Evalueringsplan for hhx- og htx-uddannelserne Grindsted Erhvervsskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsplan for hhx- og htx-uddannelserne Grindsted Erhvervsskole"

Transkript

1 Evalueringsplan for hhx- og htx-uddannelserne Grindsted Erhvervsskole Nærværende evalueringsplan er udarbejdet med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr af 15. december 2004 om uddannelsen til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen), Bekendtgørelse nr af 15. december 2004 om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen), vejledning til hhx-bekendtgørelsen april 2005 og vejledning til htx-bekendtgørelsen april 2005.

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING EVALUERING AF UNDERVISNINGEN EVALUERING AF STUDIEPLANEN EVALUERING AF PLANLÆGNING OG GENNEMFØRELSE AF UNDERVISNINGEN FOR DE ENKELTE KLASSER OG HOLD Elevernes evaluering af undervisningen Lærernes evaluering af undervisningen EVALUERING AF DEN ENKELTE ELEV Faglige kompetencer Standpunktskarakterer Afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) Eksaminationsgrundlag Afholdelse af prøver Personlige kompetencer EVALUERING AF ALLE STØRRE PROJEKTER... 8 Bilag 1 Skematisk oversigt over prøveafholdelse på hhx...9 Bilag 2 Skematisk oversigt over prøveafholdelse på htx...10 Bilag 3 Prøveform i de enkelte fag jf. bekendtgørelsen...13 Bilag 4 Individuel personlig læringsevaluering efter temaforløb i grundforløbet...19 Bilag 5 Individuel personlig læringsevaluering i det enkelte fag...20 Bilag 6 Evaluering af personlige kompetencer...21 Bilag 7 Elevevaluering af undervisningen i de enkelte fag...22 Bilag 8 Evaluering af grundforløbet...23 Bilag 9 Skabelon til undervisningsbeskrivelser...25 Bilag 10 Evaluering af studieområdet i grundforløbet på htx...28 Bilag 11 Afsluttende evaluering af studieområdet i studieretningsforløbet på htx...30

3 1. Indledning Grindsted Erhvervsskoles evalueringsplan for hhx- og htx-uddannelserne er udarbejdet med baggrund i kapitel 10 og kapitel 11 i såvel hhx- som htx-bekendtgørelsen, som omhandler intern evaluering og eksamen. Heraf fremgår det, at skolens evalueringsplan blandt andet skal omfatte - evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse af undervisningen for de enkelte klasser og hold (hhx 88 stk.1, htx 89 stk.1) - løbende evaluering af den enkelte elev (hhx 88 stk. 2, htx 89 stk. 2) - evaluering af alle større projekter (hhx 91, htx 92) Til brug for offentliggørelse på skolens hjemmeside gennemføres der én gang årligt i perioden marts-maj en elektronisk evaluering af skolens kvalitet og undervisningsmiljø med fokus på udvalgte indsatsområder. 2. Evaluering af undervisningen (Evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse af undervisningen for de enkelte klasser og hold) Formålet hermed er - at informere elever, lærere og skolens ledelse om udbyttet af undervisningen (hhx 89, htx 90). - at give mulighed for at justere undervisningens progression og niveau i forhold til elevernes faglige formåen (hhx 90 stk. 3, htx 91 stk. 3). - at give elever, de enkelte lærere/lærerteam og skolens ledelse oplysning om, hvordan lærere og elever vurderer undervisningens planlægning og gennemførelse. Hensigten er både at give eleverne medindflydelse på og medansvar for undervisningens planlægning og gennemførelse, og at uhensigtsmæssig tilrettelæggelse hurtigt ændres (hhx-vejl. kap. 10, htx-vejl. kap. 10). - at give skolens ledelse indsigt i, hvordan planlægningen og gennemførelsen af undervisningen i den enkelte klasse/hold fungerer. Det sker, for at skolen kan leve op til sit ansvar for undervisningens helhed, og så skolen har baggrund for at leve op til sit ledelsesansvar i forbindelse med den løbende udvikling af studieplaner mm. (hhx-vejl. kap. 10, htx-vejl. kap. 10). 2.1 Evaluering af studieplanen Studieplaner evalueres og tilpasses løbende af det enkelte lærerteam, jf. afsnit Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen for de enkelte klasser og hold Elevernes evaluering af undervisningen Den enkelte underviser skal i forbindelse med afgivning af standpunktskarakterer i december og marts gennemføre en evaluering af undervisningens form og indhold sammen med eleverne. Evalueringen foregår elektronisk (bilag 7), og resultatet er tilgængeligt for de involverede elever, den involverede underviser og ledelsen på skolens intranet. 3

4 Resultatet af evalueringen drøftes med klassen eller holdet og med den enkelte elev og anvendes til at justere undervisningens progression og niveau i forhold til elevernes faglige formåen (hhx 90 stk. 3, htx 91 stk. 3). Grundforløbet evalueres efter dets afslutning (bilag 8) Lærernes evaluering af undervisningen Den enkelte underviser evaluerer løbende planlægning og gennemførelse af undervisningen med henblik på løbende tilpasning/ændring af uhensigtsmæssigheder. Der stilles ikke formelle krav til denne evaluerings form. Det enkelte lærerteam evaluerer og tilpasser løbende studieplanen, herunder planlægningen og gennemførelsen af undervisningen for de enkelte klasser og hold. Der stilles ikke formelle krav til denne evaluerings form, men evalueringen skal som minimum foregå i tilknytning til afgivning af standpunktskarakterer i december og marts. 2.3 Evaluering af den enkelte elev Den løbende evaluering af den enkelte elev skal sikre, at der sker en vurdering af elevens faglige, almene og personlige kompetencer (hhx 88 stk. 2, htx 89 stk. 2). Formål med denne evaluering er - at sikre udvikling af elevens faglige, almene og personlige kompetencer (hhx 88, stk. 2, htx 89 stk. 2). - at give eleven et klart billede af egne styrker, svagheder og fremskridt (hhx 90 stk. 1, htx 91 stk. 1) - at danne grundlag for vejledning af den enkelte med hensyn til både faglig udvikling og udvikling af arbejdsmetoder (hhx 90 stk. 2, htx 91 stk. 2) - at give eleven medindflydelse på og medansvar for undervisningen (hhx-vejl. kap. 10, htx-vejl. kap. 10) - At give mulighed for at justere undervisningens progression og niveau i forhold til elevens faglige formåen (hhx 90 stk. 3, htx 91 stk. 3). Udgangspunktet for evalueringen af eleverne er - afleveringsopgaver - prøver - temaforløb - projekter - terminsprøver - øvrig deltagelse i undervisningen Faglige kompetencer Den enkelte elevs faglige standpunkt evalueres ved brug af standpunktskarakterer, interne prøvekarakterer, eksamenskarakterer og eventuelle udtalelser (hhx 92 stk. 1, htx 93 stk. 1). 4

5 Den enkelte underviser gennemfører en personlig samtale med den enkelte elev efter hver karaktergivning. I forbindelse med afgivningen af standpunktskarakterer skal lærerteamet mindst én gang pr. semester drøfte den enkelte elev med henblik på en vurdering af elevens mulighed for at gennemføre uddannelsen (hhx 94 stk. 4, htx 94 stk. 4). Vurderes elevens mulighed for at gennemføre uddannelsen ikke at være realistisk, informerer studievejlederen eleven herom ved en personlig samtale Standpunktskarakterer Standpunktskarakterer udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan og i forhold til det tidspunkt, hvor karakteren gives (hhx 92 stk. 2, htx 93 stk. 2). Studieområdet del 1 afsluttes med en intern mundtlig prøve. De deltagende lærere giver hver elev en intern prøvekarakter, der er medtællende i elevens standpunktskarakterer (hhx 98, htx 98). I bilag 10 fremgår, hvordan evaluering af studieområdet i grundforløbet foregår på htx. Skolen giver interne prøvekarakterer for elevernes besvarelser ved de interne prøver. Karaktererne indgår i grundlaget for fastsættelsen af standpunktskaraktererne, herunder de afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer), (hhx 99a, htx 100). enkeltfaglig undervisning giver faglæreren standpunktskarakterer 2 gange i løbet af hvert skoleår, henholdsvis i december og marts. Standpunktskarakterer skal ledsages af en udtalelse, såfremt standpunktskarakteren er 00 eller -3 (hhx 94, htx 94). Elever fra andre gymnasiale uddannelser, der følger undervisningen, får standpunktskarakterer på lige fod med de ordinære elever. HF-kursister optaget som enkeltfagselever får ikke standpunktskarakterer (hhx 93 stk. 2, htx 93 stk. 2) Afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) Afsluttende standpunktskarakterer udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan og i forhold til det tidspunkt, hvor karakteren gives (hhx 92 stk. 2, htx 93 stk. 2). Eleverne skal efter hvert skoleår have standpunktskarakter eller afsluttende standpunktskarakter i alle fag (hhx 95, htx 95). Afsluttende standpunktskarakterer afgives i maj. For hhx s vedkommende giver lærerteamet desuden hver elev for hvert delområde i studieområdet del 2 (erhvervscase og det internationale område) en afsluttende standpunktskarakt (hhx 95 stk. 3). Skolen giver interne prøvekarakterer for elevernes besvarelser ved de interne prøver. Karaktererne indgår i grundlaget for fastsættelsen af standpunktskaraktererne, herunder de afsluttende standpunktskarakterer (hhx 99a, htx 100). For hhx s vedkommende gives der i fag, der har skriftlig prøve samt i matematik C, fransk fortsættersprog B og tysk fortsættersprog B, en afsluttende standpunktskarakter for det skriftlige standpunkt og en afsluttende standpunktskarakter for det mundtlige standpunkt. I alle andre fag giver faglæreren én afsluttende standpunktskarakter (hhx 95 stk. 2-3). 5

6 For htx s vedkommende gives der i fag, der har skriftlig prøve samt i de naturvidenskabelige fag på B-niveau og matematik på B-niveau, en afsluttende standpunktskarakter for det skriftlige standpunkt og en afsluttende standpunktskarakter for det mundtlige standpunkt. I alle andre fag giver faglæreren én afsluttende standpunktskarakter (htx 95 stk. 2-3). For hhx s vedkommende skal hver elev besvare en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller samtidshistorie eller i begge fag. Opgaven skrives i uddannelsens 2. år, med mindre en studieretning først starter undervisningen i samtidshistorie på 3. år. I disse tilfælde kan opgaven skrives i løbet af de første måneder af 3. år. Der gives en intern karakter, der er medtællende i elevens standpunktskarakterer (hhx 96 stk.3). Afsluttende standpunktskarakterer skal være indført i eksamensprotokollen, før planen for mundtlig eksamen offentliggøres. Disse karakterer overføres til elevens eksamensbevis efter reglerne i bekendtgørelse om eksamen og andre prøver i folkeskolen og i almene studieforberedende ungdomsog voksenuddannelser (hhx 95 stk. 4, htx 95 stk. 4) Eksaminationsgrundlag Hvert lærerteam i studieområdet og hver lærer i enkeltfaglig undervisning skal ved afslutningen af grundforløbet og ved afslutningen af et skoleår udarbejde en skriftlig undervisningsbeskrivelse (bilag 9). I beskrivelserne skal det oplyses, hvilke undervisningsforløb der har været gennemført på det enkelte hold eller i den enkelte klasse og herunder angives benyttet litteratur og andet undervisningsmateriale (hhx 103 stk. 1, htx 102 stk. 1). Undervisningsbeskrivelserne sikrer et entydigt eksaminationsgrundlag. Rammerne for udformningen af undervisningsbeskrivelserne fastlægges i samarbejde med eleverne på holdet eller i klassen. Elever, der tidligere har afsluttet et fag eller forløb på et lavere niveau eller har fået merit for en del af faget eller forløbet, kan i relevant omfang og efter godkendelse af den/de pågældende lærer(-e) vælge at benytte undervisningsbeskrivelser herfra helt eller delvist (hhx 103 stk. 2, htx 102 stk. 2). Læreren henholdsvis lærerteamet skal ved udarbejdelsen af undervisningsbeskrivelsen benytte den af Undervisningsministeriet udarbejdede skabelon i det af ministeriet fastsatte format (hhx 103 stk. 3, htx 102 stk. 3). 6

7 Afholdelse af prøver Skolen skal sikre, at eleverne får træning i forskellige mundtlige prøveformer (hhx 97a, htx 97a). I løbet af uddannelsens første 2 år skal der ud over prøven i studieområdet i alt afholdes mindst 5 prøver, som enten er udtrukne mundtlige prøver til eksamen eller af skolen fastsatte interne mundtlige prøver under eksamenslignende forhold. Skolen fastsætter tidspunkterne for afholdelse af interne prøver (hhx 97, htx 97). I fag der afsluttes med skriftlig prøve til eksamen, afholdes der intern skriftlig prøve (terminsprøve) 1-3 måneder før den afsluttende skriftlige prøve til eksamen (hhx 99, htx 99). En hhx skal omfatte 10 prøver og et studieretningsprojekt. Desuden aflægger hver elev mindst en af prøverne i studieområdet del 2 (erhvervscase eller det internationale område). I fag på A-niveau med skriftlig prøve eller projektprøve aflægges denne altid. I tilfælde af, at en elev gennemfører flere fag på A-niveau end 4, kan der foretages udtræk mellem de skriftlige prøver i fag på A-niveau. Dog skal der altid aflægges skriftlig prøve i dansk. De resterende prøver, der skal aflægges, udtrækkes af Undervisningsministeriet (hhx 102 a). I bilag 1 vises en skematisk oversigt over prøveafholdelse på hhx. En htx skal omfatte 10 prøver og et studieretningsprojekt. Desuden aflægger hver elev altid prøve i studieområdet del 2. Elever, der ikke afslutter teknologi og matematik på A-niveau, aflægger tillige altid prøve i fagene på B-niveau. I tilfælde af, at en elev gennemfører flere fag på A-niveau end 3, kan der foretages udtræk mellem de obligatoriske prøver og projektprøver i fag på A-niveau. Eleverne skal dog altid aflægge skriftlig prøve i dansk A og teknik A. De resterende prøver, der skal aflægges, udtrækkes af Undervisningsministeriet (htx 101a). Evaluering af studieområdet del 2 på htx er beskrevet i bilag 11. I bilag 2 vises en skematisk oversigt over prøveafholdelse på htx. I bilag 3 vises en skematisk oversigt over prøveformer i de enkelte fag Personlige kompetencer Evalueringsplanen skal medvirke til at udvikle elevernes personlige kompetencer, som blandt andet omfatter Studiekompetence Selvstændighed (hhx 1 stk. 3, htx 1 stk. 3) Samarbejde (hhx 1 stk. 3, htx 1 stk. 3) Sans for at opsøge viden (hhx 1 stk. 3, htx 1 stk. 3) Evne til analyse (hhx 2 stk. 2, htx 2 stk. 2) Forståelse af teoretisk viden som redskab for analyse (hhx 2 stk. 2, htx 2 stk. 2) Evne til faglig fordybelse (hhx 2 stk. 2, htx 2 stk. 2) Evne til perspektivering (hhx 1 stk. 5, htx 1 stk. 5) Innovative evner (hhx 1 stk. 4, htx 1 stk. 4 ) Kreative evner (hhx 1 stk. 4, htx 1 stk. 4) Dannelse og personlig myndighed (hhx 1 stk. 4, htx 1 stk. 4 ) Kritisk sans (hhx 1 stk. 4, htx 1 stk. 4) 7

8 Evalueringen af de personlige kompetencer omfatter blandt andet følgende elementer: Eleverne skal opnå færdighed i at evaluere egne læringsprocesser. Dette indlæres i grundforløbet i de enkelte fag og i arbejdet med studieteknik. Der arbejdes med individuel personlig læringsevaluering med fokus på det faglige udbytte og bevidsthed om læreprocessen. Bilag 4 anvendes efter hvert af de tre temaforløb i grundforløbet. Herudover kan bilag 5 anvendes i de enkelte fag efter behov. Den enkelte faglærer og eleven selv vurderer elevens personlige kompetencer samt udviklingen heri i forbindelse med de personlige samtaler ved karaktergivning jf. ovenfor. Kontakt-/klasselærer anvender bilag 6 i forbindelse med en personlig samtale. 3. Evaluering af alle større projekter Alle større projekter (fx iværksætteri) skal evalueres særskilt, og resultaterne af evalueringen forelægges skolens ledelse (hhx 91, htx 92). Evalueringen tilrettelægges, så eleverne samtidig får mulighed for at evaluere egne læreprocesser, jf. afsnit

9 Bilag 1 skematisk oversigt over prøveafholdelse på hhx økonomilinien Terminsprøve 1-3 mdr. før Årsprøve mundtlig Årsprøve skriftlig Eksamen mundtlig Eksamen skriftlig afslutning af grundforløb Studie-området i grundforløbet afslutning eller i løbet af 1. år afslutning eller i løbet af 2. år Mindst 6 mundtlige prøver/årsprøver fordelt på 1. og 2. Matematik B år - prøverne behøver ikke at ligge ved årets afslutning Mat. B VØ A IØ A Ministeriets udtræksmuligheder: Samfundsfag C Obligatorisk Erhvervscase Ministeriets udtræksmuligheder: Matematik B Tysk B Afsætn. B Evt. valgfag Obligatorisk Mat B afslutning eller i løbet af 3. år Alle fag på A-niveau med skriftlig prøve VØ A IØ A Obligatorisk Det internationale område Ministeriets udtræksmuligheder: Erhvervsret C Samtidshistorie B VØ A IØ A Valgfag Obligatorisk VØ A IØ A Der afholdes 10 eksaminer og mindst 6 mdl. interne prøver. Der afleveres et studieretnings-projekt på 3. år samt en dansk- eller historieopgave på 2. år. 9

10 Bilag 1 skematisk oversigt over prøveafholdelse på hhx international/sprog Terminsprøve 1-3 mdr. før Årsprøve mundtlig Årsprøve skriftlig Eksamen mundtlig Eksamen skriftlig afslutning af grundforløb afslutning eller i løbet af 1. år afslutning eller i løbet af 2. år Studie-området i grundforløbet Mindst 6 mundtlige prøver/årsprøver Ministeriets udtræksmuligheder: fordelt på 1. og 2. Samfundsfag C år - prøverne behøver ikke at Matematik C ligge ved årets afslutning Afsætn. A Tysk A Spansk A Obligatorisk Erhvervscase Ministeriets udtræksmuligheder: IØ B VØ B Evt. valgfag Ministeriets udtræksmuligheder: VØ B afslutning eller i løbet af 3. år Alle fag på A-niveau med skriftlig prøve Afsætn. A Spansk A Tysk A Obligatorisk Det internationale område Ministeriets udtræksmuligheder: Erhvervsret C Samtidshistorie B Afsætn. A Valgfag Obligatorisk Afsætn. A Tysk A Spansk A (der udtrækkes max. 4 fag) Der afholdes 10 eksaminer og mindst 6 mdl. interne prøver. Der afleveres et studieretnings-projekt på 3. år samt en dansk- eller historieopgave på 2. år 10

11 Bilag 1 skematisk oversigt over prøveafholdelse på hhx marketing Terminsprøve 1-3 mdr. før Årsprøve mundtlig Årsprøve skriftlig Eksamen mundtlig Eksamen skriftlig afslutning af grundforløb afslutning eller i løbet af 1. år afslutning eller i løbet af 2. år Studie-området i grundforløbet Mindst 6 mundtlige prøver/årsprøver Ministeriets udtræksmuligheder: fordelt på 1. og 2. Samfundsfag C år - prøverne behøver ikke at Matematik C ligge ved årets afslutning Afsætn. A VØ A Obligatorisk Erhvervscase Ministeriets udtræksmuligheder: Tysk B IØ B Innovation C Evt. valgfag Ministeriets udtræksmuligheder: afslutning eller i løbet af 3. år Alle fag på A-niveau med skriftlig prøve Afsætn. A VØ A Obligatorisk Det internationale område Ministeriets udtræksmuligheder: Erhvervsret C Samtidshistorie B Afsætn. A VØ A Valgfag Obligatorisk Afsætn. A VØ A Der afholdes 10 eksaminer og mindst 6 mdl. interne prøver. Der afleveres et studieretnings-projekt på 3. år samt en dansk- eller historieopgave på 2. år. 11

12 Bilag 2 skematisk oversigt over prøveafholdelse på htx Terminsprøve 1-3 mdr. før eksamen Årsprøve mundtlig Årsprøve skriftlig Eksamen mundtlig Eksamen skriftlig afslutning af grundforløb Intern prøve portfolio (se bilag 10) afslutning eller i løbet af 1. år afslutning eller i løbet af 2. år Alle fag på B-niveau med skriftlig prøve: Mindst 6 mundtlige prøver eller årsprøver fordelt på 1. og 2. år prøverne kan placeres frit i løbet af skoleåret Matematik B Skriftlig årsprøve/projektprøve i alle fag på A-niveau: Matematik A Fysik A Kom/it A Kemi A Obligatorisk: Udtræk: Kom/it C Samfundsfag C Biologi C Teknologihistorie C Obligatorisk: Matematik B på baggrund af projekt Udtræk: Teknologi B på baggrund af projekt? Engelsk B Fysik B Kemi B Biologi B Obligatorisk: Udtræk: Obligatorisk: Udtræk: Engelsk B afslutning eller i løbet af 3. år Alle fag på A-niveau med skriftlig prøve: Matematik A Fysik A Kemi A Obligatorisk: Alle fag på A- niveau, der har afsluttende projekt Kom/it A Teknikfag A Studieområdet i studieretningsforløbet (se bilag 11) Obligatorisk: Alle fag på A- niveau, der er skriftlige. Der er udtræk, hvis eleven har flere end 3 A-fag Matematik A Fysik A Kemi A Udtræk: Samfundsfag B Diverse valgfag Udtræk: Der afholdes 10 eksamener samt intern prøve i studieområdet i grundforløbet - se bilag 10 - og prøve i studieområdet i studieretningsforløbet - se bilag 11 - samt mindst 6 mundtlige interne prøver 12

13 Bilag 3 - Prøveform i de enkelte fag hhx og htx Fag Skriftlig prøveform Mundtlig prøveform Større skriftlig opgave Studieområdet i grundforløbet Hhx a) Intern mundtlig flerfaglig prøve på grundlag af rapport eller b) Intern mundtlig prøve på grundlag af portfolio (Hhx bilag 2, 4.2) Htx Intern mundtlig prøve på baggrund af eksaminandens prøvemappe (Htx bilag 2, 4.2) Erhvervscase Mundtlig flerfaglig prøve på grundlag af en centralt stillet åben case (Hhx bilag 3, 4.2) Internationale område Mundtlig flerfaglig prøve på grundlag af rapport (Hhx bilag 3, 4.2) Studieretningsprojekt X (Hhx bilag 6) (Htx bilag 5) Opgave i dansk og/eller samtidshistorie (Hhx bilag 5) X Afsætning A Centralt stillet opgave 4 timer Afsætning B (Hhx bilag 8, 4.2) (Hhx bilag 8, 4.2) X (Hhx bilag 9, 4.2) 13

14 Fag Skriftlig prøveform Mundtlig prøveform Større skriftlig opgave Dansk A Hhx Hhx Engelsk A Erhvervsret C Centralt stillet opgavesæt, 6 timer (Hhx bilag 10, 4.2) Htx Centralt stillet it-baseret opgave, 5 timer (Htx bilag 9, 4.2) Centralt stillet opgave Todelt prøve 1+4 timer (Hhx bilag 11, 4.2) (Htx bilag 11, 4.2) X (Hhx bilag 10, 4.2) Htx Todelt prøve (Htx bilag 9, 4.2) Todelt prøve (Hhx bilag 11, 4.2) (Htx bilag 11, 4.2) (Hhx bilag 12, 4.2) Fransk begynder A Centralt stillet opgave 4 timer (Hhx bilag 13, 4.2) Spansk begynder A Centralt stillet opgave 4 timer (Hhx bilag 25, 4.2) Todelt prøve (Hhx bilag 13, 4.2) X (Hhx bilag 25, 4.2) International økonomi A International økonomi B IT A Centralt stillet case Skolen vælger en af to forskellige 5 timer eller 1½ + 4 timer (Hhx bilag 16, 4.2) (Hhx bilag 16, 4.2) (Hhx bilag 17, 4.2) Todelt prøve (Hhx bilag 18, 4.2) 14

15 Fag Skriftlig prøveform Mundtlig prøveform Større skriftlig opgave IT B Todelt prøve (Hhx bilag 19, 4.2) Matematik A Matematik B Matematik C Samfundsfag B Samfundsfag C Hhx Centralt stillet opgave Todelt 1+4 timer (Hhx bilag 20, 4.2) Htx Centralt stillet opgavesæt 5 timer (Htx bilag 20, 4.2) Hhx Centralt stillet opgave Todelt 1+3 timer (Hhx bilag 21, 4.2) Hhx (Hhx bilag 20, 4.2) Htx Prøve med udgansgpunkt i projektrapport og lodtrukket spørgsmål (Htx bilag 20, 4.2) Hhx (Hhx bilag 21, 4.2) Htx Projektprøve (Htx bilag 21, 4.2) (Hhx bilag 22, 4.2) X (Htx bilag 22, 4.2) Hhx (Hhx bilag 23, 4.2) Htx X (Htx bilag 23, 4.2) 15

16 Fag Skriftlig prøveform Mundtlig prøveform Større skriftlig opgave Samtidshistorie B (Hhx bilag 24, 4.2) Tysk fortsætter A Centralt stillet opgave 5 timer Tysk fortsætter B (Hhx bilag 27, 4.2) X (Hhx bilag 27, 4.2) X (Hhx bilag 28, 4.2) Virksomhedsøkonomi A Centralt stillet opgave 4 timer (Hhx bilag 29, 4.2) Virksomhedsøkonomi B Centralt stillet opgave 4 timer Finansiering C (Hhx bilag 30, 4.2) (Hhx bilag 29, 4.2) (Hhx bilag 30, 4.2) (Valgfag bilag 11, 4.2) Innovation C X (Valgfag bilag 17, 4.2) Kulturforståelse C (Valgfag bilag 25, 4.2) Markedskommunikation C (Valgfag bilag 27, 4.2) Organisation C (Valgfag bilag 30, 4.2) Psykologi B (Valgfag bilag 32, 4.2) Psykologi C (Valgfag bilag 33, 4.2) 16

17 Fag Skriftlig prøveform Mundtlig prøveform Større skriftlig opgave Multimedier C (Valgfag bilag 29, 4.2) Datalogi C (Valgfag bilag 6, 4.2) Statistik C (Valgfag bilag 39, 4.2) Teknikfag A Projektprøve (Htx bilag 25+26, 4.2) Biologi B Udgangspunkt i case- eller temaopgave, som udleveres timer før prøven. (Htx bilag 7, 4.2) Biologi C X Fysik A Fysik B Kemi A Kemi B Teknologi B 5 timer (Htx bilag 13, 4.2) Centralt stillet opgavesæt 5 timer (Htx bilag 16, 4.2) (Htx bilag 8, 4.2) (Htx bilag 13, 4.2) Udgangspunkt i eksaminandprojekt og eksperiment baseret på lodtrukket tema, som udleveres 24 timer før prøven. (Htx bilag 14, 4.2) Der vælges mellem to alternative prøveformer (Htx bilag 16, 4.2) Der vælges mellem to alternative prøveformer (Htx bilag 17, 4.2) Centralt stillet projektprøve (Htx bilag 28, 4.2) 17

18 Fag Skriftlig prøveform Mundtlig prøveform Større skriftlig opgave Teknologihistorie C Prøve på baggrund af lokalt stillet afsluttende opgave (Htx bilag 29, 4.2) Kommunikation/It A Projektprøve på grundlag af eksaminandens prøvemappe (Htx bilag 18, 4.2) 18

19 Bilag 4 - Individuel personlig læringsevaluering efter temaforløb i grundforløbet Hvad har jeg arbejdet med i forløbet/projektet? Nedskriv 3 ting, du har lært i forløbet Nedskriv 2 ting, der er værd at bringe videre til andre forløb Nedskriv 1 ting, jeg vil ændre Hvordan vil jeg beskrive min egen arbejdsindsats? Hvilke arbejdsformer har der været anvendt i forløbet/projektet (fx klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde)? Hvilke arbejdsformer gav mig størst udbytte under forløbet/projektet og hvorfor? Hvilke arbejdsformer gav evt. et mindre tilfredsstillende udbytte og hvorfor? Hvilke situationer og fremgangsmåder lærer jeg noget ved og hvornår får jeg ikke noget ud af forløbet/projektet? 19

20 Bilag 5 - Individuel personlig læringsevaluering i det enkelte fag Hvilke nye begreber/emner har vi gennemgået? 3 ting, jeg har lært i forløbet 2 ting, der er værd at bringe videre til andre forløb Hvordan hænger periodens undervisning sammen med tidligere undervisning i faget? Er der dele af emnet/forløbet, der har været særligt svært for mig? Hvordan vil jeg beskrive min egen arbejdsindsats? Hvilke arbejdsformer har der været anvendt i forløbet (fx klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde)? Hvilke arbejdsformer gav mig størst udbytte under forløbet og hvorfor? Hvilke arbejdsformer gav evt. et mindre tilfredsstillende udbytte og hvorfor? Hvilke situationer og fremgangsmåder lærer jeg noget ved og hvornår får jeg ikke noget ud af forløbet/projektet? 20

21 Bilag 6 - Evaluering af personlige kompetencer Tag stilling til følgende udsagn: Jeg forbereder mig til undervisningen derhjemme Jeg lytter og deltager engageret i undervisningen Jeg yder en indsats under gruppearbejde Jeg afleverer mine opgaver til tiden Jeg er i stand til at fordybe mig i et emne Jeg er i stand til at tage gode notater i undervisningen Jeg anvender notaterne fra undervisningen Jeg kan arbejde selvstændigt Jeg kan samarbejde med andre Jeg kan opsøge viden og forholde mig kritisk overfor kilder Jeg kan formidle og præsentere en faglig viden Jeg forstår de opgaver, jeg bliver stillet overfor Jeg kan analysere en tekst Jeg kan anvende teorier, metoder og modeller i praksis Jeg kan sætte en tekst/opgave ind i en større sammenhæng Jeg kan få gode idéer til løsningsforslag og arbejdsmetoder Jeg kan give konstruktiv feedback Jeg kan planlægge og disponere min tid I meget høj grad I rimelig høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke 21

22 Bilag 7 - Evaluering af undervisningen i de enkelte fag Tag stilling til følgende udsagn: Formålet med undervisningen i de enkelte timer er klart for mig Jeg oplever, at fagets emner og det stof, vi arbejder med, giver mening Fagets stof har en passende sværhedsgrad Fagets undervisningsmaterialer er tilfredsstillende Tilrettelæggelsen af undervisningen giver mig mulighed for at deltage aktivt Der er en passende mængde klasseundervisning Der er en passende mængde gruppearbejde Der er en passende mængde individuelt arbejde Der er en passende variation i brugen af de forskellige arbejdsformer Der er et godt klima mellem eleverne i klassen Der er et godt klima mellem lærer og elever Jeg har mulighed for at have indflydelse på undervisningen Jeg er tilfreds med mit faglige og personlige udbytte af undervisningen Jeg er tilfreds med min egen forberedelse til undervisningen Jeg er tilfreds med min egen indsats i undervisningen Jeg er tilfreds med mine klassekammeraters indsats i undervisningen I meget høj grad I rimelig høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke 22

23 Bilag 8 - Evaluering af grundforløbet Tag stilling til følgende udsagn: Jeg har oplevet et skifte i overgangen fra folkeskoleelev til gymnasieelev under grundforløbet Grundforløbets temaforløb har været spændende og relevante at arbejde med Der har været en god sammenhæng mellem de forskellige fag i grundforløbets temaforløb Jeg har lært at anvende viden og metoder fra forskellige fag i et projekt Mængden af projektarbejde har været passende i de enkelte temaforløb Jeg har lært rapportskrivning I meget høj grad I rimelig høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Jeg har lært præsentationsteknik Jeg er blevet introduceret til nye studie- og arbejdsmetoder under grundforløbet Under grundforløbet har jeg lært at anvende nye studie- og arbejdsmetoder Under grundforløbet har jeg lært at forholde mig kritisk til mit eget arbejde Grundforløbet har gjort mig opmærksom på min egen læringsstil Jeg oplever, at min læringsstil er blevet tilgodeset under grundforløbet Jeg har lært at opsøge viden på en systematisk måde Jeg har lært at forholde mig kritisk til de kilder, hvor jeg søger viden Grundforløbet har givet mig et overblik over uddannelsens fag Under grundforløbet har jeg opnået viden om de enkelte fags indhold og metoder 23

24 Jeg oplever, at mine lærere har samarbejdet om undervisningen Jeg oplever, at der er et godt læringsmiljø i min klasse Nævn 3 ting, der har været godt ved grundforløbet: Nævn 3 ting, der kunne gøres bedre under grundforløbet: 24

25 Bilag 9 - Undervisningsbeskrivelse (Skabelonen er tilgængelig på Fronter) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, august-september, december-januar samt skoleår, fx 06/07 institutionens/skolens navn Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk/gif/fagpakke hhx/hf+ Fagbetegnelsen, jf. bekendtgørelse, samt niveau A/B/C Navn(e) Den benyttede holdbetegnelse Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 En overordnet betegnelse for undervisningsforløb 1 Titel 2 25

26 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Indhold En overordnet titel for undervisningsforløbet Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Omfang Særlige fokuspunkter Anvendt uddannelsestid Kompetencer, læreplanens mål, progression Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 26

27 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 2 Indhold En overordnet titel for undervisningsforløbet Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Omfang Særlige fokuspunkter Anvendt uddannelsestid Kompetencer, læreplanens mål, progression Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 27

28 Bilag 10 - Evaluering af studieområdet i grundforløbet på htx Studieområdet i grundforløbet afsluttes med en intern mundtlig prøve på baggrund af eksaminandens prøvemappe. Formål Formålet er en kontrol af, i hvor høj grad eleven har nået studieområdets mål i form af beherskelsen af de beskrevne kompetencer, som er udviklet gennem grundforløbet. Prøvemappen Til prøvemappen udvælger eleven fra en oversigt de emner (tekster, slides, produkter m.m.), som skal danne udgangspunkt for prøven/evalueringen. Emneoversigt efteråret 2005 fremgår af næste side. Prøvemappen skal bredt omfatte arbejder inden for og på tværs af naturvidenskabelige, teknologiske og samfundsfaglige områder og vise en varieret brug af metoder, der bredt dækker de faglige mål. Der skal udarbejdes en forside til mappen med titel, navn og klasse. Desuden skal der vedlægges en indholdsfortegnelse samt resumeer til de enkelte emner. I forlængelse af resumeerne skal eleverne desuden skrive om egne refleksioner/overvejelser over den udviklingsproces, som han/hun gennemgår. Eleven får udleveret fire tilbudsmapper til arkivering af valgt materiale. Prøvemappen afleveres i 3 eksemplarer 1 eksemplar til lærer, 1 eksemplar til censor og 1 eksemplar til administrationskontoret. Afholdelse af eksaminationen Eksaminationen tager udgangspunkt i elevens præsentation og fremlæggelse af prøvemappens indhold suppleret med uddybende spørgsmål fra læreren og eksaminator. Prøven/evalueringen er individuel og varer 20 minutter. Der er ingen forberedelse. Eksaminationen/evalueringen forestås af en lærer og en intern censor. Bedømmelseskriterier Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præsentation lever op til studieområdets mål. Der lægges vægt på elevernes evne til at: - begrunde sit valg af arbejder til brug for prøven - redegøre for faglige problemstillinger, herunder anvendelse af faglige metoder - redegøre for sin faglige udvikling i løbet af studieområdet, herunder brug af varierende arbejdsformer og studiemetoder - strukturere og formidle viden skriftligt og mundtligt Der gives en karakter ud fra en helhedsbedømmelse af eksaminandens prøvemappe og den mundtlige præstation. Karakteren indgår i grundlaget for afgivelse af standpunktskarakteren i de fag, der indgår i prøven. 28

29 Emner til prøvemappe på grundforløbet efteråret 2005, htx Kemi Præsentation af Chem Sketch - herunder viden om atomer og molekyler Engelsk Man and the Machine: Tværfagligt plakatprojekt (samfundsfag, teknologihistorie, dansk og engelsk) PowerPoint præsentation af bilmærke og reklameanalyse Biologi Brugsanvisning til Håndvægte Teknologi Problemtræ fra henholdsvis projekt Sundhed og Hjælpemidler til ældre og handicappede Matematik Uligheder: Opg 61c) side 64 (1. og 2. gangs aflevering m/u MathCAD) Samfundsfag Politisk kørekort Power point præsentation af de politiske partier Valgmaterialer Fysik Energi- det naturvidenskabelige eksperiment, PowerP mv Laboratorie øvelse Dansk Novelleanalyse/ondskabstema: analyseopgaven om Appelsiner Menneske og maskine: Tværfagligt plakatprojekt Sprog: tværfagligt projekt med brugsvejledning til håndvægte og teksten til folder om spiseforstyrrelser Argumentation: e-learningsopgaven med analyse af Angsten for det ukendte Komm./IT Regneark og grafisk præsentation Powerpoint Søgninger på nettet Grafisk manipulation af billeder i GIMP Kommunikations modeller 29

30 Bilag 11 - Afsluttende evaluering af studieområdet i studieretningsforløbet på htx Grindsted Erhvervsskole Studieområdet i studieretningsforløbet afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af eksaminandens præsentationsportfolio dvs. udvalgte arbejder. Formål Præsentationsportfolien skal dokumentere, i hvor høj grad eleven har nået de kompetencemål, der gælder for faget, og præsentationsportfolien er desuden udgangspunkt for den mundtlige eksamination og en del af grundlaget for karakteren i studieområdet. Præsentationsportfolien de udvalgte arbejder Til præsentationsportfolien udvælger eleven arbejder, som eleven har arbejdet med på 2. og 3. år. Præsentationsportfolien skal indeholde arbejder lige fra afslutningen af grundforløbet til afslutningen af studieretningsforløbet. Omfanget svarer til 80 timers uddannelsestid. Arbejderne skal udvælges i henhold til kriterier, som er udmeldt af læreren, og som er rettet mod den afsluttende evaluering/eksamen. Arbejderne skal repræsentere en varieret brug af forskellige metoder og skal yderligere omhandle faglige emner fra de fag, som indgår i studieområdet: matematik B, fysik B, kemi B, teknologihistorie C, teknologi B, teknik A, engelsk B samt dansk A. Der skal udarbejdes en forside til mappen med titel, navn, klasse samt årstal. Desuden skal der vedlægges en indholdsfortegnelse samt resumeer til de enkelte udvalgte arbejder. I forlængelse af resumeerne skal eleverne desuden skrive om egne refleksioner/overvejelser over den udviklingsproces, som han/hun gennemgår. Eleven får udleveret fire tilbudsmapper til arkivering af valgt materiale. Prøvemappen afleveres i 3 eksemplarer senest en uge inden eksamensperiodens påbegyndelse 1 eksemplar til lærer, 1 eksemplar til censor og 1 eksemplar til kontoret. Afholdelse af eksaminationen Eksaminationen tager udgangspunkt i elevens præsentation og fremlæggelse af præsentationsportfoliens indhold suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Censor kan inddrages i eksaminationen. Eksamen/evalueringen er individuel og varer 30 minutter. Der er ingen forberedelse. prøven må eksaminanden kun medbringe sine udvalgte arbejder. Eksaminationen/evalueringen afholdes xxxxx. Der er en lærer og ekstern censor tilstede. Bedømmelseskriterier Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præsentation lever op til de faglige mål. Der lægges vægt på eksaminandens evne til at: - søge, vurdere og vælge information - analysere, fortolke, vurdere og perspektivere grundlaget for de arbejde, der indgår i eksaminandens udvalgte arbejder - kombinere viden og metoder fra forskellige fag - vælge og anvende formidlingsform - reflektere over sin egen arbejdsproces 30

31 - administrere egen arbejdsindsats og tid - overholde formelle krav om dokumentation Der gives en karakter ud fra en helhedsbedømmelse af eksaminandens udvalgte arbejder og den mundtlige præstation. Emner til præsentationsportfolien, htx - Grindsted Erhvervsskole Kemi B Engelsk B Teknologi B Matematik B Teknologihistorie C Fysik B Dansk A Teknik A 31

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3C. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3C. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3C IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Undervisningsforløb 4 2. Pædagogiske fokuspunkter 5 3. Tilrettelæggelse af undervisningen 6 4. Løbende evaluering 6 2 Indledning

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Evalueringsstrategi og eksamensplan

Evalueringsstrategi og eksamensplan hhx-uddannelsen 2015-2016 Evalueringsstrategi og eksamensplan Indhold Intern evalueringsstrategi... 3 1. Evaluering af den enkelte elev... 3 Faglige kompetencer... 3 Almene og personlige kompetencer...

Læs mere

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet Nyhedsbrev om studieområdet på htx Tema: Prøven i studieområdet Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen April 2011 1 Hvorfor dette nyhedsbrev? I juni 2010 kom der som bekendt en ny læreplan for studieområdet.

Læs mere

Studieplan Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole

Studieplan Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole 2008-2011 1 Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i 2. til 6. semester i din klasse (fra afslutningen af grundforløbet

Læs mere

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation Studieplan for HHX Medier & Kommunikation HHX Medier & Kommunikation giver dig værktøjer til at håndtere de store mængder af information og den mediejungle, du dagligt møder både i virksomheden og i verden

Læs mere

Studieplan. Forårssemesteret 2014. For hh1a IBC Handelsgymnasiet Aabenraa

Studieplan. Forårssemesteret 2014. For hh1a IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Studieplan Forårssemesteret 2014 For hh1a IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Undervisningsforløb... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 5 4. Tilrettelæggelse af undervisningen...

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Indledning Studieplanen for Marketing studieretningen skal være medvirkende til, at der er sammenhæng og kontinuitet i undervisningen samt sikre,

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16 Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16 IBC s evalueringsplan for hhx-uddannelsen er udarbejdet på baggrund af nedenstående bekendtgørelser: LBK nr. 691 Bekendtgørelse om uddannelsen til

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

Overordnet Studieplan

Overordnet Studieplan Overordnet Studieplan 1. Introduktion til hf-studieplanen for VUC Vestsjælland Nord. Hf-studie-planen for VUC Vestsjælland Nord beskriver, hvorledes vi her på stedet løbende planlægger, gennemfører og

Læs mere

Karaktergennemsnit - HHX

Karaktergennemsnit - HHX Karaktergennemsnit HHX 2012 20 2014 2015 Tradium Tradium Tradium Tradium Fag Evalueringsform Karaktertype hhx hhx hhx hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter 6, 318 6,2 (6,4) 270 5 6, 6 Årskarakter 6,5

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster Eksamensresultatgennemsnit fordelt på uddannelse og institution samt karaktergennemsnit fordelt på fag og evalueringsform for årets dimittender 2011 inden for hver uddannelse og institution. Der er alene

Læs mere

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i Evalueringsplan AGs evalueringsplan forholder sig til STX-bekendtgørelsens 131-139. Den omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Uddannelsescenter

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH2I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH2I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH2I IBC Handelsgymnasiet Indledning Denne studieplan beskriver den overordnede plan for undervisningen i din klasse med den studieretning du og dine klassekammerater har valgt. Studieplanen

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Birthe Fog Bern Fagkonsulent i Studieområdet og Kommunikation/IT FAQs om prøve i Studieområdet (SO) på htx

Birthe Fog Bern Fagkonsulent i Studieområdet og Kommunikation/IT FAQs om prøve i Studieområdet (SO) på htx FAQs om prøve i Studieområdet (SO) på htx Senest opdateret: september 2013 Svarene i FAQs om prøve i studieområdet har karakter af råd og vink fra fagkonsulenten, og er baseret på læreplanen og eksamensbekendtgørelsen.

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet HHX Kolding. Evalueringsplan

IBC Handelsgymnasiet HHX Kolding. Evalueringsplan IBC Handelsgymnasiet Kolding Indholdsfortegnelse for 1...4 Den løbende evaluering...4 Den afsluttende evaluering...6 Årsprøver/eksamen...6 for 2...8 Den løbende evaluering...8 Den afsluttende evaluering...10

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Evalueringsplan for HHX

Evalueringsplan for HHX Evalueringsplan for HHX Evalueringsplanen beskriver, hvordan Handelsgymnasiet Ribe gennemfører både den løbende evaluering af den enkelte elev og en evaluering af planlægningen og gennemførslen af undervisningen

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Studieplan For H1B GHS 2010/11

Studieplan For H1B GHS 2010/11 Studieplan For H1B GHS 2010/11 1 2010/11 H1B Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i H1B. Den indeholder elementer, som rækker længere frem end til afslutningen af grundforløbet,

Læs mere

DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN HHX STUDIEPLAN

DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN HHX STUDIEPLAN DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN HHX STUDIEPLAN 2017-2020 Indhold 1. HHX struktur... 2 2. HHX fag... 4 3. Fag fordelt på årgange... 6 4. Studieområdet... 8 5. Øvrige flerfaglige opgaver... 10 6. Progression

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse. Kapitel 1 Definitioner

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse. Kapitel 1 Definitioner Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse I medfør af 21 og 27 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skoleår 2011/12, termin maj-juni Campus Vejle HHX Erhvervscase

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2017-2018 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr institution og uddannelse 2014 Struer Statsgymnasium Fag Evalueringsform Karaktertype stx hf hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter,4 (,)

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2015-2016 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Team 1

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Team 1 Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet... 5

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2E Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2E Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2E Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år.4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø og

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A Indholdsfortegnelse 1. Klassen..3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet.5 4. Tilrettelæggelse

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

Indholdsfortegnelse: BHES STUDIEPLAN FOR ERHVERVSGYMNASIET/31.aug.2007

Indholdsfortegnelse: BHES STUDIEPLAN FOR ERHVERVSGYMNASIET/31.aug.2007 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Skolens mål, værdier og udvikling 3. Organisering af lærerteam og samarbejde 4. Uddannelsestid og elevtid 5. Grundforløbet 6. Obligatoriske fag, studieretningsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: december 2010 HTX

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Eksamen og eksamensbilag. 24 timers forberedelse KS-EP 3 timers og 24 timers forberedelse

Eksamen og eksamensbilag. 24 timers forberedelse KS-EP 3 timers og 24 timers forberedelse Eksamen og eksamensbilag 24 timers forberedelse KS-EP 3 timers og 24 timers forberedelse Prøveform i stx Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af et ukendt prøvemateriale af 10-15 normalsiders omfang,

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, august-september,

Læs mere

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014, forår 2012 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen - Valby Uddannelse og niveau Lærer(e)

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 for HH3b Team 2

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 for HH3b Team 2 Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 for HH3b Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på htx Studieområdet på htx og hhx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Beskrivelse af det flerfaglige undervisningsforløb (1 skema for hvert fag)

Beskrivelse af det flerfaglige undervisningsforløb (1 skema for hvert fag) Undervisningsbeskrivelse for flerfaglige forløb Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2016 Institution Uddannelse Titel for flerfaglig forløb Fag i det flerfaglige

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

Bilag 18. It A hhx, juni 2010. 1. Identitet og formål

Bilag 18. It A hhx, juni 2010. 1. Identitet og formål Bilag 18 It A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet It er et samfundsvidenskabeligt fag med berøringsflader til teknologiske fagområder. Faget giver viden inden for databehandlingsteknologier

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Aabenraa. Studieplan 1. år. Skoleåret 2016/17 1b. Team 1

IBC Handelsgymnasiet Aabenraa. Studieplan 1. år. Skoleåret 2016/17 1b. Team 1 Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 1b Indholdsfortegnelse 1. Klassen 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet 5 4. Tilrettelæggelse

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2015 Institution HTX Vibenhus - Københavns Tekniske Gymnasium

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen

Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen Bekendtgørelse nr. 1344 af 15. december 2004 Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen) I medfør af 12, stk. 3 og 5, 14, stk. 2, 17, stk. 2, 18, stk. 2, 20, 27, 28,

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb (60 AT = 48 lektioner a 75 min.

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb (60 AT = 48 lektioner a 75 min. Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret januar 2017 juni 2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Erhvervscase (Studieområdets

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2008/2009 Jan Clausen Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........4 Struktur på faget innovation C.6 Evaluering 8 Kilder...8 2 Indledning Hvorfor priorieteres

Læs mere

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx 50. Kursets leder sikrer fordeling af de afsatte ressourcer til at stille skriftlige opgaver og til at evaluere kursisternes skriftlige arbejde. Lederen kan som led heri tilgodese oprettelse af vidensbanker

Læs mere

Birthe Fog Bern Fagkonsulent i Studieområdet og Kommunikation/IT FAQs om prøve i Studieområdet (SO) på htx

Birthe Fog Bern Fagkonsulent i Studieområdet og Kommunikation/IT FAQs om prøve i Studieområdet (SO) på htx FAQs om prøve i Studieområdet (SO) på htx Senest opdateret: september 2015 Svarene i FAQs om prøve i studieområdet har karakter af råd og vink, og er baseret på læreplanen og eksamensbekendtgørelsen. Vil

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

International økonomi A hhx, juni 2010

International økonomi A hhx, juni 2010 Bilag 16 International økonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt,

Læs mere

Fysik B stx, juni 2010

Fysik B stx, juni 2010 Fysik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer af fænomener

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Navn Kevin Blaaberg Petersen adresse 1+2 Titel 3 Innovationsstrategi og entreprenørskab på nationalt plan.

Navn Kevin Blaaberg Petersen  adresse 1+2 Titel 3 Innovationsstrategi og entreprenørskab på nationalt plan. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni,

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Faglig udvikling i praksis

Faglig udvikling i praksis Faglig udvikling i praksis Læreplaner for filosofi i høring forår 2017 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 Program & praktisk 10.00-10.45: Gennemgang af læreplansændringerne

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2017-18 (2.g og 3.g) Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres,

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for 3C

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for 3C Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for 3C Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 7 4. Klassens studiemiljø

Læs mere