Årsberetning,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning, 2005-2007"

Transkript

1 Årsberetning, IIM, oktober 2007 Årsberetning, Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed beretning fra censorformandskabet for censorkorpset for Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM) dækkende perioden 1. maj september Censorkorpset for Informationsvidenskab og Interaktive Medier blev oprettet i foråret Det nuværende formandskab har fungeret siden d. 1. april Censorkorpset blev sidste år nybeskikket for perioden 1. april marts Der blev i forbindelse med nybeskikkelsen ikke lavet årsberetning. Denne årsberetning dækker derfor både det sidste år af forrige beskikkelsesperiode ( ) og det første år af korpsets nye beskikkelsesperiode ( ). IIM er tilknyttet bachelor-, kandidat- og masteruddannelser på Aarhus Universitet (AU), Aalborg Universitet (AAU) og IT-Universitetet i København (ITU), jf. bilag A. I det følgende beskrives censorernes indberetninger, censorformandskabets opgaver, den planlagte revision af censorordningen, samt planerne for det næste år. 1. Censorernes indberetninger Der har tidligere været problemer med at få systematisk indberetning fra censorerne. Censorformandskabet har derfor rykket for manglende indberetninger og problemet anses nu for løst. Der er indkommet i alt 572 indberetninger svarende til 86% af de registrerede afholdte eksamener. De modtagne indberetninger udtrykker en generelt stor tilfredshed med eksamensforløbene. Der er indkommet supplerende bemærkninger i ca. 70 af indberetningerne. Disse bemærkninger er gengivet i bilag B (jf. censorbekendtgørelsens 6 stk. 2). 2. Censorformandskabets opgaver Censorformandskabets løbende opgaver omfatter fordeling og godkendelse af censur, ad hoc beskikkelser, nedsættelse af ankenævn i forbindelse med klagesager, høringer (af bl.a. nye studieordninger), mv. Derudover udføres der periodisk bl.a. administration af censorkorpset. Der er i hele perioden (1. maj september 2007): Registreret i alt 669 eksamener, heraf o 224 hos AU o 438 hos ITU 1

2 Årsberetning, IIM, o 7 hos AAU Anvendt ad hoc beskikkelse ved 28 (3 ved AU og 25 ved ITU) eksamener svarende til 4% af de registrerede eksamener. Nedsat 10 ankenævn svarende til 1,5% af de registrerede eksamener. Der er for alle registrerede eksamener udført kontrol i forbindelse med censorbekendtgørelsens 6 stk.1: Censorformandskabet fordeler censoropgaverne, så censorerne jævnligt og mindst hvert andet år tildeles censoropgaver : I løbet af den nye beskikkelsesperiodes 1. år er 52 ud af 81 censorer tildelt censuropgaver (dvs. 29 har endnu ikke fået en opgave). Institutionerne vil blive påmindet at disse 29 censorer også skal benyttes. Hvor censorkorpset dækker flere institutioner, skal censorerne tildeles censoropgaver ved mere end én institution i beskikkelsesperioden : 16 ud af 81 censorer har opnået dette i løbet af den nye beskikkelsesperiodes 1. år. Gensidig censur skal i videst muligt omfang undgås : Der er ikke registeret nogle tilfælde, hvor der er foretaget gensidig censur. En række studieordninger har været sendt til høring i forbindelse med den nye karakterbekendtgørelse. Censorformandskabet har bemærket, at de nye/reviderede studieordninger inkluderer målbeskrivelser, mens det generelt kniber med at få præciseret kriterier for vurdering af målopfyldelsen, jf. den nye karakterbekendtgørelse (nr. 250 af 15/03/2007), 19 stk. 1. Der var i 2005 i overensstemmelse med ministeriet planer om at tilbyde en række nye uddannelser adgang til at anvende/låne censorer fra IIM (jf. årsberetningen for ). Imidlertid ændrede ministeriet holdning, og disse planer måtte efterfølgende opgives. Samtidig indskærpede ministeriet proceduren for ad hoc beskikkelse af censorer. Nye procedurer er derfor udarbejdet for ad hoc beskikkelse, jf. bilag C. Etablering af nye computerspilsuddannelser førte i 2005 til at IIM fik nybeskikket 14 censorer med kompetencer inden for dette område. Hele censorkorpset blev i 2006 nybeskikket for perioden 1. april marts IIM har nu i alt 81 censorer (mod før 71). Nybeskikkelse er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i censorbekendtgørelsen som angivet nedenfor: 1 stk. 2: En række nye censorer er indstillet til beskikkelse bl.a. for at kunne dække nye computerspilsuddannelser. 1 stk. 3: Ca. 40% er aftagercensorer. 9: Alle forslag til nye censorer er fagligt begrundede. Nye institutionscensorer er mindst på ph.d./lektor niveau og aftagercensorer har dokumenterede specifikke kompetencer og årelang erfaring. 2

3 Årsberetning, IIM, stk. 2: Censorerne er fundet efter forslag fra censorformandskab, censorkorps og institutioner. 11 stk. 3: Ca. 30% er kvinder, hvilket må betragtes som en høj andel når korpsets IT fokus tages i betragtning. 11 stk. 4: Alle indstillede censorer har givet skriftlige samtykke. 12 stk. 2: Ca. 30% af det eksisterende korps er udskiftet. 12 stk. 3: Ingen af de indstillede censorer har en alder nær de 70 år. Valget til censorformandskab for den nye beskikkelsesperiode resulterede i at blev censorformand og John Stoltze Madsen næstformand. I forbindelse med nybeskikkelsen blev fagområderne i korpsets web-system (IIM.dk) revideret efter samråd med censorerne. 3. Revision af censorordningen I 2006 blev der lavet et udkast til ændring af universitetsloven som bl.a. indeholdt en kraftig revision af censorordningen (hvilket indebar en reel afskaffelse af den eksisterende censorordning). 40 censorformandskaber, heriblandt IIM, indsendte i januar 2007 i fællesskab et høringssvar til lovforslaget (kan downloades fra IIM.dk). På baggrund af høringssvar fra Rektorkollegiet, universiteterne og censorformandskaberne blev revisionen af censorordningen udsat. Der blev efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe, som skal analysere den eksisterende censorordning. Arbejdsgruppen skal afslutte denne analyse med udgangen af (Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning kan downloades fra IIM.dk). 4. Planer for året Der skal til næste år afholdes kontaktmøde mellem institutionerne og censorerne (jf. censorbekendtgørelsens 7). Til dette møde planlægges det bl.a. at diskutere revision af censorordningen (se ovenfor) samt erfaringerne med anvendelsen af den nye karakterskala. Den nye kandidatuddannelse i Informatik på Roskilde Universitetscenter planlægges at blive tilknyttet IIM. Censorformand 3

4 Bilag A: Uddannelser tilknyttet IIM Følgende uddannelser var august 2007 registreret som havende adgang til IIM censorkorpset. Bacheloruddannelser ved Aarhus Universitet: Digital design IT, æstetik og interaktion Informationsvidenskab Kandidatuddannelser ved Aarhus Universitet: Informationsvidenskab IT og organisationer Multimedier Masteruddannelser ved Aarhus Universitet: Masteruddannelse i IT 1-årige suppleringsfag ved Aarhus Universitet:: Multimedier Design og Designprocesser Faglig formidling IT, kommunikation og læring Informationsvidenskab IT og organisationer Bacheloruddannelser ved Aalborg Universitet Humanistisk informatik (studieretninger: informationsvidenskab, interaktive digitale medier, kommunikation) Medialogi Kandidatuddannelser ved Aalborg Universitet: Medialogi Bacheloruddannelser ved IT-Universitetet i København: Softwareudvikling Kandidatuddannelser ved IT-Universitetet i København: Digital design og kommunikation E-business IT til organisationer Medieteknologi og spil Softwareudvikling og -teknologi Masteruddannelser ved IT-Universitetet i København: Softwareudvikling SundhedsIT 4

5 Bilag C: Censorernes indberetninger Dette bilag gengiver de supplerende bemærkninger som censorerne har givet i deres indberetninger. Aarhus Universitet 224 registrerede eksamener. 191 indberetninger modtaget, heraf 16 med bemærkninger: E-læring, sommer 2005: Eksamensforløbet: Veltilrettelagt, velafviklet. Linien i Audiodesign, vinter 2006, forslag til udvikling/ændring af kurset: Evt. krav om vedlagt reference-fil med oprindeligt produkt som et obligatorisk bilag til opgaver i re-design. M-handel, sommer 2007: Fint studenterarbejde, der ikke viser svagheder i uddannelsen. Multimedieproduktion, sommer 2006: Faglig vurdering: Det var mit indtryk at de fleste studerende var både motiverede og meget dygtige. De havde både produceret forbavsende gode produkter, skrevet udmærkede rapporter og fremstod velfunderede til den mundtlige eksamen. Programmering og systemudvikling, BA, vinter 2005/6: Kurset ændres i den nye studieordning. Det er synd at kurset fremover vægter mindre. Jeg tvivler på at faget samlet set vil få det løft som er givet med en fordybelse i systemudvikling. Programmering og systemudvikling, sommer 2006: Synd at kurset med den nye studieordning bliver skåret ned! Speciale, eksamensforløbet: I er meget gode til at give al relevant information. Speciale, sommer 2006: Eksamensforløbet: Jeg savner en kategori for særdeles tilfredsstillende, da samarbejde med såvel eksaminator som eksamensadministration har fungeret virkelig godt! Speciale, sommer 2006: Faglig vurdering: Der er tale om en kandidatafhandling. Emnet er veldefineret og jeg ser ingen problemer i forløbet. Speciale: Alt formelt omkring censurering fungerer meget fint. Speciale: Eksamensforløbet fungere godt, både mht. administration og censurering Speciale: Jeg har understreget overfor eksaminator, at jeg ikke fremover forventer at modtage specialer, der er 50% længere end normeringen, med mindre dette honoreres! 5

6 Teknologihistorie, vinter 2006/7: De studerende udviser en glimrende forståelse af teknik og business. Teoretisk emne, sommer 2005: Ifølge fremsendt information gik den studerende op i teoretisk emne. Det viste sig at være formidling. Forskellen på teoretisk emne og formidling er ikke tydeligt i studieordningen! Bør ændres. Valgfrit emne: Globalization, communication and technology, sommer 2006: Særdeles spændende kursus i relation til fagudvikling! Versus, sommer 2005-vinter 2006: Forløbet udstrakt pga. sygdom: Meddelelse til censor kunne måske automatisk udsendes fremover? IT-universitetet i København 438 registrerede eksamener. 378 indberetninger modtaget, heraf 44 med bemærkninger: 3D begynder, vinter 2005: Der har ifølge eksaminator været kritik af niveauet for karaktergivningen, hvilket man som censor bliver direkte informeret om fra kritikers side. Vi har således valgt at lægge karaktergivningen i underkanten niveauet på 3D kurset er højt! Det anbefales, at der også oprettes et 3D kursus på avanceret niveau. 3D modellering/3d modellering Begynder, sommer 2005: Eksamensforløbet: Pga. manglende opdatering af softwaren (3d) er der ikke kompatibilitet med anden software (Turntool). Derfor har det undervejs været nødvendigt at ændre formuleringen af den stillede eksamensopgave. Fokus i eksamenssituationen er derfor ændret, hvilket for nogle enkelte studerende har forekommet som en overraskelse under eksaminationen. Forslag: Lidt større fokus på lyssætning og analyse af billedkomposition/visualisering. Digital Culture and Sociology, vinter 2005/6: Faglig vurdering: De studerende mangler generelt akademisk håndværk der er store problemer med referencer, litteraturlister, citatteknik, sprog, mv. Niveaumæssigt kniber det med også med det engelske. Digital æstetik, vinter 2006: Det er som censor meget vanskeligt at gætte sig frem til, hvilken eksamensordning den enkelte studerende skal eksamineres efter (for 2004, ) samt hvilket studieelement, der er tale om. Der kunne evt. laves et skema hvor disse ting kunne afkrydses, og som sad foran i opgaven (kendes bl.a. fra Film og Medie, KUA). Formidling og metode, sommer 2006: Eksaminatorer er rigtig gode til at spørge ind til de studerende afhængig af disses niveau. Formidling og metode, sommer 2006: Faglig kompetent spændende kobling. 6

7 Forundersøgelse, sommer 2006: Godt kursus. Kurset vil kunne blive endnu bedre, hvis de studerende kunne disponere over et designlokale, gerne et større som er fælles for flere grupper. Grundlæggende grafisk webdesign, sommer 2005: Den første dag var der intet lokale, glemt af eksamenskontoret. Ellers OK. Interaktive design and ethnography, vinter 2006/7: Et komplekst men meget spændende kursus kræver mere tid til eksamination og votering. Det ville være hensigtsmæssigt om ITU stillede værkstedsfaciliteter til rådighed for design on prototype-fremstilling for de studerende. Konceptudvikling, vinter 2006: At antallet af studerende er øget på kurset uden tilsvarende øgning af vejledertimer er gået ud over de svageste kursister. De fleste der roder rundt med karakterer under middel ville formentlig kunne reddes op i overgennemsnitlige karakterer ved en ekstra vejledningsrunde. Ellers er jeg imponeret over det faglige niveau, kreativiteten og fliden. KSU 99 OAPL M, sommer 2005: Blev godt orienteret om min rolle som censor. Eksaminator var imødekommende og hjælpsom overfor de studerende. Var meget klar i argumentationen med karakteren til de studerende. Forslag: Gør de studerende opmærksom på at der er et stort behov for at mødes og arbejde med opgaven. Medier og kommunikation, sommer 2005: Før eksamen: Fremragende orientering og planlægning ved eksaminator. Medier og kommunikation, vinter 2005/6: Planlægning af censur: Ekstremt kort varsel men OK. Mærkeligt at der ikke var tænkt i censur før fredagen før eksamensugen! Multimedia production for the internet, vinter 2005: Kurset burde gøres tidssvarende ved at benytte Flash 8. Multimedieproduktion til internet, vinter 2006: Kurset burde deles i to: Et for grafikere og et for teknikere. Det er min vurdering, at kurset ikke er på et højt nok niveau. Målgruppeanalyse, sommer 2006: Meget fin orientering om planlægningen (af eksamen). Faglig vurdering: Højt niveau. Målgruppeanalyse, vinter 2006: Faglig vurdering: Høj kvalitet. Projekt, forår 2005: Eksamenstidspunkt blev ikke ordentligt koordineret. Overtid til eksaminator og censor til at finde eksaminationstidspunkt. Projekt, forår 2006: Kompetent og behagelig atmosfære. Projekt, forår 2007: Eksamen afholdt på dansk efter ønske fra de studerende. Karakterlisten angav engelsk som eksamenssprog. 2 af de studerende så passive, at både eksaminator og censor måtte opfordre dem 7

8 til at deltage i samtalen. Ellers upåklageligt eksamensforløb og eksamenssituation. Projekt, sommer 2005: Før eksamen: Produkter bør afleveres sammen med rapporten i fikseret form, fx på CD-ROM. På den måde kan man dokumentere produktets status ved afleveringen. Faglig vurdering: Eksamen startede for sent, fordi den studerende havde taget fejl af tidspunktet, hvad vi valgte at acceptere. Det gav en abrupt start, hvad der dog ikke påvirkede forløbet som var roligt og fyldte den afsatte normering for prøve, votering og feedback. Projekt, sommer 2005: Ikke eksamenslokale i auditorium! Projekt, sommer 2006 (3 projekter): De enkelte studerende angiver selv deres forudsætninger på projektaftalen. Dette bør erstattes af en automatisk genereret liste af alle beståede kurser og projekter. Som det er nu kan de studerende angive færre forudsætninger end de formelt har opnået. Projekt, sommer 2006: Modtog ikke tidspunktet for eksamineringen med posten. Projekt, sommer 2006: Tilfredsstillende sammenhæng men ikke højt niveau. Projekt, vinter 2006: Ofte bliver der lagt for megen vægt på produktion og det går ud over det akademiske niveau. Projektledelse og produktion af digitalt indh., vinter 2005/6: Kursisterne er fortrinsvis projektledere fra det virkelige liv og ikke fuldtidsstuderende ved ITU. Karaktergennemsnittet afspejler disse anderledes forudsætninger. Speciale, efterår 2005: Højt niveau! Speciale, efterår 2005: Meget fint forløb. Speciale, efterår 2006: Eksaminator er overordentlig grundig og omhyggelig, når det gælder feedback til den enkelte studerende ved karaktergivningen/begrundelsen, hvilket er et meget smukt træk hos en eksaminator. Speciale, forår 2006: Alt fungere flot! Speciale, forår 2006: Kompetent og behagelig atmosfære. Speciale, sommer 2005: Eksamenslokalet var i brug dobbeltbooked. Ingen kaffe. Speciale, sommer 2005: Ingen kaffe. Speciale, sommer 2005: Ingen kaffe! (eller vand mv.) 8

9 Speciale, sommer 2005: Projekt blev fremsendt til forkert censor. Det blev dog hurtigt rettet. Speciale, sommer 2006: Fik ikke tidspunkt for eksamineringen at vide. Speciale, sommer 2006: To af de studerende var meget talende og dominerede for meget. Der bør være en bedre justits med fordeling af taletid. Speciale, vinter 2006: En særdeles smuk og nærmest rørende opvisning i den betydning en ovenud dedikeret vejleder har som mentor for en dygtig og (selv)sikker studerende! Sundheds IT, vinter 2006: Forslag: Lave to separate mundtlige eksaminer, en vedr. det organisatoriske og en vedr. det tekniske; give delkarakterer for hver del og lav evt. en vægtet samlet karakter. Begrundelse: Der er for mange studerende som ender med at få samme karakter for meget forskellige præstationer i de to dele. Usability, sommer 2006: Savner som sædvanlig endelig opgaveformulering sammen med opgaverne. Ingen endelig eksamensliste med redegørelse for udeblivelser og lign. Usability, vinter 2005: Endelig eksamensopgave ikke vedlagt opgaverne! Usablility, sommer 2005: Endelig udgave af eksamensspørgsmålene er ligesom tidligere anført ikke vedlagt det fremsendte eksamensmateriale! Webanalyse, vinter 2006: I efterhånden en del tilfælde viser det sig, at ITU studerende generelt ved meget lidt om teknologihistorie. Med denne historieløshed mangler de ofte en forståelse for rammerne og baggrunden for den nye teknologi. Det kan let rettes på med bare et par værker på en fælles pensumliste eller med et lille kursus. Aalborg Universitet 7 registrerede eksamener. 3 indberetninger modtaget, heraf 1 med bemærkning: Projekt, sommer 2006: Hovedspørgsmål for de studerende i deres whitepaper er noget upræcist. Hvad menes der f.eks. med enhancement og Experience i den konkrete kontekst? 9

10 Bilag C: Ny procedure for ad hoc beskikkelse af censorer Procedure afklaret med områdeleder Gert Jørgensen, HumFak, AU d. 11/ Grundet skift af sagsbehandler i ministeriet indskærpes hermed proceduren for ad hoc beskikkelse af censorer. Ministeriet skal tage stilling til hver enkelt ad hoc beskikkelse. Ad hoc beskikkelse skal godkendes af ministeriet før eksamen afvikles. Procedure: 1. Ansøgning om ad hoc beskikkelse sendes til censorformand. 2. Censorformand vurderer om der er tale om pludseligt forfald eller lignende nødstilfælde, jf. censorbekendtgørelsens 5 stk Hvis ansøgningen imødekommes udarbejder Aarhus Universitet (hvorunder IIM s sekretariat hører) en anmodning om ad hoc beskikkelsen til ministeriet. 4. Hvis anmodningen imødekommes af ministeriet kan eksamen planlægges og afvikles med ad hoc censoren. 10

Årsberetning, 2010-2011

Årsberetning, 2010-2011 Årsberetning, IIM.dk, 2010-2011 30. december 2011 Årsberetning, 2010-2011 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives

Læs mere

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) 21. december 2012 Årsberetning, 2012 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives hermed beretning fra censorformandskabet

Læs mere

Årsberetning, 2009-2010

Årsberetning, 2009-2010 Årsberetning, IIM.dk, 2009-2010 16. maj 2010 Årsberetning, 2009-2010 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) Årsberetning, IIM.dk, 2014 23. februar 2015 Årsberetning, 2014 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 52 stk. 3 afgives hermed

Læs mere

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Indledning Den samlede censorformandsrapport for Maskincensorområdet

Læs mere

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2012/2013 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume.3 1. Indledning.4 1.1 Kort beskrivelse af censorkorpsets sammensætning.6 2. Årets arbejde i Censorformandskabet..7

Læs mere

Tværgående censorårsberetning 2013

Tværgående censorårsberetning 2013 Tværgående censorårsberetning 2013 Konklusioner på baggrund af beretningerne fra censorformandskaberne for de erhvervsrettede videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser,

Læs mere

Årsberetning 2005. De Pædagogiske Diplomuddannelser

Årsberetning 2005. De Pædagogiske Diplomuddannelser Årsberetning 2005 De Pædagogiske Diplomuddannelser Udarbejdet af Censorformandsskabet gældende for perioden 1. august 2004 31.december 2005 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 2. Censorformandskabet

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2010/11 Dækkende perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 September 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt

Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt Undersøgelse fortaget blandt samtlige beskikkede censorer inden for ingeniørcensorkorpsene Ingeniørcensorformandskaberne December

Læs mere

Årsberetning 2013/2014. Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2013/2014. Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2013/2014 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume og anbefalinger... 3 Indledning... 4 1. Censorkorpsets sammensætning... 6 1.1 Ansøgningsrunde og valg

Læs mere

Periodiseringsskiftet er foretaget for at skabe et bedre match mellem årsberetning og universiteternes aktiviteter, herunder juni eksamensterminen.

Periodiseringsskiftet er foretaget for at skabe et bedre match mellem årsberetning og universiteternes aktiviteter, herunder juni eksamensterminen. 17. Årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. april 2010 til den 30. september 2011 Periodiseringsskifte er foretaget:

Læs mere

ÅRSBERETNING UDDANNELSEN ENSOR 2013FORMANDSKABET

ÅRSBERETNING UDDANNELSEN ENSOR 2013FORMANDSKABET ÆRER UDDANNELSEN ENSOR 2013FORMANDSKABET ÅRSBERETNING CENSORFORMANDSKABET FOR LÆRERUDDANNELSEN ÅRSBERETNING 2012-2013 2 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 5 Arbejdet i 2012 2013 7 Årets tema 1:

Læs mere

Censorkorpsets sammensætning og brug

Censorkorpsets sammensætning og brug BERETNING VEDRØRENDE CENSORVIRKSOMHEDEN I 2013VED KØBENHAVNS OG AALBORG UNIVERSITETS UDDANNELSER I SOCIOLOGI; VED SYDDANSK UNIVERSITETS UDDANNELSE I SOCIOLOGI OG KULTURANALYSE; VED AARHUS UNIVERSITETS

Læs mere

Årsberetning. fra. Censorformandskaberne. for. De tekniske KVU-uddannelser. For skoleåret 2011/2012. Tema for denne årsberetning er:

Årsberetning. fra. Censorformandskaberne. for. De tekniske KVU-uddannelser. For skoleåret 2011/2012. Tema for denne årsberetning er: Årsberetning fra Censorformandskaberne for De tekniske KVU-uddannelser For skoleåret 2011/2012 Tema for denne årsberetning er: Indhold Årsberetning Årsberetning for censorformandskabet af produktionsteknologer

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2007/08 Dækkende perioden 1. april 2007 til 31. august

Læs mere

Efterfølgende er der pr. 5. august 2010 beskikket yderligere 26 censorer til korpset.

Efterfølgende er der pr. 5. august 2010 beskikket yderligere 26 censorer til korpset. 16. Årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. april 2009 til den 31. marts 2010 (inkl. behandling af eksamens- og

Læs mere

Statsaut. revisor, Flemming Adamsen, HD (kontaktcensor for HD-R og HD-ØP) Hybenrosevej 3, 8541 Skødstrup. e-mail: lenadam@post10.tele.

Statsaut. revisor, Flemming Adamsen, HD (kontaktcensor for HD-R og HD-ØP) Hybenrosevej 3, 8541 Skødstrup. e-mail: lenadam@post10.tele. Årsberetning fra censorformandskabet for HD uddannelserne for perioden fra den 1. oktober 2010 til den 30. september 2011 Formandskabets sammensætning i beretningsåret: Censorformand: Direktør, Mads Bjerre,

Læs mere

Undervisningsministeriets årlige rapport omkring censorformandskabernes

Undervisningsministeriets årlige rapport omkring censorformandskabernes Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Undervisningsministeriets

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Specialehåndbogen. Informationsvidenskab og Kulturformidling

Specialehåndbogen. Informationsvidenskab og Kulturformidling Specialehåndbogen Informationsvidenskab og Kulturformidling Forsidebillede M.C. Escher 1956: Bond of Union Forord Kære Studerende Som specialeskriver skal du i gang med et stykke analysearbejde, som du

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11 Beretning fra censorformandskabet for HD-censorkorpset 2013 3 Første del 3 Resumé 3 1. Indledning 4 1.1 Formandskabet for HD-censorkorpset 4 1.2 Censorkorpsets sammensætning 5 2. Årets arbejde i censorformandskabet

Læs mere

18. årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1.

18. årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. 18. årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. april 2011 til den 30. september 2012 1 Indholdsoversigt Side Summary

Læs mere

Projekt Studievej. Vejledning, studiemiljø og studiestøttende aktiviteter på DPU. Niels-Henrik M. Hansen & Tilde Mette Juul

Projekt Studievej. Vejledning, studiemiljø og studiestøttende aktiviteter på DPU. Niels-Henrik M. Hansen & Tilde Mette Juul Projekt Studievej Vejledning, studiemiljø og studiestøttende aktiviteter på DPU Niels-Henrik M. Hansen & Tilde Mette Juul Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Dimensioner i projektet... 4 1.2 Projektets

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010/11

Brugerundersøgelse 2010/11 Brugerundersøgelse 2010/11 - Undersøgelsen er gennemført blandt universitetsmedarbejdere, der har været involveret i akkrediteringerne efteråret 2010 og foråret 2011 Undersøgelsen indeholder Hovedkonklusioner

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk Kandidatuddannelsen

Læs mere