Præsteloddens Grundejerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsteloddens Grundejerforening"

Transkript

1 Referat: Ordinær generalforsamling Søndag den 17. juni 2012, kl Sognegården, Melbyvej 101 Til stede var 16 stemmeberettigede medlemmer og her udover var der en fuldmagt. bød velkommen og straks herefter gik man over til første punkt på dagsordenen. 1. Valg af dirigent Jens Larsen, Saturnvej 12 blev enstemmigt valgt. Jens Larsen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt samt at der var indsendt forslag fra tre af grundejerforeningens medlemmer, hhv. Bo Nimand Larsen (Solbakkevej 3), Børge Abrahamsen (Reinsholmvej 14) samt Søren Poulsen (Præstelodsvej 32). Dirigenten konstaterede herefter, at Børge Abrahamsen ikke var tilstede på generalforsamlingen, hvorfor Børge Abrahamsens tre stillede forslag til generalforsamlingen bortfaldt, da han ikke var tilstede og derfor ikke kunne motivere forslagene. 2. Formandens beretning: Formanden Christine Glindemann takkede for ordet og afgav herefter sin beretning. Formandens beretning vedlægges nærværende referat som bilag. Formandens beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen. 3. Regnskab for 2011 Kassereren Ib Schaldemose gennemgik det udsendte regnskab og de enkelte poster herpå. Kassereren konstaterede, at der for 2011 var et underskud på ,07 kr. og at grundejerforeningens formue ved regnskabsårets afslutning udgjorde ,09 kr. En grundejer spurgte herefter til udgiftsposten Gebyrer incl. Halsnæs Kommune. Kassereren forklarede, at posten dækker over udgifter til Halsnæs Kommune, som står for opkrævningen af grundejerforeningens medlemskontingenter. Bestyrelsesmedlem Ejner Krogh Schønberg (Reinsholmvej 12) tilføjede, at kommunen automatisk opkræver kontingenterne over ejendomsskatten, der er således ikke tale om indbetalinger ved girokort eller lignende. Ejner Krogh Schønberg tilføjede endvidere, at en model, hvor det er bestyrelsen, der skal effektuere opkrævningerne, vil være et meget stort arbejde for bestyrelsen og det er sandsynligt, at der ved en sådan model, vil være flere tilfælde, hvor kontingentet så ikke bliver indbetalt. Som det er nu, går det helt automatisk via ejendomsskat opkrævningen, og der er derfor stort set ingen restancer i forhold til kontingent indbetalinger. Over 1

2 de seneste år, har der kun været to tilfælde, hvor der har været manglende kontingent indbetalinger. En anden grundejer spurgte herefter til udgiftsposten Godtgørelse telefon og kørsel. Kassereren forklarede hertil, at posten dækker over telefongodtgørelser i form af et fast beløb til hhv. Formanden, Kassereren samt Sekretæren. Bestyrelsesmedlem Ejner Krogh Schønberg nævnte hertil supplerende, at der ikke er udbetalt kørselspenge til nogen af bestyrelsesmedlemmerne, selv om de i princippet har haft kørselsudgifter i forbindelse med deltagelse i bestyrelsesmøder. Det er ikke alle medlemmerne i bestyrelsen, som har fast bopæl i Melby og disse bestyrelsesmedlemmer har derfor af og til skulle køre til og fra bestyrelsesmøder i Melby. Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 4. Evaluering af ordningen med fælles afhentning af haveaffald. Skal ordningen fortsætte? Bestyrelsesmedlem Ejner Krogh Schønberg konstaterede, at der ved den seneste afhentning af haveaffald ikke var så mange grundejere, der benyttede ordningen. Hvor mange, der præcist benyttede sig af den seneste afhentning, er der ikke et tal på, men umiddelbart var er ikke ret mange bunker af haveaffald i grundejerforeningen. Ejner Krogh Schønberg konstaterede på den baggrund, at ordningen er forholdsvis dyr, hvis der ikke er ret mange, der benytter sig af ordningen. Flere af de tilstedeværende grundejere var af den holdning, at ordningen med fælles afhentning af haveaffald ikke bør fortsættes. Begrundelsen herfor er, at ordningen med fælles afhentning skader miljøet mere end det gavner, og at man i stedet for individuelt burde anskaffe sig en kompostkværner til at løse problemet med haveaffaldet. Der var herefter en livlig debat om det hensigtsmæssige i at fortsætte ordningen med fælles afhentning af haveaffald. Bestyrelsesmedlem Ejner Krogh Schønberg oplyste omkring ordningen, at bestyrelsen hidtil har betragtet ordningen som en slags solidarisk ordning, således at alle har muligheden for at benytte sig af ordningen, hvis man måtte ønske det. Kasserer Ib Schaldemose tilføjede, at bestyrelsen ikke har noget tal for, hvor mange, der anvender ordningen. Kassereren tilføjede endvidere, at bestyrelsen i forbindelse med den seneste afhentning har indhentet tilbud fra flere forskellige firmaer og at det dyreste tilbud beløb sig til ,- kr. og det billigste til ,- kr., samt at tilbudet var baseret på, at ca. 80% af medlemmerne af grundejerforeningen benyttede sig af ordningen. Endelig nævnte kassereren, at der på generalforsamlingen i 2011 blev vedtaget en beløbsramme på max ,- kr. til ordningen, og at den nuværende ordning har beløbet sig til ,- kr., altså indenfor den tilladte beløbsramme. Formanden Christine Glindemann nævnte hertil, at den mængde haveaffald, som hver enkelte grundejer er berettiget til at få afhentet, er 5 m 3 og at dette fremgik af den skrivelse, der blev udsendt i marts 2012 i forbindelse med haveaffaldsordningen. 2

3 Dirigent Jens Larsen indstillede herefter, at man stemte om, hvorvidt ordningen skulle fortsættes og inden for den samme beløbsgrænse på max ,- kr. Der blev herefter stemt om, hvorvidt haveaffaldsordningen skulle fortsættes i 2013 og inden for samme beløbsgrænse: 10 grundejere stemte for og fem grundejere stemte imod. Haveaffaldsordningen forsættes således i Kontingent 2012 Det nuværende kontingent er på 500 kr. Bestyrelsen har stillet forslag om, at kontingentet forhøjes med 100,- kr. årligt. Grundejer Søren Poulsen har til generalforsamlingen stillet forslag om, at udsætte beslutningen om at forhøje kontingentet, hvor forslaget blev behandlet under dette punkt. Endvidere har Søren Poulsen stillet forslag om, at bestyrelsen pålægges at lave formueplanlægning i form af et budget i det årlige regnskab. Bestyrelsesmedlem Ejner Krogh Schønberg forklarede, at årsagen til bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse med 100,- kr. er begrundet i flere forskellige overvejelser. Kontingentet har været uændret siden 1994 og at pris index indenfor de seneste otte år er steget med 20,1 %. Endvidere der det bestyrelsens vurdering, at der indenfor de kommende år vil være behov for at pålægge slidbelægning på vejene med asfalt, og at dette vil indebære forholdsvis store udgifter for grundejerforeningen. Der var herefter den diskussion med synspunkter for og imod kontingentforhøjelsen samt en diskussion af, hvor stor grundejerforeningens formue i det hele taget bør være. Flere af de tilstedeværende grundejere var af den mening, at grundejerforeningens formue ikke bør være større end det er nødvendigt. Et grundejermedlem konstaterede, at hvis man ser på regnskabet for 2011, så er der indtægter på ca ,- kr. og udgifter på ca ,- kr. og at dette taler for, at der sker en kontingent forhøjelse. Der blev herefter spurgt til, hvad udgifterne til f.eks. asfalt på Præstelodsvej ville beløbe sig til, og en hurtig udregning resulterede i, at med den pris kommunen tager for et sådant arbejde (375,- kr. pr. m 2), så vil pålægning af asfalt på den del af Præstelodsvej, der hører til grundejerforeningen resultere i en udgift på ca. 2 mio. kr. for grundejerforeningen. Kassereren Ib Schaldemose konstaterede herefter, at de ca ,- som grundejerforeningen har i formue slet ikke er nok til at dække udgifterne til et større asfalt arbejde og at formuen på de ,- kr. skal ses som en buffer i forhold til kommende udgifter til vejene. Endelig nævnte Ib Schaldemose, at årsagen til, at der ikke er et budget i det årlige regnskab er, at bestyrelsen ikke har nogen muligheder for at vurdere, hvilke udgifter der vil væ- 3

4 re til reparation og vedligeholdelse af vejene i grundejerforeningen. Reparation og vedligeholdelse beror på, hvor hårde vintre, der har været og deraf skader på vejene. En grundejer efterspurgte på den baggrund, at bestyrelsen udarbejder en vedligeholdelsesplan for vejene i grundejerforeningen, således at det er muligt at få et overblik over kommende udgifter til vejene. Ib Schaldemose svarede hertil, at ingen i bestyrelsen har forudsætningerne for at kunne udarbejde en sådan vedligeholdelsesplan og at man derfor vil være nødsaget til at købe sig til hjælp ude fra med henblik på at lave en sådan vedligeholdelsesplan. En anden af de tilstedeværende grundejere forslog på den baggrund, at bestyrelsens forud for næste års generalforsamling indhenter tilbud på, hvad udarbejdelse af en sådan vedligeholdelsesplan koster, således at man ved næste års generalforsamling kan stemme om, hvorvidt der skal afsættes penge til en sådan vedligeholdelsesplan. Det var enighed på generalforsamlingen om, at bestyrelsen inden næste generalforsamling indhenter tilbud på udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan. Kasserer Ib Schaldemose nævnte herefter, at bestyrelsen i forbindelse med udarbejdelse af næste års regnskab vil tilstræbe at udarbejde et budget. Dirigenten Jens Larsen foreslog herefter, at man gik over til en afstemning således, at man først stemte om bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse på 100,- kr. og herefter afstemning om vedrørende de to forslag fremsat af Søren Poulsen. Man gik således over til afstemning vedrørende bestyrelsens forslag om forhøjelse af kontingentet: 17 stemte forslaget. Det blev vedtaget af generalforsamlingen, at kontingentet forhøjes med 100,- kr., således at kontingentet i 2013 og fremefter forhøjes fra 500,- kr. til 600,-kr. Dirigenten Jens Larsen konstaterede herefter at bestyrelsens forslag var vedtaget og Søren Poulsen indvilligede derfor i, at trække sit forslag om udsættelse af kontingentforhøjelsen. Jens Larsen konstaterede endvidere, at bestyrelsen har noteret sig Søren Poulsens synspunkter om budget og formueovervejelser, og Søren Poulsen indvilligede derfor i, at trække sit forslag om at pålægge bestyrelsen at foretage formueplanlægning. 6. Indkomne forslag Dirigent Jens Larsen konstaterede, at de tre forslag stillet af Børge Abrahamsen bortfald, da Børge Abrahamsen ikke var tilstede på generalforsamlingen. Grundejer Bo Nimand Larsen, Solbakkevej 3 havde stillet forslag om ændring af vedtægternes 9, således at det fremover bliver muligt at bestyrelsen er bemyndiget til at indføre 4

5 en ordning, hvorefter der i forhold til medlemmer, der har fremsat ønske herom, kan ske indkaldelse ved brug af elektronisk post ( ) eller lignende. Bo Nimand Larsen begrundede forslaget med, at grundejerforeningen bør agere på niveau, hvor store dele af kommunikationen i det omgivende samfund foregår elektronisk. Endvidere vil udsendelse ved brug af elektronisk post spare bestyrelsen for en del arbejde. Der var herefter en længere diskussion af hvorvidt, en sådan ordning skulle gennemføres ved en tilmelding fra grundejerne eller ved en framelding fra grundejerne. Der var i den forbindelse forslag fra en grundejer om, at man skulle ændre Bo Nimand Larsens forslag til to forskellige forslag, således at der kunne stemmes på generalforsamlingen om begge modeller. Bo Nimand Larsen forslag skulle herefter være model nr. 1. Model nr. 2 skulle være en model, hvor grundejerne positivt skulle melde tilbage til bestyrelsen om, hvorvidt man ønsker at modtage indkaldelse pr. brev eller pr. , og hvis man ikke reagerede på denne henvendelse, så ville konsekvensen være, at man ikke længere ville modtage indkaldelse til generalforsamlingen. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< En grundejer ytrede i den forbindelse, at det var utilfredsstillende, at de indkomne forslag først fremlægges på selve generalforsamlingen og ikke udsendes forinden, således at medlemmerne har mulighed for at sætte sig ind i de forskellige forslag og konsekvenserne heraf. Dirigent Jens Larsen svarede hertil, at vedtægterne er sådan indrettet, at der ikke er mulighed for at udsende indkomne forslag forud for generalforsamlingens afholdelse. Herefter foreslog dirigenten at man gik over til afstemningen og stemte om Bo Nimand Larsens forslag først, altså model nr. 1: 13 stemte for forslaget, som blev vedtaget. Men da der er tale om en vedtægtsændring og da, der ikke var 2/3 af medlemmerne tilstede skal forslaget fremsættes på en ekstraordinær generalforsamling, jf. bestemmelserne i vedtægterne. Bestyrelsen vil herefter indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, jf. vedtægternes bestemmelser. Herefter foreslog dirigenten, at man så gik over til afstemning omkring model nr. 2, som den var formuleret af generalforsamlingen. 10 stemte for, men da forslaget kræver at 2/3 af de tilstede værende stemmer for, så blev forslaget ikke vedtaget og dette forslag går derfor ikke videre til den ekstraordinære generalforsamling. Herefter gik man over til Bo Nimand Larsens forslag nr. 2, som går ud på en vedtægtsændring af 11, således at kravet om afholdelse af en ny generalforsamlingen inden for én måned slettes med den konsekvens, at 11 fremover formuleres således: På selve ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpelt flertal. Dog skal der til vedtagelse af forslag, der går ud på forandring af foreningens vedtægter eller bevilling af midler udover foreningens formål, være mindst 2/3 af foreningens medlemmer re- 5

6 præsenteret, og beslutningen skal vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt kun den anden forudsætning er opfyldt, skal forslaget fremsættes endeligt ved genfremsættelse på førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, uanset antallet af fremmødte medlemmer. Bo Nimand Larsen begrundede forslaget med, at kravet om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling senest én måned efter er uhensigtsmæssig, da dette kan resultere i afholdelse af ekstraordinære generalforsamlinger på ubekvemme tidspunkter og at nogen forslag måske godt kan afvente til en kommende ordinær generalforsamling. Der var ikke kommentarer til forslaget og dirigent Jens Larsen foreslog derfor, at man stemte om forslaget. Der var 17 stemmer for forslaget. Da der er tale om en vedtægtsændring og da, der ikke var 2/3 af medlemmerne tilstede, skal forslaget fremsættes på en ekstraordinær generalforsamling, jf. bestemmelserne i vedtægterne. Herefter gik man over til næste forslag, som fremsat af Søren Poulsen. Forslag til etablering af en hjemmeside. Der var synspunkter på generalforsamlingen om, at det var en rigtig god idé og bestyrelsen foreslog derfor, at der stemmes om hvorvidt bestyrelsen må anvende max ,- kr. til etablering af en hjemmeside. Bestyrelsesmedlem Ejner Krogh Schønberg oplyste, at bestyrelsen allerede har indkøbt et domænenavn og at bestyrelsen nu vil kigge nærmere på, arbejdet med en hjemmeside, herunder hvor stort et arbejde, det er at etablere noget, som virker efter hensigten. Dirigent Jens Lars foreslog herefter, at man stemte om forslaget, således at bestyrelsen går videre med arbejdet med at få etableret en hjemmeside og at bestyrelsen må bruge max ,- kr. til etablering af en hjemmeside. 13 stemte for forslaget og ingen stemte imod. Bestyrelsen vil arbejde for at få etableret en hjemmeside til grundejerforeningen. Herefter gik man over til Sørens Poulsens forslag om at etablere et nyhedsbrev. Dirigent Jens Larsen konstaterede at Søren Poulsens forslag om nyhedsbrev kan løses ved, at bestyrelsesreferatet kan lægges på hjemmesiden, og Søren Poulsen trak på denne baggrund sit forslag om at etablere et nyhedsbrev. Dirigenten konstaterede herefter, at Søren Poulsens forslag nr. 3 om formueplanlægning og forslag 4 om udsættelse af kontingentforhøjelse allerede var behandlet under punkt nr. 5 på generalforsamlingens dagsorden, hvorfor man herefter gik over til at behandle det sidste af Sørens Poulsens forslag nr. 5 vedrørende krav om skriftlig motivering af forslag til generalforsamlingen. 6

7 Dirigent Jens Larsen kommenterede til dette forslag, at vedtægterne ikke kræver, at forslag skal motiveres. Hvis forslag skal kræves motiveret, så skal der ske en vedtægtsændring. Der var herefter en diskussion af det uhensigtsmæssige i, at forslag ikke sendes ud på forhånd inden afholdelsen af generalforsamlingen, sådan som det allerede var nævnt tidligere på dagens generalforsamling. Bestyrelsesmedlem Ejner Krogh Schønberg foreslog, at bestyrelsen på den kommende ekstraordinære generalforsamling stiller forslag om en vedtægtsændring, således at generalforsamlingsforslag udsendes inden generalforsamlingen, til de medlemmer, der ønsker at modtage indkaldelse på fremover. Søren Poulsen var tilfreds med denne løsning og trak derfor sit forslag nr. 5 tilbage. Dirigenten konstaterede herefter at alle de indkomne forslag til generalforsamlingen nu var behandlet. 8. Valg til bestyrelsen var på valg som formand og har besluttet ikke at genopstille, selvom det ved indkaldelsen til generalforsamlingen blev annonceret, at hun ønskede at genopstille. Christine Glindemann ønsker at trække sig fra posten, da den er blevet for tidskrævende. Christine Glindemann meddelte, at hun var villig til at lade sig vælge som bestyrelsesmedlem. Dirigent Jens Larsen konstaterede på den baggrund, at der skulle vælges en ny formand. Jens Larsen meldte sig til formandsposten, efter opfordring fra bestyrelsen, og der var ikke andre kandidater til posten. Jens Larsen, Saturnvej 12, blev enstemmigt valgt som formand. Da Jens Larsen blev valgt som formand, var der herefter en ledig bestyrelsespost. Christine Glindemann meldte sig til denne post, og der var ikke andre kandidater til posten. Christine Glindemann, Præstelodsvej blev enstemmigt valgt som bestyrelsesmedlem. Følgende blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen: Bestyrelsesmedlem: Gitte Møller Larsen, Solbakkevej 3 Bestyrelsesmedlem: Ejner Krogh Schønberg, Reinsholmvej 12 Følgende blev enstemmigt valgt som bestyrelsessuppleanter 1. Suppleant: Lis Leveau, Reinsholmvej 8 2. Suppleant: Finn Wellner Bech, Femhøjevej 6. 7

8 Følgende blev valgt som hhv. revisor og revisorsuppleant Revisor: Trine Degenkolv Andersen, Solbakkevej 19 Revisorsuppleant: Daniel Orth, Solbakkevej Eventuelt En grundejer spurgte til, om bestyrelsen har gjort noget ved, at der er opsat store hegn ved flere grunde på Ledasvej. Bestyrelsesmedlem Ejner Krogh Schønberg svarede hertil, at bestyrelsen ikke er klar over, at der er et problem med hegningen på Ledasvej, og at bestyrelsen vil kigge nærmere på det. Yderligere var der en grundejer, der spurgte til, om bestyrelsen går rundt og påser, at de lyste servitutter i foreningen er overholdt. Ejner Krogh Schønberg svarede hertil, at bestyrelsen påtaler de forhold, som bestyrelsen har kendskab til. Herefter konstaterede dirigent Jens Larsen, at der ikke var flere punkter til eventuelt. Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og generalforsamlingen afsluttedes kl juni 2012 Referent: Gitte Møller Larsen 8

Ordinær generalforsamling Søndag den 16. Juni 2013, kl Sognegården, Melbyvej 101. Tilstede var 15 stemmeberettigede medlemmer.

Ordinær generalforsamling Søndag den 16. Juni 2013, kl Sognegården, Melbyvej 101. Tilstede var 15 stemmeberettigede medlemmer. Referat: Ordinær generalforsamling Søndag den 16. Juni 2013, kl. 11.00 Sognegården, Melbyvej 101 Tilstede var 15 stemmeberettigede medlemmer. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 18. marts 2009

Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 18. marts 2009 Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 18. marts 2009 Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab for året 2004 4. Indkomne

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

vedtægter Præstelodden GRUNDEJERFORENINGEN for Penneo dokumentnøgle: LIJGY-MZF8T-BDCUX-PCJ4L-Y7C6I-08O84

vedtægter Præstelodden GRUNDEJERFORENINGEN for Penneo dokumentnøgle: LIJGY-MZF8T-BDCUX-PCJ4L-Y7C6I-08O84 vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden Vedtægter for Grundejerforeningen Præstelodden 1. Navn Grundejerforeningens navn er Præstelodden, dens hjemsted er Melby, og dens område er de grunde der

Læs mere

VEDTÆGTER. For. LM-Klubben, Danmark. Klubben er dansk, registreret i Danmark. Klubbens formål er at varetage medlemmernes

VEDTÆGTER. For. LM-Klubben, Danmark. Klubben er dansk, registreret i Danmark. Klubbens formål er at varetage medlemmernes VEDTÆGTER For LM-Klubben, Danmark 1: Navn og hjemsted. Klubbens navn er LM-klubben, Danmark. LM-klubben, Danmark har adresse hos kassereren. 2: Formål. Klubben er dansk, registreret i Danmark. Klubbens

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden Vedtægter for Grundejerforeningen Præstelodden 1. Navn Grundejerforeningens navn er Præstelodden, dens hjemsted er Melby, og dens område er de grunde der

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Hyldebjerg

Vedtægter for Grundejerforeningen Hyldebjerg Vedtægter for Grundejerforeningen Hyldebjerg med ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 4/4-2001 Vedtægter for Grundejerforeningen Hyldebjerg Kapitel I: Retsgrundlag Gældende lokalplan

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN 1 Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN (herefter omtalt som Foreningen) er stiftet den 13. juni 1979 og omfatter

Læs mere

Vedtægter for Lillemosegårdens Grundejerforening

Vedtægter for Lillemosegårdens Grundejerforening Vedtægter for Lillemosegårdens Grundejerforening 1 Foreningens navn er Lillemosegårdens Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Odder kommune under Skanderborg Ret, der er foreningens værneting. 2 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEMOSEGÅRDSVEJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEMOSEGÅRDSVEJ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEMOSEGÅRDSVEJ 1. 1 Foreningens navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egemosegårdsvej, stiftet den 31. oktober 1982. Hjemsted: Matr. nr. 3-im (fællesarealet)

Læs mere

Vejle Motorbådklub. Vedtægter. Dato: 12. april 2012

Vejle Motorbådklub. Vedtægter. Dato: 12. april 2012 Vejle Motorbådklub Vedtægter. Dato: 12. april 2012 Erstatter version af 12. april 2007 1. Klubben...3 1.1. Navn... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Medlemmer... 3 1.3.1. Indmeldelse... 3 1.3.2. Udmeldelse... 3

Læs mere

Det nye sæt vedtægter blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen Vedtægterne kan således træde i kraft under vor generalforsamling

Det nye sæt vedtægter blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen Vedtægterne kan således træde i kraft under vor generalforsamling Bilag 1. Nye vedtægter. Det nye sæt vedtægter blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen 18.02.2017. Vedtægterne kan således træde i kraft under vor generalforsamling her i 2018 Bestyrelsens begrundelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen godkendt april 2013.

Vedtægter for foreningen godkendt april 2013. 1 Gerlev Strandpark. Vedtægter for foreningen godkendt april 2013. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Gerlev Strandpark, 3630 Jægerspris. Frederikssund kommune. Adressen er hos formanden.

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Vedtægter for Kunstklubben Hillerød Kommune

Vedtægter for Kunstklubben Hillerød Kommune Vedtægter for Kunstklubben Hillerød Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Foreningens navn... 3 2. Formål... 3 3. Medlemskab... 3 4. Kontingent... 3 5. Generalforsamling... 3 6. Ekstraordinær generalforsamling...

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Bent Andersen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Bent Andersen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 15. MARTS 2017 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Konstitueret formand Bent Andersen

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Foreningens navn er Ishøj Karate klub. Dens hjemsted er Ishøj Kommune. Gensidig respekt er nøgleordet for samvær i foreningen.

Foreningens navn er Ishøj Karate klub. Dens hjemsted er Ishøj Kommune. Gensidig respekt er nøgleordet for samvær i foreningen. Vedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Ishøj Karate klub. Dens hjemsted er Ishøj Kommune. 2. Foreningens formål. Foreningens formål er at tilbyde karatetræning i såvel traditionel

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for D J U R S L A N D S UDLEJE R F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R. for D J U R S L A N D S UDLEJE R F O R E N I N G V E D T Æ G T E R for D J U R S L A N D S UDLEJE R F O R E N I N G 1. Navn Foreningens navn er Djurslands Udlejerforening. 2. Formål a) at varetage medlemmernes interesser i almindelighed. b) at udøve

Læs mere

Vedtægter for O-TOWN ROLLER DERBY

Vedtægter for O-TOWN ROLLER DERBY Vedtægter for O-TOWN ROLLER DERBY Vedtægt for foreningen O-Town Roller Derby pr. 12.02.2017 1 Grundlag Stk. 1. Foreningens navn er O-Town Roller Derby. Stk. 2. O-Town Roller Derbys hjemsted er Odense Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Yngre Lungemedicinere Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 11. juni 2013 Med ændringer 21.

Vedtægter for Foreningen af Yngre Lungemedicinere Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 11. juni 2013 Med ændringer 21. Vedtægter for Foreningen af Yngre Lungemedicinere Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 11. juni 2013 Med ændringer 21. november 2013 1 NAVN Stk. 1. Foreningens navn er: Foreningen af Yngre Lungemedicinere

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Gamerz pr. 19. april 2017

Vedtægter for Albertslund Gamerz pr. 19. april 2017 Vedtægter for Albertslund Gamerz pr. 19. april 2017 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Albertslund Gamerz. Stk. 1.1. Det forkortede navn A GamerZ benyttes i daglig tale og til markedsføringsformål.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LYSTGÅRDSPARKEN.

Vedtægter for grundejerforeningen LYSTGÅRDSPARKEN. 20-10-99 Vedtægter for grundejerforeningen LYSTGÅRDSPARKEN. 1. Foreningens navn Foreningens navn er : GRUNDEJERFORENINGEN LYSTGÅRDSPARKEN. 2. Foreningens lokalområde Foreningen består af området Lystgårdsparken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

VEDTÆGTER. for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER. for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING 1 1. NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Vesterlund Grundejerforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 1.3. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Gamerz

Vedtægter for Albertslund Gamerz 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Albertslund Gamerz. Stk. 1.1. Det forkortede navn A GamerZ benyttes i daglig tale og til markedsføringsformål. Stk. 1.2. Domænenavnet er primært agamerz.dk

Læs mere

Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/ Kontingent for 2015: kr. bedes indbetalt inden 1. juli 2016

Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/ Kontingent for 2015: kr. bedes indbetalt inden 1. juli 2016 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Kontingent for 2015: 2.300 kr. bedes indbetalt inden 1. juli 2016 Til: Danske Bank Reg.nr. 1551 konto.nr. 8336709 Husk, at skrive sommerhusadressen på indbetalingen

Læs mere

Grundejerforeningen INGERSHØJ

Grundejerforeningen INGERSHØJ Grundejerforeningen INGERSHØJ Referat generalforsamling 2018 Mødedato: Langfredag den 30. marts 2018 Sted: Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, Eskebjerg Dato: Den 4. april 2018 Fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter. 1. Navn og hjemsted

Vedtægter. 1. Navn og hjemsted Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Hundested By & Erhverv. 1.2 Foreningens hjemsted er 3390 Hundested, og foreningens adresse er formandens bopæl. 2.1 Foreningens formål er: 2. Formål

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGERNVÆNGET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGERNVÆNGET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGERNVÆNGET Navn og område 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen Egernvænget. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune Foreningens interesseområde omfatter alle

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården

Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen "Søgården". Dens hjemsted er Sjællands Odde. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Sivbjerg og Fyrmarken Nr. Lyngvig.

Vedtægter for Grundejerforeningen Sivbjerg og Fyrmarken Nr. Lyngvig. Vedtægter for Grundejerforeningen Sivbjerg og Fyrmarken Nr. Lyngvig. Navn, hjemsted, formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Sivbjerg og Fyrmarken, og hjemstedet er Ringkøbing- Skjern kommune.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde før ordinær generalforsamling Mandag d. 20. Februar 2017.

Referat fra bestyrelsesmøde før ordinær generalforsamling Mandag d. 20. Februar 2017. Referat fra bestyrelsesmøde før ordinær generalforsamling Mandag d. 20. Februar 2017. Tilstede : Flemming Bo Hansen, Jens Bergholdt, Birgit Olsen, Kaj Kingo, Leoni Petersen, Toni Andersen. Lykke Petersen.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter. for. Stentoftens Grundejerforening

Vedtægter. for. Stentoftens Grundejerforening Vedtægter for Stentoftens Grundejerforening Navn hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Stentoftens Grundejerforening. 2. Foreningens hjemsted er Rebild Kommune under Retten i Aalborg 3. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Aldershvile

Vedtægter for Grundejerforeningen Aldershvile Vedtægter for Grundejerforeningen Aldershvile 1. Navn og område Grundejerforeningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN ALDERSHVILE". Foreningens område omfatter parceller udstykket på 133 matrikelnumre.; 2333-2341,

Læs mere

Arbejdsdokument. Generalforsamling den 11. august Forslag til revision af vedtægter (Love) for Grundejerforeningen Ellinge Hegn

Arbejdsdokument. Generalforsamling den 11. august Forslag til revision af vedtægter (Love) for Grundejerforeningen Ellinge Hegn Arbejdsdokument Eksisterende L O V E for Grundejerforeningen Ellinge Hegn Forslag Grundejerforeningen Ellinge Hegn Vedtægter Pkt. 1. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ellinge Hegn. Medlemmer.

Læs mere

HORNSVED GRUNDEJERFORENING ORDINÆR GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN

HORNSVED GRUNDEJERFORENING ORDINÆR GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN J.nr. 28-80033 HORNSVED GRUNDEJERFORENING ORDINÆR GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 22-04-2018 Referat År 2018, den 22. april kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Hornsved Grundejerforening i Skovens

Læs mere

3.3 De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer.

3.3 De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. J.nr. 316280-SRA V E D T Æ G T E R FOR G R U N D E J E R F O R E N I N G E N P L A N T A G E N -------------------------------- 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN PLANTAGEN. 2. HJEMSTED

Læs mere

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED.

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. VEDTÆGTER for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. Side 1 af 6 Kap.1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er "Kirsebærhavens Parcelforeningen Kirsebærhaven 1-20" Kap.2. Forenings område og medlemskreds:

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Vejlaug for Tjørnevej og tilstødende veje. Navn 1. Vejlaugets navn er Vejlaug for Tjørnevej og tilstødende veje. Hjemsted 2.

Vedtægter for Vejlaug for Tjørnevej og tilstødende veje. Navn 1. Vejlaugets navn er Vejlaug for Tjørnevej og tilstødende veje. Hjemsted 2. Vedtægter for Vejlaug for Tjørnevej og tilstødende veje Navn 1. Vejlaugets navn er Vejlaug for Tjørnevej og tilstødende veje Hjemsted 2. Vejlaugets adresse er formandens adresse. Medlemmer 3. 3.1 Ret til

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere