Oplægsholder: Gitte Goldschmidt, direktør, civ.ing., Goldschmidt Rise and Shine i/s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplægsholder: Gitte Goldschmidt, direktør, civ.ing., Goldschmidt Rise and Shine i/s"

Transkript

1 Workshop nr.: 301 Ledelse i attraktive arbejdspladser Oplægsholder: Gitte Goldschmidt, direktør, civ.ing., Goldschmidt Rise and Shine i/s God ledelse er en af de væsentlige parametre for et godt arbejdsmiljø, lavt sygefravær og for at tiltrække og fastholde medarbejdere. Men hvad er det den enkelte leder kan gøre for at skabe en attraktiv arbejdsplads? Hvad skal lederen have fokus på? Ledere inden for social- og sundhedsområdet har i 1 år fulgt et workshopforløb for at udvikle og afprøve en række redskaber, der kan bidrage til attraktive arbejdspladser. På workshoppen præsenteres ideen bag workshopforløbet "Ledelse i attraktive arbejdspladser" samt det færdige resultat. Overvejelser om tilrettelæggelse af lederudvikling indgår.resultatet er redskaber, case og eksempler samt gode råd til lederne. Gitte Goldschmidt præsenterer projektets idé forløb og resultat. Resultatet på og i trykt form demonstreres. En eller flere ledergrupper vil fortælle om deres erfaringer med at deltage og bruge redskaberne. Vi vil inviterer til debat om ledelse og arbejdsmiljø, lederens rolle og hvordan ledelsesudvikling i det offentlige kan gribes an. Primær målgruppe er aktører, der professionelt interesserer sig for god ledelse og ledelsesudvikling i den offentlige sektor. Det kan være BAR- og organisationsfolk, eksterne rådgivere og konsulenter, forskere og projektudviklere, interne sikkerhedsledere, ledere, HR- og personalefolk, myndigheders embedsmænd, undervisere og andre formidlere.

2 Workshop nr.: 302 Arbejdsmiljøstrategien kom til at blomstre Oplægsholder: Birte Roest, Arbejdsmiljøchef, Region Nordjylland Ideer til metode for at få overblik og sikre opfølgning på mange arbejdsmiljøinitiativer. Mangel på arbejdskraft har sat arbejdsmiljøet i fokus. Der er indgået aftaler om arbejdsmiljø i mange sammenhænge: Trepartsaftalen, i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 08, Regeringens handlingsplan for arbejdsmiljøet 2010 m.m. I HR afdelingen i en stor organisation er det nødvendigt at skabe overblik og sammenhæng, for at de enkelte indsatser ikke overses eller kommer til at modarbejde hinanden. Budgetforliget i Region Nordjylland har temaet "De bedste arbejdspladser", heri indgår 10 temaer, hvor arbejdsmiljø både er et tema, men også indsatsområde i nogle af de øvrige temaer. Med udgangspunkt i de centralt stillede krav til arbejdsmiljø, regionens egne ønsker og forventninger er der gennemført en proces hvor ansatte i HR, Arbejdsmiljø og MEDindflydelse og sektorsikkerhedslederne har formuleret 8 arbejdsmiljøtemaer, i en vision om at få trivsel frem og fraværet ned. I processen er der gjort en række overvejelser om, hvordan det sikres at alle krav blev omsat til indsatser og at der er overblik, så der sikres at tidligere gode erfaringer kommer i spil og der er en kontinuerlig opfølgning på indsatserne. Et væsentligt krav fra ledelsen er, at indsatserne ikke skulle være enkeltstående projekter, men indsatser, som havde effekt på den enkelte arbejdsplads. Et oplæg min. Hvordan har vi grebet opgaven an? Workshoppen vil være en erfaringsudveksling af gode metoder til at skabe overblik og opfølgning på indsatser med udgangspunkt i hvordan Region Nordjylland har grebet opgaven an. Ledere, sikkerhedsledere, HR- og personalefolk.

3 Workshop nr.: 303 Fastholdelse og psykisk arbejdsmiljø Inge Larsen, Arbejdsmiljøkonsulent og Frank Meier, CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse, Malene Ravn, Uddannelses- og udviklingskonsulent, Høje Gladsaxe Kommune og Ulla Løwert Thomsen, Forstander, Plejecentret Solterrasserne Forebyggelsesfonden har støttet et projekt, der inddrager Gladsaxe, København og Roskilde kommuner, hvor vi gennem ophørsinterview med fratrådte medarbejdere i plejesektoren indsamler oplysninger om årsager til ophør på arbejdspladsen. Input fra ophørsinterview analyseres løbende og drøftes med arbejdspladsens ledere og medarbejdere i MED/SU-regi. Herud fra planlægges de lokale indsatser for forbedringer af arbejdsmiljøet, så arbejdspladserne bedre kan fastholde og tiltrække medarbejdere. Indsatsen skal iværksættes hurtigt og skal demonstrere arbejdspladsen som handlekraftig i forhold til at reagere på signaler fra ophørte. Ambitionen er at forebygge og reducere ophør (gennemstrømning) med 20 %; derfor titlen: En ud af fem!. De lokale interventioner kan fx være oplæg, nye arbejdsformer, undervisning og meget mere. Temaerne planlægges ud fra de deltagende enheders behov. Undervejs i projektet afholdes seminarer, hvor ledelse og medarbejdere fra de tre kommuner mødes og udveksler erfaringer. Projektets metode er en anerkendende og systemisk tilgang, hvor der bl.a. fokuseres på de ressourcer og udviklingstiltag, som eksisterer, virker og kan styrkes. På workshoppen får deltagerne mulighed for at prøve den spørgeguide, der anvendes under ophørsinterviewene. Forud for dette fortæller konsulenter fra Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) om idéen bag projektet. På workshoppen vil ledere og medarbejdere fra hhv. Solterrasserne i Valby og plejecenter Rosenlund i Gladsaxe fortælle deres oplevelse af projektet siden starten i foråret Interviewene, interventioner og seminarer i projektet gennemføres af konsulenter fra Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) i samarbejde med lokale repræsentanter. På workshoppen vil konsulenter fra CASA gennemgå projektets idé og metode. CASA og ledere og medarbejdere fra Solterrasserne og Rosenlund vil svare på spørgsmål; også gerne i forhold til erfaringer fra processen med at udarbejde ansøgningen til Forebyggelsesfonden. Program (ca. tider) Præsentation af projektets idé og målsætning (5 min.) Kort introduktion til AI og projektets metode (10. min) Gennemførelse af interview vha. projektets AI spørgeguide og drøftelse af metoden (35 min.) Præsentation og drøftelse af lokale indsatser og resultater fra projektet (30. min.) Spørgsmål. Fx om proces for ansøgning til Forebyggelsesfonden (10 min.) Formen vil veksle mellem en præsentation af projektets idé, deltagerinvolvering gennem praksisanvendelse af metoden og en præsentation af resultater fra projektet. Hvis deltagerne er interesserede, vil vi gerne fortælle om CASAs erfaringer med at søge Forebyggelsesfonden. Denne workshop henvender sig til ledere og medarbejdere i plejesektoren.

4 Workshop nr.: 304 Auditering af psykisk arbejdsmiljø, ledelse og organisatoriske forandringer - fokuspunkter, muligheder og begrænsninger. Oplægsholder: Ruth Kjeldsmark, Operation Manager, Bureau Veritas Certification Auditering af psykisk arbejdsmiljø og ledelse har aldrig været mere vigtig ifm. arbejdsmiljøcertificering. Hvile temaer og elementer skal der spørges ind til, for at få sikkerhed for, at virksomheden har styr på forholdene? Samtidig indeholder den nye DS/OHSAS er krav om, at arbejdsmiljøet ifm. organisatoriske forandringer skal planlægges og styres. Hvilke krav stiller det til de virksomheder, der er arbejdsmiljøcertificeret? Oplæg, spørgsmål og drøftelser. Ledere, HR- og personalefolk, interne sikkerhedsledere, eksterne rådgivere.

5 Workshop nr.: 305 Akustiske beregninger i praksis - opdateret software Lars Birch Nielsen, Adm. direktør og Philip White, Projektleder, IAC Nordic A/S Hvordan eftervises at myndighedskrav til akustiske forhold i produktionslokaler, storrumskontorer, institutioner m.v. opfyldes? Der præsenteres et opdateret videreudviklet computerprogram til beregning af akustiske forhold i lokaler. Programmet er version 2 af det blandt BSTér meget anvendte HMA Akustikprogram, som bl.a. kan anvendes til estimering / simulering af om Arbejdstilsynets anvisning vedrørende akustik i arbejdsrum er opfyldt. Programmet kan fastslå om forholdene i forskellige typer af arbejdslokaler opfylder myndighedernes krav og anvisninger. Herudover kan brugeren selv indtaste parametre til programmet, således at akustikken i et lokale kan tilrettes til det ønskede formål. Præsentationen udføres ved at et praktisk eksempel fra en arbejdsplads gennemgås. Gennemgangen udføres ved at alle data indtastes under præsentationen, således at workshop deltagerne kan følge med på lærredet og kommentere løbende. Efterfølgende diskuteres deltagernes praktiske erfaringer med anvendelse af programmets version 1, samt eventuelle andre værktøjer. Deltagerne er meget velkomne til at medbringe eksempler fra deres hverdag, som kan diskuteres og anvendes i workshop forløbet.workshoppen opfylder et ofte efterspurgt behov for at få opdateret et af arbejdsmiljørådgivere anvendt computerværktøj. Workshopdeltagerne vil få udleveret et gratis eksemplar af programmet. Eksterne rådgivere og konsulenter som arbejder med støj- og akustik, interne sikkerhedsledere, undervisere og andre formidlere, myndigheders embedsmænd indenfor fagområdet er også meget velkomne til at deltage.

6 Arbejdsbetinget nakke-/skulderbesvær - fysisk træning som behandlingsform Lars L. Andersen, Ph.D, Otto Melchior Poulsen, Forskningsdirektør Andreas Holtermann, Dr.Med.Sci. og Mette Zebis, Ph.D, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Workshop nr.: 306 Smerter fra nakke/skulder området er et hyppigt problem blandt arbejdstagere med stillesiddende arbejde. Blandt danske kvindelige computer brugere er årsprævalensen rapporteret til over 50 %. Fysisk træning bliver ofte anbefalet til at lindre smerter fra bevægeapparatet. Baseret på tidligere studier er der begrænset evidens for effektiviteten af fysisk træning i forbindelse med arbejdsbetingede smerter i nakke/skulder regionen primært pga. mangel på randomiserede kontrollerede studier. Vi har på Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) for nyligt gennemført to store randomiserede kontrollede interventionsstudier på danske arbejdspladser karakteriseret af stillesiddende ensidigt gentaget arbejde: Sundhedsfremme På Arbejdspladsen (SPA) (Andersen et al. 2008a) Rehabilitering af Muskelsmerter I Nakken (RAMIN) (Andersen et al. 2008b). Resultaterne fra SPA undersøgelsen viste en moderat positiv effekt af fysisk træning på nakke/skulder besvær, og påviste samtidig vanskeligheden ved at få arbejdstagerne til at deltage i regelmæssig motion over en længere periode (1 år). I RAMIN undersøgelsen fandt vi en markant effekt af specifik styrketræning hos arbejdstagere med klinisk diagnosticeret nakke/skulder besvær. Resultaterne af dette studie viste en nedgang i smerte på over 70 % med blot 3 x 20 minutters styrketræning i en periode på 10 uger. Nationale data viser at rengøring er en særligt nedslidningstruet branche. I forlængelse af de afsluttede SPA og RAMIN undersøgelser er vi på NFA i gang med et nyt projekt Forebyggende intervention mod nedslidning på arbejdspladsen for langsigtet effekt (FINALE), med formålet at opnå en langsigtet forebyggende effekt på fysisk nedslidning blandt rengøringspersonale ved at implementere øget fysisk aktivitet gennem et år ved enten 1) fysisk træning med instruktører, 2) mental træning vha. kognitiv adfærdsterapi. NFA har for nyligt påbegyndt et projekt, VIMS, som introducerer et nye koncept Intelligent Motion. SPA- og RAMIN-projekterne udgjorde det første skridt i retning af at udvikle Intelligent Motion på arbejdspladsen, defineret som motion, der kompenserer for arbejdets fysiske belastninger under hensyntagen til arbejdstagers fysiske kapacitet og helbredsstatus. Projektets overordnede formål er at skabe øget viden om, hvordan Intelligent Motion i praksis kan implementeres og gennemføres, så der opnås en optimal effekt mht. prævention eller reduktion af nakke- /skuldersmerter ved computerarbejde samt ved industrielt ensidigt gentaget arbejde. For at opnå dette skal virksomhederne have betydelig medindflydelse på tilrettelæggelse og implementering af Intelligent Motion, som herved gøres participatorisk. Workshoppen præsentere resultater fra SPA og RAMIN undersøgelsen, samt preliminære resultater fra FINALE undersøgelsen. Desuden vil vi give praktiske anbefalinger til effektiv implementering af disse typer interventioner på arbejdspladsen, med særligt henblik på den nye VIMS undersøgelse hvor begrebet Intelligent Motion defineres og afprøves. Deltagerne få mulighed for i praksis at afprøve de fysiske træningsøvelser der indgår i projekterne. Afsluttende vil fremtidsperspektiver blive præsenteret baseret på nuværende viden og igangværende projekter. Referencer: Andersen LL, Jørgensen MB, Blangsted AK, Pedersen MT, Hansen EA, Sjøgaard G (2008a) A randomized controlled intervention trial to relieve and prevent neck/shoulder pain. Med Sci Sports Exerc 40:xx-xx (in press) Andersen LL, Kjaer M, Sogaard K, Hansen L, Kryger AI, Sjogaard G (2008b) Effect of two contrasting types of physical exercise on chronic neck muscle pain. Arthritis Rheum 59: Indledningsvis power-point præsentation omkring afsluttede og igangværende NFA projekter omkring motion på arbejdspladsen. 2. Deltagerne afprøver de træningsformer der er indgået i projekterne, bl.a. træning med håndvægte, bodyblades, elastikker, ro-ergometer osv. Dette skaber en mulighed for praktisk forståelse og dialog omkring hvordan sådanne øvelser kan tænkes at implementeres på arbejdspladserne i praksis 3. Gruppe diskussion af specifikke emner, eksempelvis: - Hvorledes kan fysisk træning tænkes at implemeteres i praksis på arbejdspladsen - Barrierer mod fysisk aktivitet på arbejdspladsen - tilpasning af motion til den enkelte arbejdstager ("Intelligent Motion") - cost-benefit, kan det betale sig for arbejdsgiveren at arbejdstagen skal bruge en ugentlig time på træning? Alle vil i princippet have glæde af workshoppen, specielt: Arbejdsmedicinere, Forskere og projektudviklere, BAR- og organisationsfolk, Eksterne rådgivere og konsulenter, Interne sikkerhedsledere, Ledere, HR- og personalefolk, Undervisere og andre formidlere

7 Workshop nr.: 307 Giv os en udfordring - den lille rådgiver med det store netværk - du ser kun toppen af isbjerget! Karin Schmidt, Arbejdsmiljøkonsulent, Preben Kristensen, Arbejdsmiljøkonsulent og Hanne Løth, Arbejdsmiljøkonsulent, arbejdsmiljørådgiver.dk At stille krav til din arbejdsmiljørådgiver. Hvordan får du den rigtige rådgivning til den rigtige pris? Hvordan vil du finde den rigtige rådgiver til netop den opgave, du skal have løst? Har du undersøgt mulighederne indenfor din egen virksomhed? Vi vil sikre dialogen ved at involvere deltagerne i fysiske øvelser og få dem til at forholde sig konkret til deres egen praksis. Interne sikkerhedsledere, ledere, HR- og personalefolk, undervisere og formidlere., Den sekundære målgruppe er: BAR- og organisationsfolk, eksterne rådgivere og konsulenter og evt. andre.

8 Workshop nr.: 308 EVA s kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne Oplægsholder: Kristine Bang Nielsen, Evalueringskonsulent og projektleder, Danmarks Evalueringsinstitut Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har siden januar 2006 på opdrag fra Arbejdstilsynet stået for kvalitetssikringen af arbejdsmiljøuddannelserne. Som et led i kvalitetssikringen indgår et fokus på undervisningens pædagogiske principper. Disse er ekspliciteret i bekendtgørelsen om arbejdsmiljøuddannelserne og Arbejdstilsynets vejledning til udbyderne af arbejdsmiljøuddannelserne. I denne workshop vil vi gerne fortælle om hvad vi fokuserer på når vi vurderer de pædagogiske principper i undervisningen på arbejdsmiljøuddannelserne. Vi vil bl.a. fortælle om typiske styrker og udfordringer i den undervisning vi har set på vores besøg, og hvorfor vi mener det er vigtigt at evaluere på de pædagogiske principper, selvom det er svært. Vi vil med workshoppen meget gerne lægge op til en dialog og mulighed for erfaringsudveksling mellem jer undervisere. Nogle af de spørgsmål vi vil tage op handler om hvilke udfordringer I som undervisere står overfor i forhold til undervisningens pædagogiske principper. Hvordan oplever I disse udfordringer på arbejdsmiljøuddannelserne, og hvordan har I valgt at tackle dem? Er der noget ved arbejdsmiljøuddannelserne der giver ekstra udfordringer i forhold til at varetage en god undervisning? Hvornår oplever I at jeres undervisning virker og hvornår virker den ikke? Kort introduktion, dialog i grupper og plenum. Undervisere på arbejdsmiljøuddannelserne.

9 Workshop nr.: 309 Livskvalitet og sundhed - vejen til en bedre ældrepleje via personalets livskvalitet og arbejdsmiljø Dennis Ohlsen, gruppeleder og Dagny Ørts, seniorkonsulent, Orbicon Arbejdsliv Præsentation af et 3 årigt projekt Livskvalitet & sundhed vejen til en bedre ældrepleje, hvor det primære fokus er opbygge en positiv synergi imellem ansatte og ældres livskvalitet og sundhed med henblik på at opnå en bedre ældrepleje. Projektet er primært motiveret af et stort behov for at rekruttere og fastholde medarbejdere indenfor plejeområdet samt minimere fravær. Projektets hypotese er at en forbedring af ældreplejen opnås ved at øge de ansattes motivation. Dette opnås ved at give de ansatte mulighed for at være produktive dvs. opleve at gøre et godt stykke arbejde og dermed få stolthed og glæde tilbage i arbejdet. Endvidere gennem et styrket samarbejde i hele organisationen bygget op omkring tillid og respekt. Medarbejderne skal involveres, have indflydelse og respekteres som forudsætning for at kunne levere en god pleje, som forudsætning for at undgå at blive syg og som forudsætning for at blive på arbejdspladsen. I projektet arbejdes med at flytte fokus fra begrænsninger til muligheder samt på at prioriter det positive og glæde. Styregruppens værdier for projektet er Engagement Dygtighed Frihed Følgende er inddraget i projektet: Ansatte i ældreplejen, plejekrævende ældre, pårørende samt frivillige borgere. Milepæle i projektet: Afdækning af sammenhæng mellem livskvalitet og sundhed for de ældre og arbejdsmiljø for personalet Kompetenceudvikling for ledere Udnævnelse og uddannelse af ambassadører Medarbejderinddragelse i idé generering af indsatsområder Foreløbige indsatsområder: Fleksibel arbejdstidsplanlægning Arbejdsmoral Kompetenceudviklingsværktøjer for personale og organisation Projektet er støttet af Velfærdsministeriet Workshoppen vil være en præsentation af det konkrete projekt, overvejelserne undervejs og de foreløbige resultater. Desuden vil der være oplæg til dialoger deltagerne imellem ud fra egne erfaringer, overvejelser og dilemmaer. Ledere, HR- og personalefolk, myndigheder og embedsmænd, interne sikkerhedsledere, BAR og organisationsfolk, politiker og interesseorganisationer.

10 Workshop nr.: 310 Integration af hørehæmmede på arbejdspladsen Oplægsholder: Søren Dalmark, Formand for Høreforeningen, Høreforeningen I kampen om arbejdskraften er der brug for alle, også dem med et hørehandicap. I denne workshop kan du høre om, hvad det betyder, at have medarbejdere med et hørehandicap. Der er udviklet et væld af tekniske hjælpemidler, som gør livet meget nemmere for hørehæmmede og deres kolleger. Vi vil tage fat i følgende spørgsmål: Er der jobs, hørehæmmede ikke kan varetage? Kan en chef være hørehæmmet? Hvis man vil ansætte en medarbejder med særlige behov, hvordan får så man fat i dem? Kan man få støtte fra f.eks kommunen eller Høreforeningen? Hvem skal tilgodese den hørehæmmedes behov? Er der HR-afdelingen, chefen eller kolleger? Hvad går der galt, hvis man ikke tager hensyn? Er deres problemer af faglig og/eller social karakter? Kræver det bare en grundig opstart, eller er det en varig indsats at integrere hørehæmmede? Workshoppen vil slå til lyd for de uopdagede nye medarbejderressourcer akkompagneret med at være djævlens advokat i forhold til de krav, der stilles til arbejdspladser. Fortællinger fra vellykkede jobtilpasninger og kreative løsninger understreger, hvordan teknik og samarbejde går op i en højere enhed.det vigtigste er dog arbejdspladsens indstilling til kolleger med særlige behov. I workshoppen deltager repræsentanter fra Høreforeningen, som fortæller om deres erfaringer fra velfungerende arbejdspladser. Workshoppen starter med et oplæg, hvorefter der vil være gode muligheder for at stille spørgsmål eller gå i debat med både workshopledere og deltagere. Workshoppen henvender sig til arbejdsgivere, fastholdelses- og rekrutteringsmedarbejdere, og andre der er interesserede i at skabe velfungerende arbejdspladser for hørehæmmede.

11 Workshop nr.: 311 Arbejdsmiljø- og sundhedsledelse - så det kan mærkes Jette Vangslev, chefkonsulent, Force Technology, Ingo Hahn, Arbejdsmiljøkonsulent, Kolding Kommune og Uffe Lindstrøm, Direktør, Fysiowork Healthcare I/S Workshoppen handler om hvordan man på alle niveauer (fra topledelse til driftledelse) i en stor dansk kommune kan arbejde målrettet og systematisk med integration af arbejdsmiljø- og sundhedsfremme, i et certificeret ledelsessystem, således at der skabes balance mellem den kolletive og den individuelle tilgang samt den forebyggende og behandlende tilgang. Under workshoppen kommes blandt andet ind på følgende spørgsmål: Hvordan styres det? Hvilken kommunikation og formidling skal der til? Hvilken indflydelse har medarbejderne? Hvilken form for overvågning og måling? Hvordan evaluerer ledelsen systemet Hvordan kan audit bruge som implementerings og overvågningsredskab? Hvilken uddannelse skal der til og af hvem? Hvilken driftsstyring skal der til? Der startes med et kort oplæg som sætter den teoretiske ramme og som varmer deltagerne op. Derefter forventes nogle af deltagerne at deltage i forskellige tests og profiler (fx. fedtprocent, kondition, BMI). Der afsluttes med at samle og perspektivere trådene. Der appelleres i workshoppen til alle 5 sanser; smage, lugte, føle, høre, syn. Der lægges i workshoppen vægt på at formidle på en positiv, humoristisk, indlevende og legende måde. Eksterne rådgivere og konsulenter, forskere og projektudviklere, interne sikkerhedsledere, ledere, HR- og personalefolk, undervisere og andre formidlere.

12 Workshop nr.: 312 Arbejdsmiljøledelse på nye veje Oplægsholder: Kristian Glæsel, Fagkoordinator og Ledende auditor, DS Certificering A/S Beskrivelse af indhold og arbejde med en nye OHSAS samt andre tiltag på arbejdesmiljøområdet. Foredrag med få powerpoint præsentationer, flipover baseret på spørgsmål og kommentarer fra salen. Alle brugere af arbejdsmiljøledelsessystemer.

13 Workshop nr.: 313 Et forfriskende twist i APVtankegangen Oplægsholder: Lise Bache, arbejdsmiljøkonsulent, Arbejdsmiljø København Arbejdsmiljø Københavns erfaring bl.a. fra skoler og daginstitutioner er, at APV på mange af disse arbejdspladser bliver opfattet som omfattende og tungt; en energisluger, som tager tid fra kerneydelsen og som primært skal udføres, fordi Arbejdstilsynet eller andre uden for den lokale arbejdsplads kræver det. Der er en tendens til at forståelsen af APV centrerer sig om "noget med skemaer", "noget med hvert 3. år" og noget med at "få APV''en lavet" i modsætning til at hæfte sig ved de formuleringer i bekendtgørelsen, der går på det løbende, systematiske arbejdsmiljøarbejde og den forebyggelse, der kan ligge i at vurdere arbejdsmiljøet løbende i forbindelse med at der sker ændringer på arbejdspladsen. Mange Arbejdstilsynspåbud går herudover på, at arbejdspladserne ikke har nogen handlingsplan eller opfølgning. På workshoppen formidles en ny måde at tænke og formulere sig om APV, som Arbejdsmiljø København har succes med at praktisere på disse arbejdspladser. Tankesættet fokuserer på at gøre APV-arbejdet nærværende ved at koble det til de ledelses- og kortlægnings- og dialogredskaber, der i forvejen fungerer på arbejdspladsen og dermed at bruge den viden og de strategier, der ligger i organisationen. Herudover ønsker vi at udveksle deltagernes erfaringer med enkle redskaber til at dokumentere det systematiske arbejdsmiljøarbejde i handlingsplaner, som dels lever op til Arbejdstilsynets krav, dels passer til et løbende arbejdsmiljøarbejde på disse ofte små arbejdspladser. Målgruppen for workshoppen er primært medlemmer af sikkerhedsorganisationen, arbejdsmiljørådgivere og undervisere.

14 Workshop nr.: 314 Arbejdstilsynets erfaringer efter serviceeftersynet - en aktuel status Karen Thorsen, fuldmægtig og Sara Kabel, fuldmægtig, Arbejdstilsynet Den 1. april 2007 trådte Serviceeftersynet af Arbejdsmiljøreformen i kraft. Serviceeftersynet medførte en række justeringer i Arbejdstilsynets tilsynsmetoder, en ændring i kriterierne for afgivelse af rådgivningspåbud samt en justering af smileyordningen. Workshoppen vil sætte fokus på Arbejdstilsynets erfaringer efter Serviceeftersynet og give en aktuel status på: Udtagelsesprocenter i forskellige brancher Rådgivningspåbud Smileyordningen Workshoppen vil blive indledt med et oplæg, der giver en status for serviceeftersynet i forhold til udtagelsesprocent, rådgivningspåbud og smiley. Efter oplægget vil der være tid til spørgsmål og diskussion. Alle med interesse for udviklingen på arbejdsmiljøområdet - set fra et myndighedsperspektiv.

15 Workshop nr.: 315 Modern and customer-oriented system of skin protection NB: Presentation and discussion will be held in English Presenter: Thomas Konrad, Dr., ArSiMa Content: Skin protection in general is still a very emotional but important subject of safety and health in industrial applications. More often than not members of staff are split into two categories, the users and the non users of skin protection creames before work. We will show briefly in our workshop why it is necessary and possible to use reliable and tested systems of skin protection products that are easy and pleasant to apply and do not represent a risk for the consumer. Furthermore we will show you the chemical background of skin protection products, how we can assure the effectiveness of these products by the BUS-model (BUS = Bovine Udder Skin) and how to install and establish a skin protection table, adjusted on the demands of a modern industrial production plant.

16 Workshop nr.: 316 Registrering af nærved-hændelser - hvordan gør man det nemt for medarbejderen? Sanne With Sørensen, Salgschef, frontavenue A/S, Erik Brødbæk, Arbejdsmiljøchef og Lene Heerwagen, Fuldmægtig, COOP Danmark Registrering af alle nærved-hændelser, kan som bekendt give et informationsgrundlag der er guld værd når forebyggelsesinitiativer og risici skal identificeres. I denne workshop hører vi om hvorledes COOP har haft succes med at motivere de enkelte butikker og medarbejdere til at registrere ulykker og nærved-hændelser. Vi får desuden demonstreret et eksempel på hvorledes man kan lave en simpel internetformular, som gør det let og enkelt for medarbejderen at registrere en nærvedhændelse (eller en arbejdsulykke). 1. Erik Brødbæk og Lene Heerwagen fortæller om deres erfaringer med at få medarbejderne i COOPs mange butikker til at registrere ulykker og nærved-hændelser. 2. Diskussion af Erik og Lenes oplæg. 3. En praktisk demonstration af på storskærm af hvorledes man nemt kan opbygge en simpel internet-formular til registrering af nærvedhændelser. 4. Diskussion af fordele og ulemper ved denne form for registrering af ulykker og nærvedhændelser. Interne sikkerhedsledere ledere, HR- og personalefolk, eksterne rådgivere og konsulenter, BAR- og organisationsfolk.

17 Workshop nr.: 317 Farvel til kedelige møder! - en workshop om effektive, lærende møder Oplægsholder: Nanna Munk, Selvstændig proceskonsulent, MUNK & MENING Viden er grundstoffet i mange virksomheder, og dagligdagens interne møder kan være en kæmpe ressource. Ofte bliver denne ressource ikke brugt optimalt, fordi møderne er præget af dårlig planlægning og manglende struktur. Alle kender til kedelige møder, hvor man længes efter at kommer tilbage til skrivebordet og det rigtige arbejde. Men møder ER rigtig arbejde og når de tilrettelægges professionelt kan de endda blive sjove at deltage i. Det handler om at skabe deltagerinvolvering og få alles kompetencer i spil. Om at skabe læringsmiljøer, hvor alle bidrager optimalt og sammen skaber innovation og resultater. I vidensamfundet er lærende møder ikke en luksus, men en nødvendighed. Workshoppen stiller skarpt på redskaber, der kan gøre møderne mere effektive og dynamiske. Med udgangspunkt i facilitering som disciplin bliver workshoppen både et oplæg om mødekultur og en smagsprøve på, hvad et dynamisk deltagerinvolverende møde vil sige. Nanna Munk er uddannet facilitator og har i flere år arbejdet med lærende møder og mødekultur. Bl.a. i forbindelse med faglige netværksgrupper, hvor videndeling er essentiel. Workshoppen vil indeholde et kort inspirations oplæg og derudover benytte forskellige deltagerinvolverende metoder, fx; individuel refleksion, to-og-to interviews, styret gruppedebat, etc. Der vil være fokus på, at deltagerne får oversat pointerne til egen praksis og derved får noget konkret anvendeligt med hjem. Ledere, mellemledere, teamledere, HR-folk. Alle der fungerer som mødeleder i dagligdagen.

18 Workshop nr.: 318 Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv brug arbejdsmiljøsundhedskredse! Birgit Aust, Seniorforsker og Annett Finken, Forskningsassistent, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Baggrund: Arbejdsmiljøsundhedskredse (AMSK) er strukturerede og modererede diskussionsgrupper med stærkt fokus på medarbejderdeltagelse. AMSK er blevet udviklet i Tyskland, hvor man har gode erfaringer med metoden. NFA s forskningsgruppe for APV-forskning har afprøvet metoden for første gang i Danmark. Formål: Projektets mål var at undersøge om brugen af AMSK-metoden gør arbejdspladsvurdering mere effektiv. Metode: Forskningsprojektet har i fire plejecentre undersøgt AMSK-metoden og sammenlignet resultaterne med fire andre plejecentre, som fortsatte deres vanlige arbejdsmiljøarbejde. På interventionsplejecentrene blev AMSK-metoden brugt i kombination med den sædvanlige APV. For at danne en AMSK-gruppe blev de ansatte bedt om at vælge nogle personer, som skulle repræsentere de forskellige afdelinger og skiftehold. Sikkerhedsrepræsentanten, tillidsrepræsentanten og ledelsesrepræsentanter var ligeledes del af AMSK-gruppen, hvor medarbejderrepræsentanterne dog var i flertal, i alt mellem 8-10 personer. Under vejledning af en uddannet moderator og baserende på resultater af en spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø og helbred, blev problemer identificeret og løsningsforslag udviklet og implementeret løbende. Resultater: De fleste deltagende ansatte og ledere var glade for AMSK-konceptet. AMSKgrupperne mødtes regelmæssigt og deltagelsen i møderne var generel høj. Gennemsnitligt blev 19 problemer identificeret og 24 løsningsforslag udviklet samt igangsat. Ved afslutningen af implementeringsfasen i maj 2008 vil det blive målt, hvor mange løsningsforslag der blev gennemført. Selvom de endelige resultater af projektet endnu ikke foreligger, kan vi ud fra typen af løsningsforslag, som AMSK-gruppen udviklede, se, at de dækker over et bredere udsnit af problemtyper end ved den vanlige APV. I modsætning til sædvanlig APV-fokus i disse plejecentre udviklede de plejecentre, som brugte AMSK-metoden, mange løsningsforslag i forhold til psykosociale problemer. Der var især fokus på kommunikation og samarbejde mellem forskellige medarbejdergrupper såvel som mellem medarbejderne og deres ledere. Konklusion: Arbejdsmiljøsundhedskredse er et effektivt værktøj til at udvikle forbedringsforslag og sætte implementeringsprocessen i gang. Sammenlignet med den sædvanlige APV fører AMSKmetoden til en mere omfattende diskussion af arbejdsmiljøet, og skaber mulighed for at beskæftige sig også med psykosociale områder. Oplæg og demonstration af et praktisk moderationsværktøj, som blev brugt i AMSK-gruppen. Deltagerne bliver inviteret til at diskutere metodens generelle principper (medarbejderdeltagelse) og de udviklingsmæssige aspekter af metoden (læring). Arbejdsmiljøinteresserede: arbejdsmiljørådgivere, sikkerhedsledere, forskere, organisationsfolk.

19 Workshop nr.: 319 Nødvendig lyd eller generende støj hvordan får vi storrumskontoret til at fungere? Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent, Signe Hofmann Mehlsen, Civilingeniør, Arbejdsmiljøkonsulent og Thomas Fløe Jensen, Arbejdsmiljørådgiver, Grontmij Carl Bro Storrumskontorer giver gode muligheder for videndeling samt faglig og social støtte i arbejdet. Men storrumskontorer kan også være støjhelveder, der forringer trivsel og kvalitet. Hvad skal der til for at få mere af det første, og mindre af det sidste? Workshoppen tager udgangspunkt i Forskningsprojektet Generende støj i storrumkontorer. Projektets formål er at udvikle nye og bedre metoder til at skabe et godt akustisk miljø og dermed et bedre arbejdsmiljø. Det nye er, at vi ikke kun arbejder med rummets generelle lydforhold. Vi arbejder med metoder der gør os meget bedre til at måle og analysere den lyd der opleves af den enkelte. Vi sætter fokus på den enkelte arbejdsplads og dennes relationer til øvrige arbejdspladser i rummet. Det giver et mere nuanceret billede af lydforholdene, og dermed et bedre grundlag for at prioritere forbedringer. Projektet er et tværfagligt samarbejde mellem akustikere og arbejdsmiljøkonsulenter fra Grontmij Carl Bro, arkitekter fra JJW Arkitekter samt forskere fra DTU. 5 virksomheder deltager i projektet, og igennem projektet får de forslag til ny indretning, der skal forbedre de akustiske forhold i deres storrrumskontorer. Indretningsforslagene bliver udarbejdet på baggrund af indledende registreringer baseret på projektets måleprogram. Først laves fysiske registreringer af rummenes indretning samt interview med nøglepersoner om arbejdsopgaver og -organisering. Dernæst får alle medarbejdere et spørgeskema, som afdækker deres vurdering af lydforholdene på deres egen arbejdsplads og generelt i rummet. Medarbejderen tegner bl.a. et billede af alle de lydkilder, han/hun oplever fra sin plads. Dette billede bliver udgangspunkt for akustiske målinger, som afdækker rummets dæmpende eller forstærkende virkning på den enkelte arbejdsplads. Desuden introduceres parametre som taleforståelighed og privathedsradius. Disse samt de gængse akustiske parametre som fx dæmpning sammenlignes med medarbejdernes vurdering af støjen. I en akustisk model - ODEON - kan vi illustrere rummenes lydforhold og vi kan modellere forskellige ændringsforslag. Det giver grundlag for at vurdere, hvor der skal sættes ind, og hvilken effekt forskellige tiltag kan få i rummet og for den enkelte. Efter ændringerne er gennemført, gentages måleprogrammet, hvorefter vi optimerer og operationaliserer måleprogram og ODEON. Projektets resultat er således et nyt og bedre beregnings- og projekteringsværktøj. På workshoppen præsenterer vi vores målemetoder og foreløbige resultater og lægger op til diskussion: Hvilke forudsætninger er nødvendige for at indrette storrumskontorer, hvor mennesker trives - i forhold til lyd, løsning af arbejdsopgaver, samarbejde m.m.? Hvad skal man på forhånd vide for at kunne indrette et storrumskontor mest optimalt? Oplæg med god tid til debat - afhængigt af deltagerkredsen vil vi så vidt muligt inddrage de andre deltageres erfaringer og viden. Oplægget illustreres med figurer, modeller og fotos fra projektet. Eksterne rådgivere og konsulenter, ledere, HR- og personalefolk, sikkerhedsledere, BAR- og organisationsfolk.

20 Workshop nr.: 320 Intern arbejdsmiljørådgiver - nye krav og nye udfordringer Hans Jørgen Limborg, Seniorforsker, TeamArbejdsliv og Jens Voxtrup Petersen, Projektformidler Efter udfasningen af BST har mange store virksomheder, kommuner og institutioner valgt at opprioritere de interne arbejdsmiljøkompentencer og har udpeget eller ansat interne arbejdsmiljørådgivere, koordinatorer, arbejdsmiljøledere mm. For mange er rollen og udfordringerne nye. Der stilles andre krav end dem sikkerhedslederen og sikkerhedsrepræsentanten møder. Hvor finder man støtte til at udvikle denne nye rolle og hvor kan man efteruddanne sig. På baggrund af PAVLA projektet gives et billede af de udfordringer der kendetegner denne nye funktion. Der lægges op til en diskussion om hvordan funktionen kan udvikles. Hvad er rollen ift SiO, HR og driftsledelsen? Hvordan opbygges netværker? Hvilke uddannelsesinitiativer er relevante og hvordan kan der samarbejdes med de eksterne rådgivere og myndigheder? Sammen med deltagerne tegnes en profil af den "nye" funktion "den interne arbejdsmiljørågiver. Fra PAVLA projektet hentes eksempler på opgaver og relationer til andre aktører. Ved at sammenligne kravene til funktionen med deltagernes forudsætninger tegnes et billede af behovet for efteruddannelse, netværk og støtte til udvikling af rollen. Der kommer bidrag fra undervisningsinstitutioner og andre, der har relevante tilbud til rådgiverne. Mulighederne for etablering af netværker undersøges blandt deltagerne. Interne arbejdsmiljøkoordinatorer, sikkerhedsledere, SIR, HR-konsulenter mm., undervisere og planlæggere fra uddannelsesinstitutioner der udbyder uddannelser og kurser for arbejdsmiljørådgivere. Repræsentanter for faggrupper, organisationer og faglige selskaber der henvender sig til arbejdsmiljøprofessionelle.

21 Workshop nr.: 321 Arbejdsmiljøkrav ved outsourcing eller udlicitering af serviceydelser Oplægsholder: Per Tybjerg Aldrich, Seniorprojektleder, COWI A/S Udbud og udlicitering af opgaver fra det offentlige til private leverandører har stået på dagsordenen i mange år. I de kommende år forventes endnu flere opgaver at blive udbudt og udliciteret. Tilsvarende har private virksomheder i flere år outsourcet opgaver til andre virksomheder, og det vil formentlig også fortsætte. Arbejdsmiljølovgivningen stiller krav om, at offentlige og private udbydere overvejer, hvordan de opgaver, som de udbyder, kan udføres arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. Hertil kommer, at mange private og offentlige virksomheder har politikker og ledelsessystemer mv., som gør, at man kan forvente, at de gør sig nogle særlige overvejelser om arbejdsmiljøforholdene, når de entrerer med underleverandører. Workshoppen vil sætte fokus på de krav, som arbejdsmiljølovgivningen stiller til udbydere. På grundlag af et forsknings- og udviklingsprojekt, som COWI har gennemført med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden, og som har resulteret i et web-baseret katalog over fornuftige arbejdsmiljøkrav ved udbud og udlicitering af serviceydelser, ridses det op, hvordan offentlige og private udbydere af serviceydelser kan løse opgaven med at stille arbejdsmiljøkrav. Deltagerne vil blive bedt om at komme med deres erfaringer med at stille arbejdsmiljøkrav ved udbud og udlicitering med fokus på best practice. Interne sikkerhedsledere, ledere, HR- og personalefolk, eksterne rådgivere og konsulenter.

22 Workshop nr.: 322 Hvordan laver du en god projektansøgning til Forebyggelsesfonden? Lone Clausen, Chefkonsulent og Signe Nielsen, Fuldmægtig, Forebyggelsesfonden Hvordan laver du en god projektansøgning til Forebyggelsesfonden?- Fonden giver 350 mio. kr. årligt i støtte til projekter på virksomheder om forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning, både til forbedring af arbejdsmiljøforhold og sundhedsfremme, og workshoppen vil give en vejledning om, hvad der skal til for at en ansøgning kan få støtte. Det er gode råd til ansøgere om, hvordan en god ide kan blive til virkelighed gennem støtte fra fonden. Hvordan skal ideen præsenteres for fonden, og hvordan bliver den behandlet i fonden. Formålet med workshoppen er at klæde ansøgere bedre på til at lave en god ansøgning, som kan få støtte fra fonden. Workshoppen tænkes gennemført som en meget praksisnær dialog med deltagerne, hvor der skiftes mellem korte oplæg og spørgsmål og erfaringsudveksling mellem deltagerne. Præsentationen vil være meget dialogbaseret. Arbejdsmiljøaktører der er involveret i processen med at udforme ansøgninger til fonden, både på virksomheden, som rådgivere eller som organisationer og andre formidlere.

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

En lærende sikkerhedsorganisation

En lærende sikkerhedsorganisation En lærende sikkerhedsorganisation Oktober 2002 Pernille Bottrup Peter Hasle Per Langaa Jensen Ole Broberg Hans Hvenegaard Christian Biel Knudsen CASA IPL-DTU Kubix Aps. Center for Alternativ Institut for

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen U D V I K L I N G O G F O R S K N I N G I A R B E J D SL I V ALEC TIA P E O P L E Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen - et projekt om arbejdspladskultur og forflytning i hjemmeplejen i henholdsvis

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø - erfaringer fra et udviklings- og forskningsprojekt ARBEJDSTILSYNET 2009 Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Kaia Nielsen, Grontmij Carl Bro 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brancheløft til hotel- og restauration

Brancheløft til hotel- og restauration Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Juni 2004 Katrine Ardal, Mette Lise Jensen og Jens Voxtrup Petersen

Læs mere

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse - inspiration til virksomheder Forord I 2001 udviklede Branchearbejdsmiljørådet for service- og, BAR S&T, i samarbejde med KPMG et værktøj, der skal støtte og inspirere virksomheder til at opbygge et ssystem,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Et bedre arbejde i hverdagen

Et bedre arbejde i hverdagen Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær BEDREARBEJDE.dk Om rapporten Titel: Nøgleord: Udgivet af: Forfattere: Et bedre arbejde i hverdagen

Læs mere

Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø

Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø - erfaringer fra et udviklings- og forskningsprojekt ARBEJDSTILSYNET 2009 Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Kaia Nielsen, Grontmij Carl Bro INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VIRKSOMHEDSTILPASSET INTERVENTION MED INTELLIGENT MOTION MOD SMERTER I NAKKE-SKULDERREGIONEN (VIMS)

VIRKSOMHEDSTILPASSET INTERVENTION MED INTELLIGENT MOTION MOD SMERTER I NAKKE-SKULDERREGIONEN (VIMS) VIRKSOMHEDSTILPASSET INTERVENTION MED INTELLIGENT MOTION MOD SMERTER I NAKKE-SKULDERREGIONEN (VIMS) Afrapportering af hovedfund fra delprojektet Virksomhedstilpasset intelligent motion blandt kontoransatte

Læs mere

Trivsel i lederrollen

Trivsel i lederrollen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Idehæfte: Trivsel i lederrollen Ideer, metoder og erfaringer Hvordan ledere i social- og sundhedssektoren kan arbejde konkret med deres eget psykiske arbejdsmiljø Idehæfte til

Læs mere

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser 1. udgave,

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat.

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Forord Denne rapport er skrevet på baggrund af et projekt, som har

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Arbejdsmiljøkonferencen 2008 20. 21. oktober 2008 Hotel Nyborg Strand, Nyborg. Danmarks største årskonference for arbejdsmiljøprofessionelle

Arbejdsmiljøkonferencen 2008 20. 21. oktober 2008 Hotel Nyborg Strand, Nyborg. Danmarks største årskonference for arbejdsmiljøprofessionelle 8 Arbejdsmiljøkonferencen 2008 20. 21. oktober 2008 Hotel Nyborg Strand, Nyborg Danmarks største årskonference for arbejdsmiljøprofessionelle Bliv opdateret på den nyeste viden Følg nye tendenser i udviklingen

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Hvordan kobler virksomhederne sundhed og innovation?

Hvordan kobler virksomhederne sundhed og innovation? Hvordan kobler virksomhederne sundhed og innovation? En analyse baseret på en undersøgelse af 20 små og mellemstore virksomheder Februar 2001 Arbejdsliv Hvordan kobler virksomhederne sundhed og innovation?

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

En oversigt over litteratur der beskriver virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet. Forprojekt udarbejdet til Beskæftigelsesministeriet

En oversigt over litteratur der beskriver virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet. Forprojekt udarbejdet til Beskæftigelsesministeriet En oversigt over litteratur der beskriver virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet. Forprojekt udarbejdet til Beskæftigelsesministeriet April 2010 Virkemidler i Arbejdsmiljøarbejdet Rapporten er udarbejdet af:

Læs mere

Medarbejderdreven innovation & arbejdsmiljø

Medarbejderdreven innovation & arbejdsmiljø Medarbejderdreven innovation & arbejdsmiljø Indhold Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777. 1790 København V www.ibar.dk Medarbejdersekretariatet Vester Søgade 12. 1790 København V Telefon 33

Læs mere

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Word Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Læs mere

Virksomhedstilpasset intervention med Intelligent Motion mod Smerter i nakke-skulderregionen (VIMS)

Virksomhedstilpasset intervention med Intelligent Motion mod Smerter i nakke-skulderregionen (VIMS) Virksomhedstilpasset intervention med Intelligent Motion mod Smerter i nakke-skulderregionen (VIMS) Slutrapport med hovedfund fra målinger før og efter interventionen Titel Undertitel Forfattere Institution

Læs mere

Projekt bedre arbejdsmiljø og sundhedsfremme i malerfaget

Projekt bedre arbejdsmiljø og sundhedsfremme i malerfaget Projekt bedre arbejdsmiljø og sundhedsfremme i malerfaget Afrapportering december 2005 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet...3 Metode...5 Udgangspunktet... 5 Forundersøgelsen... 5 Projektstart...

Læs mere

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Følgende styregruppe har været nedsat af BAR SoSu og fulgt projektet: Charlotte

Læs mere

Enzymer til arbejdsmiljøet. - et projekt om kommunernes brug af BST. Februar 2003. Jens Voxtrup Petersen og Inger-Marie Wiegman CASA

Enzymer til arbejdsmiljøet. - et projekt om kommunernes brug af BST. Februar 2003. Jens Voxtrup Petersen og Inger-Marie Wiegman CASA Enzymer til arbejdsmiljøet - et projekt om kommunernes brug af BST Februar 2003 Jens Voxtrup Petersen og Inger-Marie Wiegman CASA CASA Enzymer til arbejdsmiljøet - et projekt om kommunernes brug af BST

Læs mere

Emne. Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen. Drivsel drift og trivsel i callcentre

Emne. Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen. Drivsel drift og trivsel i callcentre Emne Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen Drivsel drift og trivsel i callcentre Drivsel drift og trivsel i callcentre Emne Indhold Drivsel drift og trivsel i callcentre DEL 1 Projektets

Læs mere