BUDGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGET 01.01.2015-31.12.2015"

Transkript

1 BUDGET Boligorganisation: 100 Den Selvejende Institution Tranemosegård Afdeling 15 Gurrelund/Bjerrelund Boligorganisationsnr. 100 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 564 LBFnr.: 564 kommunenr.: 153 Lejligheder (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger) Antal Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejerum areal i alt (m 2 ) lejemål enhed målsenheder Ejendomskontor Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m 2 1 Institutioner pr. påbeg. 60 m 2 12 Garager/carporte - - 1/5 0,0 I alt ,0 Dato for lejeforhøjelse: Ny leje pr. m² pr. år gennemsnitlig 611 Forhøjelse pr. m² i kr., gennemsnitlig 6 Forhøjelse pr. m² i % 1,00 Forhøjelse i alt på årsbasis i kr Version pr , CAN

2 BUDGET FOR TIDEN Gurrelund/Bjerrelund Konto Resultat- Budget Budget opgørelse (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER: 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfondsbidrag Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 2. G-indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt VARIABLE UDGIFTER: 114 Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelse: 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning: (B-ordning): 1. Afholdte udgifter, fælleskonto Heraf dækket af tidligere henlæggelser (konto 403) Afholdte udgifter, indvendig vedligeholdelse Heraf dækket af tidligere henlæggelser (konto 404) Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler

3 BUDGET FOR TIDEN Gurrelund/Bjerrelund Konto Resultat- Budget Budget opgørelse (1.000 kr.) (1.000 kr.) 119 Diverse udgifter Variable udgifter i alt ORDINÆRE UDGIFTER HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401) pr. m² kr Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning) 1. Fælleskonto (konto 403) pr. m² kr Indvendig vedligeholdelse (konto 404) pr. m² kr Tab ved fraflytninger (konto 405) pr. m² kr Andre henlæggelser Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Tab ved fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser (konto 405) Korrektion vedr. tidligere år Beboerrådgivere m.v EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT

4 BUDGET FOR TIDEN Gurrelund/Bjerrelund Konto Resultat- Budget Budget opgørelse (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Beboelse Leje, B ordning Forbedringsleje Erhverv, intern leje m.m Institutioner Råderet Renter Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri m.v Overført fra opsamlet resultat SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektioner vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT

5 Gurrelund/Bjerrelund LEJEFORHØJELSE: Forhøj- Nugældende Forhøjelse Ny Samlet else i gennemsnit- gennemsnit- gennemsnit- årlig procent lig leje pr. m² lig leje pr. m 2 lig leje pr. m 2 lejeforhøjelse Boliger: 1, Eksempler på årlig leje beregnet på forskellige lejemålstyper i afdeling 15 1 rum og 41 m² 2 rum og 73 m² 4 rum og 104 m² 5 rum og 110 m² Nuvæ. Leje/mdr. Stign./mdr. Ny leje/mdr BEREGNING AF ENHEDER: Lejemål m 2 Lejemål a Antal enheder Boliger: ,00 1 pr. lejemål 160 Erhvervslejemål 1 13,00 1 pr. påbeg. 60 m 2 1 Institutionslejemål 1 716,00 1 pr. påbeg. 60 m 2 12 Carporte/garager 0 1/5 0 I alt ,00 173,0 ÆNDRING I FORHOLD TIL INDEVÆRENDE/NYT BUDGET: Kr. Kr./m² Nettokapitaludgifter 0 0 Ejendomsskatter, vand m.v Energiforbrug Administration og dispositionsfond Øvrige faste udgifter m.v Renholdelse Øvrige variable udg. m.v Henlæggelser SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter SAMLEDE UDGIFTER Ordinære indtægter eksl. husleje Renteindtægter Andre ordinære indtægter INDTÆGTER SAMLET ÆNDRING I LEJEN

6 Udgifter Nettokapitaludgifter 101 Prioritetsydelser Prioritetsafdrag, nominallån Prioritetsrenter, nominallån Regulering af skyldig ydelse, indekslån Administrationsbidrag I alt Ydelser vedr. afviklede prioritetslån Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til landsbyggefonden I alt Nykredit lån er udløbet i OBS opr. Lån i BRF kredit er omlagt og kan give en besparelse på oprindelig finansiering i I alt overført til budget (afrundet) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskat Den skattepligtige grundværdi (kontantvurdering) udgør pr. 1/ Beregningsgrundlag for beregning af grundskyld Fra 2003 er der indført skattestop. Dette betyder, at der er sat et loft over, hvor meget ejendomsskatten må stige fra år til år. Forventet budgetteret max stigning for ,40% Grundskatteloftværdi udgør pr. 1/ Beregningsgrundlag udfra beregnet grundskatteloftsværdi Ejendomsskatten beregnes af den laveste værdi af grundværdi respektive grundskatteloftværdi Grundskyld til kommunen 20,50 Grundskyld til kommunen Grundskyld pålignes afdelingerne med en bestemt promille af den afgiftspligtige grundværdi. Ved den afgiftspligtige grundværdi forstås den laveste af følgende værdier: 1) Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer og eventuel reduktion for fritagelser 2) beregningsgrundlaget for det foregående budget, forhøjet med en reguleringsprocent. Derfor beregnes ejendomsskatten 2015 med udgangspunkt i det beregnede grundlag fra 2014 tillagt reguleringsprocent på 6,4%. I alt overført til budget (afrundet)

7 107 Vandafgift Forventet årsforbrug 2015 i m³ Vandafgift incl. moms Prisen på vand er i 2015 sat ned i fohold til budget I alt overført til budget (afrundet) Set i forhold til Regnskab Regnskab Budget Budget tidligere år: Forbrug i m³ Pris 53,5 48,5 54,9 47,87 Korr. afd. Best Udgift i alt m³ Vandforbrug Regnskab Regnskab Budget Budget Forbrug Prisudvikling KR. 56,0 54,0 52,0 50,0 48,0 46,0 44, Regnskab Regnskab Budget Budget Pris - 7 -

8 109 Renovation Renovation Anden renovation Uændret budget da udgiften for 2013 er under budget I alt overført til budget (afrundet) Forsikringer 2015 budgettet beregnes udfra 2014-priser + 5%. Bygningsforsikring Selvrisiko m.m Motorkøretøjsforsikring Falckabonnement Erhvervsforsikring Som det ser ud pt. ser det ikke ud til, at der bliver andet end den almindelige indeksregulering ca. 5 %. Dog vil Nordflex forsøge, at få Codan i tale for forhåbentlig en nedsættelse i præmien. I alt overført til budget (afrundet) El til fællesarealer Forventet årsforbrug 2015 i kwt El - fællesarealer Gadebelysning Målerpasning - varmeregnskab Fastprisaftale er indgået med Midtjysk Elhandel gældende til 31. december Transport af el betales til DONG. I alt overført til budget (afrundet) Udvikling forbrug fællesarealer: Set i forhold til Regnskab Regnskab Budget Budget tidligere år: Forbrug i kwt Pris 2,0 2,0 2,1 2,13 Udgift i alt

9 Elforbrug kwt Regnskab Regnskab Budget Budget Forbrug Pris Kr. 2,5 2,0 Pris 1,5 1, Regnskab Regnskab Budget Budget Administrationsbidrag Administrationsbidrag 2015 pr. enhed: Administrationsbidrag BO-VEST pr. enhed: Bidrag, Den Selvejende Institution Tranemosegård Lejemålsenheder: 173 Administrationsbidrag til boligorganisationen Det samlede administrationsbidrag udgør en andel til BO-VEST på kr og en andel til organisationsbestyrelsen på kr Administrationsbidraget til BO-VEST fastlægges på BO-VESTs repræsentantsskabsmøde i juni måned, mens bidraget til Selskab Tranemosegård fastsættes på Tranemosegårds repræsentantsskabsmøde. I alt overført til budget (afrundet)

10 112.2 Dispositionsfondsbidrag Dispositionsfond Pris: 554 Enheder: Bidrag til dispositionsfonden indgår i det enkelte selskabs regnskab. Fonden skal gradvist fyldes op indtil den udgør et minimumsbeløb pr. lejemålsenhed (for 2015 beregnet kr ). I alt overført til budget (afrundet) Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden Pligtmæssige bidrag, G-indskud Ibrugtaget inden 1/ ,42 Fritagelse jf. 24, stk. 4 12,30 Ibrugtaget 1/ / ,91 Renholdelse I alt overført til budget (afrundet) Løn driftspersonale Løn driftspersonale Øvrige personaleomkostninger Diverse Løn driftspersonale i alt Skyldes ny overenskomst + fællestillidsmands ordning Anden renholdelse m.v. Anden renholdelse Skadedyrsbekæmpelse Anden renholdelse i alt Forventes uændret udgifts niveau Ejendomskontor Diverse udgifter Tilkaldeabonnement - alarmfirma Ejendomskontor i alt Forventes uændret udgifts niveau I alt overført til budget (afrundet)

11 115 Almindelig vedligeholdelse Regnskab Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, Bolig/Erhverv Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Forventes uændret udgifts niveau I alt overført til budget (afrundet) Planlagt og periodisk vedligeholdelse Regnskab Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, Bolig/Erhverv Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer El-anlæg I alt overført til budget (afrundet) Istandsættelse ved fraflytning Der skal som hovedregel være henlæggelser svarende til 1 års forbrug. Ved budgettering skal man være opmærksom på udviklingstendensen (kto. 117/ ) Regnskab Istandsættelse fraflytning B-ordning Dækket af henlæggelser B-ordning Indvendig vedligeholdelse, B-ordning Overført fra henlæggelser, indvendig ved Der forventes større udgifter til vedligeholdes ved fraflytning, indvendig vedligeholdelse. I alt overført til budget (afrundet)

12 118 Særlige aktiviteter Regnskab Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Forventes uændret udgifts niveau I alt overført til budget (afrundet) Diverse udgifter 119 BL-kontingent og advokat Kontorholdsudgifter Afdelingsbestyrelses udgifter Beboeraktiviteter I alt overført til budget (afrundet) Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse Afd.15 s samlede areal m² Henlagt pr. m² 82, Henlæggelser jf. langtidsplan I alt overført til budget (afrundet) Istandsættelse ved fraflytning B-ordning Der skal som hovedregel være henlæggelser svarende til 1 års forbrug. Ved budgettering skal man være opmærksom på udviklingstendensen (kto. 117/403) Afd.15 s samlede areal m² Henlagt pr. m² 3 kr Henlagt pr. lejemålsenhed 289 kr. Henlæggelser Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Konto primo Forbrug konto Henlagt konto Konto ultimo

13 122.2 Indvendig vedligeholdelse Afd.15 s samlede areal m² Henlagt pr. m² 15,53 kr Henlæggelser Konto primo Regnskab Budget Budget Forbrug konto Henlagt konto Konto ultimo Ingen ændring I alt overført til budget (afrundet) Tab ved fraflytning Henlæggelse til tab ved fraflytning Henlagt pr. m² 2,91 Henlagt pr. lejemålsenhed 289,02 kr. Regnskab Budget Henlæggelser Budget 2015 Konto primo *Risiko tab ved fraflyt. før 1/ Beregnet maksimalt tab: (173*319) Henlagt konto Konto ultimo Ny lovgivning foreskriver, at afdelingens maksimale tab på beboere, der flytter efter den 1. april 2013, højest kan udgøre 319 kr. pr. lejemålsenhed. Tab derudover skal dækkes af boligorganisationens dispositionsfond. *Tilgodehavendet på fraflyttere før 1/ pr. 30. juni 2014 udgør kr Saldoen kan ikke overføres til andre formål, men skal forbruges op, indtil beløbet svarer til den årlige maksimale risiko for afdelingen. I alt overført til budget (afrundet)

14 125 Ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder Afdrag Renter Administrationsbidrag Forbedringslånet er omlagt i 2014, hvilket har medført en besparelse på kr. I alt overført til budget (afrundet) Afskrivning på forbedringsarbejder Afskrivning forbedringsarbejder Afskrivning individuel råderet Afskrivning: Udløbsår Afskrivning Restgæld pr Nye køkkener Løbende Nye badeværelserløbende Afskrivning modsvares forbedringsleje I alt overført til budget (afrundet) Tab ved fraflytninger Tab ved fraflytninger Overført fra henlæggelser Ingen bemærkninger I alt overført til budget (afrundet) Beboerrådgiver/byudvalg m.v. Beboerrådgiver/byudvalg m.v BSH projekt fra I alt overført til budget (afrundet)

15 Indtægter 201 Boligafgifter og leje Leje, boliger Leje, B ordning (modsvarer udgift konto 122.2) Forbedr.-leje, køkkenmodernisering Leje, erhverv Leje, egne lokaler Leje, institutioner Råderet Forbedringsleje og råderet modsvares konto 126 I alt overført til budget (afrundet) Renter Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med 1,50% Renter af tilgodehavende i boligorganisationen Der budgetteres med en forholdsmæssig andel af den forventede nettorenteindtægt fra organisationens portefølje, der for 2015 forventes at blive i området omkring 1,5%. I alt overført til budget (afrundet) Andre ordinære indtægter Drift af fællesvaskeri m.v. Mastleje Dansk telecom Ingen bemærkninger I alt overført til budget (afrundet) Overskud fra opsamlet resultat 1/3 af saldoen pr på kr Reduceret brug af overskud for 1% stigning I henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr af 15. december 2009 og en administrativ og politisk beslutning er der fra og med budgetåret 2012 vedtaget, at den til enhver tid værende saldo på kontoen for opsamlet resultat ved sidste regnskabsårs udgang, fordeles med 1/3 for de kommende budgetår, uanset om saldoen er negativ eller positiv

16 - 16 -

17 ANTENNEBUDGET FOR TIDEN Gurrelund/Bjerrelund Konto Budget Budget Ændring Antennebidrag Antenneregnskab primo Antenneudgifter: Antenneforening Brøndby 300 kr. pr. tilsluttet Administrationsbidrag, fast bidrag: Øvrige aftaler 80 kr. inkl. moms pr. tilsluttet Antenneudgifter i alt Antal tilsluttede lejemål: I alt Antennebidrag Mdr. bidrag Årligt bidrag: (afrundet) Bidrag pr. tilmeldt

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 60 Hyldespjældet Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 60 kommunenr.: 165 Lejligheder

Læs mere

BUDGET 01.01.2016-31.12.2016

BUDGET 01.01.2016-31.12.2016 BUDGET 01.01.2016-31.12.2016 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 59 Galgebakken Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 0 kommunenr.: 165 Lejligheder

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: Afdeling 60 50 Vridsløselille Andelsboligforening Hyldespjældet Boligorganisationsnr. LBFnr.: 50 Afdeling 165 LBFnr.: Tilsynsførende 10 kommunenr.:

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 67 4 Syd Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 4100 kommunenr.: 165 Vridsløselille

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012

Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012 Samsøvænget Køge Boligselskab Afd nr 8 Budget for år 2012 Køge Boligselskab Afdeling: Samsøvænget Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato Adm.

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Hastrupvænget Køge Boligselskab Afd nr 7 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Hastrupvænget Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Tornegården Køge Boligselskab Afd nr 14 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Tornegården Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato Adm.

Læs mere

0 Skæringsdato (byggeregn/drift) Køleskab, komfur

0 Skæringsdato (byggeregn/drift) Køleskab, komfur Ravnsborg Huse Køge Boligselskab Afd nr 200 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Ravnsborg Huse Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,09% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr. pr. m² m² Familieboliger

Læs mere

raadhus@koegekom.dk BBR-ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri) 19/12-85 og 24/01-86 11834-4 Skæringsdato (byggeregn/drift) 1/2-1989

raadhus@koegekom.dk BBR-ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri) 19/12-85 og 24/01-86 11834-4 Skæringsdato (byggeregn/drift) 1/2-1989 Hastrup Huse Køge Boligselskab Afd nr 12 Budget for år 2012 Køge Boligselskab Afdeling: Hastrup Huse Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Kirsebærhaven Køge Boligselskab Afd nr 15 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Kirsebærhaven Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011

Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011 Hastrupvænget Køge Boligselskab Afd nr 7 Budget for år 2011 Køge Boligselskab Afdeling: Hastrupvænget Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Klemens Torp Køge Boligselskab Afd nr 13 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Klemens Torp Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014. - ingen fælles installationer. Leje Kr./m² årligt Forhøjelsesdato: 01. januar 2014 (De angivne værdier er

Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014. - ingen fælles installationer. Leje Kr./m² årligt Forhøjelsesdato: 01. januar 2014 (De angivne værdier er Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 191 Kommune nr. 259 Møllevænget Køge Kommune v. Køge Boligselskab, Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663

Læs mere

Møllevænget Boligforeningen Møllevænget Årsregnskab 2010. Regnskab pr. 31/12-2010

Møllevænget Boligforeningen Møllevænget Årsregnskab 2010. Regnskab pr. 31/12-2010 Boligforeningen Møllevænget Afdeling: Møllevænget Regnskab pr. 31/12-2010 Regnskabsår og periode. regnskab 01-01-2010 31-12-2010 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 191 Kommune nr. 259 Boligforeningen

Læs mere

02733-0, 08052-5 og 08053-3 Skæringsdato (byggeregn/drift) 1952/1955

02733-0, 08052-5 og 08053-3 Skæringsdato (byggeregn/drift) 1952/1955 Solbakken I Køge Boligselskab Afd nr 1 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Solbakken I Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato Adm.

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 137 - Afdeling - Toften Skæringsdato: 01-12-1981 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 23/03-2010 200.175

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 23/03-2010 200.175 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN Boligorganisationsnr. 153 Afdelingsnr. 157-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0865 LBFnr. 00501 kommunenr. 153 Beliggenhed Lejerbo, Brøndby Daruplund

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-10-2011 Regnskabsperiode til 30-09-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-10-2011 Regnskabsperiode til 30-09-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2011 Regnskabsperiode til 30-09-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1 Fra 01.01.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0101 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn -

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra 01-10-2013 Regnskabsperiode til 30-09-2014

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra 01-10-2013 Regnskabsperiode til 30-09-2014 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2013 Regnskabsperiode til 30-09-2014 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere