Betænkning. Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Til lovforslag nr. L 94 Folketinget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 94 Folketinget Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 19. januar 2010 Betænkning over Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Ændringsforslag Der er stillet 8 ændringsforslag til lovforslaget. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling har stillet ændringsforslag nr Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten har stillet ændringsforslag nr. 1 og Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 18. december 2009 og var til 1. behandling den 13. januar Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Udvalget for Videnskab og Teknologi. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 1 møde. Høring Lovforslaget blev sendt i høring i forbindelse med fremsættelsen. Den 8. januar 2010 sendte videnskabsministeren de indkomne høringssvar til udvalget, og den 12. januar 2010 sendte videnskabsministeren et notat herom til udvalget. Spørgsmål Udvalget har stillet 12 spørgsmål til videnskabsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. Sammenhæng med L 95 Lovforslag nr. L 94 skal ses i sammenhæng med lovforslag nr. L 95, der er fremsat af undervisningsministeren, og som har været behandlet i Uddannelsesudvalget. L 95 indeholder bl.a. reguleringen af de særlige ydelser til deltagerne på de kompetenceudvidende kurser. 3. Indstillinger og politiske bemærkninger Et flertal i udvalget (V, DF og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af videnskabsministeren stillede ændringsforslag. Flertallet vil stemme imod ændringsforslag nr. 1 og 8. [af videnskabsministeren (Helge Sander)] Et mindretal i udvalget (S, SF, RV og EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag. Venstre og Enhedslisten bemærker følgende: Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten støtter, at der tages skridt til at give dimittender et alternativ til ledighed. Arbejdsløsheden blandt nyuddannede er eksploderet det sidste år, og det er på høje tid at sætte ind for at nedbringe denne. Derfor stemmer partierne for lovforslaget ligesom partierne stemmer for regeringens 6 ændringsforslag. Sammenhængende med L 94 støtter partierne også lovforslag nr. L 95, der har til formål at sikre de studerende forsørgelse under det særlige kompetenceudvidende forløb. Venstre og Enhedslisten har dog også en række bekymringer: For det første er der spørgsmålet om, hvad de studerende skal leve af i perioden imellem deres uddannelsesafslutning og starten på det særlige forløb. I denne periode gives der ikke SU, jf. svar på L 95, spørgsmål 1, og formentlig heller ikke kontanthjælp. Og den gruppe af unge, der vælger netop dette tilbud, har i sagens natur ikke let ved at finde arbejde. Nogle risikerer altså at stå uden indtægt i op til 3 måneder. Dette problem kan være medvirkende til, at færre unge får mulighed for at vælge tilbuddet om kompetenceudvidende forløb. For det andet er partierne bekymrede for, at forløbene kan få karakter af ren opbevaring, idet det faglige indhold skal ligge inden for eksisterende studieområder. Det vil sige, at man ikke kan medtage jobsøgning, præsentationstræning, virksomhedskontakt, kompetencevurdering eller øvrige tiltag, der har fokus på at gøre den unge mere parat til at komme ud på arbejdsmarkedet. Disse to bekymringer har ledt til, at Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten har stillet ændringsforslag til henholdsvis L 94 og L 95 på disse områder. Mere overordnet skal det nævnes, at Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enheds- AX011877

2 2 listen stiller sig tvivlende over for, hvorvidt dette forslag kommer til at have en stor nok effekt. Venstre omtaler ordningen som et pilotprojekt, og der er i forslaget afsat finansiering til 575 forløb. Danmark står over for en høj generel ungdomsarbejdsløshed. Der er lige nu unge arbejdsløse under 30 år, og dette dækker over såvel uddannede og nyuddannede fra alle typer af uddannelser som ufaglærte unge. Dette forslag er hverken nok til at løse dimittendudfordringerne isoleret set eller ungdomsarbejdsløsheden generelt. Venstre og Enhedslisten beklager, at der ikke er flere initiativer fra regeringen i den sammenhæng: at man ikke tog fat på jobskabelse, flere særordninger for dimittender og flere uddannelsespladser til de unge. Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. 4. Ændringsforslag med bemærkninger Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 1 Af et mindretal (S, SF, RV og EL): 1) I stk. 2 indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:»dog kan op til 10 ECTS-point udgøres af andre aktiviteter, der kan styrke de nyuddannedes muligheder for at få job.«[mulighed for at aktiviteter, der ikke giver ECTS-point, kan udløse taxameter] Til 2 Af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling, tiltrådt af udvalget: 2) Stk. 1, nr. 2, affattes således:»2) ansøger er ved at afslutte sin første kandidatuddannelse, professionsbacheloruddannelse, erhvervsakademiuddannelse, videregående uddannelse på Økonomi- og Erhvervsministeriets område, overbygningsuddannelse fra designskolerne eller afsluttende uddannelse fra Kunstakademiets Billedkunstskoler, Den Danske Filmskole eller scenekunstuddannelser fra Statens Teaterskole, Aarhus Teater eller Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole,«[Inddragelse af yderligere uddannelser under reglerne] 3) I stk. 1, nr. 6, indsættes efter»forløb,«:»som vil give ansøger adgang til et lovreguleret erhverv, som den pågældende ikke i forvejen har adgang til, eller«. [Anvendelse af særlige forløb til at erhverve kompetencer, der giver adgang til lovregulerede erhverv] Til 3 4) I stk. 1, 3. pkt., udgår», som udbydes af universiteterne«. [Præcisering af frit institutionsvalg] 5) I stk. 2, 3. pkt., indsættes efter»professionsbacheloruddannelser«:»eller videregående uddannelser på Økonomi- og Erhvervsministeriets område«, og», som udbydes af de i 1. pkt. nævnte institutioner«udgår. [Udvidelse af hjemmel med flere af Økonomi- og Erhvervsministeriets uddannelser og præcisering af frit institutionsvalg] 6) I stk. 2, 4. pkt., ændres»professionsbacheloruddannelserne«til:»de videregående uddannelser«. [Lovteknisk konsekvensændring] 7) Stk. 3, 3. pkt., affattes således:»ministeren kan desuden fastsætte regler om, at kun gennemførelse af nærmere bestemte kandidatuddannelser, overbygningsuddannelser fra designskolerne eller afsluttende uddannelse fra Kunstakademiets Billedkunstskoler, Den Danske Filmskole eller scenekunstuddannelser fra Statens Teaterskole, Aarhus Teater eller Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole skal kunne danne grundlag for optagelse på de særlige kompetenceudvidende forløb.«[inddragelse af yderligere uddannelser på Kulturministeriets område under reglerne og præcisering af frit institutionsvalg] Til 4 Af et mindretal (S, SF, RV og EL): 8) Som 4. pkt. indsættes:»aktiviteter, jf. 1, stk. 2, 2. pkt., udløser den laveste takst, der er fastsat på det pågældende ministerområde.«[lovteknisk konsekvensændring] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1 og 8 Ændringsforslagene giver mulighed for, at ikke-ects-givende aktiviteter kan udløse taxameter og dermed være en del af det kompetenceudvidende forløb. Andre aktiviteter, der kan styrke de nyuddannedes muligheder for at få job, omfatter undervisning og coaching i jobsøgning, branche- og kompetenceafklaring, præsentationsteknik, samtaleteknik m.v. Ved opgørelse af antal ECTS-point for andre aktiviteter, tages der udgangspunkt i, at 1 ECTSpoint svarer til en arbejdsindsats for de studerende på timer. Ændringsforslag nr. 8 medfører, at andre aktiviteter, jf. det nye punktum, som er foreslået under ændringsforslag nr. 1, udløser den laveste takst for de uddannelser, der er omfattet af lovforslaget for det pågældende ministerområde. Til nr. 2 Efter en nærmere gennemgang af beskæftigelsessituationen for nyuddannede på henholdsvis Kulturministeriets og Økonomi- og Erhvervsministeriets område er der fundet be-

3 3 hov for at udvide den målgruppe, der kan tilbydes de særlige forløb. Kulturministeriet har således ønsket, at også nyuddannede fra scenekunstuddannelserne fra Aarhus Teater og Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole bliver omfattet. Tilsvarende har Økonomi- og Erhvervsministeriet ønsket, at ikke kun deres professionsbacheloruddannelser bliver omfattet, men også f.eks. skibsføreruddannelsen. Som det fremgår af forslagets første led, vil de nyuddannede, der er omfattet af målgruppen, kun kunne deltage i et særligt forløb. Forløbet kan bestå af uddannelseselementer fra flere forskellige institutioner, men i så fald skal den pågældende være indskrevet ved én institution under hele forløbet, og den pågældende institution vil også have ansvaret for at udstede et samlet bevis for de gennemførte uddannelseselementer. Tilskud udbetales til den indskrivende institution. Til nr. 3 I forbindelse med høringen er der flere høringsparter, der har gjort opmærksom på, at nye faglige kompetencer set i forhold til den netop gennemførte uddannelse ikke altid vil være det, der forbedrer en nyuddannets beskæftigelsesmuligheder mest. Ved lovregulerede erhverv som f.eks. gymnasielærer kan der være krav om en meget specifik fagrække på den forudgående uddannelse for at få undervisningskompetence. Her vil muligheden for at supplere fagrækken med de manglende fag, sådan at undervisningskompetence opnås, afgørende forbedre den nyuddannedes beskæftigelsesmuligheder. Lovforslaget foreslås derfor ændret i overensstemmelse hermed. Til nr. 4 Ændringsforslaget præciserer, at de nyuddannede, der er omfattet af adgangen til de særlige forløb, har adgang til at vælge netop det særlige forløb, som de mener tjener deres beskæftigelsesmuligheder bedst, og de er således ikke bundet i deres valg af institutionstype. For at ansøgeren skal få det nødvendige udbytte af forløbet, er det dog et krav, at den pågældende opfylder adgangskravene, som gælder for de fag, som det særlige forløb er sammensat med udgangspunkt i, jf. lovforslagets 2, stk. 1, nr. 7. Til nr. 5 og 6 Ændringsforslagene er dels en konsekvensændring som følge af udvidelsen af målgruppen på Økonomi- og Erhvervsministeriets område, jf. ændringsforslag nr. 2, og dels er det en præcisering af det frie institutionsvalg, jf. ændringsforslag nr. 4. Til nr. 7 Ændringsforslaget er dels en konsekvensændring som følge af udvidelsen af målgruppen på Kulturministeriets område, jf. ændringsforslag nr. 2, og dels er det en præcisering af det frie institutionsvalg, jf. ændringsforslag nr. 4. Lars Christian Lilleholt (V) nfmd. Henrik Høegh (V) Michael Aastrup Jensen (V) Anne-Mette Winther Christiansen (V) Malou Aamund (V) Jesper Langballe (DF) Mikkel Dencker (DF) Jørgen S. Lundsgaard (KF) Per Ørum Jørgensen (KF) Kirsten Brosbøl (S) Rasmus Prehn (S) Benny Engelbrecht (S) Per Husted (S) Jonas Dahl (SF) Hanne Agersnap (SF) Marianne Jelved (RV) fmd. Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Folketingets sammensætning Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Liberal Alliance (LA) 3 Socialdemokratiet (S) 45 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Dansk Folkeparti (DF) 25 Siumut (SIU) 1 Socialistisk Folkeparti (SF) 23 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 Det Konservative Folkeparti (KF) 18 Sambandsflokkurin (SP) 1 Det Radikale Venstre (RV) 9 Uden for folketingsgrupperne 1 Enhedslisten (EL) 4 (UFG)

4 4 Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 94 Bilagsnr. Titel 1 Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede og høringsbrev og -liste, fra videnskabsministeren 2 Høringssvar, fra videnskabsministeren 3 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af forslaget 4 1. udkast til betænkning 5 Kopi af høringssvar vedrørende L 95, fra undervisningsministeren 6 Kommenteret høringsnotat og høringssvar, fra videnskabsministeren 7 Høringsnotat fra undervisningsministeren 8 Høringssvar fra Dansk Erhverv, fra videnskabsministeren 9 Kopi af høringssvar fra Professionshøjskolernes Rektorkollegium vedrørende L 95, fra undervisningsministeren 10 Ændringsforslag fra videnskabsministeren udkast til betænkning 12 Kopi af L 95 svar på spm. 1-4 Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 94 Spm.nr. Titel 1 Spm. om, hvor mange kandidater ministeren forventer der kan overgå direkte fra det netop færdiggjorte studie til de kompetenceudvidende kurser henholdsvis i det første og i det andet halvår, til videnskabsministeren, og ministerens svar herpå 2 Spm. om, hvilke støttemuligheder under kursusforløbet der kan tilbydes for kandidaterne, der deltager i de kompetenceudvidende kurser, til videnskabsministeren, 3 Spm. om, hvor meget ministeren forventer at spare på arbejdsløshedsunderstøttelse til kursisterne på de kompetenceudvidende kurser, til videnskabsministeren, 4 Spm. om indskrivningstidspunktet ikke bør være fra påbegyndelsen af forløbet og ikke fra ansøgningstidspunktet, jf. bl.a. høringssvaret fra Aarhus Universitet, til videnskabsministeren, 5 Spm., om coaching, virksomhedspraktik, kompetenceafklaring og særligt tilrettelagte elementer, som ikke er ECTS-pointgivende, kan indgå i de særlige kompetenceudvidende forløb, til videnskabsministeren, og ministerens svar herpå 6 Spm. om mulighederne for, at uddannelsesstederne kan få dækket omkostningerne ved arbejdsmarkedsrettede elementer, der ikke er ECTS-pointgivende, til videnskabsministeren, 7 Spm. om, hvordan ministeren vil garantere, at de særlige kompetenceudvidende forløb ikke fremtræder som et nyt 11. semester, der blot udskyder tidspunktet for registrering i ledighedsstatistikken, til videnskabsministeren, 8 Spm. om, hvorledes ministeren vil sikre forløbene den nødvendige fleksibilitet i forhold til kandidaternes afslutningstidspunkt med henblik på at

5 gøre det muligt, at deltagerne kan have løbende påstigning og afstigning i forløbet, til videnskabsministeren, 9 Spm., om det vil påvirke søgningen til de særlige kompetenceudvidende forløb i negativ retning, at dimittenderne kan være uden nogen form for forsørgelsesgrundlag i perioden mellem uddannelsens afslutning og opstart af et udbudt forløb, til videnskabsministeren, 10 Spm., om ministeren forventer, at der under de foreslåede vilkår vil være en efterspørgsel efter de nye forløb, som svarer til det omfang, som bevillingsrammen giver mulighed for, jf. lovforslagets bemærkninger, til videnskabsministeren, 11 Spm. om en redegørelse for muligheden for at søge kontanthjælp i perioden mellem afsluttet uddannelse og påbegyndelse af det kompetenceudvidende forløb, til videnskabsministeren, 12 Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der giver mulighed for, at ikke-ects-givende aktiviteter kan udløse taxameter og dermed være en del af det kompetenceudvidende forløb, til videnskabsministeren, og ministerens svar herpå 5

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 80 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2012 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring Til lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2009-10 L 113 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 24. december 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven Skatteudvalget 2010-11 L 31 Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 31 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af toldloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 29. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 224 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 224 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013. over Til lovforslag nr. L 224 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 24 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 3. udkast (Nyt ændringsforslag nr. 11 fra skatteministeren, der erstatter tidligere oversendte

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 24 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 6. september 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love Side 1 af 20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 BTL 199 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget

Læs mere

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 51 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 51 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 0. december 2013 Udkast til Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Betænkning. Betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 18. august 2015. over

Betænkning. Betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 18. august 2015. over Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 18. august 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om aktiv

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

OMTRYK 2. andre aktører, bedre løbende kontrol og inddragelse af tilfredshedsundersøgelser

OMTRYK 2. andre aktører, bedre løbende kontrol og inddragelse af tilfredshedsundersøgelser Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2010-11 OMTRYK Fejl i bilagstabel Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2010 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 8. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1. Ændringsforslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 67 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 222 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. juni 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2003-04 Skatteudvalget (L 29 - bilag 41) (Offentligt) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2003 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven Retsudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 28. april 2005 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring Til lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fejl i overskrift til punkt 2 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere