Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald. Forebygge faldulykker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald. Forebygge faldulykker"

Transkript

1 Træningskatalog Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald Forebygge faldulykker Tværfagligt samarbejde Tværsektorielt samarbejde Fælles mål Helbredsstatus og Funktionsevne Hjemmetræning og gruppetræning Leveråd

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Projekt Forebyggelse af ældres fald Overordnede formål Konkrete delmål Målgruppe Skematisk oversigt over forløbet Målemetoder Før træningen Formål med træning Træningskatalogets anvendelse Etiske overvejelser - dialog før indsats Dialogen mellem borger og den sundhedsproffessionelle. 7 Mål/aftaler for træningen Målemetoder i forhold til træning Hjemmetræning eller gruppetræning - fordele og ulemper Kriterier for hjemmetræning/ gruppetræning Træningen Træningens opbygning Moduler Niveaudeling og progression Træningskatalog 1. del - hjemmetræning Niveaudeling Indhold og tidsfordeling Redskaber Opvarmning Balance/koordination Styrke/udholdenhed

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Træningskatalog 2. del - gruppetræning Åbne eller lukkede grupper? Niveaudeling Indhold og tidsfordeling Redskaber Opvarmning Balance/koordination Lege/reaktionsøvelser Styrke/udholdenhed Kondition Udspænding Kontaktpersoner Litteraturliste

4 FORORD Der optræder årligt ca lårbensbrud i Danmark. Litteraturen om faldulykker samt om forskellige faktorer, der er forbundet med øget risiko er omfattende. Risikofaktorer som balanceforstyrrelser, generel svækkelse, svagt syn og høj alder identificeres i de fleste studier. Angst for fald gengives ligeledes i flere studier, som en væsentlig markør for at ældre borgere ikke i tilstrækkeligt omfang er aktive. Efter lårbensbrud er der et udtalt funktionstab. Dansk Sygehus Institut har vurderet dette i en mindre undersøgelse (1) og fandt bl.a. at ca.75% anvendte ganghjælpemiddel 6 mdr. efter lårbensbrud, mod ca. 45% før. 24% følte sig ikke friske nok til at gøre det, de havde lyst til, mod 5 % før bruddet. Det er erfaringen, at ældre med lårbensbrud som regel udskrives fra hospitalet med en teknisk set rimelig funktionsdygtighed. I praksis viser det sig dog ofte, at borgeren i egne realistiske omgivelser ikke tør bevæge sig omkring alene og derfor kommer til at sidde det meste af tiden, og i løbet af ganske kort tid mistes den opnåede gangfunktion og andre færdigheder. Risikoen for gentagne fald øges stærkt, ligesom livskvaliteten forringes. Med afdelingslæge Jens M. Lauritsen som projektkoordinator, har Fyns Amt, Initiativ for Ulykkesforebyggelse, i 1999 igangsat et faldforebyggelsesprojekt: Forebyggelse af ældres fald ved hjemmetræning og anden indsats. Seks kommuner i Fyns Amt har deltaget i projektet: Middelfart, Odense (distrikt Skibhus), Svendborg (Område Vest), Rudkøbing,, Sydlangeland og Ærøskøbing samt Sundhedscentret, Sygehus Fyn. Financieringen er delt ligeligt mellem amtet og de deltagende kommuner. Udgangspunktet i projektet har været at samle forskningsbaseret viden til en regional forebyggelses strategi, der er tilpasset den eksisterende organisering af ældrearbejdet samt at afgrænse brugbare kriterier for tildeling af indsats. Side 1

5 FORORD Kernen i projektet er en bredt orienteret undersøgelse af borgerens situation efterfulgt af en struktureret indsats. Undersøgelsen består af et interview og funktionsevnetests. Indsatsen i projektet har bestået af hjemmetræning og/eller gruppetræning og i vejledning i faktorer, der har betydning for balanceevnen, i projektet kaldet Leveråd (17). Overordnede formål: De overordnede formål for projektet har været 1. At forebygge faldulykker 2. At mindske omfanget af gentagne fald blandt sårbare ældre 3. At mindske funktionsevnetab generelt hos ældre 4. At stimulere til et tættere samarbejde mellem sygehus og kommuner samt foreningsliv o.lign. Konkrete delmål: 1. At afprøve et fælles statusmål, der kan fastlægge helbredsstatus og funktionsevne i alle dele af et genoptræningsforløb. 2. At udvikle et træningstilbud til ældre svækkede borgere, som en integreret del af den sædvanlige træningsindsats i området. 3. At kortlægge hvordan funktionsevnetab efter lårbensbrud udvikles de første 12 måneder efter bruddet. 4. At udvikle samarbejdsrutiner, således at rådgivning af de ældre varetages i et samspil mellem sygehuse og primærkommuner. Desuden at etablere samarbejdsflader, der sikrer flydende overgange fra ældreidrætten for de raske til den egentlige genoptræning og vedligeholdende træning af skrøbelige ældre. Målgruppe Projektets målgruppe har været borgere, der er over 65 år og udskrives fra sygehuset efter behandling for hoftenære frakturer. er over 75 år og har været faldet mindst 2 gange inden for det sidste halve år. Side 2

6 FORORD Skematisk oversigt over forløbet Fastlæggelse af indsats Visitation Indsats Evaluering Hjemmebesøg to gange: selvrapporteret helbred funktionstest observation mini mental Visitation Aftale af mål for indsats En blanding af interventioner indsættes: 4 ugers struktureret hjemmetræning 12 ugers gruppe baseret træning Andet fx Ændring af daglige levevaner Ændring af daglige sociale vaner Fokus på overføringsværdi af indsats Status: Afslutning af indsats 6 mdr. 12 mdr. Anden form for status: 3 mdr. og 9 mdr. (kort/tlf.) Register baseret indtil 5 år. nej Er målene nået? ja Den ældre tilskyndes til fortsat at være aktiv, fx i ældreidræt eller seniordans i hensyntagende hold i gå tur grupper i boligområdet selvstændigt at gå tur 1 /2 time om dagen. Evt. aftale af mål for fortsat indsats. Målemetoder I projektperioden er der udviklet og afprøvet en række testskemaer, som afdækker dels borgerens generelle sundhedsstatus, dels borgerens funktionsevne med særligt henblik på forebyggelse af fald. Kravet til skemaerne har været, at de kan opfylde flere formål: være velegnet til identifikation af sårbare ældre kunne afdække hvilken indsats, der er behov for kunne bruges til effektmål af indsatsen kunne anvendes af alle instanser i et patientforløb (forebyggende hjemmebesøg,kommunal træning, hjemmepleje, sygehus, almen praksis) Side 3

7 FORORD Testmaterialet er undervejs blevet tilpasset og justeret og består nu af: 1. Basisbeskrivelse: Standard Interview Guide: En screening af borgerens boligforhold, hjemmeplejekontakt, daglige funktioner, ernæring, medicinforbrug, faldtendens, sociale liv og oplevelse af egen helbredstilstand (EuroQol 5-d). Funktionsevnetest: Siddende og stående balance (tandem) og Timed Up & Go test. Aftaleskema: Notering af borgerens ønsker og forventninger og de aftaler, der indgåes om opgaver og ansvarsfordeling. 2. Ved behov for yderligere udredning suppleres med: Bergs balanceskala. Udvidet balancetest MMSE. Mini Mental State Examination. Demens screeningstest. Faldskema. Beskrivelse af fald MNA - Mini Nutritional Assessment. Hurtig vurdering af risiko for ernæringsmangler. Kostskema til ældre. Spørgsmål vedr. kostvaner. Konkret procedurebeskrivelse og kopi af anvendte skemaer er udgivet i et materialebilag der er fælles for Leveråd og Træningskatalog. Side 4

8 FORORD Grundtanken med projektet har været, at anvende metoder og principper der er udviklet i forskningsprojekter på en måde, hvor det respekteres, at der lokalt er forskel på faglige og organisatoriske principper. Der skal være rum til lokal faglighed, strukturering skal være tidsmæssig overkommelig og indsatsen skal beskrive principper, men overlade detaljering til det lokale niveau. Dog uden at der mistes muligheder for at dokumentere omfang og effekt af det sædvanlige arbejde. Metoderne er udvalgt, således at de kan anvendes ved kvalitetssikring. Navne på personer der har deltaget i projektet findes på bagsiden af dette hæfte. Udover de tre hæfter der er omtalt på bagsiden af dette hæfte vil en beskrivelse af resultater og metoder fra projektet blive indsendt som artikler til fagtidsskrifter. Afd. læge Jens Lauritsen, Initiativ for Ulykkesforebyggelse, Fyns Amt August Side 5

9 FØR TRÆNINGEN Formål med træning Fysisk aktivitet spiller en stor rolle i forebyggelse af fald og hoftenære frakturer blandt ældre. Flere undersøgelser har vist, at regelmæssig fysisk aktivitet nedsætter risikoen for at pådrage sig en hoftenær fraktur med 20-40% (3). Af fysiske færdigheder anses nedsat muskelstyrke i knæfleksorer og -extensorer, ganghastighed og balance for at være særlige risikofaktorer for fald. Effekten af træning af disse færdigheder blandt ældre er vist i flere studier (4, 5). For den friske og aktive del af ældrebefolkningen er primær forebyggelse at finde i ældre-idrætten og andre foreninger og organisationer samt i gå- og cykelture o. lign på egen hånd. Der er imidlertid en stor gruppe af ældre, som mister færdigheder og funktionsevne som følge af inaktivitet og/eller sygdom. Det er denne gruppe af sårbare ældre, som har behov for en midlertidig særlig indsats. Dette træningskatalog er sammensat til borgere med risiko for fald og afprøvet i de 6 involverede kommuner i faldforebyggelsesprojektet i Fyns Amt. Træningsindsatsen er en del af den samlede indsats i projektet. I projektet er også problemområder som ernæring, kalk og D-vitamin, medicin, boligforhold, væske, syn og hørelse samt daglige aktiviteter blevet belyst, og målrettet rådgivning sat i værk efter behov. En nærmere gennemgang af disse Leveråd kan rekvireres i Fyns Amt, Initiativ for Ulykkesforebyggelse. Træningskatalogets anvendelse Træningskataloget kan anvendes som opslagsbog. 1. del indeholder en række øvelser for hjemmetræning og 2. del øvelser for gruppetræning. I hver del er beskrevet træningens opbygning, niveaudeling og progression. Kataloget kan benyttes af den fagperson i kommunen, som er udpeget til at varetage generel funktionstræning. Har borgeren særlige problemstillinger, som umuliggør eller kontraindicerer øvelserne i kataloget, bør træningen varetages af en fysioterapeut. Side 6

10 FØR TRÆNINGEN Etiske overvejelser - dialog før indsats Som sundhedsprofessionel er det vigtigt at tage udgangspunkt i borgerens erfaringer og problemer, stimulere en undren og nysgerrighed og komme med alternative handlemuligheder. Det er vigtigt, at mødet med borgeren er præget af en vekslen mellem dialog og formidling af faglig viden. Ved denne vekslen gives der plads til, at borgeren kan formulere sine problemer og blive mere bevidst om sin egen situation og sine tanker om, hvordan hun/han ønsker, at fremtiden skal se ud. Dette er en forudsætning for, at man kan formidle en for borgeren relevant viden. For mange oplysninger kan skabe kaos og forstyrre den motivation, som er fundamental for en adfærdsændring. Etikken knyttet til at tale forandring tangerer meget følsomme områder, herunder værdier som frihed og integritet. Den professionelles hjælp er et tilbud, og de ældres ret til autonomi skal respekteres, så det ikke udløser et pres. Man kan og skal ikke presse forslag ned over hovedet på nogen - sundhedsvejledning må ikke give anledning til dårlig samvittighed. Det er bedre at forholde sig til et uløseligt problem, end at lade som om det ikke eksisterer. Dialogen mellem borger og den sundhedsprofessionelle Dialogen bør tage udgangspunkt i borgerens livssituation. Dialogen bør give plads for diskussion og for borgerens egne formulerede problemer. Den formidlede viden må have sammenhæng med borgeren og dennes livssituation. - Borgerens egne problemer vil alligvel ofte overdøve og blokere for nye informationer. Den formidlede viden må skabe refleksion og selvrefleksion over det konkrete liv. - F.eks.: Hvis du er svimmel, kan en af årsagerne være, at du får for lidt at drikke. Man skal have mindst 11/2 liter daglig. Hvad får du egentlig i løbet af dagen? Side 7

11 FØR TRÆNINGEN Mål/aftaler Dialogen kan afsluttes med sammen med borgeren at nedskrive: Ønsker og forventninger til fremtiden. Konkrete områder, der er relevante at ændre på En handlingsplan Opfølgning af samtalen. Derved opnås: En opsamling af samtalens emner, inklusive handlingsbarrierne En sikring af gensidig forståelse En mulighed for, at borgeren selv kan repetere samtalens indhold og afprøve eventuelle nye udfordringer og færdigheder At vi som fagpersoner kan følge op på samtalen og evaluere indsatsen (kvalitetssikre). Mål for træningen Når borgeren har formuleret sit overordnede mål i samråd med hjemmebesøgeren, kan træningsmålene sættes. Træningsmål(ene) bliver således i mange tilfælde delmål for opfyldelsen af borgerens mål for den samlede indsats. (fig. 1) Eksempel: Borgerens overordnede mål: Delmål og træningsmål Træning: Anden indsats, f.eks. - at besøge museer, kirker o.lign. - at komme op i en bus - at kunne være på benene og hjemmefra i mindst 3 timer - styrketræning af UE - balancetræning -kondition og udholdenhed - Støtte til netværksdannelse (forening, Kontakt Mellem Mennesker eller lign. - vurdering indenfor leverådene (17) Fig. 1 Side 8

12 FØR TRÆNINGEN Borgerens mål bør dog altid vejes op imod borgerens rehabiliteringspotentiale ( status, mulighed for egen indsats) samt den faglige indsats. (fig. 2) Borgerens mål Rehabiliteringspotentiale: 1) Borgerens status (historie, prognose) 2) Borgerens indsats/ Faglig indsats (omfang, varighed, fagperson m.v Fig. 2 Målemetoder i forhold til træning De udvalgte tests er velegnede til brug for identificering af sårbare ældre til intensiveret træning. De kan måle effekt af træningsindsatsen og kan anvendes af alle instanser i et patientforløb. De udmærker sig desuden ved at være grundigt gennemprøvet og validiteten er dokumenteret. (2) (yderligere litteraturhenvisning fås hos Jens Lauritsen, Initiativ for Ulykkesforebyggelse). Funktionsevnetest: statisk balance, progredieret test Timed Up and Go: dynamisk balance og funktionsevne. Bergs Balanceskala: statisk og dynamisk balance, progredieret test, velegnet til at identificere balanceproblemer hos ældre med lavt funktionsniveau. Side 9

13 FØR TRÆNINGEN Hjemmetræning eller gruppetræning? Fordele og ulemper Når man skal tage stilling til, om træningsindsatsen skal bestå af hjemme- eller gruppetræning må man gøre sig nogle individuelle, faglige, organisatoriske og økonomiske overvejelser. Vi vil her ridse nogle fordele og ulemper op: Fordele Hjemmetræning borgeren kan bedre sætte øvelser og træning i relation til de individuelle mål mindre krav til personligt overskud større mulighed for at stimulere terapeutisk mulighed for god individuel kontakt/ gode samtaler let at organisere Gruppetræning social stimulering bruge humor mulighed for at danne netværk motiverende for både deltager og instruktør flere variationsmuligheder i træningen organiseret gruppetræning kan trække andre med Ulemper ingen social stimulering, bryder ikke evt. isolation svært at gøre træningen lystbetonet svært at motivere til fortsat træning i foreningsliv o.lign. Færre deltagere pr. instruktørtime mindre overførselsværdi til specifikke færdigheder i daglige aktiviteter Sværere at tage individuelle hensyn, især for instruktører uden terapeutisk uddannelse Dyrt i transport Side 10

14 FØR TRÆNINGEN Ofte vil en kombination af hjemmetræning og gruppetræning være ideel. Erfaringerne fra projektet har vist, at mange har gavn af at træne grundlæggende færdigheder i eget hjem for at få overskud til at gennemføre og drage nytte af gruppetræningens fordele. Kriterier for hjemmetræning/ gruppetræning. Hvis kommunen vælger at have tilbud om både hjemmetræning og gruppetræning, må der foretages en faglig vurdering af, hvilken træningsform, der bedst opfylder borgerens mål om et funktionsløft på kort og på langt sigt. Desuden bør der også ingå et cost/benefit hensyn i vurderingen. Som retningslinier kan målgrupperne til hhv. hjemmetræning og gruppetræning beskrives således: Hjemmetræning: Borgere med stærkt nedsat gangfunktion, d.v.s. borgere, som er afhængig af personfølge. Borgere, som af andre fysiske, psykiske eller sociale årsager ikke kan eller ikke ønsker at træne i gruppe. Borgere, der i første omgang ikke ønsker at træne ude, men hvor vi skønner, at det kunne være en fordel på længere sigt. Her kunne målet bl.a. være at komme ud af huset. Borgere, som har et specifikt behov for at træne funktioner i hjemmet eller i lokalmiljøet. Gruppetræning: Borgere med selvstændig gangfunktion. Borgere, som kan have gavn af gruppeprocessen i såvel træningen som til social igangsætning på længere sigt. Borgere, som er motiverede eller som kan motiveres til senere at vedligeholde sit funktionsniveau i foreningsliv eller i et andet kommunalt tilbud. Borgere, som har behov for grundtræning. Side 11

15 FØR TRÆNINGEN Side 12

16 TRÆNINGEN Træningens opbygning I projektet har det været nødvendigt at standardisere indholdet af træningen i et vist omfang, så resultaterne kunne sammenlignes. En standardisering virker samtidig som en kvalitetssikring af træningen. Vi kan derfor anbefale at benytte træningskataloget i det daglige arbejde. For at bevare motivationen for både deltagere og instruktør har det dog også været væsentligt, at instruktørerne har haft en vis grad af frihed til at sætte sit personlige præg på træningen. Træningskataloget er derfor lavet som en ramme for, hvilke elementer (moduler), der skal indgå i hver træningsseance, og hvor lang tid, hvert modul skal have. Der er desuden beskrevet flere træningsniveauer og progression i træningen. Indenfor denne ramme kan den enkelte instruktør variere sit øvelsesvalg. Moduler Modulerne består af: Opvarmning Balance/ koordination Leg/ reaktionsøvelser Styrke/ udholdenhed Kondition Udspænding Hjemmetræningen er tilrettelagt som grundtræning i basale færdigheder, mens gruppetrænigen er baseret på et lidt højere funktionsniveau. Derfor indgår ikke alle moduler i hjemmetræningen. Niveaudeling og progression Træningen er inddelt i tre niveauer, som stiller forskellige krav til balanceevne. Projektets funktionstest (24) giver en sikker vurdering af deltagerens niveau inden start og undervejs i træningsforløbet. Kriterierne for niveaudeling er beskrevet i afsnittene om hhv. hjemmetræning og gruppetræning. Side 13

17 TRÆNINGEN Progressionen fra det ene niveau til det næste består dels i tiden for modulerne, dels i øvelsernes udførelse: Understøttelsesfladen forandres (formindskes, gøres ujævn, blødt, ustabilt o.lign.) Mere modstand i øvelsen (tyngde, elastikker, vægte, vægtvest m.m.) Øget antal gentagelser i øvelsen Lukke øjnene Side 14

18 TRÆNINGSKATALOG - 1. DEL - HJEMMETRÆNING En træningsenhed består af tre moduler: opvarmning, balance/ koordination og styrke/ udholdenhed. Hver træningsenhed varer 30 minutter. Et træningsforløb er på 2 gange ugentlig i 4 uger. Forløbet kan evt. forlænges. Niveaudeling Før træningsforløbet starter, vurderes borgeren i forhold til funktionsniveau. Modulerne vægtes tidsmæssigt forskelligt på de tre niveauer. Der kan tillige progredieres indenfor hvert niveau (se side 14 ). Indhold og tidsfordeling Niveau 1: Niveau 2: Niveau 3: Borgeren har nedsat gangfunktion og er typisk gående v.h.a. kraftig støtte til ganghjælpemiddel. Borgeren kan evt. stå kortvarigt uden støtte. Borgeren kan typisk gå med let støtte til ganghjælpemiddel og evt. få skridt uden ganghjælpemiddel. Borgeren kan stå kortvarigt uden støtte. Borgeren kan typisk gå nogle skridt uden ganghjælpemiddel og har sikker stående balance. Modul Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 1. Opvarmning 10 min. 5 min. 5 min. 2. Balance/ koordination 5 min. 10 min. 10 min. 3. Styrke/ udholdenhed 15 min. 15 min. 15 min. Side 15

19 TRÆNINGSKATALOG - 1. DEL - HJEMMETRÆNING En del af hjemmetræningen kan være, at borgeren lærer at begå sig i lokalmiljøet, f.eks. at gå ud med skraldespanden, gå til købmanden, tage bussen m.v. En del af hjemmetræningen kan også være en igangsætter for deltagelse i eksisterende aktiviteter i lokalmiljøet. Redskaber: Elastikker Trin på 30 cm (evt. sammenklappeligt) Blød bold, 15 cm i diameter Side 16

20 TRÆNINGSKATALOG - 1. DEL - HJEMMETRÆNING Opvarmning Niveau 1 10 min. Siddende Morgenstræk Hæl- og tå-vip, til træthed Vægtoverføring Rejse/sætte sig 10 gange Knæ til modsat albue 15 gange Tramp Niveau 2 5 min. Stående Morgenstræk Tramp Vægtoverføring, evt. med knæløft Rejse/sætte sig 15 gange Knæ til modsat albue 15 gange Niveau 3 5 min. Stående Som niveau 2 Progredier evt. ved brug af elastikker eller sværere udgangsstillinger Side 17

21 TRÆNINGSKATALOG - 1. DEL - HJEMMETRÆNING Balance/ koordination Niveau 1 5 min. Stående med / uden støtte Række/bukke sig efter ting Stå uden støtte, med varieret fodstilling Trappegang/step Gå slalom mellem møbler Vægtoverføring i forskellige udgangsstillinger Niveau 2 10 min. Stående Række/bukke sig efter ting Stå uden støtte, med varieret fodstilling Trappegang/step Gå slalom mellem møbler Gang med let/ingen støtte Dansetrin (evt. personstøtte) kryds chassé Niveau 3 10 min. Stående med / uden støtte Som niveau 2 Progredier ved at stå på blå balancepuder Spil med ærtepose eller ballon på blå balancepude Trappegang/step Dansetrin (evt. personstøtte) kryds chassé Side 18

22 TRÆNINGSKATALOG - 1. DEL - HJEMMETRÆNING Styrke/ udholdenhed Niveau 1 15 min. Siddende / stående Let modstand, (tyngden eller elastik) Hofteextension (stående) 2 x 10 gentagelser Hofteabduktion 2 x 10 gentagelser Dorsal flexion (på hæl, uden elastik) 2 x 15 gentagelser Knæextension 2 x 10 gentagelser. Niveau 2 15 min. Siddende / stående Brug af elastikker Hofteextension (stående) 2 x 10/15 gentagelser Hofteabduktion 2 x 10/15 gentagelser evt. elastik Knæflexion 2 x 10/15 gentagelser Knæextension 2 x 10/15 gentagelser Plantar flexion 2 x 10 gentagelser Squat - Sætte sig på en usynlig stol 10 gange Niveau 3 15 min. Stående med / uden støtte Let modstand, (tyngden eller elastik) Som niveau 2 Progredier v.hj.a. strammere elastik Side 19

23 TRÆNINGSKATALOG - 1. DEL - HJEMMETRÆNING Side 20

24 TRÆNINGSKATALOG - 2. DEL - GRUPPETRÆNING Åbne eller lukkede grupper? Man kan vælge at holde grupperne åbne eller lukkede, d.v.s. om deltagerne løbende kan starte og afslutte eller om gruppen gennemføres med de samme deltagere i hele forløbet. Fordele ved åbne grupper er: forbilledeeffekt, man ser træningseffekten hos deltagere, der har været i gang i længere tid. ventetid og evt. ventelister minimeres kapaciteten udnyttes bedre ved evt. frafald i forløbet. Fordele ved lukkede grupper er: der er mulighed for større homogenitet deltagerne lærer hinanden bedre at kende. Det skaber tryghed og kan danne basis for at fortsætte sammen i anden eksisterende aktivitet (f.eks. ældreidræt). Om man vælger åbne eller lukkede grupper hænger også sammen med ressourcer (økonomi, personale, lokaler), ligesom der kan være praktiske hensyn at tage (f.eks. deltagergrundlag). En træningsenhed består af seks moduler: opvarmning, balance/ koordination, lege/ reaktionsøvelser, styrke/ udholdenhed, kondition og udspænding. Hver træningsenhed varer min Træningsforløbet består af træning 2 gange ugentlig i 12 uger. Side 21

25 TRÆNINGSKATALOG - 2. DEL - GRUPPETRÆNING Niveaudeling: Før træningsforløbet starter, vurderes borgeren i forhold til funktionsniveau. Modulerne vægtes tidsmæssigt forskelligt på de tre niveauer. Der kan tillige progredieres indenfor hvert niveau. (se side 14 ) Niveau 1: Niveau 2: Niveau 3: Borgeren har en selvstændig gang med ganghjæl pemiddel. Kan evt. stå kortvarigt uden støtte. Borgeren har en selvstændig gang med let/uden støtte til ganghjælpemiddel. Kan stå kortværigt uden støtte. Borgeren har en selvstændig gang uden støtte til ganghjælpemiddel. Kan stå uden støtte/ har en sikker stående balance. Indhold og tidsfordeling Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 1. Opvarmning 10 min. 15 min. 15 min. 2. Balance/ koordination 15 min. 15 min. 15 min. 3. Lege/ reaktionsøvelser 5 min. 10 min. 10 min. 4. Styrke/ udholdenhed 15 min. 20 min. 25 min. 5. Kondition 15 min. 10 min. 10 min. 6. Udspænding 10 min. 10 min. 10 min. Det tilstræbes, at deltageren fortsætter med fysisk aktivitet i andet eksisterende tilbud i lokalmiljøet (f.eks. ældreidræt) efter forløbet. Træningsgruppen kan også danne grundlag for etablering af selvtræningsgrupper (f.eks. gå-tur-grupper, svømmedage o.lign.). Side 22

26 TRÆNINGSKATALOG - 2. DEL - GRUPPETRÆNING Redskaber: Stole med og uden armlæn Elastikker med forskellig modstand Tæpperester Sandposer Bolde Balloner Måtter Elastiksnor Skumpuder Håndvægte Vægtveste Trisser Stepbænke Stepmaskine Træningscykler Romaskine Side 23

27 TRÆNINGSKATALOG - 2. DEL - GRUPPETRÆNING Opvarmning Niveau 1 10 min. Siddende Morgenstræk Vægtoverføring på balderne Arbejde skuldre, mave, ryg og side igennem Arbejde fødderne igennem Trampeøvelser. Hofteabduktion med tæpperest under fødderne Knæextension x 10 Rejse/sætte sig 15 gange Skiftevis løft af UE med albue/hånd til modsatte knæ Niveau 2 15 min. Siddende / Stående Morgenstræk Trampeøvelser Arbejde skuldre, mave, ryg og side igennem Arbejde fødderne igennem. Rejse/sætte sig x 15 - skifte mellem 2 stole x 10 Vægtoverføring stående. Knæextension x 10, med elastik eller vægtmanchet. Stående arbejde hoften igennem, med elastik eller tæpperest. Niveau 3 5 min. Stående og gående Morgenstræk Krydsbevægelser med sidebøjninger. Arbejde skuldre, mave, ryg og side igennem. Arbejde fødderne igennem. Rejse/sætte sig x 15 - skifte mellem 2 stole x 10 Vægtoverføring stående. ( rage til sig ) Komme op og ned fra gulv Side 24

28 TRÆNINGSKATALOG - 2. DEL - GRUPPETRÆNING Balance/ koordination Niveau 1 15 min. Stående, evt. med let støtte eller håndfatning i kreds Vægtoverføring med varieret fodstilling Knæbøjninger / Squat Svingøvelser Gang ind og ud mellem hinanden Trampe Stå på ét ben - lav evt. skiftevis høje knæløft Niveau 2 15 min. Stående arbejde med røde måtter som underlag: Vægtoverføring med varieret fodstilling Knæbøjninger / Squat Svingøvelser, evt. med rotationer Gang ind og ud mellem hinanden Kongens efterfølger Stå på ét ben - lav evt. skiftevis høje knæløft Niveau 3 15 min. Stående og gående Arbejde med røde måtter, blå balancepuder eller vippebrætter som underlag Vægtoverføring med varieret fodstilling. Knæbøjninger / Squat Svingøvelser, evt. med rotationer. Gang ind og ud mellem hinanden. Kongens efterfølger Stå på ét ben - lav evt. skiftevis høje knæløft Side 25

29 TRÆNINGSKATALOG - 2. DEL - GRUPPETRÆNING Lege/ reaktionsøvelser Niveau 1 5 min. Siddende Kaste ærteposer, puder, bolde el.lign. til hinanden Volleyball med ballon Modtage og aflevere i kredsen. Sid langt fra hinanden, der skal hele tiden være mindst to hænder på bolden / håndvægten Niveau 2 10 min. Stående, evt. med støtte Kaste ærteposer, puder, bolde el.lign. til hinanden Volleyball med ballon Gakkede gangarter med/uden ærteposer (f.eks. på hovedet, mellem knæene) Dansetrin (evt. personstøtte) chassé kryds. Niveau 3 10 min. Stående, evt. med støtte Kaste ærteposer, puder, bolde el.lign. til hinanden Volleyball med ballon Gakkede gangarter med/uden ærteposer (f.eks. på hovedet, mellem knæene) Dansetrin (evt. personstøtte). chassé kryds. Folkedans. Stoleleg. (Når musikken stopper sætter man sig.) Forhindringsbaner Side 26

30 TRÆNINGSKATALOG - 2. DEL - GRUPPETRÆNING Styrke/ udholdenhed Niveau 1 15 min. Siddende/Stående med let støtte Øvelser for OE med håndvægte: 2 x 10 gange. Til skulder, over hovedet, til skulder, ned. Skulderflexion med strakt albue Skulderextension. Udadrotation med samling af scapulae Skulderabduktion Hofteøvelser, evt. med let elastik. Hofteextension 3 x 10 Hofteabduktion 3 x 10 Hofteadduktion 3 x 10 Plantarflexion 3 x 10 Dorsalflexion, til træthed Stepmaskine 3 x 10 benskift Niveau 2 20 min. Siddende/Stående, med let støtte Øvelser for OE med håndvægte, evt. i PNFmønstre: 2 x 10 gange. Øvelser for hoften med (strammere) elastik. 2-3 x 10 Plantarflexion 3 x 10. Dorsalflexion, til træthed. med vægtveste og/eller uden støtte Stepmaskine 3 x 10 øgning af belastning/ trinhøjde/gentagelser Niveau 3 25 min. Stående frit Øvelser for OE med håndvægte evt. i PNFmønstre 2 x 10 gange. vægten øges gradvist Øvelser for hoften 3 x 10 strammere elastik Plantarflexion 3 x 10 Dorsalflexion, til træthed med vægtveste og uden støtte. Stepmaskine 3 x 10 øgning af belastning/ trinhøjde/gentagelser Armstræk op ad en væg x 30. Variér føddernes afstand til væggen. Squat - knæbøjninger med vægtveste, evt. skiftevis én fod på en skammel. Side 27

31 TRÆNINGSKATALOG - 2. DEL - GRUPPETRÆNING Kondition Niveau 1 15 min. Start stille og roligt op, borgeren skal få en fornemmelse af at blive forpustet uden at blive dårlig. Brug snakkegrænsen. Ergometercykel 5-10 min. højt tempo - lav belastning. Gang på stedet, i hurtigt tempo. Niveau 2 10 min. Tiden øges lidt efter lidt - stadig med opmærksomhed på pulsen. (Der kan afprøves spurt i interval.) Ergometercykel 10 min. lav belastning. eller Stepmaskine 10 min - lav trinhøjde og modstand. Niveau 3 10 min. Ergometercykel min. spurt hver 2. minut. eller Romaskine 10 min. eller Stepmaskine, med lav trinhøjde og lille modstand i 10 min. Fælles folkedans Side 28

32 TRÆNINGSKATALOG - 2. DEL - GRUPPETRÆNING Udspænding Niveau 1 10 min. Kan både være siddende,stående med let støtte og stående uden støtte Nakke / Skuldre Niveau 2 10 min. Som niveau 1 samt Quadriceps Niveau 3 10 min. Som niveau 1 og 2 samt Quadriceps Haser Lægge Side 29

33 KONTAKTPERSONER Projektleder og koordinator Afd. læge Jens M. Lauritsen Fyns Amt, Afd. for Forebyggelse og Sundhed Initiativ for Ulykkesforebyggelse Ørbækvej Odense SØ Tlf: Odense Kommune: Konst. aktivitetsleder Asger Kudahl Skulkenborg Odense C Tlf: Svendborg Kommune: Fysioterapeut Lene Buur Jensen Aldersro Svendborg Tlf Rudkøbing Kommune: Forebyggende hjemmesygeplejerske Ida Schrøder Hjemmepleje Torvet Rudkøbing Tlf: Sygehus Fyn Rudkøbing Spodsbjergvej Rudkøbing Fysioterapeut og forebyggelseskonsulent Randi Werliin Jensen Sundhedscentret Tlf: Sygeplejerske og forebyggelseskonsulent Sundhedscentret Anne Marie Hedegaard Tlf: Sydlangeland Kommune: Forebyggende hjemmesygeplejerske Trine Næhr Humble Plejecenter Hovedgaden Humble Tlf: Ærøskøbing Kommune: Forebyggende hjemmesygeplejerske Jette Iversen Hjemmeplejen Sygehusvej 5970 Ærøskøbing Tlf: Middelfart Kommune: Ledende ergoterapeut Hanne Finsen Ældrecentret skovgade Skovgade Middelfart Tlf: Stående Balance og Timed Up&Go test e ri forlængelse af projektet afprøvet af: Fysioterapeut Tonny Jæger Petersen Geriatrisk Team Tlf: Side 30

34 LITTERATURLISTE 1. Rehabilitering af ældre med hoftebrud omkostninger og effekt. Ankjær Jensen A, Jacobsen E T, Thomsen I S. Dansk Sygehus Institut, DSI rapport Bergs Balanceskala - en funktionstest til ældre. Nina Beyer, Danske Fysioterapeuter nr. 2, Physical activity, falls and fractures among older adults: a review of the epidemiologic evidence. Gregg EW, Pereira MA, Caspersen CJ. J Am Geriatr. Soc aug; (8) Fysisk træning af meget gamle. Lis Puggaard Gerontologi og Samfund 15 (4): 89, Prevention and Osteoporosis. Muscle Strength and Balance Training. Nina Beyer i Musculoskelkal Interactions, Basic and Clinical Aspects. Proceedings of the 2nd Internatonal Seminar, Athens Aldring som udfordring eller belastning Pia Fromholt Månedsskr. Prakt. Lægegern. Januar årgang 7. The prognosis of falls in elderly people living at home. Donald Ian P, Bulpitt J. British Geriatrics Society 1999; 28: Mini-mental state examination ved undersøgelser af kognitiv dysfunktion og demens. Lomholt R K, Schultz-Larsen Jürgensen K Oversigtsartikel, Ugeskr. Læger 160/50 7 december EuroQol: Et generisk mål for helbredstilstand. Gudex C, Sørensen J. Månedsskr. Prakt. Lægegern. Oktober årgang Side 31

35 LITTERATURLISTE 9. A short Physical Performance Battery Assessing Lower Extremity Function: Association With Self-reported Disability and Prediction of Mortality and Nursing Home Admission. Guralnik J M, Simonsick E M, Ferrucci L, Glynn R j, Berkman L F, Blazer D g, Scherr P a & Wallace R B. Journal of Gerontology: Medical Sciences Vol.49 No. 2; M85-M Forebyggelse af faldulykker Røn Christensen M, Bøllehus A, Østergård Larsen G, Olsen S. Danske Fysioterapeuter Træning giver resultater Vibeke Pilmark Danske Fysioterapeuter Effektivt genoptræningstilbud Vibeke Pilmark Danske Fysioterapeuter Opmærksomheden skal rettes mod første fald Pilmark V, Guldager A. Danske Fysioterapeuter Hurtigt i gang med funktionstræning Bitsch R, Winkel A. Danske Fysioterapeuter A Randomised Controlled Trial of a Home Exercise Programme for Elderly People with Poor Mobility McMurdo M E T, Johnstone R. Age and Ageing 1995; 24: PNF En indføring I Proprioceptiv Neuromuskulær Facilitering Linde N, Riisberg Aa, Schibye B. FADL s forlag 1. udgave 1994, ISBN Side 32

36 LITTERATURLISTE 17. Leveråd Iversen J, Næhr T, Schrøder I, Hedegaard A M. i forbindelse med projekt Forebyggelse af faldulykker, Fyns Amt 18. Helsinki deklarationen 19. Spine Update Exercise for Osteoporosis Is Walking Enough? Robert L. Swezey SPINE Vol. 21, Nr Lippicort-Raven Publisher 20. Forebyggende hjemmebesøg til ældre Kilde: Carsten Hendriksen, Mikkel Vass, Dafolo Sundhedspædagogik for praktikere Tove Saugstad Gabrielsen og Ruth Mach-Zagal, Munksgaard Sundhedsfremme i teori og praksis Torben K. Jensen og Tommy J. Johnsen, Philosophia Forebyggelse af ældres fald ved træning i hjemmet og anden indsats Projektbeskrivelse Jens Lauritsen, Initiativ for Ulykkesforebyggelse, Fyns Amt. 24. Materialesamling til Leveråd og Træningskatalog. Fyns Amt Initiativ for ullykkesforebyggelse. Side 33

37 Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald Det samlede projekt er koordineret og planlagt af afdelingslæge Jens M.Lauritsen, Afdelingen for Forebyggelse og Sundhed, Initiativ for Ulykkesforebyggelse, Fyns Amt. Planlægningsgruppen Jens M. Lauritsen, konst. aktivitetsleder Asger Kudahl, Odense Kommune Distrikt Skibhus, distriktsfysioterapeut Lene Buur Jensen, Svendborg Kommune Område Vest, ledende ergoterapeut Hanne Finsen, Middelfart Kommune, sygeplejerske Ida Schrøder og fysioterapeut Mette Lundø Rudkøbing Kommune, sygeplejerske Trine Næhr Syd Langelands Kommune, sygeplejerske Jette Iversen Ærøskøbing Kommune, samt fysioterapeut og forebyggelseskonsulent Randi Werliin Jensen, Sundhedscentret Sygehus Fyn. Leveråd er udarbejdet af: Ida Schrøder, Trine Næhr, Jette Iversen samt sygeplejerske og forebyggelseskonsulent Anne Marie Hedegaard Sundhedscentret Sygehus Fyn. Klinisk diætist Anne Marie Beck, Fødevaredirektoratet har bidraget til afsnittet om ernæring og afsnittet om Calcium og D-vitamin. Træningskataloget er udarbejdet af: Asger Kudahl, Lene Buur Jensen, Randi Werliin Jensen og fysioterapeut Marianne Hansen tidl. Middelfart Kommune. Udover ovenstående har følgende bidraget til projektet: Ida Jespersen, Dennis P. Madsen, Laila Ravnkilde, Lene Andersen, Ann Nedergaard, Mette Hansen, Charlotte Graabæk Bjøtkjær, Annette Lund Jensen, Solveig Jørgensen og Joan Borst. Helene Bay, Linda Nielsen, Willy Klavsen, Gunvor Haals Groth, Henriette Franke. I projektet er udarbejdet 3 rapporter: Træningskatalog Leveråd Procedurer og skemaer Disse kan rekvireres fra Fyns Amt på nedenstående adresse og indlægges på som pdf filer. Desuden udarbejdes en eller flere artikler til fagtidsskrifter. Skemaer og indtastningsprocedurer er indlagt på som et case studie, der frit må anvendes med kildehenvisning. Fotograf Niels Nyholm Afdeling for Forebyggelse og Sundhed Ørbækvej Odense SØ Communikanten Vester Kopi A/S Odense

Procedurer og skemaer Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald

Procedurer og skemaer Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald Omslag -procedurer og skemaer 17.09.01 8:42 Side 1 Procedurer og skemaer Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald Forebygge faldulykker Tværfagligt samarbejde Tværsektorielt

Læs mere

Projektbeskrivelse Motionsvenner (privat hjemmetræning)

Projektbeskrivelse Motionsvenner (privat hjemmetræning) Projektbeskrivelse Motionsvenner (privat hjemmetræning) Initiativtager: Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI). Formål med projektet. At give hjemmeboende ældre, som ikke deltager i den etablerede ældreidræt

Læs mere

Simpel funktionsmåling

Simpel funktionsmåling Simpel funktionsmåling November 2007 Simpel funktionsmåling Beskrivelse af funktionsniveau indgår i alle behandlings- og støttesituationer både på sygehuse og i kommuner. Hvordan klarer du hverdagen? Kan

Læs mere

Fald og faldforebyggelse. Poliocafe 7. nov 2016 Marc Hemmingsen, Ellen Madsen og Merete Bertelsen, Fysioterapeuter

Fald og faldforebyggelse. Poliocafe 7. nov 2016 Marc Hemmingsen, Ellen Madsen og Merete Bertelsen, Fysioterapeuter Fald og faldforebyggelse Poliocafe 7. nov 2016 Marc Hemmingsen, Ellen Madsen og Merete Bertelsen, Fysioterapeuter Faldhyppighed -Danmark Omkring 1/3 af alle over 65 år falder mindst en gang om året, og

Læs mere

Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Terapiafdelingen. Træningsprogram efter hoftealloplastik

Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Terapiafdelingen. Træningsprogram efter hoftealloplastik Generel information Det er vigtigt, at du hele tiden tager hensyn til smerter i forbindelse med træning og dagligdags aktiviteter. Dvs. du må gerne mærke ømhed og let smerte under træningen, men ikke opleve

Læs mere

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt Her finder du 2 forskellige muskeltræningsprogrammer til at styrke din krop helt inde fra og ud programmer som du kan lave hjemme lige når det passer dig. Start med program 1 og gå til program 2, når du

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

Motion. for polioramte

Motion. for polioramte Motion for polioramte 2 Motion for polioramte Motion for polioramte Som polioramt kan man opleve, at kræfterne svinder, når man bliver ældre, og det er vigtigt at overveje, om den nedsatte styrke skyldes,

Læs mere

Patientinformation. TRIN 1 Øvelserne i Trin 1 udføres 1-2 gange dagligt af ca. 15 gentagelser, medmindre andet er anført under den enkelte øvelse.

Patientinformation. TRIN 1 Øvelserne i Trin 1 udføres 1-2 gange dagligt af ca. 15 gentagelser, medmindre andet er anført under den enkelte øvelse. Generel information Øvelsesprogrammet består af 3 Trin. Start med øvelserne i Trin 1 og gå først til næste Trin i øvelsesprogrammet, når du kan udføre øvelserne uden, at du oplever forværring af smerter

Læs mere

Træning ved hofte-/lyskeskader

Træning ved hofte-/lyskeskader Vi anbefaler, at du udfører øvelserne efter vejledning af en fysioterapeut Hvad er en hofte-/lyskeskade Hofte-/lyskeskader er ofte komplicerede og langvarige. Det er ikke ualmindeligt, at genoptræningen

Læs mere

Introduktion til step

Introduktion til step Øvelser til step Introduktion til step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler

Læs mere

Information til patienter med stabilt brud i ryggen.

Information til patienter med stabilt brud i ryggen. Information til patienter med stabilt brud i ryggen. Ved spørgsmål rettes henvendelse til: Ergoterapien tlf. 96 17 61 35 Fysioterapien tlf. 96 17 61 45 Efter et stabilt brud på rygsøjlen, tilpasser bandagisten

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Patientinformation Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget inforation i KNÆleddet

Læs mere

til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud

til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud T R Æ N I N G S G U I D E til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud Træningsguide til patienter med hoftebrud Det er vigtigt, at du så hurtigt som muligt kommer i gang med

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget INforation under KNÆskallen

Læs mere

Redskab til stratificering

Redskab til stratificering T I D L I G I N D S A T S P Å T V Æ R S Redskab til stratificering På de følgende sider er beskrevet et spørgeskema samt metoder til at vurdere, om en borger kan kategoriseres som TIT-borger og dermed

Læs mere

Stoletest og gangtest ifm. faldudredning Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune

Stoletest og gangtest ifm. faldudredning Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune Center for Sundhed & Pleje Version 3, nov. 2014 Titel: Gældende for: Ansvarlige: Målgruppe: Formål: Begreber: Stoletest og gangtest ifm. faldudredning Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune Ledere i

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Faldforebyggelse Savner du selskab til maden, så få dig en spiseven

Faldforebyggelse Savner du selskab til maden, så få dig en spiseven Faldforebyggelse Hvad kan du selv gøre for at forebygge fald: Hjemmets indretning Undgå løse tæpper og ledninger. Sørg for god plads og gode lysforhold, både nat og dag. Skridsikkert underlag i badeværelse.

Læs mere

Træningsprogram efter hofteartroskopi fase 2

Træningsprogram efter hofteartroskopi fase 2 Træningsprogram efter hofteartroskopi fase 2 Øvelser efter hofteartroskopi uge 3-5 Dette program indeholder progression af de indledende øvelser, som du har udført de første uger efter operationen. I de

Læs mere

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvad er pensionistidræt? Er du pensionist eller efterlønsmodtager i Struer Kommune kan du deltage i vores træningstilbud.

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvad er pensionistidræt? Er du pensionist eller efterlønsmodtager i Struer Kommune kan du deltage i vores træningstilbud. AKTIVITET PENSIONIST IDRÆT 2014/2015 HVORFOR DYRKE IDRÆT? FORDI REGELMÆSSIG FYSISK AKTIVITET OG IDRÆTSUDØVELSE FORBEDRER DIN KONDITION, MUSKELSTYRKE, LEDBEVÆGELIGHED, KOORDINATION OG PSYKISKE VELVÆRE,

Læs mere

Fysio- og Ergoterapi

Fysio- og Ergoterapi ØVELSE 1 Stå med afstand mellem benene. Før vægten fra side til side. Bøj let i det ben, du lægger vægten på. ØVELSE 2 Stå med det ene ben foran det andet. Før skiftevis vægten fra det forreste til det

Læs mere

Styrketræning. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen.

Styrketræning. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen. Sekundære muskelgrupper : Indad-/udadførere, armstrækkere og bøjere, nakke og skuldermuskler, brystmuskler.

Læs mere

OFF SEASON Styrketræning med fokus på kropstamme. Programmet skal gennemføres mindst 3 4 gange om ugen.

OFF SEASON Styrketræning med fokus på kropstamme. Programmet skal gennemføres mindst 3 4 gange om ugen. OFF SEASON 2012 På de følgende sider følger de træningsprogrammer, som alle spillere skal arbejde med i løbet af sommerperioden (fra start juni til slut august). Styrketræning med fokus på kropstamme Programmet

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Træningsdagbog. Hjerterehabilitering. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostik Center Fysioterapien/MT

Træningsdagbog. Hjerterehabilitering. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostik Center Fysioterapien/MT Træningsdagbog Hjerterehabilitering Regionshospitalet Silkeborg Diagnostik Center Fysioterapien/MT Indhold Hjertet Gode råd i forbindelse med træningen Træning Træning efter hjerteholdets afslutning Træningsdagbog

Læs mere

Træn derhjemme Øvelser til whiplashskadede

Træn derhjemme Øvelser til whiplashskadede Træn derhjemme Øvelser til whiplashskadede Tekst: Maj Bruun Wahl, fysioterapeut Foto: Lars Bahl 2 TRÆN DERHJEMME Øvelser til whiplashskadede I dette hæfte præsenteres du for en række lette øvelser, du

Læs mere

Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams

Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams Ellen Holm, lektor og specialeansvarlig overlæge for geriatri, Medicinsk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus Oplæg ved DSS møde, 8.6,2017 Behandlingskæden

Læs mere

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem.

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 Elastik føres under stolesædet. Bøj og stræk albuerne skiftevis med hver arm. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. 1.3 1.4 Elastik føres under stolesædet.

Læs mere

Korsbåndsprogram - genoptræning efter ACL-rekonstruktion

Korsbåndsprogram - genoptræning efter ACL-rekonstruktion Korsbåndsprogram - genoptræning efter ACL-rekonstruktion Navn Operation Operationsdato Dato efter operation Fokusområde Uge 3: Uge 5: Uge 7: Uge 11: Uge 13: Uge 16: Forventet slutdato: Roskilde kommune.

Læs mere

!////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

!//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// HIK U1 Pige Sommerprogram //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Minimum træninger om ugen Ugentligt: 1 x løb (eller anden

Læs mere

ØVELSER TIL ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1

ØVELSER TIL ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1 ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1 VELKOMMEN... INDHOLD Kære læser Denne folder introducerer dig til stepøvelser, hvor du bruger en stepbænk eller et trappetrin. Folderen er udarbejdet

Læs mere

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvor foregår det? I Drengesalen i Aktivitetscenter Struer, Skolegade 5. 7600 Struer

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvor foregår det? I Drengesalen i Aktivitetscenter Struer, Skolegade 5. 7600 Struer AKTIVITET PENSIONIST IDRÆT 2015/2016 HVORFOR DYRKE IDRÆT? FORDI REGELMÆSSIG FYSISK AKTIVITET OG IDRÆTSUDØVELSE FORBEDRER DIN KONDITION, MUSKELSTYRKE, LEDBEVÆGELIGHED, KOORDINATION OG PSYKISKE VELVÆRE,

Læs mere

Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv

Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv Horsens 8. marts 2010 Lis Puggaard, chefkonsulent Fremtidens ældre! Det forudses, at der i den kommende ældrebefolkning vil være en stor gruppe

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Teknisk progression Diskoskast

Teknisk progression Diskoskast Teknisk progression Diskoskast Diskoskast er en teknisk disciplin, hvor der skal læres en del før man mestrer en god teknik. En af de allervigtigste elementer er, at man har en god rotationsteknik. Derfor

Læs mere

Information og træningsprogram til hjertepatienter

Information og træningsprogram til hjertepatienter Patientinformation Information og træningsprogram til hjertepatienter Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 1 2 Rev. okt. 2010 Information om fysisk aktivitet Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle voksne

Læs mere

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV 1. UDGAVE, 1. OPLAG NOVEMBER 2014 AUTORISATION Nærværende publikation FSU 902-63 TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

Læs mere

Træn sammen med glæde!

Træn sammen med glæde! Træn sammen med glæde! Disse øvelser hjælper dig til at holde dig i form og dermed lette hverdagen. Samtidig er de tænkt som et fornøjeligt samvær med besøgende familie og venner, fordi alle øvelser kræver,

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Motorikken 5.-6. Klasse

Motorikken 5.-6. Klasse Motorikken Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund Indledning Vi vil med dette materiale være med til at opfordre og motivere alle lærere til at tage mere fat i den grundlæggende træning, og dermed på sigt udvikle

Læs mere

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre!

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre! Hold dig aktiv hver dag Det er aldrig for sent at begynde at træne - vi kan gøre det bedre! Når du bliver ældre og skridtene lidt kortere, kan det være fristende at give lidt efter og gøre mindre for holde

Læs mere

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre!

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre! Hold dig aktiv hver dag Det er aldrig for sent at begynde at træne - vi kan gøre det bedre! Vejledning Når du bliver ældre og skridtene lidt kortere, kan det være fristende at give lidt efter og gøre mindre

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Projektbeskrivelse light

Projektbeskrivelse light 1 Projektbeskrivelse light, MT juli 2010 Projektbeskrivelse light - til frontpersonale Rehabilitering i hverdagen Rehabilitering betyder at leve igen; at leve som vanligt. Hverdagsrehabilitering handler

Læs mere

Fleksibilitets, balance og styrke screening:

Fleksibilitets, balance og styrke screening: Fleksibilitets, balance og styrke screening: Nedenfor er gennemgået en enkelt kropsscreening test. Den tester din basale fleksibilitet, stabilitet, balance og styrke. En grundig screening kræver op mod

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Styrketræning med frie vægte

Styrketræning med frie vægte Styrketræning med frie vægte Er det bedst at styrketræne i maskiner, eller bedre at bruge løse vægte? Der er fordele og ulemper ved begge dele. I maskinerne er bevægelserne mere kontrollerede, det er nemmere

Læs mere

TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK

TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig

Læs mere

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 Kvalitetsstandard 86 Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 1. Hvad er ydelsens Servicelovens 86, stk. 1 og stk. 2 Borgeren udfylder og underskriver et ansøgningsskema.

Læs mere

3 seje programmer til fitnesscentret: I topform med 3 X FITNESS OM UGEN MINUTTER

3 seje programmer til fitnesscentret: I topform med 3 X FITNESS OM UGEN MINUTTER Husk hviledage! Alle tre træningsprogrammer udfordrer din styrke og kondition. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at holde en hviledag efter hvert træningspas. 28 I FORM 4/2016 3 seje programmer til

Læs mere

Opvarmningsprogram. Billede af øvelse. Antal gentagelser/ varighed. Øvelse. Variant. 8 gentagelser til hver side Sidde / stå

Opvarmningsprogram. Billede af øvelse. Antal gentagelser/ varighed. Øvelse. Variant. 8 gentagelser til hver side Sidde / stå Træningsprogram 0 Opvarmningsprogram Øvelse Stræk dig skiftevis søger op mod loftet 8 gentagelser til hver side Sidde / stå Svaje ned strit med numsen og runde op kig ind på maven Kør skuldrene rundt -

Læs mere

Redegørelse Fod på Fald 2009

Redegørelse Fod på Fald 2009 Redegørelse Fod på Fald 2009 Et samarbejdsprojekt mellem Ældreområdet i Rudersdal Kommune, almen praksis i Rudersdal Kommune samt Faldklinikken på Gentofte Hospital. Udarbejdet af: Joan Radoor Bendix,

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER DER HAR FÅET FORETAGET TRILLAT-OPERATION I KNÆET

TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER DER HAR FÅET FORETAGET TRILLAT-OPERATION I KNÆET ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER DER HAR FÅET FORETAGET TRILLAT-OPERATION I

Læs mere

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange).

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange). Vandrende pind & Ugle Her får du grundtræning af hele kroppen. Du får trænet dit kredsløb og din balance og styrket arme, ben, mave og ryg. Dertil trænes en bedre bevægelighed i corpus (mave/ryg regionen).

Læs mere

Sæt fokus på det aktive liv Vi sætter fokus på det aktive liv for at:

Sæt fokus på det aktive liv Vi sætter fokus på det aktive liv for at: Sæt fokus på det aktive liv At bevæge sig både fysisk og mentalt er vigtigt igennem hele livet. I Favrskov Kommune sætter vi derfor fokus på dagligdagens små aktiviteter til at styrke krop og sind. Når

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE Hellerup Tlf: 39 77 70 70 Lyngby Tlf: 45 93 39 33 Odense Tlf: 65 48 70 70 www.cfrhospitaler.dk 1 Ved en operation for spinalstenose, fjerner man det knoglevæv, der trykker

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning ØVELSESKORT MED FITNESSTRÆNING Med disse kort i hånden står du med fitnessdelen af vores 12 ugers koncept: Fodbold Fitness. 12 kort ét til hver uge der indeholder

Læs mere

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter Bevægelighedstræning af knæ Fig. 25.30. Træning af fleksion Bøj og stræk knæet ledet aktivt. Foden glider på tæppeflise. Bevægelighedstræning af knæ A B C Fig. 25.31. Træning af fuld passiv fleksion i

Læs mere

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred Projektbeskrivelse for projekt Tidlig Indsats på Tværs i klynge midt I dette dokument skabes overblik og indblik i projekt Tidlig

Læs mere

Til patienter og pårørende. Specifik knætræning. Øvelsesprogram for VMO. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Rehabiliteringsklinikken

Til patienter og pårørende. Specifik knætræning. Øvelsesprogram for VMO. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Rehabiliteringsklinikken Til patienter og pårørende Specifik knætræning Øvelsesprogram for VMO Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Rehabiliteringsklinikken VMO Udleveret af: Tlf.nr.: 79 97 61 63 VMO er en muskel og er en forkortelse

Læs mere

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har overskud: tid penge godt helbred Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har mulighed for at hjælpe andre frivilligt arbejde? Friske ældre Eksempler på emner til Temamøder Forebyggelse af fald

Læs mere

Helhedsindsats for borgere med Parkinson

Helhedsindsats for borgere med Parkinson Helhedsindsats for borgere med Parkinson Aktivitet og træning 27.03.2009 Målgruppe: Borgere der har Parkinson, og deres pårørende i Skive kommune. Kriterium: De skal bo i eget hjem og selv kunne klare

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Sådan træner du, når du har graviditetsbetingede bækken- og rygsmerter

Sådan træner du, når du har graviditetsbetingede bækken- og rygsmerter Sådan træner du, når du har graviditetsbetingede bækken- og rygsmerter Formålet med træningen er at forebygge, lindre og/eller afhjælpe graviditetsbetingede smerter og gener i bækken, ryg og underliv.

Læs mere

Rigshospitalet. Træningsprogram når du ligger i sengen

Rigshospitalet. Træningsprogram når du ligger i sengen Rigshospitalet Træningsprogram når du ligger i sengen 2 Træningsprogram når du ligger i sengen Dette program er udarbejdet til dig, som er sengeliggende. Det består af otte øvelser, der træner de store

Læs mere

Nakkeøvelser. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.dk

Nakkeøvelser. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Nakkeøvelser Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Øvelser som styrker, stabiliserer og forbedrer udholdenhed af din nakke og giver

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde SMERTER OG NEDSLIDNING Øvelser tungt fysisk arbejde Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi arbejder på tværs af kommunens syv forvaltninger, hvor

Læs mere

Træningsprogram. Stabilitetsøvelser for hofte og knæ

Træningsprogram. Stabilitetsøvelser for hofte og knæ Træningsprogram Program titel: Stabilitetsøvelser for hofte og knæ Lavet af: Hospitalenheden Horsens Ortopædkirurgisk fysioterapi Terapiafdelingen Sundvej 30 8700 Horsens Tlf: 7847800 www.terapiafdelingen.dk

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

Hvad er effekten af rehabilitering til ældre med nedsat funktionsevne?

Hvad er effekten af rehabilitering til ældre med nedsat funktionsevne? Hvad er effekten af rehabilitering til ældre med nedsat funktionsevne? Forskningsfysioterapeut Carsten Juhl, MPH, PhD. Forskningsenheden for musculoskeletal funktion og fysioterapi (FOF) Institut for idræt

Læs mere

Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg 5-02-10 Lov om Forebyggende hjemmebesøg: I lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre står: Formålet med tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg er at opprioritere

Læs mere

Balancetræning - brug af vippebræt. Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken

Balancetræning - brug af vippebræt. Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Balancetræning - brug af vippebræt Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Generelt om brug af vippebræt Formål Træning på vippebræt medvirker til at forbedre din balance

Læs mere

TIL PATIENTER OPERERET FOR PROLAPS/STENOSE I LÆNDEN PÅ NEUROKIRURGISK AFSNIT

TIL PATIENTER OPERERET FOR PROLAPS/STENOSE I LÆNDEN PÅ NEUROKIRURGISK AFSNIT ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 2210 (i tidsrummet kl. 8-15) TIL PATIENTER OPERERET FOR PROLAPS/STENOSE I LÆNDEN PÅ NEUROKIRURGISK AFSNIT Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen,

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

De legende mennesker FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

De legende mennesker FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Henrik Hautop Lund De legende mennesker Fakta Fald i kondition fra 20-60 års alderen på 30% - hvis man ikke holder samme vægt forværres den med yderligere 10% Muskelstyrken falder med 20% Fra 60 års alderen

Læs mere

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der arbejder i tog

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der arbejder i tog Gode øvelser til dig, der arbejder i tog - det virker! Bevægelse er meget vigtig for at undgå ømhed i muskler og led. Derfor har vi samlet en række gode øvelser, som du kan foretage i løbet af din arbejdsdag

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER MED REKONSTRUERET FORRESTE KORSBÅND (ACL)

TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER MED REKONSTRUERET FORRESTE KORSBÅND (ACL) ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER MED REKONSTRUERET FORRESTE KORSBÅND (ACL) Ophavsretten

Læs mere

Til patienter og pårørende. Knæet. Træningsprogram. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Rehabiliteringsklinikken

Til patienter og pårørende. Knæet. Træningsprogram. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Rehabiliteringsklinikken Til patienter og pårørende Knæet Træningsprogram Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Rehabiliteringsklinikken Knæet Udleveret af: Tlf.nr.: 79 97 61 63 Træningen begynder med det samme, hvis ikke andet er

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter

Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter Dette er et selvtræningsprogram beregnet til træning med henblik på at mindske dine smerter foran på knæet og under knæskallen. Desuden har øvelserne en

Læs mere

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg R A P P O R T Marker denne tekst og indsæt billede her Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg Sundhedscenter Vest januar 2014 h j e m m e b e s ø g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram efter operation med indsættelse af hofteprotese

Patientvejledning. Træningsprogram efter operation med indsættelse af hofteprotese Patientvejledning Træningsprogram efter operation med indsættelse af hofteprotese Træningen består af et øvelsesprogram kombineret med daglige gøremål som bad, påklædning, rejse og sætte sig. Generelt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Træning Omsorg og Sundhed Godkendt af Social- og Forebyggelsesudvalget 17. januar 2017 Genoptræning efter Lov om Social Service 86 stk. 1 Lovgrundlag for Lov om Social Service 86, stk.

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vælg billede Vælg farve regionsyddanmark.dk Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 14.

Læs mere

Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op

Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op Du er blevet opereret i hjertet og har fået dit brystben skåret op. Det betyder, at din vejrtrækning er påvirket efter

Læs mere

Projekter i Sundhed 2015

Projekter i Sundhed 2015 Indsatser 2015 Type af aktivitet Effekt Kompetenceudvikling af medarbejdere Osteoporose, Ernæring, kroniske smerter, fald, KOL I forhold til den geriatriske borger har optimeret træningsindsatsen Ernæring

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

VI SAMLER KRÆFTERNE. Overordnet indsatsbeskrivelse

VI SAMLER KRÆFTERNE. Overordnet indsatsbeskrivelse VI SAMLER KRÆFTERNE Overordnet indsatsbeskrivelse 1 Overordnet indsatsbeskrivelse 1. Titel Overordnet indsatsbeskrivelse for det tværkommunale samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med

Læs mere