Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 16. juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 16. juni 2014"

Transkript

1 Sag Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 16. juni 2014 Deltagere: Lasse Andersen, Gitte Bengtsson, Christian Berg, Jes Brinchmann Christensen, Bjarke M. Christensen, Christian Hannibal, Ann-Louise Hansen, Jens Hauge, Kenneth Jarnit, Søren Johansen, Adam Lebech, Peter Jerry Sørensen, Jane Wiis, Jakob Willer, Niels Zibrandtsen, Katrine Winding og Betina Hagerup. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr E-post Referent: Nicklas Krogstrup. ERHVERVS- OG 1. Velkommen og orientering om nye medlemmer VÆKSTMINISTERIET Formanden Betina Hagerup, Erhvervsstyrelsen, bød velkommen til mødet og specifikt til de nye medlemmer af Teleforum: Danske Regioner, repræsenteret ved Gitte Bengtsson, og KL, repræsenteret ved Jane Wiis, samt til Adam Lebech fra DI ITEK og Katrine Winding fra Erhvervsstyrelsen, som alle kort præsenterede sig selv. 2. Orientering om Erhvervsstyrelsens udkast til Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master og Ringsted kommunes principper for prissætning af arealer med efterfølgende drøftelse Jakob Willer, Teleindustrien, indledte med at begrunde ønsket om dagsordenspunktet med udgangspunkt i Ringsted Kommunes principper for fastsættelse af markedsleje ved udleje til mobilmaster og -antenner. Principperne er, ifølge Jakob Willer, en god løsning på problematikken om, hvordan der kan fastsættes en markedspris på et marked, hvor der ikke er reel konkurrence. Ud fra saglige og objektive kriterier kan der således indgås lejeaftaler på markedsvilkår og uden konkurrenceforvridning. Helt konkret fastlægges det i Ringsted Kommunes model, at den samlede pris for adgang til arealer er den offentlige vurdering af grunden plus 8,5 pct. i rente og administrationsomkostninger. Angående bygninger fastsættes lejen på baggrund af den gennemsnitlige kvadratmeterpris for erhvervslejemål i kommunen. Kvadratmeterprisen fastsættes på bag-

2 2/7 grund af en vurdering foretaget af en til to ejendomsmæglere med lokalkendskab. Modellen, der er blevet til i dialog med Teleindustrien, er besluttet af kommunalbestyrelsen i Ringsted og af Ringsted Forsyning. Modellen er fremsendt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt statsforvaltningen. Derudover er kommuner inspireret af Ringsted-modellen, men Jakob Willer opfordrer til, at modellen implementeres og finder anvendelse bredt set i den offentlige sektor, både i kommuner, regioner og statslige institutioner. Dernæst præsenterede Peter Madsen, Erhvervsstyrelsen, den kommende Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master (se vedlagte slides). De tre modeller i vejledningen er: 1. Skats offentlige ejendomsvurdering, 2. Prissammenligning (private udlejere, tilstødende arealer, andre regioner/kommuner), og 3. Skøn af fagmand. Vejledningen vil blive sendt i høring snart. Et medlem spurgte hvilke forskelle mellem kommunerne, der berettiger, at man arbejder med flere modeller i vejledningen. Hertil svarede Peter Madsen, at udviklings- og erhvervspolitikken er forskellig fra kommune til kommune, fx mht. hvor attraktiv man vil gøre sig i forhold til at tiltrække investeringer i digital infrastruktur. Et andet medlem fandt det positivt, at Erhvervsstyrelsen udarbejder en vejledning, men fremhævede, at den skal være en reel hjælp for kommunerne. Prissammenligning med nabokommunen er svært, da man ikke kan være sikker på et åbent konkurrencemarked dér, og der kan være en risiko ved at bruge eksperter. Et tredje medlem fandt det også positivt, at Erhvervsstyrelsen udarbejder en vejledning og spurgte til, om den også kunne gælde ved opsætning af et teknikhus, fx i forbindelse med udrulning af fibernet. Hertil svarede Betina Hagerup, at der var tænkt på master/antenner med deres tilhørende teknikhuse i vejledningen, men at modellerne deri også kunne bruges ved fx teknikhuse for telekabler. Betina Hagerup forklarede, at lovgivningen i princippet giver mulighed for, at en kommune selv sætter fx en mast op og lejer den ud på lige og ikke-diskriminerende vilkår. Peter Madsen bemærkede hertil, at vejledningen er møntet på situationer, hvor det er selskaberne, der sætter master op. På spørgsmålet fra et medlem om, hvorvidt en kommune kunne få tilskud til opsætning af fx en mast, svarede Katrine Winding, at der kan søges om landdistriktsmidler. Et fjerde medlem spurgte, om der er hjemmel til, at en kommune kan sætte prisen lavere end markedsprisen, og om man i afkræftende fald ikke burde skaffe hjemmel hertil. Medlemmet fremførte også, at en kommune ikke skal efterligne en anden kommune, der ikke har brugt markedsprisen. Hertil svarede Katrine Winding, at man ikke må sætte prisen

3 3/7 under markedsprisen. Et andet medlem tilføjede, at man må sætte prisen til 0 kr., hvis der slet ikke er noget marked. Et femte medlem fremhævede, at man bør se på, hvad der er favorabelt for alle, og at man med vejledningen kan se, hvor langt ned udlejningsprisen kan komme. Betina Hagerup tilføjede, at det netop er vejledningens formål at skabe klarhed for kommunerne inden for de givne rammer. Et sjette medlem var begejstret for vejledningen og fremhævede, at kommunerne har en generel interesse i at fremme teleinfrastrukturen. Dog kan prissammenligningsmodeller være svære at bruge. Hertil svarede Katrine Winding, at vejledningen netop forsøger at give mere vejledning, end hvad man kan læse ud af paragrafferne. Endeligt spurgte et medlem, om Erhvervsstyrelsen ville målrette vejledningen til andre offentlige institutioner, fx statslige eller regionale institutioner. Hertil svarede Betina Hagerup, at vejledningen fint kan anvendes af andre end kommuner. 3. Drøftelse af udfordringer og muligheder for kommuner og regioner ved udrulning af bredbånd Betina Hagerup indledte med at understrege, at udrulning af bredbånd er en fælles opgave, og at det derfor er positivt, at kommunerne har vist stor interesse for Økonomi- og Indenrigsministeriets lånepulje. Kommunerne efterspørger derudover viden og samarbejde på området. Herefter blev ordet givet til KL og Danske Regioner for deres indledende syn på udfordringer og muligheder for kommuner og regioner ved udrulning af bredbånd. Jane Wiis, KL, fremhævede udfordringen i at levere de borgernære kerneydelser, særligt telesundhed/telemedicin, og understregede, at en stærk teleinfrastruktur er en helt grundlæggende forudsætning for udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Der er desuden et stort behov for fx at understøtte vækst med dækkende teleinfrastruktur både i yder- og centerområder. Der skal forskellige tiltag til i forskellige områder i Danmark, afvejet efter de konkrete udfordringer, man står overfor i forskellige egne af landet. Det handler ikke om at ophæve markedsmekanismerne, men virkemidlerne kan spænde fra ændret regulering over vejledningsaktiviteter til nye tiltag, der stimulerer risikovilligheden i telemarkedet, fx via offentlige-private partnerskaber. Gitte Bengtsson, Danske Regioner, var enig med KL, men fremhævede også ønsket om at være digitalt foregangsland. Fokus er på præhospitalsindsatsen og telemedicin (mange kronikere). Dertil kommer borgernes forventninger og fokusset på den oplevede dækning. Endeligt blev indkøbs- og udbudsområdet fremhævet.

4 4/7 Betina Hagerup fremhævede vigtigheden af en konkret understøttelse af kommunerne og regionerne, bl.a. ved at kigge på deres værktøjskasse og facilitere videndeling, fx om hvad et godt udbud er. Et medlem fremhævede, at man burde sætte damp under kedlerne angående kerneydelserne med fokus på fx telemedicin. Danmark er så langt fremme, at der er muligheder for storsalg. Medlemmet fremførte også, at man venter i spænding på den detaljerede mobil- og bredbåndskortlægning fra Erhvervsstyrelsen. Hertil svarede Betina Hagerup, at vi i Danmark sandsynligvis er de første i verden, der leverer en kortlægning på den måde, som der er lagt op til. Et andet medlem fremførte, at man også fornemmede en meget stor interesse for mobil- og bredbåndsdækningen, men ønskede mere realistiske og konkrete vurderinger af, hvor problemerne er. Derudover havde man set urealistiske udbud fra kommunerne. Endeligt fremhævedes, at storskalasforsøg vedrørende telemedicin er vigtige. Et tredje medlem fremhævede, at kommunerne og regionerne er tildelt et stort ansvar, men at det kun er denne regerings politik, som ikke nødvendigvis vil være relevant for en ny regering. Det vil teleforliget derimod. Medlemmet spurgte også ind til, hvor mange der reelt har adgang til fx 100 mbit. Der er tal, der indikerer, at 70 pct. har adgang, men at kun 1 pct. reelt har denne hastighed. Medlemmet spurgte endvidere, om Erhvervsstyrelsens kortlægning også dækker passiv infrastruktur. Endeligt fremhævede medlemmet, at det er reguleringen, der skal sikre teknologineutralitet. I forhold til kortlægningen svarede Katrine Winding, at der er forskel på adgang til, udbud af og efterspørgsel efter en given hastighed, hvilket vil blive forsøgt håndteret i den kommende kortlægning. Et fjerde medlem forklarede, at kommunerne har kæmpet med, hvad der er realistisk i forhold til bredbåndsbehov og -løsninger. Der er et marked i udkantsdanmark på både turisme- og sundhedsområdet, men man må se på, hvordan risikoen kan deles, så der skabes større investeringssikkerhed. Et femte medlem fremhævede, at man skal fokusere på behovet og på at løse udfordringerne uden at overvurdere hverken behov eller problemer. Et sjette medlem fremførte, at der er mange bud på, hvad telemedicin kræver af bredbåndshastighed, og spurgte, om Erhvervsstyrelsen vil tage initiativ til at tilvejebringe flere fakta. Hertil svarede Betina Hagerup, at man allerede er i gang sammen med KL og Danske Regioner, da det er vigtigt, at man bliver konkret i disse diskussioner. Flere medlemmer fremhævede herefter, at det er vigtigt i at fokusere på dialog, fakta og de konkrete forhold i diskussionen om behov for og dækning af bredbånd. Betina Hagerup fremhævede i forlængelse heraf,

5 5/7 at dialog med kommunerne er vigtig, og at Erhvervsstyrelsen fx vil tage til Nordjylland for at snakke med kommunerne dér vedrørende deres udbud. Derudover er det vigtigt ikke at blæse problemerne op men snakke om fakta, så der kan findes konkrete løsninger. Derfor er der en interesse i, at kortlægningen bliver så dækkende som muligt, så den rammer den oplevede dækning så meget som muligt. Katrine Winding supplerede med at takke selskaberne for det store arbejde med at levere data til kortlægningen og sagde, at Erhvervsstyrelsen vil fortælle, både hvad man kan forvente af kortlægningen, og hvad den ikke kan sige noget om. Et syvende medlem fremhævede, at fremtidens videobehov kræver højere hastigheder og mere båndbredde, hvorfor det er nødvendigt at se fremad, hvilket Teleforum skal hjælpe regeringen med. Et ottende medlem fremførte, at der mangler en ensrettet politik med visioner og målsætninger på bredbåndsområdet, hvilket er det største problem. Teleforliget siger ikke noget om, hvad der skal ske fremadrettet, og investeringsniveauet er det laveste i 10 år. Et niende medlem spurgte, hvorfor man havde valgt at gennemføre udbuddet i Nordjylland, hvor det er særligt dyrt og svært. Man burde måske forsøge sig dér, hvor dækningen er god, så industrien kan være med. Hertil svarede et andet medlem, at Nordjylland netop var relevant, fordi dækningen ikke er så god. Afslutningsvis takkede Betina Hagerup for en god debat, hvor de forskellige synspunkter var blevet fremført, og appellerede til, at alle prøver at være konkrete og faktabaserede. Endeligt foreslog Betina, at næste møde i Teleforum bliver et temamøde om konkrete borgerrelaterede (fx telemedicin) og erhvervsrettede (fx på landbrugsområdet) indholdstjenester. 4. Orientering om analyse af konkurrencesituationen i Danmark på bredbåndsmarkedet Katrine Winding fortalte, at analysen af konkurrencesituationen på bredbåndsområdet udspringer af regeringens udspil om bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark (marts 2013). Af udspillet fremgår det, at der skal igangsættes en analyse, der undersøger tv-indholdsområdets betydning for konkurrencen på bredbåndsområdet, samt om der er behov for at indføre særlige regler om fusionskontrol på teleområdet. Herefter valgte den tidligere erhvervs- og vækstminister at udvide analysens problemfelt, så konkurrence på bredbåndsmarkedet undersøges generelt. Der har været dialog med branchen om de mere specifikke områder, der undersøges inden for det udvidede problemfelt. De fire områder, der kigges nærmere på er: 1) tv-produkters indflydelse på bredbåndsmarkedet, 2) markedsstrukturen som adgangsbarriere, 3)

6 6/7 incitamenter til at investere i bredbåndsinfrastruktur, og 4) konkurrencepres fra slutbrugerne. Erhvervsstyrelsen får konsulentbistand til de tre førstnævnte områder. Et medlem spurgte til analysens definition af bredbånd, hvortil Erhvervsstyrelsen svarede, at der vil blive kigget på forskellige hastigheder. Et andet medlem spurgte til, hvordan det fjerde fokusområde vedrørende konkurrencepres fra slutbrugerne håndteres, når de tre andre områder håndteres med konsulentbistand. Hertil svarede Erhvervsstyrelsen, at der samarbejdes med Dansk Erhverv og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Et tredje medlem roste initiativet, men ønskede en forklaring på, hvorfor analysen er udskudt med 1 år i forhold til det, der blev meldt ud i regeringens udspil om bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark fra marts Hertil svarede Erhvervsstyrelsen, at der er brug for længere tid til at gennemføre analysen, fordi det er en helt anden og bredere analyse, som ikke længere er afgrænset til at fokusere på to veldefinerede områder, men i stedet er en bred analyse af konkurrencen på bredbåndsområdet. Analysen skal dække hele det udvidede problemfelt og ikke kun ét element. Derfor vil arbejdet med analysen først blive afsluttet i Analysen fokuserer også på forhold, som ligger ud over, hvad Erhvervsstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan regulere som uafhængige myndigheder. 5. Orientering om bedre bredbånd på Bornholm Katrine Winding fortalte, at der var modtaget mange gode kommentarer i høringen om modellen for udmøntning af de 60 mio. kr. afsat til bedre bredbånd på Bornholm. Der var på den baggrund gennemført endnu en (kort) høring, hvor der også er modtaget gode høringssvar med forhold, som Erhvervsstyrelsen skal tage hånd om, fx vedrørende Østkrafts infrastruktur. Katrine Winding takkede derfor for gode og relevante høringssvar. Et medlem spurgte til tidshorisonten for igangsætning af ansøgningsrunden, hvortil Erhvervsstyrelsen svarede, at modellen skal forbi aftalekredsen bag Vækstplan DK først, så mens man håbede, at det blev inden sommerferien, var dette dog ikke så sandsynligt. 6. Eventuelt - Orientering om nedsættelsen af en fælles nordisk arbejdsgruppe med fokus på forbrugerrettigheder. Betina Hagerup orienterede kort om, at der havde været nordisk teledirektørmøde den 21. maj 2014, hvor det var blevet besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med det formål at styrke forbrugernes rettigheder. De

7 7/7 nordiske lande har fælles udfordringer og sammenlignelige markedsforhold, og derfor har de meget gode forudsætninger for sammen at finde løsninger på de områder, som er problematiske for forbrugerne. Et medlem spurgte, om man vil se på bindingsperioder, hvortil Betina Hagerup svarede, at fokus er på at forbedre forbrugerinformation, på netneutralitet og på information om mobildækning. - Orientering fra seneste møde i BEREC. Betina Hagerup orienterede kort om, at der i starten af juni havde været plenarmøde i BEREC. Det vigtigste punkt på dagsordenen var vedtagelsen af BEREC s udtalelse vedrørende Kommissionens udkast til revideret henstilling om relevante markeder. En af de helt store ændringer i Kommissionens udkast til revideret henstilling er, at de to markeder for fastnettelefoni udgår. Det er Kommissionens overbevisning, at konkurrencen her er så velfungerende, at der ikke længere er grundlag for at regulere de to markeder. Betina Hagerup fortalte, at BEREC generelt er enig med Kommissionens linje i udkastet til henstilling, men netop i forhold til beslutningen om at lade de to markeder for fastnettelefoni udgå, mener BEREC, at der på kort sigt fortsat kan være behov for at regulere de to markeder. BEREC opfordrer derfor Kommissionen til at indføre en overgangsperiode for begge markeder, så de kan regulere i endnu en markedsundersøgelsesperiode, hvilket vil sige de næste 3-5 år. Hele udtalelsen fra BEREC kan læses på BEREC s hjemmeside. Et medlem spurgte til de geografiske markeder, hvortil Betina Hagerup svarede, at den del af Kommissionens udkast til en revideret henstilling havde BEREC ingen problemer med. Et andet medlem spurgte til, hvordan det forløber i praksis med BEREC s udtalelse til Kommissionen vedrørende fastnettelefonimarkederne, hvortil Betina Hagerup svarede, at man nu afventer Kommissionens reaktion på BEREC s udtalelse, men at man forventer en positiv modtagelse af den. Et tredje medlem spurgte til fremdrift i arbejdet for en europæisk mærkningsordning for mobiltelefoners antennekvalitet. Hertil svarede Betina Hagerup, at den arbejder man stadig for, og at der er en fælles indsats med de nordiske og baltiske lande, men også at det for tiden er svært med en Kommission, som er sidst i sin embedsperiode.

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 19. februar 2014 /rikros-erst Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Baggrund Erhvervsstyrelsen sendte den 15. oktober 2013 et udkast

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur 17. november 2014 Revideret den 15. juni 2015 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Læs mere

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master 1. juli 2014 /ALLVIL Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master Denne vejledning beskriver nærmere tre forskellige metoder til, hvordan kommuner og regioner kan fastsætte den rette lejepris

Læs mere

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen, Lars Milling, Preben Sørensen Afbud: Birgitte Svendsen Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark 26. februar 2015 Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark skal være blandt de bedste i Europa til at udvikle og udnytte IT og data til at skabe vækst og job. Generelt har Danmark en veludbygget

Læs mere

Internet og mobiltelefoni til alle

Internet og mobiltelefoni til alle Socialdemokraternes forslag til bedre mobil- og internetdækning i Danmark Internet og mobiltelefoni til alle Digitale frontløbere Danmark er et af verdens førende lande, når det det gælder udbredelsen

Læs mere

22. møde. Torsdag den 20. november 2014 (D) 1

22. møde. Torsdag den 20. november 2014 (D) 1 Torsdag den 20. november 2014 (D) 1 22. møde Torsdag den 20. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) 2. behandling af lovforslag nr. L 33: Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Ophævelse

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 INDHOLD SAMMENFATNING 2 STATUS FOR DEN DIGITALE VÆKST I DANSK

Læs mere

Hurtigere Internet i Nordjylland

Hurtigere Internet i Nordjylland Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners

Læs mere

Telepolitikken tilbage på sporet

Telepolitikken tilbage på sporet Telepolitikken tilbage på sporet Vores bud på sund vækst og digitalisering af det danske samfund ved hjælp af et velfungerende telemarked Telenor, Telia, Global Connect og Concepy er en væsentlig del af

Læs mere

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Rådsmøde (telekommunikation) den 27. november

Læs mere

NOTAT. Sagsbehandler: Anja Valhøj Oprettet: 30-06-2015. Status på mobil- og bredbåndsindsatsen

NOTAT. Sagsbehandler: Anja Valhøj Oprettet: 30-06-2015. Status på mobil- og bredbåndsindsatsen NOTAT Sagsbehandler: Anja Valhøj Oprettet: 30-06-2015 Sagsnr.: 15/14696 Dokumentnr.: 92973/15 Status på mobil- og bredbåndsindsatsen Vordingborg Kommune arbejder løbende for at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

DI ITEK-GENNEMGANG: Vækstplan for digitalisering i Danmark

DI ITEK-GENNEMGANG: Vækstplan for digitalisering i Danmark DI ITEK-GENNEMGANG: Vækstplan for digitalisering i Danmark OVERORDNET VURDERING Danmark er raslet ned af de internationale it-ranglister. Senest er Danmark faldet til nummer 13 blandt de mest digitale

Læs mere

Folketinget 2011-12 R 17 Offentligt

Folketinget 2011-12 R 17 Offentligt Folketinget 2011-12 R 17 Offentligt Redegørelse nr. R 17 (30/5 2012) Folketinget 2011-12 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 30/5 12 om Danmarks

Læs mere

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne 10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne RÅDGIVNING 10 gode råd til landdistriktsudvikling Regeringsinitiativer til brug

Læs mere

Analyse af Region Syddanmarks bredbåndstiltag

Analyse af Region Syddanmarks bredbåndstiltag Analyse af Region Syddanmarks bredbåndstiltag historien om hvordan regionen vildledte borgerne og pressen - Version 1.0 - Pilestraede 41-43 1112 Copenhagen K Denmark Analyse af Region Syddanmarks bredbåndstiltag

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. juli 2008 til TDC. Vedr.: Aabenraa Kommunes partnerskabsaftale med ESS Bredbånd A/S:

Statsforvaltningens brev af 15. juli 2008 til TDC. Vedr.: Aabenraa Kommunes partnerskabsaftale med ESS Bredbånd A/S: Statsforvaltningens brev af 15. juli 2008 til TDC 15-07- 2008 Vedr.: Aabenraa Kommunes partnerskabsaftale med ESS Bredbånd A/S: TDC har i skrivelse af 17. februar 2006 anmodet det daværende Statsamtet

Læs mere

KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET

KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET DECEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Baggrund og metode... 5 2.1 Afgrænsning... 5 2.2 Dialog med branchen... 6 2.3 Eksterne undersøgelser... 7 2.4

Læs mere

Bedst for brugerne. En analyse af bedst -dimensionen i den telepolitiske målsætning om bedst og billigst

Bedst for brugerne. En analyse af bedst -dimensionen i den telepolitiske målsætning om bedst og billigst Bedst for brugerne En analyse af bedst -dimensionen i den telepolitiske målsætning om bedst og billigst IT- og Telestyrelsen November 2006 Indhold AFSNIT 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING AF RAPPORTENS KONKLUSIONER...4

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.1 Beslutningssag: Energiklyngecenter Sjælland: Status og fremtid for det fælles center på klima- og energiområdet...2 Bilag 1: Supplerende

Læs mere