Systemisk proceskonsulent uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Systemisk proceskonsulent uddannelse"

Transkript

1 Side 1 af 7 Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for centralt placerede ansatte konsulenter i DUFs medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet MacMann Berg. Uddannelsen giver mulighed for senere adgang til kompetencegivende Certificate og Executive Mastergrad i systemisk ledelse og organisationsudvikling i samarbejde med Nyenrode Business University i Holland.

2 Side 2 af 7 Indhold Indhold Proceskonsulentuddannelse som strategisk satsning Uddannelsesudbydere DUF og MacMann Berg Uddannelsesforløbet indhold og opbygning Uddannelsens formål Uddannelsens opbygning Indholdet på de enkelte moduler Forberedelse inden uddannelsesstart Uddannelsesbevis og kompetencegivende ECTS-point Vil du vide mere?... 7

3 Side 3 af 7 1. Proceskonsulentuddannelse som strategisk satsning Vi ser ideen med en målrettet og længerevarende proceskonsulentuddannelse, som en vigtig brik for de frivillige organisationers fortsatte udvikling. De ansatte konsulenter er med deres organisatoriske placering nogle af de centrale forandringsaktører og kulturskabere. De ansatte i en frivillig organisation udgør samtidig en stor økonomisk investering for de enkelte organisationer, der gør det væsentligt, at de ansattes ressourcer og kompetencer anvendes bedst muligt. Målrettet i forhold til de mange frivillige medlemmer, og strategisk i forhold til organisationernes overordnede formål, værdigrundlag og strategiplaner. Uddannelsesforløbet er derfor rettet mod denne målgruppe med dens særlige opgaver, og vi vil meget gerne sætte al vores ekspertise i spil for at dette uddannelsestiltag kan skabe den bedst mulige læring og effekt i deltagernes respektive organisationer. Det har vi, MacMann Berg, nemlig rigtig god erfaring med. Vi ser endvidere de ansatte organisationskonsulenter som fagligt dygtige og engagerede ressourcepersoner, der ikke mangler traditionelle kursustilbud eller teoretisk tunge forløb. Derimod ser vi store potentialer i at fokusere på organisationens relationer, kultur, sprog og kommunikation, og den betydning det har for ledelsens og konsulentens muligheder for at (sam-)skabe fortsat meningsfuld udvikling og forandring i organisationerne sammen med de frivillige medlemmer. Siden februar 2004 har MacMann Berg gennemført tre uddannelsesforløb i DUF-regi, og med små justeringer er dette et nyt tilsvarende fjerde forløb. Mange positive tilbagemeldinger undervejs har bekræftet vores tanker og erfaringer om at forløbet er skruet sammen, så det giver mening og mulighed for stor læring og effekt i praksis for ledere og konsulenter i den frivillige foreningsverden. 2. Uddannelsesudbydere DUF og MacMann Berg Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og konsulentfirmaet MacMann Berg. DUF er paraplyorganisation for flere end 70 frivillige landsdækkende organisationer, hvoraf flere har ansatte konsulenter, der har til opgave at hjælpe de frivillige lokale enheder eller på anden måde være med til skabe organisatorisk udvikling. DUF udbyder i forvejen en række kurser for medlemsorganisationerne, men dette tilbud adskiller sig markant i forhold til de øvrige kursustilbud, ved at være et længere forløb med de fordybelsesmuligheder og koblinger mellem teori og praksis det giver. Se hvis du vil vide mere. MacMann Berg arbejder som konsulentfirma med ledelses- og organisationsudvikling ud fra et systemisk og forskningsbaseret grundlag. Den teoretiske forankring kombineret med mange års ledelses- og organisationserfaring også fra den frivillige foreningsverden på topledelsesniveau giver gode forudsætninger for at arbejde med organisatoriske udviklings- og forandringsprocesser. I såvel teori som praksis. MacMann Berg har strategisk samarbejde med Nyenrode Business University i Holland omkring en 2-årig Executive Mastergrad i systemisk ledelse og organisationsudvikling. Gennemfører du fx denne grundlæggende proceskonsulentuddannelse vi du kunne kombinere den med 8-dages suppleringsuddannelse og dermed opnå en Certificategrad, som er en 1-årig afsluttet universitetsuddannelse. Certificategraden kan du efterfølgende supplere med endnu et år og opnå en Executive Mastergrad i systemisk ledelse og organisationsudvikling. Alle konsulenter hos MacMann Berg har mange års praktisk ledelses- og konsulenterfaring, da vi ser evnen til at koble teori og praksis som en afgørende kompetence, der kan være med til at udvikle den organisatoriske praksis, og dermed skabe værdi i den enkelte organisation. Se hvis du vil vide mere. DUF står for alt det praktiske i forbindelse med afholdelsen af uddannelsen. Herunder at stille egnede undervisningslokaler og faciliteter til rådighed samt stå for administration, økonomi og forplejning.

4 Side 4 af 7 MacMann Berg vil til gengæld stå for undervisningen via egne erfarne konsulenter og undervisere. Som udgangspunkt kan et hold bestå af op til 21 deltagere. 3. Uddannelsesforløbet indhold og opbygning Før uddannelsen starter skal du afholde et møde med din overordnede leder eller bestyrelse, for at afklare og tydeliggøre de ønskede organisatoriske effekter kombineret med din egen optagethed. Mellem de fire 2-dages moduler vil der blive afholdt netværksgruppemøder af en dags varighed. Netværksmøderne bruges til gensidig faglig teoretisk og praktisk sparring, bearbejdning af litteraturen, samt træning af praksis. De fire moduler gennemføres alle som internater, på Houens Odde Spejdercenter ved Kolding, for at give bedst mulig tid og rum for læring, jf. erfaringer fra tidligere forløb. Efter de første fire moduler vil der være en opfølgningsdag for optimal efterfølgende implementering januar modul, start kl. 10:00 dag 1, slut kl. 16:00 dag februar 2011 Netværksdag marts modul, start kl. 10:00 dag 1, slut kl. 16:00 dag marts 2011 Netværksdag marts modul, start kl. 10:00 dag 1, slut kl. 16:00 dag 2 4. maj 2011 Netværksdag maj modul, start kl. 10:00 dag 1, slut kl. 16:00 dag september 2011 Opfølgningsdag, kl. 10:00-16:00 På første modul etableres netværksgrupper. Grupperne vil dels udgøre et læringsforum på de enkelte moduler, dels fungere som et aktivt lærings- og sparringsrum for deltagerne mellem modulerne, fx til bearbejdning af baggrundslitteratur. På den måde er netværksgrupperne en aktiv og integreret del af det samlede uddannelsesforløb. Datoerne er fastlagt på forhånd jf. ovenstående plan. Uddannelsesforløbet strækker sig over i alt seks måneder. Alle moduler gennemføres på hverdage i tidsrummet fra kl. 10 den første dag med slut kl. 16 dag 2 på den enkelte moduler. Der vil være mulighed for at tilkøbe supplerende individuel coaching til uddannelsen for endnu stærkere og målrettet implementering og ledelses-/konsulentsparring - hør nærmere ved uddannelsesstart eller kontakt MacMann Berg. 4. Uddannelsens formål Formålet med proceskonsulentuddannelsen er: At kvalificere og udvikle deltagernes kompetencer og praktiske færdigheder i at arbejde med aktive kommunikations- og refleksionsprocesser i egen praksis i forhold til ledelses- og organisationsudvikling. Uddannelsen sætter fokus på konsulenten, der som sprog- og kulturskabere, skal skabe forandringer i egen organisation. Forløbet er derfor tilrettelagt, så det giver den enkelte deltager de bedst mulige betingelser for at udvikle og træne sine kommunikative færdigheder. Koblingen mellem teori og praksis, og refleksionen derimellem, står derfor helt central i uddannelsen.

5 Side 5 af 7 5. Uddannelsens opbygning Uddannelsesforløbet vil være bygget op omkring en række grundlæggende temaer indenfor systemisk teori og praksis i forhold til ledelse- og organisationsudvikling. Disse temaer danner rammerne for de enkelte moduler og den teori og de praktiske øvelser der sættes i spil. De grundlæggende teoretiske elementer i forløbet er inspireret af systemteorien, hvor bl.a. Gregory Bateson, Humberto Maturana, Peter Lang, Karl Tomm, David Cooperrider, Vernon Cronen og Gianfranco Cecchin, Otto Scharmer og Henry Mintzberg m.fl. er centrale bidragydere. Vi har ikke et på forhånd låst pensum, men tror på at de bedste læringsbetingelser skabes i et samspil med deltagerne og den ansvarlige underviser. På den måde ser vi også uddannelsen som en personlig dannelsesrejse, der har til formål at skabe værdi i de enkelte organisationer. I praksisdelen vil procesledelse, læring, udvikling, forandringsledelse, håndtering af modsætninger og konflikter, vidensdeling, strategiprocesser, coaching og kontekstforståelse være i fokus. Teorien vil danne grundlag for en forståelse af hensigtsmæssige handlinger i forhold til eget praksisfelt. Der vil derfor gennem hele forløbet være en meget tæt kobling mellem teori samt praktiske øvelser og drøftelser. Fokus i arbejdet med de systemiske ideer vil være Appreciative Inquiry den værdsættende og anerkendende dialog og tilgang. Undervisningen gennemføres med en fordeling på ca. 1/3 systemisk teori og 2/3 øvelser i metoder og praktiske værktøjer. På den måde vil vi træne deltagerne i dialogbaserede arbejdsformer, fx gennem en introduktion til spørgsmålstyper og systemteoretiske betragtninger til brug i forbindelse med coaching, gruppesamtaler, mødeledelse, målstyring, værdiprocesser, konflikthåndtering og trivsel. Endelig vil vi kontinuerligt inddrage deltagernes praksis i uddannelsesforløbet - planlagt og spontant. Deltagerne vil før hvert modul blive bedt om at læse udvalgt litteratur i relation til modulets tema. Litteraturen vil bære præg af, at vi i MacMann Berg ser sproget (herunder evnen til at stille spørgsmål, lytte og udvise nysgerrighed), som et af de vigtigste arbejdsredskaber i forhold til at skabe en anerkendende og udviklende organisationskultur. 6. Indholdet på de enkelte moduler Modul 1: Den refleksive praktiker (2-dages internat) På modul 1 vil centrale dele af den systemiske tænkning og praksis blive præsenteret kombineret med din organisations mission, vision og strategi. Vigtigheden af visionen som en bærende kraft og fyrtårnet for den retning, som dit arbejde skal understøtte og uddannelsen her kvalificere dig til at kunne. Vi vil ligeledes sætte fokus på en afklaring af den enkeltes udviklingsønsker - jf. aftalen med deltagerens overordnede leder i egen organisation. Omdrejningspunktet vil bl.a. være de organisatoriske kontekstmarkører som mission, vision og strategi samt begreber som autopoiesis, kontekst, neutralitet, læring og refleksion, ligesom der vil blive arbejdet med Appreciative Inquiry i såvel teori som praksis. Deltagernes position som proceskonsulent vil danne udgangspunkt for træning i og udvikling af egne kommunikative kompetencer. På modulet vil der desuden blive etableret netværksgrupper, som er gennemgående i hele forløbet. Modul 2: Lederpositioner, møder og mødeledelse (2-dages internat) På modul 2 vil fokus være på egen og medarbejdernes personlige faglige udvikling, bl.a. gennem inspiration fra det at arbejde med forskellige proceskonsulent og ledelsespositioner. At gå fra en statisk rolleforståelse til en mere dynamisk positioneringstænkning skaber en lang række praktisk muligheder for at arbejde mere strategisk og visionært.

6 Side 6 af 7 Derudover vil vi arbejde med det der fylder rigtig meget nemlig møder. Hvordan gør møder langt mere værdiskabende, opgavefokuserede, fremadrettede og livgivende? På modulet vil vi således fokusere på videndeling i organisationen og arbejde med team- og gruppeudvikling, bl.a. gennem gruppesamtaler og reflekterende teams, som konkrete og effektive værktøjer til gruppeudvikling, videndeling og koordination af mening og handling i organisationen. Det teoretiske indhold er bl.a. knyttet til Maturanas domæneteori og Karl Tomms forskellige spørgsmålstyper, Rom Harré positioneringsteori og forskellige bidragydere ift. værdiskabende møder. Modul 3: Håndtering af modsætninger, koordination af mening og handling (2-dages internat) Ikke alt arbejde går lige let. Ind imellem møder vi modstand og der opstår konflikter. Hvad kan vi forstå det og arbejde med det fremadrettet og konstruktivt, så konflikterne ikke bare skal løses men måske rettet opløses. Ved at vi ændrer vores kommunikation og dermed betingelserne for det der skabte konflikterne. Som konsulent står vi ofte overfor vanskelige og svære samtaler eller at skulle håndtere modsætninger. Hvad med anerkendelsen, når der opstår modsætninger og konflikter? Fokus på håndtering af de besværlige sider i det organisatoriske arbejde. Med Appreciative Inquiry som tilgang vil vi arbejde med forskellighed som en ressource til at afklare, hvad der skal bevares, og hvad der skal udvikles. Endelig vil vi præsentere Cronen & Pearce s CMM-teori (Coordinated Management of Meaning), som suppleret med Maturanas ideer om forskellige domæner, kan hjælpe til at sætte fastlåste situationer i et nyt sprogligt lys og koordinere organisationsmedlemmernes mange meninger og handlinger. Modul 4: Visions- og strategiudvikling syntese af øvrige moduler (2-dages internat) På modul 4 vi vil arbejde med visioner, værdier og strategier som rammesætter for ledelses- og konsulentarbejdet. Mintzbergs fem strategiske P er, Scharmers U-teori, Blue Ocean Strategy og Back-Casting er blot nogle af de tilgange vi vil arbejde med som strategiske redskaber og tænkninger. På dette sidste modul vil holdet og underviseren desuden lave en praktisk og teoretisk syntese over forløbet. Fokus vil være anvendelsesmuligheder af det lærte i forhold til deltagernes ledelsesog konsulentopgaver. Deltagerne fremlægger læringen gennem egne tilrettelagte praktiske øvelser og teoretiske oplæg. Opfølgningsdag Til at sikre en fortsat anvendelse af uddannelsens tænkning og praksis mødes vi ca. tre måneder efter uddannelsens officielle afslutning, for at samle op på de indhøstede erfaringer og i et fremadrettet sigte understøtte en videre brug af uddannelsens tanker og praksisser til størst mulig gavn for organisationen og den primære opgaveløsning. 7. Forberedelse inden uddannelsesstart Før første modul afstemmer deltageren og dennes overordnede leder forventningerne til forløbet. Denne drøftelse munder ud i en aftale om de områder deltageren skal fokusere på under uddannelsesforløbet. Disse fokusområder kan typisk indeholde en målsætning for både en personlig og en organisatorisk udviklingsdel. Du får nærmere info om denne del efter din tilmelding

7 Side 7 af 7 8. Uddannelsesbevis og kompetencegivende ECTS-point MacMann Berg udsteder et uddannelsesbevis, hvor uddannelsens teoretiske og praktiske indhold er beskrevet. Herudover giver en gennemført leder- og konsulentuddannelse adgang til MacMann Bergs kompetencegivende systemiske suppleringsuddannelse, hvor du vil kunne opnå en Certificategrad med ECTS-point. Certificategraden kan efterfølgende udbygges med et års deltidsstudier, hvorved du vil kunne opnå en Executive Mastergrad i systemisk ledelse og organisationsudvikling. 9. Vil du vide mere? Kontakt os gerne for yderligere oplysninger, referencer til tidligere deltagere på MacMann Bergs uddannelsesforløb eller blot for en uddybende samtale. MacMann Berg Karetmagergaarden Graven 25B 8000 Århus C Thomas Johansen, lærer, cand. pæd. pæd. og MSc in Systemic Leadership and Organisation Studies. Systemisk ledelses- og organisationsudvikler, partner og underviser på MacMann Bergs Executive Master uddannelse. Tidligere ansat i FDF som konsulent, landslejrchef og generalsekretær, samt forskningsmedarbejder på Learning Lab Denmark.

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Konfliktløsning og konfliktopløsning 1

Konfliktløsning og konfliktopløsning 1 Konfliktløsning og konfliktopløsning 1 Denne artikel er skrevet som en del af en bog om systemisk ledelse. Artiklen søger at give en forståelse for konflikter og konflikthåndtering fra et systemisk perspektiv.

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Refleksiv og anerkendende kommunikation i Statsfængslet i Ringe Indledning Organisationen Statsfængslet i Ringe Projektet

Refleksiv og anerkendende kommunikation i Statsfængslet i Ringe Indledning Organisationen Statsfængslet i Ringe Projektet Refleksiv og anerkendende kommunikation i Statsfængslet i Ringe Tommy Holst, Statsfængslet i Ringe, Ida Lund, MacMann Berg & Carsten Hornstrup, MacMann Berg Indledning Artiklen beskriver en uddannelses-

Læs mere

Spørgsmålstyper genfortolket

Spørgsmålstyper genfortolket Spørgsmålstyper genfortolket Artiklen indeholder et bud på hvordan Karl Tomm's arbejde med at opdele og definere forskellige spørgsmålstyper, 1 kan anvendes i en organisatorisk kontekst. Forfatterne tilføjer

Læs mere

Ledelse af institutioner i forandring

Ledelse af institutioner i forandring Ledelse af institutioner i forandring Ud fra et systemteoretisk perspektiv giver artiklen et bud på, hvordan der kan tænkes ledelse inden for institutionsverdenen. Tankerne begrænser sig dog ikke til dag-

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker Carsten Hornstrup m.fl. (2005) SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker den 09-03-2012 kl. 8:53 Søren Moldrup side 1 af 12 sider del 1: Tankeværktøjer 1. Autopoiese Et helt grundlæggende element i

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Spørgsmål, der gør en forskel

Spørgsmål, der gør en forskel Artikel af: Carsten Hornstrup, Karl Tomm & Thomas Johansen Spørgsmål, der gør en forskel Artiklen handler om styper og ledelsesbaseret coaching. Evnen til at stille er et af coachens vigtigste praksisværktøjer

Læs mere

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere

Leder udviklings program

Leder udviklings program Galileo Galilei kompas Region Midtjylland Leder udviklings program 2014 Region Midtjylland Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Forord Region Midtjylland er en attraktiv arbejdsplads at

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Ledelsesbaseret coaching af Lone Hersted & Carsten Hornstrup

Ledelsesbaseret coaching af Lone Hersted & Carsten Hornstrup Ledelsesbaseret coaching af Lone Hersted & Carsten Hornstrup I dag bliver en leder i høj grad målt på de resultater, som han/hun skaber gennem andre det vil sige gennem sine mellemledere og medarbejdere

Læs mere

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs - nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber samarbejde på tværs og nedbryder organisationens

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere Rammesætning 1 Pædagogisk ledelse Program for d. 3. og 4. marts 10.00 Velkomst, præsentation af deltagere og konsulenter Pædagogisk ledelse

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid

Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid Af Gert Dremark, Jørgen Gjengedal Madsen, Carsten Hornstrup og Thomas Johansen Januar 2014 Vi giver i denne artikel et bud på, hvordan man som skoleledelse

Læs mere