Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration"

Transkript

1 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

2 Brug for alle unge Holbergsgade KÄbenhavn Tlf: Fax: Udgivelsen foreligger kun i elektronisk udgave og er tilgångelig pç Internettet pç hjemmesiderne eller ISBN udgave VÅrktÄjskassen er et af produkterne fra Integrationsministeriets EU-projekt Brug for alle unge II. I samarbejde med Undervisningsministeriet blev der som en del af projektet oprettet en Task Force enhed. Enheden har i samarbejde med otte udvalgte erhvervsskoler gjort en sårlig indsats for at fastholde unge med anden etnisk baggrund en dansk i en pçbegyndt erhvervsuddannelse. Énskes yderligere information om effekten af projektet Brug for alle unge henvises til evalueringsrapporterne Effektevaluering af Brug for alle unge kampagnen og Evaluering af Brug for alle unge II, som er udarbejdet af LXP Consulting. Disse kan downloades pç Projektet Brug for alle unge II og denne udgivelse er Äkonomisk stättet af Den EuropÅiske Socialfond Redaktionen af afsluttet den 16. januar

3 Indholdsfortegnelse med Hyperlink Forord... 5 Kompetenceudvikling... 7 KontaktlÅreruddannelse... 8 Kompetenceudvikling af lårere og medarbejdere pç skolen... 9 GrÇzonedansk FaglÅrerens sproglige opmårksomhed PÅdagogiske redskaber Erhvervsrettet andetsprogsdansk MÇlrettet anvendelse af valgfag Udvidet anvendelse af VFU (Virksomhedsforlagt undervisning) Sociale arrangementer, hvor de tosprogede elever indtånkes Brug af rollemodel-besäg som pådagogisk vårktäj Synlig mangfoldighedsledelse En del af skolens politik Ressourcesyn som pådagogisk drivkraft Nutidig pådagogik tilpasset elevforudsåtningerne Fleksibel tilrettelåggelse af grundforläbet tilpasset den enkeltes behov MÇlrettet anvendelse af valgfag/den valgfrie del af grundforläbet Praktikplads Guiden til praktikplads VÅrktÄjer til min praktikpladssägning Valgfaget PraktikpladssÄgning JobsÄgningscafeer Job TV Vejledning Multikulturel vejledning HÇndbog for vejledere og kontaktlårere Fastholdelse - En vejledning for erhvervsskoler fra A til Z af Manu Sareen Anvendelse af trainee- og forpraktikordninger Udvidet samarbejde med UU-Centre om frafaldstruede elever Aktiv afklaring, som et redskab til at sikre elevens uddannelsesudfordring StÄttefunktioner Fastholdelseskoordinator Mentorordning Undervisningsministeriets Mentorordning for Unge ForÅldreinvolvering FÄrste kontaktlårersamtale i hjemmet Brug af indvandrerradio til foråldreinformation StudievÅrksted/LektiehjÅlpsordning Bilag Fakta om Brug for alle unge Task Force indsatsen En del af Brug for alle unge Projekter/uddannelsesudbydere i tilknytning til Brug for alle unge indsatsen Materialer Samarbejdsskoler under Task Force indsatsen BEC Business, Ballerup EUC NordvestsjÅlland: Niels Brock Ürhus Tekniske Skole TietgenSkolen EUC Syd

4 CPH West KÄbenhavns Tekniske Skole

5 Forord Det gçr den rigtige vej med at fç flere tosprogede unge til at pçbegynde og gennemfäre en ungdomsuddannelse. Der er sket et positiv udvikling i antallet af praktikpladsaftaler, der er indgçet med tosprogede elever pç erhvervsskoleomrçdet. Fremgangen for alle elever er pç 38 pct. i starten Hvis der alene ses pç gruppen af indvandrere og efterkommere er fremgangen pç 67 pct. I 2003 var 31 pct. af gruppen i skolepraktik dvs., de havde ikke fçet ordinår praktikplads. I dag udgär denne del 14 pct. Frafaldet pç erhvervsskoleomrçdet er dog fortsat häjt. NÅsten dobbelt sç mange unge danskere med anden etnisk baggrund end dansk falder fra undervejs i deres erhvervsuddannelse set i forhold til etnisk danske unge. Derfor er det vigtigt, at man fortsat såtter fokus pç initiativer pç erhvervsskoleomrçdet; initiativer, der kan nedbringe frafaldet og fç flere elever til at gennemfäre uddannelsen. Dette håfte indeholder en råkke fastholdelsesfremmende indsatser, som forskellige erhvervsskoler har afprävet med gode resultater. Resultater, som Task Force indsatsen (Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets fålles indsats for fastholdelse), har indsamlet for at hjålpe erhvervsskolerne med at forebygge frafaldet. De redskaber og vårktäjer, som er beskrevet, har alle i praksis vist sin vårdi. Erfaringerne fra Task Force arbejdet har ogsç vist, at de gode resultater er betinget af kompetenceudvikling, hvorfor skolen mç afsåtte ressourcer hertil. Der er alene tale om gode eksempler, som bçde den enkelte skole og Task Force enheden vurderer, kan have en positiv effekt pç fastholdelse af elever. Hvis du interesseret i at häre mere om det enkelte vårktäj/initiativ, bedes du kontakte leverandären eller den enkelte skole, som har gjort erfaringer med det pçgåldende initiativ. De vil kunne give jer en färstehçndsinformation om, hvordan det kan indfäres pç jeres skole og institution. VÅrktÄjskassen skal ses som et idákatalog og hjålp for de skoler, der overvejer at gennemfäre aktiviteter, der kan modvirke frafaldet Derudover er det lavet for at formidle de gode erfaringer, som er pç omrçdet. Nu stçr erhvervsskolerne overfor at skulle udforme og arbejde med handleplaner for Äget fastholdelse og gennemfärelse i erhvervsuddannelserne pç skolen. Her kan de beskrevne vårktäjer ligeledes anvendes. 5

6 Desuden henvises til Roll on Roll off (RoRo) formidlingsprojekt, som formidler best practice mellem uddannelsesinstitutionerne pç en enkel og effektiv mçde. Se senere beskrivelse herom. Denne samling af vårktäjer er ikke en utämmende oversigt over muligheder. Mange erhvervsskoler har gode erfaringer med andre tiltag og adskillige erhvervsskoler har kombineret flere af initiativerne. Brug for alle unge-kampagnen ser gerne, at samlingen af vårktäjer kan våre til inspiration, nçr skolen skal arbejde med indsatsen for fastholdelse i en pçbegyndt erhvervsuddannelse. Det er vård at våre opmårksom pç, at de bedste resultater skabes, hvor ledelsen er synlig og tager ansvar for mçlrettet at arbejde for en forankring af indsatsen og vedholdende motiverer og anerkender medarbejdernes indsats. God arbejdslyst. Brug for alle unge II Task Force Anne-Margrethe Johannesen og Gert Nielsen Undervisningsministeriet Preben Holm, Henrik MosbÅk og Ramanan Balasubramaniam Brug for alle unge 6

7 Kompetenceudvikling 7

8 KontaktlÅreruddannelse Integrationsministeriet har i samarbejde med Roskilde Universitet Center (RUC) og Undervisningsministeriet (UVM) udviklet og afprävet et efteruddannelsesforläb for kontaktlårere pç erhvervsskoler. Kurset udbydes nu af CPH WEST i samarbejde med Videncenter for Undervisning af Tosprogede(VIFT). KontaktlÅreruddannelsen giver kontaktlåreren redskaber og viden om tosprogede elever. KontaktlÅrerens rolle er at fungere som omdrejningspunkt for samarbejdet mellem eleven og skolen. Uddannelsen giver låreren vårktäjer til at hçndtere dette samarbejde. Det er bl.a. vårktäjer, som giver en sårlig forstçelse og indlevelse i forhold til at våre kontaktlårer for de tosprogede, sçledes at denne kan medvirke til, at eleven fçr et bedre socialt liv pç skolen og kan gennemfäre sin uddannelse. Det er ogsç vigtigt, at kontaktlåreren er opmårksom pç elevens sociale og personlige forhold og dermed kan opdage eventuelle problemer, som ikke direkte har noget med skolen at gäre. AktÉr/leverandÉr CPH WEST i samarbejde med (Viden Center for Undervisning af Tosprogede - VITF). eller Kontaktperson: Michael Jensen, tlf , Desuden henvises til sårlig organisering af strukturen af kontaktlårertilbud, som den er blevet udformet under Task Force indsatsen med UMP-kontaktlÅrer. Se hjemmesiden: Mere information ved henvendelse til Svend Erik SÄrensen, tlf , 8

9 Kompetenceudvikling af lårere og medarbejdere pç skolen Mangfoldigheden pç landets uddannelsesinstitutioner stiller ogsç nye krav til de lårere, der underviser de unge, som kommer fra forskellige steder i verden og hvis hverdag udspiller sig indenfor forskellige og til tider modstridende kulturelle rammer. et med kompetenceudviklingen af lårere og vejledere er, at de bliver mere fortrolige med at undervise unge, der har en flerkulturel baggrund. Opkvalificeringen kan give lårerne en bedre forstçelse for de unges situation og dermed en stärre accept af unge, der manävrerer mellem forskellige verdener. Kompetenceudviklingen skal nuancere lårernes opfattelse af eleverne, sçledes at de kan se de ressourcer, der ligger i elevernes kulturelle mangfoldighed i stedet for at fokusere pç forskellighed som et problem. Kurset har fokus rettet mod kulturforstçelse, konflikthçndtering, Managing of Classroom, samt de coachingteknikker som Niels Brock har gode erfaringer med. AktÉr/leverandÉr Flere oplysninger kan hos ved henvendelse til Niels Brock, som i samarbejde med AS3 Giza har udviklet kurset i kulturforstçelse under Task Force. Kontakt Jens Mejer Pedersen, tfl , eller se LeverandÄr er AS3 Giza 9

10 GrÇzonedansk FaglÅrerens sproglige opmårksomhed GrÇzonedansk er et opmårksomhedspunkt i undervisningen, der er med til at Äge de tosprogliges mulighed for at fç Äget udbytte af undervisningen. Her er kompetenceudvikling nädvendig, nçr faglårerne skal undervise elever, der ikke har dansk som modersmçl. Kursus giver faglårere indsigt i, hvordan en tosproget elev, som ikke har dansk som modersmçl, tilegner sig og videreudvikler sit tekniske ordforrçd. Kurset skårper faglårernes pådagogiske viden i forhold til at sikre de tosprogede elevers mulighed for at fälge med i undervisningen. et er, at undervisningen tilrettelågges sçledes, at underviseren er opmårksom pç, hvordan han eller hun forklarer de nye fagudtryk. Ofte forklares fagudtryk med ord, som gär, at elever med tosproglig baggrund ikke forstçr ordenes indholdsmåssige betydning. Det er derfor vigtigt, at underviseren bruger andre pådagogiske metoder i undervisningen af tosprogede elever. AktÉr/leverandÉr Karen Lund, DPU VIFT (Videncenter for undervisning af tosprogede) har kortlagt undervisernes kompetencebehov, som underviser for tosprogede. Se hjemmeside, hvor rapporterne kan downloades: Uddannelse og minikurser er under udarbejdelse og afprävning. Henvendelse til Viggo Bank Jensen, tlf , eller CPH West, Lise Hobbs, tlf , Erhvervsskoler der bl.a. har arbejdet med grçzonedansk: EUC NordvestsjÅlland og Niels Brock. 10

11 PÅdagogiske redskaber 11

12 Erhvervsrettet andetsprogsdansk MÇlrettet anvendelse af valgfag Et fag, som er udviklet og beskrevet med pråcise mçl for tosprogede elever, der har behov for at opkvalificere deres danske sprog med henblik pç at gennemfäre en erhvervsuddannelse. Faget styrker elevens forudsåtninger for at kunne gennemfäre en erhvervsuddannelse og varetage arbejdsopgaver, hvori dansk indgçr, samt styrker elevens forudsåtninger for at kunne fungere som aktär i erhvervslivet og som borger i samfundet. Faget fremmer sçledes ogsç elevens mobilitet i forhold til det danske arbejdsmarked. Faget kan udbydes i forbindelse med den valgfri del af grundforläbet pç de tekniske erhvervsuddannelser eller som valgfag pç det merkantile grundforläb. et med faget er at styrke elevens kommunikative, sproglige og kulturelle kompetencer, sç eleven kan låse, skrive, tale og lytte til og forstç dansk i sammenhånge, der vedrärer uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund. AktÉr/leverandÉr Oplysninger om fagbeskrivelsen og vejledning til erhvervsrettet andetsprogsdansk findes pç UVM s hjemmeside: Vejledning til Erhvervsrettet andetsprogsdansk: (Bilag nr. 27 (punkt 2.) og 28 (punkt 3.) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

13 Udvidet anvendelse af VFU (Virksomhedsforlagt undervisning) Virksomhedsforlagt undervisning i grundforläbet kan indgç som et element i elevens personlige uddannelsesplan. Det kan bruges bçde i forhold til elever, som er helt uafklarede i forhold til deres uddannelsesvalg og til elever, som har mistet motivationen og dermed er i risiko for at falde fra. Erfaringerne er gode. For det färste fçr eleverne i virksomhedsforlagt undervisning ofte en positiv oplevelse, som er med til at afklare dem og motivere dem til at fortsåtte. For det andet färer forläbet indimellem til, at den involverede elev fçr en praktikplads. For det tredje kan virksomhedsforlagt undervisning give en virksomhed mulighed for at afpräve, hvordan det er at have elever, inden en eventuel praktikaftale indgçs. et er at forbinde grundforläbsundervisningen og erhvervslivet, sçledes at muligheden for at finde en praktikplads Äges. Eleven opnçr en social tilknytning til medarbejderne i virksomheden og opbygger et netvårk, sç vejen til praktikpladsen lettes. AktÉr/leverandÉr Her henvises til Undervisningsministeriets hjemmeside, hvor yderligere information og vejledning kan hentes: dervisning 13

14 Sociale arrangementer, hvor de tosprogede elever indtånkes Det kan våre en god ide at indtånke de tosprogede elever pç skolen og give dem et medansvar og mulighed for at vise noget fra deres kultur og baggrund, nçr erhvervsskolerne afholder sociale og andre arrangementer. Det giver de unge tosprogede en mulighed for at fortålle om deres kulturer i en positiv sammenhång og det kan bidrage til, at de oplever skolen som en inkluderende skole. et er at styrke de tosprogedes tilhärsforhold til skolen og udstyre dem med muligheder, der kan styrke deres fälelse af at våre en del af skolemiljäet. Det kan färe til en Äget fälelse af anerkendelse og stigning i de tosprogedes engagement pç skolen. For at fç hjålp til at arrangere og indtånke etniske indslag i skolens aktiviteter, kan man fç rçd og vejledning hos Brug for alle unge Henvendelse til Brug for alle unge Birgitte Degnegaard tlf , eller Ramanan Balasubramaniam tlf , Se hjemmesiden 14

15 Brug af rollemodel-beség som pådagogisk vårktéj Anvendelse af rollemodeller kan våre et nyttigt redskab i forhold til bçde at tiltråkke og fastholde elever med anden etnisk baggrund end dansk pç erhvervsuddannelserne. Et rollemodelbesäg i en klasse eller pç et hold bestçr i, at rollemodellerne fortåller om deres vej til Danmark, eventuelt udfordringen med at låre det danske sprog, deres vej igennem grundskole og ungdomsuddannelse, og eventuelt om deres nuvårende arbejde. Det har vist sig, at rollemodelbesäg pç holdene eller i klasserne har en utrolig god effekt pç unge, som har brug for at spejle sig i nogen, der ligner dem i forhold til etnisk og social baggrund, uddannelse og fremtidsänsker. Erhvervsskolen kan sammen med den lokale Ungdommens Uddannelsesvejledning oprette et rollemodelkorps af fårdiguddannede elever og elever, der er godt i gang pç hovedforläbet. Rollemodeller kan nemlig våre med til at tiltråkke og fastholde unge, der mangler motivation og interesse for faget. Rollemodellerne kan tiltråkke og fastholde unge pç erhvervsuddannelserne samt bruges som ressourcepersoner i forhold til at lette integration af unge i lokalomrçdet. AktÉr/leverandÉr FÇ yderligere oplysninger og hjålp til at oprette rollemodelkorps: Kontakt Integrationsministeriets kampagne Brug for alle unge, Kontaktperson i Brug for alle unge: Birgitte Degnegaard, mobil Lokale rollemodel korps: KÄbenhavn: Mahtab Beigi, Vestegnen, Albertslund: Jan Christiansen, Lolland: Bjarne Pedersen, Horsens: Merete Juul, Ürhus: Bjarne Togsverd, Aalborg: Camilla Lindum,

16 Synlig mangfoldighedsledelse En del af skolens politik Foreningen Nydansker har udviklet et analyseredskab til erhvervsskolerne, som kan hjålpe skolen med at mçle skolens parathed i forhold til at våre en mangfoldig og inkluderende skole. Analysen kan hjålpe skolen med at overveje nye input og tiltag til en personalepolitik, der fremmer mangfoldighed. et er at afdåkke og styrke skolens parathed i forhold til mangfoldighed. Analyseredskabet skal hjålpe skolen med at tiltråkke og fastholde flere unge med tosproget baggrund. AktÉr/leverandÉr Yderligere oplysninger kan fçs ved henvendelse til Foreningen Nydansker Kontakt proceskonsulent Hanne Fuglbjerg tlf , Brug for alle unge vil ogsç kunne våre behjålpelig med erfaringer fra pilotprojekt. Preben Holm, tlf , 16

17 Ressourcesyn som pådagogisk drivkraft Ressourcessyn er en metode og en undervisningsform, der tager udgangspunkt i den enkelte elev og vedkommendes ressourcer. et med denne form for undervisningspådagogik er at sikre, at den enkelte elev fäler, at han eller hun bliver anerkendt for de ressourcer og kompetencer, han/hun besidder. Det handler om at såtte fokus pç den enkelte elevs ressourcer i stedet for mangler i undervisningen og tilrettelågge undervisningen ud fra den enkelte elevs behov. Derudover handler det om at sikre, at eleven har mulighed for at våre med og deltage aktivt i undervisningen. Det sker f.eks. ved at särge for, at eleven ikke pråsenteres for en historie eller en opgave, han/hun ikke fäler sig at vårende en del af. At skolen og lårerne Åndrer udgangspunkt fra at se eleven som en, der har mangler (det eleven ikke kan) til at se eleven som en person med ressourcer. I stedet for at se eleven som objekt for kompetenceläft, skal skolen og lårerne til at se eleven, som subjekt for vedkommendes egen låringsproces. et er at kompetenceudvikle ledelse og undervisere sçledes, at skolen fremadrettet professionelt retter fokus mod det gode låringsrum og de gode låringsrammer. AktÉr/leverandÉrer Litteratur: Michael Svendsen Pedersens bog Hold fast initiativer til fastholdelse af tosprogede og praktisk orienterede unge i erhvervsuddannelserne. Kan ogsç downloades pç hjemmesiden: Under Task Force indsatsen har flere skoler mçlrettet arbejdet med ressourcesyn i undervisningen. Henvendelse til Brug for alle unge. Kontakt data til konsulenterne findes pç hjemmesiden 17

18 Nutidig pådagogik tilpasset elevforudsåtningerne Fastholdelse af elever kråver, at låreren tråder i karakter og forholder sig professionelt til de faglige og pådagogiske udfordringer. LÅreren skal ikke tilrettelågge sin undervisning i forhold til de elever, han Änskede, han havde, men tage udgangspunkt i den elevmasse, som fylder låringsrummet. Underviseren skal ikke anvende den pådagogik, som han selv oplevede som god undervisning i sit eget låreforhold. Underviseren skal arbejde med de elever, der er i låringsrummet og tilpasse det faglige niveau og den pådagogiske indsats i forhold til dem. LÅreren skal våre i stand til at differentiere sin undervisning i forhold til elevernes forskellige formçen. AktÉr/leverandÉr LÅs mere om mulighederne i Michael Svendsen Pedersens bog Hold Fast. Bogen kan downloades pç 18

19 Fleksibel tilrettelåggelse af grundforlébet tilpasset den enkeltes behov Eleven fçr i den valgfrie del af grundforläbet mulighed for at tilegne sig de kompetencer, som ikke kan opnçs/er opnçet i forhold til det valgte uddannelsesmçl i den obligatoriske del af grundforläbet. Eleven skal våre optaget pç grundforläbet, fär vedkommende kan tilbydes undervisning i forhold til den valgfrie del af grundforläbet. Den valgfrie del af grundforläbet kan have en varighed pç op til 40 uger og skal dokumenteres i elevens uddannelsesplan. I den valgfri del af grundforläbet kan skolen f.eks. tilbyde erhvervsrettet andetsprogsdansk og virksomhedsforlagt undervisning i begrånset omfang. Skolen kan gäre den valgfri del af grundforläbsundervisning obligatorisk for den enkelte elev i forhold til opnçelse af uddannelsesmçlet. AktÉr/leverandÉr LÅs mere om mulighederne pç hjemmesiden PÇ hjemmesiden finder du yderligere oplysninger og eksempler pç, hvordan grundforläbet og undervisningen kan tilpasses den enkeltes behov. Skolen er ogsç velkommen til at kontakte Brug for alle unge for yderligere inspiration. Her kan Preben Holm kontaktes pç tlf , samt Henrik MosbÅk pç tlf , Eller Undervisningsministeriet Gert Nielsen pç tlf , samt Anne-Margrethe Johannesen pç tlf , Se link pç EMU.dk: 19

20 MÇlrettet anvendelse af valgfag/den valgfrie del af grundforlébet et er at styrke elevens muligheder for at gennemfäre sin uddannelse gennem mçlrettet vejledning i forhold til sårlige fag eller forläb, som kan betinge elevens overgang fra grundforläb til praktikplads. Hvis elevens danskkundskaber ikke lever op til de krav, der stilles i forhold til den faglige undervisning eller til forventningerne fra praktikpladsen, kan skolen beslutte, at et valgfag eller et fag/modul pç den valgfri del af grundforläbet bliver gjort obligatorisk for eleven. Det er sçledes en udfordring for skolen at stille de rette tilbud til rçdighed for eleverne f.eks. erhvervsrettet andetsprogsdansk, praktikpladssägning, VFU. LÅs mere om mulighederne pç Undervisningsministeriets hjemmeside. Henvendelse til Brug for alle unge Preben Holm, tlf , eller Gert Nielsen fra Undervisningsministeriet, tlf , 20

21 Praktikplads 21

22 Guiden til praktikplads VÅrktÉjer til min praktikpladsségning Guiden til praktikplads er en hçndbog for erhvervsskoleelever, der säger en praktikplads. HÇndbogen er udviklet og udarbejdet af konsulentvirksomheden As3 for Integrationsministeriet i forbindelse med Integrationsministeriets praktikpladskampagne i HÇndbogen er en velegnet manual og drejebog for unge tosprogede, som har brug for hjålp og vejledning til at finde praktikpladser. Bogen giver eleven indsigt i, hvordan man säger en praktikplads, og hvordan man hçndterer de situationer og processer, der opstçr bçde under og efter sägningen. At kvalificere erhvervsskoleelevernes praktikpladssägning for dermed at Äge deres muligheder for at finde en praktikplads. Der er fokus pç arbejdet med den skriftlige ansägning og udarbejdelse af CV samt den personlige samtale. HÇndbogen er velegnet til at indgç som undervisningsmateriale i faget praktikpladssägning. AktÉr/leverandÉr HÇndbogen kan rekvireres gratis. Skolen skal alene afholde udgiften til forsendelse. Henvendelse til Erhvervsskolernes Forlag. Tlf , Se hjemmesiden: 22

23 Valgfaget PraktikpladssÉgning PraktikpladssÄgning er et valgfag, som skolerne har mulighed for at udbyde til elever i forbindelse med deres praktikpladssägning. Mange erhvervsskoler udbyder allerede faget som et led i at hjålpe deres praktikpladssägende grundforläbselever. et med valgfaget er, at eleven opnçr Äget kompetence til selvståndigt og effektivt at kunne planlågge, gennemfäre og evaluere egen indsats i forhold til praktikpladssägningen. Faget skal styrke elevens motivation for at skaffe sig en praktikplads samtidig med, at der opnçs jobsägningskompetencer. Faget er udviklet og indholdet beskrevet af Undervisningsministeriet og indgçr i BekendtgÄrelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne. Faget kan gennemfäres som valgfag pç det merkantile grundforläb eller indgç i den valgfri del af grundforläbsundervisningen pç de tekniske erhvervsuddannelser. AktÉr/leverandÉr Fagbilaget kan downloades fra Brug for alle unges hjemmeside. eller pç Undervisningsministeriets hjemmeside Eller fra Undervisningsministeriet hjemmeside 23

24 JobsÉgningscafeer JobsÄgningscafeer kan våre supplement til den hjålp og vejledning, som erhvervsskolerne i forvejen giver til elever, der säger praktikplads. JobsÄgningscafeer kan bçde bemandes med skolens egne medarbejdere samt af frivillige fra organisationer, der gerne vil give en ekstra hçnd til unge praktikpladssägende. Mange tosprogede unge har ikke mulighed for at tråkke pç deres foråldre og netvårk i samme omfang som deres danske kammerater. JobsÄgningscafeer kan skabe et miljä, hvor de unge kan arbejde mçlrettet med deres job/praktikpladssägning under supervision af kyndige vejledere eller frivillige med tåt kontakt til det lokale erhvervsliv, sçledes at den unge fçr foräget sine muligheder for at finde en praktikplads. AktÉr/leverandÉr Erhvervsskoler med mange unge med anden etnisk baggrund end dansk modtager tilskud fra Undervisningsministeriet til en Äget indsats i forhold til den praktikpladsopsägende indsats til og med Disse midler kan blandt andet anvendes til josägningscafáer. Integrationsministeriet kan våre behjålpeligt med at finde frivillige, der kan indgç i ordningen. Henvendelse til Brug for alle unge, Ramanan Balasubramaniam, tlf , 24

25 Job TV et med Job TV er, at hjålpe elever med bl.a. anden etnisk baggrund end dansk til at komme i kontakt med praktikpladsvirksomheder i forbindelse med praktikpladssägningen bçde i offentlige og private virksomheder. Der laves videooptagelser af den enkelte elev som efterfälgende redigeres og klippes til pç en sçdan mçde, at der fremkommer en 3-4 minutters pråsentationsvideo, hvor den enkelte elev pråsenterer sig selv for potentielle arbejdsgivere. Videoen overdrages til eleven eller Job TV og et linksendes til relevante virksomheder via mail. Metoden har vist sig at våre bçde hurtig og billig i drift og har den sidegevinst, at elever med anden etnisk baggrund end dansk pludselig fçr en reel chance for at indgç en uddannelsesaftale, specielt, nçr de taler dansk pç et rimeligt niveau. FÅlles for bçde nydanskere og danskerne er, at afstanden mellem elev og praktikvirksomhed bliver mindre. NÇr de herefter mäder hinanden er de allerede "kendte" ansigter. Flere skoler har allerede anvendt Job TV med et godt resultat. AktÉr/leverandÉr: Poul Erik Nygaard Silkeborg Handelsskole Telefon: eller mobil Under Task Force indsatsen har Niels Brock gjort positive erfaringer med brugen af Job TV. Her kan Preben S. Meyer kontaktes pç tlf , 25

26 Vejledning 26

27 Multikulturel vejledning HÇndbog for vejledere og kontaktlårere HÇndbog i multikulturel vejledning giver indsigt i, hvordan man vejleder unge, der har en tokulturel baggrund. Bogen er et teoretisk redskab, der giver låreren og vejlederen en forstçelse for, hvilke normer og traditioner og ikke mindst hvilken kulturel forstçelse, der er pç spil, nçr man sidder overfor en elev med to-kulturel baggrund. Desuden giver hçndbogen metoder til, hvordan man kan anvende elevens to-kulturelle baggrund positivt i en vejledningsmåssig sammenhång. Uddannelses- og erhvervsvejledere har brug for at udvikle nye rutiner og metoder for at komme disse unge i mäde. Det er en stor og vigtig opgave at fç de unge vejledt sikkert gennem uddannelsessystemet, sç de kan kvalificere sig til det danske arbejdsmarked. HÇndbogen indeholder inspiration, rçd og forslag til de uddannelses- og erhvervsvejledere, som Änsker at udbygge deres kompetencer inden for multikulturel vejledning. AktÉr/leverandÉr HÇndbogen er udarbejdet af Karin Jakobsen og Per Straarup SÄrensen, Danmark ErhvervspÅdagogiske LÅreruddannelse pç baggrund af erfaringer fra et forsägs- og udviklingsarbejde. Undervisningsministeriet har finansieret udviklingsarbejdet, udarbejdelsen og udgivelsen af dette temahåfte. Publikationen kan frit downloades fra UVM s hjemmeside pç: 27

28 Fastholdelse - En vejledning for erhvervsskoler fra A til Z af Manu Sareen Denne lille bog er skrevet af socialpådagogen Manu Sareen, der i mange Çr har arbejdet med unge med anden etnisk baggrund end dansk. Bogen giver korte og pråcise anvisninger til lårere og vejledere om, hvordan man laver frafaldsforebyggende indsats pç erhvervsskoler. Derudover giver bogen anvisninger til, hvordan skolerne kan hçndtere det voksende krav om plads til forskellighed og mangfoldighed pç en positiv og inkluderende mçde, uden at det strider mod skolens vårdigrundlag. Frafaldet fra ungdomsuddannelserne er for stort - isår blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk. Bogen giver baggrunden for frafaldet sammen med en bred vifte af forslag til at undgç frafald. Desuden indeholder bogen spärgeskemaer lige til at anvende pç samtalerne med de unge og med deres foråldre. AktÉr/leverandÉr: Bogen kan rekvireres pç Erhvervsskolernes forlag: Stykpris 125 kr. 28

29 Anvendelse af trainee- og forpraktikordninger Forskellige brancher har oprettet trainee-/forpraktikordninger for unge, der har haft 9 Çrs skolegang. Ordning giver unge, som ikke er uddannelsesafklaret gode mulighed for at afpräve forskellige brancher. Opholdet kan ogsç give unge Äget selvtillid og en oplevelse af succes. Et trainee-forläb som i nogle brancher hedder forpraktik bestçr typisk af en kort introduktionsperiode, hvor den unge såttes ind i de mest grundlåggende arbejdsprocesser i virksomheden og gennemgçr nädvendige sikkerhedskurser, hygiejnekurser og lignende. Derefter kan den unge deltage i virksomhedens produktion og mç betjene visse maskiner, som en ung, der blot ansåttes som ungarbejder, ikke mç betjene. Der er givet dispensation fra Arbejdstilsynet efter samme model, som gålder for produktionsskoler. Ordningerne har til formçl at give unge mulighed for at snuse til arbejdsmarkedet, inden de vålger en uddannelse, og at bçde den unge og virksomheden kan se hinanden an menneskeligt, socialt og fagligt med henblik pç at indgç en egentlig uddannelsesaftale, hvis perioden forläber tilfredsstillende. Et trainee-forläb er typisk af 3 6 mçneders varighed. Den unge fçr län under ansåttelsen. MÇlet er efterfälgende at indgç en egentlig uddannelsesaftale. AktÉr/leverandÉr UU centre kan våre formidler af kontakten mellem elev og virksomhed. Desuden kan der henvises til information herom pç länmodtager- og arbejdsgiverorganisationernes hjemmesider. Eksempelvis: eller 29

30 Udvidet samarbejde med UU-Centre om frafaldstruede elever Erhvervsskolen kan med fordel indlede et samarbejde med det lokale UU-center om elever, der er frafaldstruede. Et sçdant samarbejde eller samarbejdsaftale kan pråcisere, hvem der gär hvad, nçr en elev er i fård med at falde fra sin uddannelse, sçledes at et frafald kan undgçs, eller vejledning i forhold til uddannelsesskift kan pçbegyndes. Ved lovbekendtgärelse 770 af bestemmes flg.: ä 7 Stk. 2. NÇr en ung under 25 Çr, der har opfyldt undervisningspligten, men ikke gennemfärt en ungdomsuddannelse eller en videregçende uddannelse, optages pç, afbryder eller gennemfärer et skole- eller uddannelsesforläb, skal uddannelsesinstitutionen underrette Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, hvor den unge er tilmeldt folkeregisteret. Underretning skal ogsç gives, hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at der er en overhångende risiko for, at den unge afbryder et skole- eller uddannelsesforläb. Unge under 25 Çr, der ikke er i en tilfredsstillende situation, hvad angçr uddannelse, beskåftigelse eller vejledning, skal opsäges af Ungdommens Uddannelsesvejledning og aktivt tilbydes vejledning. Vejledningen omfatter bl.a. udarbejdelse af en uddannelsesplan og beskåftiger sig med alle praktiske problemer i den unges liv af betydning for den unges valg af uddannelse eller job. Et veludviklet samarbejde mellem UU og en erhvervsskole er en betingelse for at kravet kan opfyldes. Erhvervsskolen tager kontakt til UU sçdan, som det fremgçr ovenfor. At mindske frafaldet af elever i ungdomsuddannelserne og sikre en tryg overgang fra grundskole til pçbegyndelse af en ungdomsuddannelse. AktÉr/leverandÉr JCVU har i samarbejde med Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet afprävet et efteruddannelseskoncept for UU vejlederne, der til efterçret 2008 udbydes som ordinår efteruddannelse efter markedsvilkçr til UU vejledere, der har behov for redskaber og vårktäjer i forhold til at vejlede de tosprogede elever. kontakt Person: Barbara Day 30

31 Aktiv afklaring, som et redskab til at sikre elevens uddannelsesudfordring Erhvervsskolerne skal i samarbejde med UU-centret tilrettelågge afklaringsforläb for de elever, der ikke er afklarede omkring deres uddannelsesvalg. Med Åndringer i vejledningsloven (se herunder) vil der fra 1. august 2008 våre flere muligheder for via et samarbejde mellem UU og ungdomsuddannelserne, at elever afklares i deres uddannelsesvalg. Allerede i 8. klasse skal elever deltage i introduktionskurser pç flere ungdomsuddannelser. Varighed er en uge. I 9. klasse skal uafklarede elever tilbydes brobygning pç mindst to ungdomsuddannelser. Varighed fra to dage og op til to uger. I 1o. klasse skal elever våre pç brobygning i mindst to uger til mindst to ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal våre erhvervsrettet. Der skal tilbydes elever yderligere fire ugers brobygning til erhvervsrettede uddannelser evt. i kombination med ulännet praktik. et med afklaring af elevens kompetencer og uddannelsesänsker i forbindelse med brobygningsforläb og introduktionskurser er at sikre fastholdelse. Mange unge er ikke afklarede ved start pç ungdomsuddannelse, derfor skal vejledere og kontaktlårere fremskynde denne afklaring, som er afgärende for, om eleven finder uddannelsesforläbet meningsfuldt. Afklaringen kan foregç gennem samtale og/eller praktisk afprävning, sçledes at elevens uddannelsesforläb tilpasses eleven, hvad angçr de faglige niveauer og varighed. Grundlaget fremgçr af reglerne i bekendtgärelse om erhvervsuddannelser. Der er en hçndbog pç vej, som endnu ikke fårdigbearbejdet. Den vil blive tilgångelig fra Undervisningsministeriet hjemmeside og pç EMU.dk 31

32 StÄttefunktioner 32

33 Fastholdelseskoordinator Flere ungdomsuddannelser har valgt at ansåtte en medarbejder med sociale og pådagogiske kompetencer til at arbejde med frafaldsforebyggende social og pådagogisk indsats.. Medarbejderen har til opgave at samle de elever op, der har problemer med mädedisciplinen, har meget fravår og i det hele taget har vanskeligt ved at bevare fokus pç og fälge med i den pçbegyndte uddannelse. et med fastholdelseskoordinatoren er at våre med til at sikre, at eleverne fäler sig trygge pç skolen og at forebygge frafaldet for den enkelte elev gennem samtale. Fastholdelseskoordinatoren medvirker desuden til identificering af eventuelle barrierer for en effektiv fastholdelse. Endvidere kan fastholdelses-koordinatoren have til opgave at skabe et godt skolemiljä, f.eks. lave tilbud om idråt og andre kulturelle aktiviteter, sociale arrangementer, fållestimer m.v. En fastholdelseskoordinator kan våre en god ekstrahçnd og redskab for bçde lårere og kontaktlårere, der i samarbejde kan styrke elevens mulighed for at gennemfäre uddannelsen. AktÉr/leverandÉr BEC Ballerup er en af de skoler, der har ansat en fastholdelseskoordinater som et led i at forebygge frafaldet. For yderligere information kontakt: BEC-Business, Ballerup, Anja Kristiansen, tlf , CPH West i IshÄj, TÇstrup og KÄbenhavn, Svend Erik SÄrensen, tlf EUC NordvestsjÅlland, Dorte Bjerregaard Krogh, tlf , EUC Syd i SÄnderborg, Bente Lyck-Damgaard, tlf , 33

34 Mentorordning Mentorer er et godt vårktäj i forhold til at fastholde elever, der er pçbegyndt en erhvervsuddannelse. Fra 2007 er det blevet et krav i den nye lov om erhvervsuddannelser, at erhvervsskoler skal tilbyde elever med behov herfor, en mentor. Det gålder bçde tekniske skoler, handelsskoler, SOSUskoler, landbrugsskoler m.v. Der findes forskellige former for mentorordninger og fålles for dem alle er, at de tilbyder en betydningsfuld kontaktperson til de elever, der har behov for en voksenkontakt, mens eleven er under uddannelse. De foreläbige erfaringer fra erhvervsskoler, der har haft mentorordninger, viser, at det har en forebyggende effekt pç frafaldet. Mentorerne kan våre faglårere, fårdiguddannede elever, kontaktlårere, andre ansatte fra skolen samt frivillige udenfor skolemiljäet. Erfaringer viser, at det er vigtigt at forberede sçvel mentor som mentee pç forläbet og i den forbindelse näje overveje konstellationen af mentor og mentee i forhold til f.eks. faglig erfaring, personlige interesser m.v. At skabe tryghed i forbindelse med start pç og gennemfärelse af grundforläbet ved hjålp af mentorer, som stiller deres ressourcer til rçdighed for elever med gode rçd om fremmäde, lektielåsning, praktikpladssägning og det sociale miljä pç skolen. Der er i dag mulighed for at tilbyde mentorerne et kursus i at våre mentor. AktÉr/leverandÉr Der er som nåvnt flere mçder at lave mentorordninger pç samt mulighed for at have flere ordninger, som kan tilbydes samtidigt til forskellige elevgrupper. Man kan säge midler til oprettelse af mentorordninger fra Integrationsministeriets sårlige pulje for bärn og unge, se Tilskud til implementering af ordningen afhånger af forskellige indikatorer, som eksempelvis frafaldsprocenter pç EUD og antallet af unge med anden etnisk baggrund end dansk. Yderligere oplysninger: Man kan kontakte fälgende erhvervsskoler for at häre deres erfaringer med mentorordninger: TEC, Anne Grethe Mathiesen, 34

35 Ürhus Tekniske Skole, Anette Lauridsen, PÇ EMU.dk kan man finde opgavebeskrivelser og eksempler pç mentorordninger. 35

36 Undervisningsministeriets Mentorordning for Unge Undervisningsministeriet giver tilskud til en ung til ung mentorordning i Çrene for elever i grundforläbet pç erhvervsuddannelserne. Ordningen har til formçl at Äge andelen af elever, der gennemfärer en erhvervsuddannelse ved at forbedre frafaldstruede elevers mulighed for at gennemfäre uddannelsen. Ordningen indebårer, at der etableres en mentorordning, hvor ressourcestårke grundforläbselever og eventuelt elever i hovedforläbet, skal fungere som rollemodeller for andre unge i grundforläbet. Mentorordningen skal understättes af en eller flere medarbejdere pç skolen, som eksempelvis forestçr udvålgelsen af mentorer, stçr for uddannelse af nye mentorer, koordinerer og gennemfärer faglige arrangementer og udarbejdelser handlingsplaner for ordningen. AktÉr/leverandÉr For yderligere informationer om forsägsordningen og om puljen kontakt: Undervisningsministeriet. Att. Anne-Margrethe Johannesen, tlf , NÅste ansägningsrunde til puljerne er endnu ikke fastlagt men vil muligvis blive i januar

37 ForÅldreinvolvering FÉrste kontaktlårersamtale i hjemmet Mange foråldre med tosproget baggrund kommer ikke til de generelle informationsmäder, som mange erhvervsskoler afholder for at orientere foråldrene om erhvervsuddannelserne. Det kan der våre mange forskellige strukturelle og kulturelle Çrsager til som for eksempel manglende kendskab til skoletraditionerne og sprogbarrierer. Ikke desto mindre viser undersägelser, at eleven har Äget mulighed for at gennemfäre en uddannelse, hvis foråldrene har kendskab til uddannelsen og udviser engagement og interesse. Derfor er det vigtigt, at skolerne forsäger at involvere foråldre, f.eks. med en fleksibel kontaktlårersamtale, hvor man gennemfärer kontaktlårersamtalen hjemme hos eleven efter aftale med foråldrene. Éget fastholdelse af elever i kraft af stärre inddragelse af foråldrene pç den valgte erhvervsuddannelse. Skolen fçr mulighed for at orientere foråldrene om krav og forventninger i forhold til elevens erhvervsuddannelse og foråldrene fçr lejlighed til at häre nårmere om perspektivet i den unges uddannelsesvalg. Effekten pç fastholdelse har vist sig at våre meget stor pç de skoler, som har praktiseret denne läsning. AktÉr/leverandÉr Det anbefales, at der etableres et sårligt kontaktlårerkorps, som bliver klådt pç til den udadgçende aktivitet. Ürhus Tekniske skole og EUC Syd har blandt andet gode erfaringer med at gennemfäre foråldremäder hjemme hos eleven efter aftale. Og Ürhus TS har udviklet en letlåselig manual til sine medarbejdere, der er interesseret i at gennemfäre foråldresamtale hjemme hos eleven. For yderligere oplysninger kontakt Sussi Jensen. Ürhus Tekniske Skole, tlf , KÄge Produktionsskole har ogsç udarbejdet en teoretisk hçndbog for lårere og vejledere, der gerne vil gennemfäre foråldrebesäg. Downloades fra: Folder med foråldreinformation om erhvervsuddannelserne i Danmark Ny udgave hentes fra BFAU hjemmeside. Downloades fra: 37

38 Brug af indvandrerradio til foråldreinformation Mange byer har lokalradioer, som indvandreorganisationer anvender til at sende relevante informationer til borgere, der har forskellige modersmçl. ForsÄgserfaringer fra Ürhus viser, at der ligger et stort potentiale i denne tilgang til at informere og oplyse foråldrene om uddannelsesmuligheder i Danmark. et med radioudsendelser er at forbedre og udbygge foråldres viden om de forskellige muligheder, som det danske uddannelsessystem tilbyder pç foråldrenes eget modersmçl. AktÉr/leverandÉr I samarbejde med indvandrerorganisationer og nårradioer vil skolen kunne fç adgang at kunne kommunikere med indvandrerne i lokalomrçdet pç deres eget sprog. Task Force har understättet et pilotprojekt i Ürhus - effekten heraf er ikke kendt. Der har dog våret en respons pç udsendelserne, som er langt over forventet og usådvanlig i forhold til andre vejledningstiltag. For yderligere informationer om samarbejdsmuligheder, og hvordan man kan udvikle og opbygge en serie af uddannelsesprogrammer kontakt Sussi Jensen pç Ürhus Tekniske Skole. Brug for alle unge: Konsulent Ramanan Balasubramaniam, tlf , Ürhus Tekniske Skole: Sussie B. Jensen, tlf , 38

39 StudievÅrksted/LektiehjÅlpsordning Brug for alle unge kampagnen har i samarbejde med Dansk RÄde Kors og Dansk FlygtningehjÅlp våret med til at oprette 100 lektiecafáer rundt omkring i hele landet. Her kan elever fç hjålp af frivillige til dansk, matematik, engelsk og meget mere. Der findes lektiecafáer pç skoler, biblioteker og nogle medborgerhuse. Det er noget nyt for erhvervsskoler at tilbyde lektiehjålp til deres elever i samarbejde med de frivillige organisationer. Det kråver dialog og en anderledes mçde at organisere lektiehjålpscafe pç. Der er nogle erhvervsskoler, der har bemandet lektiehjålpscafeen med deres egne medarbejdere. StudievÅrksteder pç erhvervsskoler er endnu ikke fårdigudviklet som koncept. Der er afprävet flere muligheder med varieret succes. Der er mange faktorer, der skal tages med i betragtning de lokale forhold er et ikke-uvåsentligt element. Alle undersägelse viser, at studievårksteder og lektiehjålp er med at styrke de unges gennemfärelse af en uddannelse med godt resultat. et er at styrke det danske sprog m.v. hos tosprogede elever og dermed medvirke til, at flere etniske unge opnçr tilfredsstillende skolekundskaber og fuldfärer en uddannelse. AktÉr/leverandÉr For at fç vejledning og hjålp til at oprette lektiehjålp kan man kontakte kampagnen Brug for alle unge. Henvendelse til Brug for alle unge Inaam Illahi Sahibzada, tlf , 39

40 Bilag 40

41 Fakta om Brug for alle unge Sammenlignet med etnisk danske unge falder unge med anden etnisk baggrund end dansk i häjere grad fra i läbet af deres uddannelsesforläb. Derudover foretager unge fra denne gruppe for snåvre uddannelsesvalg i forhold til deres egne kompetencer og evner. Integrationsministeriet ivårksatte kampagnen Brug for alle unge ved hjålp af satspuljemidler i 2003, fordi regeringen Änsker, at flere unge med anden etnisk baggrund end dansk pçbegynder og gennemfärer en uddannelse. Kampagnen läber til udgangen af Indsatsen pç dette omrçde skal ses i tåt sammenhång med erhvervslivets behov for veluddannet arbejdskraft. Se mere om indsatsen pç Task Force indsatsen En del af Brug for alle unge Integrationsministeriet har i samarbejde med Undervisningsministeriet i 2006 og 2007 etableret en Task Force med henblik pç at hjålpe erhvervsskoler med mange tosprogede unge. Sammen med den enkelte erhvervsskole udarbejdede Task Forcen en skråddersyet plan for at fastholde skolens tosprogede elever. Der er i den forbindelse bl.a. gennemfärt uddannelsesforläb for erhvervsskolernes medarbejdere med henblik pç at give dem viden om praktikpladssägning. Som planlagt afsluttede Task Forcen samarbejdet med erhvervsskolerne ved udläbet af

42 Projekter/uddannelsesudbydere i tilknytning til Brug for alle unge indsatsen NedenstÇende er en oversigt over projekter og uddannelsesudbydere som Brug for alle unge har gjort brug af eller som har haft tilknytning til enkeltprojekter. Listen er ikke fyldestgärende, men tånkt som inspirationskilde til skolens overvejelse om handlemuligheder. RoRo Roll on Roll off et bookingsystem for erfaringsudveksling om integration Bookingcentralen RoRo organiserer rammerne for realisering af erfaringsudveksling. Skolen kan anvende RoRo s service til at: - Skabe kontakt til näglepersoner fra andre skoler, der har erfaring med integrationsprojekter og fastholdelse - PlanlÅgge af mäder og samtaler - Sprede erfaringer pç egen skole - MÇle effekten af gennemfärte og nye aktiviteter - Formidle best practice mellem skoler eller skoleafdelinger - FÇ adgang til database med gennemfärte projekter For yderligere information se eller Kontakt RoRo pç CPH West, Lise Hobbs, Vift Videncenter for undervisning af tosprogede VIFT bidrager til en mere systematisk kompetenceudvikling indenfor undervisning og uddannelse af tosprogede elever pç bl.a. erhvervsuddannelser. Gennem kortlågning og udviklingsprojekter i forlångelse af tidligere forsknings- og udviklingsarbejde vil videncenterfunktionen generere ny viden pç omrçdet og omsåtte den til efter -/videreuddannelse og formidle den gennem de kanaler partnerne i Ävrigt har til rçdighed. Resultaterne pç omrçdet stillestil rçdighed pç hjemmesiden Rapporter i relation til erhvervsskoleomrçdet kan findes pç For yderligere oplysninger om mçlrettede uddannelsesudbud for kompetenceudvikling af undervisere pç erhvervsuddannelserne henvises til Viggo Bank Jensen, tlf , 42

43 eller CPH West, Svend Erik SÄrensen, tlf , PraktikpladssÉgning Uddannelse for medarbejdere, der har tilknytning til skolens praktikpladsopsägende arbejde eller som underviser i praktikpladssägning. Uddannelsen er udviklet i samarbejde mellem Brug for alle unge og AS3 Outplacement. Kontaktperson Sevim Djasferova, tlf , Mentoruddannelse I forbindelse med kompetenceudvikling af mentorer har nogle skoler i samarbejde med Mentorcaoching a/s anvendt denne virksomheds uddannelsestilbud. For yderligere information: Kontakt data: MENTOR coaching A/S, Hasselager Centervej 35, 8260 Viby J. Tlf.: , Foreningen Nydansker Foreningen arbejder for/med at inspirere og vejlede danske virksomheder, arbejdspladser og Ävrige aktärer til at ansåtte nydanskere i et omfang, der er båredygtigt for de forskellige virksomheder og organisationer. Med stätte fra Integrationsministeriet er foreningen ved at udvikle et mangfoldighedsvårktäj til erhvervsskolerne. Se hjemmesiden Kontakt data: Hanne Fulgbjerg, tlf , eller direktär Torben MÄller-Hansen, tlf , 43

44 DEL Danmark ErhvervspÅdagogiske LÅreruddannelse Med stätte fra Integrationsministeriet gennemfärer DEL en råkke kompetenceudviklingsprojekter, som har til formçl at Äge erhvervsskolerne evne til at fastholde unge med anden etnisk baggrund end dansk i en pçbegyndt erhvervsuddannelse. For yderligere information Kontaktpersoner: Regina Lamscheck Nielsen, tlf , Dorrit SÄrensen, tlf , Albert Christensen, tlf , Susanne Gottlieb, tlf , Overbygning til kontaktlåreruddannelse Folderen, der beskriver overbygning til kontaktlåreruddannelsen, kan downloades fra CPH West s hjemmeside. Uddannelse har sårlig sigte pç kontaktlårere, der har elever med anden etnisk baggrund end dansk. Skolen udbyder ogsç sårlig skråddersyede skolebaserede kurser rettet mod kontaktlårere. Henvendelse kan ske til: Michael Jensen, tlf eller Svend Erik SÄrensen, tlf , Efteruddannelse for vejledere (UU-vejledere) PÇ foranledning af Brug for alle unge har Jysk CVU og CVU StorkÄbenhavn udviklet et efteruddannelsesforläb, som skal giver UU-vejledere kompetencer, der kan kvalificere deres vejledning af tosprogede unge og deres foråldre. Udviklingen er sket i samarbejde med vejledere med erfaring pç omrçdet, herunder vejledere med etnisk minoritetsbaggrund. Der er gennemfärt pilotkurser og pç baggrund af erfaringer herfra vil der blive udarbejdet et efteruddannelseskoncept, som kan anvendes i efteruddannelsesregi. For yderligere oplysninger henvisestil Susanne Kaae, tlf , Rekrutteringskampagne Spil dine kort rigtigt Industrien mangler arbejdskraft i et hidtil uset omfang. Nye tal fra DI viser, at ca. 30 procent af DIvirksomheder har haft ledige praktikpladser inden for det sidste Çr. Men blandt de unge er det ikke smart at tage en erhvervsuddannelse. Derfor er Integrationsministeriet og Industriens Uddannelser 44

Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Håndbog til hjemmebesøg

Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Håndbog til hjemmebesøg Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser Håndbog til hjemmebesøg FAMILIESAMARBEJDE I ERHVERVSRETTEDE UNGDOMSUDDANNELSER Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser Håndbog til

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

2011 ALS RESEARCH. Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene.

2011 ALS RESEARCH. Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene. 2011 ALS RESEARCH Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene. Titel: Integration i praksis Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene Udgiver: Als Research Udgivelsesår:

Læs mere

Fastholdelseskaravanen. Perspektivering af Fastholdelseskaravanen indsats i perioden 2008 2012

Fastholdelseskaravanen. Perspektivering af Fastholdelseskaravanen indsats i perioden 2008 2012 Fastholdelseskaravanen Perspektivering af Fastholdelseskaravanen indsats i perioden 2008 2012 Analytisk vurdering af behov for en fortsat fremadrettet indsats LG Insight for Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

FoU konferencen 2007. Mange bud på fastholdelse. Evaluering skal bruges. Erhvervsskoler skal være innovative

FoU konferencen 2007. Mange bud på fastholdelse. Evaluering skal bruges. Erhvervsskoler skal være innovative FoU konferencen 2007 Indtryk fra Undervisningsministeriets FoU-konference i Odense 24.-25. januar 2007 Mange bud på fastholdelse Frafaldet i erhvervsuddannelserne skal ned, og skolerne myldrer med ideer

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 2. oktober 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole Virksomhedsplan Kalundborgegnens Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Lovændringer... 3 Væsentlige

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune

Unge-strategi for Aalborg Kommune Unge-strategi for Aalborg Kommune Aalborg Kommune 25.oktober 21 2 Indhold Indledning... 4 1. Flere unge i uddannelse... 5 Vi skal hjælpe de unge med til at træffe kvalificerede valg... 5 Vi skal turde

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Afsluttende rapport Projekt 3.1 Mentorskab i vejledning som metode til sikring af gennemførelse og reduktion af frafald i ungdomsuddannelser

Afsluttende rapport Projekt 3.1 Mentorskab i vejledning som metode til sikring af gennemførelse og reduktion af frafald i ungdomsuddannelser Afsluttende rapport Projekt 3.1 Mentorskab i vejledning som metode til sikring af gennemførelse og reduktion af frafald i ungdomsuddannelser Udarbejdet af: Karen Paaske Birte Kaiser Ulla Nistrup December

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser Valgte Prioriteter Projekt start dato: 3-8-2009 Projekt slut dato: 31-7-2012 Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer beskåret budget.xls Projektorganisering.doc

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Verdens bedste erhvervsuddannelser

Verdens bedste erhvervsuddannelser Verdens bedste erhvervsuddannelser Indhold Forord 1 1 Elevernes valg af uddannelse 2 Garanti for at kunne fuldføre den ønskede uddannelse 2 Tættere samarbejde mellem erhvervsskoler, produktionsskoler og

Læs mere

Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger

Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Februar 2006 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Bogens titel

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Elevplan i praksis. - erfaringer og perspektiver

Elevplan i praksis. - erfaringer og perspektiver Elevplan i praksis - erfaringer og perspektiver Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 4-2004 Elevplan i praksis - erfaringer og perspektiver 1 Elevplan i praksis - erfaringer og perspektiver Poul-Erik

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere