DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2009/10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2009/10"

Transkript

1 Tlf: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2009/10 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på se)s,kabets ordinære generalforsamling den,rvi 2010 CVR-NR

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger Setskabsoptysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4-5 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletat 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab 1. oktober september Anvendt regnskabspraksis 8-10 Resultatopgøretse 11 Balance Noter BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medtem af BDO International Limited et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

3 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet Durup Fjernvarme A.m.b.a. Møllevej 12, Durup 7870 Roslev Telefon: CVR-nr.: Hjemstedskommune: Skive Regnskabsår: 1. oktober september Bestyrelse Birger Metner, formand lb Salling Sønder, næstformand Niels Peter Kibsgaard, kasserer Hans Ladefoged Morten Skipper Pengeinstitut Fjordbank Mors A/S Torvet 4, Durup 7870 Roslev Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen Nykøbing Mors

4 3 LEDELSESPÅTEGNING Bestyretsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober september 2010 for Durup Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapporten aftægges i overensstemmelse med årsregnskabstoven hvor der dog er tilpasset varmeforsyningslovens bestemmelser omkring afskrivninger Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober september Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegøretse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles tit generatforsamlingens godkendelse. Durup, den 24. november 2010 Bestyretse: Bir er Metner Fr rmand alling Søn Næstformand Hans Ladefo ic Morten Skipper

5 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til anpartshaveren i Durup Fjernvarme A.m.b.a. PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Durup Fjernvarme A.m.b.a. for regnskabsåret 1. oktober september 2010 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgøretse, batance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabstoven hvor der dog er sket tilpasning tit varmeforsyningstovens bestemmelser omkring afskrivninger. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende bittede i overensstemmelse med årsregnskabstoven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontrotter, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejtinformationen skyldes besvigelser etter fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvetse af regnskabsmæssige skøn, som er rimetige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt plantægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigetser elter fejt. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontrotter, der er relevante for virksomhedens udarbejdetse og aftæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formåt at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stittingtagen tit, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af tedelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimetige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er titstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet antedning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansiette stilling pr. 30. september 2010 samt af resultatet af setskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober september 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset varmeforsyningsloven.

6 5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Ledetsen har ansvaret for at udarbejde en tedelsesberetning, der indeholder en retvisende redegøretse i overensstemmetse med årsregnskabstoven. Revisionen har ikke omfattet tedetsesberetningen, men vi har i henhold tit årsregnskabsloven gennemlæst tedelsesberetningen. Vi har ikke foretaget ydertigere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattetse, at oplysningerne i tedelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Nykøbing Mor, den 24. november 2010 BDO Stats toriseret revisionsaktieselskab Jen Pe er Egebjerg Hansen St toriseret revisor

7 6 HOVEDTAL- OG NØGLETAL REGNSKABETS HOVEDTAL (t) 2009/ / / /07 Nettoomsætning Bruttoresultat Driftsresultat Ordinært resultat før skat Årets resultat Antægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver Egenkapital Hensættelser Langfristet gætd Kortfristet gæld Gæld NØGLETAL Salg af varme i mwh Salg af el i mwh Energiforbrug af gas i mwh Udnyttelsesfaktor i pct. 74,8 79,1 78,9 76,7 Graddage Antat forbrugere Gennemsnitsforbrug i mwh. pr. forbruger 21,3 19,0 18,9 17,3 Afregning af forbrugspriser, mwh

8 7 LEDELSESBERETNING Hovedaktiviteter Selskabets aktiviteter er produktion og levering af el og varme. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Regnskabsåret har været præget af store udsving i energipriser, med heraf følgende bedre elsalg. Årets resultat før afskrivninger udgør t som er 318 t bedre end foregående år. Årets resultat anses for tilfredsstillende. Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

9 8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Durup Fjernvarme A.m.b.a. for 2009/10 er aftagt i overensstemmelse den danske årsregnskabstovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B samt varmeforsyningslovens bestemmetser for afskrivninger Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning eller måling I resultatopgøretsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguteringer af finansietle aktiver og forptigtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligetedes atte omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilftyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forptigtelser indregnes i batancen, når det er sandsyntigt, at fremtidige økonomiske fordele vit fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måtes pålideligt. Ved første indregning måtes aktiver og forptigtelser til kostpris. Efterfølgende måtes aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigetige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aftægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af materiette antægsaktiver gennemgås årtigt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning tit den lavere genindvindingsværdi. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Satg af varme er lig tidtigere år, medtaget i årsrapporten ud fra de i årsopgørelserne beregnede og aftæste betøb tillagt flytteopgørelserne. Salg af varme er medtaget indtil statusafslutningstidspunktet, dvs. der er ikke periodiseret for salg fra tidspunktet for aftæsning af årets varmesalg og frem tit status. Elsalget er medtaget i henhold til afregninger frem til regnskabets afstutning. Vareforbrug Gasforbrug er i overensstemmelse med tidtigere år medregnet i årsrapporten frem tit statusafslutningstidspunktet, dvs. der er ikke periodiseret for køb fra tidspunktet for aftæsning af årets varmesalg og frem tit status. Administrationsomkostninger I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til tedelse og administration, herunder omkostninger til det administrative personate, ledelsen, kontorlokater, kontorom kostni nger mv. Andre driftsindtægter/-omkostninger Andre driftsindtægter og - omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold tit vi rksomhedens hovedaktivitet. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansiette indtægter og -omkostninger indregnes i resultatopgøretsen med de betøb, der vedrører regnskabsåret.

10 9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuette skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitaten med den det, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitaten. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, produktionsantæg og maskiner samt andre antæg, driftsmateriel og inventar måtes til kostpris med fradrag af akkumuterede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffetsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffetsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar tit at blive taget i brug. Der foretages afskrivninger baseret på varmeforsyningslovens bestemmelser, med mutighed for afskrivning på op til 20% om året. Afskrivninger er således foretaget i henhold tit afskrivningsbekendtgørelsens regter om afskrivning af antæg mv. over mindst 5 år og max. 30 år. Fortjeneste etter tab ved afhændelse af materiette antægsaktiver opgøres som forskellen mettem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste elter tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Varebeholdninger Varebeholdninger måtes til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Kostpris for handetsvarer samt råvarer og hjælpemateriater omfatter anskaffetsespris med tillæg af hjemtagetsesomkostninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvantigvis svarer tit nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning tit imødegåelse af forventede tab. Resultat til indregning i budgetpriser I henhold til "Lov om varmeforsyning" kan der i varmeprisen indregnes alle nødvendige omkostninger samt en forrentning af indskudskapitaten. Værket har ikke foretaget forrentning af indskudskapitaten. Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og de fakturerede indtægter efter varmeforsyningsloven. Beløbet indregnes i varmeindtægterne og optages i balancen enten som gæld tit eller tilgodehavender hos forbrugerne. I det efterfølgende år indgår beløbet i varmeprisdannelsen. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Egenkapital Fra den 1. juni 1982 og fremefter har fjernvarmeværker været omfattet af prisbestemmetserne i den gætdende Varmeforsyningstov. Af denne fremgår det, at Varmeforsyningsvirksomheder ikke må opspare overskud. Som følge heraf er egenkapitalen pr. 30. september 2010 uændret i forhold tit basisegenkapitalen pr. 1. juni 1982.

11 10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Gældsforpligtelser Prioritetsgæld er såtedes mått tit amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer tit tånets restgætd og for obligationstån svarer tit restgæld beregnet på grundlag af tånets underliggende kontant-værdi på tåneoptagelsestidspunktet. Gæld i øvrigt er mått tit amortiseret kostpris svarende tit nominet værdi.

12 11 RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER SEPTEMBER Note 2009/ /09 NETTOOMSÆTNING Vareforbrug Indirekte produktionsomkostninger BRUTTOFORTJENESTE Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Tab på debitorer DRIFTSRESULTAT FinansieRe indtægter Finansielle omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat 0 ÅRETS RESULTAT FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING Resultat til indregning i varmeprisdannelsen Overført fra tidligere år I ALT

13 12 BALANCE 30. SEPTEMBER AKTIVER Note Central Distributionsanlæg Kraftvarmeanlæg Øvrige aktiver Materielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Råvarer og hjælpematerialer Varebeholdninger Varmeafregninger Resultat tit indregning i varmeprisdannelsen Øvrige tilgodehavende Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Kasse- og girobeholdninger Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

14 13 BALANCE 30. SEPTEMBER PASSIVER Note Basisegenkapital Overført overskud 0 0 EGENKAPITAL Udskudt skat 0 0 HENSATTE FORPLIGTELSER 0 0 Gætd til pengeinstitutter Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Gæld pengeinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til varmeforbrugere Resultat til indregning i varmeprisdannelsen Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Eventualposter mv. 14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 15

15 14 NOTER 2009/ /09 Note Nettoomsætning 1 Satg af varme Salg af et Titskud til elproduktion Faste afgifter Varmesalg iøvrigt Vareforbrug 2 Forbrug af naturgas Forbrug af olie Forbrug af et, vand mv Indirekte produktionsomkostninger 3 Personaleomkostninger Driftspersonate, løn Pensionsbidrag Lønref. iht. adm.aftate med Glyngøre Fjernvarme Ændring feriepengeforpligtelse Sociale bidrag Arbejdstøj og kurser Fremmed arbejde Vedligeholdelse af produktionsanlæg Service kraftvarmeantæg Varmecentral Ledningsnet Måtere Værktøj Bygninger Øvrige produktionsomkostninger Forsikringer og ejendomsskatter Faglige kontingenter Autodrift Afskrivning antæg og driftsmateriel Straksafskrivning Indirekte produktionsomkostninger i alt

16 15 NOTER 2009/ /09 Note Administrationsomkostninger 4 Generalforsamling og bestyrelsesmøder mv Rejser og møder mv Gager mv Kontorartikler og tryksager Edb Tetefon Porto og PBS gebyr Lønbogføring Småanskaffelser Repræsentation Annoncer Rengøring Revision og regnskabsassistance mv Advokat Afskrivninger på kontorinventar Diverse Andre driftsindtægter 5 Udlejning kontor Udmeldte forbrugere Driftsudgifter Møllevej Afskrivning Møttevej Gebyrer Finansielle indtægter 6 Debitorer Bank- og giroindestående Finansielle omkostninger 7 Pengeinstitut Kreditorer øvrige

17 16 NOTER Materielle anlægsaktiver 8 Note Distributions- Kraftvarme- Øvrige Central anlæg anlæg aktiver Kostpris 1. oktober Titgang Afgang Kostpris 30. september Afskrivninger 1. oktober , Straksafskrivninger Årets afskrivninger Afskrivninger 30. september Regnskabsmæssig værdi 30. september Øvrige tilgodehavende 9 Etsatg Mellemregning Glyngøre Fjernvarmeværk Kapitatandet DFF Egenkapital 10 Basisegenkapital Overført overskud I alt Egenkapital 1. oktober 2009 Forstag til årets resultatdisponering Egenkapital 30. september Langfristede gældsforpligtelser 1/ Gæld I alt 30/ Gæld i alt Afdrag næste år Restgæld efter 5 år 11 Lån pengeinstitutter

18 17 NOTER Note Gæld pengeinstitutter 12 Fjordbank Mors Anden gæld 13 Diverse omkostningskreditorer A-skat og AM-bidrag ATP og sociate udgifter Feriepengeforptigtelse Moms Mettemregning Durup Vandværk Mettemregning Glyngøre Fjernvarmeværk Eventualposter mv. 14 Eventualforpligtelse Der er indgået fastprisaftate med HNG Naturgas Midt-Nordom leverance af naturgas. Aftaten udløber den 31. marts Prisaftaten tigger pt. over markedsprisen. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 15 Der er ikke udtaget pant i nogen af selskabets aktiver.

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Tlf: 9623 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9BHjørring CVR-nr. 20 22 26 70 BRVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 46. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 46. REGNSKABSÅR BDO ScanRevision Sæbygårdvej 25 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 99 89 14 00, Fax: 99 89 14 01 www.bdo.dk E-mail: Saeby@bdo.dk SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2008/09 47. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2008/09 47. REGNSKABSÅR BDO ScanRevision Sæbygårdvej 25 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 99 89 14 00, Fax: 99 89 14 01 www.bdo.dk E-mail: Saeby@bdo.dk SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Tlf: 75 22 47 00 varde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kræmmergade 7 DK 68DD Varde CVR nr. 20222670 revisionsaktieselskab OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5 PINDSTRUP VARMEVÆRK A.m.b.A. BRUNMOSEVEJ 3 A, PINDSTRUP ARSRAPPORT 1. JULl2013 TIL 30. JUNI2014 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på varmeværkets ordinære generalforsamling. Pindstrup, den I 2014. Dirigent:

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 96 3473 00 aalborgæbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Visionsvej 51 DK 9DDDAalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SKAGEN BRYGHUS AIS ÅRSRAPPORT

SKAGEN BRYGHUS AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN BRYGHUS AIS ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SKAGENBRYGHUSA/S ÅRSRAPPORT

SKAGENBRYGHUSA/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisions aktieselskab Spliidsvej 2S A, Box 170 OK 9990 Skagen CVR-nr. 20222670 SKAGENBRYGHUSA/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere