Studievejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studievejledning 01.08.2015"

Transkript

1 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 835 af om Diplomuddannelser 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning: Ledelse som profession Formål Mål Undervisningsformer Opbygning Adgangskrav 6 Varighed, indhold og pensum 6 Uddannelsesoversigt 7 Eksamen 8 Merit 9 Kvalitetssikring: Evaluering Lærerteam Samarbejdspartnere 9 Praktiske forhold 10 Introduktion 10 Fagbeskrivelse: Det personlige lederskab 12 Fagbeskrivelse: Ledelse og medarbejdere 14 Fagbeskrivelse: Ledelse og organisation 16 Valgfrie moduler 18 Afgangsprojekt 38 Retningslinjer for klager og undervisning og eksamen 39 Regler for afholdelse af eksamen

3 Henvendelse vedrørende uddannelsen foregår hos uddannelsesenheden Center for Diplomledelse eller hos uddannelsesenheden på Campus Nykøbing F: Center for Diplomledelse Studiesekretærer: Ursula Krogh Poulsen Tlf.nr Mail: Studieleder Jens-Erik Nonbo Tlf / Mail: Camilla Czuba Tlf.nr Mail: Campus Nykøbing F: Studiesekretær: Studieleder Lise Vraadal Michael Højlund Larsen Tlf.nr Tlf.nr Mail: Mail: 3

4 Indledning Ledelse som profession Interessen for ledelse og især, hvad der skaber god ledelse er stor. Samtidig bliver kravene til ledere mere og mere skrappe. God ledelse forudsætter flere ting. Dels en grundig viden om det der sætter lederen i stand til at inspirere, begejstre og skabe et klima, hvor ansvarlighed, personlig fleksibilitet og samarbejdsevne er vigtige elementer. Og dels viden om organisation, systemer, strategi og styringsmekanismer. Diplomuddannelsen i Ledelse (DIL) er et godt grundlag for at udvikle ledere, der på et kompetent og professionelt grundlag kan udøve den ledelse, der er behov for i både private og offentlige virksomheder. Studerendes profil Diplomuddannelsen i Ledelse henvender sig til ledere inden for alle faggrupper i den private og offentlige sektor. Formål Diplomuddannelsen har til formål at kvalificere nuværende og kommende ledere til selvstændigt at kunne varetage ledelsesopgaver. Uddannelsen skal sætte deltagerne i stand til at vurdere, reflektere over og anvende elementer, der indgår i ledelsesprocessen fra strategisk til operativt niveau. Det er centralt for uddannelsen, at den skal være med til at kvalificere den studerendes personlige handlingskompetencer inden for ledelsesfeltet. Gennem studiet skal den studerende: Tilegne sig viden om sammenhænge, som er relevante for deres arbejdsfelt og studiets ledelses-faglige områder Analysere relevante faglige problemstillinger dvs. at beskrive årsagssammenhænge og betydningsmønstre bl.a. med afsæt i konkrete erfaringer og relevante teoretiske forklaringsmodeller Lære at kunne forholde sig perspektiverende til faglige og praksisrelaterede problemstillinger samt udtænke nye handle-muligheder set fra et ledelsesperspektiv. Mål Efter endt uddannelse er det målet, at den studerende: har erhvervet sig en systematisk helhedsforståelse på tværs af organisatoriske og faglige grænser kan analysere organisationens omgivelser og kan fortolke og udforme overordnede mål og strategier er bevidst om og kan medvirke til at skabe de nødvendige vilkår for egen ledelsesposition, opgaver og handle-muligheder selvstændigt og professionelt kan lede og motivere medarbejdere 4

5 Undervisnings- og arbejdsformer Praksisfokusering er helt centralt for de metoder- og undervisningsformer, som uddannelsen baseres på. Som en del af uddannelsen opbygges studiekompetencer i et adfærdsorienteret perspektiv således, at der arbejdes handlingsorienteret. De studerendes erfaringer inddrages i undervisningen dels i refleksionen over egen organisation og egen ledelse dels ved anvendelse af teori ved løsning af praktiske problemstillinger fra den studerendes egen organisation. Uddannelsen baseres på, at deltagerne anvender egen organisation som udviklingslaboratorium for adfærd og handlinger i hele forløbet. Det forventes derfor, at den studerende bidrager aktivt med at bringe praksis i spil i undervisningssituationer for derved at kvalificere sin egen udøvelse af ledelse. Praksis i egen organisation bliver dermed et væsentligt element i uddannelsen i et integreret forløb, der omfatter progression indenfor såvel teori og praksis som samspillet mellem teori, metode og praksis Der er ikke mødepligt, men den interaktive form med høj deltageraktivitet forudsætter dog stor mødeprocent med en energisk tilstedeværelse Opbygning Uddannelsen består af seks obligatoriske moduler, tre valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. Hvert modul afsluttes med en eksamen. De seks obligatoriske moduler har et generelt sigte. Valgfagene og hovedopgaven giver den studerende mulighed for at fordybe sig i forhold til bestemte funktioner eller tematikker i egen organisation. Fælles for både den generelle og valgfrie del er, at der som hovedregel tages udgangspunkt i den studerendes erfaringsgrundlag fra egen organisation som grundlag for en mere teoretisk refleksion. Uddannelsesenhederne kan vælge at supplere de forskellige moduler med indlæggelse af supplerende aktiviteter bl.a. i form workshops. Obligatoriske moduler De to første moduler har som fælles overskrift det personlige lederskab. Første modul, Lederskab og kommunikation rummer en fokusering på kommunikative processer som en væsentlig del af skabelse af en ledelsesmæssig identitet. Andet modul, professionelt lederskab omfatter en grundig indføring i emner som lederrollen, forskellige ledelsesteorier samt det samfundsvidenskabelige grundlag for ledelsesteorierne. De to følgende moduler har som fælles overskrift ledelse og medarbejdere. Tredje modul, ledelse i dynamiske relationer fokuserer på relationen mellem leder og medarbejdere med afsæt i temaer omkring magt, forhandling og konflikt Fjerde modul, ledelse i lærings- og kompetencerelationer, fokuserer på læring og kompetenceudvikling og betydningen af menneskelige ressourcer (HR). De to sidste obligatoriske moduler har fælles afsæt i betydningen ledelse og organisation. 5

