Organiske mikroforureninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organiske mikroforureninger"

Transkript

1 Organiske mikroforureninger I dette kapitel behandles de organiske mikroforureninger, der er omfattet af programmet for grundvandsovervågning i NOVA 2003 (Miljøstyrelsen 2000b). De enkelte stoffer er placeret i en af grupperne: Aromatiske kulbrinter, phenoler, halogenerede alifatiske kulbrinter, chlorphenoler, phthalater, detergenter og ethere, se tabel 4.1. Af tabellen fremgår grænseværdier for koncentrationen af de pågældende stoffer i drikkevand (ved fraløb fra vandværk) (Miljø- og Energiministeriet 2001). For en nærmere beskrivelse af de kemiske r og deres detektionsgrænser henvises til Grundvandsovervågning 2000 (GEUS 2000). Parametre Aromatiske kulbrinter: Benzen Naphtalen Toluen Xylener (p-xylen, m-xylen, o-xylen) Phenoler: Nonylphenoler (NP) Nonylphenolethoxylater (NP1EO, NP2EO) Phenol Halogenerede alifatiske kulbrinter: 1,2-dibromethan Tetrachlorethen Tetrachlormethan Trichlorethen 1,1,1,-trichlorethan Trichlormethan (chloroform) Vinylchlorid Chlorphenoler: 2,4-dichlorphenol 2,6-dichlorphenol Grænseværdier for drikkevand i µg/l 1 2 1) 10 2) 10 2) 20 3) 45 1) 0,5 2) 0, ) 0,3 0,1 0,1 0,01 Pentachlorphenol Phthalater (blødgørere): Dibutylphthalat (DBP) 1 4) Detergenter: SUM-parameter (anioniske detergenter) 100 Ethere: Methyl-tertiær-butyl-ether (MTBE) 5 5) 1) Miljøstyrelsen 2000a 2) Miljøstyrelsen 1995a 3) Værdien af en sum af octyl- og nonylphenoler 4) Værdien er en sum af andre phthalater end DEHP 5) Ifølge drik kevandsbekendtgørelsen (M iljø- og E nergiministeriet 2001) bør det til stræbes at indholdet er under 2 µg/l Tabel 4.1 Grænseværdier for koncentrationen i drikkevand af organiske mikroforureninger, der indgår i grundvandsovervågningen (Miljø- og Energiministeriet 2001). 47

2 Mulige kilder til de 7 grupper af organiske mikroforureninger I det følgende gennemgås de mulige kilder til en grundvandsforurening med de 7 forskellige grupper af stoffer, som indgår i NOVA 2003 programmet. Aromatiske kulbrinter Kilderne til de aromatiske kulbrinter kan være fyld- og lossepladser, olie- og benzinanlæg, asfalt og tjærevirksomheder samt gasværker. Phenoler Tjære indeholder ca. 10% phenoler og er hermed en potentiel kilde til forurening med phenoler. Tjæreforureninger stammer blandt andet fra grunde, hvorpå der har ligget gasværker, og steder hvor tjære er blevet anvendt i produktionen (asfalt), hvor tjæreaffald er blevet deponeret (lossepladser), samt pladser som har været anvendt til tjæring af fiskenet. Phenol og methylphenoler kan dannes ved nedbrydning af naturligt organisk stof. Ifølge Miljøstyrelsen (1995b) er indholdet af phenol i kvæg- og svinegødning henholdsvis 31 og 26 mg pr. kg vådvægt. Simple alkylphenoler kan også fremkomme under nedbrydning af nonylphenoler. Nonylphenoler I de seneste år har der været stor fokus på hormonlignende stoffers forekomst i miljøet, og nonylphenolerne er en af de grupper, som har været diskuteret i denne sammenhæng. Nonylphenoler i miljøet stammer primært fra nedbrydning af nonylphenolethoxylater, som blandt andet findes i vaskemidler og rengøringsmidler. Nonylphenoler (NP), nonylphenolmonoethoxylater (NP1EO) og nonylphenoldiethoxylater (NP2EO) består hver af fra 8-12 isomere, og n skelner ikke mellem disse. Rent teknisk er det muligt at adskille de forskellige isomere, men i overvågningssammenhæng behandles stofgrupperne som en sum af isomerer. Analysemetoden bygger på en GC/MS, der på rå-ekstrakter bestemmer indholdet af nonylphenoler, nonylphenolmonoethoxylater og nonylphenoldiethoxylater som isomersummer. Halogenerede alifatiske kulbrinter Kilderne til de halogenerede alifatiske kulbrinter kan f.eks. være fyld- og lossepladser, farveog lakindustri, galvanisering, benzinanlæg og kemisk tøjrensning. Stoffet vinylchlorid er et nedbrydningsprodukt fra de chlorerede kulbrinter. Ved nedbrydning af tetrachlorethen dannes trichlorethen, som via dichlorethen isomerer nedbrydes til vinylchlorid. Vinylchlorid kan mineraliseres direkte eller nedbrydes til ethan via ethen (Albrechtsen og Bjerg 2000). Da omsætningshastigheden af vinylchlorid i grundvandsmagasinerne formodentligt er mindre end for de øvrige chlorerede kulbrinter, må det antages, at der på længere sigt vil ske en opkoncentrering af vinylchlorid i de grundvandsmagasiner, der i dag er forurenet med chlorerede kulbrinter. Undersøgelser har vist, at chloroform (trichlormethan) kan dannes naturligt f.eks. under skovjorde (Engvild 2000). 1,2-dibromethan har været anvendt i blyholdig benzin for at undgå blybelægninger i motorerne. Ifølge Shell har der ikke været solgt benzin med 1,2-dibromethan i Danmark siden marts

3 Chlorphenoler Kilderne til chlorphenoler er primært produktion af pesticider og uhensigtsmæssig deponering af affald fra produktionen. Fremstilling af træimprægneringsmidler kan også være en mulig kilde til forurening med chlorerede phenoler. Eksempelvis pentachlorphenol har i perioden 1956 til 1979 været anvendt til træimprægnering i mængder på op til kg/år. Chlorphenoler optræder blandt andet som tekniske urenheder i forbindelse med fremstilling af chlorphenoxysyrerne; disse har gennem mange år været anvendt i store mængder som ukrudtsmidler. Ved nedbrydning af chlorphenoxysyrerne kan der blandt andet dannes chlorphenoler. I overvågningssammenhæng kan det derfor være relevant at betragte chlorphenolerne som pesticidnedbrydningsprodukter, og derfor behandles stofgruppen også i afsnittet om pesticider. Phthalater (blødgørere) Blødgøreren dibutylphthalat (DBP) forekommer blandt andet i trykfarver, maling, udfyldningsmidler, opløsningsmidler, hærdere, metaloverfladebehandlingsmidler, bindemidler, gulvbelægningsmaterialer og isoleringsmaterialer. DBP er altså et stof, som forekommer i mange forbindelser, og dets fysisk/kemiske egenskaber medfører, at de er hyppigt forekommende i miljøet, i laboratorieudstyr o.l. Det er derfor meget svært at undgå et vist baggrundsniveau i forbindelse med r af DBP. Detergenter Detergenter kan forekomme naturligt, men de typer af detergenter, som res i overvågningsprogrammet, stammer primært fra vaske- og rengøringsmidler. Stofferne kan muligvis også stamme fra overfladeaktive stoffer, som tilsættes ved opblanding af pesticider før udsprøjtning. Ethere MTBE er et hjælpestof, som tilsættes benzin for at øge oktantallet og fremme forbrændingen i motoren. Grundvandsovervågning Der er i grundvandsovervågningen i perioden i alt gennemført for organiske mikroforureninger i vandprøver repræsenterende forskellige indtag (tabel 4.2 og 4.3). I 993 af de undersøgte indtag er der i perioden mindst en gang fundet én eller flere organiske mikroforureninger, svarende til fund i 89 % af indtagene (67 % hvis der ses bort fra anioniske detergenter se nedenfor). I perioden er der udtaget 3 eller flere prøver fra hvert enkelte indtag. Det skal bemærkes, at et enkelt fund i perioden ikke nødvendigvis er ensbetydende med en konstant tilstedeværelse af organiske mikroforureninger i vandet ved indtaget. Dette kan indirekte ses af tabel 4.1, hvor det årlige procentvise antal boringer med fund ligger mellem 26% og 67%, mens der set over hele perioden findes indhold i langt de fleste indtag mindst een gang (89%). I grupperne aromatiske kulbrinter, halogenerede alifatiske kulbrinter og chlorphenolerne er der blevet ret stort set lige mange indtag. Analyserne for de aromatiske kulbrinter repræsenterer indtag og denne stofgruppe er den hyppigst fundne (der ses bort fra detergentrne, se senere). For benzens vedkommende er der overskridelser af grænseværdien for drikkevand (Miljø- og Energiministeriet 2001) i ca. 0,5% af de undersøgte indtag. For fem af de halogenerede alifatiske kulbrinter (bilag 4.1) er der ligeledes tilfælde med overskridelse 49

4 af grænseværdien for drikkevand. Data i GRUMO har vist, at mange af stofferne i de nævnte grupper kan trænge dybt ned gennem jordlagene. I figur 4.1 er der som eksempel vist fund af chloroform (trichlormethan). Der kan ses mange fund i området ned til 40 m under terræn og enkelte fund i området m. 0 Chloroform i GRUMO indtag (medianværdier) µg/l 5 Dybde i meter til top af indtag Figur 4.1 Koncentration af chloroform (trichlormethan) i grundvandsovervågningen sammenholdt med dybde til top af indtag. Medianværdier af fund er beregnet for hvert enkelte indtag (data grundlag , 223 fund i 101 indtag). Grænseværdien for drikkevand er angivet med rød linie (se tabel 4.1). I gruppen af chlorphenoler, som repræsenterer indtag, overskrides grænseværdierne også. For 2,4-dichlorphenol er der overskridelser i halvdelen af indtagene med fund. Grænseværdien for pentachlorphenol i drikkevand er 0,01 µg/l, og i samtlige 7 indtag med fund er grænseværdien overskredet. Udbredelsen af chlorphenol i dybden er illustreret i figur 4.2. Der er indrapporteret r af indtag, der ligger mere end 100 m under terræn, men fundene er koncentreret i området m. 0 2,4-dichlorphenol i GRUMO indtag (medianværdier) µg/l 0 0,1 0,2 0,3 0,4 Dybde i meter til top af indtag Figur 4.2 Koncentration af 2,4-dichlorphenol i grundvandsovervågningen sammenholdt med dybde til top af indtag. Medianværdier af fund er beregnet for hvert enkelte indtag (datagrundlag , 39 fund i 20 indtag). Grænseværdien for drikkevand er angivet med rød linie (se tabel 4.1). 50

5 Ud over de mere strukturelt simple phenoler res der også for nonylphenoler og nonylphenol-ethoxylaterne. Phenol res dog langt hyppigere end nonylphenol og ethoxylaterne. Det er karakteristisk for fundene i GRUMO, at de fundne overskridelser af grænseværdier ligger på 1% eller mindre af de undersøgte indtag. Hvad angår de anioniske detergenter er resultaterne usikre, idet metoden der anvendes kan give anledning til falske positive resultater (metoden er ikke specifik). Desuden har en interkalibrering vist, at nogle laboratorier havde vanskeligt ved at finde de korrekte indhold under 10 µg/l (Miljøstyrelsen 1997). De eksisterende data er derfor mest et mål for et maksimal niveau, og der arbejdes i disse år på at få indført en specifik metode, så den reelle belastning med disse stoffer kan vurderes. Grundvandsovervågning Prøvetagningsår Analyser antal Indtag med antal Indtag med fund antal % % (41) (15) (19) (16) (11) (19) (19) (23) (13) (67) Tabel 4.2 Analyse for organiske mikroforureninger (jævnfør bilag 4.1) samlet og år for år i grundvandsovervågningen i perioden Tallene i parentes angiver de fundprocenter, der fremkommer hvis anioniske detergenter udelades af opgørelsen (se tekst for diskussion af forbehold for data i denne stofgruppe). Som det fremgår af bilag 4.1 er der ingen umiddelbare problemer med indholdet af anioniske detergenter. Kun i grundvandsovervågningen er der to fund af anioniske detergenter over grænseværdien for drikkevand på 100 µg/l, og der er kun ganske få fund over 40 µg/l. På baggrund af denne usikkerheden bag data for anioniske detergenter angives der et supplerende sæt fundprocenter i tabel 4.2, hvor tallene i parentes angiver fundprocenterne uden anioniske detergenter (den samme supplerende oplysning er givet i oversigtstabellerne for LOOP tabel 4.5 og boringskontrollen tabel 4.6). Der har i de forløbne år været en del omtale af stoffet MTBE, et hjælpestof der tilsættes benzin for at øge oktantallet og fremme forbrændingen i motoren. Stoffet er fundet i grundvand i udlandet i høje koncentrationer. GEUS har data for 5 år fra grundvandsovervågningen og vandværksboringer. Det fremgår af bilag 4.1, at der er udført 243 r, men der er stadig kun ét fund (1,4 µg/l) i grundvandsovervågningen. Til sammenligning er der i boringskontrollen (bilag 4.3) fundet MTBE i 96 ud af rede boringer, og heraf var 10 fund (0,6%) over grænseværdien. Dette indikerer, at det er væsentligt at opretholde overvågningen af MTBE, selvom anvendelsen af stoffet er nedadgående, og selvom der kun er et enkelt fund i GRUMO. 51

6 Grundvandsovervågning Indtag med Indtag med fund Indtag med fund over grænseværdi 1) antal antal % % Aromatiske kulbrinter ,5 0,5 Halogenerede alifatiske kulbrinter ,4 1,9 Phenoler ,6 1,3 Alkylphenol forbindelser ,0 0 Chlorphenoler ,7 1,6 Blødgørere ,1 3,9 Detergenter ,0 0 Ethere ,5 0 1) Der anvendes her grænseværdien for drikkevand hvor en sådan findes, se tabel 4.1. Tabel.4.3 Oversigt over resultaterne for de organiske mikroforureninger i grundvandsovervågningen fordelt på grupper dækkende perioden Antallet af r og undersøgte indtag vises. Desuden vises den procentandel af de undersøgte indtag, hvor der er fundet indhold og indhold over grænseværdien for drikkevand. En mere detaljeret oversigt over enkeltstoffer indenfor grupperne fremgår af bilag 4.1. Landovervågningsoplande I landovervågningsoplandene (LOOP) er der i perioden gennemført r for organiske mikroforureninger i 267 vandprøver repræsenterende 53 forskellige indtag (tabel 4.4 og 4.5). Landovervågning Analyser Indtag med Indtag med fund Prøvetagningsår antal antal antal % % (6) (0) (0) (5) (60) (11) (26) (52) Tabel 4.4 Analyse for organiske mikroforureninger udført pr. år i landovervågningen i perioden Detaljer om stofgrupper findes i bilag 4.2. Tallene i parentes angiver de fundprocenter, der fremkommer, hvis anioniske detergenter udelades af opgørelsen (se tekst under grundvandsovervågning for diskussion af usikkerheder for denne stofgruppe). I landovervågningsoplandene er der fundet organiske mikroforureninger i 55 % (52% hvis der ses bort fra de anioniske detergenter) af indtagene (se bilag 4.2 for detaljerede oplysninger om enkelt stoffer). Undersøgelserne har især været rettet mod de chlorerede phenoler, men kun stoffet 2,4-dichlorphenol er fundet. Der er udført r for phenol i vand fra 39 indtag, og stoffet er fundet i 12, heraf et indtag med indhold over grænseværdien for drikkevand. Der er nogle få data for nonylphenoler og nonylphenol-ethoxylater. Nonylphenol er fundet i 7 ud af 25 indtag, men i lave koncentrationer. Der er også udført r for dibutylphthalat (DBP) i 52

7 landovervågningsoplandene, og der er fund i 11 ud af 23 indtag. Medianværdierne for de stoffer, der er vist i bilag 4.2, er alle under grænseværdierne for indhold i drikkevand. Landovervågning Indtag med antal Indtag med fund antal % Aromatiske kulbrinter Halogenerede alifatiske kulbrinter Phenoler Alkylphenol forbindelser Chlorphenoler Blødgørere Detergenter Tabel 4.5 Oversigt over resultaterne for de organiske mikroforureninger i landovervågningen fordelt på grupper dækkende perioden En mere detaljeret oversigt over enkeltstoffer indenfor grupperne fremgår af bilag 4.2 Vandværksboringer Datamaterialet fra vandværkernes boringskontrol er indberettet til GEUS med en virksomhedskode der angiver, at det indvundne vand skal anvendes til drikkevandsproduktion. Virksomhedskoderne bliver ikke nødvendigvis opdateret, når boringerne ændrer formål/anvendelse. Det betyder i praksis, at der hos GEUS kan være registreret boringer, som ikke længere leverer drikkevand, med høje koncentrationer af organiske mikroforureninger. Ved henvendelse til de pågældende vandværker viser det sig ofte, at boringerne nu anvendes som afværgeboringer for at beskytte en nærliggende drikkevandsressource, eller at de fra starten er registreret misvisende. Fejl i data rettes i takt med at de registreres, men samlet set kan antallet af vandværksboringerne, der fremstår som forurenede, være lidt lavere end det rapporterede. Boringskontrol Analyser Boringer med Boringer med fund Prøvetagningsår antal antal antal % % (16) (19) (25) (18) (19) (18) (25) (21) (13) (22) Tabel 4.6 Oversigt over resultaterne for organiske mikroforureninger pr. år i vandværksboringer Tallene i parentes angiver de fundprocenter der fremkommer, hvis anioniske detergenter udelades af opgørelsen (se tekst under grundvandsovervågning for diskussion af usikkerheder for denne stofgruppe). 53

8 Der er i perioden udtaget vandprøver fra boringer til for organiske mikroforureninger (se bilag 4.3). Der er fundet organiske mikroforureninger i boringer svarende til 36 % (22% hvis der ses bort fra de anioniske detergenter) (tabel 4.6). Fordelingen indenfor stofgrupper er opsummeret i tabel 4.7 (en nærmere beskrivelse af stoffer indenfor grupperne og tilknyttede data findes i bilag 4.3). Der findes enkelte andre sporadiske r, men de her viste tegner det generelle billede af vandværkernes boringskontrol. Boringskontrollen Boringer med Boringer med fund Boringer med fund over grænseværdi 1) antal antal % % Aromatiske kulbrinter ,6 Halogenerede alifatiske kulbrinter ,1 Phenoler ,7 Alkylphenol forbindelser Chlorphenoler ,6 Blødgørere Detergenter Ethere ,6 1) Der anvendes her grænseværdien for drikkevand hvor en sådan findes, se tabel 4.1. Tabel.4.7 Oversigt over resultaterne for de organiske mikroforureninger i vandværkernes boringskontrol fordelt på grupper dækkende perioden Antallet af r og undersøgte boringer vises. Desuden vises den procentandel af de undersøgte boringer, hvor der er fundet indhold og indhold over grænseværdien for drikkevand. En mere detaljeret oversigt over enkeltstoffer indenfor grupperne fremgår af bilag 4.3. Analyser for halogenerede alifatiske kulbrinterne og aromatiske kulbrinter repræsenterer godt boringer hver, og begge grupper er fundet relativt hyppigt. Grænseværdierne er overskredet i mange tilfælde, hvoraf en del kan forklares ved, at boringerne har ændret formål eller anvendelse. Gruppen af chlorphenoler indeholder også mange r, men her er væsentlig færre boringer med fund. De chlorerede phenoler har dog nogle få overskridelser af grænseværdien for drikkevand. I gruppen af phenoler er det kun phenol, der er fundet og kun få gange over grænseværdien for drikkevand. MTBE er fundet i 96 ud af undersøgte vandværksboringer i perioden Heraf havde 10 boringer et indhold over grænseværdien for drikkevand svarende til 0,6% af de undersøgte boringer. Andre boringer Gruppen Andre boringer omfatter markvandingsboringer, vandværkernes overvågningsboringer, nedlagte vandværksboringer og boringer gennemført i forbindelse med forureningsundersøgelser etc. Der kan forekomme meget høje indhold i denne gruppe boringer, især i forbindelse med forureningsundersøgelser, og de indsamlede data kan ikke anvendes til at beskrive generelle tendenser i grundvandet. Datasættet må nærmere opfattes som et "værste tilfælde". Der er i denne gruppe rapporteret r af organiske mikroforureninger i vandprøver til GEUS i perioden Vandprøverne stammer fra boringer med fund af organiske mikroforureninger i 536 boringer (se bilag 4.4 for detaljer). 54

9 Sammenfatning om organiske mikroforureninger Der er i grundvandsovervågningen i perioden undersøgt vandprøver fra indtag for organiske mikroforureninger. I 993 af de undersøgte indtag er der i perioden mindst en gang fundet én eller flere organiske mikroforureninger, svarende til at der er fund i 89% af indtagene. De fleste stammer fra anioniske detergenter, men da metoden er ikke specifik kan en del af disse resultater skyldes andre naturligt forekommende stoffer. Ses der bort fra de anioniske detergenter var der mindst én gang i perioden fund i 67% af indtagene. Der er i landovervågningsoplandene undersøgt 267 vandprøver fra 53 indtag. Der er fund i 55% af indtagene (52% hvis der ses bort fra de anioniske detergenter). I vandværksboringer er der udført r af miljøfremmede stoffer i knap boringer. I ca. 1/3 af boringerne er der fundet mindst et miljøfremmed stof, oftest anioniske detergenter ses der bort fra disse er det godt hver 5. boring. Fælles for langt de fleste fund er, at de er under grænseværdien for drikkevand. I grundvandsovervågningen er der i udført 218 r for MTBE, men der er kun et enkelt fund. Til gengæld er der i vandværksboringer for perioden ret boringer og heraf har 10 (svarende til 0,6%) af de undersøgte boringer en koncentration over grænseværdien for MTBE. Det er således fortsat væsentligt at overvåge dette stof i de danske grundvandsmagasiner og boringer. De anioniske detergenter tilhører den stofgruppe af organiske mikroforureninger, som er hyppigst rapporteret i grundvandsovervågningen. Den metode, der anvendes til n for anioniske detergenter, er dog ikke en specifik metode. Grænseværdien for drikkevand er 100 µg/l. I en interkalibrering havde nogle laboratorier vanskeligt ved at finde de korrekte indhold under 10 µg/l. Der arbejdes på at indføre en ny metode. Set i forhold til grænseværdien er der ikke umiddelbare problemer med indholdet af anioniske detergenter i grundvandet. Men alligevel er det yderst relevant at få indført en mere specifik for detergenter i grundvandsovervågningen, således at det kan afgøres, hvorvidt de mange fund i grundvandet skyldes naturligt forekommende stoffer eller udelukkende stammer fra vaske- og rengøringsmidler etc. 55

10 56

Organiske mikroforureninger

Organiske mikroforureninger Organiske mikroforureninger I dette kapitel behandles de organiske mikroforureninger, der er omfattet af programmet for grundvandsovervågning i NOVA 2003 (Miljøstyrelsen, 2000b). De enkelte stoffer er

Læs mere

Rapportbilag: Overskridelser af drikkevandskvalitetskrav.

Rapportbilag: Overskridelser af drikkevandskvalitetskrav. Rapportbilag: Overskridelser af drikkevandskvalitetskrav. Overskridelser på Hovedbestanddele Tabel 1 viser antallet af analyser fra vandværksboringer med overskridelser på drikkevandskriterierne for perioden

Læs mere

Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005.

Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005. Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005. Indledning Overvågningsprogrammet Den landsdækkende grundvandsovervågning, der er en del af det nationale overvågningsprogram for vandmiljøet,

Læs mere

Organiske mikroforureninger i dansk grundvand

Organiske mikroforureninger i dansk grundvand Organiske mikroforureninger i dansk grundvand En række menneskeskabte, organiske stoffer indgår i det nationale program for grundvandsovervågning. Her gives en introduktion til overvågningen og udvalgte

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg I bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg foretages følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4601-00413 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 28. november 2013 QA: Emne: Maj-Britt Fruekilde

Læs mere

Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten

Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten Udarbejdet af Flemming Larsen, Lærke Thorling Sørensen og Walter Brüsch (GEUS), 14. januar 2015. Resume Naturstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg BEK nr 948 af 22/08/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4601-00413 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.:

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.: Ladelundvej 8 AR-1-CA-00366821-01 0.11.201 Prøveudtagning: 0.11.201 kl. 09:40 Analyseperiode: 0.11.201-19.11.201 ph 7.6 ph 7 8. DS 287 Inddampningsrest 390 mg/l 100 10 DS 204 12 Konduktivitet (Ledningsevne)

Læs mere

D A N M A R K S O G G R Ø N L A N D S G E O L O G I S K E U N D E R S Ø G E L S E R A P P O R T 2 0 0 4 / 1 0 8

D A N M A R K S O G G R Ø N L A N D S G E O L O G I S K E U N D E R S Ø G E L S E R A P P O R T 2 0 0 4 / 1 0 8 D A N M A R K S O G G R Ø N L A N D S G E O L O G I S K E U N D E R S Ø G E L S E R A P P O R T 2 0 0 4 / 1 0 8 Pesticidanvendelse i landbruget. Godkendte pesticider og disses metabolitters forekomst i

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 6

GEUS-NOTAT Side 1 af 6 Side 1 af 6 Til: Miljøstyrelsen Fra: LTS, BGH, ARJ Kopi til: CLKJ, TVP, Fortroligt: NEJ Dato: 22.dec. 2017 GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-2017-06-3 J.nr. GEUS: 014-00250 Emne: Gundvandsovervågning, rapportering

Læs mere

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org.

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org. Sidenr.: 1 af 5 Calcium (Ca) 130 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Magnesium (Mg) 12 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Kalium (K) 5.7 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Natrium (Na) 16 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Jern (Fe) 0.096 mg/l ISO17294m-ICPMS

Læs mere

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato:

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato: 6000 Kolding Sidenr.: 1 af 5 Udvidet kontrol, type U Organiske mikroforuren. type O Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk.

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk. Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vandværker og ledninger: Hvidovre Vandværk på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vandværk. Det opblandede

Læs mere

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker Notat Dato: 10.10.2013 Sagsnr.: 1851-199908 Dok. nr.: 2013-324665 Direkte telefon: 9931 9467 Initialer: MSH Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Notat: Vandanalyser

Læs mere

INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING

INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING KE og vandværkerne Vandværker Grænse for grundvandsopland Trykledning Kildepladser Højdebeholdere

Læs mere

Övervakning av bekämpningsmedel i grundvatten i Danmark

Övervakning av bekämpningsmedel i grundvatten i Danmark K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 40:8, 200 Övervakning av bekämpningsmedel i grundvatten i Danmark WALTER BRÜSCH Seniorrådgiver GITTE FELDING Seniorrådgiver Geokemisk afdeling Danmarks og Grønlands Geologiske

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til ændringer af bekendtgørelser om drikkevand og kvalitet af miljømålinger - journalnummer SVANA

Høringssvar vedrørende udkast til ændringer af bekendtgørelser om drikkevand og kvalitet af miljømålinger - journalnummer SVANA Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø mst@mst.dk 04-07-2017 EMN-2017-02715 1069362 Kurt Møller Høringssvar vedrørende udkast til ændringer af bekendtgørelser om drikkevand og kvalitet af miljømålinger

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: QA: Emne: Bilag 1.3 Grundvand Ledningsevne Ilt (O Cl ) Bilag 1.4 Drikkevand Ilt (O Bilag 1.5 vand t. drikkev.

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: QA: Emne: Bilag 1.3 Grundvand Ledningsevne Ilt (O Cl ) Bilag 1.4 Drikkevand Ilt (O Bilag 1.5 vand t. drikkev. Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrels sens Referencelaboratorium cc: Fra: Dato: QA: Emne: Ulla Lund 26. juni 2013 Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc:

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc: Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 26. april 2017 QA:

Læs mere

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop Horsens 1890-1978 1 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop træimprægnering Driftsperiode 1890-1978 Svelleimprægnering frem til 1970. Rüpingmetoden. Op til 400.000 sveller/år. Råd- og brandimprægnering

Læs mere

Almene vandværkers boringskontrol af pesticider og nedbrydningsprodukter

Almene vandværkers boringskontrol af pesticider og nedbrydningsprodukter Almene vandværkers boringskontrol af pesticider og nedbrydningsprodukter Walter Brüsch GEUS Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 26 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

MILJØFREMMEDE STOFFER OG METALLER I VANDMILJØET

MILJØFREMMEDE STOFFER OG METALLER I VANDMILJØET MILJØFREMMEDE STOFFER OG METALLER I VANDMILJØET NOVANA. Tilstand og udvikling 2004-2012 Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 142 2015 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT

Læs mere

Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003

Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003 Til ministeren via departementschefen DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Direktionen J.nr. Ref. TMI Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003 Danmarks Miljøundersøgelser offentliggjorde

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger DEL 2: RESULTATER AF SCREENING Gitte L. Søndergaard, Luca Locatelli, Louise Rosenberg, Philip J. Binning, Jens Aabling, Poul L. Bjerg ATV

Læs mere

Vanddataanalysen i Region Midtjylland

Vanddataanalysen i Region Midtjylland Vanddataanalysen i Region Midtjylland Den 9. juni 2016, Natur og Miljø 2016 Sandra Roost, saro@orbicon.dk Spor Frede Busk Sørensen Formål Anvende eksisterende, tilgængelige data i Region Midtjylland Analyse

Læs mere

Uorganiske sporstoffer

Uorganiske sporstoffer Uorganiske sporstoffer Grundvandsovervågning Ved udgangen af 999 var der ca. 95 aktive filtre, som var egnede til prøvetagning og analyse for uorganiske sporstoffer. I perioden 993 til 999 er mere end

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS Fynsvej 400 Bogense Prøvested: Tyrekrogværket - DGU 127.0044 - / 442300020 Prøveudtagning: 23.0.2016 kl. 09:00 Analyseperiode: 23.0.2016-13.06.2016 Ladelundvej 8 AR-16-CA-0042140-01 EUDKVE-0042140 23.0.2016

Læs mere

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr.

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr. Sidenr.: 1 af 3 Chlorid 100 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 5 Sulfat 57 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 2 NVOC 42 mg/l 0.1 SM 17 5310C 10 Methan 43 mg/l 0.005 GC/FID 19 Cyanid, total

Læs mere

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder Bilag 4. Fund af pesticider Fra Dato Teknik og Miljø Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder RESUMÉ En gennemgang af fund i

Læs mere

Pesticider i grundvand. Nina Tuxen

Pesticider i grundvand. Nina Tuxen Pesticider i grundvand Nina Tuxen Tilbage Fund i grundvand Stoffer Punktkilder Prøv lykken 100 100 100 100 200 200 200 200 300 300 300 300 400 400 400 400 Fund i grundvand 100 Hvilken kemisk årsag er hyppigst

Læs mere

Pesticider og nedbrydningsprodukter

Pesticider og nedbrydningsprodukter Pesticider og Dette afsnit er udarbejdet på grundlag af analysedata fra grundvandsovervågningen (GRUMO og LOOP) og vandværksboringer, der er indberettet til grundvandsdatabasen ved GEUS. Der er i år skelnet

Læs mere

Yderligere Informationer til Ordernr

Yderligere Informationer til Ordernr Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel PROVAS Vand A/S Fjordagervej 3 6 Haderslev DÄNEMARK Dato.7.7 87364 Yderligere Informationer til Ordernr.

Læs mere

Prøveplan 2014-2018 Røstofte vandværk Hermed fremsendes Prøveplan, udarbejdet af Vordingborg Kommune, Land og Miljø.

Prøveplan 2014-2018 Røstofte vandværk Hermed fremsendes Prøveplan, udarbejdet af Vordingborg Kommune, Land og Miljø. Røstofte vandværk v. Hans Henrik Sorgenfrey Mail: hanshs@privat.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/1017 Dokumentnr.: 5224/14 Prøveplan 2014-2018

Læs mere

Tilladelsen er tidsbegrænset til 1. juli Herefter ophører den uden yderligere varsel.

Tilladelsen er tidsbegrænset til 1. juli Herefter ophører den uden yderligere varsel. Nørregaard ApS Tevringevej 49 5462 Morud Att: Anders Nielsen Teknik, Erhverv og Kultur 10. juni 2016 Sagsnummer 480-2016-21856 Dokument nr. 480-2016-183063 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. 14048 Tilladelse til udledning

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024 BILAG Vandforsyningsplan 2012-2024 1-1 1. GEOLOGISKE FORHOLD De geologiske forhold i Gladsaxe Kommune kan kort beskrives som kvartære aflejringer af varierende udbredelse underlejret af kalk og kridt.

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Generelle principper Analysekvalitetskrav for parametre, der pt. ikke er dækket af den gældende bekendtgørelse nr. 866, frembringes

Læs mere

Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling ved aktiv kulfiltrering på Frederiksberg Vandværk, Stæhr Johansens Vej 38, matr. nr.

Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling ved aktiv kulfiltrering på Frederiksberg Vandværk, Stæhr Johansens Vej 38, matr. nr. Frederiksberg Forsyning Att.: Herman Juhl Sendt pr. mail til: hju@frb-forsyning.dk Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling ved aktiv kulfiltrering på Frederiksberg Vandværk, Stæhr Johansens

Læs mere

Det ny analyseprogram for pesticider i vandværksboringer BK boringer ude af drift Flade- og punktkilder

Det ny analyseprogram for pesticider i vandværksboringer BK boringer ude af drift Flade- og punktkilder Det ny analyseprogram for pesticider i vandværksboringer BK boringer ude af drift Flade- og punktkilder Walter Brüsch og Lærke Thorling, GEUS DANSK VAND KONFERENCE 2013 19. November 2013 Aarhus Overvågning

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Naturstyrelsen cc: Fra: Dato: Ulla Lund. marts 0 QA: Emne: Genanvendelse aff fra svømmebadee forslag til til analysekvalitet I

Læs mere

6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation)

6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) Advokatpartnerselskab J.nr. 295235-MRP RETTELSESBLAD / SPØR GSMÅL-SVAR 3 6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) Akkreditering af udvalgte freonstoffer i luft. Af bilaget fremgår det, at der

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 341 Offentligt. Teknisk gennemgang af grundvand Overvågning, tilstand og afrapportering

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 341 Offentligt. Teknisk gennemgang af grundvand Overvågning, tilstand og afrapportering Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 341 Offentligt Teknisk gennemgang af grundvand Overvågning, tilstand og afrapportering Præsentation for MOF 22. marts 2017 Kort overblik fra Miljøstyrelsen

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 83 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat undersøgelse drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger vedrørende

Læs mere

Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand

Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS ATV Jord og Grundvand Jordforurening og overfladevand den 27. november2013 Jordforurening og de kritiske

Læs mere

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier Københavns Kommune Vandet i Københavns Kommune leveres fra de syv regionale vandværker ad følgende ledningsstrækninger: Værkerne Søndersø og Slangerup leder vandet af en fælles trykledning til beholderanlægget

Læs mere

Miljøbelastning ved manuel bilvask

Miljøbelastning ved manuel bilvask Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 02-09-2016 - Opfølgning på foretræde vedlagt) MOF Alm.del Bilag 591 Offentligt Miljøbelastning ved manuel bilvask Landemærket 10, 5. Postboks 120 1004 København

Læs mere

Undersøgelser ved Selling Vandværk boring 2

Undersøgelser ved Selling Vandværk boring 2 Resultater fra forureningsundersøgelserne omkring boring 2.0 2.0 1.0 0. Dybde i meter 1.0 Udsnit Analyse pesticider og nedbrydningsprodukter i jordprøver*. Anført som µg/kg tørstof. 2.0 Dichlorbenzamid

Læs mere

TEGNER GRUNDVANDSOVERVÅGNINGEN ET FOR PESSIMISTISK BILLEDE AF GRUNDVANDETS TILSTAND?

TEGNER GRUNDVANDSOVERVÅGNINGEN ET FOR PESSIMISTISK BILLEDE AF GRUNDVANDETS TILSTAND? TEGNER GRUNDVANDSOVERVÅGNINGEN ET FOR PESSIMISTISK BILLEDE AF GRUNDVANDETS TILSTAND? Jens Carl Streibig Claus Tonni Hansen, Dias 1 Hvorfor er jeg blevet indbudt til dette møde!! Dias 2 Datahåndtering og

Læs mere

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2 STÆRMOSE VANDVÆRK Grevegården 15 5690 Tommerup 9. februar 2016 Sags id: 16/1878 Kontrolprogram for Stærmose Vandværk (cvr. nr. 68795419) I henhold til vandforsyningslovens 1 65 og tilhørende bekendtgørelse

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Har beskyttelsen af vandkvaliteten i overfladevand betydning for indsatsen på jordforureningsområdet?

Har beskyttelsen af vandkvaliteten i overfladevand betydning for indsatsen på jordforureningsområdet? Har beskyttelsen af vandkvaliteten i overfladevand betydning for indsatsen på jordforureningsområdet? Tage V. Bote, specialist, Jordforurening og EDD 1 Baggrund for min indlæg to delprojekter udført for

Læs mere

2-methylphenol Indhold af 2-methylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m.

2-methylphenol Indhold af 2-methylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m. ORDFORKLARING 1,1,1-trichlorethan 1,1,1-trichlorethan tilhører gruppen af chlorerede opløsningsmidler. 1,2-dichlorethan 1,2-dichlorethan tilhører gruppen af chlorerede opløsningsstoffer. 2-methylphenol

Læs mere

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Opdateret maj 2014 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Følgende lister er tænkt som en hjælp til kommuner, regioner, embedslæger, rådgivere

Læs mere

Vandkvalitet i Herlev Kommune

Vandkvalitet i Herlev Kommune Vandkvalitet i Herlev Kommune Vandet i Herlev Kommune leveres fra følgende er og ledninger: Værkerne Søndersø og Slangerup, som forsyner den nordlige og østlige del af kommunen. Lejre og Marbjerg, som

Læs mere

Fjernelse af grundvandsforurening med mikroorganismer fremtidens løsning på fortidens synder?

Fjernelse af grundvandsforurening med mikroorganismer fremtidens løsning på fortidens synder? Fjernelse af grundvandsforurening med mikroorganismer fremtidens løsning på fortidens synder? Christian Nyrop Albers De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima- Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Pesticider i grundvandet Tilstand og udvikling Anders R. Johnsen

Pesticider i grundvandet Tilstand og udvikling Anders R. Johnsen Pesticider i grundvandet Tilstand og udvikling Anders R. Johnsen Geological Survey of Denmark and Greenland Danish Ministry of Climate, Energy and Building Pesticid-fund i grundvandsovervågningen GRUMO

Læs mere

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium cc:

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=496] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel Give Vandværk A.M.B.A. Rønnevej 18 33 Give DÄNEMARK DOC-1-859999-DA-P1 ANALYSERAPPORT 1518-496

Læs mere

Punktkilders påvirkning af grundvandsressourcens kvalitet. Walter Brüsch og Karen G. Villholth GEUS

Punktkilders påvirkning af grundvandsressourcens kvalitet. Walter Brüsch og Karen G. Villholth GEUS Punktkilders påvirkning af grundvandsressourcens kvalitet Walter Brüsch og Karen G. Villholth GEUS Miljøprojekt Nr. 1395 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

Vandkvalitet i Dragør Kommune

Vandkvalitet i Dragør Kommune Vandkvalitet i Dragør Kommune Vandet i Dragør Kommune leveres fra følgende vandværker og ledninger: Dragør Vandværk, der hovedsagelig forsyner den nordøstlige og østlige del af Dragør. Store Magleby Vandværk,

Læs mere

Overvågning og VAP Resultater og udfordringer

Overvågning og VAP Resultater og udfordringer Overvågning og VAP Resultater og udfordringer Geokemiker, seniorrådgiver, Lærke Thorling Geolog, seniorrådgiver Walter Brüsch GEUS Ny sprøjtemiddel strategi renere grundvand? ATV møde 23. maj 2013 Overvågning

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Vandkvalitet i Rødovre Kommune

Vandkvalitet i Rødovre Kommune Vandkvalitet i Rødovre Kommune Vandet i Rødovre leveres fra følgende vander og ledninger: Rødovre Vand, hvor egenproduceret vand opblandes med vand fra byledningsnettet i København fortrinsvis bestående

Læs mere

ORIENTERING OM LYNGE GRUSGRAV

ORIENTERING OM LYNGE GRUSGRAV Nr. 2 / 22. marts 2013 ORIENTERING OM LYNGE GRUSGRAV Regionen afgør sagen om deponeret jord i Lynge Grusgrav Regionsrådet har besluttet, at deponeret jord kan blive liggende i Lynge Grusgrav Den 12. marts

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012 Adresse: Matr. nr.: Lyneborggade 21-33, 2300 København S (tidligere benævnt Holmbladsgade 70, udstykningsområde 3) 633 Sundbyøster, København DGE-sag: Udarbejdet af: S-0704174/6 Rasmus Nellemann Nielsen,

Læs mere

FIF-møde 8. april 2013. Monitering i BiV. Karin Cederkvist. Slide 1

FIF-møde 8. april 2013. Monitering i BiV. Karin Cederkvist. Slide 1 FIF-møde 8. april 2013 Monitering i BiV Karin Cederkvist Slide 1 Dagsorden Hvilke stoffer Analyser Basis og udvidet program Brøndby 4A København 4B (Vanløse-Brønshøj) Maarslet 3 Slide 2 Hvilke stoffer

Læs mere

Pesticider i dansk grundvand -punktkilder kontra fladekilder. Indlæg på ATV møde d. 23. maj 2013, Odense Nina Tuxen

Pesticider i dansk grundvand -punktkilder kontra fladekilder. Indlæg på ATV møde d. 23. maj 2013, Odense Nina Tuxen Pesticider i dansk grundvand -punktkilder kontra fladekilder Indlæg på ATV møde d. 23. maj 2013, Odense Nina Tuxen Motivation Indhold Fund i 50 % af alle GRUMO boringer Typisk af gamle pesticider Pesticider

Læs mere

ANALYSERAPPORT 1207675-252324

ANALYSERAPPORT 1207675-252324 Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 [@ANALYNR_START=34] Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager Kunde-prøvebetegnelse Formål Omfang Udtagningssted. Anlægs-ID Fysisk-kemisk

Læs mere

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Opdateret juni 2015 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Følgende lister er tænkt som en hjælp til kommuner, regioner, embedslæger, rådgivere

Læs mere

(02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING (02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Analyserapport nr. 20160802/003 11. august 2016 Blad 1 af 4 Temperatur 9,1 C Prøvested: Afgang, værk Lillerød Vandværk Lugt Ingen lugt Smag Normal Prøvedato:

Læs mere

1 hvert 2. år Udvidet kontrol, Vandværk

1 hvert 2. år Udvidet kontrol, Vandværk Lyngå Vandværk v. Jan Nielsen Nøragervej 9 8370 Hadsten Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Ændring af kontrolprogram

Læs mere

Data, statistik og resultater i Grundvandsovervågningen Anders R. Johnsen

Data, statistik og resultater i Grundvandsovervågningen Anders R. Johnsen Data, statistik og resultater i Grundvandsovervågningen Anders R. Johnsen Geological Survey of Denmark and Greenland Danish Ministry of Climate, Energy and Building Effektivt Landbrug, 1. dec., 215 skræmt

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 [@ANALYNR_START=3967] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Tørring Vandværk A.m.b.a. Eyvind Stæger-Holst Østergade 3 76 Tørring DÄNEMARK ANALYSERAPPORT

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=888] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetaker Kunde-prøvebetegnelse Formål Omfang Udtagningssted.

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Udført for: Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Udført af: Poul Larsen, Per Loll Claus Larsen og Maria Grøn fra

Læs mere

Vandkvalitet i Hvidovre Kommune

Vandkvalitet i Hvidovre Kommune Vandkvalitet i Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vander og ledninger: Hvidovre Vand på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vand. Det opblandede

Læs mere

Status: Boringen er uegnet til overvågning af nitratudvaskningen fra landbruget da grundvandet er reduceret.

Status: Boringen er uegnet til overvågning af nitratudvaskningen fra landbruget da grundvandet er reduceret. 1 Bilag 6 LOOP 1 2 LOOP 1: DGU nr. 230.175 LOOP nr. 1.23.03.02 Lokal betegnelse: Bønned Dybde af indtag: 3-3,3 m.u.t. Terræn kote: 5,86 m.o.h. Vandtype: C (fra 2001) Grundvandet var periodevis nitratholdigt

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Godthåb Vandværk for perioden

Hermed fremsendes kontrolplan for Godthåb Vandværk for perioden Godthåb vandværk Lykkegårdsvej 295A 8472 Sporup Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Opdateret juni og juli 2010 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Følgende lister er tænkt som en hjælp til kommuner, regioner, embedslæger, rådgivere

Læs mere

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

Pesticidoverblik. Region Sjælland. Pesticider i Grundvandsovervågning boringskontrol og VAP Lukkede boringer. 28 februar 2013, Erfamøde Silkeborg

Pesticidoverblik. Region Sjælland. Pesticider i Grundvandsovervågning boringskontrol og VAP Lukkede boringer. 28 februar 2013, Erfamøde Silkeborg husk at stille spørgsmål afbryd gerne undervejs 28 februar 2013, Erfamøde Silkeborg Pesticidoverblik Pesticider i Grundvandsovervågning boringskontrol og VAP Lukkede boringer Region Sjælland Walter Brüsch,

Læs mere

Vandkvalitet i Brøndby Kommune

Vandkvalitet i Brøndby Kommune Vandkvalitet i Brøndby Kommune Vandet i Brøndby leveres fra følgende vander og ledninger: Brøndbyvester Vand på Sydgårdsvej, hvor egenproduceret vand opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vand.

Læs mere

Jordforureningers påvirkning af overfladevand

Jordforureningers påvirkning af overfladevand Jordforureningers påvirkning af overfladevand Analyse og vurdering af screeningsværktøjets parameterværdier til optimering af regionernes indsats Miljøprojekt nr. 1789, 2015 Titel: Jordforureningers påvirkning

Læs mere

Er rent drikkevand en selvfølge?

Er rent drikkevand en selvfølge? Er rent drikkevand en selvfølge? En offentlig opgave? Privat vandværk, hvad betyder det for os? Hvem er ejer? Hvem bestemmer og hvordan? Hvordan skal det være i Veflinge? Viden om vandkvalitet? Frivilligt

Læs mere

GRUNDVANDSOVERVÅGNING Resume

GRUNDVANDSOVERVÅGNING Resume GRUNDVANDSOVERVÅGNING 1989-2014 Resume De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Energi-, Forsynings og Klimaministeriet Grundvand Status og udvikling 1989 2014 Resumerapport GEUS 2015

Læs mere

Vellev Vandværk Øksendalvej Ulstrup. Kontrolplan. Hermed fremsendes kontrolplan for Vellev Vandværk for perioden

Vellev Vandværk Øksendalvej Ulstrup. Kontrolplan. Hermed fremsendes kontrolplan for Vellev Vandværk for perioden Vellev Vandværk Øksendalvej 14 8860 Ulstrup Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

QSE System. Titel: DIN Forsynings prøvetagnings- og analysepolitik

QSE System. Titel: DIN Forsynings prøvetagnings- og analysepolitik Gældende for: DIN Dokumentansvarlig: PHM / RANIE Version: 1 Side 1 af 5 Formål: Beskrive DIN Forsynings prøvetagnings- og Ansvar: Hydrogeolog Peter H. Madsen, prøvetager Randi Nielsen Fremgangsmåde: Hvorfor

Læs mere

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen Fuldskalarensning af vejvand Vand i byer Teknologisk 03-11- Thomas Hauerberg Larsen Agenda Kort gennemgang af projekter og analyseprogram Meget lidt teori Gennemgang resultater (fokus på Ved Renden) Konklusioner

Læs mere

Handleplan for Køge Midt Kortlægningsområde. Region Sjællands pesticid- og videregående indsats efter Jordforureningsloven

Handleplan for Køge Midt Kortlægningsområde. Region Sjællands pesticid- og videregående indsats efter Jordforureningsloven Handleplan for Køge Midt Kortlægningsområde Region Sjællands pesticid- og videregående indsats efter Jordforureningsloven 26-10 2016 Resumé for Køge Midt Forureningstilstanden i grundvandsområdet betegnet

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Chloridazon og dets nedbrydningsprodukt er. Martin Skriver Funktionsleder

Chloridazon og dets nedbrydningsprodukt er. Martin Skriver Funktionsleder Chloridazon og dets nedbrydningsprodukt er. [ Martin Skriver Funktionsleder Hovedpunkter 1. Overordnet om reglerne 2. Reguleringen af chloridazon i DK og EU 3. Reglerne for undersøgelser af drikkevand

Læs mere