Årsberetning,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning, 2005-2007"

Transkript

1 Årsberetning, IIM, oktober 2007 Årsberetning, Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed beretning fra censorformandskabet for censorkorpset for Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM) dækkende perioden 1. maj september Censorkorpset for Informationsvidenskab og Interaktive Medier blev oprettet i foråret Det nuværende formandskab har fungeret siden d. 1. april Censorkorpset blev sidste år nybeskikket for perioden 1. april marts Der blev i forbindelse med nybeskikkelsen ikke lavet årsberetning. Denne årsberetning dækker derfor både det sidste år af forrige beskikkelsesperiode ( ) og det første år af korpsets nye beskikkelsesperiode ( ). IIM er tilknyttet bachelor-, kandidat- og masteruddannelser på Aarhus Universitet (AU), Aalborg Universitet (AAU) og IT-Universitetet i København (ITU), jf. bilag A. I det følgende beskrives censorernes indberetninger, censorformandskabets opgaver, den planlagte revision af censorordningen, samt planerne for det næste år. 1. Censorernes indberetninger Der har tidligere været problemer med at få systematisk indberetning fra censorerne. Censorformandskabet har derfor rykket for manglende indberetninger og problemet anses nu for løst. Der er indkommet i alt 572 indberetninger svarende til 86% af de registrerede afholdte eksamener. De modtagne indberetninger udtrykker en generelt stor tilfredshed med eksamensforløbene. Der er indkommet supplerende bemærkninger i ca. 70 af indberetningerne. Disse bemærkninger er gengivet i bilag B (jf. censorbekendtgørelsens 6 stk. 2). 2. Censorformandskabets opgaver Censorformandskabets løbende opgaver omfatter fordeling og godkendelse af censur, ad hoc beskikkelser, nedsættelse af ankenævn i forbindelse med klagesager, høringer (af bl.a. nye studieordninger), mv. Derudover udføres der periodisk bl.a. administration af censorkorpset. Der er i hele perioden (1. maj september 2007): Registreret i alt 669 eksamener, heraf o 224 hos AU o 438 hos ITU 1

2 Årsberetning, IIM, o 7 hos AAU Anvendt ad hoc beskikkelse ved 28 (3 ved AU og 25 ved ITU) eksamener svarende til 4% af de registrerede eksamener. Nedsat 10 ankenævn svarende til 1,5% af de registrerede eksamener. Der er for alle registrerede eksamener udført kontrol i forbindelse med censorbekendtgørelsens 6 stk.1: Censorformandskabet fordeler censoropgaverne, så censorerne jævnligt og mindst hvert andet år tildeles censoropgaver : I løbet af den nye beskikkelsesperiodes 1. år er 52 ud af 81 censorer tildelt censuropgaver (dvs. 29 har endnu ikke fået en opgave). Institutionerne vil blive påmindet at disse 29 censorer også skal benyttes. Hvor censorkorpset dækker flere institutioner, skal censorerne tildeles censoropgaver ved mere end én institution i beskikkelsesperioden : 16 ud af 81 censorer har opnået dette i løbet af den nye beskikkelsesperiodes 1. år. Gensidig censur skal i videst muligt omfang undgås : Der er ikke registeret nogle tilfælde, hvor der er foretaget gensidig censur. En række studieordninger har været sendt til høring i forbindelse med den nye karakterbekendtgørelse. Censorformandskabet har bemærket, at de nye/reviderede studieordninger inkluderer målbeskrivelser, mens det generelt kniber med at få præciseret kriterier for vurdering af målopfyldelsen, jf. den nye karakterbekendtgørelse (nr. 250 af 15/03/2007), 19 stk. 1. Der var i 2005 i overensstemmelse med ministeriet planer om at tilbyde en række nye uddannelser adgang til at anvende/låne censorer fra IIM (jf. årsberetningen for ). Imidlertid ændrede ministeriet holdning, og disse planer måtte efterfølgende opgives. Samtidig indskærpede ministeriet proceduren for ad hoc beskikkelse af censorer. Nye procedurer er derfor udarbejdet for ad hoc beskikkelse, jf. bilag C. Etablering af nye computerspilsuddannelser førte i 2005 til at IIM fik nybeskikket 14 censorer med kompetencer inden for dette område. Hele censorkorpset blev i 2006 nybeskikket for perioden 1. april marts IIM har nu i alt 81 censorer (mod før 71). Nybeskikkelse er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i censorbekendtgørelsen som angivet nedenfor: 1 stk. 2: En række nye censorer er indstillet til beskikkelse bl.a. for at kunne dække nye computerspilsuddannelser. 1 stk. 3: Ca. 40% er aftagercensorer. 9: Alle forslag til nye censorer er fagligt begrundede. Nye institutionscensorer er mindst på ph.d./lektor niveau og aftagercensorer har dokumenterede specifikke kompetencer og årelang erfaring. 2

3 Årsberetning, IIM, stk. 2: Censorerne er fundet efter forslag fra censorformandskab, censorkorps og institutioner. 11 stk. 3: Ca. 30% er kvinder, hvilket må betragtes som en høj andel når korpsets IT fokus tages i betragtning. 11 stk. 4: Alle indstillede censorer har givet skriftlige samtykke. 12 stk. 2: Ca. 30% af det eksisterende korps er udskiftet. 12 stk. 3: Ingen af de indstillede censorer har en alder nær de 70 år. Valget til censorformandskab for den nye beskikkelsesperiode resulterede i at blev censorformand og John Stoltze Madsen næstformand. I forbindelse med nybeskikkelsen blev fagområderne i korpsets web-system (IIM.dk) revideret efter samråd med censorerne. 3. Revision af censorordningen I 2006 blev der lavet et udkast til ændring af universitetsloven som bl.a. indeholdt en kraftig revision af censorordningen (hvilket indebar en reel afskaffelse af den eksisterende censorordning). 40 censorformandskaber, heriblandt IIM, indsendte i januar 2007 i fællesskab et høringssvar til lovforslaget (kan downloades fra IIM.dk). På baggrund af høringssvar fra Rektorkollegiet, universiteterne og censorformandskaberne blev revisionen af censorordningen udsat. Der blev efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe, som skal analysere den eksisterende censorordning. Arbejdsgruppen skal afslutte denne analyse med udgangen af (Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning kan downloades fra IIM.dk). 4. Planer for året Der skal til næste år afholdes kontaktmøde mellem institutionerne og censorerne (jf. censorbekendtgørelsens 7). Til dette møde planlægges det bl.a. at diskutere revision af censorordningen (se ovenfor) samt erfaringerne med anvendelsen af den nye karakterskala. Den nye kandidatuddannelse i Informatik på Roskilde Universitetscenter planlægges at blive tilknyttet IIM. Censorformand 3

4 Bilag A: Uddannelser tilknyttet IIM Følgende uddannelser var august 2007 registreret som havende adgang til IIM censorkorpset. Bacheloruddannelser ved Aarhus Universitet: Digital design IT, æstetik og interaktion Informationsvidenskab Kandidatuddannelser ved Aarhus Universitet: Informationsvidenskab IT og organisationer Multimedier Masteruddannelser ved Aarhus Universitet: Masteruddannelse i IT 1-årige suppleringsfag ved Aarhus Universitet:: Multimedier Design og Designprocesser Faglig formidling IT, kommunikation og læring Informationsvidenskab IT og organisationer Bacheloruddannelser ved Aalborg Universitet Humanistisk informatik (studieretninger: informationsvidenskab, interaktive digitale medier, kommunikation) Medialogi Kandidatuddannelser ved Aalborg Universitet: Medialogi Bacheloruddannelser ved IT-Universitetet i København: Softwareudvikling Kandidatuddannelser ved IT-Universitetet i København: Digital design og kommunikation E-business IT til organisationer Medieteknologi og spil Softwareudvikling og -teknologi Masteruddannelser ved IT-Universitetet i København: Softwareudvikling SundhedsIT 4

5 Bilag C: Censorernes indberetninger Dette bilag gengiver de supplerende bemærkninger som censorerne har givet i deres indberetninger. Aarhus Universitet 224 registrerede eksamener. 191 indberetninger modtaget, heraf 16 med bemærkninger: E-læring, sommer 2005: Eksamensforløbet: Veltilrettelagt, velafviklet. Linien i Audiodesign, vinter 2006, forslag til udvikling/ændring af kurset: Evt. krav om vedlagt reference-fil med oprindeligt produkt som et obligatorisk bilag til opgaver i re-design. M-handel, sommer 2007: Fint studenterarbejde, der ikke viser svagheder i uddannelsen. Multimedieproduktion, sommer 2006: Faglig vurdering: Det var mit indtryk at de fleste studerende var både motiverede og meget dygtige. De havde både produceret forbavsende gode produkter, skrevet udmærkede rapporter og fremstod velfunderede til den mundtlige eksamen. Programmering og systemudvikling, BA, vinter 2005/6: Kurset ændres i den nye studieordning. Det er synd at kurset fremover vægter mindre. Jeg tvivler på at faget samlet set vil få det løft som er givet med en fordybelse i systemudvikling. Programmering og systemudvikling, sommer 2006: Synd at kurset med den nye studieordning bliver skåret ned! Speciale, eksamensforløbet: I er meget gode til at give al relevant information. Speciale, sommer 2006: Eksamensforløbet: Jeg savner en kategori for særdeles tilfredsstillende, da samarbejde med såvel eksaminator som eksamensadministration har fungeret virkelig godt! Speciale, sommer 2006: Faglig vurdering: Der er tale om en kandidatafhandling. Emnet er veldefineret og jeg ser ingen problemer i forløbet. Speciale: Alt formelt omkring censurering fungerer meget fint. Speciale: Eksamensforløbet fungere godt, både mht. administration og censurering Speciale: Jeg har understreget overfor eksaminator, at jeg ikke fremover forventer at modtage specialer, der er 50% længere end normeringen, med mindre dette honoreres! 5

6 Teknologihistorie, vinter 2006/7: De studerende udviser en glimrende forståelse af teknik og business. Teoretisk emne, sommer 2005: Ifølge fremsendt information gik den studerende op i teoretisk emne. Det viste sig at være formidling. Forskellen på teoretisk emne og formidling er ikke tydeligt i studieordningen! Bør ændres. Valgfrit emne: Globalization, communication and technology, sommer 2006: Særdeles spændende kursus i relation til fagudvikling! Versus, sommer 2005-vinter 2006: Forløbet udstrakt pga. sygdom: Meddelelse til censor kunne måske automatisk udsendes fremover? IT-universitetet i København 438 registrerede eksamener. 378 indberetninger modtaget, heraf 44 med bemærkninger: 3D begynder, vinter 2005: Der har ifølge eksaminator været kritik af niveauet for karaktergivningen, hvilket man som censor bliver direkte informeret om fra kritikers side. Vi har således valgt at lægge karaktergivningen i underkanten niveauet på 3D kurset er højt! Det anbefales, at der også oprettes et 3D kursus på avanceret niveau. 3D modellering/3d modellering Begynder, sommer 2005: Eksamensforløbet: Pga. manglende opdatering af softwaren (3d) er der ikke kompatibilitet med anden software (Turntool). Derfor har det undervejs været nødvendigt at ændre formuleringen af den stillede eksamensopgave. Fokus i eksamenssituationen er derfor ændret, hvilket for nogle enkelte studerende har forekommet som en overraskelse under eksaminationen. Forslag: Lidt større fokus på lyssætning og analyse af billedkomposition/visualisering. Digital Culture and Sociology, vinter 2005/6: Faglig vurdering: De studerende mangler generelt akademisk håndværk der er store problemer med referencer, litteraturlister, citatteknik, sprog, mv. Niveaumæssigt kniber det med også med det engelske. Digital æstetik, vinter 2006: Det er som censor meget vanskeligt at gætte sig frem til, hvilken eksamensordning den enkelte studerende skal eksamineres efter (for 2004, ) samt hvilket studieelement, der er tale om. Der kunne evt. laves et skema hvor disse ting kunne afkrydses, og som sad foran i opgaven (kendes bl.a. fra Film og Medie, KUA). Formidling og metode, sommer 2006: Eksaminatorer er rigtig gode til at spørge ind til de studerende afhængig af disses niveau. Formidling og metode, sommer 2006: Faglig kompetent spændende kobling. 6

7 Forundersøgelse, sommer 2006: Godt kursus. Kurset vil kunne blive endnu bedre, hvis de studerende kunne disponere over et designlokale, gerne et større som er fælles for flere grupper. Grundlæggende grafisk webdesign, sommer 2005: Den første dag var der intet lokale, glemt af eksamenskontoret. Ellers OK. Interaktive design and ethnography, vinter 2006/7: Et komplekst men meget spændende kursus kræver mere tid til eksamination og votering. Det ville være hensigtsmæssigt om ITU stillede værkstedsfaciliteter til rådighed for design on prototype-fremstilling for de studerende. Konceptudvikling, vinter 2006: At antallet af studerende er øget på kurset uden tilsvarende øgning af vejledertimer er gået ud over de svageste kursister. De fleste der roder rundt med karakterer under middel ville formentlig kunne reddes op i overgennemsnitlige karakterer ved en ekstra vejledningsrunde. Ellers er jeg imponeret over det faglige niveau, kreativiteten og fliden. KSU 99 OAPL M, sommer 2005: Blev godt orienteret om min rolle som censor. Eksaminator var imødekommende og hjælpsom overfor de studerende. Var meget klar i argumentationen med karakteren til de studerende. Forslag: Gør de studerende opmærksom på at der er et stort behov for at mødes og arbejde med opgaven. Medier og kommunikation, sommer 2005: Før eksamen: Fremragende orientering og planlægning ved eksaminator. Medier og kommunikation, vinter 2005/6: Planlægning af censur: Ekstremt kort varsel men OK. Mærkeligt at der ikke var tænkt i censur før fredagen før eksamensugen! Multimedia production for the internet, vinter 2005: Kurset burde gøres tidssvarende ved at benytte Flash 8. Multimedieproduktion til internet, vinter 2006: Kurset burde deles i to: Et for grafikere og et for teknikere. Det er min vurdering, at kurset ikke er på et højt nok niveau. Målgruppeanalyse, sommer 2006: Meget fin orientering om planlægningen (af eksamen). Faglig vurdering: Højt niveau. Målgruppeanalyse, vinter 2006: Faglig vurdering: Høj kvalitet. Projekt, forår 2005: Eksamenstidspunkt blev ikke ordentligt koordineret. Overtid til eksaminator og censor til at finde eksaminationstidspunkt. Projekt, forår 2006: Kompetent og behagelig atmosfære. Projekt, forår 2007: Eksamen afholdt på dansk efter ønske fra de studerende. Karakterlisten angav engelsk som eksamenssprog. 2 af de studerende så passive, at både eksaminator og censor måtte opfordre dem 7

8 til at deltage i samtalen. Ellers upåklageligt eksamensforløb og eksamenssituation. Projekt, sommer 2005: Før eksamen: Produkter bør afleveres sammen med rapporten i fikseret form, fx på CD-ROM. På den måde kan man dokumentere produktets status ved afleveringen. Faglig vurdering: Eksamen startede for sent, fordi den studerende havde taget fejl af tidspunktet, hvad vi valgte at acceptere. Det gav en abrupt start, hvad der dog ikke påvirkede forløbet som var roligt og fyldte den afsatte normering for prøve, votering og feedback. Projekt, sommer 2005: Ikke eksamenslokale i auditorium! Projekt, sommer 2006 (3 projekter): De enkelte studerende angiver selv deres forudsætninger på projektaftalen. Dette bør erstattes af en automatisk genereret liste af alle beståede kurser og projekter. Som det er nu kan de studerende angive færre forudsætninger end de formelt har opnået. Projekt, sommer 2006: Modtog ikke tidspunktet for eksamineringen med posten. Projekt, sommer 2006: Tilfredsstillende sammenhæng men ikke højt niveau. Projekt, vinter 2006: Ofte bliver der lagt for megen vægt på produktion og det går ud over det akademiske niveau. Projektledelse og produktion af digitalt indh., vinter 2005/6: Kursisterne er fortrinsvis projektledere fra det virkelige liv og ikke fuldtidsstuderende ved ITU. Karaktergennemsnittet afspejler disse anderledes forudsætninger. Speciale, efterår 2005: Højt niveau! Speciale, efterår 2005: Meget fint forløb. Speciale, efterår 2006: Eksaminator er overordentlig grundig og omhyggelig, når det gælder feedback til den enkelte studerende ved karaktergivningen/begrundelsen, hvilket er et meget smukt træk hos en eksaminator. Speciale, forår 2006: Alt fungere flot! Speciale, forår 2006: Kompetent og behagelig atmosfære. Speciale, sommer 2005: Eksamenslokalet var i brug dobbeltbooked. Ingen kaffe. Speciale, sommer 2005: Ingen kaffe. Speciale, sommer 2005: Ingen kaffe! (eller vand mv.) 8

9 Speciale, sommer 2005: Projekt blev fremsendt til forkert censor. Det blev dog hurtigt rettet. Speciale, sommer 2006: Fik ikke tidspunkt for eksamineringen at vide. Speciale, sommer 2006: To af de studerende var meget talende og dominerede for meget. Der bør være en bedre justits med fordeling af taletid. Speciale, vinter 2006: En særdeles smuk og nærmest rørende opvisning i den betydning en ovenud dedikeret vejleder har som mentor for en dygtig og (selv)sikker studerende! Sundheds IT, vinter 2006: Forslag: Lave to separate mundtlige eksaminer, en vedr. det organisatoriske og en vedr. det tekniske; give delkarakterer for hver del og lav evt. en vægtet samlet karakter. Begrundelse: Der er for mange studerende som ender med at få samme karakter for meget forskellige præstationer i de to dele. Usability, sommer 2006: Savner som sædvanlig endelig opgaveformulering sammen med opgaverne. Ingen endelig eksamensliste med redegørelse for udeblivelser og lign. Usability, vinter 2005: Endelig eksamensopgave ikke vedlagt opgaverne! Usablility, sommer 2005: Endelig udgave af eksamensspørgsmålene er ligesom tidligere anført ikke vedlagt det fremsendte eksamensmateriale! Webanalyse, vinter 2006: I efterhånden en del tilfælde viser det sig, at ITU studerende generelt ved meget lidt om teknologihistorie. Med denne historieløshed mangler de ofte en forståelse for rammerne og baggrunden for den nye teknologi. Det kan let rettes på med bare et par værker på en fælles pensumliste eller med et lille kursus. Aalborg Universitet 7 registrerede eksamener. 3 indberetninger modtaget, heraf 1 med bemærkning: Projekt, sommer 2006: Hovedspørgsmål for de studerende i deres whitepaper er noget upræcist. Hvad menes der f.eks. med enhancement og Experience i den konkrete kontekst? 9

10 Bilag C: Ny procedure for ad hoc beskikkelse af censorer Procedure afklaret med områdeleder Gert Jørgensen, HumFak, AU d. 11/ Grundet skift af sagsbehandler i ministeriet indskærpes hermed proceduren for ad hoc beskikkelse af censorer. Ministeriet skal tage stilling til hver enkelt ad hoc beskikkelse. Ad hoc beskikkelse skal godkendes af ministeriet før eksamen afvikles. Procedure: 1. Ansøgning om ad hoc beskikkelse sendes til censorformand. 2. Censorformand vurderer om der er tale om pludseligt forfald eller lignende nødstilfælde, jf. censorbekendtgørelsens 5 stk Hvis ansøgningen imødekommes udarbejder Aarhus Universitet (hvorunder IIM s sekretariat hører) en anmodning om ad hoc beskikkelsen til ministeriet. 4. Hvis anmodningen imødekommes af ministeriet kan eksamen planlægges og afvikles med ad hoc censoren. 10

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) 26. januar 2013 Årsberetning, 2013 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives hermed beretning fra censorformandskabet

Læs mere

Årsberetning, 2007-2009

Årsberetning, 2007-2009 Årsberetning, IIM, 2007-2009 1. april 2009 Årsberetning, 2007-2009 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed beretning

Læs mere

Årsberetning, 2004-2005

Årsberetning, 2004-2005 Årsberetning, IIM, 2004-2005 11. maj 2005 Årsberetning, 2004-2005 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed beretning

Læs mere

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Jon Johnsen 5. september 2014 Perioden Denne beretning for Censorkorps i matematik vedrører det akademiske år 2012/13, hvori korpset betjente 5 af landets

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Formål Denne forretningsgang har til formål at identificere og beskrive arbejdsprocesser i forbindelse med censur på de merkantile korte videregående

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for {uddannelse(r) + år}... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv.

Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv. Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv. HD uddannelserne Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne Hermed vil vi gerne orientere om dels en række generelle forhold omkring censoropgaven,

Læs mere

Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011

Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 1. september 2011 1. Indledning Censorkorpset for kemiingeniøruddannelserne er beskikket for

Læs mere

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015 Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015 1 Indhold 1. Indledning 2. Formandskabets sammensætning i beretningsåret 3. Antal studerende 4. Censorkorpset

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2008/09 Dækkende perioden 1. september 2008 til 31. august

Læs mere

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 24-5... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2010/11 Dækkende perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 September 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for. Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014. Resumé

Beretning fra censorformandskabet for. Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014. Resumé Beretning fra censorformandskabet for Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014 Resumé Censorformandskabet for Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde

Læs mere

DE ERHVERVSØKONOMISKE CENSORKORPS CENSORMØDE 2014-2015

DE ERHVERVSØKONOMISKE CENSORKORPS CENSORMØDE 2014-2015 CENSORMØDE 2014-2015 Præsentationsrunde PROGRAM Siden sidst, beskikkelser, formandskabsvalg, nye tiltag, nyt lovstof, censorskik, censor IT Dialog, forslag, spørgsmål og debat NY BESKIKKELSESPERIODE 2014-2018

Læs mere

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2016

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2016 Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2016 Censorformandskab Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34, 2000 Frederiksberg dragsted@privat.tele.dk

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2010 til den 31. marts 2011.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2010 til den 31. marts 2011. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2010 til den 31. marts 2011. Det nye censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring)

Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring) November 2012 Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring) Professor Per Nikolaj Bukh & Lektor Christian Nielsen Dette notat har til formål at give nogle generelle retningslinjer for, hvorledes

Læs mere

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) 21. december 2012 Årsberetning, 2012 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives hermed beretning fra censorformandskabet

Læs mere

1. del Fælles for Det Jordbrugsvidenskabelige, Det Veterinærvidenskabelige og Det Levnedsmiddelvidenskabelige Censorkorps.

1. del Fælles for Det Jordbrugsvidenskabelige, Det Veterinærvidenskabelige og Det Levnedsmiddelvidenskabelige Censorkorps. Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34,

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2007/08 Dækkende perioden 1. april 2007 til 31. august

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Katastrofe og Risikomanager 2016... 3 Første del... 3 Resume... 3 1. Censorkorpset

Læs mere

Formandskabet for Produktion og Design

Formandskabet for Produktion og Design Formandskabet for Produktion og Design Censorformandskabet dækker følgende uddannelser: Autoteknolog Designteknolog E-designer Diplom i Design og Business PBA Design og Business PBA Smykker, Teknologi

Læs mere

Censorformandskabet for Bioanalytikeruddannelsen September 2012

Censorformandskabet for Bioanalytikeruddannelsen September 2012 Årsberetning, 1. oktober 2011 30. september 2012 Censorformandskabet Censorformandskabets sammensætning, 1. august 2008 31. juli 2012 Sys Johnsen, Uddannelseskoordinator, Bioanalytikeruddannelsen i Region

Læs mere

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2014

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2014 Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2014 Censorformandskab Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34, 2000 Frederiksberg dragsted@privat.tele.dk

Læs mere

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet

Læs mere

Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed. Første del Side 2. Resumé Side 2

Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed. Første del Side 2. Resumé Side 2 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed Første del Side 2 Resumé Side 2 1 Censorkorpsets sammensætning (Jf.Paragraf 22 og 28 stk.2.3 pkt.) Side 3 2. Årets arbejde i censorformandskabet

Læs mere

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015 Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

Årsberetning. fra censorformandskabet for Diplomuddannelserne inden for det sundhedsfaglige fagområde for perioden 1. august 2011-31.

Årsberetning. fra censorformandskabet for Diplomuddannelserne inden for det sundhedsfaglige fagområde for perioden 1. august 2011-31. Årsberetning fra censorformandskabet for Diplomuddannelserne inden for det sundhedsfaglige fagområde for perioden 1. august 2011-31. juli 2012 1 Censorformandskabets årsberetning Formålet med årsberetningen

Læs mere

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen 205 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Katastrofe og Risikomanager uddannelsen 205... 3 Første del... 3 Resume...

Læs mere

CENSORRAPPORT 2013-2014 Psykologi ved universiteterne

CENSORRAPPORT 2013-2014 Psykologi ved universiteterne CENSORRAPPORT 2013-2014 Psykologi ved universiteterne Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Københavns Universitet Roskilde Universitetscenter Institut for Uddannelse og Pædagogik

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Årsberetning, 2009-2010

Årsberetning, 2009-2010 Årsberetning, IIM.dk, 2009-2010 16. maj 2010 Årsberetning, 2009-2010 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed

Læs mere

Censorkorpsets årsberetning, 2016

Censorkorpsets årsberetning, 2016 31. marts 2017 Censorkorpsets årsberetning, 2016 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 52 stk. 2, nr. 3 afgives hermed beretning

Læs mere

Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling

Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling Censorformandskabet Censorformandskabet for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling består af formand og næstformand, men intet eget sekretariat. Derimod er formandskabet

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Censorformandskab Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34, 2000 Frederiksberg dragsted@privat.tele.dk

Læs mere

Undersøgelse af censoroplevelse af gruppebaseret projekteksamen ved AAU Censorkorpset for Lægeuddannelsen,

Undersøgelse af censoroplevelse af gruppebaseret projekteksamen ved AAU Censorkorpset for Lægeuddannelsen, Undersøgelse af censoroplevelse af gruppebaseret projekteksamen ved AAU Censorkorpset for Lægeuddannelsen, 2015-2016 Antallet af gruppebaserede eksamensforløb ved Aalborg Universitet, hvor du efteråret

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen September 2011 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen 2010 Indledning Den følgende censorberetning omfatter uddannelsen til bygningsingeniør

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. juni 2014 19. juni 2014. Nr. 670. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1, 2 og 4, og 34, stk.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA Multiplatform, Storytelling and Production 2016/2017... 2 Første del... 2 Resume... 2 1. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28,

Læs mere

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2012) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3.

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2012) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3. 1 Marts 2013 Censorformandskabets beretning om virksomheden for 2011 og 2012 ved institutterne for statskundskab i Århus, København og Odense samt de til censorkorpset knyttede masteruddannelser. 1. Indledning

Læs mere

Årsberetning, 2010-2011

Årsberetning, 2010-2011 Årsberetning, IIM.dk, 2010-2011 30. december 2011 Årsberetning, 2010-2011 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) BEK nr 670 af 19/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Høringssvar til rapporten Censorinstitutionen under forandring. 1 Afsnit 2

Høringssvar til rapporten Censorinstitutionen under forandring. 1 Afsnit 2 Høringssvar til institutionen under forandring Nedenfor følger kommentarer til udvalgte afsnit i institutionen under forandring behøver justering 1 Afsnit 2 Side 6 anbefalinger 2 Afsnit 2/4 Side 6 og 14

Læs mere

Jordbrugsteknolog 205 Censorformandskabet på Jordbrugsteknolog Kenneth B. Lokind Censorkorpsets sammensætning - 22 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen. Antal mænd i censorkorpset 80.2 Antal kvinder

Læs mere

Til censorberetning 2016 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret

Til censorberetning 2016 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret Til censorberetning 2016 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret 2015-16 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet

Læs mere

Talsmand Michael Vaag

Talsmand Michael Vaag Samlede data for alle 7 ingeniørretninger Ingeniørs Landsdækkende censorkorps Talsmand Michael Vaag Censorkorpsets sammensætning - 22. Antal mænd i censorkorpset 239.2 Antal kvinder i censorkorpset 443.3

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2011/12 Dækkende perioden 1. september 2011 til 31. august 2012 September 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rekruttering af nye censorer. Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd

Rekruttering af nye censorer. Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd Rekruttering af nye censorer Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd Rekruttering af nye censorer Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd 2016 Rekruttering

Læs mere

Eksamensordning for uddannelser på Roskilde Universitet

Eksamensordning for uddannelser på Roskilde Universitet ROSKILDE UNIVERSITET Rektor Eksamensordning for uddannelser på Roskilde Universitet DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 13.december 2012 2012-844 Bestemmelserne i denne eksamensordning fastsættes i henhold til

Læs mere

Referat af møde i Censorformandskabet for Uddannelser i Folkesundhedsvidenskab den 23. oktober 2012

Referat af møde i Censorformandskabet for Uddannelser i Folkesundhedsvidenskab den 23. oktober 2012 Censorformandskabet for de Folkesundhedsvidenskabelige Uddannelser i Danmark Sundhedsvidenskabeligt Fakultetssekretariat Niels Bohrs Vej 9-10 6700 Esbjerg Tlf. 6550 1000 Fax 6550 4283 www.sdu.dk/health/censorfsv

Læs mere

Evaluering, Offentlig styring, F15

Evaluering, Offentlig styring, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Indhold Indledning

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Status 2013

Evaluering af censorordningen. Status 2013 Evaluering af censorordningen Status 2013 Evaluering af censorordningen Status 2013 2013 Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Lokale 181, bygning 1610, Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard, Aarhus Universitet

Lokale 181, bygning 1610, Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard, Aarhus Universitet D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T 13. NOVEMBER 8 Forum: Møde i censorformandskabet Møde afholdt: Onsdag den.

Læs mere

Indledning Censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser:

Indledning Censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser: Rammer for gruppeeksamen Indledning har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser: 1. BEK nr 714 af 27/06/2012 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2005/06 Dækkende perioden 1. april 2005 til 31. marts 2006

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Projektbaserede eksamener Cand.merc. i økonomistyring og informatik *

Projektbaserede eksamener Cand.merc. i økonomistyring og informatik * Februar 2007 / PNB Projektbaserede eksamener Cand.merc. i økonomistyring og informatik * Dette notat har til formål at give nogle generelle retningslinjer for, hvorledes eksamener med udgangspunkt i skriftlige

Læs mere

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2015 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

BERETNING FRA CENSORFORMANDSKABET FOR FYSIOTERAPEUTUDDANNELSERNE

BERETNING FRA CENSORFORMANDSKABET FOR FYSIOTERAPEUTUDDANNELSERNE BERETNING FRA CENSORFORMANDSKABET FOR FYSIOTERAPEUTUDDANNELSERNE 2013-2014 Fysioterapeutuddannelsernes Censorformandskab September 2014 RESUME Censorkorpset har i det forløbne år medvirket ved 539 eksterne

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013

Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013 2012-2013 Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013 Indholdsfortegnelse Første del... 2 Resume... 2 1. Indledning... 2 2. Årets arbejde i Censorformandskabet... 3 3. Samarbejdet

Læs mere

1. Velkomst Verner Møller bød velkommen, hvorefter mødedeltagerne præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst Verner Møller bød velkommen, hvorefter mødedeltagerne præsenterede sig for hinanden. Møde mellem studielederne på AAU, AU, KU og SDU og Censorformandskabet idræt Dato: Onsdag den 13. januar, kl. 12.00 14.00 Referat Sted: Syddansk Universitet, Mødelokale 5. Klik HER for lokalets placering

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen 25. september 2009 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen og ingeniøruddannelsen i arkitektur og design m.v. 2008-2009 Indledning

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Censortilbagemeldinger for prøver ved medicin - SDU

Censortilbagemeldinger for prøver ved medicin - SDU Vinter 2010-11 Fag/Kurser 1 2 3 4 5 6 7 Besvarelser Studieordningen Opgaven Eksamensspørgsmålenadministration Eksaminator Fagligt niveau Eksamens- Faglig I alt information Tilfredsstillende Tilfredsstillende

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Revideret

Læs mere

Procedure for planlægning og afholdelse af eksamen

Procedure for planlægning og afholdelse af eksamen Procedure for planlægning og afholdelse af eksamen Procedureansvarlig sektion SKT (Skolechef, uddannelsesleder, studieadministrator) Formål Resume af proceduren Proceduren sikrer, at eksaminer planlægges

Læs mere

DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER

DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER August 2015 DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER Ref.: a. Forsvarsministeriet, Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier (nr. 1231 af 21. november 2014). b.

Læs mere

PBA Value Chain. Management. Censor Årsrapport 2016

PBA Value Chain. Management. Censor Årsrapport 2016 29-10-2016 PBA Value Chain Management Censor Årsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Årsberetning fra censorformandskabet for PBA uddannelsen i Value Chain Management for perioden september 2015 september

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2011 til den 31. marts 2012.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2011 til den 31. marts 2012. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2011 til den 31. marts 2012. Censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Opsummering af censorevalueringen for eksamensterminen. Studieledelsens kommentarer til censortilbagemelding vinter samt sommer 2011

Opsummering af censorevalueringen for eksamensterminen. Studieledelsens kommentarer til censortilbagemelding vinter samt sommer 2011 DET JURIDISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 07. SEPTEMBER 2011 Vedr.: Sagsbehandler: Opsummering af censorevalueringen for eksamensterminen sommer 2011 Den samlede svarprocent på censortilbagemeldingen

Læs mere

Vejledning til censorformandskaberne

Vejledning til censorformandskaberne Censorsekretariatet Vejledning til censorformandskaberne www.censorsekretariatet.dk Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk, 7269 8700 Indhold Censorformandskabets

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Resumé Censorkorpsets sammensætning Årets arbejde i Censorformandskabet... 5

Resumé Censorkorpsets sammensætning Årets arbejde i Censorformandskabet... 5 Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2016 2017 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

Censorformandskabets beretning om virksomheden i Censorkorpset for statskundskabs- og samfundsfagsuddannelserne i

Censorformandskabets beretning om virksomheden i Censorkorpset for statskundskabs- og samfundsfagsuddannelserne i Marts 2015 Censorformandskabets beretning om virksomheden i Censorkorpset for statskundskabs- og samfundsfagsuddannelserne i 2013 2014. 1. Indledning Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Møde i Censorformandskabet. Møde afholdt: Onsdag den 6. november 2012 kl

Møde i Censorformandskabet. Møde afholdt: Onsdag den 6. november 2012 kl D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET MØDEREFERAT 16. DECEMBER 2013 Forum Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSERVICE Møde afholdt:

Læs mere

CENSORKORPSET FOR DE ERHVERVSØKONOMISKE BACHELOR-, MASTER- OG KANDIDATUDDANNELSER

CENSORKORPSET FOR DE ERHVERVSØKONOMISKE BACHELOR-, MASTER- OG KANDIDATUDDANNELSER CENSORKORPSET FOR DE ERHVERVSØKONOMISKE BACHELOR-, MASTER- OG KANDIDATUDDANNELSER ÅRSBERETNING2015 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING 2015... 3 Indledning... 3 1. Censorformandskabet... 3 2. Censorkorpset

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 2015

29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 2015 29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne og Diplomuddannelserne for IT og Teknik september 2014 september

Læs mere

28 23 2 28 29 24 27 2 26 3 29 35 83% 3 3 3 3 3 3 3 3 4 75% 4 4 3 1 4 4 3 4 4 5 80% 2 2 2 2 2 2 1 2 2 100% 6 6 6 6 6 6 6 6 6 100%

28 23 2 28 29 24 27 2 26 3 29 35 83% 3 3 3 3 3 3 3 3 4 75% 4 4 3 1 4 4 3 4 4 5 80% 2 2 2 2 2 2 1 2 2 100% 6 6 6 6 6 6 6 6 6 100% Vinter 09-10 Fag/Kurser 1 2 3 4 5 6 7 Besvarelser Studieordningen Opgaven Eksamensspørgsmålenadministration Eksaminator Fagligt niveau Eksamens- Faglig I alt information Tilfredsstillende Tilfredsstillende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag et faktaark pr. uddannelse... 5

Indholdsfortegnelse. Bilag et faktaark pr. uddannelse... 5 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Bygningskonstruktøruddannelsen, Byggeteknikeruddannelsen samt Kort- og landmålingsteknikuddannelsen 24-25... 2 Første del... 2 Resume...

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015

Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015 Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015 Under hensyn til, at de sociale diplomuddannelser ikke længere er en del af formandskabets område, bør det tilbageblevne område ændre

Læs mere

Ansøgningsvejledning efterår 2010. Side 1 af 6. Sådan søger du

Ansøgningsvejledning efterår 2010. Side 1 af 6. Sådan søger du Side 1 af 6 Sådan søger du Udfyld ansøgningsskemaet i overensstemmelse med nedenstående udfyldningsvejledning (side 3). Skriv tydeligt, hvis du udfylder ansøgningsskemaet i hånden. Skriv en motiveret ansøgning,

Læs mere

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 1 Afgivelse af standpunktsbedømmelse Den fagansvarlige underviser afleverer et underskrevet bedømmelsesark med

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

NOTAT OM UDPEGNINGSPROCEDURE- OG KRITERIER CENSORKORPSET FOR PSYKOLOGI VED UNIVERSITETERNE APRIL 2015

NOTAT OM UDPEGNINGSPROCEDURE- OG KRITERIER CENSORKORPSET FOR PSYKOLOGI VED UNIVERSITETERNE APRIL 2015 NOTAT OM UDPEGNINGSPROCEDURE- OG KRITERIER CENSORKORPSET FOR PSYKOLOGI VED UNIVERSITETERNE APRIL 2015 I Danmark har vi ekstern censur. Det vil sige, at censorer skal udpeges af censorformandskabet og være

Læs mere

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Studieadministrative medarbejdere på bachelor- og kandidat- og masteruddannelsesområdet Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Ministeriet for Forskning, Innovation og

Læs mere