6 Femte modul, organisation og processer, fokuserer på organisationen og dens omgivelser, den klassiske organisationsteori og forståelse og hvordan udviklings- og forandringsprocesser kan ledes. Sjette modul, organisation, styring og strategi fokuserer på begreber som strategi og strategisk ledelse og styring og styringsparadigmer. Valgfrie moduler Den valgfrie del består af tre moduler. Valgfagene er en overbygning på de obligatoriske fag. Valgfagene kan tage sigte på særlige ledelsesmæssige problemer inden for bestemte tematikker eller aspekter eller tager sigte på bestemte brancher/sektorer. Valgmoduler kan tillige anvendes som enkeltfagsforløb efter egen interesse. Afgangsprojekt Afgangsprojektet skal relateres til studiets øvrige moduler og uddybe arbejdet i disse bl.a. gennem projektskrivning. Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning, undervisning og selvstudium. Adgangskrav Der stilles følgende krav for adgang til uddannelsen: Ansøgere med relevant uddannelse på bachelorniveau Ansøgere med anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse eller tilsvarende Ansøgere, der har gennemført en uddannelse mindst på niveau med en videregående voksenuddannelse Ansøgere, der ikke opfylder ovenstående betingelser, men som skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed Ansøgere skal have mindst to års relevant erhvervserfaring ovenpå adgangsgivende eksamen. Ansøgere skal kunne læse engelsk-sproget litteratur Deltagere, der ikke umiddelbart opfylder adgangskravene, tilbydes realkompetencevurdering med henblik på afklaring af eventuelt manglende forudgående kvalifikationer. Visitation af studerende til studiet foregår i et samarbejde mellem studieadministration og studieleder ved uddannelsesenheden på baggrund af det indsendte ansøgningsmateriale, herunder kopier af adgangsgivende, forudgående eksamen. Varighed, indhold og pensum Diplomuddannelsen i Ledelse er primært tilrettelagt som et deltidsstudium på bachelorniveau af ca. 2,5 års varighed, men den studerende kan i øvrigt selv tilrettelægge sit forløb i nogen udstrækning. Studiet er normeret til ét studenterårsværk svarende til 1680 arbejdstimer. Det svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System). Ved opgørelsen af medgåede ECTS point indregnes arbejdsbelastningen ved såvel skemalagt undervisning som ved forberedelse, udarbejdelse af skriftlige arbejder, herunder øvelser, cases, projektoplæg og afsluttende projekt samt forudsat selvstudium. 6

7 Uddannelsen skal være afsluttet senest seks år efter, at den er påbegyndt. Uddannelsesenheden kan ved usædvanlige forhold dispensere herfra. Uddannelsesoversigt Modul Lektioner 1. år Lektioner 2. år Lektioner 3. år Vejledningstimer pr. studerende ECTS point 1. Lederskab og kommunikation 2. Professionelt lederskab 3. Ledelse i dynamiske relationer 4. Ledelse i lærings og kompetencerelationer 5. Organisation og processer 6. Organisation, styring og strategi Valgfag Valgfag Valgfag Afgangsprojekt

8 Pensum I alle fag vil pensum primært være dansk litteratur, men engelsksproget (i mindre omfang) og skandinavisk litteratur forekommer. Litteraturen vil bestå af grundbøger og af faglige antologier samt artikler. Eksamen Alle moduler afsluttes med en eksamen, hvor der gives karakter efter 7 trins skalaen jfr. karakterbekendtgørelse nr. 114 af Diplomuddannelsen i Ledelse afvikles med følgende prøvetyper (eksaminer): Fag Censur Lederskab og kommunikation Professionelt lederskab Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis Ledelse i dynamiske relationer Skriftlig prøve Ledelse i lærings- og kompetencerelationer Miniprojekt med mundtligt forsvar (kombinationsprøve) Miniprojekt med mundtligt forsvar (kombinationsprøve) Intern eller ekstern censur Ekstern censur Intern bedømmelse ved underviser og intern/ekstern censor (voteringseksamen) Ekstern censur Organisation og processer Skriftlig prøve Intern bedømmelse ved underviser og intern/ekstern censor (voteringseksamen) Organisation, styring og strategi Valgfag Projekt med mundtligt forsvar Miniprojekt med mundtligt forsvar Ekstern censur Intern eller ekstern censur Afgangsprojekt Projekt med mundtligt forsvar Ekstern censur Ved intern bedømmelse bedømmes den studerende af underviser og intern/ekstern censor. Bedømmelse finder alene sted på baggrund af skriftligt produkt. Ved eksaminer med intern censur bedømmes den studerende af eksaminator og en censor, der er udpeget af studieleder blandt undervisere hos uddannelsesenhederne eller hos samarbejdspartnere (Syddansk Universitet eller de øvrige udbydere af uddannelsen) Ved ekstern censur bedømmes den studerende af eksaminator og en censor, der er beskikket af Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). Administration heraf foregår via det landsdækkende samarbejde om uddannelsen og foregår via Censorallokeringen, Århus. Studerende, der ikke består en eksamen eller ikke går op til en eksamen, kan gå op ved næstkommende ordinære eksamen. Klage over bedømmelse sker i henhold til UFM s bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser se nærmere i sidste afsnit af studievejledningen om procedure og form. 8

9 er Der afholdes følgende former for eksamination på uddannelsen: Individuel, mundtlig eksamen på baggrund af synopsis (max 5 sider) - modul 1. Individuelle eksaminer på baggrund af kombinationsprøve. Projektoplægget skrives individuelt og har et omfang på max. 8 sider (modul 2, 4 og valgmoduler) og med mundtlig prøve. Individuel, skriftlig eksamen på baggrund af skriftligt oplæg i form af portfolio/skriftligt produkt/projektoplæg med et omfang på max. 6 sider og med intern bedømmelse (modul 3 og 5). Individuelle eksaminer på baggrund af projekter. Projekter har et omfang fra sider, som kan udvides, såfremt der udarbejdes et gruppefremstillet produkt. (modul 6 samt afgangsprojekt) og med mundtlig prøve. Gruppeeksamen på baggrund af miniprojekt, projekt eller afgangsprojekt (modul 2,4,6, valgmoduler samt afgangsprojekt) med deltagelse af op til 3 studerende. Oversigten på side 7 viser, hvorledes udprøvning finder sted i det enkelte modul. Der henvises endvidere til det enkelte moduls fagbeskrivelse se nedenfor. Eksamensbeviser Efter hver bestået eksamen udstedes et enkeltfagsbevis. Når alle fag er bestået med karakteren 2 eller derover, udsteder Erhvervsakademi Sjælland eksamensbevis for hele Diplomuddannelsen i Ledelse inkl. Diploma Supplement. Merit Beståede uddannelseselementer opnået ved andre studier kan give merit til uddannelsens enkelte fag. Afgørelsen træffes i det enkelte tilfælde af studieleder og på grundlag af en faglig vurdering og efter indlevering af behørig dokumentation, typisk i form af eksamensbeviser fra andre uddannelsesinstitutioner. Kvalitetssikring Evaluering af undervisningen foretages løbende gennem dialog mellem de studerende og underviseren. Hvert modul indledes med en afklaring af deltagernes forventninger. Der afsluttes med en skriftlig (elektronisk) evaluering af hele modulet. Uddannelsen udbydes af Erhvervsakademi Sjælland på baggrund af godkendelse fra UFM. Erhvervsakademiet/uddannelsesenhederne har indgået forskningsformidlingsaftale med Syddansk Universitet, Institut for ledelse og virksomhedsstrategi. Til yderligere sikring af kvaliteten påhviler det den enkelte underviser, eventuelt i samarbejde med studielederen hos pågældende uddannelsesenhed, efter afslutning af modulerne 2 og 4 at foretage overleveringsforretning til kommende underviser. 9

10 Lærerteam Diplomuddannelsen i ledelses tilrettelæggelse og gennemførsel planlægges af studieadministrationen, studieleder og det lærerteam, der er knyttet til uddannelsen. Dette tætte samarbejde bidrager til at sikre en dynamisk interaktion mellem undervisere, studerende og virksomheder. Det bliver derved muligt at foretage løbende justeringer, pædagogisk og fagligt set i overensstemmelse med de ændringer, der sker i interessenternes behov. Samarbejdspartnere Uddannelsesenhederne ved Erhvervsakademi Sjælland samarbejder om den faglige og pædagogiske udvikling samt udbud af Diplomuddannelsen i Ledelse med: Syddansk Universitet, Campus Slagelse, som formidler forskningsresultater fra instituttets forskningsenhed Deltagelse i Fællesudvalget for Diplomuddannelsen i Ledelse Endvidere deltagelse i styringsgruppe med 10 samarbejdende kommuner på Midt- og Østsjælland Dansk Magisterforening DJØF Praktiske forhold Tilmelding, orlovsansøgning, adresseændring og udmelding skal ske ved skriftlig henvendelse til studiesekretæren hos den uddannelsesenhed, man ønsker optagelse hos. Dispensationsansøgninger i forhold til studieordningen skal være skriftlige og stiles til studielederen. Aflysninger og erstatningstimer. Er underviseren syg eller af anden grund forhindret i at gennemføre undervisningen underretter uddannelsesenheden den studerende. Det anbefales, at der udarbejdes særlig telefonkæde til studiesekretæren. Der ydes erstatningstimer for eventuelle, aflyste undervisningsgange. Ved udarbejdelse af forskellige skriftlige materialer henvises til notat om Udarbejdelse af synopsis, miniprojekt, portfolio, afgangsprojekt mv. Materialerne stilles til rådighed via intranet platformen Fronter. Introduktion For at sikre en optimal studiestart gennemføres introduktion til studiet ved start på modul 1. Introduktionen rettes mod uddannelsens koncept, de pædagogiske metoder, de gensidige forventninger og de praktiske forhold, der knytter sig til gennemførelsen af hele uddannelsen. 10

11 Eksamensopgaver - retningslinjer ved skriftlige produkter ( projekter ) Ved de moduler, hvor der som led i eksamensgrundlaget skal afleveres et skriftligt produkt/projekt, drejer det sig om at aflevere en sammenhængende tekst, hvor der præsenteres og diskuteres en konkret og afgrænset problemstilling under inddragelse af den teori, der knytter sig til modulet. Eksamensopgaven bør fokusere på, hvordan den studerende i praksis kan beslutte og handle i forhold til den valgte problemstilling og på baggrund af den gennemførte analyse og diskussion. Eksamensopgaven bør indeholde: Titelblad med angivelse af opgavens titel, modulets navn, den studerendes navn og fødselsdato, vejleders navn, afleveringsdato, antal anslag samt eventuel angivelse af, om opgaven skal behandles fortroligt. Kort introduktion til opgaven, inkl. kort præsentation af opgaveløser og opgaveløsers ledelsesmæssige position. Problemstilling, ideelt fra egen praksis/organisation. Problemformulering. Kort præsentation af den teori/de teorier, der findes relevant at anvende i forhold til problemstillingen. Valg af metode hvordan der indsamles eller kan indsamles data med henblik på besvarelse af problemformuleringen. Anvendelse af den teoretiske tilgang til den valgte problemstilling (= analyse) gennem teoretisk baserede refleksioner og diskussioner. Vigtigt er det her, at opgaven tydeligt demonstrerer, hvordan teorierne understøtter refleksionen og således adskiller sig fra almindelig, common sense/sund fornuft). Foreløbig konklusion. Eventuel perspektivering (kan evt. placeres på sidste side og uden for bedømmelse). Eventuel opsummering af egen læring. I fagbeskrivelserne fra side 12 orienteres nærmere om prøveformen for hvert enkelt modul. Ved skriftlige produkter (projektoplæg, projekter) svarer en normalside til 2400 anslag inkl. mellemrum. Lektionsplaner Forud for start på hvert modul vil der foreligge en lektionsplan fra underviseren, der nærmere beskriver temaer, øvelser, eventuelle hjemmeopgaver samt pensahenvisninger til den enkelte undervisningsgang. Lektionsplanen stilles til rådighed via intranettet Fronter. Lektionsplanen rummer endvidere en præcisering af eksamensafviklingen, jfr. afsnittet ovenfor om, hvad eksamensopgaven bør omfatte. 11

12 Fagbeskrivelser På de følgende sider findes en beskrivelse af de enkelte moduler, opdelt på modulets formål og indhold samt eksamensform. Modulerne er endvidere beskrevet på læringsmål i den fælles, landsdækkende studieordning, der kan downloades fra intranettet Fronter eller fra hjemmesiderne eller Obligatoriske moduler Det personlige lederskab Modul 1: Lederskab og kommunikation 5 ECTS point/svarende til 0,08 årsværk Formål/læringsudbytte Introducere til Diplomuddannelsen generelt At belyse betydningen af lederskabets kommunikative kompetencer i relation til egne ledelsesmæssige udfordringer. At belyse ledelsesteorier og kommunikationsteorier ud fra deres erkendelsesteoretiske, videnskabsteoretiske og samfundsteoretiske perspektiver. At belyse sammenhænge mellem forskellige kommunikative teorier, metoder, strategier og perspektiver og forståelser af ledelse, ledelsesidentitet og ledelsesetik. Indhold og centrale områder Generel studieintroduktion Kommunikationsteorier med vægt på personlig kommunikation i en ledelsesmæssig sammenhæng Introduktion til videnskabsteoretiske perspektiver Introduktion til ledelsesfilosofi Iagttagelse af egen ledelsespraksis Introduktion til samfundsvidenskabelig metode med henblik på produktion af data og empirisk viden Aflevering af skriftligt oplæg på max 5 A4 sider eller anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Mundtlig eksamen på 20 min. med efterfølgende votering og tilbagemelding. 12

13 Modul 2: Professionelt lederskab 5 ECTS point/svarende til 0,08 årsværk Formål/læringsudbytte Modulet udgør sammen med modul 1 Det personlig lederskab som overordnet tematik. Formålet er: At belyse og bearbejde det professionelle lederskab : ledelseskompetencer og ledelsesidentiteter i relation til egne ledelsesmæssige udfordringer. At belyse og bearbejde sammenhænge mellem professionalisering af ledelse i et samfundsteoretisk og videnskabsteoretisk perspektiv. At opnå indsigt i og forståelse af egen ledelsespraksis med det formål at skabe mulig udvikling her af i et ledelsesteoretisk perspektiv Indhold og centrale områder Mellemledernes rolle og udfordringer Fra klassiske ledelsesteorier til moderne og nyere ledelsesteorier Strategier til håndtering og udvikling af eget, professionelt lederskab Samfundsvidenskabelige metoder til belysning af det professionelle og personlige lederskab Kombinationsprøve: Hovedvægten placeres på bedømmelse af det skriftlige produkt. Aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet proportionalt. Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding. 13

14 Ledelse og medarbejdere Modul 3: Ledelse i dynamiske relationer 5 ECTS point/svarende til 0,08 årsværk Formål/læringsudbytte Modulet sætter fokus på udvikling af lederens professionelle kompetencer til at iagttage, reflektere og handle i forhold til forskellige forståelser og betydninger af især leder-medarbejderrelationer, men også andre interpersonelle relationer Den studerende skal tilegne sig kompetencer og viden til at orientere sig, positionere sig, træffe beslutninger og handle i leder-medarbejder-relationer samt andre interpersonelle relationer Den studerende skal udvikle forståelse af det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes i egen organisation. Derfor arbejdes der med problemstillinger, der er hentet fra den studerendes egen organisation og som sættes ind i en teoretisk sammenhæng. Indhold og centrale områder Perspektiver på begreber som ansvarlighed, tillid, ledelses-/organisationsmæssig loyalitet, involvering og motivation Forskellige ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver på magt, konflikter og forhandling Centrale fokuspunkter i forståelsen af kommunikation og formidling af budskaber og beslutninger til egen organisation Betydningen og konsekvenser af organisatorisk krydspres Samspil mellem leder og team/grupper Ledelse og mulig grad af selvledelse Skriftlig prøve på max 8 A4 sider eller anslag ex forside, indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og evt. bilag. Voteringseksamen 14

15 Modul 4: Ledelse i Lærings- og kompetencerelationer 5 ECTS point/svarende til 0,08 årsværk Formål/læringsudbytte Modulets formål er at udvikle den studerendes professionelle kompetencer i relation til forståelse af og bidrag til den nødvendige kompetenceudvikling af (egne) medarbejderne i (egen) organisation og skal derfor introducere til en række forskellige teorier om og forståelser af læring og kompetence. Sigtet er endvidere at skabe indsigt og forståelse af, hvordan den strategiske udvikling af medarbejderne foregår som lærings- og kompetenceudviklingsprocesser i et dynamisk samspil mellem ledelse, medarbejdere, organisation og omverden. Den studerende inddrager problemstillinger og erfaringer fra egen organisation som grundlag for analyse og refleksion. Indhold og centrale områder Forskellige ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver i forhold til begreber som læring og kompetenceudvikling Udviklingen af menneskelige ressourcer i de dynamiske relationer mellem ledelse/medarbejdere og medarbejderne indbyrdes Forskellige begreber om læring, dannelse og kompetenceudvikling Anvendelse af begreberne læring, dannelse og udvikling af kompetence som ledelses- og styringsredskaber Identifikation og refleksion over og formidling af, hvordan forskellige teorier, metoder og tiltag omkring læring, udvikling af kompetence og HRkoncepter hænger sammen med organisationens overordnede visioner, mål, etik, værdier, udviklingsstrategier, HR-strategier og personalepolitik Kombinationsprøve: Hovedvægten placeres på bedømmelse af det skriftlige produkt. Aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet proportionalt. Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding. 15

16 Ledelse og Organisation Modul 5: Organisation og processer 5 ECTS point/svarende til 0,08 årsværk Formål/læringsudbytte Overordnet skal modulet give den studerende kompetencer til at forstå og forholde sig til, hvordan den enkelte organisation kan ses som produktet af en længere samfundsmæssig og organisationsteoretisk udvikling med stigende kompleksitet og ofte modstridende krav fra omgivelserne. Denne forståelse skal danne baggrund for at kunne planlægge og derpå forholde sig ledelsesmæssigt og organisatorisk til denne kompleksitet. Modulet skal give den studerende kompetencer til at se flere handlemuligheder i komplekse, organisatoriske processer og situationer, og ligeledes kompetence til at vurdere konsekvenserne af forskellige ledelsesmæssige valg. Indhold og centrale områder Organisationsteori historisk udvikling og teoretiske perspektiver Organisationen og dens omgivelser samspil og afhængighed Organisationen set fra et strukturelt perspektiv, herunder organisationsdesign Organisationen set fra et kulturmæssigt perspektiv Organisationen set fra et forandringsmæssigt perspektiv Lederens position i forhold til organisationen og handlemuligheder Organisationsanalyse og undersøgelsesdesign Skriftlig prøve på max 8 A4 sider eller anslag ex forside, indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Voteringseksamen 16

17 Modul 6: Organisation, styring og strategi 5 ECTS point/svarende til 0,08 årsværk Formål/læringsudbytte Overordnet skal modulet give den studerende kompetencer til forståelse af strategiens organisatoriske betydning, herunder hvordan konkrete strategiske beslutninger, styringskoncepter og værktøjer kan have konsekvens for eget lederskab. Med udgangspunkt i forskellige organisationsteoretiske og strategiske perspektiver skal den studerende kunne analysere mulige konsekvenser af forskellige strategiske tiltag. Den studerende skal opnå en forståelse af og indsigt, hvordan generelle samfundsmæssige tendenser er med til at forme strategiske beslutninger og organisationens fortællinger og de ledelsesmæssige konsekvenser heraf. Indhold og centrale områder Strategiudformning og udvikling set ud fra forskellige teorier og positioner Mellemlederens rolle i forhold til at identificere, analysere og fortolke strategien, samt det krydspres, som denne situation medfører i den lokale kontekst. Resultat og konsekvenser af strategiske valg, herunder valg omkring organisationsudvikling Strategisk styring og forandring, herunder forandringer og ledelse af forandringer Institutionaliserede superstandarder, herunder begreber om det rationalistiske hegemoni, teoriers spredningsevne og ledelsesopskrifter Beslutningsprocesser, herunder rationalitetsbegrebet Effektiv ledelse, effektiv forandring og sondringen mellem leadership og management set i relation til styring og strategi Hovedvægten placeres på bedømmelse af det skriftlige produkt. Projekt på max 20 A4 sider (kan forøges progressivt ved gruppefremstillet produkt) eller anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet proportionalt. Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (projekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding. 17

18 Valgfrie moduler Den valgfrie del består af tre moduler hver á 5 ECTS point. De valgfrie moduler er en uddybning af de obligatoriske moduler. De tre moduler kan også vælges fra andre uddannelser inden for det ledelsesfaglige område. Modulerne skal fagligt og indholdsmæssigt minimum være på niveau med en diplomuddannelse. Udprøvning Der henvises til bilag vedr. eksamensbestemmelser samt notat om projektoplæg. Tilvalgsmoduler i Diplomuddannelse i Ledelse 1. Forandringsledelse 2. Ledelse der skaber social kapital 3. Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser med fokus på perspektivskifte 4. Pædagogisk ledelse 5. Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i organisationer 6. Team- og netværksledelse 7. Ledelse og kompetenceudvikling 8. Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering 9. Ledelse og styring i politisk styrede organisationer 10. Viden og innovationsledelse 11. Projektledelse 12. Ledelse og coaching 13. Ledelse, kommunikation og organisation 14. HRM 15. Strategisk ledelse 16. Økonomisk ledelse 17. Ledelse og filosofi 18. Ledelse af digitale processer 18

19 1. Forandringsledelse 5 ECTS point/svarende til 0,08 årsværk Formål/læringsudbytte Modulet bygger videre på fagelementer og teoridele fra modul 1,2, 5 og 6 og fokuserer på lederens/ledelsens muligheder i relation til planlægning, tilrettelæggelse og mulig styring og evaluering af forandringer i egen organisation med det formål at den studerende kan fungere som forandringsleder i egen organisation. Indhold og centrale områder Formning af den planlagte forandring, ledelse og læring i relation til forandringen Forandringer eller forankring Forandringsprocesser set fra strategisk perspektiv, herunder kultur og værdiers betydning for forandringens gennemførelse Forskellige forandringsstrategier og forudsætninger for hensigtsmæssig gennemførelse, givet den enkelte forandringsstrategi Videnskabsteoretiske positioner i forhold til forandringsledelse Forandringsleders rolle, opgave og dilemmaer set i forhold til den valgte forandringsstrategi/-model Kombinationsprøve: Hovedvægten placeres på bedømmelse af det skriftlige produkt. Aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet proportionalt. Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding. 19

20 2. Ledelse der skaber social kapital 5 ECTS point/svarende til 0,08 årsværk Formål/læringsudbytte At den studerende kan arbejde i egen organisation med udvikling af organisationens sociale kapital på et professionelt grundlag Indhold og centrale områder Begrebsdannelse om social kapital (tillid, retfærdighed, samarbejde) med fokus på kerneopgaven for organisationen Operationalisering af begrebsdannelsen via fokusering på kerneopgaven og relationel koordinering Sammenhænge mellem social kapital og andre teoriområder, så som motivation, teamdannelse og kommunikation Evalueringsmetodikker til fastlæggelse af omfang og udvikling i/af social kapital Kombinationsprøve: Hovedvægten placeres på bedømmelse af det skriftlige produkt. Aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet proportionalt. Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding. 20

21 3. Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser med fokus på perspektivskifte 5 ECTS point/svarende til 0,08 årsværk Formål/læringsudbytte At give de studerende kompetencer til at introducere velfærdsteknologiske udviklingsprocesser på f.eks. det sociale og sundhedsfaglige område med særligt fokus på professioner i forandring, professionsfagligt perspektivskifte og empowerment Indhold og centrale områder Status på perspektiver på velfærdsteknologier inden for centrale professioner, herunder selve velfærdstankegangen Professionsidentitet, professionalisme og velfærdsteknologi Velfærdsteknologiske problemstillinger Nye patient/borger/brugerroller og empowerment i relation til samme qua velfærdsteknologiske løsninger Styringsteknologier til skabelse af perspektivskiftet Kombinationsprøve: Hovedvægten placeres på bedømmelse af det skriftlige produkt. Aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet proportionalt. Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding 21

22 4. Pædagogisk Ledelse 5 ECTS point/svarende til 0,08 årsværk Formål/læringsudbytte Generelt: At kunne arbejde med pædagogisk ledelse i skolen (folkeskole, erhvervsskole, gymnasieskole, videregående) Indhold og centrale områder Modulet vil arbejde med følgende centrale begreber og diskussioner: Skolens vilkår, rolle og opgave i samfundet/lokalsamfundet Skolen i moderniteten Vilkår og rammer for skoleledelsen Ledelse af fagprofessionelle Styringsvilkår for skoleledelsen Ledelse af skolens udvikling Kombinationsprøve: Hovedvægten placeres på bedømmelse af det skriftlige produkt. Aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet proportionalt. Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding. 22

23 5. Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer 5 ECTS point/svarende til 0,08 årsværk Formål/læringsudbytte Modulet bygger videre på fagelementer og teoridele fra modul 1,2, 5 og 6 og fokuserer på lederens/ledelsens muligheder i relation til planlægning, tilrettelæggelse og mulig styring og evaluering af forandringer i egen organisation med specielt fokus på forandringer og udviklingsprocesser i den offentlige organisation Indhold og centrale områder Formning af den planlagte forandring, ledelse og læring i relation til forandringen Forandringer eller forankring Forandringsprocesser set fra strategisk perspektiv, herunder kultur og værdiers betydning for forandringens gennemførelse Forskellige forandringsstrategier og forudsætninger for hensigtsmæssig gennemførelse, givet den enkelte forandringsstrategi Videnskabsteoretiske positioner i forhold til forandringsledelse Forandringsleders rolle, opgave og dilemmaer set i forhold til den valgte forandringsstrategi/-model Særlige fokusområder for offentlig udviklingsstrategi som f.eks. digitalisering og tilsvarende med relation til moderniserings- og reformstrategier. Kombinationsprøve: Hovedvægten placeres på bedømmelse af det skriftlige produkt. Aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet proportionalt. Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding. 23

24 6. Team- og netværksledelse 5 ECTS point/svarende til 0,08 årsværk Formål/læringsudbytte Formålet med modulet er, at den studerende opnår viden og forståelse af, hvad der særligt kendetegner organiseringen i og af teams og netværk, og forskellen mellem teams. Herunder ligger også spørgsmålet om, hvordan disse former for organiseringer adskiller sig fra andre kendte organisationsformer. Endeligt har modulet til formål, at give kompetencer til, at kunne organisere og reorganisere teams og netværk afhængigt af opgavens/organisationens art. Indhold og centrale områder Lederens rolle og opgaver i team og netværk Centrale begreber om teams og netværk i organisationsteoretisk perspektiv Ledelse og styring af i teams og netværk, herunder faciliterende tiltag Grundlag og overordnet strategi, herunder planlægning, implementering, proces og drift i teams og netværk Organiseringsprocesser og koordineringsmekanismer i teams og netværk Kombinationsprøve: Hovedvægten placeres på bedømmelse af det skriftlige produkt. Aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet proportionalt. Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding. 24

25 7. Ledelse og kompetenceudvikling 5 ECTS point/svarende til 0,08 årsværk Formål/læringsudbytte Modulet bygger videre på de perspektiver og temaer, der bearbejdes i modul 3 og 4, her med særligt fokus på kompetenceudviklingsaktiviteter, men også med perspektiver på samspillet med øvrige HRM aktiviteter Modulet har fokus på ledelsens muligheder i relation til iscenesættelse, tilrettelæggelse og opfølgning på kompetenceudviklingstiltag, men kan også inddrage HR afdelingens eget perspektiv Indhold og centrale områder Kompetenceudviklingsbegrebet i forskellige betydninger, herunder samfundsmæssigt, organisatorisk og individuelt Hovedstrømninger og forståelser af begrebet Sammenhænge med eksempelvis personalepolitik (herunder rekruttering og talentudvikling), ledelse og tilgængelighed af kompetencer i organisatorisk sammenhæng Kompetenceudvikling set operationelt Strategisk kompetenceudvikling HR funktionens rolle og samspil med ledelsen Kombinationsprøve: Hovedvægten placeres på bedømmelse af det skriftlige produkt. Aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet proportionalt. Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding. 25

26 8. Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering 5 ECTS point/svarende til 0,08 årsværk Formål/læringsudbytte Formålet med fagmodulet er at indføre deltagerne i de teoretiske rationaler bag dels evaluering dels kvalitetsudvikling og give deltagerne en forståelse, der sætter dem i stand til at indgå i eller at lede forskellige kvalitets- og evalueringsarbejder. Formålet er således at bibringe deltagerne viden om forskellige teorier, begreber og metoder i relation til ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering. Indhold og centrale områder Hvad er evaluering, og hvorfor evaluerer vi? Evalueringens teoretiske forudsætninger Evalueringsprocessen: Initiering, dagsorden, videns forvaltning, design, dataindsamling, analyse og sammenfatning, gyldiggørelse og konsekvens Kvalitet hvad er kvalitet? Kvalitetsbegrebets forskellighed Kvalitet og organisation Kvalitetsmodeller (blandt andet EFQM, Den Danske kvalitetsmodel, TQM) Kvalitetsledelse herunder planlægnings- og igangsættelsesværktøjer Udviklingsledelse, set i relation til evaluering og kvalitet Kombinationsprøve: Hovedvægten placeres på bedømmelse af det skriftlige produkt. Aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet proportionalt. Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding 26

27 9. Ledelse og styring i politisk styrede organisationer 5 ECTS point/svarende til 0,08 årsværk Formål/læringsudbytte Formålet med modulet er at introducere til og viderebearbejde tematikker omkring ledelse i offentligt styrede organisationer, herunder fokusere på de særlige vilkår, der gør sig gældende i offentlige organisationer (ledelsesmæssigt, styringsmæssigt) Indhold og centrale områder Særlige kendetegn ved ledelse i den offentlige kontekst, herunder forventninger til den offentlige leder Krydspres Rammebetingelser for offentlig ledelse og styring Normative vektorer Lille og store fællesskaber Styringsparadigmer (former, temaer, teoretiske rødder) Styringsopfattelser (harmoni, konflikt, hegemoni) Styringsparadigmers afledte krav til ledelse Fra simpel til tranformativ ændring Kombinationsprøve: Hovedvægten placeres på bedømmelse af det skriftlige produkt. Aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet proportionalt. Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding. 27

28 10. Viden- og innovationsledelse 5 ECTS point/svarende til 0,08 årsværk Formål/læringsudbytte Deltagerne skal introduceres til relevansen af innovation i egen organisation og derunder kunne opnå et grundlæggende syn på sammenhænge mellem teoretiske opfattelser af innovation og egen praksis herunder tilrettelæggelse af viden ledelse/innovationsledelse i egen praksis Sigtet er videre at introducere til begrebsdannelser om viden og videndeling og dermed koble modulets indhold til elementer fra bl.a. modul 3 og 4, herunder især teorier og praksisser omkring læring og kompetenceudvikling Indhold og centrale områder Den nye økonomi og viden Viden regnskabet som supplement til økonomistyring Viden ledelse herunder ledelse af viden medarbejdere Udfordringer i videndeling Innovationsteorier og begreber Kreativitet og kreativ adfærd Brugerdrevet innovation Innovation og strategisk ledelse Kombinationsprøve: Hovedvægten placeres på bedømmelse af det skriftlige produkt. Aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet proportionalt. Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding 28

29 11. Projektledelse 5 ECTS point/svarende til 0,08 årsværk Formål/læringsudbytte At sætte de studerende i stand til såvel teoretisk som praktisk at analysere og selvstændigt vurdere projektledelse som operationelt ledelsesinstrument til fremme af nødvendige organisatoriske ændringer. Som grundlag herfor skabes en grundlæggende forståelse af projektkonceptets tankegang samt de begreber, modeller og beslutningsprocesser inden for projektledelse, som benyttes i både offentlige og private organisationer, samt forskelle herpå. Indhold og centrale områder Teorier og tilgange til projektorganisering og projektledelse Begreber og metodikker/værktøjer i tilknytning til projektledelse og styring Prioritering og planlægning af arbejdsopgaver i projekter Interessenter og interessentanalyse i tilknytning til projekter Involvering og motivation af projektgruppedeltagere lederens opgaver Ledelsesopgaver i tilknytning til styring og ledelse af projekter, herunder ledelse af komplekse projekter under omskiftelige vilkår Projekters betydning i moderne, organisatorisk kontekst Kombinationsprøve: Hovedvægten placeres på bedømmelse af det skriftlige produkt. Aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet proportionalt. Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding 29

30 12. Ledelse og coaching 5 ECTS point/svarende til 0,08 årsværk Formål/læringsudbytte Målet med valgfaget er at introducere bredt til faget individuel coaching og facilitering af møder og grupper primært ud fra en ledelsesmæssig og organisatorisk tilgang. Faget veksler mellem teori og praksis med stærke koblinger til de studerendes ledelsespraksis. De studerende får såvel en teoretisk som praktisk viden og forståelse af, at samtalen og mødet er væsentlige elementer i ledelse af læring, udvikling og målopfyldelse: Fra en individuel samtale til et afdelingsmøde og til længerevarende udviklingsprocesser. Den studerende bliver i stand til at iagttage, analysere og reflektere over den måde, hvorunder kommunikative processer udfolder sig og konstruerer mening og betydning for den enkelte, for grupper og for organisationen. Inden for fagområdet ledelse og coaching udbydes to moduler med hver sit overordnede perspektiv på coaching. Der kan alene vælges ét af modulerne: Indhold og centrale områder Ledelse og individuel coaching eller Ledelse, coaching og facilitering af grupper og teams Ledelse og individuel coaching Coaching som ledelsesmæssig kompetence og begreber inden for ledelsesbaseret coaching Kommunikation og sprog i coaching Coachingteknikker med afsæt i forskellige teoretiske tilgange, herunder den systemiske, den anerkendende, den løsningsorienterede og den narrative Coaching som et dialogisk rum til identitetsdannelse og selvudvikling herunder håndtering af følelser, konflikter og problemer Kernekompetencer i relation til styring af samtalen på såvel handlings- som metaniveau: positions-, perspektiv- og rolleskift Ledelse, coaching og facilitering af grupper og teams Teorier og metoder til gennemførelse af konkrete møder og længerevarende processer Teorier og metoder til dannelse og udvikling af grupper og teams Kommunikation og sprog i facilitering Faciliteringsteknikker og begreber inden for videndeling, innovation og projektdesign set i forhold til organisatoriske forandringsmodeller og kultur Intervention muligheder og finalitet Positionering og magt i mødets rum 30

31 Metoder og teknikker til styring af mødets handlingsog metaniveau Mundtlig eksamen på 20 min. med efterfølgende votering og tilbagemelding. Der sondres mellem to forskellige eksamensformer, som den studerende kan vælge imellem. I lektionsplan for modulet vil fremgå detaljeret instruktion, såfremt der vælges drejebog med videooptagelse. Enten Aflevering af miniprojekt på max 5 A4 sider eller anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Eller Aflevering af drejebog på max 2 A4 sider efter nærmere specifikation af underviser samt videooptagelse på max 25 minutters længde (alene individuelt) 31

32 13. Ledelse, kommunikation og organisation 5 ECTS point/svarende til 0,08 årsværk Formål/læringsudbytte Formålet med modulet er at give deltagerne en videregående indføring i og forståelse af kommunikation i organisationer i et (strategisk) ledelsesperspektiv i kombination med et mere detaljeret kendskab til udvalgte områder. Deltagerne skal endvidere kunne, i et videnskabsteoretisk perspektiv, identificere, forstå og skelne mellem forskellige teorier om ledelse, kommunikation og organisation. Fagmodulet bygger videre på temaer fra Det personlige Lederskab (modul 1 og 2) samt Ledelse og organisation (modul 5 og 6) Indhold og centrale områder Strategi, organisationsteori, organisationskultur, ledelse i en kommunikativ relation Kommunikation Formidling Corporate communication/integreret/strategisk kommunikation Organisationskommunikation Markedskommunikation PR Krisekommunikation Analyse af intern kommunikation Planlægning/tilrettelæggelse af information/kommunikation Kombinationsprøve: Hovedvægten placeres på bedømmelse af det skriftlige produkt. Aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet proportionalt. Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding. 32

33 14. HRM 5 ECTS point/svarende til 0,08 årsværk Formål/læringsudbytte Modulet bygger videre på de perspektiver og temaer, der bearbejdes i modul 3 og 4, her med særligt fokus på de HR relaterede discipliner (tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling af personale) og de interaktive samspil mellem disse temaer. Modulet har fokus på ledelsens muligheder i relation til HRM tankegangen, men kan også inddrage HR afdelingens eget perspektiv Indhold og centrale områder HRM begrebet og dets aktuelle status Strategiske perspektiver på HRM og samspillet mellem HRM og organisationens hovedstrategi HRM begrebets uddifferentiering i eksempelvis personalepolitik med underpolitikker (belønningssystemer, samtalesystemer, vurderingssystemer m.v.) Linjeledelsens involvering i tiltrækning og specielt rekruttering af medarbejdere Kompetenceudvikling og herunder de udfordringer, linjeledelse kan møde som primær ansvarlig for personalets udvikling. Kombinationsprøve: Hovedvægten placeres på bedømmelse af det skriftlige produkt. Aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet proportionalt. Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding. 33

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse

Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse rev. 1. juni 2009 Diplomuddannelsen i ledelse er en del af det kompetencegivende videreuddannelsessystem for voksne. Rammeloven for Bekendtgørelsen om diplomuddannelsen i ledelse er lov om erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse rev. 15. januar 2006

Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse rev. 15. januar 2006 Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse rev. 15. januar 2006 Diplomuddannelsen i ledelse er en del af det kompetencegivende videreuddannelsessystem for voksne. Rammeloven for Bekendtgørelsen om diplomuddannelsen

Læs mere

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Denne studievejledning er udarbejdet af University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding 1 i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 01.07.2014 Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

01-07-2012 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012

01-07-2012 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse Revideret 01.08.11 Side 1 af 23 Indhold 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 4 4. Uddannelsen titel...

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af 20 a i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet)

Lovtidende A. I medfør af 20 a i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) Lovtidende A Bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd (certificeringsbekendtgørelsen) I medfør af 20 a i lov om

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Revideret 01.04.2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Februar 2011. Udarbejdet af Danmarks Erhvervsakademier. 20BStudieordning for. 21BAkademiuddannelsen (AU) i. 22BLedelse

Februar 2011. Udarbejdet af Danmarks Erhvervsakademier. 20BStudieordning for. 21BAkademiuddannelsen (AU) i. 22BLedelse Februar 2011 20BStudieordning for 21BAkademiuddannelsen (AU) i 22BLedelse Udarbejdet af Danmarks Erhvervsakademier Indholdsfortegnelse U1 ForordU... 2 U2 IndledningU... 3 U3 Fælles regler og retningslinjer

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 26. juni 2014. Senere ændringer til forskriften

(Gældende) Udskriftsdato: 26. juni 2014. Senere ændringer til forskriften (Gældende) Udskriftsdato: 26. juni 2014 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelse j.nr. 14/011145 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og STUDIEORDNING 2013 Gældende fra August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Copenhagen Business School og Københavns universitet 1 2012 I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved

Læs mere

Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål...

Læs mere

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Studieordning for Kommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse

Studieordning for Kommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse Studieordning for Kommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse Gældende fra august 2014 03-12-2013 Indholdsfortegnelse Del I... 3 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3.

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Studieordning for Master i Public Administration

Studieordning for Master i Public Administration Studieordning for Master i Public Administration I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen); 27, stk. 1-2, i bekendtgørelse

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark

Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark HR-Uddannelserne i Danmark er et samarbejde mellem flere konsulentvirksomheder og har en række af landets dygtigste og mest erfarne undervisere på området. Vi tilbyder

Læs mere