Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen"

Transkript

1 Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen VIA University College i Aarhus Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen VIA University College i Aarhus 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationer er kun udgivet i elektronisk form på:

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 6 3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet 10 4 Vurdering af de enkelte kriterier 13

4 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af Professionshøjskolen VIA University Colleges udbud af uddannelsen til professionsbachelor som pædagog i Aarhus. EVA indstiller udbudsstedet til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af, om de enkelte kriterier for relevans og kvalitet er opfyldt. (Se herunder for en kort oversigt over kriteriernes vurdering. Den detaljerede vurdering af de enkelte kriterier findes i kapitel 4.) Indstillingen bygger desuden på en vurdering af antallet af problemer og deres karakter, om de er forbundne, og i hvilken grad institutionen har iværksat tiltag med henblik på at løse problemerne. Ekspertpanelet vurderer, at VIA University Colleges udbud af uddannelsen til pædagog i Aarhus er baseret på et videngrundlag, der er dækkende for professionen, og som indebærer relevant forskningsviden, der er opdateret og dækkende for uddannelsens fagområder og professionens beskæftigelsesområder. Udbudsstedet gennemfører aktiviteter i et sådant omfang, at der løbende tilgår viden, der kvalificerer det faglige miljø og undervisningen på udbudsstedet. Ekspertpanelet vægter det positivt, at udbudsstedet har et fortsat samarbejde med Aarhus Festuge hvorigennem både undervisere og studerende samarbejder med professionen. Desuden har udbudsstedet kontakt og dialog med et bredt, dækkende felt af aftagere. Tilsammen er det med til at give underviserne god viden fra de relevante beskæftigelsesområder. Udbudsstedets undervisere er velkvalificerede og deltager i forskelligt forsøgs- og udviklingsarbejde, samarbejder med pædagogiske institutioner og underviser pædagoger på Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling i VIA (VOK). Praktikkens tilrettelæggelse og gennemførelse er hensigtsmæssig og understøtter de studerendes opnåelse af læringsmålene, og praktikken er integreret i den teoretiske undervisning, så de studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets dimittender har tilfredsstillende beskæftigelsestal, og at de når målene for læringsudbytte i tilfredsstillende grad. Ekspertpanelet har dog identificeret et problem med uddannelsen på udbudsstedet der angår udbudsstedets tilrettelæggelse af uddannelsen. På udbudsstedet er uddannelsen tilrettelagt med en tema- og projektorganisering, der ikke i tilstrækkelig grad understøtter de studerendes læring. De studerende oplever temaerne og uddannelsen samlet set som fragmenteret, og de har vanskeligt ved at gennemskue, hvordan de kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte. Ekspertpanelet vurderer, at det i for høj grad er pålagt de studerende på udbudsstedet at skabe sammenhæng i deres uddannelse og tage ansvar for egen læring. Ekspertpanelet vurderer, at dette ikke bør have betydning for den samlede vurdering, da udbudsstedet på flere områder har et velfungerende kvalitetssikringssystem, som oplagt kan anvendes i arbejdet med at forbedre den nævnte problemstilling. Ekspertpanelets vurdering af de enkelte kriterier ser i oversigtsform sådan ud: 4

5 Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet opfylder kriterierne om: Beskæftigelse (kriterium 1) Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2) Erhvervs- og professionsbasering (kriterium 3) Udviklingsbasering i relation til erhverv og profession (kriterium 4) Udviklingsbasering i relation til forskningsviden (kriterium 5) Læringsudbytte (kriterium 6) Undervisere (kriterium 8) Praktik (kriterium 9) Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10) Faciliteter og ressourcer (kriterium 11) Internationalisering (kriterium 12) Kvalitetssikring af internationaliseringen (kriterium 13) Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14) Gennemførelse (kriterium 15) Vurdering af læringsudbytte (kriterium 16) Opnåelse af læringsudbytte (kriterium 17). Delvist opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet delvist opfylder kriterierne om: Indhold og tilrettelæggelse (kriterium 7), fordi udbudsstedets tilrettelæggelse af uddannelsen gør det unødigt vanskeligt for de studerende at gennemskue, hvordan de kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte, og fordi ansvaret for egen læring og for at skabe sammenhæng i uddannelsen i alt for høj grad er pålagt de studerende Mere information Ekspertpanelets vurderinger af, om de enkelte kriterier er opfyldt, uddybes i rapportens kapitel 4. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. 5

6 2 Indledning Denne akkrediteringsrapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af Professionshøjskolen VIA University Colleges eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som pædagog i Århus. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbudsstedet. Se sidst i dette afsnit, hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til institutionen og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren træffer herefter beslutning om endelig godkendelse. Godkendelse gives til en institutions udbud af en uddannelse uden binding til geografiske steder, men under forudsætning af, at alle de steder, institutionen udbyder uddannelsen, er blevet positivt akkrediteret af Akkrediteringsrådet. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering er en faglig vurdering af, om et udbudssted lever op til foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget ud fra de kriterier for udbuds relevans og kvalitet, som er fastsat i bilag 3 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbudsstedet. Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder (se afsnittet om organisering nedenfor). Ekspertpanelet har gennemført akkrediteringsvurderingen på baggrund af det samlede dokumentationsmateriale. Det består dels af professionshøjskolens skriftlige redegørelse og bilag og dels af de oplysninger, som ekspertpanelet og EVA har fået under besøget på udbudsstedet. I kriterierne 1, 15 og 17 indgår nøgletal for udbudsstedet, og der er for hvert af disse kriterier fastsat en vejledende grænseværdi for, hvornår kriteriet er opfyldt af udbud af pædagoguddannelsen. De vejledende grænseværdier er fastlagt på baggrund af datamateriale, der er opgjort ens på alle udbudsstederne. Der gælder samme vejledende grænseværdier for alle steder, hvor uddannelsen udbydes. Hvis et eller flere af udbudsstedets nøgletal ligger over de vejledende grænseværdier, har institutionen haft mulighed for at dokumentere evt. særlige forhold, som institutionen mener har indflydelse på nøgletallet. Hvis institutionen har indsendt supplerende oplysninger, er den indgået i ekspertpanelets vurdering af kriteriet. Om dette er tilfældet, fremgår af begrundelsen for vurderingen af det enkelte kriterium i kapitel 4. 6

7 Mål for læringsudbytte Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte, som aktuelt gælder for uddannelsen, og som er fastlagt i Bekendtgørelse om ændring af uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, BEK nr. 616 af 01/06/2012. Organisering Ekspertpanelet er sammensat, så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af de krav, EVA stiller til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Jan Thorhauge Frederiksen, ph.d. i uddannelsesforskning, cand.mag. i almen pædagogik. Adjunkt i pædagogik på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet. Tidligere ekstern lektor i afdelingen for pædagogik på Københavns Universitet og på Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning på Roskilde Universitet og tidligere lektor i pædagogik ved Pædagoguddannelsen Roskilde. Erfaring som projektleder for bevillinger om bl.a. pædagoger og efteruddannelse og tidligere medlem af følgegruppen for projektet Aktionslæring i dagtilbud ved Professionshøjskolen UCC. Forfatter til en lang række publikationer inden for læring, uddannelse og pædagogik. Kim Larsen, cand.pæd. i almen pædagogik, Master of Public Management, fritidspædagog. Studiechef ved University College Syddanmark, Campus Esbjerg; leder af pædagoguddannelsen, pædagogisk assistentuddannelse og AMU-kurser. Har omfattende uddannelsesmæssig erfaring som dekan ved pædagogisk fakultet på Professionshøjskolen University College Vest, tidligere studierektor ved seminaret i Esbjerg og tidligere lektor ved Kolding pædagogseminarium. Har også flere års erfaring som institutionsleder i Børkop og Kolding Kommuner. Medlem af censorkorps under Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet og medlem af Esbjerg Erhvervsudvikling. Satja Maria Høi, pædagogstuderende ved Pædagoguddannelsen i Svendborg, University College Lillebælt, specialiseringen børn og unge, linjefaget sundhed, krop og bevægelse. Aktiv i de studerendes råd. Jette Deltorp, sygeplejerske, Master of Public Administration, voksenpædagogisk uddannelse. Direktør for Børn og Kultur i Greve Kommune. Tidligere direktør i Børn og Unge i Furesø Kommune og tidligere konstitueret kommunaldirektør, vicekommunaldirektør og direktør for børne-, skole- og familieområdet samt sundhed og forebyggelse i Bornholms Regionskommune. Medlem af aftagerpanelet for Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge. Mange års erfaring som medlem af og formand for diverse styregrupper, netværk og råd inden for områderne børn, familier og sundhed. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperter har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Kirstine Fabricius fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingen. Specialkonsulent Christel Sølvhjelm har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af eksisterende uddannelsesudbud. 7

8 Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Selvevaluering (redegørelse og bilag) Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Institutionsbesøg ved ekspertpanelet og EVA Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet sådan: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (redegørelse og bilag) efter EVA s skriftlige vejledning fra april 2012, som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet og bedt institutionen om at indsende supplerende oplysninger ved tvivlsspørgsmål. Ekspertpanelet og EVA har været på besøg på udbudsstedet. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten og i øvrigt kommentere akkrediteringen. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. står der: 1, stk. 3. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af tidligere godkendte udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag 3. 7, stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 5. EVA indstiller et godkendt udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set er opfyldt. Stk. 6. EVA indstiller et godkendt udbud til betinget positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set ikke er opfyldt, men forventes at kunne opfyldes inden for en periode på op til 12 måneder, jf. 15, stk Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter 1. 8

9 13. Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. 9

10 3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet Dette afsnit indeholder institutionens egen præsentation af udbudsstedet taget direkte fra institutionens redegørelse. Adresse Akkrediteringsvurderingen omfatter udbud af uddannelsen på denne adresse: Pædagoguddannelsen Peter Sabroe VIA University College Peter Sabroes Gade Aarhus C Studiets struktur Pædagoguddannelsen er en semesteropdelt professionsbacheloruddannelse på 3½ år svarende til 210 ECTS-point. Skematisk er pædagoguddannelsen på Peter Sabroe opbygget således: 10

11 Pæd. er faget pædagogik, som har et omfang svarende til 43 ECTS-point. IIS. er faget Individ, institution og samfund, som har et omfang svarende til 18 ECTS-point. DKK er faget dansk, kultur og kommunikation, som har et omfang svarende til 28 ECTS-point. Linjefag er et af de tre fag: sundhed, krop og bevægelse værksted, natur og teknik udtryk, musik og drama Den studerende vælger et af fagene, som hver har et omfang af 30 ECTS-point. Praktikuddannelse, som sammenlagt har et omfang af 74 ECTS-point. Show er et kulturprojekt tilknyttet dimissionsarrangementet. Festugeprojektet er et kulturprojekt tilknyttet Aarhus Festuge. Studiet er opbygget, så der veksles mellem teoretiske perioder og praktik. Første praktikperiode er SU-finansieret og er på 10 uger. Anden og tredje praktikperiode er lønnede og er på hver 6 måneder (et semester). De lønnede praktikker er placeret på tredje og sjette semester. Vi har valgt at placere den første praktik på andet semester. Den primære begrundelse er, at de studerende er bedre rustet til at komme i praktik efter et helt semesters undervisning. På første semester er undervisningen tværfagligt og tematisk organiseret. De studerende er organiseret i to hold a cirka 60 studerende, som undervises af et lærerteam på 7-8 undervisere. Undervisningen planlægges i fællesskab i teamet, så det tilstræbes, at de studerende oplever en sammenhæng temaet igennem. Foruden at være organiseret i to hold er de studerende organiseret i stamgrupper a 15 studerende, hvor den samme underviser studiet igennem varetager funktionerne som studievejleder og praktiklærer. Studiet på Peter Sabroe er præget af projektorganiseret undervisning, idet de studerende i næsten alle undervisningsforløb arbejder med et selvformuleret projekt eller emne. Der er således næsten alle steder på uddannelsen tale om, at de studerende arbejder med at forberede sig til og efterbearbejde undervisningen, sideløbende med et mere selvstændigt arbejde. Det er fast praksis, at projektarbejdet fremlægges for medstuderende og undervisere ved afslutningen af de forskellige undervisningsforløb som en del af opfyldelsen af deltagelsespligten på studiet. På Pædagoguddannelsen Peter Sabroe er prøverne præget af, at den studerende alle steder er medformulerende i prøvegrundlaget. Den studerendes formuleringer af emner skal naturligvis godkendes af enten et nedsat udvalg eller en underviser, men den studerendes aktive medformulering sikrer en høj grad af virkelighedsnærhed i prøverne, da de studerende ofte henter problemstillinger fra deres praktik eller erfaringer fra deres øvrige virke i den pædagogiske verden. Pædagogikundervisningen på 5. semester er i inddelt i 4 perspektiver, hvor den studerende vælger mellem pædagogisk antropologi, pædagogisk sociologi, pædagogisk psykologi og pædagogisk filosofi. Hensigten er at ruste de studerende bedre til videreuddannelse ved at lægge sig tæt op ad discipliner, som findes i det forskningsmiljø, der er vigtigst for den pædagogiske profession i Danmark. Som noget særligt har Pædagoguddannelsen Peter Sabroe et undervisningsforløb i tilknytning til Aarhus Festuge. Undervisningsforløbet er et stort kulturprojekt, der ikke har tilknytning til enkelte fag, men fungerer som en meget realistisk øvelse i logistik og planlægning af en kompleks aktivitet, hvor 240 studerende skal arbejde sammen. Samtidig er det en dannende aktivitet for den enkelte studerende, hvor alle i en periode på 3 uger får mulighed for at bliver udfordret på områder, som er væsentlige for pædagogprofessionen. 11

12 De centrale fagområder De centrale fagområder er: Praktikuddannelse Pædagogik Dansk, kultur og kommunikation Individ, institution og samfund samt et ud af tre linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Værksted, natur og teknik Udtryk, musik og drama. Antal studerende og undervisere på uddannelsen på udbudsstedet Antal indskrevne studerende aktuelt: 853. Antal optagne studerende pr. semester de seneste tre år Dato og årstal Antal optagne studerende 1. marts studerende på 1. semester, heraf 2 udlændinge. Dertil 7 udlændinge på et engelsksproget 4. semester 1. oktober studerende på 1. semester, heraf 4 udlændinge. Dertil 14 udlændinge på et engelsksproget 4. semester 1. marts studerende på 1. semester, heraf 2 udlændinge. Dertil 9 udlændinge på et engelsksproget 4. semester 1. oktober studerende på 1. semester. Dertil 28 udlændinge på et engelsksproget 4. semester 1. marts studerende på 1. semester, heraf 1 udlænding. Dertil 23 udlændinge på et engelsksproget 4. semester 1. oktober studerende på 1. semester, heraf 7 udlændinge. Dertil 23 udlændinge på et engelsksproget 4. semester 1. marts studerende på 1. semester. Dertil 18 udlændinge på et engelsksproget 4. semester 1. marts 2012 I alt 853 studerende indskrevet på uddannelsen, hvoraf 18 var udlændinge, og 20 var på orlov Antal undervisere og årsværk Antal undervisere Antal årsværk Der er 36 undervisere med mere end ti timer i foråret Heraf er de 32 fastansatte Der bruges 31,6 årsværk pr. år på udbudsstedet De centrale praktiksteder Som for alle pædagoguddannelser er de centrale praktiksteder: Dagtilbud for børn og unge, herunder børnehaver, vuggestuer, integrerede institutioner, skolefritidsordninger (SFO er) og fritidsklubber Døgntilbud for børn og unge, herunder børnehjem, skolehjem og opholdssteder Dagtilbud for psykisk udviklingshæmmede, herunder aktivitetscentre og væresteder Døgntilbud for psykisk udviklingshæmmede, herunder såvel større institutioner som mindre bosteder Dagtilbud for mennesker med sociale problemer og/eller misbrugsproblemer Døgntilbud for mennesker med sociale problemer og/eller misbrugsproblemer Diverse projekter. 12

13 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1: Beskæftigelse Uddannelsesudbuddets dimittender er i tilstrækkeligt omfang i relevant beskæftigelse, eller de deltager i videre uddannelse. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere tilfredsstillende overgangsfrekvenser til relevant beskæftigelse i erhverv eller profession samt videre uddannelse, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, som akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer, at 5 % af udbudsstedets dimittender er ledige. Denne ledighedsfrekvens er ikke over den vejledende maksimumgrænse på 11 %, som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse gælder for alle udbud af uddannelsen. Det skal bemærkes, at datamaterialet ikke indeholder oplysninger om beskæftigelsens relevans, hvorfor denne dimension ikke er indgået i vurderingen. Dokumentation: Statistik over aktiviteten for nyuddannede dimittender fra professionsbacheloruddannelsen til pædagog er baseret på data fra Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik, Uddannelsesstatistikkens Elevregister og Danmarks Statistiks Institutionsregister for Uddannelsesinstitutioner,

14 Kriterium 2: Aftager- og dimittendkontakt Uddannelsesudbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der indhentes relevant viden fra et felt af aftagere og dimittender, som er dækkende for udbuddet, at denne viden anvendes til at understøtte udbuddets fortsatte relevans. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet har løbende kontakt til et felt af aftagere der er dækkende for udbudsstedets aftagerfelt, som omfatter pædagogiske tilbud inden for uddannelsens tre specialiseringsområder, fx dagtilbud for børn, døgntilbud for mennesker med funktionsnedsættelser og behandlingstilbud for mennesker med sociale problemer. Institutionen redegør for en række samarbejder og mødefora, hvorigennem udbudsstedet har kontakt med aftagerfeltet. Eksempelvis har underviserne kontakt til aftagerne i kraft af deres funktion som praktiklærere, gennem afholdelse af efteruddannelse for pædagoger og pædagogmedhjælpere og gennem samarbejde med Aarhus Universitet om forskningsinddragelse på femte semester. Undervisernes viden og erfaringer herfra drøftes bl.a. under MUS-samtaler med ledelsen. Desuden har udbudsstedet kontakt til aftagere gennem studierådet, hvor der afholdes møder fire gange årligt med deltagelse af udbudsstedets ledelse. I studierådet drøftes de nyeste tendenser i professionen, som har relevans for udviklingen af uddannelsen på udbudsstedet. Institutionen redegør desuden for kontakt med aftagerne i regi af VIA og Pædagogisk- Socialfaglig Højskole. Her er der bl.a. etableret et Uddannelsesudvalg, Tænketank for fremtidens pædagoguddannelse og VIA har i 2012, i samarbejde med KKR Midtjylland og Region Midtjylland, gennemført en aftagerundersøgelse. Udbudsstedet får viden fra disse fora gennem deltagelse fra ledelsen og/eller undervisere og studerende. Ekspertpanelet vurderer, at dimittendkontakten er tilfredsstillende. Institutionen redegør for, at udbudsstedet gennemfører halvårlige dimittendundersøgelser ved hjælp af spørgeskemaer og derigennem har kontakt til et dækkende felt af dimittender. Desuden har udbudsstedet i 2012 gennemført et fokusgruppeinterview som opfølgning på tidligere dimittendundersøgelser. Under institutionsbesøget fremgik det desuden af interviewet med ledelsen, at udbudsstedet har en uformel kontakt til dimittenderne gennem efter- videreuddannelsesforløb, og når dimittenderne bruges som gæsteundervisere. Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets ledelse via ovenstående aktiviteter får viden om temaer, som er vigtige for at sikre udbudsstedets fortsatte relevans. Dette omhandler fx viden, der kan være med til at udpege nye tendenser i professionen, integrere nye elementer og temaer i uddannelsen, give aktuelle fokusområder i forhold til integrationen mellem praktik og uddannelse. Institutionen redegør tilfredsstillende for, hvordan udbudsstedet anvender denne viden til at sikre udbudsstedets fortsatte relevans. Udbudsstedet har bl.a. anvendt viden fra dimittendundersøgel- 14

15 sen til at optimere uddannelsens it-faciliteter, således at det sikres, at de studerende har de fornødne it-kompetencer, når de er færdiguddannede. Udbudsstedet har anvendt viden fra aftagere til at igangsætte undervisningsforløb om aktuelle pædagogiske problemstillinger, der fandtes behov for på praktikstederne. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2 og 9, interview med ledelsen og følgende bilag: Bilag 2.01 Koncept for aftagerinddragelse Bilag Tænketankens kommissorium. 15

16 Kriterium 3: Erhvervs- og professionsbasering Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden om centrale tendenser fra det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning: Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at ny viden om centrale tendenser fra det eller de relevante beskæftigelsesområder løbende tilgår udbuddet og medvirker til, at det til stadighed er tidssvarende. Dette kan fx ske gennem undervisernes kontakt med praksis gennem samarbejde og/eller undervisning af praktikere i efter- og videreuddannelsesregi, via udbuddets kontakt med eller viden om videncenteraktiviteter og/eller kurser og praksisorienterede temadage, deltagelse i netværk mv. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at institutionen på tilfredsstillede vis redegør for, at udbudsstedets undervisere løbende tilegner sig relevant viden om centrale tendenser inden for beskæftigelsesområdet gennem forskellige aktiviteter, eksempelvis knyttet til praktiksamarbejdet med institutioner i Aarhus Kommune og region Midtjylland, undervisnings- og konsulentopgaver i forbindelse med pædagogers videreuddannelse og kompetenceudvikling, brug af gæstelærere og samarbejde med pædagogiske institutioner. Udbudsstedets undervisere får løbende viden om beskæftigelsesområdet gennem samarbejdet med de praktiksteder, der har udbudsstedets studerende i praktik. 88 % af underviserne er studievejledere/praktiklærere og har kontakt med professionen bl.a. via 2/3-møderne, der afholdes med de studerende på praktikstederne. Viden tilgår underviserne bl.a. gennem praktikopgaver og på de årlige møder med praktikstederne. Undervisere fra udbudsstedet underviser pædagoger i VOK og er i tæt dialog med deltagerne om aktuelle problemstillinger og cases fra professionen. Udbudsstedet anvender ofte gæstelærere i undervisningen, bl.a. på forløbet brugergruppespecialisering, og herigennem holdes studerende og underviserne opdateret om centrale tendenser i professionen. Gæstelærere anvendes også til at holde oplæg for undervisergruppen, fx på fælles lærerkursusdage. Institutionen redegør for, at udbudsstedets undervisere indgår i samarbejde med flere pædagogiske institutioner og på denne måde tilegner sig opdateret viden om professionen. Dette foregår, bl.a. når undervisere og studerende er på besøg på en institution, indgår i et projektforløb eller laver institutionsovertagelse. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2 og 3 og følgende bilag: Bilag 3.01 Invitation til dialogmøde, den Bilag 3.02 Gæstelærere på forløbet Brugergruppespecialisering forår 2012 Bilag 3.03 VNT formidlingsopgave at lære gennem praksis, marts

17 Bilag 3.04 Bilag 3.05 Bilag 3.06 Bilag 3.07 Bilag 4.01 Eksperimenterende børnekunst. Artikel skrevet af Sidsel Soelberg og Sofie Nordby Larsen, marts 2012 Indbydelse til deltagelse i netværk for Gellerupinstitutioner Grethe Sandholm. April Idrætsinstitutioner, Pædagoguddannelsen Peter Sabroe, VIA University College og Danmarks Idrætsforbund Tidsskrifter i Mediateket Oversigt over nogle af de kurser og konferencer, som underviserne har været på, eller har været med til at arrangere. 17

18 Kriterium 4: Udviklingsbasering i relation til erhverv eller profession Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet erfaringer og resultater fra relevant, aktuelt og praksisorienteret forsøgs- og udviklingsarbejde samt rådgivning, som kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis. Forsøgs- og udviklingsarbejdet kan dreje sig om fx udvikling af nye redskaber, produkter og metoder for og/eller med praksisfeltet eller slutbrugere af det udviklede. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at underviserne på udbudsstedet løbende får tilstrækkelig viden om forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant og dækkende for udbudsstedets beskæftigelsesområder. Institutionen redegør for, at udbudsstedets undervisere deltager i en række aktiviteter, som giver underviserne viden fra relevant forsøgs- og udviklingsarbejde. Fx deltager flere undervisere i et forsøgs- og udviklingsprojekt om uddannelse og efteruddannelse af ansatte, der arbejder med udsatte børn og unge i Grønland, og fem undervisere deltager i projektet Frem-Aktiv, der handler om coaching og netværksarbejde i forbindelse med udsatte borgere og er et samarbejde mellem professionshøjskolen og Aarhus Kommune. Udbudsstedets undervisere deltager desuden jævnligt i kurser og konferencer ud over de fælles planlagte kursusdage. Eksempelvis har flere undervisere i 2012 deltaget i konferencen Daginstitutionsarbejde og pædagogisk faglighed på RUC samt i European Association of Training Centres for Socio-Educational Care Work (FESET) i Marseille. Fem undervisere fra udbudsstedet er sammen med studerende fra fjerde og femte semester hvert år involveret i et forsøgs- og udviklingsprojekt som en del af Aarhus Festuge. Her arbejdes især med udviklingen af kreative og æstetisk-pædagogiske processer inden for værkstedsfagene. Derudover er flere undervisere involveret i forsøgs- og udviklingsprojekter, som gennemføres i professionshøjskolens videncentre, bl.a. et projekt om pædagogisk idræt, der gennemføres i det nationale videncenter KOSMOS. Desuden får udbudsstedet ny viden om forsøgs- og udviklingsprojekter gennem de fire undervisere, der er i gang med en ph.d.-uddannelse eller har afsluttet den. For at formidle og videndele om forsøgs- og udviklingsarbejder forfatter udbudsstedets undervisere bl.a. artikler og bøger. Eksempelvis udgav to undervisere i 2009 bogen Pædagogisk idræt en bevægende pædagogik. Videndeling om forsøgs- og udviklingsarbejde og -projekter er med som fast punkt på de seks årlige lærerforsamlingsmøder. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 4 og følgende bilag: Bilag 4.01 Oversigt over nogle af de kurser og konferencer, 18

19 som nogle af underviserne har været på, eller har været med til at arrangere Bilag 4.02 Om hvordan underviserne får ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde Bilag 4.03 Videncenter KOSMOS Bilag 4.04 Indbydelse til Idrætsbørnehavekonference, 2012 Bilag 4.05 Oplæg til drøftelse omkring videnkredsløbet i Pædagogisk Socialfaglig Højskole Bilag 4.06 Eksempler på nogle af undervisernes udgivelser siden 2006 Bilag 4.07 Eksempler på underviseres DVD og filmproduktioner Bilag 4.08 Eksempel på en ph.d. studerendes kursusaktivitet Bilag 3.06 Grethe Sandholm. April Idrætsinstitutioner, Pædagoguddannelsen Peter Sabroe, VIA University College og Danmarks Idrætsforbund. 19

20 Kriterium 5: Udviklingsbasering i relation til forskningsviden Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for udbuddets fagområder. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet ny relevant forskningsviden, som kan bidrage til at kvalificere erhvervs- eller professionsudøvelse i praksis. Dette kan fx ske gennem undervisernes deltagelse i konferencer, netværk og andet, ved eksterne oplæg for de studerende, eller ved at viden fra institutionens samarbejde og videnudveksling med forskningsinstitutioner tilgår udbuddet. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at underviserne løbende tilegner sig ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for udbudsstedets fagområder. Institutionen redegør for, at den selv bidrager med viden til forskningsområdet, og at der desuden tilgår udbudsstedet viden ad forskellige kanaler. Bl.a. har udbudsstedet et tæt samarbejde med Aarhus Universitet. Samarbejdet indbefatter bl.a., at forskere fra Institut for Uddannelse og Pædagogik hvert semester holder forelæsninger på udbudsstedet for de studerende med deltagelse fra flere af udbudsstedets undervisere. Flere undervisere er involveret i forskningsprojekter. Fx indgår tre undervisere i et forskningsprojekt finansieret af BUPL omhandlende pædagogers professionsidentitet. Her samarbejder underviserne med forskere fra RUC og medarbejdere fra VIA UC s udviklings- og forskningsafdeling. Udbudsstedet undervisere tilegner sig også forskningsviden i kraft af deres engagement i de forsknings- og udviklingsprojekter, som gennemføres i regi af VIA s videncentre, fx projekter inden for socialpædagogik og socialt arbejde samt sprog, læsning og læring. Blandt udbudsstedets undervisere er en ansat i en ph.d.-stilling og tre tilknyttet gennem en igangværende ph.d.-uddannelse. Et eksempel på et igangværende ph.d.-projekt er Børns fysiske aktivitet i børnehaver om børns muligheder og betingelser for fysisk aktivitet i forskellige børnehaver, og den fysiske aktivitets betydning for 5-6 årige børns udvikling og trivsel. Institutionen redegør for, at udbudsstedets undervisere får viden om relevant forskning gennem faglige nationale netværk og deltagelse i konferencer afholdt af bl.a. disse netværk. Underviserne deltager fx i fagnetværk for pædagogik, IIS og SKB. Undervisere er også tilknyttet videnskabelige internationale netværk eller organisationer. Fx er en underviser tilknyttet som researchmedarbejder i Aspire Europe, der er et projekt under EU's Lifelong Learning Programme med deltage af forskere fra bl.a. engelske universiteter. Desuden tilegner underviserne sig viden om forskning gennem læsning af nyhedsbreve, brug af netbaserede platforme som PURE/UC Viden, gennem undervisernes orientering i relevante tidsskrifter og fagblade og gennem fx undervisning i informationssøgning og book talks faciliteret af udbudsstedets bibliotek, Mediateket. 20

21 Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3, 4, 5 og 8 og følgende bilag: Bilag 5.01 Databaser. Tværfaglige og pædagogiske Bilag 5.02 Projektnotat. Pædagoguddannelsens bidrag til udvikling af aspekter af professionsidentitet Bilag 5.03 Liste over DPU foredrag for femte semester Bilag 5.04 Notat af S. G. Olsen, jan Strategi for Enhed for Professionsforskning Bilag 5.05 Ph.d.-strategi for Pædagogisk-Socialfaglig Højskole Bilag 5.06 Leaflet about the HEAR ME Project Bilag 5.07 Naturfagsdidaktik og undervisning i VNT Bilag 4.01 Oversigt over nogle af de kurser og konferencer, som nogle af underviserne har været på, eller har været med til at arrangere. 21

22 Kriterium 6: Læringsudbytte Uddannelsesudbuddets mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse, og der er tilstrækkelig sammenhæng mellem disse overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for udbuddets elementer. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1 hvilke mål for læringsudbytte, der er fastlagt for udbuddet, 2 at der samlet set er god sammenhæng mellem læringsmålene for udbuddets enkelte elementer og de overordnede mål for læringsudbytte, så en studerende, der realiserer elementernes læringsmål også realiserer de overordnede mål for læringsudbytte. Som ét udtryk for sammenhængen skal udbuddet redegøre for og dokumentere vægtningen af elementerne, som den kommer til udtryk i ECTS-fordelingen. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at de overordnede mål for læringsudbytte, der gælder for uddannelsen på udbudsstedet, er på professionsbachelorniveau. Ekspertpanelet vurderer dette på baggrund af de overordnede mål for læringsudbytte for pædagoguddannelsen, som pr. 1. juni 2012 er fastlagt i bilag 10 til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, sammenholdt med gradstypebeskrivelsen for professionsbachelor i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse. Ekspertpanelet vurderer, at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem de overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for uddannelsens fag og faglige elementer. I pædagoguddannelsens bekendtgørelse og i den lokale studieordning er der for alle fag og faglige elementer beskrevet faglige kompetencemål, som beskriver målet for det, den færdiguddannede kan. De faglige kompetencemål er ikke opdelt i viden, færdigheder og kompetencer, som mål for læringsudbytte er. Ekspertpanelet vurderer dog, at sammenhængen er tilfredsstillende. Ud over faglige kompetencemål er der også en beskrivelse af hvert enkelt fags og faglige elements signalement og centrale kundskabs- og færdighedsområder, ligesom vægtningen er beskrevet gennem ECTS-fordelingen. Ifølge pædagoguddannelsens bekendtgørelse består de tre obligatoriske fag af pædagogik med et omfang af 43 ECTS-point, dansk, kultur og kommunikation (DKK) med et omfang af 28 ECTS-point og individ, institution og samfund (IIS) med et omfang af 18 ECTSpoint. Derudover indeholder uddannelsen linjefag med et omfang af 30 ECTS-point, praktikuddannelse med et omfang af 74 ECTS-point, bachelorprojekt med et omfang af 12 ECTS-point og specialisering med et omfang af 35 ECTS-point, hvoraf 30 ECTS-point er fra hhv. pædagogik (10 ECTS-point), linjefaget (5 ECTS-point) og praktikuddannelsen (15 ECTS-point). Der indgår også et tværprofessionelt element i uddannelsen med et omfang af 8 ECTS-point, som indgår i ECTSpointene for uddannelsens fag og faglige elementer. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 6, uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1-10 og følgende bilag: 22

23 Bilag 6.01 Studieordning ordinær 2007 bktg gældende fra foråret 2012 Bilag 6.02 Kommissorium for tænketank Bilag 6.03 Studiebeskrivelser for pædagoguddannelsen Peter Sabroe Bilag 6.04 Pædagoguddannelsen Peter Sabroes Praktikpjece. Bilag 6.05 Uddannelsesaftale for 3. praktikperiode Bilag 6.06 Bachelornotat. 23

24 Kriterium 7: Indhold og tilrettelæggelse Indhold og tilrettelæggelse af uddannelsesudbuddets elementer samt anvendte undervisnings- og arbejdsformer er passende for, at de studerende kan realisere de fastsatte læringsmål. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1 at det faglige indhold af udbuddets elementer har passende bredde, dybde og relevans set i forhold til læringsmålene, 2 at de valgte undervisnings- og arbejdsformer er hensigtsmæssige for, at læringsmålene kan realiseres, 3 at elementernes samspil understøtter realiseringen af uddannelsens mål for læringsudbytte. Vurdering: Kriteriet er delvist opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Samlet set Ekspertpanelet vurderer, at det faglige indhold i uddannelsens fag har en passende bredde, dybde og relevans i forhold til læringsmålene, og at de anvendte undervisnings- og arbejdsformer er passende. Ekspertpanelet vurderer dog, at udbudsstedets tilrettelæggelse af uddannelsen gør det unødigt vanskeligt for de studerende at gennemskue, hvordan de kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte, og at ansvaret for egen læring og for at skabe sammenhæng i uddannelsen i alt for høj grad er pålagt de studerende. På den baggrund vurderer ekspertpanelet, at kriteriet er delvist opfyldt. Uddybning Ekspertpanelet vurderer, at det faglige indhold i uddannelsens fag har en passende bredde, dybde og relevans i forhold til de læringsmål, der er beskrevet for de enkelte fag. Institutionen redegør på tilfredsstillende vis for det faglige indhold i fire udvalgte forløb på udbudsstedet og viser i den forbindelse, hvordan det metodefaglige indhold understøtter udviklingen af de studerendes kompetencer. Institutionen har redegjort for de fire følgende temaer/forløb: tema 1 på første semester, linjefaget SKB s forløb på fjerde semester, dansk, kultur og kommunikations forløb på fjerde semester og pædagogisk sociologi (inkl. metodefagligt indhold) på femte semester. Ekspertpanelet vurderer, at underviserne anvender hensigtsmæssige undervisnings- og arbejdsformer, som understøtter, at de studerende når de tilsigtede læringsmål. Der er en tilfredsstillende bredde i de anvendte former, eksempelvis foredrag/underviseroplæg, holdundervisning, gruppearbejde og -opgaver, studenteroplæg, udarbejdelse af skriftlige opgaver samt udførelse af researchopgaver. Ekspertpanelet vurderer dog, at uddannelsen på udbudsstedet er tilrettelagt på en måde, der ikke i tilstrækkelig grad understøtter de studerendes læring. Uddannelsen er på udbudsstedet temaog projektorganiseret. Fx er undervisningen på første semester tilrettelagt tværfagligt og tematisk, og de studerende undervises af et lærerteam for at tilstræbe, at der skabes en sammenhæng gennem temaet. Den projektorganiserede undervisning er gennemgående for næsten alle undervisningsforløb, og de studerende skal arbejde selvstændigt med et selvformuleret projekt eller emne. 24

25 Ekspertpanelet ser som udgangspunkt positive elementer i en tema- og projektorganisering med brug af lærerteams indenfor hvert tema. Ekspertpanelet vurderer dog, at organiseringen som den praktiseres på udbudsstedet imidlertid mangler en yderligere understøttelse for bl.a. at skabe en faglig sammenhæng i de enkelte temaer. Under interviewet med såvel underviserne som de studerende under institutionsbesøget fremgik det imidlertid, at underviserne forventer, at de studerende selv skaber sig et overblik over uddannelsens temaer og uddannelsen samlet set. Det fremgik desuden af interviewet med de studerende, at de oplever såvel uddannelsen som helhed som de enkelte temaer som meget fragmenterede. De studerende oplever den manglende sammenhæng i uddannelsen som et problem i forhold til at gennemskue de forskellige fag, som indgår i temaerne. Under interviewet med de studerende blev der desuden givet udtryk for, at det på udbudsstedet er op til den enkelte studerende at tage ansvar for at lære noget. Ekspertpanelet vurderer, at ansvaret for egen læring og for at skabe sammenhæng i uddannelsen i for høj grad er blevet pålagt de studerende, og at uddannelsens tilrettelæggelse gør det unødigt vanskeligt for de studerende at gennemskue, hvordan de kan nå de fastsatte læringsmål. På denne baggrund vurderer ekspertpanelet, at tilrettelæggelsen af uddannelsen på udbudsstedet ikke er tilfredsstillende, og kriteriet er derfor samlet set delvist opfyldt. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 6 og 7, interview med studerende under institutionsbesøget, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 6.03 Studiebeskrivelser for pædagoguddannelsen Peter Sabroe. 25

26 Kriterium 8: Undervisere Undervisernes kvalifikationer og kompetencer er samlet set tilstrækkelige i forhold til uddannelsesudbuddets niveau og mål for læringsudbytte, og undervisergruppen er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1 at undervisergruppen samlet set lever op til de krav til teoretiske, faglige, pædagogiske og erhvervs- eller professionsmæssige kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, 2 at undervisergruppen gennem løbende kompetenceudvikling og andre aktiviteter er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at undervisergruppen lever op til kravene til teoretiske, faglige, pædagogiske og professionsmæssige kvalifikationer og kompetencer, som følger af reglerne for uddannelsen. Alle 36 undervisere, der er ansat på udbudsstedet, har en relevant kandidat- eller masteruddannelse i fx pædagogik, psykologi og nordisk sprog og litteratur. Næste halvdelen af underviserne har en pædagoguddannelse. To undervisere har desuden en ph.d.-grad, og to er i gang med en ph.d.-uddannelse. Omkring 30 undervisere har dokumenterede pædagogiske kvalifikationer gennem deres lektorbedømmelser. Cirka halvdelen af underviserne har professionsmæssige kompetencer, fx gennem tidligere ansættelse som pædagog og/eller leder i børnehaver, på behandlingshjem, på døgninstitutioner, på skoler for handicappede børn eller i pædagogiske udviklingsprojekter. Ekspertpanelet vurderer undervisernes samlede kvalifikationer positivt og mener, at undervisernes faglige og teoretiske kompetencer samt professionsmæssige erfaringer samlet set dækker de fagområder, der indgår i uddannelsen, og fordelingen af underviserne er hensigtsmæssig i forhold til uddannelsens centrale fag. Eksempelvis er en af udbudsstedets pædagogikundervisere uddannet fritidspædagog og har årelang erfaring dels med at arbejde som pædagog og leder i professionen, dels med at undervise i pædagogik på professionsbachelorniveau. Ekspertpanelet vurderer, at undervisergruppen gennem løbende kompetenceudvikling og andre aktiviteter er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser inden for professionen og relevant forskning. Kompetenceudviklingen sker bl.a. gennem fælles kompetenceudvikling i regi af to årlige internater og tre lærerkursus-/lærermødedage, faggruppemøder samt seks årlige lærerforsamlingsmøder, hvor underviserne har faglige og organisatoriske drøftelser. Underviserne på udbudsstedet får kompetenceudvikling bl.a. gennem deltagelse i videncenterprojekter, hvori der indgår samarbejde med professionen, samt gennem forskningsaktiviteter og undervisningsaktiviteter i VOK. Dertil kommer muligheden for efter- og videreuddannelse i form af master-, kandidat-, og ph.d.-uddannelse. Undervisernes fortsatte kompetenceudvikling sikres gennem medarbejderudviklingssamtalen med uddannelseslederen. 26

27 Ekspertpanelet vurderer det positivt, at der er afsat og anvendes kr. til kompetenceudvikling hvert år. På interviewet med undervisere under institutionsbesøget gav underviserne udtryk for, at de sjældent fik afslag på ansøgning om midler til relevante kompetenceudviklende aktiviteter. Desuden redegør institutionen for, at der er afsat yderligere ressourcer til dækning af udgifter i forbindelse med adjunktforløb og master-, kandidat- og ph.d.-uddannelser samt timer til specialeskrivning på master- og kandidatuddannelser. Af interviewet med de studerende under institutionsbesøget fremgik det, at underviserne som helhed er engagerede og i de studerendes øjne har tilstrækkelige kvalifikationer, løbende udvikler deres kompetencer og indhenter viden om ny forskning samt nye tendenser inden for professionen. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3, 4, 5 og 8, interview med underviserne og studerende under institutionsbesøget, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 8.01 Andel undervisere i grunduddannelser der indgår i VOK aktivitet pdf Bilag 8.02 Certificeringskurser i elæringspædagogik Bilag 8.03 Konference æstetik og pædagogik Bilag 8.04 Invitation til fyraftensmøde Bilag 8.05 Konference tilbud Professionsretning i praksis Bilag 8.06 Projektbeskrivelse Professioner på tværs ØST 2011 uge

28 Kriterium 9: Praktik Praktikken tilrettelægges og gennemføres, så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1 at praktikken tilrettelægges og gennemføres hensigtsmæssigt, 2 at praktikken er en integreret del af det samlede udbud, så den studerendes videntilegnelse, erfaringsdannelse og læring på henholdsvis udbudssted og praktiksted er gensidigt supplerende. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at praktikkens længde og placering i studieforløbet understøtter, at de studerende kan nå de læringsmål, der er fastsat for praktikken. Uddannelsens praktikdel har et omfang på 74 ECTS-point. Der er tre praktikperioder. Den første praktikperiode ligger på uddannelsens andet semester og udgør 14 ECTS-point. De to andre praktikperioder ligger på hhv. tredje og sjette semester. Anden og tredje praktikperiode udgør hver 30 ECTS-point. Den første praktikperiode er ulønnet, mens anden og tredje praktikperiode er lønnede. Ekspertpanelet vurderer desuden, at udbudsstedet følger de krav, der stilles til praktikken i bekendtgørelsen, og dermed er med til at understøtte, at de studerende realiserer læringsmålene. Udbudsstedet følger de krav til praktikken, som er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen stiller bl.a. krav til praktikperiodernes indhold og længde, de studerendes forberedelse, vejledningen af de studerende og samspillet mellem uddannelsens teoretiske dele og praktikken. Bekendtgørelsen indeholder fx en beskrivelse af læringsmål for hver af de tre praktikperioder. Derudover formulerer de studerende selv læringsmål for hver praktikperiode. Bekendtgørelsen beskriver fokus for de tre praktikperioder, hvori der indgår en progression. Den første praktikperiode har fokus på den pædagogiske relation, i den anden praktikperiode udvides fokus til også at omfatte den pædagogiske institution, og i den tredje praktikperiode er der fokus på hele den pædagogiske profession. Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet integrerer praktikken i den samlede uddannelse, så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. De studerende forbereder sig bl.a. på praktikken ved at udarbejde læringsmål for praktikken. Til det bruger de bl.a. de praktikstedsbeskrivelser, hvor praktikstederne bl.a. skal beskrive deres formål, brugergruppe og arbejdsmetoder. Derudover besøger de studerende praktikstedet med det formål at lære mere om stedet. I perioden op til alle tre praktikforløb, har udbuddet tilrettelagt et undervisningsforløb, der særligt retter sig mod den kommende praktikperiode. De studerende udarbejder et praktikdokument, hvor de kan beskrive deres forventninger til praktikken og dokumentere erfaringer fra praktikken. I den første praktikperiode er det bl.a. to dages undervisning i førstehjælp, og i anden praktikperiode indeholder forberedelsesdagene bl.a. arbejdsretlige regler. Derudover fungerer de studerendes praktikdokument som et redskab til at koble eksempler fra praktikken med teori, i kraft af at de studerende dokumenterer deres erfaringer fra praktikken i praktikdokumentet. I hver af de tre praktikperioder er der desuden studiedage, hvor de studeren- 28

erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. med senere ændringer.

erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. med senere ændringer. Professionshøjskolen VIA University College Att.: Rektor Harald Mikkelsen Steffan Mossalski Sendt pr. e-mail: viauc@viauc.dk sm@viauc.dk hm@viauc.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Sagsnummer: 2011-620 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) 2012

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Nordjylland i Aalborg og Hjørring

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Nordjylland i Aalborg og Hjørring Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Nordjylland i Aalborg og Hjørring Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital på Frederiksberg (Frøbel) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Lillebælt i Svendborg

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Lillebælt i Svendborg Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Lillebælt i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i sygepleje VIA University College, Horsens

Professionsbacheloruddannelse i sygepleje VIA University College, Horsens Professionsbacheloruddannelse i sygepleje VIA University College, Horsens Supplerende akkreditering af eksisterende udbud, 2014 Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved professionshøjskolen

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Professionshøjskolen University College Nordjylland Thilde Kielsgaard Heidemann Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk tkh@eucnordvest.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Aabenraa

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Aabenraa Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud For erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 3. revideret udgave, december 2009 Vejledning til akkreditering af eksisterende

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i København Ø

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i København Ø Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Lillebælt i Odense V

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Lillebælt i Odense V Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Lillebælt i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-515/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ACE Denmark Professionshøjskolen Att.: Jens Juulsgaard Sendt pr. e-mail: jj@cfu.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og

Læs mere

Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder

Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder For erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 5. revideret udgave, november 2011 Vejledning til akkreditering af eksisterende

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-535/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i København SV (Sydhavn)

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i København SV (Sydhavn) Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i København SV (Sydhavn) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-501/ MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Akkreditering af ny uddannelse

Læs mere

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen

Læs mere

erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. med senere ændringer.

erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. med senere ændringer. Professionshøjskolen University College Capital Att.: Rektor Laust Joen Jakobsen Ida Flachs Sendt pr. e-mail: ucc@ucc.dk if@ucc.dk ljj@ucc.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen Sjælland University College Campus Roskilde Att.: Johny Lauritsen Sendt pr. e-mail: jol@ucsj.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af den eksisterende pædagogiske diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-586/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved professionshøjskolen VIA University College i Holstebro

Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved professionshøjskolen VIA University College i Holstebro Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved professionshøjskolen VIA University i Holstebro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr.

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt

Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-462/BTH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-474/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse. Journalnummer: 2008-594/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse. Journalnummer: 2008-594/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold ved Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland. Att: chef for Center for Videreuddannelse Dorte Bjerregaard Krog

Professionshøjskolen University College Sjælland. Att: chef for Center for Videreuddannelse Dorte Bjerregaard Krog Professionshøjskolen University College Sjælland Att: chef for Center for Videreuddannelse Dorte Bjerregaard Krog Sendt pr. mail: dbk@ucsj.dk ucsj@ucsj.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0229/KZP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Sjælland Att.: Preben Thiesgaard Sendt pr. e-mail: pth@adm.khs.dk khs@khs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2012 Sagsnummer: 2012-379

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation ved Professionshøjskolen

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation ved Professionshøjskolen Udbud af uddannelse til professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation ved Professionshøjskolen University College Syd Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer:

Læs mere

Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus Universitet

Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus Universitet Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus Universitet Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0224/CFP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen VIA University College i Risskov (JYDSK)

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen VIA University College i Risskov (JYDSK) Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen VIA University College i Risskov Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen Sendt pr. e-mail: tic@adm.aau.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere