4 NOV. ZOO. København, den. Folketingets Forsvarsudvalg Udvalgsafdelingen Christiansborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4 NOV. ZOO. København, den. Folketingets Forsvarsudvalg Udvalgsafdelingen Christiansborg"

Transkript

1 København, den 4 NOV. ZOO Folketingets Forsvarsudvalg Udvalgsafdelingen Christiansborg Under henvisning til min fremsættelse af forslag til Militær straffelov og ændring af lov om forsvarets personel (lovforslag nr. L 68), forslag til Militær retsplejelov (lovforslag nr. L 69) og forslag til Militær disciplinarlov (lovforslag nr. L 70) for Folketinget den 29. oktober 2004 fremsender jeg hermed 1 eksemplar af høringsnotat samt dertil knyttede høringssvar... Holmens Kanal 42 CVR-nr I 060 København K Tif.: Fax: E-post: Internet:

2 Forsvarsministeriet 4. november 2004 Høringsnotat Betænkningen om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov nr. 1435/2004 har i perioden 1. februar - 1. april 2004 været i høring ved følgende myndigheder og organisationer: Præsidenten for Østre Landsret, Præsidenten for Vestre Landsret, Københavns Byret, Præsidenten for retten i Århus, Præsidenten for retten i Odense, Præsidenten for retten i Ålborg, Præsidenten for retten i Roskilde, Den danske dommerforening, Domstolsstyrelsen, Dommerfuldmægtigforeningen, Rigsadvokaten, Rigspolitichefen, Advokatrådet, Institut for Menneskerettigheder, Landsforeningen af beskikkede advokater, Dansk Røde Kors, Statsansattes Kartel (StK), Hærens konstabel og korporalforening (HKKF), StK Forsvar, Tjenestemænds og overenskomstansattes kartel (TOK), Centralforeningen for stampersonel (CS), Akademikernes centralorganisation, Hovedorganisationen af officerer i Danmark (HOD), Foreningen af forsvarets auditørfuldmægtige, Statstjenestemændenes centralorganisation II (CO II), Forsvarets civil-etat (FCE), Danske militærlægers organisation, Foreningen af forsvarets auditører, Dansk tandplejerforening, Foreningen af ingeniører i forsvaret, Forsvarsarbejdernes landsorganisation, Reserveofficersforeningen i Danmark, V ærnepligtsrådet, Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Finansministeriet, Rigsombudet på Færøerne, Færøernes Landsstyre, Lagmandskontoret, Rigsombudsmanden i Grønland og Grønlands Hjemmest)'re. Følgende foreninger og organisationer har haft bemærkninger til betænkningen: Centralforeningen for Stampersonel (CS), Landsforeningen af beskikkede Advokater, Foreningen af Forsvarets Auditører, Foreningen af Forsvarets Auditørfuldmægtige, Statsansattes I Kartel (StK), Statsansattes Kartel-Forsvar (StK:Forsvar) og Hærens Konstabel- og Korporalforening og Danske Mediers Forum. Herudover har der fra Justitsministeriet og Rigsadvokaten været nogle bemærkninger af mere lovteknisk karakter, ligesom Grønlands Hjemmestyre har peget på særlige lovtekniske relationer i forhold til den kriminalretlige lovgivning i Grønland. Holmens Kanal København K CVR-nr Tlf.: Fax: E-post: Internet:

3 Forsvarsministeriet har generelt ikke fundet anledning til væsentligt at ændre i lovforslagene som følge af de indkomne høringssvar. Lovforslagene bygger derfor i alt væsentligt på lovud 'kastene i betænkningen. I det omfang, der er ændret som følge af høringssvarene, fremgår dette af lovforslagene. I øvrigt henvises til neden for nævnte gennemgang af de enkelte høringssvar. Høringssvarene fra de foreninger og organisationer, som har kommenteret betænkningen, er vedlagt nærværende notat. Svarene kommenteres nærmere nedenfor. Kommenteret gennemgang af de enkelte høringssvar Landsforeningen af beskikkede advokater har udtrykt bekymring over den skærpelse af strafferammerne, som finder sted i en række af bestemmelserne i forslaget til militær straffelov, og som vil finde anvendelse på enhver under væbnet konflikt, jf. lovforslagets 2, nr. 3. Forsvarsministeriet skal hertil bemærke, at som det fremgår af såvel betænkningen som lovforslaget, var der behov for at revurdere de gældende strafferammer dels for at bedømme muligheden for forenkling af de gældende strafferammer dels med henblik på at sikre, at straffen for pligtforsømmelser, hvis strafværdighed er sammenlignelig, også kan udmåles inden for samme strafferamme. Endvidere har der været lagt vægt på, at der i militær straffelov i muligt omfang blev opnået sammenhæng med strafferammerne i straffeloven, som vedrører forhold, som kan sidestilles med bestemmelser i straffeloven. Det er Forsvarsministeriets opfattelse, at der med det foreliggende forslag dels er opnået en god sammenhæng i fastlæggelsen af strafferammerne både i forhold til de forskellige bestemmelser i militær straffelov og i relevant omfang tillige med sammenlignelige straffebestemmelser i straffeloven. Hertil kommer, at minimumsfængelstrafferammerne i den nugældende militære straffelov ophæves ved lovforslaget. Dette indebærer, at der ved overtrædelse af disse bestemmelser umiddelbart vil være adgang til konkret at fastsætte en straf også til mindre end efter de nugældende bestemmelser. Endelig må visse af bestemmelserne i militær straffelov betragtes som endog særdeles alvorlige forbrydelser, hvilket indebærer, at der bør være mulighed for at fastsætte en alvorlig straf ved overtrædelser af disse ikke mindst i tilfælde, hvor der yderligere foreligger skærpende omstændigheder eller væbnet konflikt. -. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger i forslaget til militær straffelov, punkt 3.14, og bemærkningerne til de enkelte bestemmelser. Foreningen finder endvidere, at forslaget til militær straffelov slører grænsen mellem fred og krig, og at betingelserne for anvendelsen af de skærpede regler for "væbnet konflikt" i lovforslagets 10 vil kunne give anledning til dels faktisk usikkerhed om den rette forståelse af situationen, dels den juridiske fortolkning heraf. Side 2/6

4 Forsvarsministeriet skal hertil bemærke, at lovforslagets 10, stk. l og 2, i det væsentlige svarer til den gældende bestemmelse. Dog er udtrykket "krig" ændret til "væbnet konflikt" for at tydeliggøre dets sammenhæng med almindelig folkeretlig terminologi og for netop at understrege, at der vil kunne være tale om både international og ikke-international konflikt. 10, stk. 3, som er en ny bestemmelse, er netop indsat for blandt andet at give mulighed for, at chefen for en militær styrke i situationer, hvor der endnu ikke foreligger væbnet konflikt, som en styrke er involveret i, men hvor faren for væbnet konflikt er overhængende, over for personellet kan fjerne enhver tvivl om retstillingen. Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige bemærkninger punkt og bemærkningerne til lovforslagets 10. I relation til forslaget om militær retsplejelov har foreningen fået opfattelsen af, at den frie adgang til anke af straffesager fra byret til landsret afskaffes efter forslaget. Hertil skal det bemærkes, at der ikke efter lovforslaget sker nogen begrænsning i den almindelige ankeadgang, som eksisterer efter retsplejelovens regler for anke af straffesager, herunder militære straffesager. Militære straffesager vil således kunne ankes i samme omfang som almindelige straffesager efter retsplejelovens regler i kapitel 82 og 83. Foreningen af Forsvarets Auditører finder det betænkeligt, at der i forslaget til disciplinarloven er mulighed for, at militære chefer i visse tilfælde kan afgøre et forhold, som i princippet er strafbart, med et disciplinarmiddel, herunder navnlig når en sådan afgørelse ikke er undergivet kontrol eller tilsyn fra den militære anklagemyndigheds side. Foreningen finder det endvidere mindre hensigtsmæssigt, at disciplinarchefen fremover ikke vil kunne indhente rådgivningen fra den militære anklagemyndighed, men derimod typisk vil, skulle indhente den hos disciplinarchefen eller højere kommandomyndighed. Forsvarsministeriet skal hertil bemærke, at disciplinarlovens område typisk er forhold af mindre grov karakter, hvor det af hensyn til disciplinen af pædagogiske grunde er nødvendigt at markere en grænse med en sanktion. I disciplinarlovens udkast til 11 fastslås det endvidere, at hvis disciplinarmyndigheden finder det tvivlsomt, om en sag i stedet bør behandles som en straffesag, skal sagen forelægges for disciplinarchefen eventuelt auditøren til afgørelse... I forlængelse heraf vil generalauditøren i forbindelse med lovgivningens implementering udforme nærmere retningslinier om det strafbares område i forhold til disciplinarloven. Endelig skal det bemærkes, at der efter omstændighederne vil kunne blive tale om, at den disciplinarchef, som har truffet den fejlagtige afgørelse, derved selv har begået en pligtforsømmelse, jf. herved også lovforslagets almindelige bemærkninger punkt 3.9. og bemærkningerne til lovforslagets 14. Side 3/6

5 I betænkningen peges endvidere på, at der bør være en overordnet myndighed inden for forsvaret, som får indsigt i, hvorledes disciplinarmidler fremover anvendes i praksis, og som løbende vil skulle følge udviklingen, udarbejde vejledninger mv. Forsvarsministeriet har i den anledning besluttet, at den kommende funktionelle tjeneste, Forsvarets Personeltjeneste, vil skulle varetage disse opgaver. Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige bemærkninger punkt 3.9. Herudover finder foreningen det i strid med det overordnede hensyn til disciplinen, at der i sager om udeblivelse fra tjenesten fremover ikke vil være mulighed for over for politiet at begære anholdelse af den udeblevne, så længe udeblivelsen alene vil kunne betragtes som en disciplinarsag. Forsvarsministeriet skal hertil bemærke, at udvalget har lagt afgørende vægt på, at behandlingen af disciplinarsager blev udformet ud fra den forudsætning, at disciplinarmidler i forsvaret i enhver henseende er civilretlige sanktioner. Anvendelsesområdet er endvidere foreslået udformet til at omfatte de former for pligtstridig adfærd, som konkret vurderes at være af mindre grov karakter, eller som alene skyldes simpel uagtsomhed, og som således ikke er strafbare. Der er derfor ej heller fundet behov for at kunne anvende straffeprocessuelle indgreb herunder anholdelse, medmindre sagen må antages at være af mere alvorlig karakter, og derfor bør indledes som en straffesag. Det skal i den forbindelse bemærkes, at indledes et konkret forhold som en straffesag, men viser det sig senere i forløbet, at der ikke kan antages at være begået noget strafbart, eller indebærer de efterfølgende omstændigheder, at sagen konkret skønnes at kunne afgøres med et disciplinarmiddtd, vil der intet være til hinder herfor, også selv om der i den givne sag på et tidligere tidspunkt måtte have været anvendt straffeprocessuelle indgreb. Der henvises i øvrigt til forslaget om militær disciplinarlov, almindelige bemærkninger punkt 3.1. For så vidt angår foreningens bemærkning om militær straffelovs 11 og disciplinarlovens 4, stk. 1, er der taget højde for dette i lovforslaget, da 11 i forslaget til militær straffelov udtrykkeligt er begrænset til grove tilfælde. Angående foreningens støtte til mindretallets forslag til formuleringen af forslaget til militær straffelovs 23, skal det bemærkes, at Forsvarsministeriet har fulgt flert llets forslag. Der henvises til forslaget til militær straffelov, almindelige bemærkninger punkt Angående foreningens bemærkninger i relation til værnetingsbestemmelsen i forslaget til militær retsplejelovs 5 er der taget højde for disse i lovforslaget. Der henvises til forslagets bemærkninger til denne bestemmelse. Side 4/6

6 Foreningen af Forsvarets Auditørfuldmægtige har peget på nogle af de samme forhold som anført af Foreningen af Forsvarets Auditører, hvorfor der henvises til bemærkningerne i relation dertil, jf. ovenfor. De Statsansattes Kartel, Statsansattes Kartel-Forsvar og Hærens Konstabel og Koæoralforening CHKKF) har afgivet et fælles høringssvar. Organisationerne kan tilslutte sig de af HKKFrepræsentanten fremsatte mindretalsudtalelser vedrørende forslaget til militær straffelovs 27 samt forslaget til militær disciplinarlovs 6. Organisationerne peger endvidere på vigtigheden af, at der gennemføres særlige uddannelsesmæssige initiativer for militært personel med henblik på at sikre, at de nye regler anvendes i praksis og i overensstemmelse med intentionerne. Forsvarsministeriet skal den i anledning henvise til de almindelige bemærkninger i forslaget til militær straffelov, punkterne og 3.11, samt bemærkningerne til 27. Endvidere skal der henvises til de almindelige bemærkninger i forslaget til militær disciplinarlov punkt 3.3. Endelig henleder de pågældende organisationer opmærksomheden på, at Udvalget om den militære straffe- og retsplejeordning har anbefalet, at forsvarets myndigheder underkaster den vandelsmæssige praksis (vedrørende eventuelle ansættelsesretlige konsekvenser i forlængelse af en disciplinær sanktion/straffedom) en nærmere revision henset til de væsentlige ændringer, som de omhandlede 3 lovforslag medfører. Forsvarsministeriet skal hertil bemærke, at det i forbindelse med implementeringen af nærværende lovforslag er hensigten at anmode relevante myndigheder inden for forsvaret om nærmere at overveje den vandelsmæssige praksis blandt andet set i lyset af den ny lovgivning. Forsvarsministeriet vil herefter på dette grundlag overveje behovet for eventuelt at udstede visse centrale anvisninger på området. Centralforeningen for Stampersonel CCS) har i lighed med de oven for nævnte personelorganisationer henledt opmærksomheden på den vandelsmæssige praksis inden for forsvaret. Der henvises derfor til bemærkningerne ovenfor. De øvrige af CS anførte bemærkninger giver ikke Forsvarsministeriet anledning til nærmere bemærkninger, idet der i det hele kan henvises til lovforslagene. Danske Mediers Forum er fremkommet med bemærkninger til betænkningen i relation til forslaget til militær straffelovs 33, stk. 3. Foreningen finder, at udvalgets forslag til denne bestemmelse er for vidtgående og unødigt begrænser nyhedsmediernes muligh der for reportage om militære forhold. Endvidere finder foreningen de foreslåede strafferammer i bestemmelsen for vidtgående. Forsvarsministeriet skal hertil bemærke, at Udvalget om den militære straffe- og retsplejeordning har foreslået bestemmelsen på grund af de betydelige risici, som også uagtsomme afsløringer af militære hemmeligheder kan have for de væbnede styrker og landets militære forsvar herunder ikke mindst det udsendte personels sikkerhed. I sådanne situationer må hensynet til Side 5/6

7 l pressen vige for sikkerhedshensyn. Det er endvidere kun den groft uagtsomme overtrædelse, der vil kunne straffes. Bestemmelsen vil i fredstid ikke omfatte journalister mv. Kun hvor der er tale om "væbnet konflikt" vil bestemmelsen omfatte "enhver" og dermed også journalister, jf. herved lovforslagets 1 og 2. Bestemmelsen har endvidere et vist sammenfald med straffelovens 109, hvor der i stk. 2 er mulighed for at straffe også den simpelt uagtsomt begåede lovovertrædelse. Forslaget til militær straffelovs 33 har i øvrigt en vis sammenhæng med straffelovens a. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger til forslaget til militær straffelov, punkt 3.14, og bemærkningerne til 33. Grønlands Hjemmestyre har peget på, at den militære straffe- og retsplejelovs samspil med anden lovgivning herunder især, at den kriminalretlige lovgivning i Grønland bør undersøges nærmere inden en ikraftsættelse på Grønland. Da tilsvarende forhold gør sig gældende i forhold til straffe- og retsplejeloven på Færøerne, er der i lovforslagene indsat en hjemmel til at sætte lovene i kraft ved kongelig anordning, jf. nærmere 42 i forslaget til den militære straffelov, 18 i forslaget til den militære retsplejelov og 23 i forslaget til disciplinarloven samt bemærkningerne til disse bestemmelser. Forsvarsministeriet agter i nærmeste fremtid at nedsætte en arbejdsgruppe for henholdsvis Færøerne og Grønland blandt andet med repræsentation fra de relevante grønlandske og færøske myndigheder med henblik på udformning af anordningerne. ' Side 6/6

8 DANSKE f\.fiediers FORUM Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Att.: Sekretariatsleder Mette Nøhr ER B H D 14. april 2004 Vedrørende Betænkning om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov Danske Mediers Forum har med tak modtaget Betænkning om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov. Danske Mediers Forum ønsker hermed at fremkomme med bemærkninger til betænkningen, der uanset at Sammenslutningen ikke var blandt feltet af høringsparter, klart rummer elementer af betydning for mediernes virke. Indledningsvis skal det oplyses, at Danske Mediers Forum er en sammenslutning af danske medier, som har indledt et samarbejde på en række områder, hvor inte.res. serne er fælles. Sammenslutningen består af Dansk Fagpresse, Danske Magasii: presses Udgiverforening, Danske Dagblades Forening, FDIM (Foreningen af Danske InternetMedier), KOMM (Foreningen af kommercielle radio- og tv-stationer i Danmark), Ug aviserne, TV2 Regionerne samt DJ3. og TV2/DANMARK A/S. Det tilkommer ikke Danske Mediers Forum at kommentere betænkningen i sin helhed, og bemærkningerne indskrænkes til"?:t omfatte de aspekter i betænkningen, der kan øve inqflydelse på mediernes vilkår f;.ir at udføre deres samfundsopgave, jævnfør principperne der følger af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10 om pressefrihed og pressens arbejdsvilkår. Strafansvar for at røbe militære hemmeligheder Af betænkningen fremgår det, at udvalget anbefaler, at der indføres en ny bestemmelse om strafansvar for afsløring af militære hemmeligheder, som skyldes grov uagtsomhed, jf. forslagets 33, stk. 3. I tilfælde af krigstilstand finder bestemmelsen ligeledes anvendelse over for civile. Udvalget har som begrundelse for den foreslåede udstrækning af strafansvaret til også at omfatte uagtsomme overtrædelser henvist til de risici, som også uagtsomme afsløringer kan have for de væbnede styrker og for landets militære forsvar. Danske Mediers Forum anerkender, at der i krigstid kan være behov for særlige foranstaltninger i form af straffebestemmelser, der har til formål at beskytte det militære forsvars vitale interesser, herunder at undgå at danske soldater udsættes for unødige risici. Sammenslutningen er ligeledes indforstået med, at bestemmelserne i den militære straffelov om alvorlige forhold så som krigsforræderi, militær spionage, krigsforbrydelser, forsætlig røbelse af militære hemmeligheder m.m. nødvendigvis må omfatte enhver i krigstid, herunder også medierne. Når dette er sagt, skal Sammenslutningen på det bestemteste modsætte sig dette vidtgående forslag, som unødigt begrænser nyhedsmediernes muligheder for reportage om militære forhold. At der under krigstilstand skal være mulighed for undersøgende og kritisk journalistik er essentielt for et demokratisk samfund og ikke Danske Medier& Forum - Pressens Hus - Skindergade København K - 33 flt F: E: mødiemeomedierne.dk Danske Mediers Forum et' en sammenslutning af følgende selvstændige medieforeninger og -virksomheder: Dansk Fagpresse (DF). Dansk Magasinpresses Udgiverforening (DMU), Danske Dagblades Forening (DDF). Foreningen af kommercielle lokalradio og -TV-stationer I Darvnark (KOMM), DR, Foreningen af Danske lntemetmedler (FDIM), Foreningen af danslcø lokale Ugaavtsar (Uaaavtsame) TV 2/Danmark. TV 2/Reqlorwna

9 mindst for den samfundsmæssige debat om militære forhold, herunder for eksempel deltagelse i internationale operationer. Et aktuelt eksempel på problematikken er Berlingske Tidendes offentliggørelse af de lækkede oplysninger om efterretningstjenestens vurdering af truslen fra Irak. Sagen efterforskes for tiden af Københavns Politi, der overvejer at rejse en principiel sag mod avisen og avisens medarbejdere for at have offentliggjort oplysninger, der er fortrolige af hensyn til statens sikkerhed. At det er i samfundets interesse, at medierne bringer oplysninger om beslutningsgrundlaget for deltagelse i en væbnet konflikt, er åbenbart. Uagtet at de i øvrigt ikke følsomme oplysninger kan være politisk ubekvemme. Medierne har en forpligtelse til at afdække forhold, hvis offentliggørelse er af samfundsmæssig betydning, hvilket i øvrigt fremgår af kildebeskyttelsesreglen i retsplejelovens 172, stk. 6. Danske Mediers Forum har i den forbindelse noteret, at betænkningen ikke indeholder overvejelser eller forslag om at fravige retsplejelovens regler om kildebeskyttelse m.m. Sammenslutningen lægger derfor ved dette høringssvar til grund, at reglerne om kildebeskyttelse, massemediernes udtaleret samt adgang til at kære rettens kendelser om dørlukning m.v. finder anvendelse ved behandlingen af militære straffesager. For så vidt angår forslagets 33, stk. 3, er det Danske Mediers Forums opfattelse, at tilregnelseskravet sammenholdt med de uforholdsmæssige sanktioner, Jer er forbundet m. d en journalists uforvarende afsløring af militære hemmeligf;. der under krigstilstand kan få alvorlige konsekvenser for ytringsfriheden samt i yderste konsekvens medføre en risiko for styring af medier_ne og den offentlige debat. Hertil kommer den meget brede og vage definition, der gives af begrebet.nilitære hemmeligheder. På side 410 i betænkningen angives således, at "udtrykk t omfatter enhver oplysning, som kan skade landets forsvar, hvis den videregives tii fremmed magt". Beta.1kningen indeholder ikke en nærmere angivelse af, hvilke tyijer af oplysninger,< der skal hemmeligholdelse eller i hvilke situationer, det kan "ære ansvarspådr?:gende at offentliggøre oplysninger om militære forhold. Det r r i den forbindelse ikke påkrævet, at den pågældende oplysning er klassificeret som hemmelig eller i øvrigt klassificere efter det klassificeringssystem, som gælder inden fer forsvaret og den offentlige forvaltning. I betragtning af at det uagtsomme forhold er en afvigelse fra en tænkt adfærd, som er den, den pågældende person burde have udvist, forekommer det betænkeligt, at der ikke sker en præcisering af det nærmere indhold i bestemmelsen. Domfældelse i henhold til den foreslåede bestemmelse forudsætter jo, at man som civil burde have vidst, at der var tale om en strafbar afsløring af militære hemmeligheder. I og med at væbnet konflikter (som er det begreb udvalget foreslår anvendes til at betegne en krigstilstand, og de situationer, hvor den militære straffelov bl.a. finder anvendelse over for civile) i dag også kan omfatte danske styrkers indsats ved humanitære og fredsskabende missioner, kan det ovennævnte forslag om"at udstrække ansvaret til uagtsomme forhold samt de generelt forhøjede strafferammer få vidtrækkende konsekvenser for mediernes virke og offentlighedens ret til information om vigtige samfundsmæssige forhold. Danske Mediers Forum skal under henvisning til ovennævnte betragtninger derfor opfordre til, at dette forslag ( 33, stk. 3) tages af bordet. Det er Sammenslutningens opfattelse, at strafansvar i relation til civile personers overtrædelser af den militære straffelov som hovedregel bør begrænses til forsætlige forhold.

10 " Danske Mediers Forum står naturligvis til rådighed, såfremt en uddybning af disse synspunkter ønskes. Henvendelse herom kan rettes til underskriverne af nærværende henvendelse eller til konsulent, cand. jur., Christina Moshøj på e mail adressen ell r på tlf Generaldirektør, DR '

11 I CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL (CS) FORMANDEN, LJ KOPI Nr.: C Dato. : (Bedes anført ved henvendelser) FMN ol/- 1ol-S- Til Forsvarsministeriet 'BN r ER -5 APR KFF.A. 0 Emne: Høringssvar, betænkning om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov.. Ref.: Betænkning nr om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov..' Centralforeningen for Stampersonel (CS) har modtaget den i ref. anførte betænkning i høring med anmodning om en eventuel l>dtalelse herom. Lærernes Centralorganisation (LC) og Overenskomstansattes Centralorganisation (OC) har i samme forbindelse anmodet CS om på deres vegne at besvare anmodningen. Nedenstående bemærkninger til betænkningen dækker således også disse organisationer. Principielle bemærkninger CS har igennem de seneste 15 år stået som talsmand for en ændring af den nugældende lovgivning inden for den militære straffe- og retsplejelovgivning. Det er CS's opfattelse, at den nugældende lovgivning ikke lever op til de krav til en moderne lovgivning, som er gældende for det øvrige samfund. Det er ligeledes CS's opfattelse, at den nugældende lovgivning ikke yder qen retssikkerhed for forsvarets personel, som ellers er gældende for et moderne samfund. Det er CS's principielle opfattelse, at den særlige militære lovgivning på det strafferetlige område ikke bør være gældende i fredstid og inden for landets grænser. es har imidlertid bemærket sig, at der i betænkningens kapitel 11 er beskrevet de særlige forhold som gør, at udvalget anbefaler en bevarelse af den militære straffelovgivning også i fredstid. Postadresse Trommesalen København V Telefon Gennemvalg: Telefax Internet

12 Henset til de i betænkningen i øvrigt foreslåede ændringer i retssikkerhedsmæssig henseende, kan es på denne baggrund tiltræde, at den samlede lovgivning bliver gældende i fredstid. Dette forudsætter dog, at den i betænkningen foreslåede lovgivning vedtages uden grundlæggende ændringer. Den militære straffelov es har særligt bemærket, at forslaget til den nye straffelov indeholder nogle klare ændringer, således at de vage og uklare bestemmelser - især for så vidt angår den nugæl dende 15 - forsvinder. Derudover er der er sket en nødvendig opstramning af kravet til. gerningsindholdet, og hermed er en ligestilling til den civile lovgivning blevet tilsigtet. Den militære retsplejelov Den væsentligste anke mod den nugældende lovgivning retter sig mod retssikkerheden for personellet. I det nugældende system er de ansatte stort set frataget de mest elementære rettigheder. es har i den forbindelse derfor noteret sig følgende afgørende ændringer i retsplejeloven: Det arbitrære system erstattes af et "forelæg" frem for et "pålæg". Rettergangschefen forsvinder. Det disciplinære system overgår til særskilt lov uaen for strafferetsplejen. nisse tiltag, sammenholdt med en generel tilpasning til lien almindelige retsplejelovgivr,ing har samlet styrket retssikkerheden for forsvarets pen. )nel. Den militære disciplinarlov Som udgangspunkt er det organisationens opfattelse, at der ikke på dette område er behov for en særskilt lov. es kan imidlertid acceptere den nye lov under forudsætning af, at der sker en skarp adskillelse mellem det strafferetlige sanktionssystem og det ansættelsesretlige reaktionssystem. es finder, at den hidtidige lovgivning i al for høj grad har blandet de to systemer sammen. Dertil kommer, at forsvaret derudover anvender et særligt sanktionssystem (vandelskriteriet), der fratager den ansatte retten til videre uddannelse og karriereforløb på et vilkårligt grundlag. ;, es s accept af loven er derfor baseret på den forudsætning, at forsvarsmin isteren i overensstemmelse med det i betænkningens punkt anførte, foranlediger vandelskriteriet nærmere belyst. es skal derfor anbefale, at der i den anledning nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra de militære organisationer, forsvaret og Ombudsmanden. 2

13 . '., Opsummering CS kan anbefale, at den omhandlende betænkning om den militære straffe- og retsplejelovgivning kan gennemføres. es skal dog påpege, at en gennemførelse af lovgivningen forudsætter, at der afsættes ganske betragtelige ressourcer på at introducere lovgivningen og på at give ledelse og især tillidsmænd den nødvendige uddannelse i de nye love. /J.o.v. _ - y; r- Finn Susse Jensen, 3

14 "" Nr ,CJ KOPI Dato 13. april 2004 A ' I.. ".,,...,....- "-! 0. _Q KT "l>!ll z 15 APR DOK.NR. I/ EKS. KFF.A. Til Forsvarsministeriet ER B H D Emne: Udtalelse vedrørende Betænkning om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov. Vedlagt fremsendes udtalelse vedrørende Betænlming om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov fra Statsansattes Kartel (StK), Statsansattes Kartel-Forsvar (StK:Forsvar) og Hærens Konstabel- og Korporalforening. Med venlig hilsen -* //L Svend Erik Larsen, 0 Forbund: 0 Kapitalpensionsfond/Bonusfond: 0 Bogho_lderi og Medlernsregister: 0 A-kasse: Hjemmeside: www hkkf.dk Tilsluttet Landsorganisationen i Danmark (LO) og Statsansattes Kartel (STK) r r Kronprinsensgade København K ++ (45) (45) Borgergade loi 8600 Silkeborg ++ (45) ifl. ++ (45) F:\dokumenter\Militær Straffelov\Udtalelse vedr. betænkning.doc

15 Statsansattes Kartel Statsansattes Kartel-Forsvar Hærens Konstabel- og Korporalforening April 2004 Udtalelse vedrørende Betænkning om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov. Organisationerne (Hærens Konstabel- og Korporalforening, Statsansattes Kartel og Statsansattes Kartel-Forsvar) finder, at Betænkning om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov samlet set indeholder forslag til en tiltrængt modernisering af den militære straffe- og retsplejeordmng. Hærens Konstabel- og Korporalforening har været repræsenteret i udvalget om den militære straffeog retsplejeordning og organisationerne kan tilslutte sig HKKF-repræsentantens stillingtagen til udvalgets forslag og anbefalinger, herunder de af repræsentanten fremsatte mindretalsudtalelser vedrørende: Forslag til militær straffelov 27, som giver forsvarsministeren bemyndigelse til under visse omstændigheder at forbyde, at tjenstgørende militært personel deltager i politiske foreninger og forsamlinger. Organisationerne finder, at i det omfang det overhovedet er nødvendigt at opretholde en bestemmelse om at begrænse tjenstgørende militært personels deltagelse i lovlige politiske fon:;ninger og forsamlinger, så bør der fastsættes snævre betingelser for at anvende bestemmelsen. Organisationerne er betænkelige ved, at flertallets forslag giver forsvarsministeren en bemyndigelse, som er for ubestemt og omfattende, og som for eksempel vil kunne anvendes under konflikter, som Danmark er engageret i uden for landets grænser. Organisationerne tilslutter sig således mindretallets forslag til 27, hvor et indgreb i militært personels frihedsrettigheder forudsætter krig eller anden offentlig faretilstand, der truer nationens sikkerhed, og som i øvrigt forudsætter, at det er strengt påkrævet af situationen. ' Forslag til militær disciplinarlov 6 : Disciplinarbøde. Organisationerne er betænkelige ved at indføre en disciplinarbøde, som vil kunne misbruges som en lemfældig sanktionsform, der får karakter af "dumme-bøder". Såfremt det besluttes at indføre en disciplinarbøde som sanktionsform, lægger organisationerne afgørende vægt på, at adgangen til at pålægge sanktionen begrænses til disciplinarchefen af hensyn til retssikkerheden. Organisationerne kan endvidere ikke tilslutte sig forslaget om at indføre en særlig høj bødetakst for værnepligtige i de første fire måneder af tjenestetiden, dels fordi de værnepligtige i de første fire måneder af tjenestestiden har en reduceret aflønning, og en forhøjet disciplinarbøde derfor vil veje uforhold mæssigt tungt, og dels fordi de værnepligtige i begyndelsen af deres tjenestetid har det ringeste k'endskab til de militære pligter og følgelig må antages at kunne komme til at tilsidesætte deres pligter på grund af manglende viden. Organisationerne finder anledning til at fremhæve, at udvalget om den militære straffe- og retsplejeordning forudsætter, at der gennemføres særlige uddannelsesmæssige initiativer for militært personel med henblik på at sikre, at de nye regler anvendes i praksis og i overensstemmelse med intentionerne. Organisationerne anbefaler, at forsvarets myndigheder snarest udarbejder forslag til tiltag,

16 der forbedrer personellets uddannelse og vejledning om den militære straffelov og det nye disciplinarsystem, og som kan indgå i den politiske beslutningsproces. Organisationerne finder endvidere anledning til at pege på, at udvalget om den militære straffe- og retsplejeordning har beskæftiget sig med visse ansættelsesretlige konsekvenser af reformen, og at udvalget anbefaler, at forsvarets myndigheder underkaster vandelsbestemmelseme en gennemgribende revision. Organisationerne ser frem til, at dette arbejde gennemføres snarest og bidrager naturligvis gerne hertil.,

17 LJ KOPI Foreningen af Forsvarets Auditør.fuldmægtige Modtaget ; f:-'\-1!\! 3 1 MAR, lolji, Den 29. marts Forsvarsministeriet 5. Kontor Høringssvar over Betænkning nr. 1435/2004 om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov. FMN CiLf -?ol -S Ref: FM skrivelse 5. kt af5. februar EKS. Foreningen har følgende udtalelse: Foreningen tager betænkningen til efterretnjng. 31MAR I H KFF.A. Det bemærkes dog, at foreningen finder det betænkeligt, at man med en såkaldt "afkriminalisering" af visse mindre straffesager, gør disse til disciplinærsager, som alene afgøres af en militær chef, uden nogen form for kontrol fra en uafhængig myndighed. I det nuværende system er det den militære anklagemyndighed, som har tilsyn med disciplinarmidlerne, hvorved der sikres en uvildig kontrol af sagerne.. Ydermere vii sammenblandingen af disciplinær/straffesag i mindre grove sag'er, give en gråzone som er uhensigtsmæssig og som kan la uheldige konsekvenser. Eksempelvis vil n soldat, som er udeblevet fra tjenesten, ikke i første omgang kunne efterlyses og anholdes til sagen, idet den "kun" er en disciplinærsag. Dette vil medføre, at soldaten først efterlyses, når sagen overgår til at være en straffesag, og skal således behandles af anklagemyndigheden, soldaten vil al anden lige la en højere straf pga. udeblivelsens længde, hvilket formentlig ikke var hensigten med lovgivningen. Foreningen har ikke yderligere bemærkninger, idet det forventes at personelorganisationerne har påset, at retssikkerheden ikke forringes for soldaterne.,

18 ' a/1 Society of Judge Advocates in Denmark Modtaget i FMN S 0 MAR, 200. LJ KOPI Den 29. marts Til: Forsvarsministeriet, 5. Kontor. Emne: Høring over Betænkning nr. 1435/2004 om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov. Ref.: FM skrivelse 5. kt af 5. februar FMN OL./- 70/-6 100JtR. -KT 'f,"ug EKS. I Foreningen afgiver hermed følgende udtalelse: " ' ' '!J1vr 31MAR El 'M n Kff.A ; V I. I betænkningen lægges der med forslaget om en særskilt disciplinarlov op til en afkriminalisering af.. de mindre forseelser samt en skarp adskillelse mellem straffesagerne/påtalemyndigheden og disciplinarsageme/disciplinarmyndigheden. Sondringen indebærer navnlig, at militære chefer fremover alene skal have disciplinarmyndighed i modsætning til den nuværende ordning, hvor militære chefer også har straffemyndighed. Straffemyndigheden og påtale-myndigheden skal fremover alene henhøre under forsvarets. auditørkorps. I bemærkningerne til disciplinarlovens I (navnlig side 444) og i bemærkningerne til disciplinarlovens, 11 (navnlig side 466), er der imidlertid lagt-_ op til, at disciplinarchefer "inden for rimelige rammer" skal have mulighed for at afgøre strafbare forhold med disciplinarmiddel. Der synes hermed at være skabt et af gørende brud på den ellers foreslåede skarpe sondring mellem de 2 sags- og myndighedsområder, hvilket må give anledning til "principielle betænkeligheder af retssikkerhedsmæssig karakter" som også anført i betænkningen side 444, 2. afsnit. Det synes navnlig betænkeligt, at denne adgang til at afgøre en straffesag med et disciplinarmiddel ikke er undergivet kontrol eller tilsyn fra den militære anklagemyndigheds side. En sådan adgang findes i den nuværende 45 i militær retsplejelov, men er afskaffet i forslaget til ny militær retsplejelov. Der kan stilles spørgsmålstegn ved,. om en kontrolinstans inden for det militære (operative) system vil have den nødvendige faglige baggrund, herunder indsigt i straffesagsbehandling til at varetage denne tilsynsopgave. Såfremt militære chefer (disciplinarchefer) skal have adgang til at afgøre straffesager med disciplinarmidler, synes der at være et behov for overordnede ministerielle retningslinier om den militære anklagemyndigheds tilsyn/kontrolvirksomhed med dette "gråzone-område". 2. Et andet problem, der relaterer sig til sondringen mellem straffesager/påtalemyndigheden og disciplinarsager/disciplinarmyndigheden, er det forhold, at disciplinarchefer ikke fremover får mulighed for at indhente råd/vej-ledning fra en

19 .... faglig uafhængig kompetent myndighed, som det sker under den nuværende ordning, hvor FAUK i 2002 havde og i henvendelser fra militære chefer om rådgivning i typisk "disciplinarsager". Efter forslaget til disciplinarlov skal råd og vejledning formentlig i fremtiden indhentes hos disciplinarchefen eller højere kommandomyndighed. Der vil således ikke være tale om en faglig uafhængig myndighed. 3. Den såkaldte afkriminalisering af mindre grove forseelser, hvorefter disse skal behandles efter disciplinarloven, indebærer, at der ikke vil være mulighed for anvendelse af strafprocessuelle tvangsindgreb. Der vil således ikke i f.eks. sager om ulovligt fravær fra tjenesten være mulighed for at anmode om politiets bistand, herunder ved efterlysning af den udeblevne. Det synes således at være i strid med det overordnede hensyn til opretholdelsen af den militære disciplin, at man i visse udebliver-sager kan komme i den situation, at man må afvente, at udeblivelsen når en sådan længde, at der bliver tale om strafbart forhold med mulighed for anholdelse. 4. Sondringen mellem straffe- og disciplinarloven skal ske på baggrund af en vurdering af forholdets grovhed, og således at forsætlige og groft uagtsomme forhold af grovere karakter henhører under straffeloven, og forhold af mindre grov karakter samt grovere forhold begået ved simpel uagtsomhed henhører under disciplinarloven. På denne baggrund virker det mindre forståeligt, at bestemmelserne om. ulydighed, straffelovens 11, stk. 1 og disciplinarlovens 4, stk. 1 har samme ordlyd. Den militære chef får således ikke nogen vejledning i bestemmelsesgrundlaget for at. vurdere, hvorv{dt han står med en disciplinar- eller en straffesag Vedrørende spørgsmålet om en begrænsning af anvendelsesområdet jf. forslaget til militær straffelovs 23 (nu 27) er foreningen enig i den af mindretallet foreslåede formulering, der opretholder den nuværende retstilstand. Foreningen har ikke yderligere bemærkninger til betænkningen, hvorved bemærkes, at der alene er afgivet udtalelse om spørgsmål, der direkte eller indirekte berører den militære anklagemyndighed.. '

20 ' ' a/ Society of Judge Advocates in Denmark Til: Forsvarsministeriet, 5. Kontorj - I Specialkonsulent Adam Frølund D"'t - 7-.o I - f!...5!l.. >; I _ :'! ;:=;d_f-= --;,r- -. I H i 'J 1 LJ KOPI Den 17. maj 2004 udkast til ny militær retsplejelov (den særlige værne Emne: Bemærkninger til 5 tingsregel). Ref.: Telefonisk aftale mellem Adam Frølund og auditør Bjarne Bak. Bilag: Notat af 12. maj 2004 fra auditør Bjarne Bak. Under henvisning til ref. videresender jeg herved på foreningens vegne et af auditør Bjarne Bak udfærdiget notat vedrøre de forslag til ny værnetingsregel i militær retsplejelov. Jeg kan tilslutte mig de af auditør B. Bak fremførte betænkeligheder angående de foreslåede begrænsninger i forhold til den gældende værnetingsregel i militær retsplejelovs 6.?irung ns vegne I ;' J. Mortense ', V

21 : I NOTAT 12. maj 2004 Bemærkninger til 5 i udkast til ny militær retsplejelov (den særlige værnetingsre- I bemærkningerne til 5 (betænkningen side ) har udvalget anført at der stadig er behov for en særlig militær værnetingsregel ved siden af de almindelige værnetingsregler i retsplejeloven. Heri er jeg ganske enig. Derimod er jeg ikke enig i de begrænsninger i anvendelsesområdet, som udvalget foreslår i forhold til den gældende bestemmelse i militær retsplejelov 6: Hvor garnisonsværnetinget efter de gældende bestemmelser giver mulighed for at rejse tiltalen såvel ved retten på det sted, hvor sigtede gjorde tjeneste på gerningstidspunktet som på det sted, hvor han nu (ved tiltalens rejsning) gør tjeneste, levner udkastet kun mulighed for sidstnævnte løsning og 2) hvor gældende bestemmelse giver mulighed for at anlægge sagen vec: retten på det sted, hvor eskadren til det skib, sigtede tilhører eller på gerningstidspunktet tilhørte, er beliggende, giver udkastet ikke den samme fleksibilitet. Normalt vil det næppe betyde noget, om den militære værnetingsregel er affattet som nu eller som foreslået af udvalget; men i særlige tilfælde kan de foreslåede begrænsninger få afgørende betydning. Hvis f.eks. et besætningsmedlem på en inspektionskutter i grønlandsk havn truer skibschefen på livet eller overfalder et andet besætningsmedlem vil den nye affattelse ikke give problemer, hvis gerningsmanden forbliver i forsvaret, indtil tiltale er rejst, men hvis han forinden afskediges eller tager sin afsked, vil det ikke længere være muligt at rejse sagen ved retten i Frederikshavn, hvor inspektionskutterens eskadre er hjemmehørende eller et andet sted i Danmark, medmindre sagen ;,kan køre som tilståelsessag. Efter forslaget skal sagen så rejses i den grønlandske by, hvor kutteren lå, da episoden indtraf. Uanset om den nye militære straffe- og retsplejelov sættes ikraft i Grønland eller ikke, vil sagen ikke kunne køres som en militær straffesag i Grønland, da grønlandske domstole ikke er indrettet på at anvende de danske retsplejelove. Også af økonomiske grunde ville det være uhensigtsmæssigt at henlægge dornforhandlingen til Grønland. Løsningen på problemet må herefter blive,

22 I' at det, der egentlig er en dansk militær straffesag må overlades til politimesteren i Grønland, der så kan vælge at køre sagen som en borgerlig straffesag i Grønland eller evt. henvise sagen til forfølgning i Danmark efter den grønlandske kriminallovs 4C. Selvom sagen med den nye opfattelse af værnetingsbestemmelsen således nok kan gennemføres, vil det dog være væsentligt mere omstændeligt end med den nuværende værnetingsregel. Tænker man sig den samme situation udspille sig på et inspektionsskib ved Færøerne, må sagen overlades til politimesteren på Færøerne, hvis gemingsm:mden er hjemsendt ved tiltalerejsningen. Det gælder også, selv om militær str1ffe- og retsplejelov er sat i kraft på Færøerne, idet sagen efter dansk ret vil være n domsmandssag, (medmindre den kan køres som tilståelsessag) og domsmandsbegrebet kendes ikke på Færøerne. Efter forslaget til ny militær retsplejelov vil i øvrigt også banale overtrædelser af militær straffelov være domsmandssager. Også i dette tilfælde vil en ny affattelse af den militære værnetingsbestemmelse svarende til udkastet således i væsentlig grad omstændeliggøre forfølgningen. Hvorvidt retsplejelovens 698, stk. 2 løser problemet for udsendte styrker til Irak m.v., hvis udvalgets forslag til ny værnetingsbestemmelse gennemføres, kan jeg ikke helt vurdere, men som nævnt ovenfor vil forsiaget i visse tilfælde i væsentlig grad vanskeliggøre forfølgningen af overtrædelser begået på søværnets skibe i Nordatlanten inden for kongerigets søterritorium, hvorfor en formulering af værnetingsbestemmelsen svarende til den nugældende absolut vil være at foretrække. j///tl ;ru auditør

23 LANDSFORENINGEN AF BESKIKKEDE ADVOKATER FORMA.LJ K NIELS FORSBY NANSENSGADE 45 A 1366 KØBENHAVN K 0 PI TLF FAX Forsvarsministeriet Holmens Kanal Kbh. K ModtagE t-j 1 MAR iu,. SEKRETARIAT: ØSTERGADE 16 POSTBOKS 10S KØBENHAVN K TLF GIRO FAX MAR H li Østergade marts 2004 ER/bn Direkte tlf.: Vedr.: J.nr. 5. kt Høring over Betænkning om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov (nr. 1435/2004). Forsvarsministeriet har med skrivelse af 5. februar 2004 anmodet om en udtalelse om ovennævnte betænkning. Sagen har været forelagt bestyrelsen. Bestyrelsen kan tiltræde, at man følger Straffelovrådets synspunkter, således at minimumsstrafferammer afskaffes, og antallet af strafposition r indskrænkes. I en række bestemmelser foreslås imidlertid en betydelig skærpelse af strafferammerne, som under "væbnet konflikt" finder anvendelse, ikke bfot på militærpersonel m.v., men enhver, der gør sig skyldig i overtrædelse af lovens og Bestyrelsen må udtrykke betænkelighed ved de foreslåede strafskærpelser særligt under hensyn til, at det ligeledes fremgår af betænkningen, at grænsen mellem fred og krig er blevet sløret, og at lovudkastets 10 om betingelserne for anvendelse af de skærpede regler for "væbnet konflikt" vil kunne give anledning dels til faktisk usikkerhed om den rette forståelse af situationen, dels den juridiske fortolkning heraf. Med hensyn til den straffeprocessuelle del af betænkningen finder bestyrelsen det positivt, at man fjerner begrænsningerne i domsmænds medvirken i militære straffesager. Bestyrelsen skal imidlertid henstille, at man ikke afskaffer den frie ankeadgang fra byret til landsret. Henset til, at antallet af sager vil være meget begrænset, at de kører i et særligt processuelt system, og at afgørelserne kan fil vidtgående betydning for den domfældtes fremtidige ansættelsesforhold, finder bestyrelsen ikke, at procesøkonomiske synspunkter kan begrunde en ændring af dep eksisterende frie ' ankeadgang for den domfældte.,på bestyrelsens vegne -t'. '.) Elsebeth Rasmussen t1.j

24 Rigsombudsmanden i Grønla:nd LJ KOPI Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Dato: - 1 AP t? O;,. J.nr.:3541 Brev nr.: (J Q I forlængelse af Rigsombudsmanden i Grønlands skrivelse af 11. februar 204 til Grønlands hjemmestyre har Rigsombudsmanden den 30. marts 2004 modtaget vedlagte udtalelse fra hjemmestyret vedrørende betænkning om den militære straffelov, retspleje og disciplinarlov. Rigsombudsmanden i Grønland har ingen bemærkninger i den anledning. Der henvises til j.nr. 5.kt Med venlig hilsen CV\!\ ariam Khalil.' - Siitt Q KT. R APR "?>NT ER B, " KFF.A. D ; ' Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi lndaleeqqap aqq. :3 Telefon: ' Postboks 1030 Telefax: Nuuk riom.

25 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT - GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE GOVERNMENT Nunanut Allanut Pisortaqarfik - Udenrigsdirektoratet - Dcpartment of Foreign Affairs Rigsombudsmanden Postboks I Nuuk RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Journal nr. '3S-C./( Indgået nr. 0.'i?S 3 0 MAR Ulloq/dato: 26. marts 2004 J. nr.: Bilag Sagsbehandler 11f.t Vedrørende den militære straffelov m.v. Udenrigsdirektoratet, Grønlands Hjemmestyre, har modtaget rigsombudsmandens brev af 11. februar 2004 med betænkning nr om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov. Direktoratet ser frem til at modtage de bebudede lovforslag, således at de kan forelægges for Landstinget til udtalelse. I den forbindelse kan oplyses, at materialet skal foreligge på dansk og grønlandsk ultimo juli, såfremt det skal forelægges Landstingets Efterårssamling Direktoratet skal anmode om, at der forinden er foretaget en beskrivej.je af de forhold, hvorved de militære strafferets- og retsplejeloves samspil med anden lovgivning i Grønland adskiller sig fra det tilsvarende samspil i Danmark, herundt:r; hvorvidt den kobling, der er til den civile danske straffe- og retsplejelov i Danmark, opretholdes i en grønlandsk kontekst, eller der alternativt kobles til den grønlandske kriminal- og retsplejelov; samt hvilken lovgivning, civilt amerikansk personale på Thule Air Base er omfattet af. Herudover har direktoratet ingen bemærkninger til betænkningen. Ulrik Pram Gad Postboks DK 3900 Nuuk - Kalaallit Nunaat - Greenland - Tl f./phone (+299) Telefax (+299)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Forsvarsudvalget 2015-16 L 9 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Maj 2015 Et udkast til lovforslag

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R. 5 4 0. 1 0 / 3 1 801/

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Forsvarsudvalget L 159 - Bilag 2 Offentligt

Forsvarsudvalget L 159 - Bilag 2 Offentligt Forsvarsudvalget L 159 - Bilag 2 Offentligt HØRINGSNOTAT Den31.januar2006 UdkasttilforslagtilLovomændringaflovomforsvaretspersoneloglovomhjemmeværnet harværeti høringhosfølgendemyndighederogorganisationer:

Læs mere

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer This page intentionally left blank Nils Black Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer Jurist-

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer.

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. - 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. I retsplejelovens kapitel 18 findes en række regler om vidneudelukkelse og vidnefritagelse. I 170, stk. l f om præster, læger og advokater,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

På baggrund af den afsluttede høring kan det konkluderes, at der ikke er udtrykt kritik af lovforslaget.

På baggrund af den afsluttede høring kan det konkluderes, at der ikke er udtrykt kritik af lovforslaget. Høringsnotat til Folketingets Grønland s- udvalg 17. marts 2016 Høringsnotat vedrørende forslag til lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse - Lxx 1. Indledning Lovforslaget

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp Skjal 4, undirskjal a Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal, Postboks 53, 1002 København K Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Att.: Hans B. Thomsen Dato DF J.nr.

Læs mere

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 70 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 3. november 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2122902 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 Sag 167/2012 (1. afdeling) Forsvarsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Hovedorganisationen af Officerer i Danmark som mandatar for

Læs mere

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 1. marts 2011 Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen er bristet Mindretallet i Offentlighedskommissionen

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven 2016/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2016/006708 Fremsat den 6. oktober 2016 af forsvarsministeren (Peter Christensen)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen)

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen) 1 R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR fra Retspolitisk Forening vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Betænkning om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov. Afgivet af Udvalget om den militære straffe- og retsplejeordning mv.

Betænkning om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov. Afgivet af Udvalget om den militære straffe- og retsplejeordning mv. Betænkning om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov Afgivet af Udvalget om den militære straffe- og retsplejeordning mv. - 3 - Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. Indledning... 12 KAPITEL

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Lov om ændring af hjemmeværnsloven

Lov om ændring af hjemmeværnsloven Forslag til Lov om ændring af hjemmeværnsloven (Nedlæggelse af Marinehjemmeværnsinspektoratet og Flyverhjemmeværnsinspektoratet) 1 I lov om hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007,

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83) Oktober 2016 Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven har i perioden 11. 26. oktober

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven

Lov om ændring af straffeloven 2005/1 LSF 40 Offentliggørelsesdato: 31-10-2005 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 44 Sagsforløb 2005/1 LF 40 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 27. oktober 2005 af justitsministeren (Lene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 217 - Bilag 35 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2006-792-0214 Dok.: JSM40286 Besvarelse af spørgsmål nr. 274 af 3. marts 2006 fra Folketingets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 88 Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0995

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 Sag 139/2011 (1. afdeling) Generalauditøren mod T (advokat Jens Christensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Hemmeligholdelse af advokaters identitet. 4. juli 2014

Hemmeligholdelse af advokaters identitet. 4. juli 2014 2014-20 Hemmeligholdelse af advokaters identitet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at give aktindsigt i navnene på de fem advokater, der senest havde været

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2013. Strafpåstande i sager om overtrædelse af militær straffelov mv. J. nr.: 2013/001320. 16. december 2013

Meddelelse nr. 2/2013. Strafpåstande i sager om overtrædelse af militær straffelov mv. J. nr.: 2013/001320. 16. december 2013 Meddelelse nr. 2/2013 Strafpåstande i sager om overtrædelse af militær straffelov mv. J. nr.: 2013/001320 16. december 2013 1. Indledning...3 2. De særlige militære pligter...4 3. Generelle bestemmelser

Læs mere

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt Indfødsretsudvalget 2013-14 IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED SAGER OM INDFØDSRETS MEDDELELSE Sammenfatning: Straffelovens

Læs mere

Vejledning om ytringsfrihed

Vejledning om ytringsfrihed Inspirationsnotat nr. 22 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 23. oktober 2013 Vejledning om ytringsfrihed Anbefalinger Hovedudvalget bør drøfte, hvordan kommunen eller regionen får tilvejebragt en grundlæggende

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K jteu@um.dk benera@um.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 29. september 2015 SAGSNR.: 2015-3078 ID NR.: 364853 Høring -

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister 2008/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmjn., Søfartsstyrelsen, sag nr. 200807699 Fremsat den 3. december

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler FORSVARETS PERSONELTJENESTE Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generelt 1.1. Formål 1.2. Afgrænsning 1.3. Anvendelsesområde

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning Dato 21-12-2015 sbro Sagsnr. 4-1415-19/1 Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning af straffesager Internt notat om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Notat om. 4. september 2003. rapport om tolkebistand i retssager:

Domstolsstyrelsen. Notat om. 4. september 2003. rapport om tolkebistand i retssager: Domstolsstyrelsen Administrationskontoret CER10667/Sagsbeh. CER J.nr. 02.01.01.2001-7.246 rapport om tolkebistand i retssager: Notat om 4. september 2003 Nedenfor redegøres for hovedindholdet af de forslag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

Rigspolitiet har imidlertid fundet anledning til at begrænse din adgang til aktindsigt i oplysningerne, som anført nedenfor.

Rigspolitiet har imidlertid fundet anledning til at begrænse din adgang til aktindsigt i oplysningerne, som anført nedenfor. Christian Panton Fremsendt via e-mail (christian@panton.org) 15. april 2016 Sagsbehandler: SQU J.nr.: 2016-042-335 KONCERNSTYRING KONCERNSERVICE SEKRETARIATET Polititorvet 14 1780 København V Telefon:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne FÆRDSELSAFDELINGEN 22. februar 2007 Sagsbehandler: Kirsten Søndergaard Munck j.nr. 2006-9080-33 Sekretariatet Ellebjergvej 52, 2. 2450 København SV Telefon: 3314 8888 Lokal: 7464 Telefax: 3343 0004 E-mail:

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere