Bestyrelsens beretning 2012/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning 2012/2013"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013 samt enkelte sager efter denne dato. Det har været et ønske fra organisationsbestyrelsen, at driftschefen deltager i organisationsbestyrelsesmøderne. Dette er nu opfyldt for foreløbigt et halvt år. Økonomi Regnskabet udviser et overskud kr som overføres til arbejdskapitalen. I budgetteret var der kalkuleret med et overskud på kr De væsentligste årsager til overskuddet er følgende: Mødeudgifter: Bestyrelsesudgifter andrager kr mod budgetteret kr og kurser mv. andrager kr mod budgetteret kr Dette modsvares dog delvist af at udgifter til gaver mv. andrager kr mod budgetteret kr Kontorholdsudgifter: Der er afholdt udgifter for kr mod budgetteret kr Diverse indtægter: Beløbet stammer dels fra administrationen af GAA ApS, kr , samt fra en ekstraordinær indtægt på kr fra likvidationen af Byfornyelsesselskabet. Revision: Revisionsudgifter andrager kr mod budgetteret kr Renteindtægter (netto): Disse udgør kr mere end budgetteret. Ekstraordinære udgifter: Udbetaling af bestyrelseshonoraret er tilrettet, så honoraret nu følger regnskabsåret. Dette medfører, at der er medtaget en ekstra termin som korrektion til tidligere år. 1

2 GAAs samlede egenkapital andrager pr. 30. september 2013 kr og er forøget med kr Egenkapitalen er fordelt på foreningsandele kr , dispositionsfond kr og arbejdskapital kr Af dispositionsfonden midler, andrager GAAs egen trækningsret i Landsbyggefonden pr. 30. september 2013 kr Den disponible del af dispositionsfonden er på kr Midtvejsmøde Organisationsbestyrelsen har holdt midtvejsmøde for at evaluere PABs administration af GAA. På mødet var det kommet frem, at der var forhold som ejendomsmestrene var utilfredse med. På den baggrund blev der afholdt et fællesmøde mellem organisationsbestyrelsen, ejendomsmestrene og administrationen. De forhold, der kom frem på mødet, er der i årets løb blevet arbejdet på at forbedre. Der er bl.a. blevet lavet en forretningsgang for beslutningskompetencer. Ejendomsfunktionærerne Organisationsbestyrelsen har behandlet den i 2012 gennemførte APV og fået gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen havde vist, at medarbejderne var nogenlunde tilfredse. Der var dog enkelte forhold, så som forholdet til nærmeste leder, faglig udvikling og opfølgning på MUS samtaler, der kan forbedres. Der er lavet en handlingsplan, hvor besvarelser, der lå under 4 i undersøgelsen, behandles. IT E-flyt er implementeret i alle afdelinger. Ligeledes modtages næsten alle fakturaer elektronisk på baggrund af rekvisition udarbejdet i it-systemet. For at forbedre DV-planerne er de gamle bygningsdelskort blevet lagt ind i UNIK. Afdelingsbestyrelserne, med undtagelse af Kildevænget og Bondehavevej, har købt webadgang til it-systemet og kan se fakturaer og følge budgettet via et særligt log-in. 2

3 I udlejningen er det nu it-systemet der tildeler boligerne i henhold til den udlejningsaftale der er indgået mellem GAA og Gladsaxe Kommune. Struktur Mørkhøjvænge, Ved Stadion og Højebo har indgået en driftsaftale om fælles drift af afdelingerne. I forbindelse med denne strukturændring, blev varmeværkslederstillingen i GAA nedlagt, hvilket betyder, at det nu er den enkelte ejendomsmester, der har ansvaret for vameanlægget og fugtsager (skimmel). Fugtsager (skimmelsvamp) Der har i årets løb været en del større skimmelsvampsager i GAA, hvor af den ene nu bliver behandlet ved domstolene. Administrationen har i samarbejde med ejendomsmestrene og den tidligere varmeværksleder, udarbejdet en forretningsgang for behandling af skimmelsager i GAA. Retningslinjer for arbejdet med DV-planer For at sikre en optimal vedligeholdelse af GAAs bygninger og udearealer, har administrationen i samarbejde med bestyrelsen udarbejdet et sæt retningslinjer for arbejdet med DVplaner. Retningslinjerne beskriver beslutningskompetencerne, milæpæle og den proces der er i arbejdet fra markvandring til godkendelse på afdelingsmødet. Forsikringer Der har været afholdt EU-licitation for vores forsikringer. Resultatet blev, at vi har skiftet forsikringsselskab til Gjensidige. Lovgivning Sommeren 2013 blev lovgivningen ændret således, at dispositionsfonden fremover skal dække afdelingernes tab ved fraflytning. Afdelingerne skal alene betale et beløb på ca. kr. 300 pr. lejemål. Dette er indarbejdet i budgetterne 2013/14. 3

4 Kildevængets Børneinstituion Gladsaxe Kommune meddelte i efteråret, at kommunen ville købe institutionen. Der arbejdes på at overtagelsesdagen bliver 1. marts Højebo Den af beboerne godkendte byggesag med udskiftning af tag, isolering af gavle og fugning af facaderne er afsluttet. Budgettet blev overholdt. Kildevænget Afdelingsmødet har besluttet brug af kollektiv råderet til køkkenmodernisering. Det er aftalt, at Gladsaxe Kommune kommer med en vurdering af hvilke energibesparelser og bygningsrenoveringer afdelingen bør gennemføre. Kommunens uvildige rådgivning koster kr , der betales af kommunen. Mørkhøjvænge Beboerne har i maj godkendt et revideret finansieringsforslag i forbindelse med helhedsplanen. Myndighederne har i december 2013 ligeledes godkendt den ændrede finansieringsplan. Det betyder, at byggesagen kan påbegyndes. Marielyst Der er igangsat et stort LAR-projekt, der finansieres med tilbagebetalte tilslutningsafgifter. De øvrige udgifter betales af Nordvand. Både LAR projektet og altanrenoveringsprojektet er under udførelse. 4

5 Uerholdelige fordringer Organisationsbestyrelsen har lavet en aftale med inkassofirmaet Intrum Justicia om, at firmaet overtager uerholdelige fordringer. Såfremt firmaet får indbetalinger på fordringerne, får GAA 62% af beløbet. Kontrakten med PAB Kontrakten med PAB udløber 30. september 2015, med mindre GAA ønsker at forlænge aftalen. Såfremt GAA ønsker at forlænge aftalen, skal dette meddeles PAB senest 1. april På den baggrund har organisationsbestyrelsen haft møde med PAB, hvor samarbejdet blev vurderet. Derudover har organisationsbestyrelsen haft møde med en konsulent fra BL, der kunne redegøre for de muligheder GAA har. Organisationsbestyrelsen vil i 2014 drøfte det videre forløb. Erhverv i GAA GAA har erhvervslejemål i Bakkely, Marielyst og Kildevænget. I henhold til lovgivningen skal GAAs dispositionsfond dække lejetab for disse lejemål. På grund af lavkonjunktur har der været mange lejemål til genudlejning og det må siges, at det kan være vanskelig at udleje lejemålene. Organisationsbestyrelsen har derfor besluttet at give mandat til formanden for GAA sammen med formanden for den pågældende afdeling til at træffe de nødvendige beslutninger vedrørende udlejning af erhvervslejemål, herunder både pris og hvilke erhverv der kan komme i betragtning. Organisationsbestyrelsen orienteres om beslutningen på det følgende organisationsbestyrelsesmøde. Det skal bemærkes, at indtægten fra erhvervslejemålene er steget betragteligt siden PAB har overtaget administrationen. Årsagen hertil er, at mange lejemål ikke var blevet reguleret i årevis. Indtægten er i Bakkely steget med 17%, i Marielyst med 15% og i Kildevænget med 9%. 5

6 Godkendt byggeregnskab for Bondehavevej Bondehavevej har fået nye fyr. Byggesagen er afsluttet og organisationsbestyrelsen har godkendt regnskabet. Budgettet er overholdt. Der var optaget for stort lån. Dette er nedlyst. Forrentning af GAAs midler GAA har ca. kr i formueforvaltning hos Nordea. Organisationsbestyrelsen har overvejet om yderligere overskydende likviditet skulle i formueforvaltning. Da forrentningen er meget dårlig, også på obligationer, har organisationsbestyrelsen besluttet at den overskydende likviditet stiles til rådighed for de afdelinger, der har store byggesager. Afdelingerne slipper dermed for at optage dyre byggelån i banken. Styringsdialogmøde med Gladsaxe Kommune 2013 Kommunen er tilfreds med ledelsen af boligorganisationen. Kommunen har et ønske om sprogligt at modernisere udlejningsaftalen. På mødet var kommunen positive overfor spørgsmål om ombygning af erhverv til bolig samt fortætningsbyggeri i Marielyst. 6

Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud. Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud

Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud. Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud Glostrup, den 5. september 2013 Referat Den 4. september 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2 Glostrup, den 17. juni 2013 Referat Den 12. juni 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015 Glostrup, den 10. juni 2015 Referat Den 9. juni 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Glostrup, den 6. december 2012 Referat Den 5. december 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012

Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012 Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Referat Den 13. august 2015. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud

Referat Den 13. august 2015. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud Glostrup, den 19. august 2015 Referat Den 13. august 2015 Mødeart: Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde Mødetid: Kl. 17.00 Mødested: Stationsparken 24, 2.th. 2600 Glostrup

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Fra

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 20. februar 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Lars Emanuel Mødeleder:

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Sionsgade 26, kælderen kl. 18.00 2100 København Ø. Deltagere: Alex F. Rasmussen formand

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Referat Den 22. januar 2013

Referat Den 22. januar 2013 Glostrup, den 23. januar 2013/LLR Referat Den 22. januar 2013 Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11 1. sal Mødetid kl.

Læs mere

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1#

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Møde den15 december 2011 Organisationsbestyrelsesmøde den 15 december 2011, kl 1700 KAB, Billedsalen Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen,

Læs mere