( / 5540 Ul1?r~1~ PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO"

Transkript

1 22.../ Ammelder: Ullrjev&où ( / 5540 Ul1?r PITIEL BYPLPINVEDTÆIT NR 0 2 I ULLERSLEV KO1MUNEO 31. JUL 972 medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr0 63 af 2o0 februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det.1 nævnte område af Ullerslev by og sogn i Ullerslev kom mune0.. BYPLPNVEDTIEGTENS OMRADEO 10 Områdets omfangrænser0 Området begrænses som vist med tyk optrukken streg på vedhæftede kortbilag, og området omfatter følgende ejendommes Matr0 nr0 21q, 2, 2l21 21U 1V 2X 21 A 2lzå 21æ21 21 a 21a 21 21a 21,n2la 21, 58,. 5, 588 samt del af matr0 nr0 2a0 16, 19a 21a, 58 og 58g alle af Ullerslev by9 Ullerslev sogn9 samt alle parceller, der udstykkes fra de nævnte ejendomme0, Matr0fortegnelsen er udarbejdet september l97l.. OEIRPDETS ANVENDELSEO 10 Jben og lav bolgbeb Området må med nedennævnte undtagelser kun anvendes til boligformål, o der må kun opføres åben og lav bebyggel= 580 Bebyggelsen må kun bestå af fritliggende parcel= huse0 2 Inden for byplanområdet forbeholdes del af matr0 nr0 21a på kortbilaget markeret med skråskravering til offento lige formål0 3 Der må inden for området ikke udøves nogen aï t virk= somhed, som med støv9 røg, lugt eller med sit udseende eller på og støj9 rystelser anden måde efter kom= munalbestyrelsens skøn er til ulempe for de Derimod kan der på ejendommene drives sådan omboende0 form for virksomhed9 som almindeligvis udføres i beboelseshuse, når virksomheden drives af den9 der bebor den pågæ1 dende bolig, og når virksomheden efter kommunalbestyre1=» sens skøn drives på en sådan måde, at ejendommens ka rakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning og lignende) kvarterets, præg af bolig ikke brydes, eller virksomheden ikke fremkalder behov for parkeringsmuligheder, som ikke er til stede på den på= gældende ejendom0 4T 4 På hver ejendom må kun opføres eller indrettes en bolig for en familie0 5 Inden for området kan opføres transformerstationer til kvarterets daglige forsyning, når de ikke har mere end I,

2 3o m 2 bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. 6. De på vedhæftede kortbilag med sort prikket signatur viste arealer må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges til offentligt grønt område. Arealerne må ikke under nogen form anvendes til parkeringsformål, oplagsplads eller lignende. På opholdsarealet mellem vejen A B og bebyggelsen nord for denne kan der med kommunalbestyrelsens tilladelse opføres mindre legehuse og huse til anden form for fritidsaktivitet, samt etableres svømmebassin og boldbaner. På arealet mellem landevejen Odense Nyborg og bebyggelsen anlægges en tæt stedsegrøn beplantning som støjdæmpende foranstaltning mod landevejen. Områderne omfatter ølgende e4endome: Del af matr. nr a, 58, 58, 58e,,58g alle Ullerslev by, Ullerslev sogn i Ullerslev kommune. VEJFORHOLO Udlæg af ye veje m.m. Der ud1æggs a±ealtil følgende nye veje med retning og beliggenhed som vist på vedhæftede kortbilag: Vejen A B udlægges i en bredde af 21 m (heraf gang og cykelsti 5 m). Vejen C B udlægges i en bredde af 15 m. Vejene D E, F G, H I og K L udlægges i en bredde af 13 m. øvrige veje (boligveje) udlægges i en bredde af b m. Bondemosevejen (punkteret på kortbilaget) nedlægges på strækningen F M når området og de viste vejførin ger er etableret. Nedlæggelsen vil finde sted efter reglerne herom i vejlovgivningen. 2. Byggelinier. Langs følgende veje pålægges byggelinier i for angivne afstande fra vejmidten: de neden- Vejen A B: 11 m. Vejen B C: 11 m. Vejen D E: b m. Vejen F C: b m. Vejen H I: b m. Vejen K L: b m. øvrige veje : 8 m. Der udlæqges arealer til stier i princippet som vist på kortbilaget med mindste udlæqsbredde på 2 m. n q sbeqræn s Land7j3, Langeskov Nyborg er adgangsbegrænset i med frr af vejbestyrelsesbovens 35. Der kan ikke forventes meddelt tilladelse til nye eller udvidet brug af eks. adgange til landevejen. Der er i medfir af vejlovgivningen for landevejen fastsat byggelinier, beliggende 15 m + sædvanligt højdetillæg fra vejmidten. 2.

3 4. 3. UDSTYKNINGER.* 1. Udstykninger må kun foretages efter de retningslinier, som fremgår af vedhæftede kortbilag. Sager om udstykning af arealer, drgrænser til landevejen skal forelægges landevejsbestyrelsen ved Fyns amtskommune, vejinspektoratet. Godkendelse må forventes betinget al, at der udenfor tilladte ad gange etableres og/eller opretholdes fast, ubrudt hegn eller beplantning i skellet mod vejen. 5. BEBYGGELSENS O1FANG OG PLACERING M.V. 1. Abenjav bolibebylse. ggelsin miuiopføriii een etage med udnyttet tag etage 2. Garager, udhuse og lignende mindre bygninger skal opføres efter reglerne i byggelovgivningen, og bygninger må i øvrigt ikke opføres med mere end een etage. 3. Bygningahøjden må ikke overstige 3,o m målt fra terræn (niveauplan) til den linie, hvor ydervæg og tag,flade mødes (bortset fra gavitrekanter). Tagets vinkel med det vandrette plan skal ligge mellem o0_ Bygninger må ikke opføres nærmere skel mod anden grund end 2,5 m. 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN. 1. Ski1tnin. Injinform for skiltning og reklamering på ejendommene må finde sted.. 2. Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. 3. Til øvrige materialer udvendige bygningssider må ikke anvendes som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende. 4. Udvendige bygningssider, herunder sokler, må kun frem træde i farver dannet af hvidt, sort eller jordfarver ne (okker, terra de sienna, umbra, engelsk rødt, doden kop) eller disse sidstnævnte. farvers blanding med hvidt eller sort. Til døre, vinduesrammer, skodder og lignende mindre bygningsdele kan dog også andre farver anvendes. BYPLANVEDTÆGTENS 7. OVERHOLDELSE. Frr noget byggeri plbegyndo8 eller en ejendoma hid

4 tidige anvendelse ændres, nalbestyrelsen ansøges om skal der, medmindre kommu- godkendelse i. henhold til byggelovgivningen, forelægges kommunalbestyrelsen tegninger der viser grunden bygningernes beliggenhed på og dens grunden omgivelser samt og deres størrelse, form og indretning, ligesom den påtænkte anvendelse af bygningerne og grunden skal oplyses, således at kommunalbestyrelsen kan påse overensstemmelsen med by planvedtægten EKSISTERENDE BEBYGGELSE. Nærværende byplanvedtægt er ikke til hinder for bibe holdelse al den eksisterende lovlige bebyggelse eller for fortsættelse al den hidtil lovligt gjorte brug al en ejendom. Udvidelse ved om eller tilbygning eller ibï ugtagen til anden anvendelse i strid med bypinved tægtens bestemmelser må ikke finde sted. PATA LERET. Påtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har alene Ullerslev kommunalbestyrelse. bo. DISPENSATIONER FRA OG ÆNDRINGER I BYPLANVEDTÆGTEN. Mindre betydende lempelser al bestemmelserne i nærvæ rende byplanvedtægt kan indrømmes al kommunalbestyrelsen, såfremt karakteren al det kvarter, som byplanen søger at skabe eller fastholde, ikke derved ændres. Ændringer i byplanvedtægten kan ske efter kommunalbestyrelsens vedtagelse og med Boligministeriets godkendelse efter reglerne om vedtagelse og godkendelse al nye byplaner. Således vedtaget al Ullerslev kommunalbestyrelse Ullerslev, den 11/lo Borgmester Niels Peter Madsen. I medfør al 1 i lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr. 63 al 2o. februar 197o) godkendes foranstående al Ullerslev kommunalbestyrelse vedtagne forslag til partiel by planvedtægt nr. 2 for Ullerslev by, Ullerslev sogn i Ullerslev kommune. Boligministeriet, den 3o/ P.N.V. E.B. Eksp.sekr. Olaf Sigurdsson.

5 Indført i dagbogen for RETTEN I NYBORG, den 31. JU I L ï I / Akt: Skab.-1 «i b

6 : WDLAG BYPLANVEDTÆGTENS GRÆNSE!. ATRIKELKEL / / I t FF. INST I : FÆLSOGOPH7REALER :EPLEJO 8 L=1 LAENDE / E:., I 6 I i i / i. :. KST. VEJ : I LANDEVEJ ODENSE_NYBORG «, & I!. i / 0 : :.: 5& II Ti1tIiI j\i I 0 cp - SKO:N OCQBUTU<ER / i / 0 IOLE PAARUP ARKITEKT MAA NEDERGADE ODENSE (09) r1 YJLLERSLEV ÙLLERSLEV BY. KOMMUNE JDATO KORTBILAG TIL... PARTIEL BYPLANVEDTGT NR.2 FOR ULLERSLEV KOMMUNE. 5 J 6 ftegn.af j MÅL J SAG NR i jbs.j. i:4ooo 55j i,

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup Byplanvedtægt 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup Byplanvedtægt for den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

W e. f. g, h, i, k, 1, m, n, 0, P, q, t, 11, v, x, Y, r,

W e. f. g, h, i, k, 1, m, n, 0, P, q, t, 11, v, x, Y, r, I medfdr af byplanloven (lovbekendtsgcirelse nr 160 af 9. maj 1962) faststtes f6lgende bestemelser for det i B 1 m t e område i Kalrmdborg konmune: l. måde., 1. Området begranses mod nord af SejerØbugten

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere