Viden om unge, uddannelse og beskæftigelse. En oversigt over 66 relevante publikationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viden om unge, uddannelse og beskæftigelse. En oversigt over 66 relevante publikationer"

Transkript

1 Viden om unge, uddannelse og beskæftigelse En oversigt over 66 relevante publikationer

2 Viden om unge, uddannelse og beskæftigelse KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Udarbejdet af KL for projekt 4U Grafisk produktion: Kommuneforlaget A/S Tryk: DA Produktionsnr ISBN KL Weidekampsgade København S Tlf

3 Viden om unge, uddannelse og beskæftigelse Denne pjece indeholder en oversigt over eksisterende viden om, hvad der virker i forhold til at få flere unge til at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Pjecen udspringer af projektet 4U, hvor 6 kommuner, DA, LO og KL har arbejdet sammen om at udvikle metoder og nye samarbejdsstrukturer for at få flere nydanske unge motiveret til at tage en uddannelse. 4U er rettet mod nydanske unge, der ikke fortsætter i de eksisterende uddannelsestilbud efter folkeskolen. 4U sætter den enkelte unge i centrum og finder metoder til at hjælpe og motivere disse unge og sætte deres fremtidige muligheder for uddannelse og karriere i et nyt lys. Dette skal ske ved et samarbejde mellem den unge selv, kommunens vejlednings- og ungeindsats samt lokale arbejdspladser, der bruges som træningsbaner. Pjecen indeholder 66 publikationer, som er udgivet i perioden En gennemgang af publikationerne viser: At målgruppen har forskellige karakteristika og deraf også har behov for forskellige indsatser. Gennemgående viser studierne, at en koordineret indsats på tværs af de kommunale forvaltninger med ledelsesmæssigt fokus, hvor mål og rammer fremstår tydeligt, er nødvendig for en succesfuld indsats unge har i en alder af 25 år endnu ikke opnået en ungdomsuddannelse. Der er samfundsmæssige gevinster at hente, hvis disse unge opnår en ungdomsuddannelse. Overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse har så afgørende betydning, at den i sig selv er en medvirkende årsag til vanskeligheder, der kan ende med et drop-out. Der er behov for en mangesidet indsats, der omfatter de unges tid i grundskolen, udskolingen, overgangen til ungdomsuddannelserne og andre uddannelsestilbud. Uddannelsesgraden har de seneste år været stigende for etniske minoriteter, særligt har kvinderne øget deres uddannelsesniveau. Analyserne viser dog, at der er en udfordring med mænd med etnisk minoritetsbaggrund. Mentorordninger og anden støtte kan hjælpe denne gruppe tættere på målet om at opnå en ungdomsuddannelse og en fast plads på arbejdsmarkedet. Mange unge med indvandrerbaggrund, især drenge, har svært ved at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Årsagerne er individuelle, og løsningerne må derfor også være individuelle. Læsevejledning Den eksisterende viden er inddelt i fem kategorier efter typen af publikationer. Pjecen er inddelt i fem kapitler. Hvert kapitel indledes med en tekst som opsummerer, hvad publikationerne viser, og efterfølgende følger en oversigt over titel og indhold på publikationer indenfor kategorien. Kapitel 1: Håndbøger. I kapitlet følger flere anbefalinger på, hvordan indsatsen udføres mest effektivt. Kapitel 2: Praksiserfaringer. Kapitlet indeholder konkrete praksiserfaringer og resultater med projekter rettet mod at få flere unge med etnisk minoritetsbaggrund til at gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse. En central forudsætning for indsatsen er blandt andet ledelsesmæssigt fokus og opfølgning på indsatserne. I kapitlet findes også eksempler på, at overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse for nogle er så gennemgribende, at den i sig selv er en medvirkende årsag til frafald. Kapitel 3: Evalueringer. Der kan blandt andet findes evalueringer om projekter, som forsøgte at sikre, at flere unge fra etniske minoriteter får en ungdomsuddannelse og succesfulde projekter i tæt samarbejde med private virksomheder. 3

4 Kapitel 4: Analyser. Analyserne sætter tal på målgruppen og de gevinster, der eksisterer ved at uddanne de udsatte unge. Analyserne giver også et billede af, hvor forskellig målgruppen er, men også hvordan den kan kategoriseres, og hvad der kendetegner grupperne. Søgeprocessen har været målrettet nydanske unge og blev afsluttet primo februar Publikationerne er nummererede og bagerst i pjecen findes en oversigt med links til de enkelte publikationer. Kapitel 5: Litteraturstudier. I kapitlet bliver flere redskaber til at styrke indsatsen gennemgået. Der kan findes inspiration og eksempler på, hvordan man forbedrer indsatsen for udsatte unge. 4

5 Kapitel 1: Håndbøger Anbefalingerne fra håndbøgerne viser, at det er vigtigt, at der er en koordineret indsats i kommunerne. Der er behov for, at kommunerne forankrer den koordinerede indsats på tværs af de kommunale forvaltninger, således observationer og oplysninger ikke går tabt. Den tværfaglige succes kræver ledelsesmæssigt fokus, hvor mål og rammer fremstår tydeligt. I den forbindelse kan jobcentret være et naturligt omdrejningspunkt. Der findes i publikationerne flere eksempler på gode indsatser om mentorordninger (Marselisborg, 2011), tilgangen til unge mænd med ikke-vestligbaggrund (SEBI, 2012), unge mødre (Cabi, 2009), overgangen til ungdomsuddannelserne og samarbejde mellem UU og jobcentret (KL, 2011). Undersøgelse/data Formål/omfang Udvalgte resultater/anbefalinger Mentorkorps Håndbog om etablering, opkvalificering og vedligeholdelse af mentorkorps i beskæftigelsesindsatsen (Beskæftigelsesregionerne, 2014) Pub. 1 Håndbogen handler om, hvilke overvejelser et jobcenter kan gøre sig i forbindelse med at etablere og vedligeholde kompetencer i et mentorkorps. Håndbogen indeholder henvisning til relevant lovgivning, anbefalinger til indsatsen samt relevante cases. Koordinér indsatserne ved fx at oprette et fælles mentorkorps for socialpædagogiske støttepersoner og mentorer. Den koordinerende sagsbehandler skal sikre, at borgere får en helhedsorienteret indsats, som er tværfaglig og koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger og andre myndigheder. Sørg for, at mentoren kan videregive observationer om fremdrift og udfordringer i forhold til borgerens delmål. Sæt målbare mål for mentorkorpset. I starten skal der bruges tid på at opbygge en mentorrelation. Borgeren skal opleve, at det er værdifuldt at bruge tid med mentoren. Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige (Cabi, 2013) Pub. 2 Håndbog til kommunale ledere og praktikere. Formålet med håndbogen er at give inspiration via tværfaglige eksempler for at skabe resultater med en tværfaglig og koordineret beskæftigelsesindsats for de udsatte unge. Håndbogen tager udgangspunkt i de erfaringer som Egedal, Odder og Ikast-Brande kommuner har høstet med deres tværfaglige, koordinerede og virksomhedsrettede ungeindsats. Tværfaglighed virker. Jobcentret kan være et naturligt omdrejningspunkt i det tværfaglige samarbejde. Lederen skal være primus motor. Tværfaglig succes kræver, at der sættes mål og rammer, som kommunikeres tydeligt. Sæt en åben mødekultur og kommunikation i højsædet. Lav aftaler for at føre mødets beslutninger ud i praksis. Koordinerede forløb kan sikre gode overgange, og øge chancen for progression for borgeren. 5

6 Undersøgelse/data Formål/omfang Udvalgte resultater/anbefalinger Inspirationskatalog: Unge mænd med ikke-vestlige baggrund på vej mod uddannelse og job (Den nationale ungeenhed, SEBI og Specialfunktionen for ligestilling, 2012) Pub. 3 I kataloget kan man finde inspiration og anbefalinger til arbejdet med unge mænd med ikke-vestlig baggrund, der har brug for en særlig indsats for at komme i uddannelse og beskæftigelse. I kataloget inddeles de unge i tre grupper. Der gives en række anbefalinger til hver gruppe. Ikke uddannelsesparate unge mænd Det anbefales bl.a. at tilrettelægge opkvalificerende praktikker og job med uddannelsesperspektiv. Det anbefales desuden at sikre opbakning fra forældre og den nærmeste familie. Frafaldstruede unge mænd Det anbefales bl.a. at inddrage og forpligte den unges netværk og at sikre at den unge har viden nok om uddannelser og jobmuligheder. Kriminalitetstruede unge mænd Det anbefales bl.a. at yde hjælp til at håndtere en række sociale og praktiske problemer og at sikre en tværfaglig og koordineret indsats. Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken (KL, 2011) Pub. 4 Publikationen er skabt på baggrund af projektet Sammen om de unge. Publikationen opsamler første del af erfaringerne med ungepakkerne. Publikationen indeholder over 100 beskrivelser af implementeringen af ungepakken i 24 kommuner. Der findes beskrivelser af indsatser inden for seks temaer: Uddannelsesparathedsvurdering Særlige kvalificerende forløb Overgangen til ungdomsuddannelserne. Samarbejde mellem jobcenter og UU-center Etablering af praktikpladser Andre relevante erfaringer. Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen (Marselisborg, 2011) Pub. 5 Anbefalingsnotatet giver konkrete anvisninger og redskaber til at målrette indsatsen mod de udfordringer, som de enkelte ungegrupper har. Anbefalingsnotatet er en opsamling af eksisterende viden om gruppen af unge ledige under 30 år og bygger på 48 publikationer fra årene Det anbefales, at jobcentrene gør brug af mentorordninger i indsatsen for unge med særlige udfordringer. Indsatser og tilbud målrettet unge bør altid indeholde vejledning, afklaring og konkret hjælp i forhold til uddannelsesvalg og i forhold til udplacering på en virksomhed. Praktikker kan med fordel anvendes som redskab til de unge, der ikke er parate til uddannelse eller job. Når den unge er visiteret til en virksomhedsrettet indsats, anbefales det, at dennes sagsbehandler og jobkonsulent afholder en fælles samtale med den unge. Jobcentret bør have et formaliseret samarbejde med relevante eksterne parter. Det er vigtigt, at der sker en effektiv overdragelse af viden, før den unge fylder 18 år. Hvis andre forvaltninger har viden om den unge er det vigtigt, at jobcentret orienteres i forbindelse med, at ansvaret overgår hertil. Ung og sårbar mor med etnisk minoritetsbaggrund (Cabi, 2009) Pub. 6 Håndbog med hensigt at give bud på, hvordan man laver en god beskæftigelsesrettet indsats over for unge mødre med etnisk minoritetsbaggrund. Håndbogen er blevet til i samarbejde med Aalborg, Brøndby og Aarhus kommuner samt konsulentfirmaet Pihl. Unge kvinder, som meget tidligt bliver mødre, har flere fællestræk end forskelle, uanset etnisk baggrund. Langtidsarbejdsløse og ufaglærte enlige mødre har uanset etnisk baggrund kun en lille mulighed for at forbedre deres situation, da de er tids- og ressourcemæssigt begrænsede af deres børn. Frafaldet i uddannelsessystemet blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund er generelt langt større, end det er blandt danske unge. Foruden sociale problemer har de også sproglige vanskeligheder, mangel på netværk, fattigdom, splittelse mellem to kulturer, etc. 6

7 Undersøgelse/data Formål/omfang Udvalgte resultater/anbefalinger Perspektiver på uddannelse (KL og Undervisningsministeriet, 2008) Pub. 7 Publikation som indeholder ti artikler, der præsenterer erfaringer og problemstillinger, der knytter sig til at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Publikationen er lavet på baggrund af projektet Ungdomsuddannelse til alle. Forældre vil det bedste for deres børn, når de skal vælge uddannelse. Men gode intentioner kan blive til bjørnetjenester, hvis de unge føler sig presset. Næstved Kommune har etableret et ungenetværk, til at tage hånd om de unge inden de falder helt ud. De håndterer alt myndighedsarbejdet med de årige, hvor der laves lokale indsatser. Mere pædagogik, mindre struktur sådan holder vi fast i fremtidens elever (Dansk Teknisk Lærerforbund, 2007) Pub. 8 Pjece fra Dansk Teknisk Lærerforbund (DTL) med bud på, hvordan man fastholder de unge i uddannelse. Pjecens fokus er på de pædagogiske løsninger. Gennem pædagogik, og ikke struktur, kan kvaliteten af undervisningen øges. Individualisering og modulisering af uddannelser øger frafaldet. Ikke mindst blandt de svageste og socialt mest udsatte elever, som har brug for at høre til et sted eller i en gruppe. Grundforløbene bør bygge på faste stamhold. At styrke elevernes samvær med deres lærere er det bedste middel mod frafald. 7

8 Kapitel 2: Praksiserfaringer I afsnittet om praksiserfaringer gennemgås konkrete erfaringer og resultater med projekter omhandlende at få flere unge med etnisk minoritetsbaggrund til at gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse (LG Insight, 2013), effekten af handlingsplaner (EVA, 2012), udvikling af CSR-aftaler med lokale virksomheder (Foreningen Nydansker & Center for Boligsocial Udvikling, 2012), samarbejdsmodeller mellem jobcentre og UU-centre, ungementorordninger (Nationalt Center Erhvervspædagogik, 2009), samt måder for at fastholde elever i uddannelserne (Katznelson 2007 m.m.). Erfaringerne viser, at det er en central forudsætning, for at handlingsplanerne kan spredes, at der er ledelsesmæssigt fokus på opfølgning af indsatserne. Helhedsorienteret koordinering af sagsbehandlingen fungerer bedst, når der eksisterer samarbejdsaftaler og et fast mødefora. Overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse er så gennemgribende, at den er en medvirkende årsag til frafald. Brug af mentorordningerne eller indslusningshold kan hjælpe de unge til en bedre overgang. Udsatte unge med etnisk minoritetsbaggrund har oftest dårlige oplevelser fra grundskolen. En rapport konkluderer, at de unge har brug for mange chancer, ekstra støtte og anerkendelse før det kan lykkes at få en ungdomsuddannelse. En anbefaling er, at skolerne gør en ekstraordinær indsats for at skaffe etniske minoritetsunge en praktikplads. Undersøgelse/data Formål/omfang Udvalgte resultater/anbefalinger Fra viden til handling få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse (LG Insight, 2013) Pub. 9 Publikationen er udgivet af Fastholdelseskaravanen, som har til formål at øge gennemførelsen for unge med anden etnisk baggrund end dansk i de erhvervsfaglige uddannelser. Publikationen præsenterer centrale metoder, modeller, værktøjer og undervisningsmidler. Kataloget indeholder eksempler på indsatser, metoder og resultater. Skoler med en fastholdelseskoordinator har bl.a. brugt denne til at coache eleven i forhold til aktuelle udfordringer. Fælles mentorordning, iværksætterkurser og intensive vejledningsforløb er eksempler på samarbejdsindsatser med den unge i centrum. Helhedsorienteret undervisning er med til at styrke elevernes kompetencer. Fra handlingsplan til virkelighed Undersøgelse af udbyttet af udvalgte typer af indsatser for øget gennemførelse og deres implementering (Danmarks Evalueringsinstitut, 2012) Pub. 10 Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført en undersøgelse af erhvervsskolernes erfaringer med udbyttet af forskellige indsatser, som er beskrevet i handlingsplanerne og samler op på erhvervsskolernes erfaringer med implementeringen af indsatserne. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra maj til november 2011 og gennemgår i alt ni cases. Undersøgelsen baseres på telefoninterviews, desk research og en workshop. Gennemgående vurderer skolerne handlingsplanerne som et redskab, der har medvirket til at prioritere og fokusere arbejdet for øget gennemførelse. Skolerne nævner dog, at det er et stort arbejde at udarbejde handlingsplanerne, og at kravet om hvert år at skulle præsentere to til syv indsatser for øget gennemførelse kan anspore til projektmageri. Handlingsplanerne bør være et redskab, der understøtter og indgår i samspil med skolens øvrige kvalitetsarbejde. En central forudsætning for, at handlingsplanerne spredes og forankres i organisationen, er ledelsesmæssigt fokus på opfølgning af indsatserne. 8

9 Undersøgelse/data Formål/omfang Udvalgte resultater/anbefalinger CSR-indsats i udsatte boligområder erfaringskatalog og trin for trin-guide til inddragelse af det lokale erhvervsliv i det forebyggende arbejde med unge i udsatte boligområder (Foreningen Nydansker & Center for Boligsocial Udvikling, 2012) Pub. 11 Publikationen er baseret på erfaringerne fra projekt Hotspot CSR, der blev afviklet i perioden september 2010 september Projekt Hotspot CSRs formål var at inddrage lokale virksomheder i arbejdet med at støtte op om kriminalitetstruede unge i udsatte boligområder, som havde brug for hjælp til afklaring af deres uddannelses- og arbejdsmarkedssituation. Trin 1: Forberedelse for at øge chancen for en succesfuld inddragelse af det lokale erhvervsliv. Kortlæg områdets eksisterende tilbud og aktører. Identificere den samlede målgruppe og de enkelte unges ønsker og behov. Lav en virksomhedsscreening med fokus på CSR-interesserede virksomheder, der matcher de unges profiler, samt andre aktører, som på anden vis kan berige indsatsen. Trin 2: Planlæg og organiser indsatsen. Afstemning af ambitioner og tilgængelige ressourcer i indsatsen identificeres. Trin 3: Virksomhedsrekruttering og samarbejdsetablering. Udarbejdelse af skriftligt informationsmateriale om CSR-indsatsen er vigtigt, før man booker møder med virksomhederne. Trin 4: Opfølgning og fastholdelse. Systematisk og koordineret opfølgning på virksomhedssamarbejdet på flere forskellige fronter: Etablerede samarbejder kræver kontinuerlig pleje og opfølgning. De unge kan have brug for tæt opfølgning. Fremtidige indsatser skal opdyrkes med virksomheder, der har udvist interesse for et samarbejde. Samarbejde om unge Inspirationskatalog med eksempler på samarbejdsmodeller og initiativer mellem jobcentre og UUcentre. (Cabi, 2011) Pub. 12 Formålet med kataloget er at give inspiration til, hvordan jobcentre og UU-centre kan samarbejde om ungeindsatsen. I kataloget præsenteres virkningsfulde samarbejdsmodeller og elementer i fem udvalgte samarbejder mellem jobcentre med formålet at flytte unge fra ledighed til uddannelse eller job. Der er to overordnede kendetegn der kendetegner det gode samarbejde. Eksistensen af samarbejdsaftaler og faste mødefora. Parterne er overvejende organiseret i separate enheder dog er der tendens til, at parterne nærmer sig hinanden rent fysisk. Et flertal af UU-vejledere har fx træffetider i jobcentret. Over halvdelen af parterne har udarbejdet en formaliseret samarbejdsaftale. Der er store forskelle på de resultater, der opnås lokalt, når det handler om at flytte de unge, der ikke af sig selv påbegynder eller gennemfører en ungdomsuddannelse, fra passiv forsørgelse til uddannelse eller selvforsørgelse. Ungeindsatsen hos jobcentre i Midtjylland (Beskæftigelsesregion Midtjylland, 2010) Pub. 13 Beskæftigelsesregion Midtjylland gennemførte i foråret 2010 en undersøgelse, hvor de spurgte jobcentrene i Midtjylland, hvordan deres tilgang er til beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet. Rapporten indeholder 13 kommuners bud på udfordringerne, og på hvilke effektive tiltag de har taget. Særskilt aktiveringsindsats for unge med særlige problemer. Påvirkning af forventningerne hos de unge, så alle ved at de bliver påbudt uddannelse når de møder op på jobcentret. Formaliseret samarbejde mellem Jobcenter, UU, Social service, Børn og familie og Voksenhandicap, som giver gode muligheder for støttende foranstaltninger. Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. Del 2 (Katznelson, N., Murning, S. og Pless, M., 2010) Pub. 14 I del II af undersøgelsen af Ungdomsuddannelse til alle sættes fokus på initiativer rettet mode de unge, igangsat af bl.a. UU-vejledningen, uddannelsesinstitutionerne m.m. Undersøgelsen er baseret på empirisk materiale. For nogle unge er overgangen mellem grundskolen og ungdomsuddannelser så gennemgribende, at den i sig selv er en medvirkende årsag til problemer, der kan medføre vanskeligheder og ende med et drop-out. Der er behov for en mangesidet indsats, der omfatter de unges tid i grundskolen, udskolingen, overgangen til ungdomsuddannelserne og andre uddannelsestilbud. Det er væsentligt at udvikle redskaber til at spotte unge, der mistrives. 9

10 Undersøgelse/data Formål/omfang Udvalgte resultater/anbefalinger Unge hjælper unge ideer til ungementorordningen i erhvervsuddannelserne (Nationalt Center for Erhvervspædagogik, 2009) Pub. 15 Formålet med publikationen er at formidle de bedste og mest positive erfaringer fra ordningen. Erfaringerne er samlet op gennem evalueringsskemaer, interview med tovholdere, mentorer og mentees og statusmøder mellem skolerne. En række erhvervsskoler har siden 2007 etableret ungementorordninger. De foreløbige erfaringer viser, at ungementorordningerne medvirker til at fastholde elever på uddannelserne. Når ungementorordningerne fungerer forbedres skolens læringsmiljø, mobning mindskes, tolerancen eleverne imellem vokser, frafaldet mindskes og det bliver legitimt at tale om problemer samt at have brug for hjælp. Nogle elever har problemer af en karakter, som kræver professionel hjælp. Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. Del 1 (Katznelson, N., Murning, S. og Pless, M., 2009) Pub. 16 Rapporten er udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, der har samlet de første erfaringer fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. Det anbefales, at alle kommuner udformer en helhedsorienteret ungdomspolitik, der som et væsentlig element adresserer og omfatter indsatser i relation til 95%-målsætningen. Hvis arbejdet med at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse skal have gennemslagskraft, er det vigtigt, at man på kommunalt ledelsesniveau går foran og tager lederskab. Et effektivt kommunalt lederskab kræver engagement fra kommunalpolitikere og forvaltningschefer fra forskellige forvaltningsområder. Det er vigtigt, at arbejdet igangsættes som et tværgående og bredt samarbejde. Debatoplæg: De unge skal have en uddannelse det betaler sig (KL, 2009) Pub. 17 Som afslutning på projekt Ungdomsuddannelse til alle, har de deltagende kommuner peget på, hvilke udfordringer den enkelte kommune møder. Tværgående koordination og sammenhængende indsats i den enkelte kommune er afgørende. Målet skal altid være at sætte de unge i centrum. Det ledelsesmæssige ansvar bør placeres på direktionsniveau, hvor mål, rammer og ressourcer fastlægges. Den tidlige indsats for børn og unge har afgørende betydning for, hvordan de unge klarer sig senere hen i et uddannelsesforløb. Resultater og erfaringer projekt TripleU 2008 (Lund Ehrenreich, R., Westersø, P., 2008) Pub. 18 TripleU er et udviklingsprojekt for unge uden uddannelse. Rapporten giver et billede af, hvem de unge i TripleU er, og præsenterer TripleUs resultater med de udsatte unge og redegør for de praksiserfaringer, som anbefalingerne bygges på. 45% af de deltagende i TripleU-projektet har haft en anden etnisk baggrund end dansk. Resultaterne viser, at 67% af de afsluttede i TripleU er afsluttet til selvforsørgelse i form af ordinært arbejde eller ordinære uddannelse. Størstedelen af de unge har dårlige oplevelser fra grundskolen, forældre med lavt uddannelsesniveau og et opvækstmiljø med få kulturelle aktiviteter. Det praktiske bør være indgangen til arbejde/uddannelse for disse unge, og det teoretiske skal være knyttet til det praktiske arbejde. Rapporten konkluderer, at de unge har brug for mange chancer, ekstra støtte og anerkendelse før drømmene lykkes. Mentorskab i vejledning som metode til sikring af gennemførelse og reduktion af frafald i ungdomsuddannelser (Paaske, K., Kaiser, B., og Nistrup, U., 2008) Pub. 19 Rapporten kortlægger metoder, hvorpå mentorordningen praktiseres inden for ungdomsuddannelserne, samt analyserer effekten i relation til frafaldsproblematikken. I rapporten indgår også en kvalitativ undersøgelse. Det er udelukkende personer på direktørniveau, mentorniveau eller undervisere i mentorkurser, der er blevet interviewet. Mentorordningerne har større effekt som udviklingsprojekt, end når ordningerne skal fungere i en hverdagsdrift. Betydningen af lærere, der har et engagement i relation til eleverne, kan ikke betones stærkt nok. Det kan ikke erstattes af mentorordninger. Det er vigtigt, at mentorordningen ikke bliver en billig og uprofessionel løsning. Mange forskellige instanser omkring elever er ikke altid befordrende for at gennemføre en uddannelse. Skolens ansatte skal have faste rammer for deres arbejde når de påtager sig en mentorrolle. 10

11 Undersøgelse/data Formål/omfang Udvalgte resultater/anbefalinger De måske egnede på erhvervsuddannelserne om frafald og fastholdelse af udsatte unge (Noemi Katznelson, Erhvervsskolernes Forlag, 2007) Pub. 20 Bogen zoomer ind på konkrete erfaringer med og vurderinger af forskellige fastholdelsestiltag og analyserer de udfordringer, som udsatte unge, lærere og ledelse står over for, hvis flere af de unge skal gennemføre deres uddannelse. Bogens datagrundlag er interviews og observationer med og af elever, lærere og ressourcepersoner i EUC Syd. Tydeligere ansvarsfordeling. Det anbefales, at der i den overordnede strategi over for frafald fra uddannelserne arbejdes i retning af en forenkling og koordinering af de forskellige ekstraordinære tiltag over for de udsatte unge. Screeningspotentialet kan udnyttes bedre. Det anbefales, at eleverne ved uddannelsesstart screenes, og at resultaterne herfra danner udgangspunkt for tilrettelæggelsen af individuelle pædagogiske handleplaner. Etablering af indslusningshold. Det anbefales, at der etableres indslusningsforløb på alle erhvervsuddannelser. Frafald i erhvervsuddannelserne årsager og forklaringer (Koudahl, P., 2005) Pub. 21 Publikationen indeholder viden om og årsager til frafald i erhvervsuddannelserne og bygger på en gennemgang af forsøgs- og udviklingsprojekter og undersøgelser i forskelligt regi. Publikationen gennemgår de væsentligste bidrag til mindskelse af frafaldet på EUD, der er udarbejdet fra På baggrund af gennemgangen opstilles en række anbefalinger til at forbedre indsatsen Det anbefales: At skolerne i deres tilrettelæggelse af vejledning, individualisering og etablering af hold lægger afgørende vægt på elevernes behov for at fungere i et godt socialt miljø. At der sker en koordinering af skolernes og praktikvirksomhedernes indsats i forhold til den enkelte elev. At der på skolerne gøres en særlig indsats for at integrere de etniske minoritetsunge i samarbejder med etnisk danske unge. Ydermere, at der gøres en ekstraordinær indsats for at skaffe etniske minoritetsunge en praktikplads. Datagrundlaget er ikke stærkt nok til, at der kan drages sikre konklusioner om frafaldet på EUD. God praksis for fastholdelse af elever i erhvervsuddannelserne skolernes erfaringer og eksempler på værktøjer (Shapiro, H., Gam, S., Alette Panton, T., Eggert Hansen, M., Jensen, L. og Ustrup, L. 2005) Pub. 22 Publikationen indeholder en række gennemprøvede eksempler på tiltag og praksisser, som har vist sig at have positiv indflydelse på at fastholde eleverne i en erhvervsuddannelse. Indholdet bygger på en undersøgelse gennemført for Undervisningsministeriet og interviews med ledere, lærere og elever på erhvervsskoler over hele landet. Brobygning styrker valgfundamentet. Det giver elever et tidligt indblik i, hvad forskellige erhvervsuddannelser indeholder og kræver. For mange elever, ikke mindst de yngre, er faste strukturer og fælles regler vigtige og med til at skabe det rum og de rammer, som de kan orientere sig ud fra. Elever af anden etnisk baggrund end dansk har ofte ikke så stort et dansk netværk, så ekstra kontaktlærertid kan være en væsentlig hjælp i en række situationer i kontakt med myndigheder og praktikpladser. Et tæt samspil mellem virksomheder og skole er altafgørende for, at eleverne oplever et godt hovedforløb. En tæt sammenhæng mellem oplæring i virksomheden og skoleopholdet er motiverende. 11

12 Kapitel 3: Evalueringer Evalueringerne omhandler handlingsplaner (EVA, 2013), overgange til uddannelse (SFI, 2013), mentorstøtte (EVA 2012), kombinationsprojekt mellem produktionsskoler og højskoler for unge, der endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse (Cort og Koudahl, 2009), projekt med henblik på at sikre flere unge fra etniske minoriteter får en ungdomsuddannelse (Ernst & Young, 2009), (LXP consulting, 2007) og et virksomhedsdrevet projekt (Discus 2008) Resultaterne viser, at det er vigtigt med en koordineret indsats, hvor der formuleres strategiske mål og fastlægges initiativer for at nå målene. Mentorstøtte er ofte et godt redskab for unge, som endnu ikke har opnået en ungdomsuddannelse, ligesom brug af lektiecaféer er et godt redskab til at styrke de unges faglighed. Virksomhedsforløb har i halvdelen af tilfældene ført til en fastansættelse af den udsatte unge efterfølgende. Undersøgelse/data Formål/omfang Udvalgte resultater/anbefalinger Handlingsplaner som styringsredskab evaluering af handlingsplaner for øget gennemførelse som styrings- og udviklingsredskab på erhvervsuddannelserne (Danmarks Evalueringsinstitut, 2013) Pub. 23 Evalueringen belyser, hvordan handlingsplaner for øget gennemførelse virker som et styrings- og udviklingsredskab på skolerne, og peger på forhold skolerne kan yde opmærksomhed i det fremtidige arbejde med handlingsplanerne som led i indsatsen for at fastholde elever. Evalueringen er bygget op omkring de handlingsplaner skolerne selv har udfærdiget og arbejdet med. Der skal formuleres strategiske mål for organisationen, som er styrende for indsatsen, og der skal fastlægges initiativer for at nå målene. Der er behov for en forventningsafstemning om, på hvilket niveau og hvordan handlingsplanen for øget gennemførelse skal virke som styringsredskab på skolerne. Det er vigtigt, at der ikke i gangsættes flere indsatser, end der er tid til at følge ordentligt op på og forbedre løbende. For at få forankret indsatsen blandt medarbejderne kan det være nødvendigt at inddrage medarbejderne i processen omkring handlingsplanerne. Bedre overgange for udsatte unge Midtvejsevaluering af efterværnsinitiativet Vejen til uddannelse og beskæftigelse (Luckow, S. T., Jakobsen, T. B., Langhede, A. P., Pejtersen, J. H., SFI, 2013) Pub. 24 Rapporten rummer resultater fra midtvejsevalueringen af et initiativ iværksat af Socialstyrelsen, om hvordan man i kommunalt regi kan medvirke til at skabe bedre overgange til voksenlivet for anbragte unge gennem et målrettet fokus på uddannelse og beskæftigelse. Evalueringen bygger på erfaringer fra København, Fredericia, Gentofte og Roskilde kommuner, hvor man har samlet de relevante fagpersoner fra de relevante forvaltninger, og hvor den unges egne ønsker for fremtiden står centralt. Samarbejdsmodellen leder til en bedre koordineret indsats. Alle fagpersoner oplever fælles ansvar og forpligtelse, og alle engagerer sig i at skabe den bedst mulige indsats for de unge. De anbragte unge har et andet livsforløb end unge generelt set. Det har indvirkning på deres parathed i forhold til uddannelse, beskæftigelse og et ansvarsfuldt voksenliv. 12

13 Undersøgelse/data Formål/omfang Udvalgte resultater/anbefalinger Fastholdelse i uddannelse Evaluering af forsøg med mentorstøtte (Danmarks Evalueringsinstitut, 2012) Pub. 25 Evaluering af mentorprojektet Fastholdelse i uddannelse Forsøg med mentorstøtte finansieret af LBR. Projektet ledtes af AOF Nord, med en tilknyttet styregruppe bestående af repræsentanter for de lokale uddannelsesinstitutioner, Jobcenter Ung og Ungdommens Uddannelsesvejledning. EVA har besøgt AOF Nord tre gange samt gennemført separate interviews med styregruppen, projektledelsen og mentorerne samt fire unge som havde deltaget i forsøg med mentorstøtte. Rapporten indeholder også kvantitative data. Unge der skal bruge flere forsøg på at komme i gang med en uddannelse, har ofte behov for mere end et halvt års mentorstøtte. Indsatsen bør differentieres, således at de unge med størst behov for mentorstøtte også får mest støtte. Det anbefales at arbejde med at forbedre samarbejdet mellem mentorerne og uddannelsesvejlederne. En tidlig kontakt er vigtig både når den unge starter på ordinær uddannelse, og når den unge eventuelt falder fra. Forskningsreview (Cort, P., og Koudahl, P., 2009) Pub. 26 Rapporten er en del af en følgeevaluering af et kombinationsprojekt med målet om at udvikle et samarbejde mellem højskoler og erhvervsskoler med henblik på at skabe kombinationsforløb for unge under 25, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Reviewet søger bl.a. svar på spørgsmålet om, hvordan man kan skabe et forpligtende samarbejde mellem forskellige uddannelsesinstitutioner, der opererer under forskellig lovgivning, har forskellige mål, forskellige kulturer og forskellige pædagogiske rationaler. Det kan være svært at skabe et samarbejde mellem produktionsskoler og erhvervsskoler, da erhvervsskolerne rent organisatorisk er spredt ud på mange lokaliteter, og kommunikations- og kommandoveje ikke er transparente. Vejlederne på produktionsskolerne oplever ofte, at det er vanskeligt at finde frem til en person på erhvervsskolen, som kan tage en beslutning vedrørende samarbejde omkring kombinationsforløb. Det tværinstitutionelle samarbejde er oftest båret af ildsjæle på de enkelte skoler, der iværksætter og opretholder samarbejdsrelationer via personlige netværk og kontakter. Der er behov for ledelsesmæssig opbakning. I et kombinationsforløb er det vigtigt, at overgangen tænkes ind. Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport (Ernst & Young for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2009) Pub. 27 Brug for alle unge arbejder for at sikre, at flere unge med anden etnisk baggrund end dansk påbegynder og fuldfører en uddannelse med henblik på at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Effektevalueringen bygger på både kvalitative og kvantitative data. De kvantitative data er karakterer fra 9. klasses afgangsprøver og overgang til øvrig uddannelse 3 måneder efter afslutning af 9. klasse. Det er kampagnen fra der er evalueret i denne rapport. Størstedelen af de interviewede personer har oplevet en effekt af såvel rollemodeller som lektiecaféer. Der er registret øget motivation, tolerance og øget konstruktiv dialog blandt de unge som følge af indsatserne. Rollemodelkorpsets sammensætning bør prioriteres med henblik på at sikre en tilstrækkelig variation i uddannelsesmæssig baggrund og for at sikre appel til alle elever. I forbindelse med forældre rollemodeller er der på grundskoleniveau registreret en øget dialog mellem forældre og skole. Et fokus på både det sociale og det faglige i lektiecafeerne bliver understreget som gavnligt og ønskeligt ved størstedelen af de gennemførte interviews med elever, lærere, frivillige og skoleledere. High:five evaluering november 2008 (Discus A/S, 2008) Pub. 28 High:five er et landsdækkende virksomhedsdrevet projekt, hvis formål er at sikre bedre job- og uddannelsesmuligheder for unge, der kan eller vil være i fare for marginalisering pga. kriminalitet. Evalueringen bygger på interview med High:fives samarbejdspartnere på såvel ledelses- som praktikerniveau. Samt kvantitative dataudtræk. High:five har etableret 296 virksomhedsforløb for de unge i målgruppen. Lidt under halvdelen har etnisk minoritetsbaggrund. 51% er efter afsluttet virksomhedsforløb blevet ansat i en virksomhed, langt oftest i et ordinært job. 40% er fortsat i den virksomhed, hvor de havde deres virksomhedsforløb. De unge sætter først og fremmest pris på projektet fordi det: Har stor kontaktflade til virksomheder. Er i stand til at yde en meget effektiv jobformidling. 13

14 Undersøgelse/data Formål/omfang Udvalgte resultater/anbefalinger Effektevaluering af Brug for Alle Unge kampagnen (LXP consulting for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2007) Pub. 29 Rapporten er en effektevaluering af ministeriets Brug for alle unge kampagne i årene Evalueringsrapporten redegør for resultater, effekt og tilfredshed med kampganen. Det overordnede formål med kampagnen er at sikre, at flere unge med anden etnisk baggrund end dansk påbegynder og fuldfører en erhvervskompetencegivende uddannelse med henblik på varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er stor tilfredshed med kampagnen hos de unge med indvandrerbaggrund samt lærere og vejledere på uddannelsesinstitutionerne. 32% af målgruppen af unge med indvandrerbaggrund mener, at Brug for alle unge i høj eller i meget høj grad har forbedret deres muligheder for at færdiggøre en uddannelse. Særligt er rollemodelbesøgene med til at inspirere de unge til at påbegynde eller færdiggøre en uddannelse. Det er vigtigt, at de succesfulde aktiviteter forankres og kører videre efter udvikling og støtte ophører. Fortsat støtte af lektiecaféer anbefales. 14

15 Kapitel 4: Analyser Analyserne viser, at knap unge, som 25-årige endnu ikke har opnået en ungdomsuddannelse. Ydermere viser analyserne, at det er en god samfundsøkonomisk investering at uddanne de unge, som i dag ikke står til at få en uddannelse ud over grundskolen. Årsagen til, hvorfor unge som 25-årige ikke har opnået en ungdomsuddannelse er forskellige, der er dog nogle tendenser igennem analyserapporterne. Dårlige karakterer i folkeskolen mindsker chancerne for at opnå en ungdomsuddannelse med 20 procentpoint. Sociale sager i barndommen mindsker chancerne med 15 procentpoint. Indvandrere og efterkommere opnår i mindre grad end etniske danskere praktikpladsaftaler i forbindelse med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det fører til et større frafald blandt denne gruppe. Der peges blandt andet på dårlige danskkundskaber som forklaring. Der har dog været en stigning i uddannelsesgraden for etniske minoriteter, særligt har kvinderne øget deres uddannelsesniveau. Analyserne viser dog også, at der er et større potentiale blandt ikke-vestlige unge i jobcentret end blandt de danske unge i jobcentret. Det sociale undervisningsmiljø har direkte betydning, for om skolerne evner at fastholde eleverne i uddannelserne eller ej. Frafald og omveje i uddannelsessystemet koster milliarder. Det anbefales, at der etableres et effektivt organisatorisk set up, som understøtter en koordineret indsats. Ydermere er vejledning afgørende og bør styrkes. Undersøgelse/data Formål/omfang Udvalgte resultater/anbefalinger Store gevinster af at uddanne de tabte unge (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2013) Pub. 30 Undersøgelsen kortlægger gevinsten af at give en faglært uddannelse til unge, der i dag ikke får en uddannelse. Undersøgelsen bygger på et kontrafaktisk udfald, hvor man forudsiger, hvordan de unge uden uddannelse ville have klaret sig, hvis de fik en uddannelse. I gennemsnit skabes der vækst og velstand i samfundet over et livforløb for næsten 4 mio. kr., hver gang der gives en faglært uddannelse til de unge, der i dag ikke får en uddannelse ud over grundskolen. Selvom det skulle koste markant mere at give en erhvervsuddannelse til en ung i den uddannelsesmæssige restgruppe, skabes der en samfundsmæssig gevinst i millionklassen over et livforløb. Størstedelen af unge uden uddannelse har en svag hjemmebaggrund (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2013) Pub. 31 Undersøgelsen er lavet på registerdata fra Danmarks Statistik. I analysen er de 25-åriges uddannelsesstatus pr. 1. januar 2012 undersøgt. Unge der er indvandret til Danmark efter 15-års alderen er udeladt af analysen. Analysen bygger på unge. Knap ikke har opnået en ungdomsuddannelse som 25- årige. 7 ud af 10 af de unge uden uddannelse kommer enten fra de socialt dårligst stillede familier eller har dårlige resultater fra folkeskolen. De unge har mange ansigter. Der er et stort frafald blandt unge med svag baggrund, men der er også en gruppe med pæne resultater fra folkeskolen og en stærk hjemmebaggrund, men som alligevel i gennemsnit har afbrudt tre erhvervsuddannelser. 15

16 Undersøgelse/data Formål/omfang Udvalgte resultater/anbefalinger Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2013) Pub. 32 Publikation opdelt i tre temaer. Det er en deskriptiv analyse, som bygger på registerdata fra Danmarks Statistik. Dårlige karakterer eller slet ikke at have gået til afgangsprøve betyder, at chancerne for at få en ungdomsuddannelse mindskes med op til 20 procentpoint. At være blevet mor i en ung alder reducerer chancerne for at få en ungdomsuddannelse med 40 procentpoint. Sociale sager i barndommen reducerer chancerne med op til 15 procentpoint. Hovedårsagen, til at unge falder fra på ungdomsuddannelserne, er svage præstationer i starten af skoleforløbet. Altså allerede i indskolingen. En tidlig indsats er derfor vigtig. Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og DI, 2013) Pub. 33 Formålet med analysen er at vise, hvor meget tid de unge bruger på omveje i uddannelsessystemet samtidig med at sætte fokus på de ressourcer, som bruges på omveje i uddannelsessystemet. Kun 4% har taget den lige vej fra 9. klasse til erhvervskompetencegivende uddannelse unge har som 35-årige endnu ikke opnået en kompetencegivende uddannelse til trods for, at de i gennemsnit har brugt 2,5 år i uddannelsessystemet. Samlet set bruges 10 mia. kr. på omveje i uddannelsessystemet, hvoraf 3 mia. kr. kan tilføres frafald og dobbeltuddannelse. Indvandrere i Danmark 2013 (Danmarks Statistik, 2013) Pub. 34 Rapporten indeholder oplysninger fra forskellige statistikområder vedrørende indvandrere og efterkommere i det danske samfund. Publikationen består registerdata. Ikke-vestlige indvandrere har lave beskæftigelsesfrekvenser. Der er kun en lille kønsforskel i beskæftigelse blandt efterkommere. Blandt indvandrere er der en mindre forskel for personer med samme uddannelsesniveau. Hhv. 65% og 62% af de mandlige og kvindelige ikke-vestlige indvandrere er i enten beskæftigelse eller under uddannelse. Tallene er hhv. 73% og 78% af de mandlige og kvindelige efterkommere. Frafaldet på de erhvervskompetencegivende uddannelser var i perioden højest blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser (Kolodziejczyk, C., Hummelgaard, H., AKF, 2012) Pub. 35 Formålet med rapporten er, at belyse indvandrere og efterkommeres vej gennem ungdomsuddannelserne og videre ud i beskæftigelse, med særlig vægt på mændene. Fokus er på de erhvervsfaglige uddannelser, hvor frafaldet nærmere analyseres. Analyserne er lavet på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. Efterkommere og indvandrere kommer ud af grundskolen med dårligere resultater end unge af etnisk dansk oprindelse. Under halvdelen af de efterkommere, der påbegynder en erhvervsfaglig uddannelse får en praktikpladsaftale. 52% af efterkommere falder fra de erhvervsfaglige uddannelser sammenlignet med 35% af de unge med dansk oprindelse. Efterkommere, der gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse via skolepraktik, kommer i mindre grad i beskæftigelse efterfølgende, dog i større omfang end unge, der ikke gennemfører en uddannelse. Dårlige skolekundskaber, ressourcesvage forældre og mangel på praktikpladser bidrager til at forklare, hvorfor efterkommere klarer sig dårligere i de erhvervsfaglige uddannelser. 16

17 Undersøgelse/data Formål/omfang Udvalgte resultater/anbefalinger Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet (Deloitte, 2012) Pub. 36 Formålet med rapporten er, at analysere effekten af uddannelsespålægget, som har til formål, at flere unge bliver afklaret og optaget på en uddannelse, påbegynder en uddannelse og gennemfører en uddannelse. Målgruppen for uddannelsespålæg omfatter både a-dagpengemodtagere, arbejdsmarkedsparate konstanthjælpsmodtagere og ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Jobcentrene bruger uddannelsespålægget over for de unge, som generelt starter tidligere end de ellers ville have gjort. Det vurderes, at unge der ellers ikke ville have påbegyndt en uddannelse nu også starter på en uddannelse. De unge er glade for redskabet, da det i processen omkring uddannelsespålægget betones, at det er den unge selv, der skal træffe et uddannelsesvalg. Undersøgelse i Beskæftigelsesregion Midtjylland Færre unge på varige sociale ydelser hvordan? (DISCUS, 2012) Pub. 37 DISCUS har for Beskæftigelsesregion Midtjylland gennemført en analyse, der bidrager med viden om, hvordan antallet af unge der bevilges varige sociale ydelser kan begrænses. Analysen er lavet på baggrund af interview med den politiske ledelse, jobcenterledelsen og jobcentermedarbejdere i seks kommuner. Yderligere er der udsendt en spørgeskemaundersøgelse til ledere og medarbejdere i 18 kommuner. Kommuner, der har reduceret antallet af førtidspension nytilkendelser, har en fælles og udviklingsorienteret tilgang til de unge. Denne tilgang går på tværs af den politiske ledelse af beskæftigelsesindsatsen, jobcenterledelsen og medarbejderne. Lokalpolitikere bakker op om indsatsen for at begrænse tilgangen. Det anbefales, at der etableres et effektivt organisatorisk set up, som understøtter en koordineret indsats. Indsatsen for jobklare ledige mellem 25 og 29 år i Beskæftigelsesregion Midtjylland Kvalitativ analyse med anbefalinger (DISCUS, 2012) Pub. 38 DISCUS har gennemført en kvalitativ analyse, der belyser, hvordan de unge ledige oplever indsatsen, og hvordan indsatsen over for de unge ledige kan forbedres. Analysemetoden er kvalitativ og består af interview med 38 unge ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere og 39 ansatte i jobcentre, kommunale udførere, private udbydere og a-kasser. Etabler en fælles forståelse af indsatsen. Inddrag de unge i indsatsen. Tilbudsmodellen: Jobcentrene bør gennemgå de eksisterende aktiviteter og systematisere dem på en sådan måde, at de unge kan vælge mellem aktiviteter og få indflydelse på indholdet i dem. Indsatsen skal i højere grad koordineres mellem jobcenter og A-kasse. Overuddannelse blandt etniske minoritetsborgere i Københavns Kommune En kvantitativ og kvalitativ kortlægning (AKF, 2012) Pub. 39 AKF har for Københavns Kommune foretaget en kortlægning af fænomenet overuddannelse blandt beskæftigede, højtuddannede ikke-vestlige indvandrere bosat i København. Undersøgelsen er foretaget på baggrund af registerdata og en spørgeskemaundersøgelse samt fokusgruppeinterview. Der er væsentligt flere højtuddannede ikke-vestlige indvandrere, der ikke får brugt deres uddannelsesmæssige kvalifikationer sammenlignet med etniske danskere. Overuddannede indvandrere er typisk ansat inden for rengørings-, restaurations- og transportbranchen. Det er oftere i små virksomheder med færre end ti medarbejdere, at det dårlige match sker. Det bedste match skabes inden for grundskoler og hospitaler. Halvdelen af de bedst matchede har fået deres job ved at søge på et stillingsopslag. 17

18 Undersøgelse/data Formål/omfang Udvalgte resultater/anbefalinger Forklarende analyse af ikke-vestlige indvandreres arbejdsmarkedstilknytning (Lindegaard Andersen, H., KORA, 2012) Pub. 40 Rapporten beskriver, hvordan personlige karakteristika påvirker sandsynligheden for at have en vis minimumsløn, for at være afhængig af offentlig eller familiens forsørgelse samt risikoen for at gå på førtidspension. Rapporten er lavet på baggrund af registerdata. Hverken sprog eller opholdsgrundlag betyder noget for indvandreres løn, når der tages højde for personens arbejdsmarkedsstatus. Når der ikke justeres for arbejdsmarkedsstatus, så har personer med sprogvanskeligheder og flygtninge det markant vanskeligere på arbejdsmarkedet. Kort opholdstid i Danmark samt oprindelse fra Mellemøsten er risikofaktor for kvinder i forhold til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Personer født i Mellemøsten klarer sig markant dårligere, selv efter at der er taget højde for sproglige barrierer, uddannelse og opholdsgrundlag. Unge indvandrere i den danske folkeskole sociale kulturelle netværks betydning for skolepræstationer (Mehlbye, J., AKF, 2011) Pub. 41 Publikationen omhandler betydningen af unge indvandreres sociale netværk for deres skolepræstationer. Publikationen er lavet på baggrund af interview med 13 unge indvandrere i 2010 fra 8. eller 9. klasse. Det er i højere grad elevernes faglige dygtighed end nationaliteten som grupperingerne i klassen er skabt ud fra. Fritiden derimod, anvendes sammen med andre indvandrerunge. Nogle udtrykker, at det er lettere at være sammen med andre indvandrerunge med muslimsk baggrund. Det synes at have stor betydning, om den unge i sit familienetværk har personer, der kan hjælpe med lektierne. Skolens og kommunens tilbud til de unge om lektiehjælp har stor betydning for de unge. Ikke-vestlige indvandrere & Arbejdmarkedet (DA, 2010) Pub. 42 Rapporten indeholder en gennemgang af ikke-vestlige indvandreres tilknytning til arbejdsmarkedet. Rapporten er lavet på baggrund af registerdata. Fra 1996 til 2008 har der været en stor stigning i beskæftigelsen af ikke-vestlige indvandrere. Nytilkomne indvandrere kommer hurtigere i job. Ikke-vestlige indvandreres lavere deltagelse på arbejdsmarkedet hænger sammen med, at de er overrepræsenteret i fx kontanthjælpssystemet. En dansk uddannelse er den bedste vej til et job på det danske arbejdsmarked for både efterkommere fra ikke-vestlige lande og personer med dansk herkomst. Med spredning som muligt svar Følgeforskning af Københavnermodellen for integration (Kofoed, J., Allerup, P., Larsen, J., Torre, A., 2010) Pub. 43 Multiplot-rapport, hvor analyserne på forskellig vis har fokus på spørgsmålet om børnenes indbyrdes relationer. Københavnermodellen er et fordelingspolitisk tiltag, som involverer både tiltrækning af etsprogede elever og tildeling af tosprogede elever. Københavns Kommune blander sig altså aktivt i elevsammensætningen på kommunens skoler. Københavnermodellen er lykkes med at minimere den skæve fordeling af minoritets- og majoritetselever på de københavnske folkeskoler. Københavnermodellen løser ikke alle problemer, men åbner op for nye problemstillinger som også knytter sig til forældrene. 18

19 Undersøgelse/data Formål/omfang Udvalgte resultater/anbefalinger Nordiska länders insatser mot ungdomsarbetslöshet kartläggning och analys (Ramböll Management consulting AB, 2010) Pub. 44 Formålet med rapporten er et tværsektorielt studie og analyse af, hvordan de nordiske lande greb problemstillingen med stigende ungdomsarbejdsløshed. Rapporten indeholder i den forbindelse en række gode eksempler på, hvordan man fremmer indsatsen på både kort og lang sigt. Rapporten er bygget på både kvalitative og kvantitative data og indeholder et særskilt afsnit for hvert af de nordiske lande. Alle nordiske lande har fokuseret på at forbedre kvaliteten af uddannelse I Norge har man haft øget fokus på at højne færdighederne i læsning, skrivning og matematik. I Sverige har man forsøgt at skabe en bedre og mere glidende overgang mellem skole og arbejdsmarked. Sverige forsøgt sig med jobgaranti til unge, hvis man havde været i arbejdsformidlingen i tre på hinanden følgende måneder. I Finland har man søgt at styrke specielt erhvervsuddannelserne og skabt flere praktikpladser, som forventes at give resultater på lang sigt. I Finland har man fokus på tidligt at identificere de unge, som er i risikogruppen for at falde igennem systemet. I Island har man givet mulighed for, at unge arbejdsløse kan tage kurser af kortere varighed for at styrke deres kompetencer og heraf chancer for at komme i beskæftigelse. Køn og etnicitet i uddannelsessystemet Litteraturstudier og registerdata (SFI, 2010) Pub. 45 Formålet er at belyse etniske minoriteters succes i uddannelsessystemet og deres overgang fra uddannelse til beskæftigelse. Rapporten er bygget på registerdata og litteraturstudier. Etniske minoriteter uddanner sig i stigende grad, men har stadig et lavere uddannelsesniveau end de etnisk danske. Særligt kvinderne har øget deres uddannelsesniveau. En central årsag til forskellen i uddannelsesniveau er etniske minoritetsunges generelt lavere socioøkonomiske udgangspunkt. Pigerne klarer sig bedre end drengene. Det kan der være flere forklaringer på. De bruger mere tid på lektier, og de kan være bedre til at honorere skolens krav. Unges frafald på erhvervsskolerne hvad gør de gode skoler (AKF, 2009) Pub. 46 Undersøgelsen belyser, hvordan der arbejdes med unge med svage forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse, og hvordan deres chancer for at få en ungdomsuddannelse forøges gennem samarbejde mellem de mange aktører. Undersøgelsen er baseret på registerdata for unge, der har påbegyndt en erhvervsfaglig uddannelse. Derudover indeholder undersøgelsen også interview med ansvarlige fra UU. Forberedelsen af overgangen til ungdomsuddannelserne og arbejdsmarkedet starter allerede i folkeskolen ved 6. klassetrin. De unge, som efter folkeskolen henvender sig for at få sociale ydelser, samarbejdes der bedst med kommunen om, når kontakten til UU er tæt, fx gennem UU s fysiske placering på jobcentret. Den uddannelsesplan som de unge har udarbejdet i grundskolen, er kun i begrænset omgang et brugbart værktøj for visitation til grundforløb på erhvervsuddannelserne. På den gode erhvervsskole afklares det tidligt, om den unge skal tilbydes en screening af læse- og matematikfærdigheder. Alle grundforløb omfatter en kompetenceafklaring med hensyn til elevernes motivation, faglige, personlige og sociale kompetencer. De gode skoler har et veludbygget netværk inden for skolen omkring eleverne, som skal støtte de unge med svage forudsætninger. 19

Vidensopsamling. ledige unge under 30 år. eksisterende viden om. Januar 2011

Vidensopsamling. ledige unge under 30 år. eksisterende viden om. Januar 2011 Januar 2011 Vidensopsamling eksisterende viden om ledige unge under 30 år Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Vidensopsamling Eksisterende viden om ledige

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV. Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen

ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV. Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Juni 2013 2013 Alle unge vil gerne have et godt liv Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra projektet Ungdomsuddannelse til alle. Del 2

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra projektet Ungdomsuddannelse til alle. Del 2 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra projektet Ungdomsuddannelse til alle Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

2011 ALS RESEARCH. Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene.

2011 ALS RESEARCH. Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene. 2011 ALS RESEARCH Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene. Titel: Integration i praksis Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene Udgiver: Als Research Udgivelsesår:

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Fastholdelseskaravanen. Perspektivering af Fastholdelseskaravanen indsats i perioden 2008 2012

Fastholdelseskaravanen. Perspektivering af Fastholdelseskaravanen indsats i perioden 2008 2012 Fastholdelseskaravanen Perspektivering af Fastholdelseskaravanen indsats i perioden 2008 2012 Analytisk vurdering af behov for en fortsat fremadrettet indsats LG Insight for Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder Boligsociale lektiecaféer En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

Læs mere

ANALYSE AF UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES-

ANALYSE AF UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- ANALYSE AF UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- INDSATSERNE RETTET MOD UNGE PÅ NØRREBRO Hotspot Indre og Ydre Nørrebro September 2013 FORORD Denne rapport indeholder en analyse af unge mellem 15 og 24 år på

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Desk research af danske studier om restgruppen

Desk research af danske studier om restgruppen Desk research af danske studier om restgruppen Rådet for Ungdomsuddannelser, Undervisningsministeriet Afrapportering 12. juni 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune

Unge-strategi for Aalborg Kommune Unge-strategi for Aalborg Kommune Aalborg Kommune 25.oktober 21 2 Indhold Indledning... 4 1. Flere unge i uddannelse... 5 Vi skal hjælpe de unge med til at træffe kvalificerede valg... 5 Vi skal turde

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING MENTORER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. Sådan tilrettelægges den virkningsfulde indsats

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING MENTORER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. Sådan tilrettelægges den virkningsfulde indsats CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING MENTORER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER Sådan tilrettelægges den virkningsfulde indsats Mentorer i udsatte boligområder - Sådan tilrettelægges den virkningsfulde indsats Nana

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere