A) Nye regler for permanent opholdstilladelse fra den 1. juli 2012 s. 2. B) Nye regler for familiesammenføring med børn s. 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A) Nye regler for permanent opholdstilladelse fra den 1. juli 2012 s. 2. B) Nye regler for familiesammenføring med børn s. 6"

Transkript

1 Nyhedsbrev til politiet til kommunerne og KL Særnummer 9. maj 2012 Nr. 1 juli 2012 Indhold: A) Nye regler for permanent opholdstilladelse fra den 1. juli 2012 s. 2 B) Nye regler for familiesammenføring med børn s. 6 C) Nye regler for ægtefællesammenføring s. 6 D) Afskaffelse af gebyrer s. 8 E) Husk registrering af Person ID ved oprettelse af udlændinge i CPR s. 8 F) Er afgørelsen forkyndt? s. 8 G) Ansøgningsskema til brug for ændring af personlige data s. 9 H) Opholdskort skal makuleres ved dansk statsborgerskab s. 9 I) Opholdstilladelser til Færøerne og Grønland s. 9 J) Henvendelser vedrørende erhvervs- og studieområdet s. 9 K) Kursus for kommuner og politi s. 9 L) Kommende møder i Det Regionale Netværk s. 10 Telefonnumre og -adresser s. 11

2 A) Nye regler for permanent opholdstilladelse fra den 1. juli 2012 Folketinget har den 13. juni 2012 vedtaget nye regler for meddelelse af permanent opholdstilladelse (lov nr. 572 af 18. juni 2012). Reglerne vil gælde for alle ansøgninger om permanent opholdstilladelse, der indgives fra og med den 1. juli Ansøgninger om permanent opholdstilladelse indgivet før den 1. juli 2012 vil blive behandlet efter de hidtil gældende regler. Det betyder blandt andet, at pointsystemet er gældende for disse ansøgere, jf. lovbekendtgørelse nr. 947 af 24. august 2011 af udlændingeloven. Såfremt en ansøger ikke opfylder betingelserne efter de hidtil gældende regler, vil Udlændingestyrelsen ligeledes behandle sagen efter de nye regler. Denne vejledning indeholder en beskrivelse af: 1. De nye regler for permanent opholdstilladelse. 2. En særlig vejledning vedrørende kravet om, at ansøger skal have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse og/eller under uddannelse i Danmark i mindst 3 år inden for de seneste 5 år forud for det tidspunkt, hvor man kan gives permanent opholdstilladelse. 3. En særlig vejledning vedrørende personer der passer et handicappet barn, alvorligt sygt barn eller en døende nærtstående person. 4. En særlig vejledning vedrørende flygtninge der har haft 8 års ophold i Danmark. Kommunerne skal være opmærksomme på, at styrelsen har udarbejdet nye ansøgningsskemaer, hvor der skelnes mellem ophold på baggrund af familiesammenføring, som flygtning eller særlig tilknytning til Danmark og ophold på baggrund af beskæftigelse og studier, herunder medfølgende familiemedlemmer, og religiøse forkyndere. Opholdstilladelse som familiesammenført, som flygtning eller på baggrund af særlig tilknytning til Danmark Ved ophold på baggrund af familiesammenføring, som flygtning eller på baggrund af særlig tilknytning til Danmark vælges følgende skema: TU1: TU2: TU3: FA10: Opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring Opholdstilladelse som flygtning Opholdstilladelse på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig mv. Opholdstilladelse som familiesammenført til en dansk statsborger efter EU-retten. Bemærk venligst, at forlængelsesskemaet og skemaet for permanent ophold nu er sammenlagt i et skema, og at det pr. 15. maj 2012 er gebyrfrit at søge om permanent opholdstilladelse for disse grupper. Side 2 af 11

3 Beskæftigelse og studier, herunder medfølgende familiemedlemmer, og religiøse forkyndere Ved ophold på baggrund af beskæftigelse og studier, herunder som medfølgende familiemedlemmer, og religiøse forkyndere, herunder som medfølgende familiemedlemmer, vælges skema TU4 og et forlængelsesskema, som passer til ens nuværende opholdsgrundlag. Bemærk venligst, at der skal betales gebyr ved indgivelse af ansøgning om permanent ophold for disse persongrupper (dog med undtagelse af medfølgende familie til en religiøs forkynder, som kan ansøge gebyrfrit), og at der skal indgives to skemaer (TU4 og et forlængelsesskema) 1. De nye regler for permanent opholdstilladelse Med de nye regler for permanent opholdstilladelse afskaffes pointsystemet, hvor man hidtil har skullet opnå 100 point for at kunne få permanent opholdstilladelse. Betingelserne i den nye lov er som følger: Man skal fortsat opfylde betingelserne for den opholdstilladelse, man har. Man skal være over 18 år. Man skal have boet lovligt i Danmark i mindst 5 år. Man må ikke have begået kriminalitet. Er man idømt fængselsstraf i 1 år og 6 måneder eller mere, er man udelukket fra at få permanent opholdstilladelse. Er man idømt betinget eller ubetinget fængselsstraf i under 1 år og 6 måneder, er man i en periode (karensperiode) udelukket fra at få permanent opholdstilladelse. Man må normalt ikke have forfalden gæld til det offentlige. Man må normalt ikke i de seneste 3 år forud for indgivelsen af ansøgning om permanent opholdstilladelse, og indtil man vil kunne gives permanent opholdstilladelse, have modtaget visse typer af offentlig hjælp. Man skal normalt have underskrevet en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Man skal have bestået Prøve i Dansk 1 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau. Man skal have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse og/eller under uddannelse i Danmark i mindst 3 år inden for de seneste 5 år forud for det tidspunkt, hvor man kan gives permanent opholdstilladelse. Man skal fortsat være i beskæftigelse eller under uddannelse på det tidspunkt, hvor den permanente opholdstilladelse vil kunne gives. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for: Flygtninge, som har haft asyl i Danmark de sidste 8 år og har vist vilje til integration. Unge mellem 18 og 19 år, som har haft uafbrudt skolegang eller fuldtidsbeskæftigelse siden afslutning af folkeskolen. Personer, som er tidligere danske statsborgere, eller som tilhører det danske mindretal i Sydslesvig eller lignende. Folkepensionister og førtidspensionister. Side 3 af 11

4 Der vil som hidtil endvidere være personer, der er undtaget fra at skulle opfylde en eller flere af ovenstående betingelser. Ansøgere, hvor Danmarks internationale forpligtelser tilsiger det, vil være undtaget fra en eller flere af de almindelige betingelser for at få permanent opholdstilladelse. 2. Særlig vejledning vedrørende nye regler for fuldtidsbeskæftigelse/deltidsbeskæftigelse/uddannelse For at få permanent opholdstilladelse i Danmark skal man have haft ordinær beskæftigelse, selvstændig erhvervsvirksomhed, eller været under uddannelse i Danmark i mindst 3 år inden for de sidste 5 år forud for, at permanent opholdstilladelse gives. Man skal fortsat være i arbejde eller under uddannelse på det tidspunkt, hvor tilladelsen vil kunne gives. Ved ordinær beskæftigelse forstås, at beskæftigelsen skal være aflønnet efter gældende overenskomst eller udført under sædvanlige løn- og ansættelsesforhold og ikke med offentligt tilskud. Perioder med fravær som følge af sygdom, ferie, omsorgsdage og barsel med videre inden for rammerne af ansættelsesforholdet indgår i beregningen af beskæftigelseskravet. Fleksjob efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats sidestilles med ordinær beskæftigelse, uanset at der ydes offentligt tilskud. Ordinær fuldtidsbeskæftigelse det vil sige med en arbejdstid på gennemsnitligt mindst 30 timer om ugen indgår med den fulde varighed i beregningen af 3 års beskæftigelse. Eksempel: En ansøger, som har fuldtidsbeskæftigelse med gennemsnitligt 30 timers beskæftigelse om ugen her i landet i mindst 3 år inden for de sidste 5 år, før permanent opholdstilladelse kan gives, opfylder beskæftigelseskravet. Ordinær deltidsbeskæftigelse det vil sige med en arbejdstid på gennemsnitligt mellem 15 og 30 timer om ugen indgår med 3/5 af den samlede ansættelsesperiode i beregningen af 3 års beskæftigelse. Eksempel: En ansøger, som har haft deltidsbeskæftigelse i form af timers beskæftigelse om ugen her i landet i 5 år forud for, at permanent opholdstilladelse kan gives, opfylder beskæftigelseskravet. Uddannelse sidestilles med beskæftigelse. Følgende uddannelser i Danmark kan medregnes ved vurderingen af, om uddannelseskravet er opfyldt: en afsluttet gymnasial uddannelse, en afsluttet erhvervsrettet uddannelse, en lang videregående uddannelse, en erhvervsakademiuddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en videregående kunstnerisk uddannelse, en anden videregående uddannelse. En ansøger skal have afsluttet en gymnasial eller erhvervsrettet uddannelse, for at denne uddannelse kan tælle med. En ansøger skal være optaget på en videregående uddannelse på en offentlig anerkendt uddannelsesinstitution i Danmark, for at denne uddannelse kan tælle med på baggrund af det antal point, som ansøgeren har opnået efter det fælleseuropæiske pointsystem (ECTS). Side 4 af 11

5 Fuldtidsbeskæftigelse, deltidsbeskæftigelse og uddannelse kan kombineres, således at perioder med fuldtidsbeskæftigelse kan suppleres af perioder med deltidsbeskæftigelse og uddannelse. 3. Særlig vejledning vedrørende personer der passer et handicappet barn, alvorligt sygt barn eller en døende nærtstående person Som noget nyt kan personer, der inden for de sidste 5 år forud for det tidspunkt, hvor permanent opholdstilladelse vil kunne meddeles, har modtaget støtte eller kunne modtage støtte efter lov om social service til pasning af et handicappet barn eller en døende nærtstående person eller efter barselsloven til pasning af et alvorligt sygt barn, medregne den periode, hvori personen har modtaget støtte, ved beregningen af, om kravet om uddannelse eller beskæftigelse er opfyldt. Personen skal fortsat modtage støtte eller kunne modtage støtte på tidspunktet, hvor permanent opholdstilladelse vil kunne meddeles. Såfremt man ikke længere modtager støtte eller kunne modtage støtte, skal man være under uddannelse eller i beskæftigelse på tidspunktet, hvor permanent opholdstilladelse vil kunne meddeles. Som dokumentation for meddelt støtte skal ansøgeren indsende den eller de afgørelser fra kommunen, hvoraf meddelelse af støtte fremgår. Såfremt ansøgeren ikke er meddelt støtte, men kunne modtage støtte, skal ansøgeren indsende udtalelse fra kommunen herom. Dokumentationen bedes indsendt sammen med ansøgningen om permanent opholdstilladelse. 4. Særlig vejledning vedrørende flygtninge der har haft 8 års ophold i Danmark Som noget nyt kan flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7 og 8, gives permanent opholdstilladelse efter 8 års ophold i Danmark, hvis betingelserne om ikke at have begået kriminalitet af en vis grovhed og om at have underskrevet en erklæring om integration og aktivt medborgerskab er opfyldt. Dispensation vil kun kunne gives, hvis baggrunden for, at flygtningen ikke har kunnet opfylde de almindelige betingelser for permanent opholdstilladelse, har sammenhæng med pågældendes flygtningestatus. Udlændingestyrelsen vil foretage en konkret og individuel vurdering af alle sagens oplysninger. I denne vurdering kan indgå forhold, der er opstået såvel før som efter indrejsen i Danmark, når blot forholdene har sammenhæng med pågældendes flygtningestatus. Forhold, der er opstået efterfølgende og uafhængigt af pågældendes flygtningestatus, vil ikke blive tillagt vægt ved vurderingen. Dispensation for betingelserne om ingen forfalden gæld til det offentlige, ingen modtagelse af offentlig hjælp, bestået Prøve i Dansk 1 og beskæftigelse samt uddannelse kan alene gives, såfremt flygtningen har udvist vilje til integration i det danske samfund. Nedenfor er anført eksempler på aktiviteter, som viser vilje til integration. Listen, som er taget fra lovbemærkningerne, er ikke udtømmende, og andre aktiviteter kan derfor også vise vilje til integration i det danske samfund. Pågældende har deltaget i tilbudte aktiviteter, for eksempel kommunale tilbud eller aktiviteter, som pågældende selv har opsøgt Pågældende har haft beskæftigelse (herunder fleksjob) eller uddannet sig uden dog at opfylde beskæftigelses- eller uddannelseskrav Pågældende har deltaget i et integrationsprogram eller i aktiviteter, som kommunen tilbyder som led i en jobplan Pågældende har deltaget i danskundervisning og har for eksempel bestået en eller flere modultests Pågældende har deltaget i beskæftigelsesfremmende aktiviteter som for eksempel virksomhedspraktik Pågældende har deltaget i voksenuddannelse, for eksempel forberedende voksenuddannelse (FVU) eller almen voksenuddannelse (AVU) Kommunen har ikke truffet afgørelse om nedsættelse af, fradrag i eller ophør af kontanthjælp, som følge af pågældendes udeblivelse fra en eller flere af de aktiviteter, som kommunen har tilbudt Side 5 af 11

6 Det bemærkes, at flygtninge fortsat kan søge om permanent opholdstilladelse efter 5 års ophold i Danmark og dermed være omfattet af de almindelige betingelser for permanent opholdstilladelse herunder også de øvrige dispensationsmuligheder. B) Nye regler for familiesammenføring med børn Den 20. juni trådte nye regler for familiesammenføring med børn i kraft. Reglerne gælder for alle afgørelser om familiesammenføring med børn, der træffes fra og med den 20. juni Der sker i korte træk følgende ændringer: Det skal ikke længere vurderes, om der er grundlag for en vellykket integration, hvis barnet er under 6 år. For børn, der er over 6 år, vil det fortsat skulle vurderes, om der er grundlag for en vellykket integration, såfremt der søges opholdstilladelse til barnet senere end 2 år efter, at den herboende forælder opfylder betingelserne for at få familiesammenføring med barnet. Beregningen af 2-årsfristen kan tidligst påbegynde ved det fyldte 6. år. Det skal ikke længere vurderes, om der er grundlag for en vellykket integration, hvis den herboende forælder har ønsket, men været forhindret i at søge opholdstilladelse til barnet på et tidligere tidspunkt, herunder fordi forælderen uanset bestræbelser herpå ikke har haft forældremyndigheden over barnet, eller fordi der har været uenighed om forældremyndigheden. Barnets opvækst og sociale netværk her i landet tillægges særlig vægt ved vurdering af, om hensynet til barnets tarv taler for, at barnet kan gives en ny opholdstilladelse efter bortfald af en tidligere opholdstilladelse. Det skal tillægges særlig vægt ved vurderingen af barnets tarv, hvis barnet imod sin vilje har opholdt sig uden for landet på genopdragelsesrejse eller andet udlandsophold af negativ betydning for skolegang og integration, når det vurderes, om barnet kan gives en ny opholdstilladelse efter bortfald af en tidligere opholdstilladelse. Der er detaljerede oplysninger om reglerne for familiesammenføring med børn samt relevant vejledning herom på nyidanmark.dk, hvor man også kan finde de reviderede ansøgningsskemaer. C) Nye regler for ægtefællesammenføring Den 15. maj trådte nye regler for ægtefællesammenføring i kraft. Reglerne gælder for alle ansøgninger om ægtefællesammenføring, der indgives fra og med den 15. maj Der sker i korte træk følgende ændringer: Afskaffelse af gebyr for indgivelse af ansøgning om familiesammenføring herunder ansøgning om forlængelse, tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse, genoptagelse samt klage over afslag på familiesammenføring. Afskaffelse af pointsystemet, hvorefter en ansøger skal opnå henholdsvis 120 eller 60 point og genindførsel af det oprindelige alderskrav, der var gældende forud for den 1. juli 2011, således at det fremadrettet som udgangspunkt vil være et krav, at begge ægtefæller er mindst 24 år. Tilbageførsel af tilknytningskravet til den form, som kravet havde forud for den 1. juli 2011, således at ægtefællerne fremadrettet samlet skal have en større men ikke væsentlig større tilknytning til Danmark end ægtefællernes samlede tilknytning til et andet land. Side 6 af 11

7 Tilknytningskravet stilles ikke, hvis den herboende ægtefælle har haft dansk indfødsret i 26 år eller hvis den herboende ægtefælle er udenlandsk statsborger, der er født her i landet eller kommet hertil som mindre barn, og pågældende har opholdt sig lovligt i Danmark i 26 år. Tidligere var en 28-års regel gældende. Afskaffelse af indvandringsprøven og indførsel af en prøve i dansk, der skal aflægges senest 6 måneder efter at ansøger er meddelt tilladelse til ægtefællesammenføring. Nedsættelse af den økonomiske sikkerhedsstillelse fra kr. til kr. Der vil fra den 15. maj 2012 være detaljerede oplysninger om reglerne for ægtefællesammenføring samt relevant vejledning herom i de reviderede ansøgningsskemaer her på nyidanmark.dk. Hvis ansøger har indgivet ansøgning om opholdstilladelse inden den 15. maj 2012, og ansøgningen endnu ikke er færdigbehandlet, vil ansøgningen blive afgjort efter de tidligere gældende regler. Hvis ansøger ikke kan få tilladelse efter disse regler, vil ansøgningen automatisk blive behandlet efter de nye regler. En ansøgning om ægtefællesammenføring, der er indgivet før den 15. maj 2012, kan behandles efter de nye regler om ægtefællesammenføring, hvis ansøger meddeler dette til Udlændingestyrelsen. Et indbetalt gebyr vil dog ikke kunne kræves tilbagebetalt. Med vedtagelse af disse ændringer vil der for ansøgninger indgivet fra 15. maj 2012 normalt samlet set blive stillet følgende betingelser for en ægtefællesammenføring: Krav til begge ægtefæller: Ægteskabet skal kunne anerkendes også efter dansk ret For ugifte samlevende skal samlivet have været fast og længerevarende normalt skal man kunne dokumentere minimum 1½ års samliv på fælles adresse Ægteskabet skal være indgået og samlivet etableret efter begge parters eget ønske Ægteskabet må ikke være indgået eller samlivet etableret med det afgørende formål at opnå opholdstilladelse Krav til den udenlandske ægtefælle: Den udenlandske ægtefælle skal være mindst 24 år Den udenlandske ægtefælle skal opfylde sin del af tilknytningskravet Den udenlandske ægtefælle skal senest 6 måneder efter at være meddelt opholdstilladelse bestå en prøve i dansk Krav til ægtefællen, der allerede bor i Danmark: Ægtefællen skal være mindst 24 år Ægtefællen må ikke inden for de seneste 10 år være dømt for visse straffelovsovertrædelser mod en tidligere ægtefælle eller samlever Ægtefællen skal påtage sig at forsørge en udenlandsk samlever Ægtefællen skal, hvis vedkommende er udlænding og ikke har opholdstilladelse efter udlændingelovens 7 og 8 (flygtninge) have haft tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse i mere end de sidste 3 år Ægtefællen skal, hvis vedkommende er udlænding, opfylde del af de gældende betingelser for at opnå tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse i Danmark Ægtefællen skal opfylde sin del af tilknytningskravet Ægtefællen skal være selvforsørgende det vil sige, at pågældende ikke inden for de seneste 3 år har modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven Ægtefællen skal råde over sin egen bolig af rimelig størrelse Ægtefællen skal stille økonomisk sikkerhed på til dækning af eventuelle fremtidige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven til den udenlandske ægtefælle Side 7 af 11

8 Der vil som hidtil være mulighed for dispensation i visse tilfælde. Læs mere om reglerne for dispensation her. D) Afskaffelse af gebyrer Fra og med den 15. maj 2012 er der ikke længere gebyr på indgivelse af ansøgning om familiesammenføring herunder ansøgning om forlængelse, permanent (tidsubegrænset) opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring, genoptagelse samt klage over afslag på familiesammenføring. E) Husk registrering af Person ID ved oprettelse af udlændinge i CPR Ved bopælsregistrering i CPR af udlændinge, der er meddelt en opholdstilladelse i Danmark, skal udlændingens Person ID registreres i CPR. Dette er nødvendigt, for at data kan overføres fra CPR til udlændingedatabasen CARL2. Ved overførslen får udlændingemyndighederne adgang til at se udlændingens data fra CPR, herunder adresse, i sagsbehandlingssystemet vedrørende ophold for udlændinge i Danmark. Opholdskortbestillinger sendes i udgangspunktet automatisk til kortproducenten, når CPR-data er overført til CARL2. Det indebærer, at hvis Person ID ikke bliver tastet i CPR, vil udlændingen ikke automatisk modtage sit opholdskort efter bopælsregistreringen i CPR. Fra den 20. maj 2011 udstedes alle opholdstilladelser i form af et opholdskort. Det er derfor vigtigt, at Person ID registreres ved oprettelsen af en udlænding i CPR. Det er alene Person ID, som kan anvendes, når der skal overføres data fra CPR til databasen CARL2. Hvor fremgår PersonID? Person ID fremgår af brevhovedet i øverste højre hjørne på afgørelsesbreve vedrørende opholdstilladelse i Danmark. Brevene kan enten være på dansk eller engelsk. I såvel de danske som de engelske breve anvendes betegnelsen Person ID i brevhovedet. I teksten i de engelske afgørelsesbreve betegnes Person ID som Personal ID number. F) Er afgørelsen forkyndt? I tilfælde hvor en ansøger fra et tredjeland har haft en gyldig opholdstilladelse, og der efterfølgende meddeles afslag på forlængelse af denne opholdstilladelse, er det afgørende, at kommunerne IKKE bekendtgør ansøger med denne afgørelse, hvis der ikke også fremgår en forkyndelsesdato i UdlændingeInformationsPortalen (UIP/UIS) medmindre ansøger selv oplyser at have fået afgørelsen forkyndt. Ved tvivlstilfælde kan Udlændingestyrelsen kontaktes på den særlige telefon-hotline for kommunerne (mandag og onsdag kl samt torsdag 12-15) eller på vores hovednummer tlf Det er helt korrekt at være opmærksom på, om ansøger har en gyldig opholdstilladelse, men i tilfælde hvor afslaget ikke er forkyndt, er ansøger forsat på lovligt ophold. Udlændingestyrelsen har desværre oplevet gentagne tilfælde, hvor ansøger ikke længere har fået udbetalt ydelser, er nægtet adgang til sprogskole eller lignende, selvom afslaget ikke har været forkyndt. Udlændingestyrelsen gør endvidere opmærksom på, at såfremt ansøger påklager afgørelsen inden 7 dage, medfører dette opsættende virkning, dvs. at ansøger forsat har lovligt ophold, mens Justitsministeriet behandler ansøgerens klage. Side 8 af 11

9 G) Ansøgningsskema til brug for ændring af personlige data Hvis en bruger mener, at hans/hendes oplysninger om navn, fødedato eller statsborgerskab er registreret forkert i Udlændingestyrelsen, kan brugeren benytte skemaet PE1. Ansøgningsskemaet (PE1) kan findes på vores brugerportal her. Skemaet udfyldes, og relevante dokumenter vedlægges, hvorefter det sendes til Udlændingestyrelsen, som vurderer ansøgningen. Særligt til statsløse Hvis pågældende mener, at han/hun er registreret med forkert statsborgerskab i Udlændingestyrelsens registre, fordi pågældende mener at være statsløs i henhold til FN s konvention om statsløse personers retsstilling af 28. september 1954, kan pågældende også benytte ansøgningsskemaet. Pas til statsløse Udlændingestyrelsen har revideret pasansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet (PA1) kan findes på vores brugerportal her. Ændringen fremhæver de særlige forhold, der gør sig gældende for statsløse personer. Personer, der har opholdstilladelse i Danmark, og som er anerkendt som statsløse i henhold til FN s konvention om statsløse personers retsstilling af 28. september 1954, kan få udstedt et dansk fremmedpas. Er pågældende ikke registreret som statsløs i henhold til konventionen, og mener pågældende sig omfattet af konventionen, kan skemaet PE1 benyttes til at ansøge Udlændingestyrelsen om at ændre registreringen. H) Opholdskort skal makuleres ved dansk statsborgerskab I tilfælde hvor en udlænding bliver dansk statsborger og i den forbindelse afleverer sit opholdskort til kommunen, skal Udlændingestyrelsen venligst henstille til, at kommunen makulerer opholdskortet i stedet for at indsende det til Udlændingestyrelsen. I) Opholdstilladelser til Færøerne og Grønland Vi gør opmærksom på, at alle opholdstilladelser til Færøerne og Grønland behandles i Udlændingestyrelsen, Børne- og Opholdskontoret, som kan kontaktes på (Dette gælder også for erhvervs- og studietilladelser til Færøerne og Grønland). J) Henvendelser vedrørende erhvervs- og studieområdet Alle henvendelser vedrørende opholdstilladelse eller forlængelse af opholdstilladelse inden for erhvervsog studieområdet (med undtagelse af erhvervs- og studietilladelser til Færøerne og Grønland) skal rettes til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, Ryesgade 53, 2100 København Ø. Du finder telefonnumre og adresser på K) Kursus for kommuner og politi Udlændingestyrelsen inviterer til et kursus for ansatte hos landets kommuner og politi. Kurset afholdes fredag den 31. august 2012 kl hos Udlændingestyrelsen, Ryesgade 53, Side 9 af 11

10 2100 København Ø (kursuslokalet v. kantinen). Sigtet med kurset er at gennemgå reglerne på de områder, der netop er ændret ved lovgivning ægtefællesammenføring, børnefamiliesammenføring og tidsubegrænset opholdstilladelse. Direktør Henrik Grunnet vil sammen med relevante medarbejdere gennemgå reglerne på de tre områder og sagsbehandlingen i tilknytning til områderne. Programmet for dagen er følgende: : Velkomst v/ Direktør Henrik Grunnet : Ægtefællesammenføring :Pause : Børnefamiliesammenføring : Frokost (der serveres en sandwich og vand) :Tidsubegrænset opholdstilladelse : Afrunding Der kan være op til 50 deltagere på kurset. Tilmelding kan ske pr. mail på adressen: Tilmelding kan ske frem til den 3. august Du vil efter fristens udløb blive orienteret om, hvorvidt du er optaget på kurset. Vi vil afhængigt af antal tilmeldte vurdere, om der er behov for flere kurser. Det er gratis at deltage på kurset. L) Kommende møder i Det Regionale Netværk Udlændingestyrelsens Regionale Netværk fortsætter møderækken i 2. halvår af På møderne vil Udlændingestyrelsens rejsehold med direktør Henrik Grunnet i spidsen bl.a. fortælle om nyt regeringsgrundlag og de nye regelændringer for bl.a. ægtefællesammenføring og tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse. Der vil også blive informeret om visumpraksis. I det kommende halvår er der foreløbig planlagt netværksmøder i: Århus, den 27. august 2012 Esbjerg, den 12. september 2012 Odense, den 24. september 2012 Bornholm, den 9. oktober 2012 Randers, den 22. oktober 2012 Holstebro, den 29. november 2012 København, den 13. december 2012 Du kan læse mere om Det Regionale Netværk på Det Regionale Netværks egen side på nyidanmark.dk, hvor du også kan finde nærmere information om de kommende møder. Side 10 af 11

11 Dialogmøder m.v. med Udlændingestyrelsen Vi opfordrer alle kommuner til at kontakte os, hvis I ønsker en nærmere gennemgang af særlige udlændingeretlige områder m.v. Det vil vi så søge at tage op inden for rammen af Det Regionale Netværk. Vi vil også gerne opfordre alle kommuner til at orientere os, hvis I har ideer/forslag til indholdet af de kommende nyhedsbreve. Kontakt os på eller kontakt presse- og kommunikationsmedarbejder Janus Sejersen Laursen, tlf Kontakt Udlændingestyrelsen Der er mulighed for at ringe til alle sagsbehandlende kontorer alle hverdage mellem kl. 9 og 15. Visum (korte besøg) samt forlængelse: Familiesammenføring: Forlængelse (familiesammenføring og asyl) og permanent opholdstilladelse (alle typer): Asyl: Pas (konventionspas, fremmedpas, laissez-passer, skolerejselister): EU-borgere: Færøerne og Grønland - Arbejdsophold samt forlængelse*: Færøerne og Grønland - Familiesammenføring samt forlængelse og permanent opholdstilladelse*: Religiøse forkyndere og Friby-ordningen samt forlængelse*: Øvrige henvendelser (Udlændingestyrelsens hovednummer): postkasser Visum (korte besøg): Asyl: Forlængelse af asyl: Pas (konventionspas, fremmedpas, laissez-passer, skolerejselister): Familiesammenføring med ægtefælle: Familiesammenføring med ægtefælle inden for EUretten: Familiesammenføring med børn: Forlængelse af familiesammenføring: Familiesammenføring på Færøerne og Grønland, herunder forlængelse og permanent opholdstilladelse: Permanent opholdstilladelse (alle typer): Ophør af familiesammenførings-opholdstilladelse: Det Regionale Netværk: Øvrige henvendelser (Udlændingestyrelsens hovedmailadresse): Åbningstider i Servicecenteret Vores brugere kan møde op personligt i Servicecenteret for at indgive ansøgning om opholdstilladelse, tilbagerejsetilladelse m.v. samt for at søge vejledning og hjælp i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse. Servicecenteret er åbent for personlig henvendelse mandag-fredag kl , torsdag desuden kl * Inklusiv evt. medfølgende familiemedlemmer Side 11 af 11

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s.

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s. Nyhedsbrev til politiet til kommunerne og KL Særnummer 9. maj 2012 Nr. 2 juni 2013 Indhold: 1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2 3. Familiesammenføring

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Nyhedsbrev til kommunerne og KL Maj 2010 Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Dialogen med vores brugere og interessenter er helt afgørende for, at vi kan lykkes med løbende at forbedre vores

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen [Modtagers navn og adresse] Opholdstilladelse Du har den [dato] fået opholdstilladelse i Danmark og skal bo i [navn] Kommune. Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

1. Post til kommunerne sendes via Digital Post s. 2. 2. Kommunernes indberetningspligt overfor Udlændingestyrelsen s. 2

1. Post til kommunerne sendes via Digital Post s. 2. 2. Kommunernes indberetningspligt overfor Udlændingestyrelsen s. 2 Nyhedsbrev til politiet til kommunerne Særnummer 9. maj 2012 Nr. 1 februar 2014 Indhold: 1. Post til kommunerne sendes via Digital Post s. 2 2. Kommunernes indberetningspligt overfor Udlændingestyrelsen

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 22. december 2011 Kontor: Udl.afd., Int. Ktr. Dok.: 11/106479 G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN Notat om anvendelsen af tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring, jf. udlændingelovens 9, stk. 7 1.

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke FO/BF1_da_210316 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark.

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark. 25. november 2015 Familiesammenføring til syriske flygtninge i Danmark - sådan bidrager du til en hurtigere sagsbehandling I denne vejledning har vi samlet en række gode råd og forklaringer på, hvorledes

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset

Læs mere

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG4_da_280616

Læs mere

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven UDKAST Dato: 2. marts 2012 Kontor: Sagsnr.: Udlændingelovkontoret 2012-960-0003 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FO/SG2_da_130616 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne på

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt NOTAT Dato: 2. juli 2007 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4199-844 Sagsbeh.: NHL Notat om

Læs mere

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som fremsat 1997/2 LSF 59 Offentliggørelsesdato: 03-07-1998 Folketinget Fylgiskjal nr 16 Sagsforløb 1997/2 LF 59 Lovforslag som fremsat Oversigt (indholdsfortegnelse) Nr LSF 59 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

De nye mål gør det mere klart for brugerne, hvor lang tid de kan forvente, at der maksimalt vil gå, før de modtager et svar i deres sag.

De nye mål gør det mere klart for brugerne, hvor lang tid de kan forvente, at der maksimalt vil gå, før de modtager et svar i deres sag. SAGSBEHANDLINGSTID Udlændingestyrelsen indfører nye mål for sagsbehandlingstid Fra den 1. marts 2017 indfører Udlændingestyrelsen nye mål for den forventede maksimale sagsbehandlingstid på en række sagsområder.

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG4_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen Til brug for Udlændingestyrelsen SBID Indgivelsesdato Baggrund for ansøgning Familiesammenført ægtefælle Familiesammenført barn Asyl Stærk tilknytning Ganske særlige grunde Arbejde eller studier Arbejde

Læs mere

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen Side 1/9 Til brug for Udlændingestyrelsen SBID Indgivelsesdato Baggrund for ansøgning Familiesammenført ægtefælle Familiesammenført barn Asyl Stærk tilknytning Ganske særlige grunde Arbejde eller studier

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Overgang til elektronisk sagsbehandling i Udlændingeservice

Overgang til elektronisk sagsbehandling i Udlændingeservice Nyhedsbrev til kommunerne og KL November 2010 Overgang til elektronisk sagsbehandling i Udlændingeservice Udlændingeservice er ved at overgå til elektronisk sagsbehandling, og befinder sig derfor i en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 186 Folketinget 2013-14 Fremsat den 30. april 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG3_da_200616

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. / Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA OD2/D_da_010414

Læs mere

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke FO/SG1_da_130616 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller statsborgerskab

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2011/1 LSF 150 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-960-0003 Fremsat den 11. april 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning Udkast af 6. januar 2012 Dato: 6. januar 2012 Kontor: Udlændingelovkontoret Sagsnr.: 11/87474 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Ny balance i reglerne

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold

SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Ansøgningsskema SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark -

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Født statsløse i Danmark Ansøgere under 18 år

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009, 3, nr. 1, 4-21

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG3_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-960-0002 Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1 of 58 27/09/2010 11:17 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold Kapitel 2 Arbejde Kapitel 3 Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser og arbejdstilladelser Kapitel

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk

Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 6. november 2008 Kontor: Indfødsretskontoret J.nr.: 2008/300-51 Sagsbeh.: KRE Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk På forsiden i kassen under medborgerskab: Nye retningslinjer

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven Særlig vigtig information i forbindelse med indfødsretsprøven Hvis man ansøger om dansk indfødsret, skal man ud over at opfylde kravet om bestået indfødsretsprøve

Læs mere

Ansøgningsskema om dansk indfødsret ved naturalisation Til voksne ansøgere

Ansøgningsskema om dansk indfødsret ved naturalisation Til voksne ansøgere Ansøgningsskema om dansk indfødsret ved naturalisation Til voksne ansøgere Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Over 18 år Og som ikke er: Født af en dansk far og en

Læs mere

Rettighedstab for flygtninge og indvandrere og implikationer for integrationsindsatsen

Rettighedstab for flygtninge og indvandrere og implikationer for integrationsindsatsen Rettighedstab for flygtninge og indvandrere og implikationer for integrationsindsatsen Anja Weber Stendal og Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Workshop E11 Socialrådgiverdage

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 55 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 55 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 55 Offentligt Spalte- og sidehenvisninger til Folketingstidende vedrørende behandlingen i Folketinget af den oprindelige

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af Udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af Udlændingeloven 2013/1 LSF 106 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-960-0023 Fremsat den 14. januar 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/ FA1 Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/FA1_da_110814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring på

Læs mere

Cirkulære om dansk indfødsret ved naturalisation

Cirkulære om dansk indfødsret ved naturalisation Page 1 of 7 CIR nr 90 af 16/06/1999 Historisk Offentliggørelsesdato: 08-07-1999 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Senere ændringer til forskriften CIS nr 55 af 12/06/2002 Oversigt

Læs mere

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer SG1_da_240915 Hvad kan denne ansøgningspakke bruges til? Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du ønsker at søge om at blive

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1099. Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 28. august 2013,

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere