resultatkontrakten med SET for Det behandles i erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget og efterfølgende i økonomiudvalget. Note 8: Det frivillige arbejde skal ikke fortrænge ordinært arbejde. Note 9: Notat vedr. antal Skive-elever på Krabbeshus Heldagsskole Antal Skive-elever på Krabbeshus Heldagsskole: Budgetår Antal elever (foreløbigt) (forventet) 39 Med udgangspunkt i ovennævnte tal og Det er vores skole til vores børn (inklusion) undersøges flg.: Hvorledes kan normalområdet styrkes f.s.v. angår kompetencer, fysiske rammer m.v., således at flere autisme-elever kan undervises inden for normalskoleområdet, og samtidig fortsat sikres gode udviklingsmuligheder såvel fagligt som socialt? Hvordan kan visitationen af autisme-elever i stigende grad målrettes normalområdet, når dette jf. ovenstående giver mening? Ovenstående undersøgelse forventes færdig foråret 2015 med henblik på visitation af elever til skoleårets start august Der gøres opmærksom på, at færre Skive-elever kan/vil medføre et stigende antal enkeltintegrerede elever i normalområdet. Jf. aftalen mellem regeringen og KL skal kommunerne under ét overholde det aftalte niveau for serviceudgifterne i budget 2015, ellers sker der modregning i bloktilskuddet. Budgettet for serviceudgifterne er 6 mio. kr. over rammen. Kommunerne har samlet set overholdt rammen. 15

16 1.4 Skattefinansieret anlæg Der er i budgettet afsat følgende rådighedsbeløb til anlæg: Udvalg 1000 kr Salg af grunde: angives med Byggemodning: angives med + Byggemodning: boligformål Byggemodning: erhvervsformål Byggemodning: arealerhvervelser Byggemodning i alt Anlægsudgifter angives med + Reserverede anlæg TEKNIK & MILJØUDVALGET Områdefornyelse - Selde 375 Områdefornyelse - Selde indt Områdefornyelse - Vestlige Skive BYRÅD Områdefornyelse - Vestlige Skive indtægt Områdefornyelse - Lihme BYRÅD Områdefornyelse - Lihme indtægt Områdefornyelse - Breum Områdefornyelse - Breum indt Kommunalt gadelys BYRÅD Hovedgaden i Breum BYRÅD ØKONOMIUDVALGET implementering og konvertering af it-systemer til administrativ styring BY Udvalget for Teknik og Miljø Klima og Energi GreenLab Skive - udgifter Klima og Energi GreenLab Skive - indtægter Plan Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer - udgifter Plan Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer - indtægter Plan Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - udgifter Plan Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - indtægter Bygninger Å-plan - forslag til 1. etape af kommunale tiltag Bygninger Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - skoler og institutioner Bygninger Husbåde, Skive Havn Bygninger Udskiftning af tekniske anlæg i kommunale ejendomme Bygninger Separering af kloak i kommunale bygninger - Nr. Søby Bygninger Håndtering af PCB i kommunale bygninger Park og Vej Reparation af betonkaj langs Stenøre, Fur Park og Vej Vedligeholdelse af Fur Havn Park og Vej Glyngøre Havn - Katodisk beskyttelse Park og Vej Sundsøre færgeleje - Katodisk beskyttelse Park og Vej Info-standere ved Fursund-overfarten Park og Vej Forlængelse af sydlige dige ved Skive Å Park og Vej Forhøjelse af dige mellem Engvej og Østerbro Park og Vej Højvandssikring ml. Østerbro og godsbaneareal Park og Vej Kystsikring ved Sundsøre Park og Vej Pulje til cykelstier Park og Vej Asfalt belægning i byerne Park og Vej Trafiksikring og forskønnelse af Resenvej Park og Vej Etablering af 2 stk. T-kryds ved Rakkervej i Rønbjerg Park og Vej Stiforbindelse mellem Thorsvej og Skive Havn Park og Vej Trafiksignaler - renovering af nedslidte anlæg og gennemgang af grøn bølge Park og Vej Trafiksikkerhed ved skoler Park og Vej Udlicitering af asfaltopgaver - Partnering Park og Vej Renovering/udskiftning af vejbroer og tunneller Park og Vej Renovering af støttemure og trapper Park og Vej Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum Park og Vej Udskiftning af toiletbygning ved Ny Viborgvej Park og Vej Etablering af busholdepladser og opsætning af busskure Park og Vej Anlæg af nye parkeringspladser i P-fondsområde Park og Vej Renovering af eksisterende p-plads ved Lægehuset og Salling Hallerne, Roslev

17 Udvalg 1000 kr Kultur- og fritidsudvalget Idræt Tribune og toiletbygning til Skive Stadion Note 10 Folkeoplysning Spejdersamrådet Folkeoplysning Skive Idrætssamvirke Folkeoplysning Skive Rideklub etape II Folkeoplysning Resen Multipark Folkeoplysning Hal 3 - Skive FH - KCL Folkeoplysning Renovering af omkl.rum friluftsbadet/søby Højslev hallerne Bibliotek Omlægning/etablering af biblioteksserver/folkebibli./andel Sundheds- og forebyggelsesudvalget Samling af psykiatrien på Sundhedshuset Social- og ældreudvalget Socialområdet Velfærdsteknologi Ældreområdet Renovering og tilbygning til køkken på Marienlyst Note 11 Ældreområdet Ændring af adgangsforhold til Højslev ældrecenter Børne- og familieudvalget Fælles BFU Pulje til bygningsrenovering/nybygning Skoler Energihuset+punktet Økonomiudvalget Byudviklingsudvalget Bydelspuljen Landsbyudvalget Landsbypuljen Erhvervsudvikling bosætningsstrategi Note 12 Nedrivning af kommunale bygninger Pulje til evt. nybyggeri/renovering til erstatning af nuværende lejemål Note 10: Der skal anvendes kr. til etablering af toiletbygning og kr. til leje af tribune. Note 11: Der afsættes i 2015 og 2016 midler til udvidelse og modernisering af køkkenet på Marienlyst, således at køkkenet kommer til at opfylde Levnedsmiddelkontrollens aktuelle krav. Note 12: Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til projekter til fremme af erhvervsudvikling og bosætning indenfor rammerne af de af byrådet vedtagne Bosætningsstrategi og Vækst og udvikling i Skive Kommune. Beløbet udløses, når den rigtige ide er der. Beløbet afsættes til disposition til initiativer, der har et særligt udviklingspotentiale i forhold til kommunens erhvervsmæssige styrkepositioner. Projekterne påtænkes gennemført i partnerskab med private investorer, uddannelsesinstitutioner og regionale udviklingsinitiativer. Beløbet forudsættes anvendt til initiativer, der har et markant perspektiv, der virkeligt løfter området med unikke bosætningsinitiativer og/eller hvor der er stor sandsynlighed for, at det er noget der virker i forhold til erhvervsudviklingen. 1.5 Forsyningsvirksomheder Budgetforslaget på forsyningsområdet omfatter renovation, der er udskilt i 4SNomi. Der er forudsat et oveskud på forsyningsområdet på 1,3 mio. kr. i Langfristet gæld Anlægsudgifter i alt I budgetforslaget er der indarbejdet 13,4 mio. kr. i renteudgifter, 39,7 mio. kr. i afdrag på lån og 31,4 mio. kr. i låneoptagelse kr Arealerhvervelse, 85 % Byfornyelse Områdeforbyelse landsbyer Kommunale havne Hovedgaden Breum Kommunalt gadebelysning Energibesparende foranstaltninger Låneoptagelse i alt

18 1.7 Likviditet Den gennemsnitlige likviditet forventes ved udgangen af 2014 at udgøre cirka 316 mio. kr., i mio. kr. og i 2018 vil likviditeten være på 216 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med den økonomiske politiks mål om en likviditet svarende til overførte drift- og anlægsudgifter fra året før, fra svarende til 213 mio. kr. Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet fremgår af nedenstående graf: 18

19 1.8 Budgetoverslagsårene I budgetoverslagsårene falder det ordinære driftsresultat i forhold til 2014 fra 67,9 mio. kr. til 41,9 mio. kr., 35,1 mio. kr. og 27,1 mio. kr. Endvidere stiger likviditetsforbruget fra 28,8 mio. kr. i 2015 til 33,2 mio. kr. i Ændringen kan henføres til bl.a. følgende forhold: I budgetoverslagsårene er der forudsat et fald i indbyggertallet med 350 årligt, svarende til en mindreindtægt fra tilskud og udligning på 12 mio. kr. årligt. Dertil kommer en forudsat vækst i indbyggertallet på landsplan på 0,3% årligt, som Skive Kommune taber 5 mio. kr. årligt på i det kommunale udligningssytem. Endvidere er der forudsat en vækst i udskrivningsgrundlaget på 1% under landsgennemsnittet årligt svarende til 2 mio. kr. pr. år efter der er foretaget modregning fra tilskud og udligning. Dertil kommer en mindreindtægt fra bloktilskuddet, som følge et bortfald af engangstilskuddet på 3 mia. kr. i , hvor Skive Kommunes andel er 31,7 mio. kr. I 2015 er der budgetteret med en udgift til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedr med 15 mio. kr., hvilket ikke er forudsat i de følgende år. KL har forudsat 0-vækst i serviceudgifterne i overslagsårene. Der er forudsat en reduktion i 2016 og 2017 på 10 mio. kr. årligt som følge af bedre ressourceudnyttelse. Endvidere er der i 2018 forudsat en rammebesparelse på 3,0 mio. kr. og konkrete effektiviseringer i udvalg på 7,0 mio. kr. Årsvirkningen af reduktionerne betyder endvidere mindreudgifter på driften i på h.h.v. 15,5 mio. kr., 23,4 mio. kr. og 36,3 mio. kr. i forhold til

20 1.9 Den økonomiske politik i Skive Kommune Skive Kommunes økonomiske politik, Hovedlinjerne i de kommende års økonomiske politik kan sammenfattes i nedenstående målsætninger for deltaljerede oplysninger henvises til bilagsafsnittet. 1. Den økonomiske handlefrihed Den økonomiske handlefrihed skal opbygges og fastholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning bør fortsat som minimum udgøre, hvad der svarer til overførte drifts og anlægsbevillinger, hvilket er ca. 200 mio. kr. 2. Skatterne Målet for perioden er, at skatterne søges holdt i ro. 3. Driftsudgifter Målsætningen er, at udgiftsudviklingen på den eksisterende drift ikke overstiger den løbende løn og prisudvikling. Aftalte rammer mellem Regeringen og KL om stigning i serviceudgifterne skal overholdes. Denne aftale kendes juni, hvor efter det er muligt at fastlægge Skives niveau. Regulering af budgettet i ned eller opadgående retning tager overordnet udgangspunkt i: ændrede efterspørgselsmønstre politiske beslutninger om ændringer i service- eller aktivitetsniveau ændret lovgivning konjunkturmæssige ændringer politiske beslutninger om rationalisering eller driftsmæssige ændringer 4. Økonomisk styring Der skal tages de nødvendige skridt til effektivisering og rationaliseringsgevinster på baggrund af en langsigtet strategisk styring forankret i den Økonomiske Politik faste procedurer for budgetopfølgningen organisatoriske og styringsmæssige tiltag optimering af produktionsmetoder/organisering mål for det fremtidige serviceniveau et fokus på nye fællesskabende aktiviteter Der skal foretages løbende budgetopfølgning, og et vigtigt udgangspunkt er desuden, at der ikke bør gives tillægsbevillinger, der er finansieret af likvide aktiver. 5. Det ordinære driftsresultat Overskuddet på den ordinære drift skal bl.a. muliggøre realisering af princippet om en stabil og robust økonomi. Derfor er målet, at årets driftsresultat skal finansiere nettoafdrag og skattefinansierede anlæg. Målet er et driftsoverskud i perioden på gennemsnitligt mio. kr. 6. Anlæg Nytænkning og udvikling kræver investeringer. Målsætningen er et nettoanlægsniveau ekskl. byggemodning på gennemsnitligt mio. kr. over årene. 7. Den langfristede gæld Det er målet, at den langfristede gæld nedskrives med 10 mio. kr. årligt. I det omfang, der er automatisk låneadgang f.eks. på energi- og jordforsyning, udnyttes denne fuldt ud. Herudover kan der undtagelsesvist og med Indenrigsministeriets tilsagn gives låneadgang til konkrete projekter. Den ordinære gæld var marts måned 2014 opgjort til 537 mio. kr. 20

21 8. Finansiel styring Den finansielle styring tilrettelægges, så der opnås størst mulig enkelhed i det daglige arbejde samt en optimering af afkast under hensyntagen til risikoen. Skive Kommunes formue anbringes med udgangspunkt i kommunens investeringspolitik som hovedregel i obligationer el. lign. værdipapirer - dels med henblik på at sikre en optimering af afkast og dels med henblik på at sikre råderum til de løbende transaktioner. Primo 2014 udgør den anbragte formue ca. 400 mio. kr. Gældspleje: Der foretages løbende pleje af kommunens gæld med henblik på at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensyntagen til de finansielle risici. De decentrale enheder skal tilstræbe at have en fast opsparing på ca. 2-4% af budgettet. Ønsket er at institutionerne har en robust økonomi dels til investering i ny drift og udvikling, dels som stødpude til imødegåelse af uforudsigelige begivenheder. Grundet den stramme styring af kommunale serviceudgifter, er det i 2014 lige som i ifølge regnskabsproceduren vedtaget, at decentrale enheder under ét ikke må bruge af opsparede midler. Det betyder konkret, at man via en clearings-aftale kan aftale, at én institutions eller afdelings eventuelle merforbrug skal opvejes af andres tilsvarende mindre forbrug, således der samlet set ikke bliver brugt af opsparede midler. Der er dog mulighed for en fleksibel løsning, hvor nogle driftsudgifter kan konverteres til anlæg. 9. Opfølgning på den økonomiske politik Den økonomiske politik er udgangspunktet for budgetlægningen og revideres derfor 1 gang årligt. 21

22 1.10 Bevillingsniveauer Skive Byråd har fastlagt følgende styringsprincipper og bevillingsniveauer: Styringsprincipper: Bevillingsniveauer fastlægges således, at der for hvert udvalg er én serviceramme og én ramme for overførselsudgifter det sidste dog kun for udvalg, hvor det er relevant. Budgetomplaceringer indenfor et institutionsområde teknisk svarende til kontoplanens funktion 3. niveau foretages af afdelingschefen. Budgetomplaceringer indenfor et politikområde foretages af direktøren for det pågældende område. Budgetomplaceringer indenfor et udvalg fra et politikområde til et andet forelægges fagudvalget til beslutning. Budgetomplaceringer fra et udvalg til et andet eller mellem et udvalgs politikområder og overførselsudgifter forelægges byrådet til beslutning. Tillægsbevillinger med kassevirkning forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning. Nedenfor er vist en oversigt over bevillingsniveauer fordelt på fagudvalg samt en specifikation af bevillingsniveauerne på politikområder for så vidt angår driften. Driftsbevillinger: Drift, udvalg Bevillingsniveau Politikområde Børne- og Familieudvalget Service Dagtilbud Skoler Familieområdet Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Overførselsudgifter Service Arbejdsmarkedsudgifter Erhverv og turisme Sundheds- og forebyggelsesudvalget Service Sundhed Social- og ældreudvalget Service Socialområdet/handicappede Ældre Ældreboliger Kultur- og fritidsudvalget Service Kultur Idræt Folkeoplysning Bibliotek Skive Musikskole Museum Salling Teknik- og miljøudvalget Service Parker og veje Natur & miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Klima og energi Beredskabskommissionen Service Beredskab Økonomiudvalget Service Politisk organisation Administration By- og landsbyudvikling Brugerfinansieret område Brugerfinansieret drift Renovation Betingede bevillinger: Der kan være tale om betingede bevillinger, hvorved forstås bevillinger der er øremærkede til særlige områder, og således ikke kan anvendes til andre formål indenfor bevillingsniveauet. 22

23 Finansiering og finansforskydninger: Der fastlægges følgende bevillingsniveauer: Økonomiudvalget Skatter Tilskud og udligning Renter Låneoptagelse Afdrag på lån Finansforskydninger Anlæg: Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb Anlægsbevillinger behandles som hovedregel enkeltvis som særskilte punkter på dagsordenen i de stående udvalg, økonomiudvalg og byråd. Dagordenen skal som minimum indeholde: En identifikation (betegnelse) af det projekt der igangsættes med bevillingen Kontoen i kommunens bogføring hvortil bevillingen gives De forventede samlede udgifter og indtægter ved projektet med angivelse af den beløbsmæssige bevilling fordelt på udgifter og indtægter Angivelse af hvorledes bevillingen skal finansieres, eksempelvis ved frigivelse af afsatte rådighedsbeløb i årsbudgettet En betalingsplan fordelt på de enkelte år ved flerårige anlægsbevillinger. Udover de nævnte minimumskrav til anlægsbevillinger skal bevillingsansøgningen indeholde en nærmere beskrivelse af projektets materielle indhold, eventuelt i summarisk form med henvisning til tegninger, skitseprojekter o.l. Rådighedsbeløb til allerede meddelte anlægsbevillinger frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen for året. Rådighedsbeløb til endnu ikke meddelte anlægsbevillinger frigives i forbindelse med anlægsbevillingens meddelelse. Økonomisk decentralisering Institutionerne har adgang til at overføre et uforbrugt beløb eller et underskud til det følgende budgetår. Lønsumsbudgettering Skive kommune har lønsumsbudgettering med virkning fra budget

24 24

25 2. Bevillingsoversigt Drift i alt Park og Vej Natur og miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Klima og energi Teknik og Miljøudvalg Renovation Forsyningsområdet Beredskab Beredskabskommisionen Kultur Idræt Folkeoplysning Bibliotek Skive musikskole Museum Salling Kultur- og fritidsudvalget Sundhed Sundheds- og forebyggelsesudvalget Socialområdet/handicappede Ældre Ældreboliger Social- og ældreudvalg Overførselsudgifter excl. boligstøtte Erhverv og Turisme Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Dagtilbud Skoler Familieområdet Børne og familieudvalget Politisk organisation Administration By- og landsbyudvikling Økonomiudvalget

26 26

27 3. Investeringsoversigt Investeringsoversigt Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget Teknik og Miljøudvalg Renovering af eksisterende p-plads ved Lægehuset og Salling Hallerne, Roslev Anlæg af nye parkeringspladser i P fondsområde Etablering af busholdepladser og opsætning af busskure Udskiftning af toiletbygning ved Ny Viborgvej Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum Renovering af støttemure og trapper Renovering/udskriftning af vejbroer og tunneller Udlicitering af asfaltopgaver - Partnering Trafiksikkerhed ved skoler Trafiksignaler - renovering af nedslidte anlæg og gennemgang af grøn bølge Stiforbindelse mellem Thorsvej og Skive Havn EBF på kommunalt gadelys Breum - renovering og byforskønnelse af hovedgaden Pulje til cykelstier Asfaltbelægning i byerne Trafiksikring og forskønnnelse af Resenvej Etablering af 2 stk. T-kryds ved Rakkervej i Rønbjerg Forlængelse af sydlige dige ved Skive Å Forhøjelse af dige mellem Engvej og Østerbro Højvandssikring mellem Østerbro og godsbaneareal Kystsikring ved Sundsøre Salg af grunde Byggemodning boligformål Byggemodning arealerhvervelse Byggemodning - diverse færdiggørelser 2013, boliger

28 Investeringsoversigt Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget Byggemodning erhvervsformål Områdefornyelse - Selde Områdefornyelse - Vestlige Skive Områdefornyelse - Vestlige Skive Områdefornyelse - Breum Områdefornyelse - Breum Områdefornyelse - Selde Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter Åplan Fur Havn - Reparation af betonkaj langs Stenøre Husbåde, Skive Havn Vedligeholdelse af Fur Havn Glyngøre Havn - Katodisk beskyttelse Sundsøre færgeleje - Katodisk beskyttelse Info-standere ved Fursundoverfarten Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter skoler og institutioner Udskiftning af tekniske anlæg i kommunale ejendomme Separering af kloak i kommunale bygninger - Nr. Søby Håndtering af PCB i kommunale bygninger GreenLab Skive Kultur- og fritidsudvalget Anlægsramme SIS, børn og unge Resen Multipark Skive Rideklub, etape Hal 3, KCL Renovering af omklædningsrum friluftsbadet, Nr. Søby Tribune og toiletbygning til Skive Stadion Spejdersamrådet i Skive

1.3 Skattefinansieret drift.

1.3 Skattefinansieret drift. 1.3 Skattefinansieret drift. De skattefinansierede driftsudgifter udgør i alt 2.726,3 mio. kr. i budgettet og er fremkommet således: Mio. kr. Budgetoverslag 2015 med pris- og lønfremskrivninger = basisbudget

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2015

SKIVEKOMMUNE Budget 2015 1. Generelle bemærkninger 1.1 Resultatopgørelse 2015-2018 Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.872,7 1.903,7 1.934,6 1.952,6 Tilskud og udligning 934,9 893,7 887,6

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2016

SKIVEKOMMUNE Budget 2016 Budget 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2016-2019 5 1.2 Indtægtsgrundlag 6 1.3 Skattefinansieret drift. 11 1.4 Skattefinansieret anlæg 17 1.5 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Budget 2016 07.10.2015 1

Budget 2016 07.10.2015 1 Budget 2016 07.10.2015 1 Budget 2016 Dato 06.10.15 Resultatopgørelse 2016-2019 - Vedtaget budget Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.897,3 1.932,2 1.968,4 2.007,1

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/ Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/ Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling 1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/6 2017 Sagsnr. 779-2017-12789 Dok.nr. 779-2017-224959 Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling ÅBENT BESLUTNING ØKONOMIUDVALG DEN 12. SEPTEMBER 2017 Fraværende:

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012

SKIVEKOMMUNE Budget 2012 Budget 2012 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2012-2015 7 1.2 Indtægtsgrundlag 8 1.3 Skattefinansieret drift 12 1.4 Skattefinansieret anlæg 19 1.5 Forsyningsvirksomheder 20 1.6 Langfristet

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

1 Generelle bemærkninger

1 Generelle bemærkninger 1 Generelle bemærkninger 8 1.1 Resultatopgørelse 2014-2017 Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.845,8 1.885,6 1.915,3 1.941,2 Tilskud og udligning 943,2 902,1

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 12. august 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 12. august 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 12. august 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget Generelle bemærkninger

SKIVEKOMMUNE Budget Generelle bemærkninger 1. Generelle bemærkninger 5 6 1.1 Resultatopgørelse Resultatopgørelse 2013-2016 Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.823,2 1.864,3 1.899,9 1.931,2 Tilskud og udligning

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere