Forventet regnskab 2. kvartal 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forventet regnskab 2. kvartal 2014"

Transkript

1 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 4. september Tine Jørgensen regnskab 2. kvartal 2014 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Midttrafik, samlet forventet regnskab efter 2. kvartal 2014 Buskørsel Revideret 2014 Forbrug januar-juni 2014 Forbrug i pct. af regnskab 2014 Difference (forv. regnskab minus ) Udgifter % Indtægter % Netto % Handicapkørsel Udgifter % Indtægter % Netto % Kan-kørsel Nettoudgifter, kørsel % Administration af kan-kørsel % I alt netto % Togdrift Udgifter % Indtægter % Drift netto % Anlæg % I alt netto % Trafikselskabet Busadministration % Administration handicapkørsel % Overførsel af mindreforbrug fra tidligere år % Trafikselskabet - netto udgifter % Kontrolafgifter (Aarhus) Netto % Letbanen Letbanesekretariatet % Letbanen - rejsekort % Letbanen i alt % Rejsekortet Investering % Finansiering renter % Finansiering afdrag på lån % Drift % Rejsekort i alt % Øvrige områder Puljemidler Special aftalt kørsel Øvrige områder i alt Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere) Netto % Sammenligningsgrundlaget er de vedtagne ter. Bestyrelsen vedtog på sit møde 13. september 2013 forslag til for Budgettet er efterfølgende revideret og godkendt på bestyrelsens møde 25. februar 2013.

2 Som det fremgår i det følgende, er der tale om forventede udsving på de enkelte forretningsområder, og større afvigelser for den enkelte bestiller. Samlet set er der forventede mindreudgifter på 39,9 mio. kr. Hovedparten vedrører busdriften hvor Aarhus Kommune i henhold til Bestyrelsens beslutning 27. juni har fået en rabat på 72,2 mio. kr. på den del af BAAS kørsel der ikke har været i udbud. Der er forventede merudgifter for kankørsel, hvor Fynbus har udvidet den kommunale kørsel med 49,8 mio. kr. Regnskabsnotatet er opbygget med en indledende oversigtstabel. Efter oversigtstabellen er der en beskrivelse af generelle forhold vedrørende det forventede regnskab efter 2. kvartal for hvert enkelt driftsområde. Disse beskrivelser er efterfulgt af oversigter for den enkelte bestiller med bestillerspecifikke kommentarer. Der er således én oversigt for hver bestiller dækkende alle driftsområder, med tilknyttede bestillerspecifikke kommentarer dvs. kommentarer, som ligger ud over det der allerede er beskrevet under de generelle forudsætninger. Endelig er der i slutningen af notatet forventet regnskab pr. driftsområde fordelt på bestillere. Økonomien i de enkelte hovedområder Busområdet Busdriften forventes samlet set at udvise et netto mindreforbrug i forhold til det samlede for Midttrafik på 82,7 mio. kr. På udgiftssiden forventes regnskabet for 2013 at udvise et mindreforbrug på 83,4 mio. kroner. På indtægtssiden forventes der mindreindtægter på 0,7 mio. kr. Busudgifter Det forventede regnskab for 2014 er baseret på det samme materiale som tet for 2015, idet det forventede regnskab indgår som en delberegning heri. Som beskrevet ved fremlæggelsen af 2015 er busudgifterne teret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. De regionale effektiviseringer er indarbejdet. En del kommuner har overtaget tidligere regionale ruter og får tilskud til minimumsbetjeningen af uddannelsessøgende af regionen. Tilskuddene afregnes via Midttrafik og er indregnet i bustet og fremgår af det detaljerede bus i tabel 3. I og forventet regnskab er der på udgiftssiden anvendt to typer indeksregulering. Alle busruter, der har været i udbud fra og med Midttrafiks 15. udbud (januar 2010) reguleres efter et månedligt omkostningsindeks, mens øvrige ruter reguleres efter det gamle halvårlige reguleringsindeks. Der er anvendt følgende indeksskøn for de to typer indeks: Budget regnskab Omkostningsindeks: : 1,2 % : 0,2 % Reguleringsindeks: : 0,7 % : 0,3 % Som det fremgår, er indekset faldet fra det vedtagne til det forventede regnskab. Den samlede effekt af faldet er på 11,6 mio. kr. Der er afvigelser mellem og forventet regnskab hos næsten alle bestillere. På næste side er der en oversigt over ændringerne og det er vist hvor stor en del, der kan tilskrives det ændrede indeks. 2

3 Sammenligning af busudgifter mellem 2014 og forventet regnskab efter 2. kvartal Difference i alt Difference i alt regnskab Ændringer som (forventet regnskab (forventet regnskab efter 2. kvartal 2014 følge af indexskøn Øvirge ændringer minus ) minus ) Favrskov ,2% Hedensted ,9% Herning ,6% Holstebro ,7% Horsens ,4% Ikast-Brande ,7% Lemvig ,5% Norddjurs ,2% Odder ,3% Randers ,3% Ringkøbing-Skjern ,7% Samsø ,0% Silkeborg ,4% Skanderborg ,7% Skive ,6% Struer ,5% Syddjurs ,5% Viborg ,6% Aarhus ,6% Regionen ,4% I alt ,7% Som det fremgår af sammenligningen er der forventede merudgifter for Ikast-Brande, Silkeborg og Skanderborg kommuner, mens der er forventede mindreudgifter i varierende omfang for alle øvrige bestillere. Årsagerne til afvigelserne mellem for forventet regnskab for den enkelte bestiller beskrives i afsnittet med bestilleroversigterne. Dog skal afvigelsen på 73,3 mio. kr. i Aarhus Kommune nævnes. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt rabataftalen Bestyrelsen vedtog på sit møde i juni måned, hvorefter BAAS skal tilbagebetale oparbejdet overskud på restkørslen på 72,2 mio. kr. til Aarhus Kommune i Busindtægter Indtægtsskønnet i der forventede regnskab baseres på busselskabernes indtægtsoplysninger i 1. halvår 2014 og øvrige indtægter for 1. og 2. kvartal. På nuværende tidspunkt forventes merindtægter i forhold til tet på ca. 0,7 mio. kr. Indtægtsskønnet fremgår af nedenstående tabel. Passagerindtægterne forventes ca. 8,4 mio. kr. over tet. Indtægtsfremgangen ses primært i Aarhus-området, bl.a. som følge af styrkelsen af billetkontrollen i bybusserne i Aarhus. På ruter i den øvrige del af Regionen ses stagnerende eller faldende passagerindtægter. 3

4 Sammenligning af busindtægter mellem regnskab 2013, 2014 og forventet regnskab efter 2. kvartal regnskab Difference i alt efter 2. kvartal (forventet regnskab 2014 minus ) Difference i alt (forventet ) Indtægtskategorier Regnskab 2013 Passagerindtægter ,7% Refusion/takstnedsættelse - off peak klip ,5% Erhvervskort ,1% Omsætning Ungdomskort ,9% Ungdomskort - kompensation fritidsrejser ,5% Omsætning skolekort ,5% Kompensation - Fælles børneregler ,7% Fragt, Gods og Post mm ,5% Fribefordring Værnepligtige ,0% Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel) ,0% Telebus / Teletaxa ,3% Kontrolafgifter uden for Aarhus kommune ,0% Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva ,9% Billetindtægter - Tog omstigningsrejser ,5% Indtægter Busdrift ,4% Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift) ,3% Passagerindtægter total ,1% Tilskud Puljemidler ,0% Passagerindtægter i alt ,1% Kompensationen for den indførte off-peak rabat forventes ikke at leve op til tet. Der forventes mindreindtægter på 3,5 mio. kr, som følge af at off-peak klippekortet ikke har haft den forventede efterspørgsel. Indtægter for Erhvervskort forventes at ende ca. 2 mio. kr. over tet. Der er en jævnt stigende interesse for dette produkt. Omsætning på Ungdomskort forventes at ligge ca. 1,7 mio. kr. over tet, men ikke på niveau med Regnskabsresultatet for I såvel 1. som 2. kvartal er der solgt færre ungdomskort end de samme kvartaler i Kompensationen for fritidsrejser på Ungdomskort forventes at lægge knap 1 mio. kr. under tet. Det skyldes primært at Trafikstyrelsen har udarbejdet en undersøgelse, der viser at Ungdomskortet ikke anvendes så meget til fritidsformål som oprindeligt forventet. Dermed nedsættes kompensationen pr. kort til Trafikselskaberne. Dette modregnes dog delvist at, at den andel af fritidsrejserne der foregår med tog og som efterfølgende skal afregnes med togoperatørerne er mindre end forventet. Det skal bemærkes at endelig afregning med togoperatørerne for 2. halvår af 2013 ikke er endeligt afklaret. Der er overført 4,4 mio. kr. fra Regnskab 2013 til dette formål. Omsætning på skolekort ligger under tet. Det skyldes primært at Holstebro Kommune fra sommeren 2014 har indført gratis skolebusser, og der derfor er sket et fald i omsætningen af skolekort. Omsætning for fragt og gods er fortsat faldende, og forventes nu at lande i omegnen er 0,1 mio. kr., imod teret 0,8 mio. kr. Vedr. Bus-tog samarbejdet er der indregnet en større betaling til togoperatørerne for så vidt angår aconto-betaling for trafikselskabsrejser i Bus-tog undersøgelsen for 2012 er også afsluttet, og medfører som udgangspunkt ligeledes en mindreindtægt for bus-tog samarbejdet i Midttrafik har dog anmodet DSB om en forhandling om resultatet af undersøgelsen inden endelig afregning for 2012 gennemføres. Derfor er der i det forventede regnskab ikke indregnet mindreindtægter som følge af bus-tog undersøgelsen Indtægterne i det forventede regnskab, er fordelt mellem kommunerne og regionen på et forelø- 4

5 bigt grundlag og tager blandt andet udgangspunkt i tidligere fordelinger. Det skal derfor bemærkes, at der kan forekomme usikkerheder omkring den indtægtsandel, der er henført til kommunerne og regionen. Sammenligning af busindtægter mellem regnskab 2013, 2014 og forventet regnskab efter 2. kvartal regnskab efter 2. kvartal 2014 Difference i alt (forventet ) Difference i alt (forventet ) Regnskab 2013 Favrskov ,5% Hedensted ,1% Herning ,6% Holstebro ,3% Horsens ,0% Ikast-Brande Lemvig Norddjurs ,6% Odder ,6% Randers ,6% Ringkøbing-Skjern ,1% Samsø ,7% Silkeborg ,3% Skanderborg ,8% Skive ,2% Struer ,2% Syddjurs ,3% Viborg ,9% Aarhus ,8% Regionen ,6% I alt ,1% I det følgende er der for udvalgte kommuner og for regionen givet forklaringer for de største afvigelser i de forventede indtægter. Der er beskrivelser for samtlige bestillere i afsnittet med bestilleroversigterne. Holstebro Kommune Faldende indtægter på skolekort, som følge indførelse af gratis skolebusser fra sommeren Det betyder at der ikke er udstedt skolekort til rabatruter i 2. halvår af Aarhus Kommune Indtægterne i Aarhus-området har i første halvår været over samme periode sidste år, hvilket bl.a. må tilskrives effektiviseringen af billetkontrollen bybusserne i Aarhus. Region Midtjylland Hos Region Midtjylland forventes mindreindtægter primært som følge af ændre a-conto afregning for Bus-Tog samarbejdet. Da der endnu ikke er sket endelig afregning for bus-tog samarbejdet 2012, er indtægtsvurderingen for Region Midtjylland i særlig grad usikker. Mindreindtægterne skyldes ligeledes den faldende off-peak kompensation, samt generel stagnation af passagerindtægter udenfor Aarhus-området. I Aarhus-området vurderes der at være indtægtsfremgang også på de regionale ruter. Handicapkørsel Samlet set forventer Midttrafik en mindreudgift på ca. 1,5 mio. kr. svarende til 5 % jf. nedenstående tabel. Mindreforbruget kan fordeles med 1,7 mio. kr. til Aarhus kommune, mens de andre kommuner et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. 5

6 På baggrund af regnskabet for de første 6 måneder forventes turantallet i Aarhus Kommune at falde med ca. 19 % i forhold til tet, hvilket medfører en besparelse på 12,4 % for Aarhus Kommune. Nedgangen på turantal skyldes blandt andet højere egenbetaling. Hedensted, Struer, og Syddjurs kommuner har alle en besparelse på over 10 % mens der i Ringkøbing-Skjern, Silkeborg og Skanderborg kommuner forventes en merudgift på over 10 %. Sammenligning af handicapkørsel mellem 2014 og forventet regnskab efter 2. kvartal regnskab efter 2. kvartal 2014, netto Difference i alt (forventet regnskab minus ) Difference i alt (forventet regnskab minus ), netto Favrskov ,3% Hedensted ,7% Herning ,6% Holstebro ,8% Horsens ,3% Ikast-Brande ,1% Lemvig ,0% Norddjurs ,2% Odder ,2% Randers ,2% Ringkøbing-Skjern ,1% Samsø ,0% Silkeborg ,4% Skanderborg ,1% Skive ,3% Struer v Syddjurs v Viborg ,0% Aarhus ,2% I alt ,0% Kan-kørsel På kan-kørsel området forventer Midttrafik et merforbrug på 44,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne. Den primære årsag til merforbruget skyldes, at Fynbus har udvidet den kommunale kørsel med 200 ekstra ture og Favrskov Kommune har opstartet skolekørsel med virkning fra august Derudover øges udgifterne til den regionale patienttransport med 7,1 mio.kr. grundet væsentlig flere Patientbefordringer end først antaget. Modsat er der et væsentligt mindreforbrug hos Horsens Kommune på grund af opsigelse af Skolekørsel i kommunen og hos Randers Kommune grundet en overvurdering af turantallet på nyopstartet kørsel i Derudover er der kørt væsentlig færre lægekørsler i Skive Kommune end antaget, hvilket medfører en besparelse. 6

7 Sammenligning af handicapkørsel mellem 2014 og forventet regnskab efter 2. kvartal Difference i alt (forventet regnskab minus ) Difference i alt (forventet regnskab minus ) regnskab, netto 2014, netto Favrskov ,5% Hedensted ,3% Herning Holstebro ,9% Horsens ,5% Ikast-Brande ,5% Lemvig ,0% Norddjurs ,3% Odder Randers ,6% Ringkøbing-Skjern ,8% Samsø ,5% Silkeborg ,4% Skanderborg Skive ,3% Struer ,4% Syddjurs ,5% Viborg ,8% Aarhus ,2% Regionen ,9% I alt vedr. bestillere ,6% Sydtrafik ,0% NT ,9% Fynbus ,3% I alt vedr. øvrige ,6% I alt ,6% Togdrift Togdrift vedrører kun Region Midtjylland. Udgifter til drift af togtrafik i 2014 forventes mindre end teret. Kontraktbetalingerne til DSB og Midtjyske Jernbaner reguleres med den årlige udvikling i omkostningsindekset. De seneste indekstal for omkostningsudviklingen tyder på en lavere fremskrivning end forventet. Indtægter ved togdrift forventes mindre end teret. Det skyldes færre passagerer på banerne. Passagertællingerne på Odderbanen i 1. og 2. kvartal viser et fald på 11,5 % i forhold til Færre passagerer og dermed mindre indtægter kan blandt andet forklares ved at samdriften mellem Grenaabanen og Odderbanen er spærret i ca. 6. mdr. på grund af sporarbejde på havnen i Aarhus. Fra 21. januar har det været muligt at benytte rejsekortet på Odderbanen. Opgørelse af rejser og indtægter foreligger desværre ikke på nuværende tidspunkt. Udgifterne til anlægstilskuddet til Midtjyske Jernbaner forventes disponeret i overensstemmelse med tet. Trafikselskabet (administration og fællesaktiviteter) Nettoudgifterne til Trafikselskabet forventes at balancere i

8 Billetkontrollen kontrolafgifter Billetkontrollen, inklusiv kontrolafgifter, vedrører udekukkende Aarhus Kommune. Regnskabet viser en stigning i nettoudgifterne på 2,7 mio. kr. i forhold til tet. Årsagen til øgede udgifter skyldes, at der blev indgået aftale med Securitas omkring flere kontroller med opstart juni Merudgiften til Securitas forventes udlignet med en merindtægt på kontrolafgifter. Indtægterne fra kontrolafgifter forventes at udgøre 15,2 mio. kr., hvilket er 2,5 mio. kr. højere end teret, mens udgifterne til kontrol og kontroladministration udgør 14,2 mio. kr., hvilket ligeledes er 2,5 mio. kr. mere end teret. Sammenlignes stigningen i kontrolafgifterne med stigning i udgifterne til kontrol og kontroladministration fremgår det, at stigningen i kontrolafgifterne modsvarer merudgifterne til kontrol og kontroladministration. Der forventes overført ikke-betalte kontrolafgifter for 10,0 mio. kr. til Aarhus Kommune, hvilket er 2,7 mio. kr. mere end tet. Overførslerne til Aarhus Kommune står som en udgift i Midttrafiks regnskab, men er indtægter for kommunen, idet kommunen inddriver de overførte kontrolafgifter. Letbanen Udgifterne til såvel Letbanesekretariatet som til operatørudbuddet forventes at blive som teret i Det reviderede for Letbanesekretariatet, der blev vedtaget af Midttrafiks bestyrelse i februar 2014 er i april 2014 ændret af Letbanerådet, sådan at fordelingen mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland er ændret og Middtrafik bidrager med 0,1 mio. kr. Rejsekortet Det forventes overordnet at tet for rejsekort overholdes. Der kan forventes udsving for de enkelte bestillere i forbindelse med mer- eller mindrebestillinger af installationer og udstyr. Dette afklares i efteråret/vinter 2014, hvor de fleste installationer finder sted. Udfaldet medtages i det forventede regnskab efter 3. kvartal. I forbindelse med det forventede regnskab efter første halvår er der foretaget en bestillerfordeling af udgifterne i 2013 og 2014, hvilke begge indgår i Dette skyldes, at de store udgiftsposter til rejsekortprojektet i 2013 blev finansieret, dels af det optagne lån, dels af Midttrafiks opsparede midler fra regnskabet for Herved blev der ikke indbetalt fra bestillerne i 2013, men først fra og med Forbrugsprocenterne for Horsens, Silkeborg og Ringkøbing-Skjern kommuner afviger fra de øvrige. Dette skyldes, at henholdsvis Horsens og Silkeborg kommuner har kontantfinansieret, mens forbrugsniveauet for Ringkøbing-Skjern Kommune endnu ikke afspejler kontantfinansieringen af det bestilte ekstraudstyr. Detailopgørelser I det følgende er der oversigter for den enkelte bestiller med bestillerspecifikke kommentarer. Efter bestilleroversigtener er der forventet regnskab pr. driftsområde fordelt på bestillere. 8

9 9

10 Bestillerspecifikke opgørelser og bemærkninger: Favrskov Buskørsel (forbrug måned 01-06) (bestyrelsen feb. 2014) Forbrug måned jan-juni 2014 Forbrug i % af regnskab Udgifter , Indtægter , Tilskud RM Netto , Handicapkørsel (forbrug måned 01-06) Udgifter , Indtægter , Netto , Kan-kørsel (forbrug måned 01-06) Nettoudgifter - kørsel i alt , heraf Flexture , Administration i alt , heraf Flexture , Nettoudgifter Kan i alt , heraf Flexture , Trafikselskabet (forbrug måned 01-06) Trafikselskabet (forbrug=andel af ) , Letbanen (forbrug måned 01-06) Letbanesekretariatet (forbrug=andel af ) , Rejsekortet (forbrug måned 01-06) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering , Finansiering renter , Finansiering afdrag på lån , Drift , Rejsekort i alt , Kommunen i alt Netto , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem og regnskab: Busdrift Der forventes en mindreudgift på 0,3 mio. kr. Udgifter: Det forventede regnskab er efter 2. kvartal nedjusteret med 0,1 mio. kr. grundet faldende indeks. Herudover udgør besparelser på henholdsvis lokalruter og rabatruter 0,07 mio. kr. og 0,03 mio. kr. - i alt besparelse på 0,2 mio. kr. Indtægter: Budgettet forventes overholdt Handicapkørsel Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere kørte ture end først antaget. "Kan-kørsel" Der er opstartet skolekørsel fra august 2014 og dermed øges tet 2,8 mio. kr. 10

11 Trafikselskab Letbanesekretariat Rejsekort 11

12 Hedensted Buskørsel (forbrug måned 01-06) (bestyrelsen feb. 2014) Forbrug måned jan-juni 2014 Forbrug i % af regnskab Udgifter , Indtægter , Tilskud RM , Netto , Handicapkørsel (forbrug måned 01-06) Udgifter , Indtægter , Netto , Kan-kørsel (forbrug måned 01-06) Nettoudgifter - kørsel i alt , heraf Flexture , Administration i alt , heraf Flexture , Nettoudgifter Kan i alt , heraf Flexture , Trafikselskabet (forbrug måned 01-06) Trafikselskabet (forbrug=andel af ) , Rejsekortet (forbrug måned 01-06) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering , Finansiering renter , Finansiering afdrag på lån , Drift , Rejsekort i alt , Kommunen i alt Netto , Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem og regnskab: Busdrift Der forventes en mindreudgift på 0,4 mio. kr. Udgifter: Det forventede regnskab er efter 2. kvartal nedjusteret med 0,05 mio. kr. grundet faldende indeks. Faldende udgifter til lokalkørsel udgør 0,78 mio. kr. og øgede udgifter til rabatruter på 0,45 mio. kr. Der er færre udgifter til Cross Border m.v. på 0,11 mio. kr. samt telekørsel på 0,05 mio. kr. - i alt besparelse på 0,54 mio. kr. Indtægter: De forventede indtægter er under tet. Beløbet er dog indenfor almindelig usikkerhedsmargen for så vidt angår indtægter. Handicapkørsel Der forventes et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. grundet færre kørte ture end teret. "Kan-kørsel" Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere kørte flexture end teret. Trafikselskab 12

13 Rejsekort 13

14 Herning Buskørsel (forbrug måned 01-06) (bestyrelsen feb. 2014) Forbrug måned jan-juni 2014 Forbrug i % af regnskab Udgifter , Indtægter , Tilskud RM , Netto , Handicapkørsel (forbrug måned 01-06) Udgifter , Indtægter , Netto , Trafikselskabet (forbrug måned 01-06) Trafikselskabet (forbrug=andel af ) , Rejsekortet (forbrug måned 01-06) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering , Finansiering renter , Finansiering afdrag på lån , Drift , Rejsekort i alt , Kommunen i alt Netto , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem og regnskab: Busdrift Der forventes mindreudgifter på 0,5 mio. kr. Udgifter: Det forventede regnskab er efter 2. kvartal nedjusteret med 0,43 mio. kr. grundet faldende indeks. I forhold til tet er udgifter til bybusser øget med 0,12 mio. kr. Herudover er der øgede udgifter til lokal- og rabatkørsel på i alt 0,04 mio. kr. Der er øgede udgifter til Infotainment på 0,05 mio. kr. og besparelse på Cross Border på 0,06 mio. kr. Telekørslen er øget med 0,01 mio. kr. - i alt en besparelse på 0,27 mio. kr. Indtægter: Handicapkørsel Der forventes et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. grundet færre kørte ture end teret. Trafikselskab Rejsekort 14

15 Holstebro Buskørsel (forbrug måned 01-06) (bestyrelsen feb. 2014) Forbrug måned jan-juni 2014 Forbrug i % af regnskab Udgifter , Indtægter , Tilskud RM Netto , Handicapkørsel (forbrug måned 01-06) Udgifter , Indtægter , Netto , Kan-kørsel (forbrug måned 01-06) Nettoudgifter - kørsel i alt , heraf Flexture Administration i alt , heraf Flexture Nettoudgifter Kan i alt , heraf Flexture Trafikselskabet (forbrug måned 01-06) Trafikselskabet (forbrug=andel af ) , Rejsekortet (forbrug måned 01-06) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering , Finansiering renter , Finansiering afdrag på lån , Drift , Rejsekort i alt , Kommunen i alt Netto , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem og regnskab: Busdrift Der forventes merudgifter på 0,1 mio. kr. Udgifter: Det forventede regnskab er efter 2. kvartal nedjusteret med 0,16 mio. kr. grundet faldende indeks. I forhold til tet er udgifter til lokalkørsel øget med 0,58 mio. kr. Herudover er der faldende øgede udgifter til rabatkørsel på 1,6 mio. kr. som en konsekvens af det 38. udbud. Der er faldende udgifter til Cross Border på 0,2 mio. kr. og øgede udgifter til chaufførlokaler og telekørsel på i alt 0,44 mio. kr. - i alt en besparelse på 0,94 mio. kr. Indtægter: Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 1-1,1 mio. kr., som følge af at der er indført gratis skoleruter i Holstebro Kommune, Handicapkørsel "Kan-kørsel" Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere kørte ture end teret. 15

16 Trafikselskab Rejsekort 16

17 Horsens Buskørsel (forbrug måned 01-06) (bestyrelsen feb. 2014) Forbrug måned jan-juni 2014 Forbrug i % af regnskab Udgifter , Indtægter , Tilskud RM , Netto , Handicapkørsel (forbrug måned 01-06) Udgifter , Indtægter , Netto , Kan-kørsel (forbrug måned 01-06) Nettoudgifter - kørsel i alt , heraf Flexture Administration i alt , heraf Flexture Nettoudgifter Kan i alt , heraf Flexture Trafikselskabet (forbrug måned 01-06) Trafikselskabet (forbrug=andel af ) , Rejsekortet (forbrug måned 01-06) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift Rejsekort i alt Kommunen i alt Netto , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem og regnskab: Busdrift Udgifter: Det forventede regnskab er efter 2. kvartal nedjusteret med 0,44 mio. kr. grundet faldende indeks. I forhold til tet er udgifter til bubusser øget med 0,36 mio. kr. og lokalkørsel med 0,01 mio. kr. Herudover er der faldende udgifter til rabatkørsel på 0,1 mio. kr. samt faldende udgifter til Cross Border på 0,02 mio. kr. Udgifter til chaufførlokaler er øget med 0,02 mio. kr. - i alt en besparelse på 0,17 mio. kr. Indtægter: Der forventes beskedne mindreindtægter primært på grund af mindre salg af off-peak klippekort end forventet. Beløbet ligger dog indenfor almindelig usikkerhedsmargin for indtægter. Handicapkørsel Der forventes et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. grundet færre kørte ture end teret. "Kan-kørsel" Horsens kommune har meddelt de vil stoppe med skolekørsel via Midttrafik pr og dermed nedjusteres forventet regnskab med 1,3 mio. kr. 17

18 Trafikselskab Rejsekort Horsens har tilgodehavende på ca. 1,8 mio. kr. hos Midttrafik. 18

19 Ikast-Brande Buskørsel (forbrug måned 01-06) (bestyrelsen feb. 2014) Forbrug måned jan-juni 2014 Forbrug i % af regnskab Udgifter , Indtægter Tilskud RM Netto , Handicapkørsel (forbrug måned 01-06) Udgifter , Indtægter , Netto , Kan-kørsel (forbrug måned 01-06) Nettoudgifter - kørsel i alt , heraf Flexture , Administration i alt , heraf Flexture , Nettoudgifter Kan i alt , heraf Flexture , Trafikselskabet (forbrug måned 01-06) Trafikselskabet (forbrug=andel af ) , Rejsekortet (forbrug måned 01-06) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift Rejsekort i alt Kommunen i alt Netto , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem og regnskab: Busdrift Udgifter: Det forventede regnskab er efter 2. kvartal nedjusteret med 0,07 mio. kr. grundet faldende indeks. I forhold til tet er udgifter til bybusser øget med 0,03, lokalkørsel med 0,2 mio. kr. og rabatkørsel med 0,1 mio. kr. - i alt en stigning på 0,26 mio. kr. Handicapkørsel "Kan-kørsel" Trafikselskab Rejsekort 19

20 Lemvig Buskørsel (forbrug måned 01-06) (bestyrelsen feb. 2014) Forbrug måned jan-juni 2014 Forbrug i % af regnskab Udgifter , Indtægter Tilskud RM Netto , Handicapkørsel (forbrug måned 01-06) Udgifter , Indtægter , Netto , Kan-kørsel (forbrug måned 01-06) Nettoudgifter - kørsel i alt , heraf Flexture , Administration i alt , heraf Flexture , Nettoudgifter Kan i alt , heraf Flexture , Trafikselskabet (forbrug måned 01-06) Trafikselskabet (forbrug=andel af ) , Rejsekortet (forbrug måned 01-06) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift Rejsekort i alt , Kommunen i alt Netto , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem og regnskab: Busdrift Udgifter: Der var i det reviderede indarbejdet et ufordelt sparekrav på 0,2 mio. kr. Der er indarbejdet større besparelser, idet der er mindreudgifter på 0,3 mio. kr. på lokalruterne og 0,2 mio. kr. på rabatruterne. Netto giver det mindreudgifter på 0,3 mio. kr. Handicapkørsel "Kan-kørsel" Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere flexture end teret. Trafikselskab Rejsekort 20

21 Norddjurs Buskørsel (forbrug måned 01-06) (bestyrelsen feb. 2014) Forbrug måned jan-juni 2014 Forbrug i % af regnskab Udgifter , Indtægter , Tilskud RM , Netto , Handicapkørsel (forbrug måned 01-06) Udgifter , Indtægter , Netto , Kan-kørsel (forbrug måned 01-06) Nettoudgifter - kørsel i alt , heraf Flexture , Administration i alt , heraf Flexture , Nettoudgifter Kan i alt , heraf Flexture , Trafikselskabet (forbrug måned 01-06) Trafikselskabet (forbrug=andel af ) , Letbanen (forbrug måned 01-06) Letbanesekretariatet (forbrug=andel af ) , Rejsekortet (forbrug måned 01-06) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift Rejsekort i alt , Kommunen i alt Netto , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem og regnskab: Busdrift Der forventes en mindreudgift på 0,6 mio. kr. Udgifter: Der er forventede mindreudgifter på 0,9 mio. kr. på rabatruterne. Det er specielt ruterne 4.1, 5.3, 12, 13 og der er faldende udgifter på. Der er en forventet stigning udgifterne på lokalrute 352 på 0,1 mio. kr. Indtægter: Der forventes beskedne mindreindtægter. Beløbet er dog forbundet med usikkerhed på nuværende tidspunkt. Handicapkørsel "Kan-kørsel" Der forventes et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. grundet færre kørte ture end teret. Trafikselskab 21

22 Letbanesekretariat Rejsekort 22

23 Odder Buskørsel (forbrug måned 01-06) (bestyrelsen feb. 2014) Forbrug måned jan-juni 2014 Forbrug i % af regnskab Udgifter , Indtægter , Tilskud RM Netto , Handicapkørsel (forbrug måned 01-06) Udgifter , Indtægter , Netto , Trafikselskabet (forbrug måned 01-06) Trafikselskabet (forbrug=andel af ) , Letbanen (forbrug måned 01-06) Letbanesekretariatet (forbrug=andel af ) , Rejsekortet (forbrug måned 01-06) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift Rejsekort i alt , Kommunen i alt Netto , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem og regnskab: Busdrift Der forventes en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Udgifter: mindreforbrug som primært ligger på rabatruterne. Indtægter: Handicapkørsel Trafikselskab Letbanesekretariat. Rejsekort 23

24 Randers Buskørsel (forbrug måned 01-06) (bestyrelsen feb. 2014) Forbrug måned jan-juni 2014 Forbrug i % af Forklaring på væsentlige afvigelser mellem og regnskab: regnskab Busdrift Der forventes merudgifter på 0,5 mio. kr. Udgifter: Samlede forventede mindreudgifter 0,3 mio. kr. Da indeks alene udgør en mindreudgift på 0,6 mio. kr. er der nettomerudgifter på kørslen på 0,3 mio. kr. som ligger på bybuskørslen. Indtægter: Der forventes mindreindtægter primært på grund af mindre salg af off-peak klippekort end forventet. Udgifter , Indtægter , Tilskud RM , Netto , Handicapkørsel (forbrug måned 01-06) Udgifter , Indtægter , Netto , Kan-kørsel (forbrug måned 01-06) Nettoudgifter - kørsel i alt , heraf Flexture , Administration i alt , heraf Flexture , Nettoudgifter Kan i alt , heraf Flexture , Trafikselskabet (forbrug måned 01-06) Trafikselskabet (forbrug=andel af ) , Letbanen (forbrug måned 01-06) Letbanesekretariatet (forbrug=andel af ) , Rejsekortet (forbrug måned 01-06) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift Rejsekort i alt , Kommunen i alt Netto , Handicapkørsel Der forventes et mindre forbrug på 0,2 mio.kr. grundet færre kørte ture end teret. "Kan-kørsel" regnskab for Randers Skolekørsel er nedskrevet med 1,1 mio. kr. jf. dialog med Randers kommune. Forventningen fra Randers kommune ved lægningen har vist sig at være overvurderet. Trafikselskab 24

25 Letbanesekretariat. Rejsekort 25

26 Ringkøbing-Skjern Buskørsel (forbrug måned 01-06) (bestyrelsen feb. 2014) Forbrug måned jan-juni 2014 Forbrug i % af regnskab Udgifter , Indtægter , Tilskud RM , Netto , Handicapkørsel (forbrug måned 01-06) Udgifter , Indtægter , Netto , Kan-kørsel (forbrug måned 01-06) Nettoudgifter - kørsel i alt , heraf Flexture , Administration i alt , heraf Flexture , Nettoudgifter Kan i alt , heraf Flexture , Trafikselskabet (forbrug måned 01-06) Trafikselskabet (forbrug=andel af ) , Rejsekortet (forbrug måned 01-06) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift Rejsekort i alt , Kommunen i alt Netto , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem og regnskab: Busdrift Der forventes mindreudgifter på 0,2 mio. kr. Udgifter: Samlede forventede mindreudgifter 0,3 mio. kr. der hovedsagligt ligger på lokalruterne. Mindreudgiften på rute 567 udgør 0,2 mio. kr.' Indtægter: Budgettet forventes overholdt Handicapkørsel Der forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. grundet dyrere turpris end teret. "Kan-kørsel" Trafikselskab Rejsekort Lav forbrugsprocent pga. manglende afregning af udstyr til kontantfinansiering. 26

27 Samsø Buskørsel (forbrug måned 01-06) (bestyrelsen feb. 2014) Forbrug måned jan-juni 2014 Forbrug i % af regnskab Udgifter , Indtægter , Tilskud RM Netto , Handicapkørsel (forbrug måned 01-06) Udgifter , Indtægter , Netto , Kan-kørsel (forbrug måned 01-06) Nettoudgifter - kørsel i alt , heraf Flexture Administration i alt , heraf Flexture Nettoudgifter Kan i alt , heraf Flexture Trafikselskabet (forbrug måned 01-06) Trafikselskabet (forbrug=andel af ) , Rejsekortet (forbrug måned 01-06) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift Rejsekort i alt , Kommunen i alt Netto , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem og regnskab: Busdrift Der forventes merudgifter på 0,1 mio. kr. Udgifter: regnskab svarer til tet. Den lavere forbrugsprocent skyldes, at kørselsomfanget er større i sommermånederne. Indtægter: Der forventes beskedne mindreindtægter. Beløbet er dog forbundet med usikkerhed på nuværende tidspunkt. Handicapkørsel "Kan-kørsel" Der forventes et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. grundet færre kørte ture end teret. Trafikselskab Rejsekort 27

28 Silkeborg Buskørsel (forbrug måned 01-06) (bestyrelsen feb. 2014) Forbrug måned jan-juni 2014 Forbrug i % af regnskab Udgifter , Indtægter , Tilskud RM Netto , Handicapkørsel (forbrug måned 01-06) Udgifter , Indtægter , Netto , Kan-kørsel (forbrug måned 01-06) Nettoudgifter - kørsel i alt , heraf Flexture , Administration i alt , heraf Flexture , Nettoudgifter Kan i alt , heraf Flexture , Trafikselskabet (forbrug måned 01-06) Trafikselskabet (forbrug=andel af ) , Letbanen (forbrug måned 01-06) Letbanesekretariatet (forbrug=andel af ) , Rejsekortet (forbrug måned 01-06) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift Rejsekort i alt , Kommunen i alt Netto , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem og regnskab: Busdrift Der forventes merudgifter på 1,4 mio. kr. Udgifter: Samlede forventede merudgifter på 0,2 mio. kr., der dækker store ændringer indenfor kørslen. Der er således forventede merudgifter på 1,2 mio. kr. på bybuskørslen. Merudgifterne ligger primært på ruterne 1, 3, 6, 12 og 34. Der er tilsvarende forventede mindreudgifter på rabatruterne på 1,2 mio. kr., mens der er merudgifter på lokalruterne på 0,2 mio. kr. Indtægter: Der forventes mindreindtægter primært på grund af mindre salg af off-peak klippekort end forventet. Handicapkørsel Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. grundet flere kørte ture end teret. "Kan-kørsel" Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. på flexture grundet flere kørte end teret. Trafikselskab Budgettet forventes overholdt 28

29 Letbanesekretariat Rejsekort Silkeborg har i 2013 valgt at kontantfinansiere investeringerne i Ultimo 2013 havde kommunen et tilgodehavende hos Midttrafik på 2,48 mio. kr. Overforbrug vil blive finansieret via. dette indestående. 29

30 Skanderborg Buskørsel (forbrug måned 01-06) (bestyrelsen feb. 2014) Forbrug måned jan-juni 2014 Forbrug i % af regnskab Udgifter , Indtægter , Tilskud RM Netto , Handicapkørsel (forbrug måned 01-06) Udgifter , Indtægter , Netto , Kan-kørsel (forbrug måned 01-06) Nettoudgifter - kørsel i alt heraf Flexture Administration i alt heraf Flexture Nettoudgifter Kan i alt heraf Flexture Trafikselskabet (forbrug måned 01-06) Trafikselskabet (forbrug=andel af ) , Letbanen (forbrug måned 01-06) Letbanesekretariatet (forbrug=andel af ) , Rejsekortet (forbrug måned 01-06) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift Rejsekort i alt , Kommunen i alt Netto , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem og regnskab: Busdrift Der forventes merudgifter på 0,8 mio. kr. Udgifter: Det forventede regnskab er efter 2. kvartal nedjusteret med 0,2 mio. kr. grundet faldende indeks. Der er udvidet bybuskørsel fra K14 på 0,3 mio. kr. som følge af det 39. udbud. Skanderborg Festival indgår med 0,3 mio. kr. i det forventede regnskab, men er ikke med i tet. Rute 309 er steget med 0,2 mio. kr. som følge af køreplanændringer i K13 og K14 samt det 39. udbud. Der har været ændret kørsel fra K13 for rute 450 og 451, hvilket samlet giver en reduktion på 0,1 mio. kr. Fra K14 indgår svømmekørsel med 0,5 mio. kr. i det forventede regnskab. Indtægter: Der forventes beskedne merindtægter. Beløbet er dog forbundet med usikkerhed på nuværende tidspunkt. Handicapkørsel Der forventes en merudgift på 0,1 mio. kr. grundet dyrere turpris end teret. "Kan-kørsel" Der opstartes lægekørsel i Skanderborg kommune fra maj Der har ikke tidligere været lægekørsel i Skanderborg og der er derfor ikke teret med dette. 30

31 Trafikselskab Letbanesekretariat Rejsekort 31

32 Skive Buskørsel (forbrug måned 01-06) (bestyrelsen feb. 2014) Forbrug måned jan-juni 2014 Forbrug i % af regnskab Udgifter , Indtægter , Tilskud RM , Netto , Handicapkørsel (forbrug måned 01-06) Udgifter , Indtægter , Netto , Kan-kørsel (forbrug måned 01-06) Nettoudgifter - kørsel i alt , heraf Flexture , Administration i alt , heraf Flexture , Nettoudgifter Kan i alt , heraf Flexture , Trafikselskabet (forbrug måned 01-06) Trafikselskabet (forbrug=andel af ) , Rejsekortet (forbrug måned 01-06) Rejsekortprojektet i Midttrafik Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift Rejsekort i alt , Kommunen i alt Netto , Forklaring på væsentlige afvigelser mellem og regnskab: Busdrift Der forventes mindreudgifter på 0,2 mio. kr. Udgifter: Det forventede regnskab er efter 2. kvartal nedjusteret med 0,2 mio. kr. grundet faldende indeks. Indtægter: Budgettet forventes tilnærmelsesvist overholdt. Handicapkørsel "Kan-kørsel" regnskab nedskrives efter aftale med Skive Kommune. Voksen Specialkørsel (SOC CKU) forventer ikke at køre teret antal kørsler. Trafikselskab Rejsekort 32

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

Aarhus, 13. marts 2015

Aarhus, 13. marts 2015 Aarhus, 13. marts 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 20. marts 2015 kl. 9.30 MCH - Messecenter Herning Kongrescenter Vardevej 1, 7400 Herning Dato Journalnr

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2015

Forventet regnskab 2. kvartal 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27. august 2015 1-22-1-15 Alexander Tranberg Jensen atj@midttrafik.dk 87408205 kvartal 2015 Det samlede forventede regnskabsresultat for 2. kvartal for Midttrafik

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2010

Forventet regnskab 2. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-22-1-10 Niels H. Næsselund nhn@midttrafik.dk 87408239 regnskab 2. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal 2010

Forventet regnskab 3. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27. oktober 2010 1-22-1-10 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 3. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Driftsregnskab for 2012

Driftsregnskab for 2012 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 21. marts 2013 1-22-1-12 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Drifts for Det samlede sresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet oversigt, I

Læs mere

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. forslag til Budget 2013 til 1. behandling 2 Arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2012/2013 1. arbejdsprogram

Læs mere

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000

Læs mere

Sagsbehandler. Telefon 9. juni 2011. Tine Jørgensenn. Forslag til budget Busdrift Udgifte r. 1.417.781.000 Indtægter. -674.765.

Sagsbehandler. Telefon 9. juni 2011. Tine Jørgensenn. Forslag til budget Busdrift Udgifte r. 1.417.781.000 Indtægter. -674.765. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-21-2-10 Tine Jørgensenn tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til Budget 20122 til politisk høring Budgetprocessen for Budgett 2012 I henhold til

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. september 2013 1-21-1-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Budget 2014 til 2. behandling Budgetprocessen for Budget 2014 Det foreliggende oplæg til

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab 2013, regnskab 2013, 3. kvartal Regnskab 2013 Difference budget minus regnskab Ringkøbing-Skjern Kommune Budget 2013 Busdrift (bilag

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 11. december 2015 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 11. december 2015 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 4. december 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 11. december 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Bilag 1: Udbredelse af kommunale transportordninger

Læs mere

1. Driftsregnskab 2010

1. Driftsregnskab 2010 1 1-22-1-10 1. Driftsregnskab 2010 Resumé På baggrund af de registrerede udgifter og indtægter opgjort pr. 15. marts 2011, er der udarbejdet et driftsregnskab for 2010. Sagsfremstilling./. I det følgende

Læs mere

Driftsregnskab for 2011

Driftsregnskab for 2011 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 16. april 2012 1-22-1-11 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Driftsregnskab for Det samlede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aarhus Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000 472.527.000 (bilag 2) Indtægter -286.708.000-279.334.000-282.345.000

Læs mere

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 5. februar 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 5. februar 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 2. januar 2016 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 5. februar 2016 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015, juni Budget 2015, sept Difference Lemvig Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 7.874.042 7.784.000

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Bilagsoversigt. 8 Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011

Bilagsoversigt. 8 Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Driftsregnskab 2010 1. Midttrafiks driftsregnskab 2010 2. Notat om indtægter fra busdrift i 2010 3. notat om togdrift 2010

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014,, Regnskab Difference budget minus Silkeborg Kommune Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 54.053.000 54.946.000 55.088.000 54.970.396-917.396 (bilag

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Forventet regnskab 3. kvartal 2017 Kommune Kommune januar september af Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kankørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kørselsudgifter

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Skive Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 28.682.085 29.063.000 28.991.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

7 Orientering om henvendelse fra Dansk Handicap Forbund om takstændringer i handicapkørsel

7 Orientering om henvendelse fra Dansk Handicap Forbund om takstændringer i handicapkørsel Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v. 1. Notat

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Favrskov Kommune Forslag til Budget - Revideret Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 15.715.981 15.209.000 15.695.000 15.772.000 77.000 Indtægter

Læs mere

5 Evaluering af forsøget med mobilbilletter i Randers 1. Rapport om kendskab til billetapplikation til bybusserne i Randers

5 Evaluering af forsøget med mobilbilletter i Randers 1. Rapport om kendskab til billetapplikation til bybusserne i Randers Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Finansiel politik 1. Forslag til finansiel politik 2 Optagelse af lån til finansiering af rejsekortet 3 Driftsregnskab

Læs mere

September 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

September 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk September 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT SEPTEMBER- 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab, regnskab, 3. kvartal Regnskab Difference budget minus regnskab Aarhus Kommune Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 455.427.000 457.646.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017 Kommune 2. / forventet 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kommune 1.

Læs mere

2 Ændring af takster fra 15. januar 2012 1. notat med taksttabellerne 1-3 vedr. administrationens forslag til takstændring 2012

2 Ændring af takster fra 15. januar 2012 1. notat med taksttabellerne 1-3 vedr. administrationens forslag til takstændring 2012 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2012 1. notat med sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. Budget 2012 2. forslag til Budget 2012 2

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

9 Udbud af bybuskørsel i Århus Kommune (Midttrafiks 25. udbud) 1. notat om valg af tildelingskriterium og udbudsform ved 2. udbud af bybuskørsel

9 Udbud af bybuskørsel i Århus Kommune (Midttrafiks 25. udbud) 1. notat om valg af tildelingskriterium og udbudsform ved 2. udbud af bybuskørsel Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forventet regnskab 2. kvartal 2010 1. notat om forventet regnskab for 2010 2 Besparelser i Midttrafiks administration og

Læs mere

Forslag til Budget 2017-1. behandling

Forslag til Budget 2017-1. behandling Forslag til Budget - 1. behandling Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Juni-juli 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT JUNI-JULI 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Budget 2016 i Administrativ høring

Budget 2016 i Administrativ høring Budget i Administrativ høring Norddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.575.756 13.897.000 15.484.000 (bilag 2) Indtægter -1.299.589-1.196.000-1.306.000 Regionalt tilskud

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

3. Revideret budget 2011

3. Revideret budget 2011 4 1-21-3-09 3. Revideret budget 2011 Resumé Administrationen har udarbejdet forslag til revideret budget for 2011 for busdriften. På nuværende tidspunkt er der ikke tilstrækkeligt grundlag for en revision

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015 Budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september Silkeborg Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 55.940.255 55.212.000 55.451.000 55.451.000

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab 2014 Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.753.000 25.322.000-431.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Norddjurs Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000

Læs mere

August 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

August 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk August 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT AUGUST 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Regnskab 2016 Budget Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt

Regnskab 2016 Budget Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt Kommune 1. behandling / forventet 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9)

Læs mere

Budget 2016 i Administrativ høring

Budget 2016 i Administrativ høring Budget i Administrativ høring Silkeborg Kommune Regnskab Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 55.940.255 55.212.000 55.517.000 (bilag 2) Indtægter -24.119.245-24.902.000-24.140.000 Regionalt tilskud

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017 Kommune 2. / forventet 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kommune 1.

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til Repræsentantskabet for Midttrafik

Bilag til åben dagsorden til Repræsentantskabet for Midttrafik Aarhus, 8. november 2013 Bilag til åben dagsorden til Repræsentantskabet for Midttrafik Dagsordenens indstilling afgøres ved skriftlig afstemning senest 15. november 2013 kl. 12.00 Vedr. punkt nr. 1 Bilag

Læs mere

Nordjyllands Trafikselskab juni 2011

Nordjyllands Trafikselskab juni 2011 Nordjyllands Trafikselskab juni 2011 Budgetopfølgning 2011 Økonomirapport, 1. kvartal 2011, incl. prognose for budgetåret Buskørsel / Samordnet kørsel Økonomirapporten for 1. kvartal udviser for buskørslen

Læs mere

Forslag til budget 2017 til 1. behandling

Forslag til budget 2017 til 1. behandling Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. juni 2016 1-21-1-17 Alexander Tranberg Jensen atj@midttrafik.dk 87408205 budget 2017 til 1. behandling Budgetprocessen for I henhold til den af Bestyrelsen

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 2. kvartal

Budget behandling / forventet regnskab 2. kvartal Bilag 1 Dato Journal nr. Sagsbehandler e-mail Telefon 28-08-2017 1-21-2-17 Jakob Munk Tersbøl jamt@midttrafik.dk 87 40 82 66 / forventet regnskab 2. kvartal Samlet budget 2018 og forventet regnskab 2.

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 1. 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v.

Pkt. Tekst Side. 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 1. 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v. Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. november 2011 kl. 12.30 Ferskvandscenteret, Vejlsøhus, lokale 3.06, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tegningsberettigede

Læs mere

Forslag til budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal

Forslag til budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal Bilag 1 Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Telefon 08-06-2017 1-21-2-17 Jakob Munk Tersbøl jamt@midttrafik.dk 87408266 Forslag til budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Samlet budget

Læs mere

Regnskab 2016 Budget Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt

Regnskab 2016 Budget Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt Herning Kommune / forventet regnskab Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9) Herning

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Holstebro Kommune Forslag til Budget - Revideret Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 32.986.740 33.116.000 33.900.000 31.556.000-2.344.000 Indtægter

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til - 1. behandling Skive Kommune Regnskab Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto Kørselsudgifter 28.585.565

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Silkeborg Kommune:

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Silkeborg Kommune: Kommune 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Foreløbigt driftsregnskab 2009 for Midttrafik

Foreløbigt driftsregnskab 2009 for Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. marts 2010 1-22-2-09 Niels Henrik Næsselund nsn@midttrafik.dk 87 40 82 39 Foreløbigt driftsregnskab 2009 for Midttrafik 1 Hovedresultatet På baggrund af de

Læs mere

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel 2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. maj 2012 Region Sjælland - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Holbæk Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere