MÅLAFTALE juni 2016 Direktionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅLAFTALE juni 2016 Direktionen"

Transkript

1 MÅLAFTALE CENTER Økonomi og IT ANSVARLIG CHEF Carsten Pedersen AFTALE INDGÅET AFTALEPART 9. juni 2016 Direktionen STRATEGISK AFSÆT bidrager i til realiseringen af følgende strategiske målsætninger og politisk vedtagne indsatser:

2 FORMÅL Målaftalerne har samlet set til formål, at... tydeliggøre den effekt, som vi ønsker vores arbejde skal have for kommunens borgere og bruge det som drivkraft for både udvikling og drift... skabe sammenhæng mellem byrådets strategiske målsætninger og prioriteringerne hele vejen ned i organisationen, herunder at: omsætte de indsatser og effekter, der er defineret i udvalgsstrategierne, til konkrete handlinger og mål give et overblik over det samlede målbillede for hele organisationen - både horisontalt og vertikalt... fungere som ramme for den løbende ledelsesdialog, læring og opfølgning på resultater. PRINCIPPER Aftalerne skal udfyldes og anvendes i overensstemmelse med kommunens styringsprincipper... effektbaseret, ved at: det strategiske afsæt er tydeligt, den ønskede effekt er omdrejningspunkt i planlægningen, og effekten skal være målbar (kvantitativt eller kvalitativt).... tillid og ansvar, ved at: aftalen bruges som grundlag for dialog med den politiske ledelse, der er plads til faglige vurderinger og forvaltning af ramme, og udmønte sig i målaftaler for samtlige centre.... strategisk styring - lokal ledelse, ved at: ejerskabet ligger hos direktion og chefgruppe, der er tilstrækkelige frihedsgrader i processen, og der iværksættes understøttende initiativer på tværs af organisationen.... systematisk opfølgning, ved at: udpege et entydigt ansvar for koordinering og afrapportering, være smidig og muliggøre korrigerende handlinger, og skabe fælles referenceramme og terminologi. 2

3 KOORDINERENDE ROLLE 3

4 Andet Indsats Titel baseret styring Ophav Understøttende administrativ indsats Organisationen har en ambition om at tilgå løsningen af kerneopgaven på struktureret vis gennem strategiske prioriteringer og en effektbaseret tilgang til styring med et tværgående sigte. Indsatsen knytter sig til det igangværende arbejde med at udvikle og implementere en effektbaseret styringsmodel i Guldborgsund Kommune, som indebærer: Beskrivelse at der defineres mål for den ønskede virkning af indsatsen, baseret på faglig indsigt og ud fra en vurdering af årsags- og virkningssammenhæng at der sker en systematisk vidensopbygning, som sætter os i stand til at vurdere, om iværksatte indsatser har den ønskede virkning overfor borgerne, at læringen medfører nødvendige tilpasninger af indsatsen. Dialog om mål og opfølgning på alle niveauer i organisationen er omdrejningspunktet for den effektbaserede styring. Afsæt Koblingen mellem strategiske beslutninger og en effektbaseret tilgang til opgaveløsningen sammenhold med økonomiske prioriteringer skal sikre, at kerneopgaven løses underforstået at der skabes mest muligt værdi hos borgere, virksomheder og samfund. Målgruppe Medarbejdere Ledere Politikere Aktiviteter tilrettelægges og styres med udgangspunkt i, at opnå størst mulig virkning hos borgerne Medarbejdere og ledere skal opleve det som meningsfuldt og motiveres af at bidrage til løsning af den fælles kerneopgaven. Der prioriteres på tværs af hele organisationen og der er en fælles ansvarlighed for opgaveløsningen. Der evalueres systematisk på driften gennem løbende opfølgning, og erfaringer omsættes til ny praksis. Organisering Leveringen af bidrag til indsatsen vil i første omgang stort set alene skulle ske fra. Øvrige centre/institutioner vil dog successivt blive involveret i forbindelse med at de respektive indsatser bliver udviklet. Økonomi Ressourceallokeringen til de respektive bidrag foretages indenfor Centrets nuværende ressourcer/økonomi. 4

5 EGNE BIDRAG 5

6 Indsats Titel baseret styring Ophav Understøttende administrativ indsats Koordinator Indenfor den tidsmæssige ramme af målaftalen, er den fortsatte udrulning af effektbaseret styring, hovedsageligt fokuseret omkring følgende fire delindsatser: 1) Udbredelse af effektkæden som arbejdsredskab Centret vi igennem facilitering, undervisning m.m., medvirke til at implementere arbejdsmetoden i bund på de respektive fagområder 2) Etablering af en systematisk evalueringskultur Skabe rammerne for en systematisk evalueringskultur, med det formål, at styrke betingelserne for vidensopsamling, læring og udvikling i hele organisationen og på tværs af organisationen. 3) Implementering af effektbaseret økonomistyring Der skal udarbejdes løsninger på, hvordan den effektbaserede økonomistyring konkret kan operationaliseres, herunder: - integration mellem strategi- og budgetproces for den kommende byrådsperiode, - revision af budgetmateriale, koncept for budgetopfølgning og procedurerne omkring regnskabsudarbejdelse, Beskrivelse - udvikling af effektbaserede tildelingsmodeller og incitamentsstrukturer, - skabe mere tydelig sammenhæng mellem ressourceanvendelse, aktiviteter, resultater og effekt. - bidrage til prioriteringsbeslutninger og effektivitetsovervejelser, samt - Eksplicitte budgetforudsætninger og fokus på reelle afvigelsesforklaringer. 4) Ledelsesinformation Der skal udvikles en systematik i tilvejebringelse og præsentation af relevante, valide og aktuelle ledelsesunderstøttende data, som: - medvirker til at kvalificere den politiske betjening, - bidrager til dialog og beslutningstagen om fremadrettede strategier og løsninger, - er tilpasset styringsbehovet på de forskellige ledelsesniveauer, således at informationerne skaber grundlag for at foretage opfølgning, evaluering og korrigerende handling, - tilgodeser direktionens og chefgruppens behov for overblik og muliggør tværgående prioriteringer, samt - understøtter kommunens nye målaftalekoncept således at valgte måleparametre og milepæle for effekt præsenteres i sammenhæng med økonomi, aktivitetsdata og resultater. 6

7 Andet De beskrevne delindsatser er alle elementer af det igangværende arbejde med at udvikle og implementere en effektbaseret styringsmodel i Guldborgsund Kommune. Det er hensigten, at delindsatserne tilsammen skal: Afsæt skabe et tydeligt fokus på borgernes behov og gøre effekten af indsatsen til omdrejningspunkt for planlægning, eksekvering, opfølgning og evaluering, tegne en rød tråd, både vertikalt og horisontalt, gennem hele organisationen, som øger sammenhængs- og forklaringskraften etablere en fælles terminologi og metodisk tilgang for alle i kommunen, samt give grundlag for en tværgående og langsigtet prioritering på både politisk og administrativt niveau. Dermed understøtter indsatsen strukturen i vores måde at tilgå kerneopgaven og indfrielsen af byrådets strategiske målsætninger. Problem Den nuværende styring er i høj grad præget af fokus på budgetoverholdelse. Fremover skal der styres på både økonomi, aktivitet og effekt, dvs. helhedsorienteret styring. Der skal skabes sammenhæng mellem Strategi Budget. Målgruppe Alle ledere og medarbejdere i kommunen Byråd og fagudvalg Hvordan ressourcer, aktiviteter, og ydelser/produkter hænger sammen, samt hvordan disse forventes at bidrage til at opnå de ønskede effekter på de respektive områder. Bedre prioriterings- og udviklingsgrundlag for beslutningstagerne dvs. synliggørelse af: hvilke aktiviteter og/eller indsatser de kan prioritere imellem, hvis der er krav eller ønske om at styrke effekten på et givent område. hvilke områder indsatsen er mangelfuld på, og hvor der med fordel kan udvikles nye aktiviteter eller produkter, hvis der skal opnås en given effekt Parametre Under udarbejdelse afventer afdelingernes målaftaler Milepæle Under udarbejdelse afventer afdelingernes målaftaler Organisering Budget og Regnskab Styringsenheden Økonomi Indsatsen vurderes ikke umiddelbart at have konsekvenser for ressourceallokeringen i centret og udgifter forbundet hermed forventes afholdt indenfor de eksisterende budgetter. 7

8 Rapportering Under udarbejdelse afventer afdelingernes målaftaler 8

9 BIDRAG TIL ANDRE CENTRE 9

10 Bidrag Indsats Titel Guldborgsund Kommune et godt sted at leve Ophav Økonomiudvalget Koordinator Center for Borger og Branding Beskrivelse Vi ønsker at flest mulige får adgang til et hurtigt internet. Det gælder både for virksomheder og for borgere. Vi vil tiltrække flest mulige leverandører, der ønsker at levere bredbånd til Guldborgsund og generelt øge/understøtte samarbejdet mellem leverandører, lokalsamfundet og kommunen. Guldborgsund kommune er som andre udfordret på dårlige netforbindelser. Hvis Guldborgsund kommune fremadrettet skal være et attraktivt sted at bo og arbejde samt have en aktiv erhvervsudvikling, skal der være basal elektronisk infrastruktur til rådighed. Afsæt En velfungerende infrastruktur er en afgørende forudsætning for dels at adressere demografiudviklingen og urbaniseringen i Guldborgsund kommune samt at understøtte den fortsatte vækst. Samtidigt er en velfungerede infrastruktur afgørende for, at kommunen kan levere mange af de velfærdsydelser, der fremover skal kunne tilbydes kommunens borgere. Ved at arbejde med udvikling af såvel fysisk som digital infrastruktur vil Guldborgsund kommune understøtte tilgængeligheden i hele kommunen og derved understøtte en positiv udvikling. Problem Dårlig mobil- og bredbåndsdækning skaber udfordringer for bosætning og erhvervsudvikling Målgruppe Borgere og Erhvervsliv Erhvervslivets rammebetingelser forbedres Rammevilkår for eksisterende borgere og bosætning forbedres Bedre bredbånds- og mobildækning i flere dele af kommunen Parametre Den gennemsnitlige opkoblingshastighed skal være 15 mbit eller derover for 98% af borgerne i kommunen ved udgangen af Baseret på nøgletal fra tjekditnet.dk. Projektet har fire hovedmilepæle: Milepæle Aktivt hjælp til lokale ildsjæle Reducere barrierer for udbredelse af mobil og trådet bredbånd Kortlægning af bredbåndsdækningen i kommunen Etablere grundlag for investering i infrastruktur 10

11 Andet Organisering er ansvarlig for gennemførelse af bidraget. Alle kommunens afdelinger/institutioner vil i større og mindre grad blive involveret i leveringen af centrets bidrag Økonomi Ressourceanvendelsen finansieres primært af de afsatte midler til formålet (26.0 mio. jf. budgetforliget 2016) og i mindre omfang Centrets egne driftsmidler Rapportering Der afrapporteres ca. hvert kvartal til henholdsvis Økonomiudvalg samt Direktion 11

12 Andet Bidrag Indsats Titel Guldborgsund Kommune et godt sted at drive virksomhed Ophav Økonomiudvalget Koordinator Center for Borger og Branding Beskrivelse Afdelingen vil bidrage til at vise mulighederne for lokale virksomheder til at byde ind på offentlige varekøb og tjenesteydelser i hele landet. Indsatsen har også et internt fokus som handler om en fortsat forbedring af Guldborgsund kommunes erhvervsservice og kommunikation omkring offentlige indkøb. Afsæt Indsatsen skal bidrage til udvikling i de eksisterende virksomheder og de muligheder der ligger i offentlige udbud. Det handler om at tage konkurrencen op med andre virksomheder på markederne i ind- og udland, når der udbydes offentlige indkøb såvel nationalt som i EU. Problem Offentlige udbud kan virke uoverskuelige at byde ind på for mindre eller mellemstore lokale virksomheder. Alene mængden af dokumenter og jura i forbindelse med EU-udbud skræmmer virksomhederne væk fra kontrakter der ellers kunne give dem vækst. Målgruppe Erhvervslivet i Guldborgsund kommune. Vækst og jobskabelse i eksisterende virksomheder Guldborgsund Kommune opleves endnu mere erhvervsvenlig. Parametre Antal lokale baserede virksomheder som vinder kontrakter udbudt af offentlige instanser i stat, region og kommune. Milepæle At virksomheder som ønsker at deltage i offentlige udbud ved at de kan hente viden og sparring i afdelingen. Organisering Centrets bidrag leveres af Finans, Indkøb og Forsikring Økonomi Indsatsen varetages inden for eksisterende økonomiske rammer. Rapportering I løbet af hele perioden. 12

13 Bidrag Indsats Titel Borgerne motiveres til i højere grad at være aktive medspillere via samskabelse og inddragelse i forhold til egen udvikling Ophav Handicap og Psykiatri Koordinator Center for Socialområdet Beskrivelse Teknologien skal medvirke til, at borgere trods funktionsnedsættelse fortsat kan mestre egen livssituation længst muligt i eget hjem. Den skal frigive tid fra rutineprægede opgaver til pleje- og omsorgsopgaver. Og endelig skal velfærdsteknologi være med til at forbedre arbejdsforholdene for vores medarbejdere. Implementere velfærdsteknologi, som kan understøtte, at borgeren i videst muligt omfang kan tilrettelægge sin egen hverdag uden afhængighed af personalemæssig hjælp fra den kommunale pleje Være med til at afprøve og implementere produkter inden for især telekommunikation, overvågning og sanseteknologi Afsæt Den enkelte borger opnår størst mulig selvhjulpenhed, værdighed og livskvalitet Optimere og kvalitetsforbedre vores ydelser, så vi kan levere maksimal velfærd for skattekronerne til borgerne i Guldborgsund Kommune Forbedre arbejdsforholdene, så Guldborgsund Kommune, Handicap og Psykiatri, er en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere Problem Der er en stigende behov/ønske om som borger i større udstrækning at være mere selvhjulpen, og derigennem opnå større frihed og dermed øget livskvalitet. Man ønsker som borger at bibeholde sin værdighed, sikkerhed og tryghed. Kommunen står i lighed med andre kommuner over for et stigende pres på velfærdsydelserne samt et faldende udbud af arbejdskraft. Derfor er der et stigende behov for at optimere ressourceanvendelsen herunder at sikre vi anvender de varme hænder hvor det giver størst værdi/effekt for vores borgere. Vigtig for kvaliteten i kommunens service er at arbejdsglæden er stor samt et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Teknologierne skal derfor kunne bidrage til at sikre dette. Målgruppe Borgere, medarbejdere og andre samarbejdspartnere At borgere trods funktionsnedsættelse bedre/fortsat kan mestre egen livssituation længst muligt i eget hjem. Frigørelse af tid fra rutineprægede opgaver til pleje- og omsorgsopgaver. Forbedring af arbejdsforholdene for medarbejderne 13

14 Andet Parametre Under udarbejdelse afventer afdelingernes målaftaler Afprøvningen og implementeringen af velfærdsteknologi skal: Milepæle tage udgangspunkt i dokumenterede behov munde ud i dokumenteret effekt Senest ved udgangen af 2018 Organisering IT-afdelingen Økonomi Ressourceallokeringen til de respektive bidrag foretages indenfor Centrets nuværende ressourcer/økonomi Rapportering Under udarbejdelse afventer afdelingernes målaftaler 14

15 Bidrag Indsats Titel Borgerne skal blive mest muligt selvhjulpne i forhold til sygdom og funktionsnedsættelse Ophav Folkesundhed og Omsorg Koordinator Center for Sundhed og Omsorg Beskrivelse Teknologien skal medvirke til, at borgere trods funktionsnedsættelse fortsat kan mestre egen livssituation længst muligt i eget hjem. Den skal frigive tid fra rutineprægede opgaver til pleje- og omsorgsopgaver. Og endelig skal velfærdsteknologi være med til at forbedre arbejdsforholdene for vores medarbejdere. Implementere velfærdsteknologi, som kan understøtte, at borgeren i videst muligt omfang kan tilrettelægge sin egen hverdag uden afhængighed af personalemæssig hjælp fra den kommunale pleje Være med til at afprøve og implementere produkter inden for især telekommunikation, overvågning og sanseteknologi Afsæt Den enkelte borger opnår størst mulig selvhjulpenhed, værdighed og livskvalitet Optimere og kvalitetsforbedre vores ydelser, så vi kan levere maksimal velfærd for skattekronerne til borgerne i Guldborgsund Kommune Forbedre arbejdsforholdene, så Guldborgsund Kommune, Folkesundhed og Omsorg, er en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere Problem Der er en stigende behov/ønske om som borger i større udstrækning at være mere selvhjulpen, og derigennem opnå større frihed og dermed øget livskvalitet. Man ønsker som borger at bibeholde sin værdighed, sikkerhed og tryghed. Kommunen står i lighed med andre kommuner over for et stigende pres på velfærdsydelserne samt et faldende udbud af arbejdskraft. Derfor er der et stigende behov for at optimere ressourceanvendelsen herunder at sikre vi anvender de varme hænder hvor det giver størst værdi/effekt for vores borgere. Vigtig for kvaliteten i kommunens service er at arbejdsglæden er stor samt et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Teknologierne skal derfor kunne bidrage til at sikre dette. Målgruppe Medarbejdere, borgere og andre samarbejdspartnere At borgere trods funktionsnedsættelse bedre/fortsat kan mestre egen livssituation længst muligt i eget hjem. Frigørelse af tid fra rutineprægede opgaver til pleje- og omsorgsopgaver. Forbedring af arbejdsforholdene for medarbejderne 15

16 Andet Parametre Under udarbejdelse afventer afdelingernes målaftaler Afprøvningen og implementeringen af velfærdsteknologi skal: Milepæle tage udgangspunkt i dokumenterede behov munde ud i dokumenteret effekt Senest ved udgangen af 2018 Organisering IT-afdelingen Økonomi Ressourceallokeringen til de respektive bidrag foretages indenfor Centrets nuværende ressourcer/økonomi Rapportering Under udarbejdelse afventer afdelingernes målaftaler 16

17 Andet Bidrag Indsats Titel En stærk organisation - lederudvikling Ophav Understøttende administrativ indsats Koordinator Center for Politik & Personale Beskrivelse Lederudvikling, herunder arbejdet med det personlige lederskab, udgør et væsentlig indsatsområde i forhold til at skabe en stærk organisation, og indsatsen indgår således i Direktionens målaftale. s bidrag vil derfor have fokus på følgende: Trivselselementet i det personlige lederskab Løbende opdatering af grundviden, dvs. bruch-up kurser indenfor eks. MED-system, Økonomi og Budget, Guldborgsundmodellen, personalejura m.m. Afsæt Bidraget understøtter den samlede indsats En stærk organisation og er tæt knyttet til ledelsesgrundlag, styringsprincipperne og delindsatsen omkring MED og TRIO en. Problem HR & Arbejdsmiljøs kortlægning af organisationens behov for understøttende indsatser i 2015 viste behov for at arbejde med ledertrivsel (energi, overskud, mening, samarbejde, rammer, grundlæggende kompetencer, m.m.). Der er evidens for at alle disse faktorer har stor betydning for medarbejderes trivsel og den daglige opgaveløsning. Målgruppe Alle ledere i center Økonomi og IT Øge den enkelte leders trivsel gennem kompetencer, samarbejde og relationelle forhold, samt oplevelsen af mening og overskud i arbejdet. Parametre Ledertrivselsundersøgelse ved start og slut LUS samtaler en gang årligt Kvalitative interviews med lederne Leder/Medarbejdernes oplevelse af øget trivsel Milepæle Ledertrivselsundersøgelse ved start (juni 2016) LUS samtaler afholdt årligt (dec/jan) Forløb gennemført kontinuerligt Ledertrivselsundersøgelse (halvårligt) Organisering Bistand fra Center for Politik & Personale. 17

18 Økonomi Sker inden for den allerede eksisterende normering. Rapportering Der afgives en rapport til direktion/referencedirektør ultimo 2017 og

19 Bidrag Indsats Titel En stærk organisation MED-udvalgene og TRIO en skal være rammen om et udviklende samarbejde mellem ledere og medarbejdere baseret på tillid og ansvar. Ophav Understøttende administrativ indsats Koordinator Center for Politik & Personale Beskrivelse s bidrag vil bestå af følgende: Omsættelse af den nye MED-aftale til praksis. Arbejde med mødepraksis og forberedelse af MED-udvalgsmøder (og personalemøder med MED-status) før, under og efter møderne Sikre at alle medlemmer af MED har en MED-uddannelse Sikre at der leves op til intentionerne i MED-aftalen, så MED giver mening, at vi bruger det rette MED-niveau og at MED involveres korrekt Sikre at der arbejdes med forebyggelse af sygefravær og at trivslen fortsat er høj gennem målrettede og tilpassede indsatser. Center-MED skal som arbejdspladsens samarbejdsorganer beskæftige sig med arbejdsmiljø, fastholdelse og trivsel. Der arbejdes med hvordan TRIO en kan støtte op i den nære hverdag med fokus på det mest optimale samarbejde og bedste løsning af kerneopgaven. Udvide antallet af trivselsmålinger til 2 hvert år. Afsæt Bidraget understøtter den samlede indsats En stærk organisation og er tæt knyttet til arbejdet med indsatsen i forhold til lederudvikling og ledertrivsel, da MED-systemet og TRIO en også kan kvalificere ledelsens opgaveløsning. Problem Den nye MED-aftale som trådte i kraft i januar 2016 skal omsættes til praksis for at give mening. Center MED og de lokale MED-udvalg og personalemøder med MED-status er en vigtig del af den helhedsorienterede trivselsindsats og skal derfor fungere som samarbejdsorgan for at kunne understøtte dette. Målgruppe TRIOerne (Ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter/ medarbejderrepræsentanter) Medlemmer af MED-udvalg Medarbejdere generelt en af delindsatsen er at fastholde/øge medarbejdernes trivsel og dermed sikre fundamentet for den gode varetagelse af kerneopgaven. Parametre Der er tidligere sendt spørgeskema til MED-udvalgene. Der vil blive fulgt på dette fra HR & Arbejdsmiljø. APV/trivselsundersøgelser og MUS. Der gennemføres trivelsesmålinger 2 gange årligt 19

20 Andet Sygefravær og medarbejderomsætning Milepæle Ovennævnte bidrag iværksættes i juni 2016 og der vil løbende blive arbejdet med udviklingen af samarbejdet. Den helhedsorienterede trivselsindsats kører indtil januar 2018 Organisering Bistand fra Center for Politik & Personale (HR & Arbejdsmiljø) Økonomi Sker inden for den allerede eksisterende normering. Rapportering Der vil løbende (i ht. bla. CenterMED s årshjul) ske en afrapportering til henholdsvis ledelse, medarbejdere og CenterMED 20

MÅLAFTALE [institutionens eller afdelingens navn]

MÅLAFTALE [institutionens eller afdelingens navn] MÅLAFTALE 2016-18 INSTITUTION/AFDELING [institutionens eller afdelingens navn] CENTER [centrets navn] ANSVARLIG LEDER [lederens navn] AFTALEPART Centerchef [navn] AFTALE INDGÅET [dato] STRATEGISK AFSÆT

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

MÅLAFTALE AFTALE INDGÅET [Se underskrift ark side 13]

MÅLAFTALE AFTALE INDGÅET [Se underskrift ark side 13] MÅLAFTALE 2016-18 INSTITUTION/AFDELING Forsorgshjemmet Saxenhøj CENTER Center for Socialområdet ANSVARLIG LEDER Erik Søndergaard AFTALEPART Centerchef Pedro Michael AFTALE INDGÅET [Se underskrift ark side

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR Guldborgsund Kommune Økonomi og It, Styringsenheden 10. februar 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 2 FORARBEJDE TIL

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - CENTER

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - CENTER VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - CENTER Guldborgsund Kommune Økonomi og IT, Styringsenheden 10. februar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 2 OPFØLGNING, EVALUERING

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

HR & Arbejdsmiljø kan tilbyde LUS-værktøjet i 4 pakker:

HR & Arbejdsmiljø kan tilbyde LUS-værktøjet i 4 pakker: FORMÅL MED LUS Lederudviklingssamtalen er en samtale mellem en leder, som er centrum for samtalen, og dennes chef, og samtalen har til formål at bevidstgøre koblingen mellem kerneopgaven, kompetencer,

Læs mere

STYRINGS- PRINCIPPER NOVEMBER 2015

STYRINGS- PRINCIPPER NOVEMBER 2015 STYRINGS- PRINCIPPER NOVEMBER 2015 STYRINGSPRINCIPPER Følgende styringsprincipper vil ligge til grund for Guldborgsund Kommunes fremtidige styring. Der er en gensidig afhængighed mellem styringsprincipperne

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Dagplejens udviklingskontrakt 2015

Dagplejens udviklingskontrakt 2015 Dagplejens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2014 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Nærværende rammesætning udgør det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats-

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - INSTITUTION

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - INSTITUTION VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - INSTITUTION Guldborgsund Kommune Økonomi og IT, Styringsenheden 10. februar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 2 OPFØLGNING, EVALUERING

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder 5 Social- og Sundhedsforvaltningens indsatsområder 6 2 FORORD Social- og Sundhedsområdets

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv.

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Aftale mellem Solbo og Afdelingschef for Handicap- og Psykiatriafdelingen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem sektionslederen og den budgetansvarlige

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

4. Januar 2016 Nytårs Tam Tam i Byrådssalen Guldborgsund kommune

4. Januar 2016 Nytårs Tam Tam i Byrådssalen Guldborgsund kommune 4. Januar 2016 Nytårs Tam Tam i Byrådssalen Guldborgsund kommune Fire temaer Trivsel Digitalisering Samskabelse Effektstyring / målaftaler ULVEN KOMMER ER DER MEN VI HAR LÆRT AT LEVE MED DEM Trivsel Vi

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

MÅLAFTALE juni 2016 Direktionen

MÅLAFTALE juni 2016 Direktionen MÅLAFTALE 2016-18 CENTER Center for Politik & Personale ANSVARLIG CHEF Martin Weis Holm AFTALE INDGÅET AFTALEPART 9. juni 2016 Direktionen STRATEGISK AFSÆT Center for Politik & Personale bidrager i 2016-18

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0243681569832 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG

Læs mere

MÅLAFTALE juni 2016 Direktionen

MÅLAFTALE juni 2016 Direktionen MÅLAFTALE 2016-18 CENTER ANSVARLIG CHEF Pedro Michael AFTALE INDGÅET AFTALEPART 9. juni 2016 Direktionen STRATEGISK AFSÆT bidrager i 2016 18 til realiseringen af følgende strategiske målsætninger og politisk

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Kærdalen-Lindecentret

Kærdalen-Lindecentret Kærdalen-Lindecentret Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap 1. Processen for formulering af målene i aftalen Kontrakt og aftaleprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere:

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Område Vest Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Charlotte Fønss Gjørup Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

FAGLIG LEDELSE OG STYRING

FAGLIG LEDELSE OG STYRING FAGLIG LEDELSE OG STYRING Området for børn og unge med særlige behov STYRINGSGRUNDLAG ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FAGLIG UDVIKLING TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OPFØLGNING LEDELSESINFORMATION

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcenteret

Aftale for Social- og Handicapcenteret Aftale for Social- og Handicapcenteret Overskrifter for aftalens mål 1 Implementering af udvalgte dele af Planen for socialområdet for voksne 2014-2020 2 Forbedret økonomistyringsgrundlag Dato: 3. marts

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

VelfærdsTeknologiVurdering

VelfærdsTeknologiVurdering VTV VelfærdsTeknologiVurdering Teknologisk Instituts vurderingsparadigme for velfærdsteknologi Indledning Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi har udviklet en model til evaluering

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Stjærskolen

Udviklingskontrakt 2016 for Stjærskolen Udviklingskontrakt 2016 for Stjærskolen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Møde kontaktforum Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter

Møde kontaktforum Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Møde kontaktforum 20-9-2012 Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Præsentation af centret Et 108 botilbud med 27 pladser Givet tilsagn om ved pladsledighed, at være villig til at modtage borgere

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Galten / Låsby

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Galten / Låsby Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Galten / Låsby 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes styringsmodel

Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes styringsmodel Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune Helsingør Kommunes styringsmodel Vedtaget af Byrådet den 17. december 2012 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 1.1 Ambitionen med styringsmodellen...4 1.2 Dokumentets

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

Politisk udvalg: Socialudvalg

Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemensmedicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige. I

Læs mere

Skovbos udviklingskontrakt 2014

Skovbos udviklingskontrakt 2014 Skovbos udviklingskontrakt 2014 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere