KonjunkturNYT - uge 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 38"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra Nationalbanken Internationalt OECD Interim Economic Outlook, september 1 Euroområdet: Stigning i industriproduktionen USA: Uændret inflation, svag stigning i detailsalget og fald i forbrugertilliden, antallet af nytilmeldte ledige og industriproduktionen Tyskland: De finansielle analytikeres forventninger til fremtiden er fortsat faldende Storbritannien: Fald i ledigheden og svag stigning i detailsalget Kina: Fortsat lav vækst i detailsalget og industriproduktionen Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Federal Reserve og Bank of Japan fastholder renten De ledende internationale aktiekursindeks undtagen Shanghaiindekset er steget Den danske krone er styrket overfor ledende internationale valutaer Olieprisen er nogenlunde uændret Center for Konjunktur og Økonomisk Politik Redaktionen er afsluttet fredag kl. 1 Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Firmaernes salg faldt i juli Firmaernes samlede salg (løbende priser) faldt med 1, pct. fra juni til juli, når der ses bort fra energi og korrigeres for almindelige sæsonudsving, jf. figur 1.1. Faldet i firmaernes salg i juli gælder de fleste brancher, særligt inden for industri samt ejendomshandel og udlejning. Den svage udvikling i det samlede salg dækker over en nedgang i det udenlandske salg, som var,1 pct. lavere i juli end i juni. Det indenlandske salg steg derimod med,7 pct. Faldet i eksporten skal dog ses i lyset af en stigende tendens siden starten af 1, jf. figur 1.. Firmaernes salg svinger en del fra måned til måned og bliver ofte revideret. Siden midten af 1 har der, trods månedsvise fald, været en stigende tendens. Set i forhold til juli måned sidste år er firmaernes samlede salg steget,9 pct., når der ses bort fra energi. Figur 1.1 Firmaernes salg ekskl. energi Figur 1. Firmaernes salg ekskl. energi ( mdr. glidende gns.) Mia. kr. Mia. kr. Indeks (1=) Indeks (1=) I alt Indenlandsk salg Eksport Anm: Firmaernes salg til udlandet er beregnet residualt. Energi omfatter råstofudvinding og forsyning. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

3 Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Ifølge arbejdstidsregnskabet steg beskæftigelsen med. personer i. kvartal i forhold til kvartalet forinden, når der korrigeres for almindelige sæsonudsving. Det skyldes hovedsageligt en stigning på. personer i den private sektor, som omfatter private virksomheder og organisationer samt offentlige virksomheder. Beskæftigelsen inden for offentlig forvaltning og service steg med personer. Den private beskæftigelse er ifølge arbejdstidsregnskabet steget hvert kvartal siden 1. kvartal 1 og samlet set med. personer, jf. figur 1.. Nationalregnskabet bygger på arbejdstidsregnskabet og viser omtrent samme udvikling i beskæftigelsen som arbejdstidsregnskabet. Det er især inden for serviceerhverv, at beskæftigelsen steg i. kvartal. Omvendt faldt beskæftigelsen i industrien lidt, mens den var omtrent uændret i byggeriet. Siden 1. kvartal 1 er beskæftigelsen imidlertid steget i alle private erhverv med undtagelse af landbrug og finansiering og forsikring. Antallet af præsterede timer faldt med, pct. i. kvartal alene på baggrund af færre præsterede timer i den offentlige sektor, jf. figur 1.. Faldet kommer imidlertid efter en stigning på,8 pct. i 1. kvartal, og skal ses i sammenhæng med usikkerhed om opgørelsen af de sæsonkorrigerede antal arbejdstimer på grund af påsken. I første halvår under ét steg antallet af præsterede timer med, pct. i forhold til. kvartal 1. Figur 1. Privat beskæftigelse Figur 1. Præsterede timer i alt 1. personer 1. personer.1.1 Mio. timer 1. Mio. timer Arbejdstidsregnskabet Nationalregnskabet Anm.: De forskellige niveauer i figur 1. skyldes, at der er definitoriske forskelle på de to opgørelser af beskæftigelsen, herunder behandlingen af sort arbejde. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

4 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Priserne på danskproducerede varer 1 steg med,7 pct. i august, jf. figur 1., men betragter man i stedet det seneste år, er prisen på danskproducerede varer samlet set aftaget med,7 pct. Det årlige prisfald dækker over faldende priser på specielt hjemmemarkedet, men også et mindre fald på eksportmarkedet. Prisfaldet skyldes et kraftigt fald i priserne på råstofindvinding på,9 pct., mens priserne inden for fremstillingsvirksomhed, som samtidig udgør størstedelen af det samlede producentprisindeks, er steget med 1,1 pct. Priserne på importvarer aftog med, pct. i august, jf. figur 1.. Det bunder i et fald i priserne inden for fremstillingsvirksomhed på, pct. og et fald i priserne på råstofindvinding på 1,7 pct. Importpriserne er det seneste år steget med 1, pct. Det er blandt andet svækkelsen af den effektive kronekurs, der har bidraget til stigende importpriser gennem 1. Prisindekset for indenlandsk vareforsyning, der afspejler importørernes købspriser og producenternes salgspriser ekskl. afgifter og moms, aftog med, pct. i august, jf. figur 1.. Set i forhold til sidste år er prisindekset faldet svagt med,1 pct. Figur 1. Producent- og importprisindeks Figur 1. Prisindeks for indenlandsk vareforsyning Indeks (1=) Indeks (1=) 1 1 Indeks (1M1=) 11 Pct Samlet dansk produktion Import Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.. Årsstigningstakt (h. akse) Prisindeks 1 Producentprisindekset for dansk produktion afspejler producentpriserne på den samlede danske produktion inden for råstofindvinding, fremstillingsvirksomhed samt energi- og vandforsyning. Importprisindekset afspejler importpriserne inden for råstofindvinding, fremstillingsvirksomhed samt energi- og vandforsyning.

5 Ny prognose fra Nationalbanken Nationalbanken (NB) har offentliggjort en ny konjunkturvurdering. Banken forudser en fremgang i BNP på 1,8 pct.,,1 pct. og 1,8 pct. i henholdsvis 1, 1 og 17. I forhold til bankens prognose fra juni er skønnene for BNP-væksten nedjusteret med, pct.-point i 1. Det skyldes svage nøgletal for. kvartal 1. NB forventer, at beskæftigelsen samlet set vil stige med 97. personer over de tre år. Det indebærer, at ledighedsgabet (og produktionsgabet) bliver lukket frem mod 17. NB anbefaler blandt andet på det grundlag en opstramning af finanspolitikken. NB vurderer, at det svage. kvartal ikke grundlæggende ændrer ved, at dansk økonomi er inde i et opsving. Stærke stimuli fra det lave renteniveau skubber sammen med udviklingen i oliepriserne og den effektive kronekurs, kraftigt på opsvinget. Det er ifølge NB især eksporten og det private forbrug der vil drive de næste års vækst. I forhold til Økonomisk Redegørelse, august 1, vurderer NB, at det private forbrug i prognoseperioden vil stige en del mere, mens eksporten vil udvikle sig lidt svagere. Det indebærer blandt andet, at BNP-væksten i 1 og 1 vil være henholdsvis, pct.-point og, pct.-point højere end forudsat i Økonomisk Redegørelse. NB vurderer, der er risiko for, at der kan komme større pres end ventet på arbejdsmarkedet og boligmarkedet i de kommende år, hvilket vil skærpe kravene til finans- og strukturpolitikken. Det skyldes blandt andet, at der er usikkerhed om timingen af opsvinget og af størrelsen af den ledige kapacitet på arbejdsmarkedet. Samtidig er der ifølge banken risiko for lokale boligprisbobler. Tabel 1.1 Vækstskøn for Danmark ifølge Nationalbanken og Økonomisk Redegørelse ØR NB ØR NB NB Realvækst, pct BNP 1, 1,8 1,9,1 1,8 Privat forbrug 1, 1,8 1,,,1 Offentligt forbrug 1, 1,,1,1, Offentlige investeringer -,7 -,1-1,7-1, -1, Boliginvesteringer 1, -,7 7,,9, Erhvervsinvesteringer,1 1,,9,, Lagerinvesteringer, -,,,1, Eksport, 1,1,,, Import,1 -,,,, Pct. af BNP Betalingsbalance 7,1, 7,,, Offentlig saldo -,7 -, -,8 -, -1, personer Beskæftigelsen Bruttoledighed Kilde: Kvartalsoversigt,. kvartal, 1 og Økonomisk Redegørelse, august 1.

6 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT OECD Interim Economic Outlook, september 1 OECD har i dag offentliggjort deres interim vurdering af udsigterne for 1 og 1 i G7-landene og Kina, Indien og Brasilien. Vækstudsigterne er generelt lidt svagere i forhold til Economic Outlook, juni 1, jf. tabel.1. OECD bemærker, at nedjusteringen skyldes lidt svagere vækstudsigter i vækstøkonomierne. For 1 har OECD opjusteret vækstskønnet for USA og euroområdet, primært som følge af bedre end ventede væksttal for. kvartal. OECD s opdaterede skøn stemmer generelt overens med de udenlandske vækstskøn i Økonomisk Redegørelse, august 1. Den eneste større forskel er vækstskønnet for 1 for USA, hvor OECD s skøn er, pct.-point lavere end i augustredegørelsen. OECD vurderer, at der fortsat er udsigt til tiltagende vækst i 1, med gradvist tiltagende vækst i de avancerede økonomier. OECD venter høj vækst i Indien og kun en svag vækstnedgang i Kina, mens Brasilien og Rusland derimod gennemgår en dyb recession. OECD vurderer, at en større end ventet vækstnedgang i Kina udgør den største risikofaktor for global vækst, og at nogle indikatorer (heriblandt importen) tyder på en hårdere opbremsning end BNP-tallene foreløbigt viser. Tabel.1 Skøn for BNP-vækst fra OECD Interim Economic Outlook, september 1 1) Ændring i forhold til Economic Outlook, juni 1. Kilde: OECD, Interim Economic Outlook, september 1. Prognose Ændring ift. Juni-prognose 1 Pct Verden,,, -,1 -, USA,,,, -, Euroområdet,9 1, 1,9,1 -, Tyskland 1, 1,,, -, Frankrig, 1, 1,,1 -, Italien -,,7 1,,1 -, Japan -,1, 1, -,1 -, Storbritannien,,,, -, Kina 7,,7, -,1 -, Indien 7, 7, 7, -,1 -,1 Brasilien, -,8 -,7 -, -1,8 Resten af verden,8,, -, -, ) Interim prognosen er en prognoseopdatering, som bliver offentliggjort midtvejs mellem OECD s halvårlige Economic Outlook. Vurderingen dækker færre lande, og baseres i højre grad på tekniske fremskrivninger, end i Economic Outlook, der offentliggøres til maj.

7 Euroområdet Industriproduktionen i euroområdet steg, pct. i juli, jf. figur.1. Blandt de største lande steg produktionen i Tyskland, Spain og særligt Italien, mens den faldt i Frankrig. Figur.1 Industriproduktion, euroområdet Indeks (8=) Indeks (8=) Kilde: Reuters EcoWin USA Inflationen, målt ved forbrugerprisindekset, var, pct. i august, jf. figur.. Inflationen ligger således fortsat omkring pct., hvilket primært skyldes det betydelige fald i oliepriserne gennem det sidste halve år af 1. Kerneinflationen, som er inflationen fraregnet ændringer i føde- og energipriser, ligger fortsat omkring 1,8 pct. Figur. Inflation, USA Pct. (å/å) Pct. (å/å) Forbrugerpriser Kerneinflation Kilde: Reuters EcoWin Forbrugertilliden faldt, point til indeks 8,7 i september, jf. figur.. Det skyldes både, at forbrugernes forventninger til fremtiden og deres vurdering af den nuværende situation blev forværret. Det er fjerde måned i træk, at forbrugertilliden falder. Den er nu på niveau med det historiske gennemsnit. Antallet af nytilmeldte ledige faldt med 11. personer i anden uge af september, jf. figur.. Antallet af nytilmeldte ledige er faldet siden 9, og er nu lavere end før finanskrisen. 7

8 Figur. Forbrugertillid, USA Figur. Nytilmeldte ledige, USA Indeks Indeks Samlet indikator Nuværende situation Forventninger til fremtiden Historisk gennemsnit Kilde: Reuters EcoWin. 1. personer 1. personer Nytilmeldte ledige Historisk gns. (siden 197) mdrs. glidende gns. 7 Detailsalget, opgjort i løbende priser, steg, pct. i august ifølge den foreløbige opgørelse, jf. figur.. De fleste varegrupper oplevede en fremgang i salget. Kernedetailsalget, som er detailsalget ekskl. bilsalg, var omtrent uændret. Ifølge den foreløbige opgørelse faldt industriproduktionen, pct. i august, jf. figur.. Produktion i fremstillingserhvervene faldt, pct. Det skyldes hovedsageligt et stort fald i bilproduktionen, der modsvarede en betydelig stigning i juli. Industriproduktionen har generelt haft en faldende tendens siden udgangen af 1, hvilket særligt skyldes faldende produktion i råstofindvindingen. Figur. Figur. Detailsalg, USA Industriproduktion, USA Indeks (8M1=) Indeks (8M1=) Indeks (7M1=) Indeks (7M1=) Total Kernedetailsalg Industriproduktionen Produktionen i fremstillingserhvervene Kilde: Reuters EcoWin. Tyskland Ifølge ZEW-indikatoren blev de finansielle analytikeres forventninger til de kommende seks måneder forværret i september, mens deres vurdering af den nuværende situation steg svagt, og vurderingen er fortsat på et højt niveau. Gennem 1 har analytikernes forventninger til fremtiden generelt haft en faldende tendens, mens deres vurdering af den nuværende situation har været nogenlunde konstant. 8

9 Figur.7 Erhvervstillid (ZEW), Tyskland Indeks Indeks Nuværende situation Forventninger til de kommende måneder Kilde: Reuters EcoWin Storbritannien Ledigheden faldt,1 pct.-point til, pct. af arbejdsstyrken i juli, jf. figur.8. I samme måned steg beskæftigelsen med. personer. Ledigheden faldt betydeligt fra 1 til 1, men har været nogenlunde konstant gennem 1. Beskæftigelsen er fortsat stigende, men dog i et lavere tempo ind i 1 end i 1-1. Detailsalget steg i august med, pct., jf. figur.9. Overordnet set har detailsalget været omtrent uændret de seneste - måneder, efter at være steget kraftigt igennem 1 og 1. Figur.8 Ledighed Storbritannien Figur.9 Detailsalg, Storbritannien Pct. af arbejdsstyrken 1 1. personer Indeks (11 = ) Indeks (11 = ) Ændring i beskæftigelsen (h. akse) Ledighed Kilde: Reuters EcoWin. Kina Detailsalget steg 1, pct. i august i forhold til samme måned året før, jf. figur.1. Væksten i detailsalget aftog med omkring 1½ pct.-point gennem det første kvartal af 1, men er efterfølgende steget svagt. 9

10 Industriproduktionen steg godt pct. i august i forhold til samme måned det foregående år, jf. figur.11. Væksten i produktionen har generelt været aftagende siden starten af 1. Figur.1 Detailsalg, Kina Figur.11 Industriproduktion, Kina Pct. (å/å) 1 Pct. (å/å) 1 Pct. (å/å) Pct. (å/å) Kilde: Reuters EcoWin. 1

11 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Federal Reserve valgte på deres møde den 17. september at fastholde styringsrenten. Centralbanken bemærkede, at den amerikanske økonomi er i fremgang, mens inflationen fortsat er under det langsigtede mål. Samtidig kan nylige finansielle og globale økonomiske forhold dæmpe den økonomiske vækst og inflationen på kort sigt. Centralbanken forventer derfor, at den vil hæve renten, når den ser yderligere fremgang på arbejdsmarkedet og er overbevist om, at inflationen vil bevæge sig op mod pct. på det mellemlange sigt. Bank of Japan valgte at fastholde renten på pct. på deres møde den 1. september. Den seneste uge er de ledende aktiekursindeks steget i euroområdet, Storbritannien, Japan og særligt USA. Det kinesiske Shanghai-aktiekursindeks faldt med, pct. siden sidste torsdag. Den danske krone er styrket over for de ledende internationale valutaer, hvilket skyldes, at euroen er styrket over for særligt den amerikanske dollar og den kinesiske yuan. Olieprisen er nogenlunde uændret i forhold til sidste torsdag. Tabel.1 Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Renter, pct. p.a.: -md. Pengemarkedsrente Torsdag Ændring ift. Torsdag 17/9 sidste torsdag 17/9 Ændring ift. sidste torsdag Ledende renter, pct. p.a.: -,, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),1, pct.point Stat. 1-årig,98,11 pct.point Sverige (repo) -,, pct.point Realkreditrenter 1 : Euroområdet,, pct.point Kort realkreditlån,1, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån,8, pct.point Rente på 1-årige statsobligationer, pct. p.a.: Nationalbankens satser: USA,19 -, pct.point Diskonto,, pct.point Japan,7, pct.point Indskud på folio,, pct.point Tyskland,78,9 pct.point Indskudsbeviser -,7, pct.point Storbritannien 1,9,8 pct.point Udlån,, pct.point Valutakurser : Rentespænd til Tyskland (pct.-point): JPY/EUR,7 -,88 pct. Kort (-mdr.) -,9, pct.point GBP/EUR 1,8 -,8 pct. Langt (1-årigt):,, pct.point USD/EUR 87, -1,9 pct. CNY/EUR 1,7-1, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/CNY, -,18 pct. OMXC (/7-89 = ) 99,89 -,8 pct. Aktiekurser (kursindeks): Valutakurser : USD, S&P 19 1,9 pct. EUR/DKK 7,98 -, pct. Japan, Nikkei 17,7 pct. USD/DKK,8-1, pct. Kina, Shanghai composite 8 -, pct. SEK/DKK 79,88 1, pct. Euroomr., Eurostoxx indeks,8 pct. NOK/DKK, -, pct. Storbritannien, FTSE 187,1 pct. GBP/DKK 118,1 -, pct. JPY/DKK, -, pct. Oliepriser: Brent (USD) 8,1, USD Effektiv kronekursindeks (19 = ),1,18 point Brent (DKK) 1 -, DKK 1) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med 1- og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters EcoWin, Bloomberg og Danmarks Nationalbank 11

12 Figur.1 Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct USA Danmark¹ Euroområdet Pct. Pct.-point, 1,,,8 1,, 1,,,,,, -, -, -1, -, -1, -, -, -,8 -, -1, sep 1 jan 1 maj 1 sep 1 jan 1 maj 1 sep 1 1-årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) 1-årig, dansk -mdr., dansk Kilde: Reuters EcoWin Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Pct.-point Pct.-point Euro Dollar aug 1 dec 1 apr 1 aug 1 dec 1 apr 1 aug sep 1 jan 1 maj 1 sep 1 jan 1 maj 1 sep 1 Italien Spanien Irland Frankrig Portugal Kilde: Reuters EcoWin Euro Dollar (h. akse) Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) sep 1 jan 1 maj 1 sep 1 jan 1 maj 1 sep 1 Eurostoxx Nikkei S&P OMX C (h.a.) Shanghai composite (h.a.) Kilde: Reuters EcoWin EUR/USD JPY/USD 1,,1 1,,1 1,,11 1,,11 1,,1 1, 1,1,1 1,1,9 1,,9 1,,8 sep 1 jan 1 maj 1 sep 1 jan 1 maj 1 sep 1 EUR/USD JPY/USD (h. akse) 1

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 7. april Danmark Firmaernes salg var uændret i februar efter stigning i januar Flere ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i marts Producentpriserne tiltog markant

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8. september 9. september Danmark Fald i producentpriser og uændrede importpriser i august Hovedrevision af nationalregnskabet Internationalt OECD s interim assessment, september USA:

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 7 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 7 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. februar ) KonjunkturNyt Uge 7, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 11 ( marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 11 ( marts 2016) KonjunkturNyt Uge (.-8. marts 6) Side af KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 7. marts. marts Danmark Fortsat positiv forbrugertillid i marts Dansk inflation igen lavere end euroområdets Stigning i detailomsætningsindekset i februar Stigende producentpriser i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i juni Fortsat stigende tendens i detailomsætningsindekset i maj Råstofindvinding trak producentpriserne op i maj Lille fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge. -. december Danmark Stigende beskæftigelse i. kvartal ifølge arbejdstidsregnskabet Den offentlige beskæftigelse fortsatte med at falde i. kvartal Firmaernes salg var uændret igen i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. -. januar 7 Danmark Firmaernes salg steg markant i november Fremgang i detailhandlen i. kvartal trods fald i december Fortsatte stigninger i såvel eksporten som importen i november

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 24 ( juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 24 ( juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. juni 6) Side af KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 37 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 37 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. september ) Side af KonjunkturNyt Uge 7, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 20

KonjunkturNYT uge 20 KonjunkturNYT uge.- 9. maj 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT uge 38

KonjunkturNYT uge 38 KonjunkturNYT uge 38 18.-. september 17 Side af 16 KonjunkturNyt Uge 38 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT uge 10

KonjunkturNYT uge 10 KonjunkturNYT uge.. marts 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 9. april Danmark Lavere priser på engrosvarer og råvarer i marts Lav inflation i Danmark i marts Internationalt IMF s World Economic Outlook, april USA: Fald i detailhandlen,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 46 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 46 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge (.-8. november ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september. september Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i juli Lille fald detailsalget i august efter stigning i juli Forbrugertilliden faldt i september, men

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal formentlig på grund af lavere priser Svagt fald i vare- og tjenesteeksporten i. kvartal Varebalancen trak overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i industriproduktionen i november Firmaernes salg steg lidt i november Vareeksporten er steget de første elleve måneder af Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere