TILSTANDSVURDERING 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSTANDSVURDERING 2013"

Transkript

1 Til Ejerforeningen Vestervang V, Vest Dokumenttype Tilstandsvurdering Dato September 2013 TILSTANDSVURDERING 2013

2 TILSTANDSVURDERING 2013 Revision 00 Dato Udarbejdet af Erik Skovgaard Møller Kontrolleret af Thomas Dahl Jensen Godkendt af Thomas Dahl Jensen Beskrivelse Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesbudget Ref. R:\2013\ \12 Rådgiverdokumentation, diverse\12.3 Beskrivelser\Tilstandsvurdering, 2013.docx Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T F

3 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Stamdata 2 3. Historik 3 4. Ejendomsbeskrivelse Generelt Tagkonstruktion Facader Belægninger og udvendige trapper VVS Varmeanlæg Brugsvand Afløbsanlæg Ventilation 7 5. Bebyggelsens tilstand Generelle betragtninger Tage Facader Terrasser og plantekummer i Terrassehuset Betonskader på tværgående vægge, altaner Altangangshus Revnedannelser i støttemure i terræn og ved kældertrappe Fugtindtrængning i parkeringskælder Betonskader ved installationsgennemføringer, Altangangshus Støbefuger i kældergulv, Altangangshus Fugeslip ved elementsamlinger på altangange Membran, altangange Brugsvandsanlæg Ventilation Registreringer Bygning: Altangangshus Kælder Bygning: Altangangshus etage Bygning: Altangangshus etage Bygning: Altangangshus etage Bygning: Altangangshus etage Bygning: Altangangshus etage Bygning: Altangangshus etage Bygning: Altangangshus etage Bygning: Altangangshus Gavl, vest Bygning: Terrassehus 37

4 etage Bygning: Terrassehus Gavl, vest 40 BILAG Bilag 1 Budget for ekstraordinært vedligehold Bilag 2 Budget for løbende vedligehold Bilag 3 Bemærkninger til budgetter

5 1. INDLEDNING Denne tilstandsvurdering er udarbejdet af Rambøll A/S i sommeren 2013 med henblik på at kortlægge ejendommens gennerelle tilstand samt at kunne udarbejde et vedligeholdelsesbudget for perioden Rapporten indeholder stamdata for ejendommen samt en historik for større renoverings- og ombygningsarbejder på ejendommen. Desuden findes der i rapporten en generel beskrivelse af ejendommen, en tilstandsvurdering af ejendommen som et øjebliksbillede i sommeren Sidst findes et vedligeholdelsesbudget for en 10-årig periode ( ). 1

6 2. STAMDATA Ejendom: Vestervang V, Vest BBR ID: Adresse: Vestervang 4,5,6,9 og 10, 8000 Aarhus C. Anvendelse: Ejerforhold: Bebygget areal: Bolig-etageareal: Erhvervsareal: Beboelse Ejerboliger administreret af ejerforeningen m 2 ifølge BBR m 2 ifølge BBR 788 m 2 ifølge BBR Kælderareal: 1001 m 2 (loft mindre end 1,25 m. over terræn, ifølge BBR) Antal bygninger: 2 Antal etager: 7 (altangangshus) 3 (terrassehus) Opførelsesår: 1970 Primære installationer: Supplerende bemærkninger: Fjernvarme (radiatoranlæg) Vandinstallationer 230V og 400V el-installationer samt kabel-tv/internet. Elevatorer i opgang 9 og 10 (altangangshus) Ejendommen er løbende renoveret og vedligeholdt gennem ejendommens levetid (Se afsnit 3 Historik) 2

7 3. HISTORIK År: Projekt: Entreprenør: Reparation af betonskader og overfladebehandling af Altangangshusets nordfacade og gavl, og Terrassehusets sydfacade og gavl. Overfladebehandling/belægning på altangange mod nord (MultiCote). Renovering af terrasser, herunder etablering af membran på Terrassehuset Reparation og overfladebehandling af Altangangshusets sydfacade og gavl (beton og lette partier) samt etablering af nye belægninger på altaner mod syd. Reparation og overfladebehandling af Terrassehusets nordfacade og gavl (beton og lette partier) samt opgravning for nyt dræn og fugtisolering af kældervæg. Partiel udskiftning af flisebelægning i gård Renovering af vægoverflader i trapperum i såvel Altangangshus og Terrassehus, inkl. reparation af småskader ved dækelementer og revnedannelser Renovering af tag på Altangangshus isolering med 20 mm TF-plader og udlægning af 1,2 mm Sarnafil SE3. Århus & Omegns Tagpapdækning A/S 1997 Etablering af varmeregulering med blandesløjfer til radiatoranlæg. Gamle varmtvandsbeholdere udskiftet med vekslerløsning. Renovering af faldstammer Radiatorventiler udskiftet med termostatventiler Reparation af betonskader og overfladebehandling af tværvægge mv. på Altangangshusets nordfacade samt udlægning af slidlag og overfladebehandling på altangange. Afrensning, udførelse af betonreparationer og overfladebehandling på terrassehusets sydfacade samt udskiftning af defekte elastiske fuger 2001 Renovering af udvalgte faldstammer i Altangangshuset, herunder strømpeforing SKANSKA Per Aarsleff A/S BJ Installation Nye afspærringsventiler og strengreguleringsventiler til brugsvand ved opføringer i skakte Skridsikring af altangange på nordside af al- 3

8 tanganghus 2004 Maling af nordfacade Altanganghus, inkl. maling af indgangsdøre Bjarne Liin Bjarne Liin 2005 Renovering af tag på Terrassehus med kileskåret isolering SBS over- og underpap. Udsugningsmotorer udskiftet til EXHAUSTO type DTH 160 og Facaderenovering af sydfacade på altangangshus, nordfacade på terrassehus samt gavle. Derudover blev lette facader i taghuse for elevatorer udskiftet Reparation af betonskader og overfladebehandling af støttemure 2009 Reparation af betonskader og overfladebehandling af samtlige betonoverflader på nordside af altanganghus. Betonrenovering og udskiftning af elastiske fuger ved brystninger på sydside af terrassehus. RME Bjarne Liin Bjarne Liin 2011 Etablering af bimålere (el) i alle lejligheder. Vietz 2012 Renovering af membran på terrasse i lejl Udskiftning af indgangspartier i Altangangshusets etage, herunder indsættelse af bl.a. termoruder Udskiftning af indgangspartier i Altangangshusets 1. etage, herunder indsættelse af bl.a. termoruder. Bjarne Liin 4

9 4. EJENDOMSBESKRIVELSE 4.1 Generelt Ejerforeningen Afd. Vest udgør ca. halvdelen af ejendomskomplekset Vestervang V. Ejerforeningen Afd. Øst udgør resten. Ejendommen består af henholdsvis Altangangshus i 7 etager samt P-kælder og Terrassehus i 2 og 3 etager samt kældergang. Adgang til Altangangshuset sker via fælles trapperum og elevator til udvendige altangange på bygningens nordfacade. Mod syd er Altangangshuset forsynet med altaner i hver etage i bygningens længde. Adgang til Terrassehuset sker via fælles trapperum med indgang fra nordsiden. Mod syd er der til de enkelte lejligheder etableret terrasser i bygningens længde. Nederste lejligheder i Terrassehuset er pga. det skrånende terræn delvis beliggende i kælderen, således at vinduer kun forefindes mod syd. 4.2 Tagkonstruktion For begge bygningers vedkommende gælder, at tagkonstruktionen er opbygget på 220 mm dækelementer, hvorpå der er udlagt dampspærre, 70 mm polystyrol, 15 mm træbeton og tagpapbelægning. Der er efterfølgende udført tagrenovering: Altangangshus: Der er, i 1994, på tagfladen udlagt 20 mm TF-plader og 1,2 mm tagfolie af fabrikat Sarnafil SE3. Terrassehus: Der er i 2005 udført tagrenovering med kileskåret isolering og SPS -tagpap i Isoleringstykkelse øget med gennemsnitligt 95 mm til i alt ca. 165 mm. 4.3 Facader Facader er for begge bygningers vedkommende udført som let konstruktion (træ) med store vinduespartier i sydfacader. Mod nord er Altangangshuset forsynet med Eternit-plader mellem stolpeskelet i træ. 5

10 Træværk er generelt overfladebehandlet i sort farve. Indgangsdøre i nordfacaden på Altangangshuset er overfladebehandlet i varierende farver. Vinduer er generelt forsynet med termoglas bortset fra indgangspartier i trapperum. 4.4 Belægninger og udvendige trapper P-arealer mod nord er belagt med asfalt, mens brandveje og arealer mellem de to bygninger er belagt med betonfliser. Rampe til garageanlæg i kælder er belagt med asfalt. Trapper i terræn er generelt udført med trin i ubehandlet beton og vanger i overfladebehandlet beton. 4.5 VVS Varmeanlæg Århus Kommunale Værkers forsyningsledninger til fjernvarme fremføres på ydervæg i Altangangshusets kælder. Herfra afgrenes der med hovedstik til varmerum i Altangangshuset, hvor måleren er placeret, og hovedstik til varmerum i Terrassehuset, hvor der ligeledes er installeret måler. Varmeanlægget er et traditionelt radiatoranlæg med blandesløjfe i hver bygning til regulering af fremløbstemperaturen. Vejrkompensatorer er Danfoss type ECL med regulering efter udeføler og natsænkning ved styring af motorventil. Blandesløjferne er af nyere dato og der regnes med almindelig løbende vedligeholdelse. Alle radiatorer er forsynet med Danfoss termostatventiler, type RAUR med integreret forindstilling og følerhoved, der regulerer efter rumtemperaturen. Rørsystemet er udført i sorte stålrør til fordelerrør i lejligheder, hvor stikledninger til radiatorer er udført i kobberrør. Varmerørene er generelt i god stand, og der regnes med almindelig vedligeholdelse. Dog er der enkelte steder hvor lodrette stigrør er indstøbt i beton grundet for kort bøsningsrør, dette vil forkorte levetiden på røret. Stigstrenge i skakte er mangelfuldt isoleret, og selvom en del af varmen kommer bygningen til gode, spares på forbruget ved at sænke vandtemperaturen. Stigstrenge i skakte kunne ikke besigtiges. Rør i skakte tilses ved ejerskifte, defekte dele udskiftes og isoleringen forbedres Brugsvand Forsyningsledning til brugsvand fremføres fra hovedstophane i vejen til varmerum i Altangangshuset, hvor måleren er placeret og videre til varmerum i Terrassehuset, hvor der ligeledes er installeret måler. Opvarmning af brugsvand sker ved vekslerarrangement i hver bygning. På ledningssystemet til varmt brugsvand er monteret katolyseanlæg til korrosionsbeskyttelse af rørene samt magnetiske afkalkere. De to vekslerarrangementer er af nyere dato, og der regnes med almindelig løbende vedligeholdelse. 6

11 Rørsystemet er udført af galvaniserede stålrør til afgreninger i skakte, hvor grenledninger er udført i kobber. På hovedrør i kælder forefindes afspærringsventiler ved alle stigstrenge, og i skakte forefindes afspærringsventiler på afgreninger, til hver lejlighed Afløbsanlæg Afløb fra regnvand og spildevand føres separeret i skakte til kælderen, hvor regnvand og spildevand samles og føres under loft, til ydervægge og videre i jord, til det kommunale afløbssystem. 4.6 Ventilation Ventilationsanlæg suger i fælles udsugningskanaler i skakte med tilslutning til toiletter og køkkener. Der suges gennem kontrolventiler placeret i væggen under loft, og erstatningsluft tilføres gennem riste i ydervægge. 7

12 5. BEBYGGELSENS TILSTAND Generelle betragtninger Vestervang V, Vest må betragtes som et velholdt byggeri, hvor det ses at der løbende bliver taget hånd om presserende områder, der måtte kræve istandsættelse. Byggeriets alder taget i betragtning, må de, i det følgende, registrerede emner betegnes som helt naturlige og logiske følger af tidens tand på et byggeri af denne type, størrelse og alder Der er ved bygningsgennemgangen inspiceret altaner/terrasser på både Altangangshus og Terrassehus samt fællesarealer som opgange, altangange, kældre og udvendige arealer Tage Byggeriets tage er generelt i rigtig god stand. Der ikke tegn på utætheder på hverken Altangangshus eller Terrassehus, ej heller er der tegn på lunkedannelser hvor vand ikke ledes mod afløb. Afløb er i god stand. Det kunne et enkelt sted på Altangangshus konstateres en enkelt position hvor der er fare for at en utæthed i tagbelægningen kan opstå. Der kunne her konstateres en genstand under tagdugen, som bør fjernes inden tagdugen perforeres Facader Byggeriets lette facader (vindues- og dørpartier) bærer, trods løbende vedligeholdelse, præg af at disse er de oprindelige elementer fra byggeriets opførsel. Især facaderne mod syd er, for en stor dels vedkommende, i en stand hvor en udskiftning af disse kunne overvejes. Disse sydvendte facader er i høj grad påvirkede af skiftevis solens udtørring og fugtpåvirkninger, hvilket bevirker at især elementernes lodposter ses vride sig, med utætheder og trækgener til følge. Der bliver løbende tætnet ekstra hvor dette konstateres, hvilket, i et vist omfang, afhjælper problemerne. Der kunne ligeledes observeres begyndende nedbrydning af bunden af terrassedøre grundet fugtpåvirkninger. Afhjælpninger af utætheder må forventes at tage til i styrke over de kommende år, med mindre facadepartierne udskiftes Terrasser og plantekummer i Terrassehuset Tilstanden på terrasseområderne i Terrassehuset er forskelligartet. Visse steder ses stort set ingen problemer med afvanding af terrasseområder, hvor der andre steder kunne konstateres utilfredsstillende funktion af regnvandsafledningen, som kommer til udtryk ved at der ses vandspejl under terrassebeklædningen. En væsentlig medvirkende faktor til denne fugtophobning skyldes at afløb fra terrasse er vanskeligt tilgængelige hvilket besværliggør, og i visse tilfælde umuliggør, tilstrækkelig renholdelse af disse. Dermed tilstoppes afløb af biologiske materialer såsom løvfald og grannåle. Det oplyses at der tidligere er foretaget renovering af enkelte terrasser med afmontering af plantekumme og etablering af ny membran under terrassebeklædninger. Desuden er der, af Rambøll, udført overordnet gennemgang af terrasser i 2012, hvor der er udarbejdet anbefaling for hvorledes vedligeholdelsen af disse kan håndteres. I forbindelse med en eventuel renovering af terrasser, vil det være naturligt at udarbejde forslag til ændring af plantekummernes understøtning. En sådan ændring bør dermed muliggøre løbende renholdelse af terrassernes afløb og dermed sikre bedre funktion af disse. 8

13 5.1.4 Betonskader på tværgående vægge, altaner Altangangshus Der kunne, ved altaner på Altangangshus, enkelte steder konstateres betonskader på bærende tværgående betonvægge, hvor disse understøtter overliggende betondæk. Disse skader formodes at skyldes små bevægelser i konstruktionen, der på grund af den deraf følgende friktion, bevirker at betonen i disse områder skaller af. Det er vigtigt at disse skader udbedres da den afskallede beton betyder, at væggenes armering blotlægges og dermed begynder at ruste Revnedannelser i støttemure i terræn og ved kældertrappe Ved udvendig nedgang til kælder under Terrassehus kunne konstateres mindre sætninger i betonoverfladen. Overfalden bør tætnes således for at sikre at armering ikke risikerer rustangreb. Ligeledes kunne der, på støttemure mod vest, konstateres revnedannelser. Revnerne opstår hvor der indstøbt belysning og murens gennemgående armering således er afbrudt. Overfladen bør legeledes tætnes her Fugtindtrængning i parkeringskælder Der kunne, i parkeringskælder mod syd, konstateres fugtindtrængninger ved kældervæggen flere steder. Fugtindtrængningen kan skyldes forskellige faktorer. I fald at omfangsdrænet omkring bygningen ikke fungerer optimalt kan der opstå forøget vandpres samt højere vandstand omkring kældervægge, hvilket kan forsage fugtindtrængning gennem små sprækker og revner i væggen. En anden årsag kan være at parkeringskælderen strækker sig ud under belægningen på langs af begge sider af altangangshuset. Det betyder at membranen, som tætner betondækket over kælderen, skal være tæt for at undgå fugtgennemtrængning. I fald der planlægges renovering af belægning foran bebyggelsen, bør membranen blotlægges og undersøges samt evt. påføres ekstra tætning eller fornys Betonskader ved installationsgennemføringer, Altangangshus Der kunne, i parkeringskælder, konstateres revnet beton og begyndende rustdannelser i betondækket flere steder hvor dette er gennembrudt af tekniske installationer som eksempelvis faldstammer. Disse steder bør der foretages betonreparation og betondækkets armering bør, i den forbindelse, blotlægges og korrosionsbeskyttes Støbefuger i kældergulv, Altangangshus Generelt er støbefuger i parkeringskælderens gulv opkørte. Dermed fremstår den underlæggende polystyren blotlagt. Skaden kan ikke betegnes som alvorlig, men der vil dog, over tid, kunne ske skader på selve terrænpladernes kanter hvis ikke støbefugerne genetableres Fugeslip ved elementsamlinger på altangange Der kunne, på Altangangshus, flere steder konstateres fugeslip ved elementsamlinger på altangangsgulve. Fugernes elasticitet er nedsat da disse udsat for påvirkninger af trafik, tøsalte, fugt og sollys. Fugerne bør gennemgås og udskiftes hvor disse slipper i deres vedhæftning for at undgå nedtrængning af fugt mellem dækelementer. Der bør løbende være fokus på dette. 9

14 Membran, altangange. Der kunne, få steder, konstateres afskalninger af smøremembran med skrid-sikring påført altangange i Altangangshus. Det foreslås at disse afskalninger udbedres således at forværring af heraf forhindres Brugsvandsanlæg Rør i skakte bliver løbende tilset ved ejerskifte og der regnes med fortsat løbende udskiftning af rør, fittings og defekte ventiler samt forbedring af isoleringen. Stigstrenge i skakte kunne ikke besigtiges. Afspærringsventiler og strengreguleringsventiler i kælder er udskiftet. Generelt mangler der isolering hvor ventiler er skiftet. Enkelte påbegyndte tæringer ved udskiftede ventiler Ventilation I Altangangshuset ventileres fra to centrale ventilationsanlæg, der er tilsluttet eksisterende isolerede kanaler i skakte. Kanalsystemet bliver rengjort og gav ikke anledning til bemærkninger. Der regnes med almindelige løbende vedligeholdelse. I Terrassehuset ventileres fra tagventilatoren over hver skakt. Systemet gav ikke anledning til bemærkninger. Der regnes med almindelige løbende vedligeholdelse. 10

15 6. REGISTRERINGER I det følgende ses registreringer foretaget i forbindelse med gennemgangen af bebyggelsen. Registreringerne er opdelt efter placering i bebyggelsen, hvor hver enkel har et idnummer og er placeret på tegning af bygning alt efter hvor registreringen er blevet konstateret. ID-numrerne vil således ikke være fortløbende og der vil være tilfælde hvor manglen/skaden er konstateret flere steder eller er generel. I så tilfælde vil det fremgå af den beskrivende tekst og placeringen af registreringen på tegningen er således blot et udtryk for hvor det tilknyttede billede er taget. 6.1 Bygning: Altangangshus Kælder 11

16 ID: 4 Bygning: Altangangshus Lokation: Kælder Beskrivelse: I området ved vaskepladsen i parkeringskælder konstateres der, i forbindelse med regnvejr, vandindtrængning ved kælderydervægge. Det oplyses dog at dette kan konstateres flere steder langs kældervæg mod syd. ID: 5 Bygning: Altangangshus Lokation: Kælder Beskrivelse: Generelt er støbefuger i kældergulv ikke eksisterende og polystyrenstrimler fremstår ubeskyttede. 12

17 ID: 6 Bygning: Altangangshus Lokation: Kælder Beskrivelse: Der kan, ved installationsgennemføringer, konstateres begyndende betonskader på etagedækket mod 1. etage. Dette er konstateret flere steder. 13

18 ID: 7 Bygning: Altangangshus Lokation: Kælder Beskrivelse: Der kan, i forbindelse med regnvejr, konstateres vandindtrængning i pumperum i kælder. Indtrængningen vurderes at komme fra udluftningsskorstenen. 14

19 ID: 8 Bygning: Altangangshus Lokation: Kælder Beskrivelse: Der ses afskalning af beton samt saltudtræk ved støbeskel ved kældergulv i pumperum. 15

20 ID: 9 Bygning: Altangangshus Lokation: Kælder Beskrivelse: Der ses saltudtræk ved støbeskel samt etagedæk med terræn. Dette ses både i cykelområde samt affaldsrum. 16

21 17

22 ID: 10 Bygning: Altangangshus Lokation: Kælder Beskrivelse: Der ses saltudtræk ved støbeskel samt etagedæk med terræn. Dette ses både i cykelområde samt affaldsrum. I affaldsrum ses desuden kraftig afskalning af loftsmaling. 18

23 ID: 30 Bygning: Altangangshus Lokation: Kælder Beskrivelse: Membran ved opkørslen fra parkeringskælder er medtaget. Vand bliver ikke ledt ned i afløb under rist. 19

24 ID: 31 Bygning: Altangangshus Lokation: Kælder Beskrivelse: Afskalning af maling og beton på støttemur nedgang til kælder ved opgang

25 6.9 Bygning: Altangangshus etage ID: 32 Bygning: Altangangshus Lokation: 1. etage Beskrivelse: Afskalning af beton på støttemur ved hovedtrappe ml. opgang 9 og

26 6.10 Bygning: Altangangshus etage ID: 18 Bygning: Altangangshus Lokation: 2. etage Beskrivelse: Begyndende afskalning af maling på altanadskillelse. 22

27 6.11 Bygning: Altangangshus etage 23

28 ID: 16 Bygning: Altangangshus Lokation: 3. etage Beskrivelse: Begyndende afskalning af beton under etagedæk. Lejl

29 ID: 17 Bygning: Altangangshus Lokation: 3. etage Beskrivelse: Afskalning af beton ved etagedæk. Lejl ID: 22 Bygning: Altangangshus Lokation: 3. etage Beskrivelse: Revne i betonreparation i tværgående vægelement ved etagedæk. 25

30 6.13 Bygning: Altangangshus etage 26

31 ID: 14 Bygning: Altangangshus Lokation: 4. etage Beskrivelse: Mindre tegn på betonafskalning ved etagedæk. Lejl

32 ID: 23 Oprettet d.: Bygning: Altangangshus Lokation: 4. etage Beskrivelse: Afskalning af membran på altangang 2 steder. Ca. ½ m 2. 28

33 6.15 Bygning: Altangangshus etage ID: 15 Bygning: Altangangshus Lokation: 5. etage Beskrivelse: Større betonskade under etagedæk samt afskalning af maling. Der ses rust fra betonarmering. Lejl

34 ID: 24 Bygning: Altangangshus Lokation: 5. etage Beskrivelse: Afskalning af membran på altangang. Ca 50 x 300 mm. ID: 25 Bygning: Altangangshus Lokation: 5. etage Beskrivelse: Mindre afskalning af membran på brystningsparti. 30

35 6.17 Bygning: Altangangshus etage ID: 12 Bygning: Altangangshus Lokation: 6. etage Beskrivelse: Afskalning af beton ved etagedæk samt over dørhul på terrasse. Lejl

36 ID: 13 Bygning: Altangangshus Lokation: 6. etage Beskrivelse: Let facade. Lodposter vrider. Ruder sidder enkelte steder løse - generelt. Lejl

37 6.19 Bygning: Altangangshus etage ID: 11 Bygning: Altangangshus Lokation: 7. etage Beskrivelse: Let facade er påvirket af udtørring mod syd. Det oplyses at der generelt skal løbende repareres på træfacader. Lejl

38 ID: 20 Bygning: Altangangshus Lokation: 7. etage Beskrivelse: Rust på overflade af altangang. Skyldes formentlig arbejde med vinkelsliber. 34

39 6.21 Bygning: Altangangshus Gavl, vest 35

40 ID: 34 Bygning: Altangangshus Lokation: Gavl, vest Beskrivelse kort: Støttemure mod vest. Sætninger især ved lampesteder. 36

41 6.22 Bygning: Terrassehus etage ID: 26 Bygning: Terrassehus Lokation: 1. etage Beskrivelse: Synligt vand under terrassebrædder. Ejer oplyser at terrasse er opklodset på mindre ukurante flisestykker. Lejl

42 ID: 27 Bygning: Terrassehus Lokation: 1. etage Beskrivelse: Skade på tværgående betonvæg på terrasse. 38

43 ID: 28 Bygning: Terrassehus Lokation: 1. etage Beskrivelse: Vandgennemtrængning fra lejlighed ovenover flere steder. Lejl

44 6.25 Bygning: Terrassehus Gavl, vest 40

45 ID: 29 Bygning: Terrassehus Lokationer: Gavl, vest Beskrivelse: Sætninger på støttemur ved nedgang til kælder. 41

46 1-1 BILAG 1 BUDGET FOR EKSTRAORDINÆRT VEDLIGEHOLD Prisindeks 2013 K1= 130,7 (etageboliger) Punkt Bygningsdel Aktivitet Opfyldning af støbefuger i p- Terrændæk - kælder kældergulv Intet i perioden (Opmærksomhed på 1.2 punkt i rapport omkring fugtindtrængning) Kælderydervægge 1.3 Terrassehus: Afrensning og maling Ydervægge af sydfacade Indvendige vægge - trapperum Intet i perioden 1.5 Kældervæg/etagedæk Intet i perioden 1.6 Trapper, indv. Intet i perioden 1.7 Terrassehus: Reparation/udskiftning af membraner på terrasser, betonreparationer, Altangange og terrasser plantekummer og afløb Tagflader Intet i perioden 1.9 Udv. Trappevanger/støttemur Intet i perioden 1.10 Bygningsdele, øvrige Intet i perioden 1.11 Begyndende udskiftning af vinduespartier/døre/lette facader på sydfacaden Ydervægge, døre og vinduer Trapper og ramper, gelændere Intet i perioden 1.13 Belægninger terræn Intet i perioden 1.14 Altaner, overflader Intet i perioden 1.15 Afløb og sanitet Intet i perioden 1.16 Vand Intet i perioden 1.17 Varme Intet i perioden 1.18 Ventilationsanlæg Intet i perioden 1.19 Terrænbelysning Intet i perioden 1.20 El Intet i perioden 1.21 Diverse andre bygningskonstruktioner Intet i perioden 1.22 Energimærkning Opdatering af energimærke I alt

47 BILAG 2 BUDGET FOR LØBENDE VEDLIGEHOLD Prisindeks 2013 K1= 130,7 (etageboliger) 2-2 Punkt Bygningsdel Aktivitet Terrændæk - kælder Rensning af omfangsdræn Kælderydervægge Intet i perioden 2.3 Ydervægge Reparation af betonskader, afrensning og malerbehandling af facader, træværk på teknikhuse Terrassehus: Reparation af betonskader, sydfacaden Indvendige vægge - trapperuoner Diverse kosmetiske reparati- 2.5 Malerreparation af loft samt Kældervæg/etagedæk betonreparationer Trapper, indv. Intet i perioden 2.7 Udskiftning af elastiske fuger, Altangange og terrasser altaner og altangange Reparation af betonskader Tagflader Partielle reparationer Udv. Trappevanger/støttemurationer Afrensning, maling og repa Ydervægge, døre og vinduer Malerbehandling, tætning, udskiftning af ruder, glaslister m.v Trapper og ramper, gelændere Løbende vedligehold Belægninger terræn Diverse reparation af asfalt, opretning og udskiftning af fliser o.lign Vedligehold af membran på Altaner, overflader altangang Afløb og sanitet Løbende vedligehold Vand Løbende vedligehold Varme Løbende vedligehold Ventilationsanlæg Løbende vedligehold Terrænbelysning Intet i perioden 2.20 El Diverse lamper o. lign Diverse andre bygningskonstruktioner Løbende vedligehold I alt

48 3-1 BILAG 3 BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTER De anførte beløb i budgetterne i bilag 1 og 2 er angivet som skønnede udførelsesudgifter ekskl. moms og ekskl. projektering, tilbudsindhentning samt tilsyn under arbejdets udførelse Overslagsmæssigt kan ved budgetlægning anvendes nedenstående retningslinjer for projektering, tilbudsindhentning samt tilsyn: Entreprisesum, ekskl. moms Projekteringshonorar Indtil kr % Kr % Kr % Kr % Kr og derover 9%

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-058763-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder.

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder. SIDE 1 AF 6 Adresse: Promenadebyen 6 Postnr./by: Resultat 5000 Odense C BBR-nr.: 461-703065-001 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Til Boligkontoret Fredericia og boli.nu. Dokumenttype Bilagsnr. 1.11. Dato Februar 2011 SØNDERPARKEN AFDELINGSBESKRIVELSE

Til Boligkontoret Fredericia og boli.nu. Dokumenttype Bilagsnr. 1.11. Dato Februar 2011 SØNDERPARKEN AFDELINGSBESKRIVELSE Til Boligkontoret Fredericia og boli.nu Dokumenttype Bilagsnr. 1.11 Dato Februar 2011 SØNDERPARKEN AFDELINGSBESKRIVELSE AFDELINGSBESKRIVELSE Revision 02 Dato 2011-10-24 Udarbejdet af KKRM Kontrolleret

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI Kim Olsson A/S Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Fotodokumentation til tilstandsrapport Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Sag: Tilstandsrapport Side 2 af 25 Billede 1. Fuger i murværk ses i stort omfang

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen er opført i 1970, og fik i 2004 en mindre

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Darumvej 22 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-021031 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Themstrupvej 49 4690 Haslev Dato: 15-6-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-3068 Matr. nr./ejerlav 11fh Haslev By, Haslev EBS sagsnr. 55424 Rådgiver:

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse opdelt på aktiviteter (Eks. moms) Anvendelse: SKOLE Ejendom: Alle Bygning: Alle

Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse opdelt på aktiviteter (Eks. moms) Anvendelse: SKOLE Ejendom: Alle Bygning: Alle Ejendom: Byskovskolen - Afdeling Asgård (21)0 UDV 3 12491 *Murværk - Løbende reparation af murværk 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 (27)0 UDV 2 12486 *Skotrender - Løbende udskiftning

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016.

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016. NOTAT NOTAT NR: 01 Indledende undersøgelser Sag: E/F Vigerslev Engpark VVS-installationer Ejendom: Vigerslevvej 310-344, 2500 Valby Udarbejdet af: Michael D. Andersen Dato: 18.04.2016 Sag nr.: 162251A

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse.

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. E/F SANDALSPARKEN Sag nr. 10.141A September 2010 PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. Udført for: E/F Sandalsparken 3660 Stenløse. Eibye Rådgivning

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

REBILD KOMMUNE KONKLUSION PÅ BYG- NINGSGENNEMGANG

REBILD KOMMUNE KONKLUSION PÅ BYG- NINGSGENNEMGANG Til Rebild Kommune Dokumenttype Rapport Dato juni 2012 Emne D&V på Rebild Kommunes selvejende haller REBILD KOMMUNE KONKLUSION PÅ BYG- NINGSGENNEMGANG REBILD KOMMUNE KONKLUSION PÅ BYGNINGSGENNEMGANG Revision

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ludvig Schrøders vej 011A Postnr./by: 6600 Vejen BBR-nr.: 575-080731 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Isolere uisolerede varmerør i kælder. 3.8 MWh Fjernvarme 2060 kr. 5808 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Isolere uisolerede varmerør i kælder. 3.8 MWh Fjernvarme 2060 kr. 5808 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jens Baggesens Vej 33 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-222408 Energikonsulent: Carsten Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søagerparken 045 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-151153 Energikonsulent: Heinrich Gisselmann Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE- konsulent Jacob Bulls Alle 120, 2860 Søborg 01-12- 2014 H- 14-02517- 0329 159-62988 Morten Aagesen Som sælger

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Falkevej 076 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-149126-001 Energikonsulent: Kalle Vestergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011

1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011 1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011 Renoveringsopgaver til Hallen: 1.01 Div. udskift. af revnede fliser i bruserum (hal1) 20.000 Kr. 1.05 Sternbrædder skiftes (hal 1) 5.000 Kr. 1.06 Vinduer males v.hal 2 5.000

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grundtvigs Alle 005 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-304033 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1.

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skæring Parkvej, Egå 114-1 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-891482 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Bo42. Afdeling 13. Thorkildsvej 57

Bo42. Afdeling 13. Thorkildsvej 57 Afdeling 13 Thorkildsvej 57 Tilstandsrapport 2012 Afdeling 13 Thorkildsvej 57 Tilstandsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gaabensevej 001 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000000 Energikonsulent: Mogens Bech Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsigtshøjen 001 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-111625 Energikonsulent: Jens Thøger Hjortshøj Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strandvejen 11 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-104364 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

BBR-nr.: 851-110577 Energimærkning nr.: 200003323 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-110577 Energimærkning nr.: 200003323 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tove Ditlevsens Vej 36 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-110577 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Notat Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Vurdering af renoveringsprioritering Haller i Assens Kommune Følgende vurdering er udelukkende udført på baggrund af DAI s tilstandsrapporter

Læs mere