FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune 2012-2015"

Transkript

1 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune Sidst opdateret: 1. august 2014

2 Indhold Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold i kontaktforløbet. 3 En fælles modtagelse for Jobcenter og Ydelsescenter... 4 Fleksibelt og individuelt tilrettelagt kontaktforløb... 5 Individuel opfølgning i sygedagpengesager... 6 Tværgående og koordineret sagsbehandling... 7 Virksomhedspraktik op til 13 uger for forsikrede ledige... 8 Ensretning af reglerne for udbetalinger til personer i aktive tilbud... 9 Frihed til frivillighed Færre barrierer for frivillighed Seniorjob i private virksomheder Smart og smidig administration af transportbevillinger og -udbetalinger Skoleområdet Sammenlægning af skoledistrikter Sammenlægning af skoledistrikter til et samlet distrikt årige udskolings- og gymnasieforløb med fokus på hhv. naturvidenskab, humaniora og samfundsfag (STX) klasse et afslutnings- og overgangsår Semesteropdelt afgangseksamen Karakterer i alle fag fra 6. klasse Nye fag nye tider Dagtilbudsområdet Nye pædagogiske læreplaner Social og Sundhedsområdet Informeret samtykke til tandbehandlinger Informeret samtykke til sundhedsplejerskens sundhedssamtaler og undersøgelser på skoler Tilkøb af ledsagelse til beboeres ferieture Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug Forebyggende hjemmebesøg Vederlagsfri fysioterapi Teknik og Miljøområdet Reduceret byggesagsgebyr ved digitale ansøgninger Forenkling af regler om brugerbetaling Fritagelse for myndighedsbehandling jf. naturbeskyttelsesloven Fritagelse for opkrævning af byggesagsgebyr for særlige aktørgrupper

3 Beskæftigelsesområdet Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold i kontaktforløbet Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold i kontaktforløbet Forsøgsperiode Startdato 1. november 2012 Slutdato 31. december 2015 Ledige borgere i Gentofte og Gladsaxe Kommuner gives mulighed for selv at tage del i planlægningen af deres ledighedsforløb ved at de kan vælge, hvordan deres kontakt med Jobcentret skal afvikles. Gentofte og Gladsaxe giver derfor ledige borgere mulighed for at erstatte eller supplere samtalen i Jobcentret med et temamøde efter eget valg. Bekendtgørelse om forsøgsordninger med frikommuneforsøg efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (BEK 215 af 01/03/2012), 5. Forsøget gennemføres desuden i forlængelse af Gentofte og Gladsaxe Kommuners ansøgning Fokus på effekt frem for proces. Besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde 30. april 2012 samt 26. november Mere information om forsøget kan findes på eller på 3

4 En fælles modtagelse for Jobcenter og Ydelsescenter En fælles modtagelse for Jobcenter og Ydelsescenter Forsøgsperiode Startdato 1. april 2012 Slutdato 31. december 2015 Job & Ydelser ønsker at sammenlægge modtagelserne fra henholdsvis Jobcenter og Ydelsescenter, så alle borgerhenvendelser fremadrettet håndteres i samme modtagelse. Dermed videreføres målsætningen om én indgang på beskæftigelsesområdet, som også var tanken bag oprettelsen af jobcentrene. Bekendtgørelse om forsøgsordninger med frikommuneforsøg efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (BEK 215 af 01/03/2012), 2 (Organisering) Besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde 30. april 2012 samt 26. november

5 Fleksibelt og individuelt tilrettelagt kontaktforløb Fleksibelt og individuelt tilrettelagt kontaktforløb Forsøgsperiode Startdato 1. november 2012 Slutdato 31. december 2015 Jobcenter Gentofte ønsker at tilrettelægge forløbet efter, hvornår der sker (afgørende) udvikling i borgerens sag. Det vil betyde, at der ses bort fra den rettidighed der styres efter i landets øvrige jobcentre, og i perioder vil der være flere samtaler i sagen, mens der i andre perioder vil være færre. Forsøget gennemføres med udgangspunkt i Bekendtgørelse om forsøgsordninger med frikommuneforsøg efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (BEK 215 af 01/03/2012), 5-6 vedrørende kontaktforløb. Forsøget udføres desuden i forlængelse af Gentoftes og Gladsaxes ansøgning Fokus på effekt frem for proces. Besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde 30. april 2012 samt 26. november

6 Individuel opfølgning i sygedagpengesager Individuel opfølgning i sygedagpengesager Forsøgsperiode Startdato 1. november 2012 Slutdato 31. december 2015 Jobcenter Gentofte ønsker at tilrettelægge sygedagpengeforløbene efter individuel hensyntagen til borgerens sag, hvorfor følges op på sagen, når det er relevant i forhold til sygdommen og når der er nye oplysninger i sagen, som skal drøftes med borger/arbejdsgiver. Det er samtidig en intention med forsøget, at der tidligere end det i dag er gældende praksis, tages skridt til at udfylde ressourceplanen Bekendtgørelse om forsøgsordninger med frikommuneforsøg efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (BEK 215 af 01/03/2012), Forsøget gennemføres desuden i forlængelse af Gentofte og Gladsaxes ansøgning Fokus på effekt frem for proces i sygedagpengesager samt ansøgningen Barrierer for en helhedsorienteret indsats i sygedagpengesager. Besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde 30. april 2012 samt 26. november

7 Tværgående og koordineret sagsbehandling Tværgående og koordineret sagsbehandling Forsøgsperiode Startdato 1. november 2012 Slutdato 31. december 2015 Jobcenter Gentofte ønsker at effektivisere opfølgningen ved at lade andre forvaltningsenheders opfølgning indgå i borgerens opfølgningsplan i det omfang det er mere meningsfuldt og effektivt. Det betyder, at sagsbehandlingen i andre enheder kan indgå som led i Jobcentres kontaktforløb med borgeren. Bekendtgørelse om forsøgsordninger med frikommuneforsøg efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (BEK 215 af 01/03/2012), 2, 5-6 (Område: Organisering og Individuelt kontaktforløb). Forsøget gennemføres desuden i forlængelse af Gentofte og Gladsaxe Kommuners ansøgning Barrierer for en helhedsorienteret indsats. Besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde 30. april 2012 samt 26. november

8 Virksomhedspraktik op til 13 uger for forsikrede ledige Virksomhedspraktik op til 13 uger for forsikrede ledige Forsøgsperiode Startdato 1. november 2012 Slutdato 31. december 2015 Ledige medlemmer af en a-kasse (forsikrede ledige) vil fremover i særlige tilfælde få godkendt en virksomhedspraktik i op til 13 uger mod 4 uger i øvrige kommuner. Den udvidede mulighed gælder for de ledige, der ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud. Bekendtgørelse om forsøgsordninger med frikommuneforsøg efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (BEK 215 af 01/03/2012), 10 (Tilbud) Besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde 30. april 2012 samt 26. november

9 Ensretning af reglerne for udbetalinger til personer i aktive tilbud Ensretning af reglerne for udbetalinger til personer i aktive tilbud Forsøgsperiode Startdato 1. september 2013 Slutdato 31. december 2015 Med forsøget sidestilles borgere omfattet af integrationsloven med borgere på kontanthjælp således, at de får lige mulighed for at få befordringsgodtgørelse, når de eksempelvis er i virksomhedspraktik. Den trangsvurdering, der ellers er gældende for integrationsborgere, fjernes således med dette forsøg. Tilsvarende fjernes trangsvurderingen for integrationsborgere, der søger om økonomisk tilskud til hjælpemidler. Forsøget er et kopiforsøg, baseret på en ansøgning fra Vejle, der er godkendt i 3. ansøgningsrunde. Forsøget er hjemlet i lov nr af 19/12/2012, 1, stk. 1. Forsøget indebærer undtagelse fra Integrationslovens 23F, herunder særligt reglerne omkring dækning af udgifter til transport, værktøj, arbejdsredskaber og arbejdsbeklædning. Kopiforsøget er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune mandag den 24. maj

10 Frihed til frivillighed Frihed til frivillighed Forsøgsperiode Startdato 1. august 2012 Slutdato 31. december 2015 Gentofte Kommune ønsker at give borgere på overførselsindkomster større frihed, så de kan påtage sig et frivilligt arbejde uden, at de bliver trukket i deres overførselsindkomst. Det giver os mulighed for at gøre borgerne opmærksomme på mulighederne for frivilligt arbejde som en del af deres kompetenceudvikling. Og at styrke kommunens generelle indsats på frivillighedsområdet, idet flere borgere får mulighed for at være frivillige. Vi forventer, at arbejdsløse vil udvikle deres kompetencer gennem frivilligt arbejde. Forsøget indebærer undtagelse Det er følgende lovgivning og praksis der ønskes fritagelse fra: For dagpengemodtagere: Bekendtgørelse nr af 11. december 2009 om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv. Vejledning nr. 123 af 11. december 2009 til bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv. For efterlønsmodtagere: 26 i bekendtgørelse nr af 28. december 2011 om fleksibel efterløn. Heraf fremgår, at nedsættelsen af efterlønnen for ulønnet arbejde følger principperne i reglerne om ulønnet arbejde på dagpengeområdet. Bekendtgørelsen og vejledningen, der er nævnt ovenfor under afsnittet om dagpengemodtagere. For kontanthjælpsmodtagere: Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen er det gældende praksis, at kontakthjælpsmodtageres mulighed for at udføre frivilligt arbejde uden, at der samtidig sker nedsættelse i kontanthjælpen, bestemmes efter principperne på dagpengeområdet. Der findes ikke en egentlig lov eller vejledning om dette på kontantlønsområdet. Gentofte Kommune søger om at blive undtaget fra ovennævnte praksis. Kopiforsøget er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune mandag den 30. april

11 Færre barrierer for frivillighed Færre barrierer for frivillighed (fælles forsøgstema) Forsøgsperiode Startdato 1. september 2013 Slutdato 31. december 2015 Det ønskes med dette forsøg, at der gives mulighed for at dagpengemodtagere, efterlønsmodtagere mv. kan være aktive uden, at det sker i regi af en forening, organisation eller lignende. Der kan f.eks. være tale om en offentlig virksomhed; et plejehjem, værested for socialt udsatte m.v. Forsøget ligger i forlængelse af den tidligere ansøgning Frihed til frivillighed. Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner 7 c. Til frivillige foreninger, organisationer og lignende tilføjes offentlige virksomheder. Hjemlen er givet i Lov om ændring af lov om frikommuner (yderligere forsøgsmuligheder for frikommunerne) (Lov nr. 648 af 12/6/2013), 1, pkt Forsøget er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune mandag den 24. maj

12 Seniorjob i private virksomheder Seniorjob i private virksomheder (fælles forsøgstema) Forsøgsperiode Startdato 1. august 2013 Slutdato 31. december 2015 Som supplement til kommunens forpligtigelse til at ansætte ledige i seniorjob får den ledige tilsvarende mulighed for at få ansættelse på det private arbejdsmarked. Muligheden er frivillig for såvel virksomhed som den ledige borger. Virksomheden modtager det årlige statstilskud på ca. kr pr. fuldtidsansat. Merbeskæftigelseskravene skal være opfyldt som i andre former for løntilskudsansættelse. Lov om ændring af lov om frikommuner (yderligere forsøgsmuligheder for frikommunerne) (Lov nr. 648 af 12/6/2013) Forsøget er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune mandag den 24. maj

13 Smart og smidig administration af transportbevillinger og -udbetalinger Smart og smidig administration af transportbevillinger og -udbetalinger Forsøgsperiode Startdato 1. december 2013 Slutdato 31. december 2015 Der udvikles en forenklet arbejdsgang i forbindelse med udbetaling af befordringsgodtgørelse til borgere i virksomhedspraktik, både for sagsbehandlere og borgere. Det betyder konkret, at der på et uddannelsesforløb kun skal foretages indberetning ved forløbets start, frem for månedligt, som reglerne er efter almindeligt gældende regler. I det omfang der sker relevante ændringer i borgerens situation, udarbejdes ny indberetning. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 82 Bek. 865 af om aktiv beskæftigelsesindsats 87 stk Forsøget er et kopiforsøg af Vejles frikommuneforsøg. Besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde 17. december

14 Skoleområdet Sammenlægning af skoledistrikter Sammenlægning af skoledistrikter Forsøgsperiode Startdato 1. januar 2013 Slutdato 1. december 2013 Skoledistrikterne i Gentofte Kommune sammenlægges i 2 store skoledistrikter, med henblik på at forbedre mulighederne for frit valg for skolesøgende børn og samtidig optimere kapacitetsudnyttelsen. Folkeskolelovens 55, stk. 1, Besluttet på Kommunalbestyrelsens møde d. 27. august 2012 og godkendt af Undervisningsministeriet i brev d. 13. september 2012 Der er i forbindelse med forsøget udarbejdet en ny styrelsesvedtægt for Gentofte Kommunes folkeskolevæsen: 0og%20Børn/Skole%20og%20uddannelse/Skolestart/Vedtægt%20for %20styrelsen%20af%20Gentofte%20Kommunes%20folkeskolevæse n%20pr%20januar% ashx Sammenlægning af skoledistrikter til et samlet distrikt 14

15 Sammenlægning af skoledistrikter Forsøgsperiode Startdato 1. december 2013 Slutdato 1. august 2015 Skoledistrikterne i Gentofte Kommune sammenlægges i et samlet stort skoledistrikt, med henblik på at forbedre mulighederne for frit valg for skolesøgende børn og samtidig optimere kapacitetsudnyttelsen. Folkeskolelovens 55, stk. 1, Besluttet på Kommunalbestyrelsens møde d. 26. august 2013 og godkendt af Undervisningsministeriet i brev d. 3. april 2013 Der er i forbindelse med forsøget udarbejdet en ny styrelsesvedtægt for Gentofte Kommunes folkeskolevæsen. Vedtægten gøres tilgængelig på hjemmesiden d. 1. december 2013, når forsøget træder i kraft. 15

16 5-årige udskolings- og gymnasieforløb med fokus på hhv. naturvidenskab, humaniora og samfundsfag (STX) 5 årige udskolings og ungdomsuddannelsesforløb Forsøgsperiode Startdato Slutdato Gentofte Kommune ønsker nye udskolingsforløb, der forbedrer og øger sammenhængen mellem udskolingen og ungdomsuddannelser. Gentofte Kommune iværksætter tre 5-årige udskolings- og gymnasieforløb med fokus på hhv. Naturvidenskab (Ordrup Skole og Gymnasium og Hellerup Skole og Gl. Hellerup Gymnasium Samfundsvidenskab, filosofi og innovation (Skovgård Skole og Øregård Gymnasium) Vi forventer at få flere unge til at begynde på og fuldføre en ungdomsuddannelse ved at tilbyde dem en bredere vifte af udskolingsforløb, så det vil være nemmere for dem at få matchet deres interesser og motivere dem til at begynde på en ungdomsuddannelse. Kommunerne har i denne forbindelse fået dispensation fra folkeskolelovens 5, om fagrække, 9 om valgfag, 14 om folkeskolens afgangsprøver, 16 om timetal, 25 om holddannelse, 28 om lærerkvalifikationer, jf. herved frikommunelovens 8, og 36, stk. 2, om skoledistrikter. Besluttet på Kommunalbestyrelsens møde d. 27. august 2012 og godkendt af Undervisningsministeriet i brev d. 28. juni 2013 Ultimo 2013 udarbejdes kommunikationsmateriale til de tre projekter. Primo 2014 udarbejdes endeligt evalueringsdesign til de enkelte projekter. 16

17 9. klasse et afslutnings- og overgangsår 9. klasse et afslutnings og overgangsår til ungdomsuddannelse Forsøgsperiode Startdato 1. august 2013 Slutdato 31. december 2015 (2016) Gentofte Kommune ønsker at ændre indholdet i 9. klasse, så 1. halvår bruges på at afslutte fagene - dvs. med afgangsprøver i december og januar. Samtidig ønskes en bredere sammenhæng i prøverne, så de afspejler den sammenhæng og det faglige samspil, som vi ønsker at give eleverne med i deres videre lærings- og uddannelsesforløb. Det giver os mulighed for at bruge 2. halvår til rådgivning og valg af ungdomsuddannelse og kvalificering hertil fagligt, socialt, personligt og sundhedsmæssigt. Vi forventer, at der bliver en bedre sammenhæng i afgangsprøverne i forhold til elevernes videre lærings og uddannelsesforløb. Konkret: Skovgårdsskolen afslutter 9. klasses Fysik/Kemi efter første halvår - med faglig opfriskning i løbet af 2. halvår Folkeskolelovens 14 om prøver, 16 om undervisningstimetal og 28 om undervisningskvalifikationer. Besluttet på Kommunalbestyrelsens møde d. 27. august 2012 og godkendt af Undervisningsministeriet i brev d. 4. april

18 Semesteropdelt afgangseksamen Semesteropdelt afgangseksamen fra folkeskolen Forsøgsperiode Startdato 1. august 2013 Slutdato 31. december 2015 (2016) Gentofte Kommune ønsker at give elever med særlige behov i klasse mulighed for at gå til afgangsprøve over en periode end i dag - altså for hvert semester. Det giver os mulighed for at afvikle folkeskolens afgangsprøve over op til to skoleår for elever med særlige behov. Således kan vi give elever, som det kan være en intellektuel, personlig eller social udfordring for at skulle aflægge flere afgangsprøver inden for kort tid ved afslutningen af 9. klasse, bedre vilkår for at afvikle afgangsprøverne. Konkret: En gruppe elever fra Søgårdsskolen vil aflægge afgangsprøve i flere fag og med bedre resultat og at de får bedre muligheder for og tid til at udvikle alle deres kompetencer. Besluttet på Kommunalbestyrelsens møde d. 27. august 2012 og godkendt af Undervisningsministeriet i brev d. 13. juni

19 Karakterer i alle fag fra 6. klasse Karakterer i alle fag fra 6. kl. Forsøgsperiode Startdato 1. august 2013 Slutdato 31. december 2015 (2016) Gentofte Kommune ønsker at forbedre lærernes mulighed for at evaluere og give karakterer. Evaluering og karakterer er lærerne og elevernes værktøj til at sætte mål og lave handlingsplaner. Vi ønsker mulighed for, at lærerne giver karakterer i alle fag fra 6. klasse. Det giver os mulighed for at udvikle samarbejdet med forældrene i forhold til opstillede mål og resultater gennem samtaler om og med eleven og elevens forældre. Fokus på den enkelte elevs potentialer, læringsmål og motivation styrker elevens læring og trivsel. Konkrete forsøg: Tranegård: Starter op fra 1. august i sammenhæng med gennembruddet for Individuelle læringsmål (og Fremtidens Elevplan) evt. bliver vurderingsskalaen 5 trin. Folkeskolelovens 55, stk maj

20 Nye fag nye tider Nye fag nye tider Forsøgsperiode Startdato 1. august 2013 Slutdato 31. december 2015.(2016) Gentofte Kommune ønsker at tilbyde klasse en tidssvarende og sammenhængende undervisning, hvor fag og timer nytænkes, så eleverne oplever en større grad af relevans og sammenhæng både i undervisningen og i forhold til deres valg af videre uddannelse. Det giver os mulighed for at afvige fra ministeriets timefordeling, så fag kan placeres på andre år, i andre blokke og med andet timetal end angivet i ministeriets timefordelingsplan. Fx at lægge fag sammen fx: Historie, kristendom, samfundsfag sammenlagt til ét nyt fag på klassetrin Biologi, geografi og fysik/kemi til ét nyt fag naturfag på klassetrin Idræt og hjemmekundskab sammenlagt til ét nyt fag sundhed på 6. klassetrin Idræt og biologi sammenlagt til ét nyt fag sundhed på 7. klassetrin Billedkunst, håndarbejde og sløjd sammenlagt til ét nyt fag design og kreativitet At oprette nye fag fx: Erhvervsrettet praktisk fag på klassetrin Vi forventer, at eleverne oplever større grad af relevans og sammenhæng i undervisningen og i forhold tilvalg af videre uddannelse. Konkrete forsøg Skovgårdsskolen Huma nyt fag i 8. klasse (med fokus på faglighed, kreativitet, innovation og medborgerskab). Forløbet hænger sammen med et 5- årige samarbejde med Øregård. Maglegårdsskolen: Samlæsning af geografi, biologi og fysik/kemi som fælles naturfag for klasse. Hellerup Skole: Sammenlægning af biologi, geografi og fysik/kemi til Naturium for 7. 20

21 9. klasse. Tranegård: Flytte timer i natur-teknik fra indskolingen til mellemtrin (fra 2 til 3 ugentlige timer i natur-teknik) og udskolingen (fra 2 til 3 geografitimer i 8. klasse). I indskolingen introduktion til natur-teknik via naturtimer i GFO en. Munkegård: Tysk fransk efter 6. kl. Folkeskolelovens 55, stk.1 ( 55. For at fremme forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde eller for at bevare små skoler kan børne- og undervisningsministeren fravige lovens bestemmelser, bortset fra kapitel 1 og kapitel 4, jf. dog stk. 2.) Godkendt Af UVM Ultimo 2013/primo 2014 udarbejdes endeligt evalueringsdesign til de enkelte projekter. 21

22 Dagtilbudsområdet Nye pædagogiske læreplaner Nye pædagogiske læreplaner Forsøgsperiode Startdato Slutdato Læreplanerne ændres fra de nuværende seks læreplanstemaer til de tre kompetencespor, der er kendetegnet for Gentofte Kommunes indsats på 0-18 års området. De tre kompetencespor er: sociale og personlige kompetencer, sundhed og læring. Med frikommuneforsøget vil Gentofte Kommune gå fra en beskrivende og indsatsorienteret læreplan til en resultatorienteret læreplan. Dagtilbudsloven 8 Børne- og Skole udvalget blev orienteret om det nye koncept i juni

23 Social og Sundhedsområdet Informeret samtykke til tandbehandlinger Informeret samtykke til tandbehandlinger Forsøgsperiode Startdato 1. januar 2014 Slutdato 31. december 2015 Gentofte Kommune kan på baggrund af et generelt udtrykkeligt samtykke, som hviler på fyldestgørende generel information af forældrene: foretage flourbehandlinger samt foretage undersøgelser med brug af røntgen i diagnostisk øjemed. Efter frikommunelovens 25, stk. 1, kan ministeren for sundhed og forebyggelse godkende frikommuneforsøg, der i forhold til behandlinger i børnetandplejen, der betragtes som mindre indgribende, fraviger reglerne i 15 og 16 i sundhedsloven om informeret samtykke. Besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde 30. september

24 Informeret samtykke til sundhedsplejerskens sundhedssamtaler og undersøgelser på skoler Informeret samtykke til sundhedsplejerskens sundhedssamtaler og undersøgelser på skoler Forsøgsperiode Startdato 1. januar 2014 Slutdato 31. december 2015 Sundhedsplejen indhenter ét generelt samtykke, fra forældremyndighedsindehaveren for hvert barn til de generelle forebyggende sundhedsydelser i skolealderen. Sundhedsplejens generelle tilbud kan til enhver tid læses på internettet. Efter frikommunelovens 25, stk. 2, kan ministeren for sundhed og forebyggelse godkende frikommuneforsøg, hvorefter 15 og 16 i sundhedsloven kan fraviges i forbindelse med forebyggende sundhedsydelser efter sundhedslovens kapitel 36 til børn og unge i den undervisningspligtige alder. Besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde 30. september

25 Tilkøb af ledsagelse til beboeres ferieture Tilkøb af ledsagelse til beboeres ferieture Forsøgsperiode Startdato 1. november 2013 Slutdato 31. december 2015 Beboere i botilbud får mulighed for at tilkøbe ledsagelse til ferieture, de selv ønsker at arrangere og som de selv betaler for. Det er alene beboere, der i forvejen modtager støtte efter lov om social service 83, der er omfattet af målgruppen. Frikommunelovens 28 (LOV nr. 550 af 18/ jf. lovbekendtgørelse nr af 20/8 2013). Besluttet på kommunalbestyrelsesmøde den 30. april

26 Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug Forsøgsperiode Startdato Slutdato Gentofte Kommune ønsker at fravige Sundhedsloven således, at kommunen kan have kendskab til borgere der er i alkoholbehandling og modtager rådgivning. Dette muliggør opfølgning på behandlingens effekt og tilbud om en mere helhedsorienteret indsats. Endvidere bliver det ikke muligt for leverandører, at fremsendte regninger for ambulant behandling uden, at der er angivet et konkret cpr. nummer som modtager af behandlingen Der gives dispensation fra sundhedslovens 141, stk. 5 Kopiforsøget er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune 29. oktober

27 Forebyggende hjemmebesøg Differentierede muligheder for afvikling af forebyggende hjemmebesøg Forsøgsperiode Startdato 1. januar 2014 Slutdato 31. december 2015 Frikommuneforsøget skal bidrage til en mere fleksibel model for afvikling af forebyggende hjemmebesøg, som tilgodeser borgernes varierede behov for forebyggelsestilbud. Fraviger servicelovens 79 a om forebyggende hjemmebesøg. Ansøgningen imødekommes, da servicelovens 184, stk. 2, giver dispensation til forsøgsordningen. Besluttet på kommunalbestyrelsesmøde d. 16. december

28 Vederlagsfri fysioterapi Vedtægt under udarbejdelse 28

29 Teknik og Miljøområdet Reduceret byggesagsgebyr ved digitale ansøgninger Reduceret byggesagsgebyr ved digitale ansøgninger. Forsøgsperiode Startdato 1. januar 2013 Slutdato 31. december 2015 Det samlede gebyr reduceres med 50 % ved digitale ansøgninger med brug af Min byggetilladelse (Digital Offentlig Byggesag - DOB). Dette gælder for alle byggesager, hvor ansøgning fremsendes fra og med 1. januar En ansøgning betragtes som digital, hvis Gentofte Kommune har modtaget fyldestgørende oplysninger med brug af Min byggetilladelse til at træffe en afgørelse. Frikommunelovens 14 (LOV nr. 550 af 18/06/2012) Besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde 30. april 2012 samt 17. december

30 Forenkling af regler om brugerbetaling (i bek. 463 af 21. maj 2007) for miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug (revideret ansøgning iht. aftale med Miljøstyrelsen) Forenkling af regler om brugerbetaling (i bek. 463 af 21. maj 2007) for miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug (revideret ansøgning iht. aftale med Miljøstyrelsen) Forsøgsperiode Startdato Ultimo februar 2014 Slutdato 31. december 2015 Der indføres faste miljøgebyrer for miljøtilsyn på gebyrpligtige virksomheder gradueret efter virksomhedstype i stedet for den nuværende timebetalingsordning som opkræves ved miljøtilsyn. Standardgebyrer opkræves fremadrettet hos de virksomheder, hvor Gentofte Kommune har været på tilsyn i det indeværende år efter ikrafttrædelse af frikommuneforsøget, dvs. opkrævning sker pr. udført miljøtilsyn. Gentofte Kommune får dermed mere tid til reel sagsbehandling i forbindelse med tilsynene, da administrationen af timeregistreringen falder bort. Dialogen med den enkelte virksomhed under tilsynet bliver mere konstruktiv og dermed mere kvalificeret, når virksomhederne betaler et fast beløb uanset tilsynets varighed. Forsøget vil ikke medføre en ændring i kommunens årlige samlede gebyrindtægt. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, BEK nr 1103 af 13/09/2013. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Besluttet på kommunalbestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 og godkendt af Miljøstyrelsen oktober

31 Fritagelse for myndighedsbehandling jf. naturbeskyttelsesloven Fritagelse for myndighedsbehandling jævnfør Naturbeskyttelseslovens 3 i tilfælde, hvor der allerede foreligger en pleje- eller udviklingsplan, der beskriver indgrebet. Forsøgsperiode Startdato 1. januar 2014 Slutdato 31. december 2015 Kommunen er fritaget for myndighedsbehandling af sager jf. 3 i Naturbeskyttelsesloven, når der allerede foreligger en godkendt plejeeller udviklingsplan, som beskriver omfanget og karakteren af det planlagte indgreb i naturen. I disse tilfælde er myndighedsbehandlingen overflødig. 3 vedrører beskyttede naturområder som moser, enge m.m., hvor man normalt skal have dispensation for at ændre tilstanden (f.eks. at ændre en tilgroet mose til åben mose ved at fjerne uønsket vegetation m.m.). Fritagelsen gælder dog ikke Natura 2000-området Gentofte Sø og Brobæk Mose. Frikommuneloven 23 a Besluttet på kommunalbestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 og godkendt af Miljøstyrelsen november

32 Fritagelse for opkrævning af byggesagsgebyr for særlige aktørgrupper Fritagelse for opkrævning af byggesagsgebyr for særlige aktørgrupper Forsøgsperiode Startdato 4. april 2014 Slutdato 31. december 2015 Bygningsreglement 2010 indeholder rammerne for opkrævning af gebyr for sagsbehandling af ansøgninger iht. byggeloven. Med dette forsøg får kommunen nu mulighed for at understøtte ikke kommercielle almennyttige foreninger og institutioner ved at undlade at opkræve byggesagsgebyrer. Forsøget er et kopiforsøg fra Odsherred Kommune. Lov om frikommuner 14 Besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde 16. december 2013 og godkendt af Energistyrelsen den 4. april

FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune 2012-2015 Sidst opdateret 7. april 2015 Indhold Beskæftigelsesområdet... 2 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold i kontaktforløbet... 3 Individuel

Læs mere

Afgørelser på ansøgninger i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget samt enkelte ansøgninger fra tidligere runder fordelt på frikommune

Afgørelser på ansøgninger i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget samt enkelte ansøgninger fra tidligere runder fordelt på frikommune Sagsnr. 2012-01398 Doknr. 66664 Dato 6. marts 2013 Afgørelser på ansøgninger i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget samt enkelte ansøgninger fra tidligere runder fordelt på frikommune Oversigten på

Læs mere

Forsøg der imødekommes i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget

Forsøg der imødekommes i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget 11. februar 2013 Forsøg der imødekommes i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget De ni frikommuner har i frikommuneforsøgets fjerde og sidste ansøgningsrunde indsendt 82 forsøgsansøgninger. Heriblandt

Læs mere

Forsøgsansøgning. Forsøgsansøgning. Byrådet 31. oktober 2011

Forsøgsansøgning. Forsøgsansøgning. Byrådet 31. oktober 2011 Fredensborg Fredensborg Frikommune Frikommune Forsøgsansøgning Forsøgsansøgning Byrådet 31. oktober 2011 Byrådet 31. oktober 2011 Side 2 Indholdsfortegnelse Fredensborg Frikommune... 3 Frihed under ansvar...

Læs mere

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Godkendt af Byrådet 31. oktober 2011 Side 2 Indholdsfortegnelse Fredensborg Frikommune... 3 Frihed under ansvar... 3 2. runde af forsøgsansøgninger... 4 Innovation

Læs mere

:KOMMUNAL BESTYRELSEN. Fælles frikommuneansøgning fra Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune

:KOMMUNAL BESTYRELSEN. Fælles frikommuneansøgning fra Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune GENTOFTE KOMMUNE :KOMMUNAL BESTYRELSEN GLADSAXE KOMMUNE BYRÅDET Fælles frikommuneansøgning fra Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune Juni 2011 Side 2 Indhold Indledning... 3 Resume af de indsendte ansøgninger...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Fremsat af undervisningsminister Christine Antorini Udkast 17.12.2013 Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner

Læs mere

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Godkendt i Byrådet 29. oktober 2012 Side 2 Indholdsfortegnelse Fredensborg Frikommune... 3 Frihed under ansvar... 3 4. runde af forsøgsansøgninger... 4 Innovation

Læs mere

Til: Økonomi og Inderigsministeriet. Fremsendelse af forsøgsansøgninger til frikommuneforsøget

Til: Økonomi og Inderigsministeriet. Fremsendelse af forsøgsansøgninger til frikommuneforsøget Til: Økonomi og Inderigsministeriet Fremsendelse af forsøgsansøgninger til frikommuneforsøget 01.november 2012 Hermed fremsendes fjerde omgang konkrete frikommuneansøgninger fra Vejle Kommune. Ansøgningerne

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

29-4-2014 GØR EN GOD SKOLE ENDNU VESTHIMMERLANDS KOMMUNE BEDRE. Sådan gør vi

29-4-2014 GØR EN GOD SKOLE ENDNU VESTHIMMERLANDS KOMMUNE BEDRE. Sådan gør vi 29-4-2014 VESTHIMMERLANDS KOMMUNE GØR EN GOD SKOLE ENDNU BEDRE Sådan gør vi Gør en god skole endnu bedre i Vesthimmerlands Kommune. Sådan gør vi! Indhold Indledning... 2 Fagopdelte undervisning... 3 (vejledende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne

Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne Januar 2007 Sammenhængende service med respekt for borgerne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreform 11. januar 2007 1 Sammenhængende service med respekt for borgerne Der skal være sammenhæng

Læs mere

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel 1 INDHOLD... 2 FORRETNINGSBEGREBSSKABELON... 4 A-KASSE... 5 ANDEN AKTØR... 6 ANSÆTTELSE I FLEKSJOB... 8 ANSÆTTELSE MED LØNTILSKUD...10 ARBEJDSEVNEMETODE... 11 ARBEJDSEVNEVURDERINGEN...12

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: Dok. Nr.: Dato: ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune Fredericia Kommune Titel på forsøg International udskoling undervisning på engelsk Start-

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen

Afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen Afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen Udarbejdet for beskæftigelsesministeriet oktober 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Om Væk med bøvlet...13 Afsnit 2: Overordnede problemstillinger...19 Afsnit

Læs mere