TILSTANDSVURDERING 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSTANDSVURDERING 2013"

Transkript

1 Til Ejerforeningen Vestervang V, Vest Dokumenttype Tilstandsvurdering Dato September 2013 TILSTANDSVURDERING 2013

2 TILSTANDSVURDERING 2013 Revision 00 Dato Udarbejdet af Erik Skovgaard Møller Kontrolleret af Thomas Dahl Jensen Godkendt af Thomas Dahl Jensen Beskrivelse Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesbudget Ref. R:\2013\ \12 Rådgiverdokumentation, diverse\12.3 Beskrivelser\Tilstandsvurdering, 2013.docx Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T F

3 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Stamdata 2 3. Historik 3 4. Ejendomsbeskrivelse Generelt Tagkonstruktion Facader Belægninger og udvendige trapper VVS Varmeanlæg Brugsvand Afløbsanlæg Ventilation 7 5. Bebyggelsens tilstand Generelle betragtninger Tage Facader Terrasser og plantekummer i Terrassehuset Betonskader på tværgående vægge, altaner Altangangshus Revnedannelser i støttemure i terræn og ved kældertrappe Fugtindtrængning i parkeringskælder Betonskader ved installationsgennemføringer, Altangangshus Støbefuger i kældergulv, Altangangshus Fugeslip ved elementsamlinger på altangange Membran, altangange Brugsvandsanlæg Ventilation Registreringer Bygning: Altangangshus Kælder Bygning: Altangangshus etage Bygning: Altangangshus etage Bygning: Altangangshus etage Bygning: Altangangshus etage Bygning: Altangangshus etage Bygning: Altangangshus etage Bygning: Altangangshus etage Bygning: Altangangshus Gavl, vest Bygning: Terrassehus 37

4 etage Bygning: Terrassehus Gavl, vest 40 BILAG Bilag 1 Budget for ekstraordinært vedligehold Bilag 2 Budget for løbende vedligehold Bilag 3 Bemærkninger til budgetter

5 1. INDLEDNING Denne tilstandsvurdering er udarbejdet af Rambøll A/S i sommeren 2013 med henblik på at kortlægge ejendommens gennerelle tilstand samt at kunne udarbejde et vedligeholdelsesbudget for perioden Rapporten indeholder stamdata for ejendommen samt en historik for større renoverings- og ombygningsarbejder på ejendommen. Desuden findes der i rapporten en generel beskrivelse af ejendommen, en tilstandsvurdering af ejendommen som et øjebliksbillede i sommeren Sidst findes et vedligeholdelsesbudget for en 10-årig periode ( ). 1

6 2. STAMDATA Ejendom: Vestervang V, Vest BBR ID: Adresse: Vestervang 4,5,6,9 og 10, 8000 Aarhus C. Anvendelse: Ejerforhold: Bebygget areal: Bolig-etageareal: Erhvervsareal: Beboelse Ejerboliger administreret af ejerforeningen m 2 ifølge BBR m 2 ifølge BBR 788 m 2 ifølge BBR Kælderareal: 1001 m 2 (loft mindre end 1,25 m. over terræn, ifølge BBR) Antal bygninger: 2 Antal etager: 7 (altangangshus) 3 (terrassehus) Opførelsesår: 1970 Primære installationer: Supplerende bemærkninger: Fjernvarme (radiatoranlæg) Vandinstallationer 230V og 400V el-installationer samt kabel-tv/internet. Elevatorer i opgang 9 og 10 (altangangshus) Ejendommen er løbende renoveret og vedligeholdt gennem ejendommens levetid (Se afsnit 3 Historik) 2

7 3. HISTORIK År: Projekt: Entreprenør: Reparation af betonskader og overfladebehandling af Altangangshusets nordfacade og gavl, og Terrassehusets sydfacade og gavl. Overfladebehandling/belægning på altangange mod nord (MultiCote). Renovering af terrasser, herunder etablering af membran på Terrassehuset Reparation og overfladebehandling af Altangangshusets sydfacade og gavl (beton og lette partier) samt etablering af nye belægninger på altaner mod syd. Reparation og overfladebehandling af Terrassehusets nordfacade og gavl (beton og lette partier) samt opgravning for nyt dræn og fugtisolering af kældervæg. Partiel udskiftning af flisebelægning i gård Renovering af vægoverflader i trapperum i såvel Altangangshus og Terrassehus, inkl. reparation af småskader ved dækelementer og revnedannelser Renovering af tag på Altangangshus isolering med 20 mm TF-plader og udlægning af 1,2 mm Sarnafil SE3. Århus & Omegns Tagpapdækning A/S 1997 Etablering af varmeregulering med blandesløjfer til radiatoranlæg. Gamle varmtvandsbeholdere udskiftet med vekslerløsning. Renovering af faldstammer Radiatorventiler udskiftet med termostatventiler Reparation af betonskader og overfladebehandling af tværvægge mv. på Altangangshusets nordfacade samt udlægning af slidlag og overfladebehandling på altangange. Afrensning, udførelse af betonreparationer og overfladebehandling på terrassehusets sydfacade samt udskiftning af defekte elastiske fuger 2001 Renovering af udvalgte faldstammer i Altangangshuset, herunder strømpeforing SKANSKA Per Aarsleff A/S BJ Installation Nye afspærringsventiler og strengreguleringsventiler til brugsvand ved opføringer i skakte Skridsikring af altangange på nordside af al- 3

8 tanganghus 2004 Maling af nordfacade Altanganghus, inkl. maling af indgangsdøre Bjarne Liin Bjarne Liin 2005 Renovering af tag på Terrassehus med kileskåret isolering SBS over- og underpap. Udsugningsmotorer udskiftet til EXHAUSTO type DTH 160 og Facaderenovering af sydfacade på altangangshus, nordfacade på terrassehus samt gavle. Derudover blev lette facader i taghuse for elevatorer udskiftet Reparation af betonskader og overfladebehandling af støttemure 2009 Reparation af betonskader og overfladebehandling af samtlige betonoverflader på nordside af altanganghus. Betonrenovering og udskiftning af elastiske fuger ved brystninger på sydside af terrassehus. RME Bjarne Liin Bjarne Liin 2011 Etablering af bimålere (el) i alle lejligheder. Vietz 2012 Renovering af membran på terrasse i lejl Udskiftning af indgangspartier i Altangangshusets etage, herunder indsættelse af bl.a. termoruder Udskiftning af indgangspartier i Altangangshusets 1. etage, herunder indsættelse af bl.a. termoruder. Bjarne Liin 4

9 4. EJENDOMSBESKRIVELSE 4.1 Generelt Ejerforeningen Afd. Vest udgør ca. halvdelen af ejendomskomplekset Vestervang V. Ejerforeningen Afd. Øst udgør resten. Ejendommen består af henholdsvis Altangangshus i 7 etager samt P-kælder og Terrassehus i 2 og 3 etager samt kældergang. Adgang til Altangangshuset sker via fælles trapperum og elevator til udvendige altangange på bygningens nordfacade. Mod syd er Altangangshuset forsynet med altaner i hver etage i bygningens længde. Adgang til Terrassehuset sker via fælles trapperum med indgang fra nordsiden. Mod syd er der til de enkelte lejligheder etableret terrasser i bygningens længde. Nederste lejligheder i Terrassehuset er pga. det skrånende terræn delvis beliggende i kælderen, således at vinduer kun forefindes mod syd. 4.2 Tagkonstruktion For begge bygningers vedkommende gælder, at tagkonstruktionen er opbygget på 220 mm dækelementer, hvorpå der er udlagt dampspærre, 70 mm polystyrol, 15 mm træbeton og tagpapbelægning. Der er efterfølgende udført tagrenovering: Altangangshus: Der er, i 1994, på tagfladen udlagt 20 mm TF-plader og 1,2 mm tagfolie af fabrikat Sarnafil SE3. Terrassehus: Der er i 2005 udført tagrenovering med kileskåret isolering og SPS -tagpap i Isoleringstykkelse øget med gennemsnitligt 95 mm til i alt ca. 165 mm. 4.3 Facader Facader er for begge bygningers vedkommende udført som let konstruktion (træ) med store vinduespartier i sydfacader. Mod nord er Altangangshuset forsynet med Eternit-plader mellem stolpeskelet i træ. 5

10 Træværk er generelt overfladebehandlet i sort farve. Indgangsdøre i nordfacaden på Altangangshuset er overfladebehandlet i varierende farver. Vinduer er generelt forsynet med termoglas bortset fra indgangspartier i trapperum. 4.4 Belægninger og udvendige trapper P-arealer mod nord er belagt med asfalt, mens brandveje og arealer mellem de to bygninger er belagt med betonfliser. Rampe til garageanlæg i kælder er belagt med asfalt. Trapper i terræn er generelt udført med trin i ubehandlet beton og vanger i overfladebehandlet beton. 4.5 VVS Varmeanlæg Århus Kommunale Værkers forsyningsledninger til fjernvarme fremføres på ydervæg i Altangangshusets kælder. Herfra afgrenes der med hovedstik til varmerum i Altangangshuset, hvor måleren er placeret, og hovedstik til varmerum i Terrassehuset, hvor der ligeledes er installeret måler. Varmeanlægget er et traditionelt radiatoranlæg med blandesløjfe i hver bygning til regulering af fremløbstemperaturen. Vejrkompensatorer er Danfoss type ECL med regulering efter udeføler og natsænkning ved styring af motorventil. Blandesløjferne er af nyere dato og der regnes med almindelig løbende vedligeholdelse. Alle radiatorer er forsynet med Danfoss termostatventiler, type RAUR med integreret forindstilling og følerhoved, der regulerer efter rumtemperaturen. Rørsystemet er udført i sorte stålrør til fordelerrør i lejligheder, hvor stikledninger til radiatorer er udført i kobberrør. Varmerørene er generelt i god stand, og der regnes med almindelig vedligeholdelse. Dog er der enkelte steder hvor lodrette stigrør er indstøbt i beton grundet for kort bøsningsrør, dette vil forkorte levetiden på røret. Stigstrenge i skakte er mangelfuldt isoleret, og selvom en del af varmen kommer bygningen til gode, spares på forbruget ved at sænke vandtemperaturen. Stigstrenge i skakte kunne ikke besigtiges. Rør i skakte tilses ved ejerskifte, defekte dele udskiftes og isoleringen forbedres Brugsvand Forsyningsledning til brugsvand fremføres fra hovedstophane i vejen til varmerum i Altangangshuset, hvor måleren er placeret og videre til varmerum i Terrassehuset, hvor der ligeledes er installeret måler. Opvarmning af brugsvand sker ved vekslerarrangement i hver bygning. På ledningssystemet til varmt brugsvand er monteret katolyseanlæg til korrosionsbeskyttelse af rørene samt magnetiske afkalkere. De to vekslerarrangementer er af nyere dato, og der regnes med almindelig løbende vedligeholdelse. 6

11 Rørsystemet er udført af galvaniserede stålrør til afgreninger i skakte, hvor grenledninger er udført i kobber. På hovedrør i kælder forefindes afspærringsventiler ved alle stigstrenge, og i skakte forefindes afspærringsventiler på afgreninger, til hver lejlighed Afløbsanlæg Afløb fra regnvand og spildevand føres separeret i skakte til kælderen, hvor regnvand og spildevand samles og føres under loft, til ydervægge og videre i jord, til det kommunale afløbssystem. 4.6 Ventilation Ventilationsanlæg suger i fælles udsugningskanaler i skakte med tilslutning til toiletter og køkkener. Der suges gennem kontrolventiler placeret i væggen under loft, og erstatningsluft tilføres gennem riste i ydervægge. 7

12 5. BEBYGGELSENS TILSTAND Generelle betragtninger Vestervang V, Vest må betragtes som et velholdt byggeri, hvor det ses at der løbende bliver taget hånd om presserende områder, der måtte kræve istandsættelse. Byggeriets alder taget i betragtning, må de, i det følgende, registrerede emner betegnes som helt naturlige og logiske følger af tidens tand på et byggeri af denne type, størrelse og alder Der er ved bygningsgennemgangen inspiceret altaner/terrasser på både Altangangshus og Terrassehus samt fællesarealer som opgange, altangange, kældre og udvendige arealer Tage Byggeriets tage er generelt i rigtig god stand. Der ikke tegn på utætheder på hverken Altangangshus eller Terrassehus, ej heller er der tegn på lunkedannelser hvor vand ikke ledes mod afløb. Afløb er i god stand. Det kunne et enkelt sted på Altangangshus konstateres en enkelt position hvor der er fare for at en utæthed i tagbelægningen kan opstå. Der kunne her konstateres en genstand under tagdugen, som bør fjernes inden tagdugen perforeres Facader Byggeriets lette facader (vindues- og dørpartier) bærer, trods løbende vedligeholdelse, præg af at disse er de oprindelige elementer fra byggeriets opførsel. Især facaderne mod syd er, for en stor dels vedkommende, i en stand hvor en udskiftning af disse kunne overvejes. Disse sydvendte facader er i høj grad påvirkede af skiftevis solens udtørring og fugtpåvirkninger, hvilket bevirker at især elementernes lodposter ses vride sig, med utætheder og trækgener til følge. Der bliver løbende tætnet ekstra hvor dette konstateres, hvilket, i et vist omfang, afhjælper problemerne. Der kunne ligeledes observeres begyndende nedbrydning af bunden af terrassedøre grundet fugtpåvirkninger. Afhjælpninger af utætheder må forventes at tage til i styrke over de kommende år, med mindre facadepartierne udskiftes Terrasser og plantekummer i Terrassehuset Tilstanden på terrasseområderne i Terrassehuset er forskelligartet. Visse steder ses stort set ingen problemer med afvanding af terrasseområder, hvor der andre steder kunne konstateres utilfredsstillende funktion af regnvandsafledningen, som kommer til udtryk ved at der ses vandspejl under terrassebeklædningen. En væsentlig medvirkende faktor til denne fugtophobning skyldes at afløb fra terrasse er vanskeligt tilgængelige hvilket besværliggør, og i visse tilfælde umuliggør, tilstrækkelig renholdelse af disse. Dermed tilstoppes afløb af biologiske materialer såsom løvfald og grannåle. Det oplyses at der tidligere er foretaget renovering af enkelte terrasser med afmontering af plantekumme og etablering af ny membran under terrassebeklædninger. Desuden er der, af Rambøll, udført overordnet gennemgang af terrasser i 2012, hvor der er udarbejdet anbefaling for hvorledes vedligeholdelsen af disse kan håndteres. I forbindelse med en eventuel renovering af terrasser, vil det være naturligt at udarbejde forslag til ændring af plantekummernes understøtning. En sådan ændring bør dermed muliggøre løbende renholdelse af terrassernes afløb og dermed sikre bedre funktion af disse. 8

13 5.1.4 Betonskader på tværgående vægge, altaner Altangangshus Der kunne, ved altaner på Altangangshus, enkelte steder konstateres betonskader på bærende tværgående betonvægge, hvor disse understøtter overliggende betondæk. Disse skader formodes at skyldes små bevægelser i konstruktionen, der på grund af den deraf følgende friktion, bevirker at betonen i disse områder skaller af. Det er vigtigt at disse skader udbedres da den afskallede beton betyder, at væggenes armering blotlægges og dermed begynder at ruste Revnedannelser i støttemure i terræn og ved kældertrappe Ved udvendig nedgang til kælder under Terrassehus kunne konstateres mindre sætninger i betonoverfladen. Overfalden bør tætnes således for at sikre at armering ikke risikerer rustangreb. Ligeledes kunne der, på støttemure mod vest, konstateres revnedannelser. Revnerne opstår hvor der indstøbt belysning og murens gennemgående armering således er afbrudt. Overfladen bør legeledes tætnes her Fugtindtrængning i parkeringskælder Der kunne, i parkeringskælder mod syd, konstateres fugtindtrængninger ved kældervæggen flere steder. Fugtindtrængningen kan skyldes forskellige faktorer. I fald at omfangsdrænet omkring bygningen ikke fungerer optimalt kan der opstå forøget vandpres samt højere vandstand omkring kældervægge, hvilket kan forsage fugtindtrængning gennem små sprækker og revner i væggen. En anden årsag kan være at parkeringskælderen strækker sig ud under belægningen på langs af begge sider af altangangshuset. Det betyder at membranen, som tætner betondækket over kælderen, skal være tæt for at undgå fugtgennemtrængning. I fald der planlægges renovering af belægning foran bebyggelsen, bør membranen blotlægges og undersøges samt evt. påføres ekstra tætning eller fornys Betonskader ved installationsgennemføringer, Altangangshus Der kunne, i parkeringskælder, konstateres revnet beton og begyndende rustdannelser i betondækket flere steder hvor dette er gennembrudt af tekniske installationer som eksempelvis faldstammer. Disse steder bør der foretages betonreparation og betondækkets armering bør, i den forbindelse, blotlægges og korrosionsbeskyttes Støbefuger i kældergulv, Altangangshus Generelt er støbefuger i parkeringskælderens gulv opkørte. Dermed fremstår den underlæggende polystyren blotlagt. Skaden kan ikke betegnes som alvorlig, men der vil dog, over tid, kunne ske skader på selve terrænpladernes kanter hvis ikke støbefugerne genetableres Fugeslip ved elementsamlinger på altangange Der kunne, på Altangangshus, flere steder konstateres fugeslip ved elementsamlinger på altangangsgulve. Fugernes elasticitet er nedsat da disse udsat for påvirkninger af trafik, tøsalte, fugt og sollys. Fugerne bør gennemgås og udskiftes hvor disse slipper i deres vedhæftning for at undgå nedtrængning af fugt mellem dækelementer. Der bør løbende være fokus på dette. 9

14 Membran, altangange. Der kunne, få steder, konstateres afskalninger af smøremembran med skrid-sikring påført altangange i Altangangshus. Det foreslås at disse afskalninger udbedres således at forværring af heraf forhindres Brugsvandsanlæg Rør i skakte bliver løbende tilset ved ejerskifte og der regnes med fortsat løbende udskiftning af rør, fittings og defekte ventiler samt forbedring af isoleringen. Stigstrenge i skakte kunne ikke besigtiges. Afspærringsventiler og strengreguleringsventiler i kælder er udskiftet. Generelt mangler der isolering hvor ventiler er skiftet. Enkelte påbegyndte tæringer ved udskiftede ventiler Ventilation I Altangangshuset ventileres fra to centrale ventilationsanlæg, der er tilsluttet eksisterende isolerede kanaler i skakte. Kanalsystemet bliver rengjort og gav ikke anledning til bemærkninger. Der regnes med almindelige løbende vedligeholdelse. I Terrassehuset ventileres fra tagventilatoren over hver skakt. Systemet gav ikke anledning til bemærkninger. Der regnes med almindelige løbende vedligeholdelse. 10

15 6. REGISTRERINGER I det følgende ses registreringer foretaget i forbindelse med gennemgangen af bebyggelsen. Registreringerne er opdelt efter placering i bebyggelsen, hvor hver enkel har et idnummer og er placeret på tegning af bygning alt efter hvor registreringen er blevet konstateret. ID-numrerne vil således ikke være fortløbende og der vil være tilfælde hvor manglen/skaden er konstateret flere steder eller er generel. I så tilfælde vil det fremgå af den beskrivende tekst og placeringen af registreringen på tegningen er således blot et udtryk for hvor det tilknyttede billede er taget. 6.1 Bygning: Altangangshus Kælder 11

16 ID: 4 Bygning: Altangangshus Lokation: Kælder Beskrivelse: I området ved vaskepladsen i parkeringskælder konstateres der, i forbindelse med regnvejr, vandindtrængning ved kælderydervægge. Det oplyses dog at dette kan konstateres flere steder langs kældervæg mod syd. ID: 5 Bygning: Altangangshus Lokation: Kælder Beskrivelse: Generelt er støbefuger i kældergulv ikke eksisterende og polystyrenstrimler fremstår ubeskyttede. 12

17 ID: 6 Bygning: Altangangshus Lokation: Kælder Beskrivelse: Der kan, ved installationsgennemføringer, konstateres begyndende betonskader på etagedækket mod 1. etage. Dette er konstateret flere steder. 13

18 ID: 7 Bygning: Altangangshus Lokation: Kælder Beskrivelse: Der kan, i forbindelse med regnvejr, konstateres vandindtrængning i pumperum i kælder. Indtrængningen vurderes at komme fra udluftningsskorstenen. 14

19 ID: 8 Bygning: Altangangshus Lokation: Kælder Beskrivelse: Der ses afskalning af beton samt saltudtræk ved støbeskel ved kældergulv i pumperum. 15

20 ID: 9 Bygning: Altangangshus Lokation: Kælder Beskrivelse: Der ses saltudtræk ved støbeskel samt etagedæk med terræn. Dette ses både i cykelområde samt affaldsrum. 16

21 17

22 ID: 10 Bygning: Altangangshus Lokation: Kælder Beskrivelse: Der ses saltudtræk ved støbeskel samt etagedæk med terræn. Dette ses både i cykelområde samt affaldsrum. I affaldsrum ses desuden kraftig afskalning af loftsmaling. 18

23 ID: 30 Bygning: Altangangshus Lokation: Kælder Beskrivelse: Membran ved opkørslen fra parkeringskælder er medtaget. Vand bliver ikke ledt ned i afløb under rist. 19

24 ID: 31 Bygning: Altangangshus Lokation: Kælder Beskrivelse: Afskalning af maling og beton på støttemur nedgang til kælder ved opgang

25 6.9 Bygning: Altangangshus etage ID: 32 Bygning: Altangangshus Lokation: 1. etage Beskrivelse: Afskalning af beton på støttemur ved hovedtrappe ml. opgang 9 og

26 6.10 Bygning: Altangangshus etage ID: 18 Bygning: Altangangshus Lokation: 2. etage Beskrivelse: Begyndende afskalning af maling på altanadskillelse. 22

27 6.11 Bygning: Altangangshus etage 23

28 ID: 16 Bygning: Altangangshus Lokation: 3. etage Beskrivelse: Begyndende afskalning af beton under etagedæk. Lejl

29 ID: 17 Bygning: Altangangshus Lokation: 3. etage Beskrivelse: Afskalning af beton ved etagedæk. Lejl ID: 22 Bygning: Altangangshus Lokation: 3. etage Beskrivelse: Revne i betonreparation i tværgående vægelement ved etagedæk. 25

30 6.13 Bygning: Altangangshus etage 26

31 ID: 14 Bygning: Altangangshus Lokation: 4. etage Beskrivelse: Mindre tegn på betonafskalning ved etagedæk. Lejl

32 ID: 23 Oprettet d.: Bygning: Altangangshus Lokation: 4. etage Beskrivelse: Afskalning af membran på altangang 2 steder. Ca. ½ m 2. 28

33 6.15 Bygning: Altangangshus etage ID: 15 Bygning: Altangangshus Lokation: 5. etage Beskrivelse: Større betonskade under etagedæk samt afskalning af maling. Der ses rust fra betonarmering. Lejl

34 ID: 24 Bygning: Altangangshus Lokation: 5. etage Beskrivelse: Afskalning af membran på altangang. Ca 50 x 300 mm. ID: 25 Bygning: Altangangshus Lokation: 5. etage Beskrivelse: Mindre afskalning af membran på brystningsparti. 30

35 6.17 Bygning: Altangangshus etage ID: 12 Bygning: Altangangshus Lokation: 6. etage Beskrivelse: Afskalning af beton ved etagedæk samt over dørhul på terrasse. Lejl

36 ID: 13 Bygning: Altangangshus Lokation: 6. etage Beskrivelse: Let facade. Lodposter vrider. Ruder sidder enkelte steder løse - generelt. Lejl

37 6.19 Bygning: Altangangshus etage ID: 11 Bygning: Altangangshus Lokation: 7. etage Beskrivelse: Let facade er påvirket af udtørring mod syd. Det oplyses at der generelt skal løbende repareres på træfacader. Lejl

38 ID: 20 Bygning: Altangangshus Lokation: 7. etage Beskrivelse: Rust på overflade af altangang. Skyldes formentlig arbejde med vinkelsliber. 34

39 6.21 Bygning: Altangangshus Gavl, vest 35

40 ID: 34 Bygning: Altangangshus Lokation: Gavl, vest Beskrivelse kort: Støttemure mod vest. Sætninger især ved lampesteder. 36

41 6.22 Bygning: Terrassehus etage ID: 26 Bygning: Terrassehus Lokation: 1. etage Beskrivelse: Synligt vand under terrassebrædder. Ejer oplyser at terrasse er opklodset på mindre ukurante flisestykker. Lejl

42 ID: 27 Bygning: Terrassehus Lokation: 1. etage Beskrivelse: Skade på tværgående betonvæg på terrasse. 38

43 ID: 28 Bygning: Terrassehus Lokation: 1. etage Beskrivelse: Vandgennemtrængning fra lejlighed ovenover flere steder. Lejl

44 6.25 Bygning: Terrassehus Gavl, vest 40

45 ID: 29 Bygning: Terrassehus Lokationer: Gavl, vest Beskrivelse: Sætninger på støttemur ved nedgang til kælder. 41

46 1-1 BILAG 1 BUDGET FOR EKSTRAORDINÆRT VEDLIGEHOLD Prisindeks 2013 K1= 130,7 (etageboliger) Punkt Bygningsdel Aktivitet Opfyldning af støbefuger i p- Terrændæk - kælder kældergulv Intet i perioden (Opmærksomhed på 1.2 punkt i rapport omkring fugtindtrængning) Kælderydervægge 1.3 Terrassehus: Afrensning og maling Ydervægge af sydfacade Indvendige vægge - trapperum Intet i perioden 1.5 Kældervæg/etagedæk Intet i perioden 1.6 Trapper, indv. Intet i perioden 1.7 Terrassehus: Reparation/udskiftning af membraner på terrasser, betonreparationer, Altangange og terrasser plantekummer og afløb Tagflader Intet i perioden 1.9 Udv. Trappevanger/støttemur Intet i perioden 1.10 Bygningsdele, øvrige Intet i perioden 1.11 Begyndende udskiftning af vinduespartier/døre/lette facader på sydfacaden Ydervægge, døre og vinduer Trapper og ramper, gelændere Intet i perioden 1.13 Belægninger terræn Intet i perioden 1.14 Altaner, overflader Intet i perioden 1.15 Afløb og sanitet Intet i perioden 1.16 Vand Intet i perioden 1.17 Varme Intet i perioden 1.18 Ventilationsanlæg Intet i perioden 1.19 Terrænbelysning Intet i perioden 1.20 El Intet i perioden 1.21 Diverse andre bygningskonstruktioner Intet i perioden 1.22 Energimærkning Opdatering af energimærke I alt

47 BILAG 2 BUDGET FOR LØBENDE VEDLIGEHOLD Prisindeks 2013 K1= 130,7 (etageboliger) 2-2 Punkt Bygningsdel Aktivitet Terrændæk - kælder Rensning af omfangsdræn Kælderydervægge Intet i perioden 2.3 Ydervægge Reparation af betonskader, afrensning og malerbehandling af facader, træværk på teknikhuse Terrassehus: Reparation af betonskader, sydfacaden Indvendige vægge - trapperuoner Diverse kosmetiske reparati- 2.5 Malerreparation af loft samt Kældervæg/etagedæk betonreparationer Trapper, indv. Intet i perioden 2.7 Udskiftning af elastiske fuger, Altangange og terrasser altaner og altangange Reparation af betonskader Tagflader Partielle reparationer Udv. Trappevanger/støttemurationer Afrensning, maling og repa Ydervægge, døre og vinduer Malerbehandling, tætning, udskiftning af ruder, glaslister m.v Trapper og ramper, gelændere Løbende vedligehold Belægninger terræn Diverse reparation af asfalt, opretning og udskiftning af fliser o.lign Vedligehold af membran på Altaner, overflader altangang Afløb og sanitet Løbende vedligehold Vand Løbende vedligehold Varme Løbende vedligehold Ventilationsanlæg Løbende vedligehold Terrænbelysning Intet i perioden 2.20 El Diverse lamper o. lign Diverse andre bygningskonstruktioner Løbende vedligehold I alt

48 3-1 BILAG 3 BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTER De anførte beløb i budgetterne i bilag 1 og 2 er angivet som skønnede udførelsesudgifter ekskl. moms og ekskl. projektering, tilbudsindhentning samt tilsyn under arbejdets udførelse Overslagsmæssigt kan ved budgetlægning anvendes nedenstående retningslinjer for projektering, tilbudsindhentning samt tilsyn: Entreprisesum, ekskl. moms Projekteringshonorar Indtil kr % Kr % Kr % Kr % Kr og derover 9%

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport Vejlesøparken 1-35 2840 Holte srapport ESBEN KIRKEGAARD Rådgivende Ingeniører A/S December 2012 1 Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Bebyggelsen side 3 Oversigt over de udvalgte fokusområder side 4 Eftersynet/besigtigelsen

Læs mere

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Ryethave 11/2010 TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Sags nr. 12.073 A Dato: 24.01.2013. A/B Søndermarksvænget

Sags nr. 12.073 A Dato: 24.01.2013. A/B Søndermarksvænget Sags nr. 12.073 A Dato: 24.01.2013 A/B Søndermarksvænget Indholdsfortegnelse 1.0 Rapportens formål 3 2.0 Overordnet konklusion 4 3.0 Rapportens opbygning og indhold 9 3.1 Generelt 9 3.2 Forudsætninger

Læs mere

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum UDKAST E/F VIRUMBO II Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum Maj 2011 Indhold 1.0. NOTATETS FORMÅL 3 2.0. KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0. KONKLUSION 3 4.0. TILSTANDSVURDERING 4 4.1 Generelt....

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Tilstandsrapport. A/B Grønnegården. sbs rådgivning a/s - Oktober 2013

Tilstandsrapport. A/B Grønnegården. sbs rådgivning a/s - Oktober 2013 Tilstandsrapport A/B Grønnegården sbs rådgivning a/s - Oktober 2013 REVISION A -23.10.2013 Indholdsfortegnelse Tilstandsrapport... 0 Generelt... 2 01. Tag... 3 02. Kælder/Fundering... 4 03. Facader...

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Juni 2011 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes gade 23 29 Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Juni 2011 MHV/BM/bb Generelt

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ MARTS 2006 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 2 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 3 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 4 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 5 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER. 5

Læs mere

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Strandholmhus 08/2015 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 6 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

E/F Domus Vista Park III

E/F Domus Vista Park III E/F Domus Vista Park III, Frederiksberg E/F Domus Vista Park III Domus Vista Park III Johannes V. Jensens Allé 2 m.fl. 2000 Frederiksberg Tilstands-, drift- og vedligeholdelsesplan. August 2010 Damgaard

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

BYGNINGSSYN DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN

BYGNINGSSYN DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN BYGNINGSSYN DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN BLOMMEGRENEN, ODENSE SØ. Rapportdato: 10.02.2012 Side 2/20 EJENDOMMENS BELIGGENHED Ejendommen er Blommegrenen 145-165 og Stammen 30-34, Odense

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn Afd. 4, Mølleparken Side 101. Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2.

BYGGETEKNISK RAPPORT Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn Afd. 4, Mølleparken Side 101. Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2. Afd. 4, Mølleparken Side 101 Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2.tv Lille værelse ved altan Bemærkning Kuldebro i lofthjørne samt lodret i ydervæg mod altan. Laveste overfl.temp.: 9,0 0 C (hjørnesamling).

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

TILSTANDSVURDERING RESUMÉ

TILSTANDSVURDERING RESUMÉ Bygningsejer: Boligselskabet Nordsjælland Bakkegade 25 3400 Hillerød Bebyggelse: Afd. Skoleparken Hillerødholmsallé 17-137 3400 Hillerød TILSTANDSVURDERING RESUMÉ Rådgiver: Wissenberg A/S Rapportdato:

Læs mere

CLASSENS HAVE - TILSTANDSVURDERING

CLASSENS HAVE - TILSTANDSVURDERING Marts 2009 Rev. november 2009 CLASSENS HAVE - TILSTANDSVURDERING Udført for: KAB Classens Have I Classensgade 52-68 Arendalsgade 2-8 Livjægergade 14-22 Strandboulevarden 5-9 2100 København Ø Tegnestuen

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere