Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration"

Transkript

1 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

2 Brug for alle unge Holbergsgade KÄbenhavn Tlf: Fax: Udgivelsen foreligger kun i elektronisk udgave og er tilgångelig pç Internettet pç hjemmesiderne eller ISBN udgave VÅrktÄjskassen er et af produkterne fra Integrationsministeriets EU-projekt Brug for alle unge II. I samarbejde med Undervisningsministeriet blev der som en del af projektet oprettet en Task Force enhed. Enheden har i samarbejde med otte udvalgte erhvervsskoler gjort en sårlig indsats for at fastholde unge med anden etnisk baggrund en dansk i en pçbegyndt erhvervsuddannelse. Énskes yderligere information om effekten af projektet Brug for alle unge henvises til evalueringsrapporterne Effektevaluering af Brug for alle unge kampagnen og Evaluering af Brug for alle unge II, som er udarbejdet af LXP Consulting. Disse kan downloades pç Projektet Brug for alle unge II og denne udgivelse er Äkonomisk stättet af Den EuropÅiske Socialfond Redaktionen af afsluttet den 16. januar

3 Indholdsfortegnelse med Hyperlink Forord... 5 Kompetenceudvikling... 7 KontaktlÅreruddannelse... 8 Kompetenceudvikling af lårere og medarbejdere pç skolen... 9 GrÇzonedansk FaglÅrerens sproglige opmårksomhed PÅdagogiske redskaber Erhvervsrettet andetsprogsdansk MÇlrettet anvendelse af valgfag Udvidet anvendelse af VFU (Virksomhedsforlagt undervisning) Sociale arrangementer, hvor de tosprogede elever indtånkes Brug af rollemodel-besäg som pådagogisk vårktäj Synlig mangfoldighedsledelse En del af skolens politik Ressourcesyn som pådagogisk drivkraft Nutidig pådagogik tilpasset elevforudsåtningerne Fleksibel tilrettelåggelse af grundforläbet tilpasset den enkeltes behov MÇlrettet anvendelse af valgfag/den valgfrie del af grundforläbet Praktikplads Guiden til praktikplads VÅrktÄjer til min praktikpladssägning Valgfaget PraktikpladssÄgning JobsÄgningscafeer Job TV Vejledning Multikulturel vejledning HÇndbog for vejledere og kontaktlårere Fastholdelse - En vejledning for erhvervsskoler fra A til Z af Manu Sareen Anvendelse af trainee- og forpraktikordninger Udvidet samarbejde med UU-Centre om frafaldstruede elever Aktiv afklaring, som et redskab til at sikre elevens uddannelsesudfordring StÄttefunktioner Fastholdelseskoordinator Mentorordning Undervisningsministeriets Mentorordning for Unge ForÅldreinvolvering FÄrste kontaktlårersamtale i hjemmet Brug af indvandrerradio til foråldreinformation StudievÅrksted/LektiehjÅlpsordning Bilag Fakta om Brug for alle unge Task Force indsatsen En del af Brug for alle unge Projekter/uddannelsesudbydere i tilknytning til Brug for alle unge indsatsen Materialer Samarbejdsskoler under Task Force indsatsen BEC Business, Ballerup EUC NordvestsjÅlland: Niels Brock Ürhus Tekniske Skole TietgenSkolen EUC Syd

4 CPH West KÄbenhavns Tekniske Skole

5 Forord Det gçr den rigtige vej med at fç flere tosprogede unge til at pçbegynde og gennemfäre en ungdomsuddannelse. Der er sket et positiv udvikling i antallet af praktikpladsaftaler, der er indgçet med tosprogede elever pç erhvervsskoleomrçdet. Fremgangen for alle elever er pç 38 pct. i starten Hvis der alene ses pç gruppen af indvandrere og efterkommere er fremgangen pç 67 pct. I 2003 var 31 pct. af gruppen i skolepraktik dvs., de havde ikke fçet ordinår praktikplads. I dag udgär denne del 14 pct. Frafaldet pç erhvervsskoleomrçdet er dog fortsat häjt. NÅsten dobbelt sç mange unge danskere med anden etnisk baggrund end dansk falder fra undervejs i deres erhvervsuddannelse set i forhold til etnisk danske unge. Derfor er det vigtigt, at man fortsat såtter fokus pç initiativer pç erhvervsskoleomrçdet; initiativer, der kan nedbringe frafaldet og fç flere elever til at gennemfäre uddannelsen. Dette håfte indeholder en råkke fastholdelsesfremmende indsatser, som forskellige erhvervsskoler har afprävet med gode resultater. Resultater, som Task Force indsatsen (Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets fålles indsats for fastholdelse), har indsamlet for at hjålpe erhvervsskolerne med at forebygge frafaldet. De redskaber og vårktäjer, som er beskrevet, har alle i praksis vist sin vårdi. Erfaringerne fra Task Force arbejdet har ogsç vist, at de gode resultater er betinget af kompetenceudvikling, hvorfor skolen mç afsåtte ressourcer hertil. Der er alene tale om gode eksempler, som bçde den enkelte skole og Task Force enheden vurderer, kan have en positiv effekt pç fastholdelse af elever. Hvis du interesseret i at häre mere om det enkelte vårktäj/initiativ, bedes du kontakte leverandären eller den enkelte skole, som har gjort erfaringer med det pçgåldende initiativ. De vil kunne give jer en färstehçndsinformation om, hvordan det kan indfäres pç jeres skole og institution. VÅrktÄjskassen skal ses som et idákatalog og hjålp for de skoler, der overvejer at gennemfäre aktiviteter, der kan modvirke frafaldet Derudover er det lavet for at formidle de gode erfaringer, som er pç omrçdet. Nu stçr erhvervsskolerne overfor at skulle udforme og arbejde med handleplaner for Äget fastholdelse og gennemfärelse i erhvervsuddannelserne pç skolen. Her kan de beskrevne vårktäjer ligeledes anvendes. 5

6 Desuden henvises til Roll on Roll off (RoRo) formidlingsprojekt, som formidler best practice mellem uddannelsesinstitutionerne pç en enkel og effektiv mçde. Se senere beskrivelse herom. Denne samling af vårktäjer er ikke en utämmende oversigt over muligheder. Mange erhvervsskoler har gode erfaringer med andre tiltag og adskillige erhvervsskoler har kombineret flere af initiativerne. Brug for alle unge-kampagnen ser gerne, at samlingen af vårktäjer kan våre til inspiration, nçr skolen skal arbejde med indsatsen for fastholdelse i en pçbegyndt erhvervsuddannelse. Det er vård at våre opmårksom pç, at de bedste resultater skabes, hvor ledelsen er synlig og tager ansvar for mçlrettet at arbejde for en forankring af indsatsen og vedholdende motiverer og anerkender medarbejdernes indsats. God arbejdslyst. Brug for alle unge II Task Force Anne-Margrethe Johannesen og Gert Nielsen Undervisningsministeriet Preben Holm, Henrik MosbÅk og Ramanan Balasubramaniam Brug for alle unge 6

7 Kompetenceudvikling 7

8 KontaktlÅreruddannelse Integrationsministeriet har i samarbejde med Roskilde Universitet Center (RUC) og Undervisningsministeriet (UVM) udviklet og afprävet et efteruddannelsesforläb for kontaktlårere pç erhvervsskoler. Kurset udbydes nu af CPH WEST i samarbejde med Videncenter for Undervisning af Tosprogede(VIFT). KontaktlÅreruddannelsen giver kontaktlåreren redskaber og viden om tosprogede elever. KontaktlÅrerens rolle er at fungere som omdrejningspunkt for samarbejdet mellem eleven og skolen. Uddannelsen giver låreren vårktäjer til at hçndtere dette samarbejde. Det er bl.a. vårktäjer, som giver en sårlig forstçelse og indlevelse i forhold til at våre kontaktlårer for de tosprogede, sçledes at denne kan medvirke til, at eleven fçr et bedre socialt liv pç skolen og kan gennemfäre sin uddannelse. Det er ogsç vigtigt, at kontaktlåreren er opmårksom pç elevens sociale og personlige forhold og dermed kan opdage eventuelle problemer, som ikke direkte har noget med skolen at gäre. AktÉr/leverandÉr CPH WEST i samarbejde med (Viden Center for Undervisning af Tosprogede - VITF). eller Kontaktperson: Michael Jensen, tlf , Desuden henvises til sårlig organisering af strukturen af kontaktlårertilbud, som den er blevet udformet under Task Force indsatsen med UMP-kontaktlÅrer. Se hjemmesiden: Mere information ved henvendelse til Svend Erik SÄrensen, tlf , 8

9 Kompetenceudvikling af lårere og medarbejdere pç skolen Mangfoldigheden pç landets uddannelsesinstitutioner stiller ogsç nye krav til de lårere, der underviser de unge, som kommer fra forskellige steder i verden og hvis hverdag udspiller sig indenfor forskellige og til tider modstridende kulturelle rammer. et med kompetenceudviklingen af lårere og vejledere er, at de bliver mere fortrolige med at undervise unge, der har en flerkulturel baggrund. Opkvalificeringen kan give lårerne en bedre forstçelse for de unges situation og dermed en stärre accept af unge, der manävrerer mellem forskellige verdener. Kompetenceudviklingen skal nuancere lårernes opfattelse af eleverne, sçledes at de kan se de ressourcer, der ligger i elevernes kulturelle mangfoldighed i stedet for at fokusere pç forskellighed som et problem. Kurset har fokus rettet mod kulturforstçelse, konflikthçndtering, Managing of Classroom, samt de coachingteknikker som Niels Brock har gode erfaringer med. AktÉr/leverandÉr Flere oplysninger kan hos ved henvendelse til Niels Brock, som i samarbejde med AS3 Giza har udviklet kurset i kulturforstçelse under Task Force. Kontakt Jens Mejer Pedersen, tfl , eller se LeverandÄr er AS3 Giza 9

10 GrÇzonedansk FaglÅrerens sproglige opmårksomhed GrÇzonedansk er et opmårksomhedspunkt i undervisningen, der er med til at Äge de tosprogliges mulighed for at fç Äget udbytte af undervisningen. Her er kompetenceudvikling nädvendig, nçr faglårerne skal undervise elever, der ikke har dansk som modersmçl. Kursus giver faglårere indsigt i, hvordan en tosproget elev, som ikke har dansk som modersmçl, tilegner sig og videreudvikler sit tekniske ordforrçd. Kurset skårper faglårernes pådagogiske viden i forhold til at sikre de tosprogede elevers mulighed for at fälge med i undervisningen. et er, at undervisningen tilrettelågges sçledes, at underviseren er opmårksom pç, hvordan han eller hun forklarer de nye fagudtryk. Ofte forklares fagudtryk med ord, som gär, at elever med tosproglig baggrund ikke forstçr ordenes indholdsmåssige betydning. Det er derfor vigtigt, at underviseren bruger andre pådagogiske metoder i undervisningen af tosprogede elever. AktÉr/leverandÉr Karen Lund, DPU VIFT (Videncenter for undervisning af tosprogede) har kortlagt undervisernes kompetencebehov, som underviser for tosprogede. Se hjemmeside, hvor rapporterne kan downloades: Uddannelse og minikurser er under udarbejdelse og afprävning. Henvendelse til Viggo Bank Jensen, tlf , eller CPH West, Lise Hobbs, tlf , Erhvervsskoler der bl.a. har arbejdet med grçzonedansk: EUC NordvestsjÅlland og Niels Brock. 10

11 PÅdagogiske redskaber 11

12 Erhvervsrettet andetsprogsdansk MÇlrettet anvendelse af valgfag Et fag, som er udviklet og beskrevet med pråcise mçl for tosprogede elever, der har behov for at opkvalificere deres danske sprog med henblik pç at gennemfäre en erhvervsuddannelse. Faget styrker elevens forudsåtninger for at kunne gennemfäre en erhvervsuddannelse og varetage arbejdsopgaver, hvori dansk indgçr, samt styrker elevens forudsåtninger for at kunne fungere som aktär i erhvervslivet og som borger i samfundet. Faget fremmer sçledes ogsç elevens mobilitet i forhold til det danske arbejdsmarked. Faget kan udbydes i forbindelse med den valgfri del af grundforläbet pç de tekniske erhvervsuddannelser eller som valgfag pç det merkantile grundforläb. et med faget er at styrke elevens kommunikative, sproglige og kulturelle kompetencer, sç eleven kan låse, skrive, tale og lytte til og forstç dansk i sammenhånge, der vedrärer uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund. AktÉr/leverandÉr Oplysninger om fagbeskrivelsen og vejledning til erhvervsrettet andetsprogsdansk findes pç UVM s hjemmeside: Vejledning til Erhvervsrettet andetsprogsdansk: (Bilag nr. 27 (punkt 2.) og 28 (punkt 3.)

13 Udvidet anvendelse af VFU (Virksomhedsforlagt undervisning) Virksomhedsforlagt undervisning i grundforläbet kan indgç som et element i elevens personlige uddannelsesplan. Det kan bruges bçde i forhold til elever, som er helt uafklarede i forhold til deres uddannelsesvalg og til elever, som har mistet motivationen og dermed er i risiko for at falde fra. Erfaringerne er gode. For det färste fçr eleverne i virksomhedsforlagt undervisning ofte en positiv oplevelse, som er med til at afklare dem og motivere dem til at fortsåtte. For det andet färer forläbet indimellem til, at den involverede elev fçr en praktikplads. For det tredje kan virksomhedsforlagt undervisning give en virksomhed mulighed for at afpräve, hvordan det er at have elever, inden en eventuel praktikaftale indgçs. et er at forbinde grundforläbsundervisningen og erhvervslivet, sçledes at muligheden for at finde en praktikplads Äges. Eleven opnçr en social tilknytning til medarbejderne i virksomheden og opbygger et netvårk, sç vejen til praktikpladsen lettes. AktÉr/leverandÉr Her henvises til Undervisningsministeriets hjemmeside, hvor yderligere information og vejledning kan hentes: dervisning 13

14 Sociale arrangementer, hvor de tosprogede elever indtånkes Det kan våre en god ide at indtånke de tosprogede elever pç skolen og give dem et medansvar og mulighed for at vise noget fra deres kultur og baggrund, nçr erhvervsskolerne afholder sociale og andre arrangementer. Det giver de unge tosprogede en mulighed for at fortålle om deres kulturer i en positiv sammenhång og det kan bidrage til, at de oplever skolen som en inkluderende skole. et er at styrke de tosprogedes tilhärsforhold til skolen og udstyre dem med muligheder, der kan styrke deres fälelse af at våre en del af skolemiljäet. Det kan färe til en Äget fälelse af anerkendelse og stigning i de tosprogedes engagement pç skolen. For at fç hjålp til at arrangere og indtånke etniske indslag i skolens aktiviteter, kan man fç rçd og vejledning hos Brug for alle unge Henvendelse til Brug for alle unge Birgitte Degnegaard tlf , eller Ramanan Balasubramaniam tlf , Se hjemmesiden 14

15 Brug af rollemodel-beség som pådagogisk vårktéj Anvendelse af rollemodeller kan våre et nyttigt redskab i forhold til bçde at tiltråkke og fastholde elever med anden etnisk baggrund end dansk pç erhvervsuddannelserne. Et rollemodelbesäg i en klasse eller pç et hold bestçr i, at rollemodellerne fortåller om deres vej til Danmark, eventuelt udfordringen med at låre det danske sprog, deres vej igennem grundskole og ungdomsuddannelse, og eventuelt om deres nuvårende arbejde. Det har vist sig, at rollemodelbesäg pç holdene eller i klasserne har en utrolig god effekt pç unge, som har brug for at spejle sig i nogen, der ligner dem i forhold til etnisk og social baggrund, uddannelse og fremtidsänsker. Erhvervsskolen kan sammen med den lokale Ungdommens Uddannelsesvejledning oprette et rollemodelkorps af fårdiguddannede elever og elever, der er godt i gang pç hovedforläbet. Rollemodeller kan nemlig våre med til at tiltråkke og fastholde unge, der mangler motivation og interesse for faget. Rollemodellerne kan tiltråkke og fastholde unge pç erhvervsuddannelserne samt bruges som ressourcepersoner i forhold til at lette integration af unge i lokalomrçdet. AktÉr/leverandÉr FÇ yderligere oplysninger og hjålp til at oprette rollemodelkorps: Kontakt Integrationsministeriets kampagne Brug for alle unge, Kontaktperson i Brug for alle unge: Birgitte Degnegaard, mobil Lokale rollemodel korps: KÄbenhavn: Mahtab Beigi, Vestegnen, Albertslund: Jan Christiansen, Lolland: Bjarne Pedersen, Horsens: Merete Juul, Ürhus: Bjarne Togsverd, Aalborg: Camilla Lindum,

16 Synlig mangfoldighedsledelse En del af skolens politik Foreningen Nydansker har udviklet et analyseredskab til erhvervsskolerne, som kan hjålpe skolen med at mçle skolens parathed i forhold til at våre en mangfoldig og inkluderende skole. Analysen kan hjålpe skolen med at overveje nye input og tiltag til en personalepolitik, der fremmer mangfoldighed. et er at afdåkke og styrke skolens parathed i forhold til mangfoldighed. Analyseredskabet skal hjålpe skolen med at tiltråkke og fastholde flere unge med tosproget baggrund. AktÉr/leverandÉr Yderligere oplysninger kan fçs ved henvendelse til Foreningen Nydansker Kontakt proceskonsulent Hanne Fuglbjerg tlf , Brug for alle unge vil ogsç kunne våre behjålpelig med erfaringer fra pilotprojekt. Preben Holm, tlf , 16

17 Ressourcesyn som pådagogisk drivkraft Ressourcessyn er en metode og en undervisningsform, der tager udgangspunkt i den enkelte elev og vedkommendes ressourcer. et med denne form for undervisningspådagogik er at sikre, at den enkelte elev fäler, at han eller hun bliver anerkendt for de ressourcer og kompetencer, han/hun besidder. Det handler om at såtte fokus pç den enkelte elevs ressourcer i stedet for mangler i undervisningen og tilrettelågge undervisningen ud fra den enkelte elevs behov. Derudover handler det om at sikre, at eleven har mulighed for at våre med og deltage aktivt i undervisningen. Det sker f.eks. ved at särge for, at eleven ikke pråsenteres for en historie eller en opgave, han/hun ikke fäler sig at vårende en del af. At skolen og lårerne Åndrer udgangspunkt fra at se eleven som en, der har mangler (det eleven ikke kan) til at se eleven som en person med ressourcer. I stedet for at se eleven som objekt for kompetenceläft, skal skolen og lårerne til at se eleven, som subjekt for vedkommendes egen låringsproces. et er at kompetenceudvikle ledelse og undervisere sçledes, at skolen fremadrettet professionelt retter fokus mod det gode låringsrum og de gode låringsrammer. AktÉr/leverandÉrer Litteratur: Michael Svendsen Pedersens bog Hold fast initiativer til fastholdelse af tosprogede og praktisk orienterede unge i erhvervsuddannelserne. Kan ogsç downloades pç hjemmesiden: Under Task Force indsatsen har flere skoler mçlrettet arbejdet med ressourcesyn i undervisningen. Henvendelse til Brug for alle unge. Kontakt data til konsulenterne findes pç hjemmesiden 17

18 Nutidig pådagogik tilpasset elevforudsåtningerne Fastholdelse af elever kråver, at låreren tråder i karakter og forholder sig professionelt til de faglige og pådagogiske udfordringer. LÅreren skal ikke tilrettelågge sin undervisning i forhold til de elever, han Änskede, han havde, men tage udgangspunkt i den elevmasse, som fylder låringsrummet. Underviseren skal ikke anvende den pådagogik, som han selv oplevede som god undervisning i sit eget låreforhold. Underviseren skal arbejde med de elever, der er i låringsrummet og tilpasse det faglige niveau og den pådagogiske indsats i forhold til dem. LÅreren skal våre i stand til at differentiere sin undervisning i forhold til elevernes forskellige formçen. AktÉr/leverandÉr LÅs mere om mulighederne i Michael Svendsen Pedersens bog Hold Fast. Bogen kan downloades pç 18

19 Fleksibel tilrettelåggelse af grundforlébet tilpasset den enkeltes behov Eleven fçr i den valgfrie del af grundforläbet mulighed for at tilegne sig de kompetencer, som ikke kan opnçs/er opnçet i forhold til det valgte uddannelsesmçl i den obligatoriske del af grundforläbet. Eleven skal våre optaget pç grundforläbet, fär vedkommende kan tilbydes undervisning i forhold til den valgfrie del af grundforläbet. Den valgfrie del af grundforläbet kan have en varighed pç op til 40 uger og skal dokumenteres i elevens uddannelsesplan. I den valgfri del af grundforläbet kan skolen f.eks. tilbyde erhvervsrettet andetsprogsdansk og virksomhedsforlagt undervisning i begrånset omfang. Skolen kan gäre den valgfri del af grundforläbsundervisning obligatorisk for den enkelte elev i forhold til opnçelse af uddannelsesmçlet. AktÉr/leverandÉr LÅs mere om mulighederne pç hjemmesiden PÇ hjemmesiden finder du yderligere oplysninger og eksempler pç, hvordan grundforläbet og undervisningen kan tilpasses den enkeltes behov. Skolen er ogsç velkommen til at kontakte Brug for alle unge for yderligere inspiration. Her kan Preben Holm kontaktes pç tlf , samt Henrik MosbÅk pç tlf , Eller Undervisningsministeriet Gert Nielsen pç tlf , samt Anne-Margrethe Johannesen pç tlf , Se link pç EMU.dk: 19

20 MÇlrettet anvendelse af valgfag/den valgfrie del af grundforlébet et er at styrke elevens muligheder for at gennemfäre sin uddannelse gennem mçlrettet vejledning i forhold til sårlige fag eller forläb, som kan betinge elevens overgang fra grundforläb til praktikplads. Hvis elevens danskkundskaber ikke lever op til de krav, der stilles i forhold til den faglige undervisning eller til forventningerne fra praktikpladsen, kan skolen beslutte, at et valgfag eller et fag/modul pç den valgfri del af grundforläbet bliver gjort obligatorisk for eleven. Det er sçledes en udfordring for skolen at stille de rette tilbud til rçdighed for eleverne f.eks. erhvervsrettet andetsprogsdansk, praktikpladssägning, VFU. LÅs mere om mulighederne pç Undervisningsministeriets hjemmeside. Henvendelse til Brug for alle unge Preben Holm, tlf , eller Gert Nielsen fra Undervisningsministeriet, tlf , 20

21 Praktikplads 21

22 Guiden til praktikplads VÅrktÉjer til min praktikpladsségning Guiden til praktikplads er en hçndbog for erhvervsskoleelever, der säger en praktikplads. HÇndbogen er udviklet og udarbejdet af konsulentvirksomheden As3 for Integrationsministeriet i forbindelse med Integrationsministeriets praktikpladskampagne i HÇndbogen er en velegnet manual og drejebog for unge tosprogede, som har brug for hjålp og vejledning til at finde praktikpladser. Bogen giver eleven indsigt i, hvordan man säger en praktikplads, og hvordan man hçndterer de situationer og processer, der opstçr bçde under og efter sägningen. At kvalificere erhvervsskoleelevernes praktikpladssägning for dermed at Äge deres muligheder for at finde en praktikplads. Der er fokus pç arbejdet med den skriftlige ansägning og udarbejdelse af CV samt den personlige samtale. HÇndbogen er velegnet til at indgç som undervisningsmateriale i faget praktikpladssägning. AktÉr/leverandÉr HÇndbogen kan rekvireres gratis. Skolen skal alene afholde udgiften til forsendelse. Henvendelse til Erhvervsskolernes Forlag. Tlf , Se hjemmesiden: 22

23 Valgfaget PraktikpladssÉgning PraktikpladssÄgning er et valgfag, som skolerne har mulighed for at udbyde til elever i forbindelse med deres praktikpladssägning. Mange erhvervsskoler udbyder allerede faget som et led i at hjålpe deres praktikpladssägende grundforläbselever. et med valgfaget er, at eleven opnçr Äget kompetence til selvståndigt og effektivt at kunne planlågge, gennemfäre og evaluere egen indsats i forhold til praktikpladssägningen. Faget skal styrke elevens motivation for at skaffe sig en praktikplads samtidig med, at der opnçs jobsägningskompetencer. Faget er udviklet og indholdet beskrevet af Undervisningsministeriet og indgçr i BekendtgÄrelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne. Faget kan gennemfäres som valgfag pç det merkantile grundforläb eller indgç i den valgfri del af grundforläbsundervisningen pç de tekniske erhvervsuddannelser. AktÉr/leverandÉr Fagbilaget kan downloades fra Brug for alle unges hjemmeside. eller pç Undervisningsministeriets hjemmeside Eller fra Undervisningsministeriet hjemmeside 23

24 JobsÉgningscafeer JobsÄgningscafeer kan våre supplement til den hjålp og vejledning, som erhvervsskolerne i forvejen giver til elever, der säger praktikplads. JobsÄgningscafeer kan bçde bemandes med skolens egne medarbejdere samt af frivillige fra organisationer, der gerne vil give en ekstra hçnd til unge praktikpladssägende. Mange tosprogede unge har ikke mulighed for at tråkke pç deres foråldre og netvårk i samme omfang som deres danske kammerater. JobsÄgningscafeer kan skabe et miljä, hvor de unge kan arbejde mçlrettet med deres job/praktikpladssägning under supervision af kyndige vejledere eller frivillige med tåt kontakt til det lokale erhvervsliv, sçledes at den unge fçr foräget sine muligheder for at finde en praktikplads. AktÉr/leverandÉr Erhvervsskoler med mange unge med anden etnisk baggrund end dansk modtager tilskud fra Undervisningsministeriet til en Äget indsats i forhold til den praktikpladsopsägende indsats til og med Disse midler kan blandt andet anvendes til josägningscafáer. Integrationsministeriet kan våre behjålpeligt med at finde frivillige, der kan indgç i ordningen. Henvendelse til Brug for alle unge, Ramanan Balasubramaniam, tlf , 24

25 Job TV et med Job TV er, at hjålpe elever med bl.a. anden etnisk baggrund end dansk til at komme i kontakt med praktikpladsvirksomheder i forbindelse med praktikpladssägningen bçde i offentlige og private virksomheder. Der laves videooptagelser af den enkelte elev som efterfälgende redigeres og klippes til pç en sçdan mçde, at der fremkommer en 3-4 minutters pråsentationsvideo, hvor den enkelte elev pråsenterer sig selv for potentielle arbejdsgivere. Videoen overdrages til eleven eller Job TV og et linksendes til relevante virksomheder via mail. Metoden har vist sig at våre bçde hurtig og billig i drift og har den sidegevinst, at elever med anden etnisk baggrund end dansk pludselig fçr en reel chance for at indgç en uddannelsesaftale, specielt, nçr de taler dansk pç et rimeligt niveau. FÅlles for bçde nydanskere og danskerne er, at afstanden mellem elev og praktikvirksomhed bliver mindre. NÇr de herefter mäder hinanden er de allerede "kendte" ansigter. Flere skoler har allerede anvendt Job TV med et godt resultat. AktÉr/leverandÉr: Poul Erik Nygaard Silkeborg Handelsskole Telefon: eller mobil Under Task Force indsatsen har Niels Brock gjort positive erfaringer med brugen af Job TV. Her kan Preben S. Meyer kontaktes pç tlf , 25

26 Vejledning 26

27 Multikulturel vejledning HÇndbog for vejledere og kontaktlårere HÇndbog i multikulturel vejledning giver indsigt i, hvordan man vejleder unge, der har en tokulturel baggrund. Bogen er et teoretisk redskab, der giver låreren og vejlederen en forstçelse for, hvilke normer og traditioner og ikke mindst hvilken kulturel forstçelse, der er pç spil, nçr man sidder overfor en elev med to-kulturel baggrund. Desuden giver hçndbogen metoder til, hvordan man kan anvende elevens to-kulturelle baggrund positivt i en vejledningsmåssig sammenhång. Uddannelses- og erhvervsvejledere har brug for at udvikle nye rutiner og metoder for at komme disse unge i mäde. Det er en stor og vigtig opgave at fç de unge vejledt sikkert gennem uddannelsessystemet, sç de kan kvalificere sig til det danske arbejdsmarked. HÇndbogen indeholder inspiration, rçd og forslag til de uddannelses- og erhvervsvejledere, som Änsker at udbygge deres kompetencer inden for multikulturel vejledning. AktÉr/leverandÉr HÇndbogen er udarbejdet af Karin Jakobsen og Per Straarup SÄrensen, Danmark ErhvervspÅdagogiske LÅreruddannelse pç baggrund af erfaringer fra et forsägs- og udviklingsarbejde. Undervisningsministeriet har finansieret udviklingsarbejdet, udarbejdelsen og udgivelsen af dette temahåfte. Publikationen kan frit downloades fra UVM s hjemmeside pç: 27

28 Fastholdelse - En vejledning for erhvervsskoler fra A til Z af Manu Sareen Denne lille bog er skrevet af socialpådagogen Manu Sareen, der i mange Çr har arbejdet med unge med anden etnisk baggrund end dansk. Bogen giver korte og pråcise anvisninger til lårere og vejledere om, hvordan man laver frafaldsforebyggende indsats pç erhvervsskoler. Derudover giver bogen anvisninger til, hvordan skolerne kan hçndtere det voksende krav om plads til forskellighed og mangfoldighed pç en positiv og inkluderende mçde, uden at det strider mod skolens vårdigrundlag. Frafaldet fra ungdomsuddannelserne er for stort - isår blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk. Bogen giver baggrunden for frafaldet sammen med en bred vifte af forslag til at undgç frafald. Desuden indeholder bogen spärgeskemaer lige til at anvende pç samtalerne med de unge og med deres foråldre. AktÉr/leverandÉr: Bogen kan rekvireres pç Erhvervsskolernes forlag: Stykpris 125 kr. 28

29 Anvendelse af trainee- og forpraktikordninger Forskellige brancher har oprettet trainee-/forpraktikordninger for unge, der har haft 9 Çrs skolegang. Ordning giver unge, som ikke er uddannelsesafklaret gode mulighed for at afpräve forskellige brancher. Opholdet kan ogsç give unge Äget selvtillid og en oplevelse af succes. Et trainee-forläb som i nogle brancher hedder forpraktik bestçr typisk af en kort introduktionsperiode, hvor den unge såttes ind i de mest grundlåggende arbejdsprocesser i virksomheden og gennemgçr nädvendige sikkerhedskurser, hygiejnekurser og lignende. Derefter kan den unge deltage i virksomhedens produktion og mç betjene visse maskiner, som en ung, der blot ansåttes som ungarbejder, ikke mç betjene. Der er givet dispensation fra Arbejdstilsynet efter samme model, som gålder for produktionsskoler. Ordningerne har til formçl at give unge mulighed for at snuse til arbejdsmarkedet, inden de vålger en uddannelse, og at bçde den unge og virksomheden kan se hinanden an menneskeligt, socialt og fagligt med henblik pç at indgç en egentlig uddannelsesaftale, hvis perioden forläber tilfredsstillende. Et trainee-forläb er typisk af 3 6 mçneders varighed. Den unge fçr län under ansåttelsen. MÇlet er efterfälgende at indgç en egentlig uddannelsesaftale. AktÉr/leverandÉr UU centre kan våre formidler af kontakten mellem elev og virksomhed. Desuden kan der henvises til information herom pç länmodtager- og arbejdsgiverorganisationernes hjemmesider. Eksempelvis: eller 29

30 Udvidet samarbejde med UU-Centre om frafaldstruede elever Erhvervsskolen kan med fordel indlede et samarbejde med det lokale UU-center om elever, der er frafaldstruede. Et sçdant samarbejde eller samarbejdsaftale kan pråcisere, hvem der gär hvad, nçr en elev er i fård med at falde fra sin uddannelse, sçledes at et frafald kan undgçs, eller vejledning i forhold til uddannelsesskift kan pçbegyndes. Ved lovbekendtgärelse 770 af bestemmes flg.: ä 7 Stk. 2. NÇr en ung under 25 Çr, der har opfyldt undervisningspligten, men ikke gennemfärt en ungdomsuddannelse eller en videregçende uddannelse, optages pç, afbryder eller gennemfärer et skole- eller uddannelsesforläb, skal uddannelsesinstitutionen underrette Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, hvor den unge er tilmeldt folkeregisteret. Underretning skal ogsç gives, hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at der er en overhångende risiko for, at den unge afbryder et skole- eller uddannelsesforläb. Unge under 25 Çr, der ikke er i en tilfredsstillende situation, hvad angçr uddannelse, beskåftigelse eller vejledning, skal opsäges af Ungdommens Uddannelsesvejledning og aktivt tilbydes vejledning. Vejledningen omfatter bl.a. udarbejdelse af en uddannelsesplan og beskåftiger sig med alle praktiske problemer i den unges liv af betydning for den unges valg af uddannelse eller job. Et veludviklet samarbejde mellem UU og en erhvervsskole er en betingelse for at kravet kan opfyldes. Erhvervsskolen tager kontakt til UU sçdan, som det fremgçr ovenfor. At mindske frafaldet af elever i ungdomsuddannelserne og sikre en tryg overgang fra grundskole til pçbegyndelse af en ungdomsuddannelse. AktÉr/leverandÉr JCVU har i samarbejde med Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet afprävet et efteruddannelseskoncept for UU vejlederne, der til efterçret 2008 udbydes som ordinår efteruddannelse efter markedsvilkçr til UU vejledere, der har behov for redskaber og vårktäjer i forhold til at vejlede de tosprogede elever. kontakt Person: Barbara Day 30

31 Aktiv afklaring, som et redskab til at sikre elevens uddannelsesudfordring Erhvervsskolerne skal i samarbejde med UU-centret tilrettelågge afklaringsforläb for de elever, der ikke er afklarede omkring deres uddannelsesvalg. Med Åndringer i vejledningsloven (se herunder) vil der fra 1. august 2008 våre flere muligheder for via et samarbejde mellem UU og ungdomsuddannelserne, at elever afklares i deres uddannelsesvalg. Allerede i 8. klasse skal elever deltage i introduktionskurser pç flere ungdomsuddannelser. Varighed er en uge. I 9. klasse skal uafklarede elever tilbydes brobygning pç mindst to ungdomsuddannelser. Varighed fra to dage og op til to uger. I 1o. klasse skal elever våre pç brobygning i mindst to uger til mindst to ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal våre erhvervsrettet. Der skal tilbydes elever yderligere fire ugers brobygning til erhvervsrettede uddannelser evt. i kombination med ulännet praktik. et med afklaring af elevens kompetencer og uddannelsesänsker i forbindelse med brobygningsforläb og introduktionskurser er at sikre fastholdelse. Mange unge er ikke afklarede ved start pç ungdomsuddannelse, derfor skal vejledere og kontaktlårere fremskynde denne afklaring, som er afgärende for, om eleven finder uddannelsesforläbet meningsfuldt. Afklaringen kan foregç gennem samtale og/eller praktisk afprävning, sçledes at elevens uddannelsesforläb tilpasses eleven, hvad angçr de faglige niveauer og varighed. Grundlaget fremgçr af reglerne i bekendtgärelse om erhvervsuddannelser. Der er en hçndbog pç vej, som endnu ikke fårdigbearbejdet. Den vil blive tilgångelig fra Undervisningsministeriet hjemmeside og pç EMU.dk 31

32 StÄttefunktioner 32

33 Fastholdelseskoordinator Flere ungdomsuddannelser har valgt at ansåtte en medarbejder med sociale og pådagogiske kompetencer til at arbejde med frafaldsforebyggende social og pådagogisk indsats.. Medarbejderen har til opgave at samle de elever op, der har problemer med mädedisciplinen, har meget fravår og i det hele taget har vanskeligt ved at bevare fokus pç og fälge med i den pçbegyndte uddannelse. et med fastholdelseskoordinatoren er at våre med til at sikre, at eleverne fäler sig trygge pç skolen og at forebygge frafaldet for den enkelte elev gennem samtale. Fastholdelseskoordinatoren medvirker desuden til identificering af eventuelle barrierer for en effektiv fastholdelse. Endvidere kan fastholdelses-koordinatoren have til opgave at skabe et godt skolemiljä, f.eks. lave tilbud om idråt og andre kulturelle aktiviteter, sociale arrangementer, fållestimer m.v. En fastholdelseskoordinator kan våre en god ekstrahçnd og redskab for bçde lårere og kontaktlårere, der i samarbejde kan styrke elevens mulighed for at gennemfäre uddannelsen. AktÉr/leverandÉr BEC Ballerup er en af de skoler, der har ansat en fastholdelseskoordinater som et led i at forebygge frafaldet. For yderligere information kontakt: BEC-Business, Ballerup, Anja Kristiansen, tlf , CPH West i IshÄj, TÇstrup og KÄbenhavn, Svend Erik SÄrensen, tlf EUC NordvestsjÅlland, Dorte Bjerregaard Krogh, tlf , EUC Syd i SÄnderborg, Bente Lyck-Damgaard, tlf , 33

34 Mentorordning Mentorer er et godt vårktäj i forhold til at fastholde elever, der er pçbegyndt en erhvervsuddannelse. Fra 2007 er det blevet et krav i den nye lov om erhvervsuddannelser, at erhvervsskoler skal tilbyde elever med behov herfor, en mentor. Det gålder bçde tekniske skoler, handelsskoler, SOSUskoler, landbrugsskoler m.v. Der findes forskellige former for mentorordninger og fålles for dem alle er, at de tilbyder en betydningsfuld kontaktperson til de elever, der har behov for en voksenkontakt, mens eleven er under uddannelse. De foreläbige erfaringer fra erhvervsskoler, der har haft mentorordninger, viser, at det har en forebyggende effekt pç frafaldet. Mentorerne kan våre faglårere, fårdiguddannede elever, kontaktlårere, andre ansatte fra skolen samt frivillige udenfor skolemiljäet. Erfaringer viser, at det er vigtigt at forberede sçvel mentor som mentee pç forläbet og i den forbindelse näje overveje konstellationen af mentor og mentee i forhold til f.eks. faglig erfaring, personlige interesser m.v. At skabe tryghed i forbindelse med start pç og gennemfärelse af grundforläbet ved hjålp af mentorer, som stiller deres ressourcer til rçdighed for elever med gode rçd om fremmäde, lektielåsning, praktikpladssägning og det sociale miljä pç skolen. Der er i dag mulighed for at tilbyde mentorerne et kursus i at våre mentor. AktÉr/leverandÉr Der er som nåvnt flere mçder at lave mentorordninger pç samt mulighed for at have flere ordninger, som kan tilbydes samtidigt til forskellige elevgrupper. Man kan säge midler til oprettelse af mentorordninger fra Integrationsministeriets sårlige pulje for bärn og unge, se Tilskud til implementering af ordningen afhånger af forskellige indikatorer, som eksempelvis frafaldsprocenter pç EUD og antallet af unge med anden etnisk baggrund end dansk. Yderligere oplysninger: Man kan kontakte fälgende erhvervsskoler for at häre deres erfaringer med mentorordninger: TEC, Anne Grethe Mathiesen, 34

35 Ürhus Tekniske Skole, Anette Lauridsen, PÇ EMU.dk kan man finde opgavebeskrivelser og eksempler pç mentorordninger. 35

36 Undervisningsministeriets Mentorordning for Unge Undervisningsministeriet giver tilskud til en ung til ung mentorordning i Çrene for elever i grundforläbet pç erhvervsuddannelserne. Ordningen har til formçl at Äge andelen af elever, der gennemfärer en erhvervsuddannelse ved at forbedre frafaldstruede elevers mulighed for at gennemfäre uddannelsen. Ordningen indebårer, at der etableres en mentorordning, hvor ressourcestårke grundforläbselever og eventuelt elever i hovedforläbet, skal fungere som rollemodeller for andre unge i grundforläbet. Mentorordningen skal understättes af en eller flere medarbejdere pç skolen, som eksempelvis forestçr udvålgelsen af mentorer, stçr for uddannelse af nye mentorer, koordinerer og gennemfärer faglige arrangementer og udarbejdelser handlingsplaner for ordningen. AktÉr/leverandÉr For yderligere informationer om forsägsordningen og om puljen kontakt: Undervisningsministeriet. Att. Anne-Margrethe Johannesen, tlf , NÅste ansägningsrunde til puljerne er endnu ikke fastlagt men vil muligvis blive i januar

37 ForÅldreinvolvering FÉrste kontaktlårersamtale i hjemmet Mange foråldre med tosproget baggrund kommer ikke til de generelle informationsmäder, som mange erhvervsskoler afholder for at orientere foråldrene om erhvervsuddannelserne. Det kan der våre mange forskellige strukturelle og kulturelle Çrsager til som for eksempel manglende kendskab til skoletraditionerne og sprogbarrierer. Ikke desto mindre viser undersägelser, at eleven har Äget mulighed for at gennemfäre en uddannelse, hvis foråldrene har kendskab til uddannelsen og udviser engagement og interesse. Derfor er det vigtigt, at skolerne forsäger at involvere foråldre, f.eks. med en fleksibel kontaktlårersamtale, hvor man gennemfärer kontaktlårersamtalen hjemme hos eleven efter aftale med foråldrene. Éget fastholdelse af elever i kraft af stärre inddragelse af foråldrene pç den valgte erhvervsuddannelse. Skolen fçr mulighed for at orientere foråldrene om krav og forventninger i forhold til elevens erhvervsuddannelse og foråldrene fçr lejlighed til at häre nårmere om perspektivet i den unges uddannelsesvalg. Effekten pç fastholdelse har vist sig at våre meget stor pç de skoler, som har praktiseret denne läsning. AktÉr/leverandÉr Det anbefales, at der etableres et sårligt kontaktlårerkorps, som bliver klådt pç til den udadgçende aktivitet. Ürhus Tekniske skole og EUC Syd har blandt andet gode erfaringer med at gennemfäre foråldremäder hjemme hos eleven efter aftale. Og Ürhus TS har udviklet en letlåselig manual til sine medarbejdere, der er interesseret i at gennemfäre foråldresamtale hjemme hos eleven. For yderligere oplysninger kontakt Sussi Jensen. Ürhus Tekniske Skole, tlf , KÄge Produktionsskole har ogsç udarbejdet en teoretisk hçndbog for lårere og vejledere, der gerne vil gennemfäre foråldrebesäg. Downloades fra: Folder med foråldreinformation om erhvervsuddannelserne i Danmark Ny udgave hentes fra BFAU hjemmeside. Downloades fra: 37

38 Brug af indvandrerradio til foråldreinformation Mange byer har lokalradioer, som indvandreorganisationer anvender til at sende relevante informationer til borgere, der har forskellige modersmçl. ForsÄgserfaringer fra Ürhus viser, at der ligger et stort potentiale i denne tilgang til at informere og oplyse foråldrene om uddannelsesmuligheder i Danmark. et med radioudsendelser er at forbedre og udbygge foråldres viden om de forskellige muligheder, som det danske uddannelsessystem tilbyder pç foråldrenes eget modersmçl. AktÉr/leverandÉr I samarbejde med indvandrerorganisationer og nårradioer vil skolen kunne fç adgang at kunne kommunikere med indvandrerne i lokalomrçdet pç deres eget sprog. Task Force har understättet et pilotprojekt i Ürhus - effekten heraf er ikke kendt. Der har dog våret en respons pç udsendelserne, som er langt over forventet og usådvanlig i forhold til andre vejledningstiltag. For yderligere informationer om samarbejdsmuligheder, og hvordan man kan udvikle og opbygge en serie af uddannelsesprogrammer kontakt Sussi Jensen pç Ürhus Tekniske Skole. Brug for alle unge: Konsulent Ramanan Balasubramaniam, tlf , Ürhus Tekniske Skole: Sussie B. Jensen, tlf , 38

39 StudievÅrksted/LektiehjÅlpsordning Brug for alle unge kampagnen har i samarbejde med Dansk RÄde Kors og Dansk FlygtningehjÅlp våret med til at oprette 100 lektiecafáer rundt omkring i hele landet. Her kan elever fç hjålp af frivillige til dansk, matematik, engelsk og meget mere. Der findes lektiecafáer pç skoler, biblioteker og nogle medborgerhuse. Det er noget nyt for erhvervsskoler at tilbyde lektiehjålp til deres elever i samarbejde med de frivillige organisationer. Det kråver dialog og en anderledes mçde at organisere lektiehjålpscafe pç. Der er nogle erhvervsskoler, der har bemandet lektiehjålpscafeen med deres egne medarbejdere. StudievÅrksteder pç erhvervsskoler er endnu ikke fårdigudviklet som koncept. Der er afprävet flere muligheder med varieret succes. Der er mange faktorer, der skal tages med i betragtning de lokale forhold er et ikke-uvåsentligt element. Alle undersägelse viser, at studievårksteder og lektiehjålp er med at styrke de unges gennemfärelse af en uddannelse med godt resultat. et er at styrke det danske sprog m.v. hos tosprogede elever og dermed medvirke til, at flere etniske unge opnçr tilfredsstillende skolekundskaber og fuldfärer en uddannelse. AktÉr/leverandÉr For at fç vejledning og hjålp til at oprette lektiehjålp kan man kontakte kampagnen Brug for alle unge. Henvendelse til Brug for alle unge Inaam Illahi Sahibzada, tlf , 39

40 Bilag 40

41 Fakta om Brug for alle unge Sammenlignet med etnisk danske unge falder unge med anden etnisk baggrund end dansk i häjere grad fra i läbet af deres uddannelsesforläb. Derudover foretager unge fra denne gruppe for snåvre uddannelsesvalg i forhold til deres egne kompetencer og evner. Integrationsministeriet ivårksatte kampagnen Brug for alle unge ved hjålp af satspuljemidler i 2003, fordi regeringen Änsker, at flere unge med anden etnisk baggrund end dansk pçbegynder og gennemfärer en uddannelse. Kampagnen läber til udgangen af Indsatsen pç dette omrçde skal ses i tåt sammenhång med erhvervslivets behov for veluddannet arbejdskraft. Se mere om indsatsen pç Task Force indsatsen En del af Brug for alle unge Integrationsministeriet har i samarbejde med Undervisningsministeriet i 2006 og 2007 etableret en Task Force med henblik pç at hjålpe erhvervsskoler med mange tosprogede unge. Sammen med den enkelte erhvervsskole udarbejdede Task Forcen en skråddersyet plan for at fastholde skolens tosprogede elever. Der er i den forbindelse bl.a. gennemfärt uddannelsesforläb for erhvervsskolernes medarbejdere med henblik pç at give dem viden om praktikpladssägning. Som planlagt afsluttede Task Forcen samarbejdet med erhvervsskolerne ved udläbet af

42 Projekter/uddannelsesudbydere i tilknytning til Brug for alle unge indsatsen NedenstÇende er en oversigt over projekter og uddannelsesudbydere som Brug for alle unge har gjort brug af eller som har haft tilknytning til enkeltprojekter. Listen er ikke fyldestgärende, men tånkt som inspirationskilde til skolens overvejelse om handlemuligheder. RoRo Roll on Roll off et bookingsystem for erfaringsudveksling om integration Bookingcentralen RoRo organiserer rammerne for realisering af erfaringsudveksling. Skolen kan anvende RoRo s service til at: - Skabe kontakt til näglepersoner fra andre skoler, der har erfaring med integrationsprojekter og fastholdelse - PlanlÅgge af mäder og samtaler - Sprede erfaringer pç egen skole - MÇle effekten af gennemfärte og nye aktiviteter - Formidle best practice mellem skoler eller skoleafdelinger - FÇ adgang til database med gennemfärte projekter For yderligere information se eller Kontakt RoRo pç CPH West, Lise Hobbs, Vift Videncenter for undervisning af tosprogede VIFT bidrager til en mere systematisk kompetenceudvikling indenfor undervisning og uddannelse af tosprogede elever pç bl.a. erhvervsuddannelser. Gennem kortlågning og udviklingsprojekter i forlångelse af tidligere forsknings- og udviklingsarbejde vil videncenterfunktionen generere ny viden pç omrçdet og omsåtte den til efter -/videreuddannelse og formidle den gennem de kanaler partnerne i Ävrigt har til rçdighed. Resultaterne pç omrçdet stillestil rçdighed pç hjemmesiden Rapporter i relation til erhvervsskoleomrçdet kan findes pç For yderligere oplysninger om mçlrettede uddannelsesudbud for kompetenceudvikling af undervisere pç erhvervsuddannelserne henvises til Viggo Bank Jensen, tlf , 42

43 eller CPH West, Svend Erik SÄrensen, tlf , PraktikpladssÉgning Uddannelse for medarbejdere, der har tilknytning til skolens praktikpladsopsägende arbejde eller som underviser i praktikpladssägning. Uddannelsen er udviklet i samarbejde mellem Brug for alle unge og AS3 Outplacement. Kontaktperson Sevim Djasferova, tlf , Mentoruddannelse I forbindelse med kompetenceudvikling af mentorer har nogle skoler i samarbejde med Mentorcaoching a/s anvendt denne virksomheds uddannelsestilbud. For yderligere information: Kontakt data: MENTOR coaching A/S, Hasselager Centervej 35, 8260 Viby J. Tlf.: , Foreningen Nydansker Foreningen arbejder for/med at inspirere og vejlede danske virksomheder, arbejdspladser og Ävrige aktärer til at ansåtte nydanskere i et omfang, der er båredygtigt for de forskellige virksomheder og organisationer. Med stätte fra Integrationsministeriet er foreningen ved at udvikle et mangfoldighedsvårktäj til erhvervsskolerne. Se hjemmesiden Kontakt data: Hanne Fulgbjerg, tlf , eller direktär Torben MÄller-Hansen, tlf , 43

44 DEL Danmark ErhvervspÅdagogiske LÅreruddannelse Med stätte fra Integrationsministeriet gennemfärer DEL en råkke kompetenceudviklingsprojekter, som har til formçl at Äge erhvervsskolerne evne til at fastholde unge med anden etnisk baggrund end dansk i en pçbegyndt erhvervsuddannelse. For yderligere information Kontaktpersoner: Regina Lamscheck Nielsen, tlf , Dorrit SÄrensen, tlf , Albert Christensen, tlf , Susanne Gottlieb, tlf , Overbygning til kontaktlåreruddannelse Folderen, der beskriver overbygning til kontaktlåreruddannelsen, kan downloades fra CPH West s hjemmeside. Uddannelse har sårlig sigte pç kontaktlårere, der har elever med anden etnisk baggrund end dansk. Skolen udbyder ogsç sårlig skråddersyede skolebaserede kurser rettet mod kontaktlårere. Henvendelse kan ske til: Michael Jensen, tlf eller Svend Erik SÄrensen, tlf , Efteruddannelse for vejledere (UU-vejledere) PÇ foranledning af Brug for alle unge har Jysk CVU og CVU StorkÄbenhavn udviklet et efteruddannelsesforläb, som skal giver UU-vejledere kompetencer, der kan kvalificere deres vejledning af tosprogede unge og deres foråldre. Udviklingen er sket i samarbejde med vejledere med erfaring pç omrçdet, herunder vejledere med etnisk minoritetsbaggrund. Der er gennemfärt pilotkurser og pç baggrund af erfaringer herfra vil der blive udarbejdet et efteruddannelseskoncept, som kan anvendes i efteruddannelsesregi. For yderligere oplysninger henvisestil Susanne Kaae, tlf , Rekrutteringskampagne Spil dine kort rigtigt Industrien mangler arbejdskraft i et hidtil uset omfang. Nye tal fra DI viser, at ca. 30 procent af DIvirksomheder har haft ledige praktikpladser inden for det sidste Çr. Men blandt de unge er det ikke smart at tage en erhvervsuddannelse. Derfor er Integrationsministeriet og Industriens Uddannelser 44

1. Ansvar og redskaber til kommunerne

1. Ansvar og redskaber til kommunerne 6. Alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Uddannelsesniveauet skal løftes, så vi sikrer mod,

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

Sprogscreeningsværktøj til erhvervsuddannelserne

Sprogscreeningsværktøj til erhvervsuddannelserne Sprogscreeningsværktøj til erhvervsuddannelserne Fastholdelseskaravanen v/ projektleder Preben Holm Konference 16. September 2010 Præsentation af sprogscreeningsværktøj Præsentation af Fastholdelseskaravanen

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet VEJLEDNING Mentorordning: De unge skal holdes i hånden ved hjælp af en mentor. Det er vigtigt med nogle, der kan "samle den unge op" og guide den Mentorordningen kan være 1) individuelt tilpassede forløb,

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse - Young Skills Baggrund og formål v./ Flemming Olsen, Børne- Kulturdirektør i Herlev Kommune - Unge Rollemodeller - Indslag af TV-Ishøj- introduceret

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats.

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats. SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSMENTORKORPS PÅ FYN ERHVERVSMENTOR FRA SYD TIL ØST I januar 2014 har erhvervsmentorkorpset Dygtige Unge afholdt møde med repræsentanter fra Jobcentrene i Svendborg, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2013 Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Det foreslås i indstillingen, at der iværksættes en række initiativer, der

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Koordineret Ungeindsats med fokus på: - Ny vej til uddannelse - Samspil mellem jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Koordineret Ungeindsats med fokus på: - Ny vej til uddannelse - Samspil mellem jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) 1 Beskæftigelsespolitisk konference 20. april 2009 Beskæftigelsesrådet Nordjylland Koordineret Ungeindsats med fokus på: - Ny vej til uddannelse - Samspil mellem jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser på 2009 1 Institutionens navn: Institutionsnummer: 183407 Uddannelsescenter København Vest Dato: 28/2-2009 Underskrift: Underskrevet: Ole Bundgaard

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER. Samråd d. 8. juni 2005, spørgsmål O-S. Svar på samrådsspørgsmål O-S. Folketingets Uddannelsesudvalg

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER. Samråd d. 8. juni 2005, spørgsmål O-S. Svar på samrådsspørgsmål O-S. Folketingets Uddannelsesudvalg Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 110 Offentligt Bilag 1 TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd d. 8. juni 2005, spørgsmål O-S Svar på samrådsspørgsmål

Læs mere

Ansøgningsprocedure 7. november 2012

Ansøgningsprocedure 7. november 2012 Ansøgningsprocedure 7. november 2012 2 Hvem kan søge? Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsuddannelser (herefter betegnet erhvervsskoler) kan ansøge om midler fra puljen. Det

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2016

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2016 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2016 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Institutionsnummer: 787409 Dato: 15.04.2011, Version 2 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

Erhvervsklasser. Inspiration til at starte en erhvervsklasse

Erhvervsklasser. Inspiration til at starte en erhvervsklasse Erhvervsklasser Inspiration til at starte en erhvervsklasse Indhold Hvorfor erhvervsklasse i vores kommune? 4 Hvordan kommer vi i gang? 7 Hvad skal vi være opmærksomme på undervejs? 9 Cases som inspiration

Læs mere

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Indholdsfortegnelse Syddansk Uddannelsesaftale: ambitioner, formål,

Læs mere

Strategi for erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole 2008-2010.

Strategi for erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole 2008-2010. Strategi for erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole 2008-2010. Indledning Det er fra politisk side meldt ud, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det har også en betydning

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Hæftet bygger på EVA s evalueringsrapport

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning En styrket og sammenhængende overgangsvejledning 93% af de unge starter på en ungdomsuddannelse når de forlader folkeskolen. Tallet har været stigende og er resultatet af en systematisering af uddannelsesplanlægningen

Læs mere

Der har været fokus på følgende områder:

Der har været fokus på følgende områder: Indledning Projekt Flerkulturel rummelighed i skolen er et udviklingsprojekt, der har haft til formål at skabe bevidsthed om, hvad der fremmer den flerkulturelle rummelighed i samfundet generelt og i folkeskolens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 22-01-12 Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi Regionsrådet har vedtaget Region Syddanmarks uddannelsesstrategi 2012-15,

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse. 2SO JYHGUIUHPU\NNHWNRPSHWHQFHYXUGHULQJSn HUKYHUYVXGGDQQHOVHUQH %DJJUXQG Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse.

Læs mere

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode p Indledning Udfordring Analyse Handlingsplan Indsats Evaluering Forankring Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Ærø og Langeland Kommune fra 2007-2008-2009

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Ærø og Langeland Kommune fra 2007-2008-2009 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Ærø og Langeland Kommune fra 2007-2008-2009 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Status Erfaringer

Læs mere

Uddannelse og Job. Skovvangskolen 2015-16

Uddannelse og Job. Skovvangskolen 2015-16 Uddannelse og Job Skovvangskolen 2015-16 Uddannelse og job I skoleåret 2015-16 er det timeløse fag Uddannelse og job blevet opgraderet kommunalt og nationalt. Skovvangskolen deltager i den kommunale proces

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg PKRI/17-06-2014 Disposition Indledning Lovgrundlaget Den kommunale synsvinkel: mål for opgaveløsningen o Forberede til EGU og derefter EUD o Erhvervstræning med henblik

Læs mere

Ung og sund Svendborg marts 2010 Fastholdelse af unge i uddannelse

Ung og sund Svendborg marts 2010 Fastholdelse af unge i uddannelse Ung og sund Svendborg marts 2010 Fastholdelse af unge i uddannelse Adjunkt, cand.scient.soc Socialrådgiveruddannelserne Side 1 Restgruppen De unge der ikke færdiggør en ungdomsuddannelse Restgruppe 1:

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

Ansøgningsskema. Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse. 1 Projektets titel. 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole

Ansøgningsskema. Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse. 1 Projektets titel. 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole 1 Ansøgningsskema 1 Projektets titel Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole 4 Baggrund fyldig beskrivelse påkrævet Vrå højskole har en del erfaring med at samarbejde

Læs mere

95% målsætning. og erhvervslivets rolle

95% målsætning. og erhvervslivets rolle 95% målsætning og erhvervslivets rolle Indledning Regeringen har opstillet en national målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. I Århus er uddannelsesinstitutionerne,

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen...

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen... VORDINGBORG KOMMUNE INDHOLD Denne folder skal informere om EGU. Informationen er henvendt til vejledere i Vordingborg Kommune og andre der ønsker grundlæggende viden om EGU og uddannelsens muligheder.

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner 23. april 2010 Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

Evaluering af personlige uddannelsesplaner på de tekniske erhvervsuddannelser

Evaluering af personlige uddannelsesplaner på de tekniske erhvervsuddannelser Evaluering af personlige uddannelsesplaner på de tekniske erhvervsuddannelser Bilag til spørgeskemaundersøgelse blandt elever, lærere og uddannelsesledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af personlige

Læs mere

Unge om frafald. Idékatalog fra konferencen: Gæs flyver i formation. Alle hjælper hinanden, og derfor kommer alle med på hele turen.

Unge om frafald. Idékatalog fra konferencen: Gæs flyver i formation. Alle hjælper hinanden, og derfor kommer alle med på hele turen. Idékatalog fra konferencen: Unge om frafald Gæs flyver i formation. Alle hjælper hinanden, og derfor kommer alle med på hele turen. (Bo fra EUC Vest) Dette notat samler 120 erhvervsskoleelevers skriftlige

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Idestafet. Ja, og. Min ide: BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg. Og hvad hvis man

Idestafet. Ja, og. Min ide: BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg. Og hvad hvis man BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg KBH 1 praktikdag i Malmø Eller som en praktikuge, i et tæt på land. hvad med - EUREKA! PIU kontorer Materiale omkring i verden - Det kunne bemandes med

Læs mere

Det gode elevforløb. En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten. Oktober 2013

Det gode elevforløb. En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten. Oktober 2013 En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten Oktober 2013 En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten Udgivet oktober 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og HK/Stat Publikationen

Læs mere

Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland

Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland Til LBR i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Randers...4

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Christian Nordbek Afdeling: Erhvervsudvikling og Udviklingsområder E-mail: christian.brincker.nordbek@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631902 Dato:

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser, januar 2008 Sagsnr.: 086.182.021 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser og faglært landmand 2008/2009 Institutionens

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 01-08-2013 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER Især industrien vil mangle 20.000 faglærte i 2020. Sådan skriver DI Indsigt i november 2013. Ledighedstal fra Dansk Metal bekræfter denne udvikling. Tallene er

Læs mere

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikerne medvirker til at styrke integration og beskæftigelse af flygtninge på det danske arbejdsmarked hurtigt og

Læs mere

Bedre veje til en ungdomsuddannelse

Bedre veje til en ungdomsuddannelse Uddannelsesforbundet takker for muligheden for at bidrage til ekspertgruppens arbejde. Uddannelsesforbundet finder, at løsningerne for den berørte målgruppe skal tage udgangspunkt i den enkelte unges situation,

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser produktionsskolernes rolle. Produktionsskoleforeningen Marts 2014

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser produktionsskolernes rolle. Produktionsskoleforeningen Marts 2014 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser produktionsskolernes rolle Produktionsskoleforeningen Marts 2014 Styrkelse af produktionsskolerne For unge der ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde

Læs mere

Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008

Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008 Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008 Tidspunkt: 8. dec. 13.00-15.30 Sted: mødelokale 240 i Rådmandshaven Deltagere: Berit, Bjørn, Charlotte, Ditte, Hannah, Inger, Jette, Lis, Morten,

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Udfordringer og perspektiver i arbejdet med to-sprogede elever - en skoleleders refleksioner

Udfordringer og perspektiver i arbejdet med to-sprogede elever - en skoleleders refleksioner 1 Skolelederen René Arnold Knudsen Skoleledelse i 15 år Skoleledelse under forandring Uddannelse Engagement (DRK, DFH, EVA ) 2 Herningvej Skole - fakta Elev og forældre: socio-økonomiske forhold Organisering

Læs mere

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet.

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet. Undervisningsministeriet uvavej@uvm.dk cc. lone.basse@uvm.dk 17. juni 2014 Høringssvar bekendtgørelser på vejledningsområdet Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse.

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. TEC, Hvidovre 18. januar 2012 Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. Samarbejdsmodellen involverer TEC Hvidovre og jobcentrene i Vallensbæk/Ishøj,

Læs mere

Det fremgår af ansøgningen, at kommunerne med forsøget ønsker at skabe bedre motivation hos eleverne gennem mere relevante og sammenhængende

Det fremgår af ansøgningen, at kommunerne med forsøget ønsker at skabe bedre motivation hos eleverne gennem mere relevante og sammenhængende Bente Schoubye bensch@gladsaxe.dk Afdeling for Børn og Grundskole Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Gladsaxe Kommunes

Læs mere

Flere veje. inspiration til fastholdelse af etniske minoritetsunge i de erhvervsfaglige uddannelser

Flere veje. inspiration til fastholdelse af etniske minoritetsunge i de erhvervsfaglige uddannelser Flere veje inspiration til fastholdelse af etniske minoritetsunge i de erhvervsfaglige uddannelser Rapport_251110_TRYK.indd 1 11/25/10 2:06 PM Rapport_251110_TRYK.indd 2 11/25/10 2:06 PM sfortegnelse Forord

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Januar 2012 Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

IT i folkeskolen. - en investering i viden og velfærd

IT i folkeskolen. - en investering i viden og velfærd IT i folkeskolen - en investering i viden og velfærd Regeringen August 2003 1 IT i folkeskolen - en investering i viden og velfærd 1. udgave, 1. oplag, august 2003: 2000 stk. ISBN 87-603-2358-2 ISBN (WWW)

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Partnerskab om ungestrategier

Partnerskab om ungestrategier UDKAST Partnerskab om ungestrategier Partnerskabsaftale mellem Hvidovre Kommune og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om indsatsen for nydanske børn og unge 2010 2013 Side 1 af 17 Aftale

Læs mere

Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål

Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden v/ DEL ansøger i samarbejde med Gråsten Landbrugsskole, Silkeborg Handelsskole, Horsens Handelsskole

Læs mere

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald.

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald. ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport! Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland etablerede sig, implementerede og pågyndte drift med første hold elever på Kombineret UngdomsUddannelse med uddannelsesstart 3. august

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere