Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 16. juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 16. juni 2014"

Transkript

1 Sag Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 16. juni 2014 Deltagere: Lasse Andersen, Gitte Bengtsson, Christian Berg, Jes Brinchmann Christensen, Bjarke M. Christensen, Christian Hannibal, Ann-Louise Hansen, Jens Hauge, Kenneth Jarnit, Søren Johansen, Adam Lebech, Peter Jerry Sørensen, Jane Wiis, Jakob Willer, Niels Zibrandtsen, Katrine Winding og Betina Hagerup. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr E-post Referent: Nicklas Krogstrup. ERHVERVS- OG 1. Velkommen og orientering om nye medlemmer VÆKSTMINISTERIET Formanden Betina Hagerup, Erhvervsstyrelsen, bød velkommen til mødet og specifikt til de nye medlemmer af Teleforum: Danske Regioner, repræsenteret ved Gitte Bengtsson, og KL, repræsenteret ved Jane Wiis, samt til Adam Lebech fra DI ITEK og Katrine Winding fra Erhvervsstyrelsen, som alle kort præsenterede sig selv. 2. Orientering om Erhvervsstyrelsens udkast til Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master og Ringsted kommunes principper for prissætning af arealer med efterfølgende drøftelse Jakob Willer, Teleindustrien, indledte med at begrunde ønsket om dagsordenspunktet med udgangspunkt i Ringsted Kommunes principper for fastsættelse af markedsleje ved udleje til mobilmaster og -antenner. Principperne er, ifølge Jakob Willer, en god løsning på problematikken om, hvordan der kan fastsættes en markedspris på et marked, hvor der ikke er reel konkurrence. Ud fra saglige og objektive kriterier kan der således indgås lejeaftaler på markedsvilkår og uden konkurrenceforvridning. Helt konkret fastlægges det i Ringsted Kommunes model, at den samlede pris for adgang til arealer er den offentlige vurdering af grunden plus 8,5 pct. i rente og administrationsomkostninger. Angående bygninger fastsættes lejen på baggrund af den gennemsnitlige kvadratmeterpris for erhvervslejemål i kommunen. Kvadratmeterprisen fastsættes på bag-

2 2/7 grund af en vurdering foretaget af en til to ejendomsmæglere med lokalkendskab. Modellen, der er blevet til i dialog med Teleindustrien, er besluttet af kommunalbestyrelsen i Ringsted og af Ringsted Forsyning. Modellen er fremsendt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt statsforvaltningen. Derudover er kommuner inspireret af Ringsted-modellen, men Jakob Willer opfordrer til, at modellen implementeres og finder anvendelse bredt set i den offentlige sektor, både i kommuner, regioner og statslige institutioner. Dernæst præsenterede Peter Madsen, Erhvervsstyrelsen, den kommende Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master (se vedlagte slides). De tre modeller i vejledningen er: 1. Skats offentlige ejendomsvurdering, 2. Prissammenligning (private udlejere, tilstødende arealer, andre regioner/kommuner), og 3. Skøn af fagmand. Vejledningen vil blive sendt i høring snart. Et medlem spurgte hvilke forskelle mellem kommunerne, der berettiger, at man arbejder med flere modeller i vejledningen. Hertil svarede Peter Madsen, at udviklings- og erhvervspolitikken er forskellig fra kommune til kommune, fx mht. hvor attraktiv man vil gøre sig i forhold til at tiltrække investeringer i digital infrastruktur. Et andet medlem fandt det positivt, at Erhvervsstyrelsen udarbejder en vejledning, men fremhævede, at den skal være en reel hjælp for kommunerne. Prissammenligning med nabokommunen er svært, da man ikke kan være sikker på et åbent konkurrencemarked dér, og der kan være en risiko ved at bruge eksperter. Et tredje medlem fandt det også positivt, at Erhvervsstyrelsen udarbejder en vejledning og spurgte til, om den også kunne gælde ved opsætning af et teknikhus, fx i forbindelse med udrulning af fibernet. Hertil svarede Betina Hagerup, at der var tænkt på master/antenner med deres tilhørende teknikhuse i vejledningen, men at modellerne deri også kunne bruges ved fx teknikhuse for telekabler. Betina Hagerup forklarede, at lovgivningen i princippet giver mulighed for, at en kommune selv sætter fx en mast op og lejer den ud på lige og ikke-diskriminerende vilkår. Peter Madsen bemærkede hertil, at vejledningen er møntet på situationer, hvor det er selskaberne, der sætter master op. På spørgsmålet fra et medlem om, hvorvidt en kommune kunne få tilskud til opsætning af fx en mast, svarede Katrine Winding, at der kan søges om landdistriktsmidler. Et fjerde medlem spurgte, om der er hjemmel til, at en kommune kan sætte prisen lavere end markedsprisen, og om man i afkræftende fald ikke burde skaffe hjemmel hertil. Medlemmet fremførte også, at en kommune ikke skal efterligne en anden kommune, der ikke har brugt markedsprisen. Hertil svarede Katrine Winding, at man ikke må sætte prisen

3 3/7 under markedsprisen. Et andet medlem tilføjede, at man må sætte prisen til 0 kr., hvis der slet ikke er noget marked. Et femte medlem fremhævede, at man bør se på, hvad der er favorabelt for alle, og at man med vejledningen kan se, hvor langt ned udlejningsprisen kan komme. Betina Hagerup tilføjede, at det netop er vejledningens formål at skabe klarhed for kommunerne inden for de givne rammer. Et sjette medlem var begejstret for vejledningen og fremhævede, at kommunerne har en generel interesse i at fremme teleinfrastrukturen. Dog kan prissammenligningsmodeller være svære at bruge. Hertil svarede Katrine Winding, at vejledningen netop forsøger at give mere vejledning, end hvad man kan læse ud af paragrafferne. Endeligt spurgte et medlem, om Erhvervsstyrelsen ville målrette vejledningen til andre offentlige institutioner, fx statslige eller regionale institutioner. Hertil svarede Betina Hagerup, at vejledningen fint kan anvendes af andre end kommuner. 3. Drøftelse af udfordringer og muligheder for kommuner og regioner ved udrulning af bredbånd Betina Hagerup indledte med at understrege, at udrulning af bredbånd er en fælles opgave, og at det derfor er positivt, at kommunerne har vist stor interesse for Økonomi- og Indenrigsministeriets lånepulje. Kommunerne efterspørger derudover viden og samarbejde på området. Herefter blev ordet givet til KL og Danske Regioner for deres indledende syn på udfordringer og muligheder for kommuner og regioner ved udrulning af bredbånd. Jane Wiis, KL, fremhævede udfordringen i at levere de borgernære kerneydelser, særligt telesundhed/telemedicin, og understregede, at en stærk teleinfrastruktur er en helt grundlæggende forudsætning for udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Der er desuden et stort behov for fx at understøtte vækst med dækkende teleinfrastruktur både i yder- og centerområder. Der skal forskellige tiltag til i forskellige områder i Danmark, afvejet efter de konkrete udfordringer, man står overfor i forskellige egne af landet. Det handler ikke om at ophæve markedsmekanismerne, men virkemidlerne kan spænde fra ændret regulering over vejledningsaktiviteter til nye tiltag, der stimulerer risikovilligheden i telemarkedet, fx via offentlige-private partnerskaber. Gitte Bengtsson, Danske Regioner, var enig med KL, men fremhævede også ønsket om at være digitalt foregangsland. Fokus er på præhospitalsindsatsen og telemedicin (mange kronikere). Dertil kommer borgernes forventninger og fokusset på den oplevede dækning. Endeligt blev indkøbs- og udbudsområdet fremhævet.

4 4/7 Betina Hagerup fremhævede vigtigheden af en konkret understøttelse af kommunerne og regionerne, bl.a. ved at kigge på deres værktøjskasse og facilitere videndeling, fx om hvad et godt udbud er. Et medlem fremhævede, at man burde sætte damp under kedlerne angående kerneydelserne med fokus på fx telemedicin. Danmark er så langt fremme, at der er muligheder for storsalg. Medlemmet fremførte også, at man venter i spænding på den detaljerede mobil- og bredbåndskortlægning fra Erhvervsstyrelsen. Hertil svarede Betina Hagerup, at vi i Danmark sandsynligvis er de første i verden, der leverer en kortlægning på den måde, som der er lagt op til. Et andet medlem fremførte, at man også fornemmede en meget stor interesse for mobil- og bredbåndsdækningen, men ønskede mere realistiske og konkrete vurderinger af, hvor problemerne er. Derudover havde man set urealistiske udbud fra kommunerne. Endeligt fremhævedes, at storskalasforsøg vedrørende telemedicin er vigtige. Et tredje medlem fremhævede, at kommunerne og regionerne er tildelt et stort ansvar, men at det kun er denne regerings politik, som ikke nødvendigvis vil være relevant for en ny regering. Det vil teleforliget derimod. Medlemmet spurgte også ind til, hvor mange der reelt har adgang til fx 100 mbit. Der er tal, der indikerer, at 70 pct. har adgang, men at kun 1 pct. reelt har denne hastighed. Medlemmet spurgte endvidere, om Erhvervsstyrelsens kortlægning også dækker passiv infrastruktur. Endeligt fremhævede medlemmet, at det er reguleringen, der skal sikre teknologineutralitet. I forhold til kortlægningen svarede Katrine Winding, at der er forskel på adgang til, udbud af og efterspørgsel efter en given hastighed, hvilket vil blive forsøgt håndteret i den kommende kortlægning. Et fjerde medlem forklarede, at kommunerne har kæmpet med, hvad der er realistisk i forhold til bredbåndsbehov og -løsninger. Der er et marked i udkantsdanmark på både turisme- og sundhedsområdet, men man må se på, hvordan risikoen kan deles, så der skabes større investeringssikkerhed. Et femte medlem fremhævede, at man skal fokusere på behovet og på at løse udfordringerne uden at overvurdere hverken behov eller problemer. Et sjette medlem fremførte, at der er mange bud på, hvad telemedicin kræver af bredbåndshastighed, og spurgte, om Erhvervsstyrelsen vil tage initiativ til at tilvejebringe flere fakta. Hertil svarede Betina Hagerup, at man allerede er i gang sammen med KL og Danske Regioner, da det er vigtigt, at man bliver konkret i disse diskussioner. Flere medlemmer fremhævede herefter, at det er vigtigt i at fokusere på dialog, fakta og de konkrete forhold i diskussionen om behov for og dækning af bredbånd. Betina Hagerup fremhævede i forlængelse heraf,

5 5/7 at dialog med kommunerne er vigtig, og at Erhvervsstyrelsen fx vil tage til Nordjylland for at snakke med kommunerne dér vedrørende deres udbud. Derudover er det vigtigt ikke at blæse problemerne op men snakke om fakta, så der kan findes konkrete løsninger. Derfor er der en interesse i, at kortlægningen bliver så dækkende som muligt, så den rammer den oplevede dækning så meget som muligt. Katrine Winding supplerede med at takke selskaberne for det store arbejde med at levere data til kortlægningen og sagde, at Erhvervsstyrelsen vil fortælle, både hvad man kan forvente af kortlægningen, og hvad den ikke kan sige noget om. Et syvende medlem fremhævede, at fremtidens videobehov kræver højere hastigheder og mere båndbredde, hvorfor det er nødvendigt at se fremad, hvilket Teleforum skal hjælpe regeringen med. Et ottende medlem fremførte, at der mangler en ensrettet politik med visioner og målsætninger på bredbåndsområdet, hvilket er det største problem. Teleforliget siger ikke noget om, hvad der skal ske fremadrettet, og investeringsniveauet er det laveste i 10 år. Et niende medlem spurgte, hvorfor man havde valgt at gennemføre udbuddet i Nordjylland, hvor det er særligt dyrt og svært. Man burde måske forsøge sig dér, hvor dækningen er god, så industrien kan være med. Hertil svarede et andet medlem, at Nordjylland netop var relevant, fordi dækningen ikke er så god. Afslutningsvis takkede Betina Hagerup for en god debat, hvor de forskellige synspunkter var blevet fremført, og appellerede til, at alle prøver at være konkrete og faktabaserede. Endeligt foreslog Betina, at næste møde i Teleforum bliver et temamøde om konkrete borgerrelaterede (fx telemedicin) og erhvervsrettede (fx på landbrugsområdet) indholdstjenester. 4. Orientering om analyse af konkurrencesituationen i Danmark på bredbåndsmarkedet Katrine Winding fortalte, at analysen af konkurrencesituationen på bredbåndsområdet udspringer af regeringens udspil om bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark (marts 2013). Af udspillet fremgår det, at der skal igangsættes en analyse, der undersøger tv-indholdsområdets betydning for konkurrencen på bredbåndsområdet, samt om der er behov for at indføre særlige regler om fusionskontrol på teleområdet. Herefter valgte den tidligere erhvervs- og vækstminister at udvide analysens problemfelt, så konkurrence på bredbåndsmarkedet undersøges generelt. Der har været dialog med branchen om de mere specifikke områder, der undersøges inden for det udvidede problemfelt. De fire områder, der kigges nærmere på er: 1) tv-produkters indflydelse på bredbåndsmarkedet, 2) markedsstrukturen som adgangsbarriere, 3)

6 6/7 incitamenter til at investere i bredbåndsinfrastruktur, og 4) konkurrencepres fra slutbrugerne. Erhvervsstyrelsen får konsulentbistand til de tre førstnævnte områder. Et medlem spurgte til analysens definition af bredbånd, hvortil Erhvervsstyrelsen svarede, at der vil blive kigget på forskellige hastigheder. Et andet medlem spurgte til, hvordan det fjerde fokusområde vedrørende konkurrencepres fra slutbrugerne håndteres, når de tre andre områder håndteres med konsulentbistand. Hertil svarede Erhvervsstyrelsen, at der samarbejdes med Dansk Erhverv og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Et tredje medlem roste initiativet, men ønskede en forklaring på, hvorfor analysen er udskudt med 1 år i forhold til det, der blev meldt ud i regeringens udspil om bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark fra marts Hertil svarede Erhvervsstyrelsen, at der er brug for længere tid til at gennemføre analysen, fordi det er en helt anden og bredere analyse, som ikke længere er afgrænset til at fokusere på to veldefinerede områder, men i stedet er en bred analyse af konkurrencen på bredbåndsområdet. Analysen skal dække hele det udvidede problemfelt og ikke kun ét element. Derfor vil arbejdet med analysen først blive afsluttet i Analysen fokuserer også på forhold, som ligger ud over, hvad Erhvervsstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan regulere som uafhængige myndigheder. 5. Orientering om bedre bredbånd på Bornholm Katrine Winding fortalte, at der var modtaget mange gode kommentarer i høringen om modellen for udmøntning af de 60 mio. kr. afsat til bedre bredbånd på Bornholm. Der var på den baggrund gennemført endnu en (kort) høring, hvor der også er modtaget gode høringssvar med forhold, som Erhvervsstyrelsen skal tage hånd om, fx vedrørende Østkrafts infrastruktur. Katrine Winding takkede derfor for gode og relevante høringssvar. Et medlem spurgte til tidshorisonten for igangsætning af ansøgningsrunden, hvortil Erhvervsstyrelsen svarede, at modellen skal forbi aftalekredsen bag Vækstplan DK først, så mens man håbede, at det blev inden sommerferien, var dette dog ikke så sandsynligt. 6. Eventuelt - Orientering om nedsættelsen af en fælles nordisk arbejdsgruppe med fokus på forbrugerrettigheder. Betina Hagerup orienterede kort om, at der havde været nordisk teledirektørmøde den 21. maj 2014, hvor det var blevet besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med det formål at styrke forbrugernes rettigheder. De

7 7/7 nordiske lande har fælles udfordringer og sammenlignelige markedsforhold, og derfor har de meget gode forudsætninger for sammen at finde løsninger på de områder, som er problematiske for forbrugerne. Et medlem spurgte, om man vil se på bindingsperioder, hvortil Betina Hagerup svarede, at fokus er på at forbedre forbrugerinformation, på netneutralitet og på information om mobildækning. - Orientering fra seneste møde i BEREC. Betina Hagerup orienterede kort om, at der i starten af juni havde været plenarmøde i BEREC. Det vigtigste punkt på dagsordenen var vedtagelsen af BEREC s udtalelse vedrørende Kommissionens udkast til revideret henstilling om relevante markeder. En af de helt store ændringer i Kommissionens udkast til revideret henstilling er, at de to markeder for fastnettelefoni udgår. Det er Kommissionens overbevisning, at konkurrencen her er så velfungerende, at der ikke længere er grundlag for at regulere de to markeder. Betina Hagerup fortalte, at BEREC generelt er enig med Kommissionens linje i udkastet til henstilling, men netop i forhold til beslutningen om at lade de to markeder for fastnettelefoni udgå, mener BEREC, at der på kort sigt fortsat kan være behov for at regulere de to markeder. BEREC opfordrer derfor Kommissionen til at indføre en overgangsperiode for begge markeder, så de kan regulere i endnu en markedsundersøgelsesperiode, hvilket vil sige de næste 3-5 år. Hele udtalelsen fra BEREC kan læses på BEREC s hjemmeside. Et medlem spurgte til de geografiske markeder, hvortil Betina Hagerup svarede, at den del af Kommissionens udkast til en revideret henstilling havde BEREC ingen problemer med. Et andet medlem spurgte til, hvordan det forløber i praksis med BEREC s udtalelse til Kommissionen vedrørende fastnettelefonimarkederne, hvortil Betina Hagerup svarede, at man nu afventer Kommissionens reaktion på BEREC s udtalelse, men at man forventer en positiv modtagelse af den. Et tredje medlem spurgte til fremdrift i arbejdet for en europæisk mærkningsordning for mobiltelefoners antennekvalitet. Hertil svarede Betina Hagerup, at den arbejder man stadig for, og at der er en fælles indsats med de nordiske og baltiske lande, men også at det for tiden er svært med en Kommission, som er sidst i sin embedsperiode.

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013 17. juni 2013 /moruhr-erst Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013 Deltagende medlemmer af Teleforum: Jens Hauge, Tom Togsverd, Christian Hannibal, Ann-Louise Hansen, Christian Berg, Martin

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Hovedpunktsnotat fra temamødet i Teleforum den 4. februar 2014

Hovedpunktsnotat fra temamødet i Teleforum den 4. februar 2014 11. februar 2014 /nickro-erst Hovedpunktsnotat fra temamødet i Teleforum den 4. februar 2014 Deltagere: Christian Berg, Bjarke M. Christensen, Jesper Fejerskov, Jesper Gronenberg, Christian Hannibal, Ann-Louise

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master 1. juli 2014 /ALLVIL Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master Denne vejledning beskriver nærmere tre forskellige metoder til, hvordan kommuner og regioner kan fastsætte den rette lejepris

Læs mere

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur 17. november 2014 Revideret den 15. juni 2015 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Læs mere

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 4. marts 2013

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 4. marts 2013 13. marts 2013 /moruhr-erst Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 4. marts 2013 Deltagende medlemmer af Teleforum: Jakob Willer, Jens Hauge, Tom Togsverd, Christian Hannibal, Ann-Louise Hansen, Christian

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner NOTAT Dato: 31. januar 2014 Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner For at fjerne barrierer for udbygning af teledækningen i kommunen, har Byrådet i

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Godkendelse af fælles mastepolitik

Godkendelse af fælles mastepolitik Punkt 10. Godkendelse af fælles mastepolitik 2016-016668 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune prisfastsætter lejeaftaler for mobiludstyr efter de fælles principper,

Læs mere

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 19. februar 2014 /rikros-erst Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Baggrund Erhvervsstyrelsen sendte den 15. oktober 2013 et udkast

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

Referat af branchemøde om bredbåndskortlægning den 26. marts 2014

Referat af branchemøde om bredbåndskortlægning den 26. marts 2014 28. april 2014 Team IKT-Infrastruktur /METLYK Referat af branchemøde om bredbåndskortlægning den 26. marts 2014 Tidspunkt: Onsdag den 26. marts 2014 kl. 13.00-14.00 Sted: Erhvervsstyrelsen, Langelinie

Læs mere

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 31. januar 2014 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Indledning Denne vejlednings anvendelsesområde er kommunernes erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne.

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne. 19. februar 2015 Sag 2014-7957 /dajosc Høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Mobildækning i Danmark

Mobildækning i Danmark Mobildækning i Danmark 26. april 2012 Jakob Willer Direktør jw@teleindu.dk Mobil +45 2010 2365 Mobilmarkedet 4 operatører med frekvenstilladelser Mere end 35 selskaber der sælger mobiltelefoni Stærk konkurrence

Læs mere

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 29. oktober 2012

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 29. oktober 2012 7. november 2012 /moruhr-erst Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 29. oktober 2012 Deltagende medlemmer af Teleforum: Jakob Willer, Jens Hauge, Tom Togsverd, Ann-Louise Hansen, Christian Berg, Peter

Læs mere

10 teletiltag, der rykker

10 teletiltag, der rykker Den 30. august 2013 10 teletiltag, der rykker Vi skal fremme den digitale vækst Regeringen ønsker en digital infrastruktur i verdensklasse som grundlag for øget digitalisering og vækst i hele Danmark.

Læs mere

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Hovedpunktnotat fra 10. møde i Frekvensforum den 11. oktober Dagsorden:

Hovedpunktnotat fra 10. møde i Frekvensforum den 11. oktober Dagsorden: 16. november 2012 Sag 12/02019 /pemakn-erst Hovedpunktnotat fra 10. møde i Frekvensforum den 11. oktober 2012 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Trådløse mikrofoner (indlæg fra Sennheiser Nordic A/S) 3. Liberalisering

Læs mere

Høring over analyse af konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse af konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Mail: postmar@erst.dk Dok. ansvarlig: MOB Sekretær: ILA Sagsnr: s2015-003 Doknr: d2015-070-26.0 19. januar 2015 Høring over analyse af

Læs mere

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Nina Husfeldt Clasen Kontorchef, Kontor for digital velfærd Digitaliseringsstyrelsen 10. oktober 2013 Baggrund for strategisk arbejde

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Dato 14. marts 2016 Kontor i departementet KKT Udgangspunktet er, at bredbåndspuljen skal være efterspørgselsdrevet og teknologineutral. Tildelingen

Læs mere

Telepolitikken tilbage på sporet

Telepolitikken tilbage på sporet Telepolitikken tilbage på sporet Vores bud på sund vækst og digitalisering af det danske samfund ved hjælp af et velfungerende telemarked Telenor, Telia, Global Connect og Concepy er en væsentlig del af

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven Notat Dok. ansvarlig: TWO Sekretær: ILA Sagsnr.: s2013-718 Doknr: d2013-12809-13.0 06-11-2013 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven Hermed

Læs mere

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland Nordkraft, 27. november, 2012 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940

Læs mere

Evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3

Evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3 Notat om evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3 Kontor/afdeling Center for Tele April 2016 J nr. 2016-1033 Evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3 / Initiativ1 skal

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

Referat af branchemøde den 1. juni 2011

Referat af branchemøde den 1. juni 2011 Referat af branchemøde den 1. juni 2011 Branchemøde afholdt i IT- og Telestyrelsen (ITST) den 1. juni 2011. Tidspunkt: Onsdag den 1. juni 2011 kl. 13-15. Sted: ITST, Holsteinsgade 63, 2100 København Ø

Læs mere

Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser

Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser Mødet den 18. januar 2013 Anne-Lene Haveløkke alh@langelandkommune.dk Stor lokal interesse - og aktuel pressedækning

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

Hovedpunktsreferat fra møde den 18. december 2014 i VULAvidereudvikling

Hovedpunktsreferat fra møde den 18. december 2014 i VULAvidereudvikling 12. januar 2015 Hovedpunktsreferat fra møde den 18. december 2014 i VULAvidereudvikling /dajosc-erst Deltagere: Telia: Frederik Siegumfeldt og Lars Høyrup Jensen Telenor: Kenneth Jarnit og Mads Hein TDC:

Læs mere

Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem)

Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem) 20. marts 2015 Sag Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem) Erhvervsstyrelsen sendte den 4. februar 2015 to rapporter udarbejdet

Læs mere

1. Opfølgning på tidligere drøftelse om forbedrede rammebetingelser på teleområdet

1. Opfølgning på tidligere drøftelse om forbedrede rammebetingelser på teleområdet Notat Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 30. marts 2011 Deltagere: Ann-Louise Hansen, Niels Zibrandtsen, Jakob Willer, Jens Hauge, Tom Togsverd, Christian Berg, Thomas Woldiderich, Peter Jerry

Læs mere

Hovedpunktsreferat fra møde den 5. oktober 2012 i VULA-forum

Hovedpunktsreferat fra møde den 5. oktober 2012 i VULA-forum 10. oktober 2012 Hovedpunktsreferat fra møde den 5. oktober 2012 i VULA-forum /timepe-erst Deltagere: Colt Telecom: John Frederiksen og Morten Føns Concepy: Stig Myken og Nicolai Lamborg Dong Energy Sales

Læs mere

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012 11. november 214 /agnela og marrat Sag Faktaark: Den generelle iværksætter i 212 Den generelle iværksætter i Danmark i 212 er en dansk mand på mellem 36-4. Han er gift og har ingen børn. Han kommer fra

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 10. oktoberr 2014 /Hbr Sag Bilag 4.b.a Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Stamdata Tabel 1: Stamdata

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

God debat på Landsbyernes Dag

God debat på Landsbyernes Dag Landsbyernes Dag Landdistrikternes Fællesråd Nørregade 12 6600 Vejen Tel. +45 76 340 350 Fax +45 76 340 359 mail@landdistrikterne.dk www.landdistrikterne.dk Vejen, den 27. marts 2012 God debat på Landsbyernes

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted.

Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted. 5. april 2016 /andbec Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted. Erhvervsstyrelsen har i perioden 27. oktober 2015 til og med den 16.

Læs mere

Energistyrelsen Center for Tele CC: 4. februar 2016

Energistyrelsen Center for Tele   CC: 4. februar 2016 Energistyrelsen Center for Tele E-mail: tele@ens.dk CC: mtst@ens.dk 4. februar 2016 Bemærkninger til høring om Forsyningspligt analyse Teleindustrien i Danmark, IT-Branchen og DI Digital (herefter høringsparterne)

Læs mere

Juni Referat af branchemøde den 29. maj 2012

Juni Referat af branchemøde den 29. maj 2012 Juni 2012 Referat af branchemøde den 29. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag den 29. maj 2011 kl. 13-15. Sted: Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, DK-2100 København Ø Deltagere: Telebranchen Christian Berg,

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Formanden, direktør Jørgen Abild Andersen, bød velkommen til mødet i Teleforum.

Formanden, direktør Jørgen Abild Andersen, bød velkommen til mødet i Teleforum. Notat Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 14. november 2008 1. Velkomst Formanden, direktør Jørgen Abild Andersen, bød velkommen til mødet i Teleforum. 1. december 2008 Formanden bød særligt velkommen

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Udkast til 2 parallelle sagsfremstillinger

Udkast til 2 parallelle sagsfremstillinger Udkast til 2 parallelle sagsfremstillinger Emner: Formål: Tidsramme: Tovholder: A: Administrativ ensartning for sagsbehandling B: Metode til prisfastsættelse for leje af areal til opsætning af mobilmaster

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Sammen om en endnu bedre mobilinfrastruktur

Sammen om en endnu bedre mobilinfrastruktur 2. november 2012 /allvil/pemima Skabelon for en kommunal mastepolitik Sammen om en endnu bedre mobilinfrastruktur Erhvervsstyrelsen ønsker at bidrage til, at rammerne for en forbedret mobildækning er på

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering.

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering. Debatoplæg Forsyningspligtanalyse 2006 Debatoplæg om en fremtidig regulering af forsyningspligt på teleområdet 10. marts 2006 Anmodning om høringssvar Den gældende lovgivning på teleområdet indeholder

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 11. oktober 2013

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 11. oktober 2013 23. oktober 2013 /nickro-erst Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 11. oktober 2013 Deltagende medlemmer af Teleforum: Lasse Andersen, Morten Bangsgaard, Christian Berg, Lars Emtekær, Christian Hannibal,

Læs mere

Bedre Bredbånd oplæg til fælles organisering

Bedre Bredbånd oplæg til fælles organisering Bedre Bredbånd oplæg til fælles organisering Baggrund: Udrulning af digital infrastruktur i Danmark skal være markedsdrevet. Det betyder grundlæggende at udrulningen skal ske via private virksomheder og

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Til høringsparterne se bilag 1 17. september 2013 Sag 2013-0034700 /SORHOU Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Vedlagt fremsendes i høring udkast

Læs mere

Internet og mobiltelefoni til alle

Internet og mobiltelefoni til alle Socialdemokraternes forslag til bedre mobil- og internetdækning i Danmark Internet og mobiltelefoni til alle Digitale frontløbere Danmark er et af verdens førende lande, når det det gælder udbredelsen

Læs mere

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringen har udsendt en vækstplan for digitalisering i Danmark, herunder tiltag til forbedring af mobil og bredbåndsdækningen. Hovedudtræk af initiativer

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

Moderne offentlig sektor og infrastruktur 18

Moderne offentlig sektor og infrastruktur 18 Den offentlige sektor og landets infrastruktur er vigtige rammevilkår. En moderne offentlig sektor, der leverer service og tjenester af høj kvalitet, understøtter virksomhedernes konkurrenceevne. Omstilling

Læs mere

Vedr. høring over delafgørelse over for TDC vedrørende netadgangen til TDC s kabeltv-net på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Vedr. høring over delafgørelse over for TDC vedrørende netadgangen til TDC s kabeltv-net på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Erhvervsstyrelsen Markedskontoret Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: postmar@erst.dk og memokr@erst.dk Vedr. høring over delafgørelse over for TDC vedrørende netadgangen til TDC s kabeltv-net

Læs mere

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen Notat Dato: 19.11.2015 Reference: Bettina Andersen Tlf.: 89 59 18 38 E-mail: ba@norddjurs.dk Journalnr.: 15/7760 Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen i Norddjurs

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1)

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) NOTAT 18. december 2013 /memebr-erst Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) Erhvervsstyrelsen har i perioden den 6. september 2013 til

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD

SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD fremtiden starter her... FÅ BEDRE BREDBÅND I KOMMUNEN SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD Teleselskaberne investerer årligt 6 mia. kr. i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur.

Læs mere

Nedenfor følger Telias bemærkninger til udvalgte områder fra analysen:

Nedenfor følger Telias bemærkninger til udvalgte områder fra analysen: Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Høring over revision af principperne for beregning af WACC i forbindelse med Erhvervsstyrelsen prisreguleringsarbejde

Høring over revision af principperne for beregning af WACC i forbindelse med Erhvervsstyrelsen prisreguleringsarbejde 15. januar 2016 /CPN Sag Høring over revision af principperne for beregning af WACC i forbindelse med Erhvervsstyrelsen prisreguleringsarbejde Erhvervsstyrelsen ønsker at igangsætte en revidering af principperne,

Læs mere

N O T A T. Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 2. december 2011

N O T A T. Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 2. december 2011 N O T A T 12. december 2011 Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 2. december 2011 Deltagere: Jakob Willer, Jens Hauge, Tom Togsverd, Christian Hannibal, Christian Berg, Peter Jerry Sørensen, Martin

Læs mere

Hovedpunktsreferat fra møde den 10. juni 2013 i VULA-forum

Hovedpunktsreferat fra møde den 10. juni 2013 i VULA-forum 14. juni 2013 Hovedpunktsreferat fra møde den 10. juni 2013 i VULA-forum /lasyje-erst Deltagere: Concepy: Stig Myken, Nicolai Lamborg, Simon Skals TDC: Christian Halgreen, Allan Bartroff Telenor: Kenneth

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

REFERAT MØDE D. 28. APRIL 2016

REFERAT MØDE D. 28. APRIL 2016 REFERAT MØDE D. 28. APRIL 2016 REFERAT Møde i Dialogforum d. 28. april 2016 kl.12.30-15.30 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Slotsholmsgade, 1216 København K 1 OPSUMMERING Formand Dan Boyter bød velkommen

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

Generelt. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. joboos@erst.dk chkjgi@erst.dk postmar@erst.dk

Generelt. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. joboos@erst.dk chkjgi@erst.dk postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att. joboos@erst.dk chkjgi@erst.dk postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139

Læs mere

Hovedstadens skoler føder flest iværksættere

Hovedstadens skoler føder flest iværksættere Hovedstadens skoler føder flest iværksættere Skoler fra Solrød og Greve kommuner syd for København topper listen over kommuner, hvor flest afgangselever fra 9. klasse siden 1980 er blevet iværksættere.

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

Høringsnotat over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen

Høringsnotat over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen Høringsnotat over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen Kontor/afdeling Center for Tele Dato 28. juni 2016 J nr. 2016-6571 Energistyrelsen har i perioden fra den 31. maj 2016 til og med

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 20 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 20 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 20 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. oktober 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen.

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen. NOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse på engrosmarket for bredbåndstilslutninger (marked 5) Den danske Telemyndighed har i perioden den 30. september 2011 til den

Læs mere