Online informationskvarterer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Online informationskvarterer"

Transkript

1 Online informationskvarterer Nyhedsgrupper som informationssystemer og sociale fællesskaber Af Mette Enemærke Virtual communities have the potential to support a wide variety of activities related to information seeking, provision and sharing, in addition to socializing and other types of interactions (Burnett, 2000, s. 7) De seneste års etablering af forskellige former for interessefællesskaber på internettet viser os, at værdifuld information kan findes andre steder end i traditionelle, dokumentbaserede informationssystemer. Citatet illustrerer, at der med disse internetbaserede fællesskabsformer er opstået nye muligheder og rammer for informationsadfærd og social interaktion. Computernetværk og den medierede kommunikation, hvor vi interagerer gennem tekst eller et medie, udvider vores sociale rækkevidde og giver os muligheder for at opsøge og udvikle interesser i fællesskab med andre. Nyhedsgrupper er et eksempel på en medieret fællesskabsform, som tiltrækker et stadigt stigende antal medlemmer. Mennesker opsøger nyhedsgrupperne, fordi de udgør potentielle værdifulde informationsmiljøer, hvor man kan få adgang til og udveksle information med andre medlemmer (Wasko & Faraj, 2000; Burnett, 2000). Informationsudvekslingen er imidlertid tæt forbundet til de sociale udvekslinger, der også foregår mellem medlemmerne (Preece, 1999; Wellman & Gulia, 1999). Denne artikel tager afsæt i, at disse nye fællesskabsformer kan opfylde to samtidige og komplementære funktioner for medlemmerne: Dels fungerer de som informationsmarkeder, og dels udgør de sociale fællesskaber for medlemmerne. Nyhedsgrupperne kan betragtes som informationsorienterede sociale rum, hvor medlemmer kan søge og udveksle information og samtidig deltage i et socialt fællesskab baseret på fælles interesse og engagement. Artiklen bygger på forfatterens kandidatspeciale fra Danmarks Biblioteksskole 1. Artiklens hovedformål er at diskutere sammenhængen mellem medlemmernes informationsmæssige og sociale interaktion. Det sker gennem inddragelsen af en metafor, hvor nyhedsgruppen betegnes som et boligkvarter og medlemmerne som beboere i dette kvarter. Biblioteksarbejde nr. 69,

2 Det empiriske grundlag for artiklen udgøres af en kvalitativ spørgeskemaundersøgelse af Wasko og Faraj (2000). De har bedt medlemmerne i tre nyhedsgrupper med computerprogrammering som emne om at beskrive baggrunden for deres deltagelse og fortælle om, hvorfor de udveksler information med hinanden. Wasko og Farajs undersøgelse havde 342 respondenter i alt, og da spørgeskemaet havde en åben form hvor respondenterne kunne angive flere svarkategorier på et spørgsmål resulterede det i 508 kommentarer. Gennem en indholdsanalyse af disse kommentarer blev kommentarerne inddelt i tre kategorier som omhandler respondenternes motivation for at deltage i nyhedsgruppen og udveksle med de andre medlemmer. De tre kategorier er: håndgribeligt udbytte, uhåndgribeligt udbytte og interaktion med et fællesskab. Som supplement til denne undersøgelse har jeg i to måneder fulgt interaktionen i den ene af de tre nyhedsgrupper, comp.lang.c++ 2. Online informationsadfærd Informationsadfærd er en samlebetegnelse for de processer og aktiviteter, individet sætter i gang i forbindelse med at identificere sit informationsbehov, søge efter information og anvende den, herunder eventuelt også udveksle informationen med andre. Det er kendetegnende for forskning i informationsadfærd, at det ofte antages at en problemsituation med et afledt informationsbehov, er den motiverende faktor for en informationssøgningsproces (Wilson, 1999). Den problemorienterede forståelse af informationsadfærd bliver både bekræftet og udfordret af informationsadfærden i nyhedsgruppen, hvor motivationen bag informationsadfærden ikke nødvendigvis er et veldefineret problem eller behov. Medlemmerne i nyhedsgruppen finder ganske vist svar på konkrete problemer og spørgsmål, men derudover er den mellemmenneskelige interaktion også et centralt element i deltagelsen. Hvad er en nyhedsgruppe? Nyhedsgrupper har på trods af navnet ikke noget med nyheder at gøre. De kan snarere betegnes som diskussionsfora eller et sted, hvor medlemmer kan mødes for at diskutere og udveksle information om deres interesser. Nyhedsgrupper er åbne fora og deltagelsen er frivillig, ligesom der heller ikke stilles krav om en særlig mængde eller type deltagelse. Nyhedsgrupper er emnemæssigt afgrænsede og kan være yderst specialiserede. Emnerne kan være både faglige og hobbyorienterede, og der findes nyhedsgrupper om alt fra computerprogrammering til hesteopdræt, rugbrødsbagning og EU. Der findes ingen central registrering af nyhedsgruppernes aktivitet, men de beskrives flere steder som den mest omfattende fællesskabsform på internettet (Smith, 1999; Rheingold, 1993). En af de store og anerkendte nyhedsgruppeværter angiver 25 millioner brugere dagligt total set (http://www.usenetplanet.com/faq.htm). Nyhedsgruppers kommunikation formidles via Usenet, som er et internet-integreret netværk. På Usenet har nyhedsgruppen sit eget rum, det vil sige en adresse, hvor medlemmernes indlæg ligger tilgængelig. Nyhedsgrupper er tekstbaserede, og interaktionen foregår ved, at medlemmer læser og eventuelt besvarer hinandens indlæg i en form som ligner -korrespondance. Indlæggene er struktureret som en med afsender, modtager, dato, emnefelt og selve teksten, og de samles og organiseres i diskussionstråde. Medlemmer kan således skrive og placere et indlæg i en bestemt emnemæssig kontekst, og læsere kan udvælge tråde alt efter relevans og interesse. Som nævnt indledningsvist kan nyhedsgruppen opfylde to samtidige funktioner for medlemmerne. I det følgende skal funktionen som henholdsvis informationsmarked og socialt fællesskab kort skitseres. Informationsmarkedet har til dels baggrund i nyhedsgruppens emnemæssige afgrænsning. Medlemmerne er bundet sammen af en fælles interesse i dette emne, 52

3 og ikke af forhold som livsstil, alder eller geografisk nærhed der kendetegner fysiske fællesskaber (Kollock, 1999). Den emnemæssige afgrænsning kan være smal eller bred, men det væsentlige er, at den sætter rammer omkring interaktionen og deltagelsen. Det medfører, at den information, der produceres og udveksles, er fokuseret, og at den i kraft af medlemmernes interesse i emnet også er detaljeret, opdateret og varieret (Wasko & Faraj, 2000; Kollock, 1999). Der er således gode informationsmæssige årsager til at være medlem af en nyhedsgruppe. Information er imidlertid kun en af de mange ressourcer, som skabes og udveksles. Udover funktionen som informationsmarked giver nyhedsgruppen også mulighed for at skabe og deltage i et socialt fællesskab baseret på fælles interesse og engagement. Det er kendetegnende for nogle af disse fællesskaber, at medlemmerne yder følelsesmæssig støtte til hinanden, for eksempel i forbindelse med sygdomsrelaterede online fællesskaber. Her søger og yder medlemmer hjælp til sociale, fysiske og/eller psykiske problemer, samtidig med at de udveksler information om for eksempel læger og behandlinger (Wellman & Gulia, 1999). Udover denne følelsesmæssige støtte kan medlemmer også opleve en personlig tilfredsstillelse og selvrealisering ved at indgå i de informationsmæssige og sociale udvekslinger sammen med andre medlemmer (Wasko & Faraj, 2000). Det er vigtigt at pointere, at medlemmerne kan vægte den ene eller den anden funktion i deres deltagelse. Det er således både muligt og legitimt at gøre brug af informationsmarkedet uden samtidig at have ønske om at indgå i sociale relationer med de andre medlemmer. Det er netop nyhedsgruppens styrke, at den rummer funktionen som både informationsmarked og socialt fællesskab, og at engagementet er frivilligt og op til den enkelte. Interaktion i informationskvarteret Størstedelen (41,9%) af kommentarerne i Wasko og Farajs undersøgelse angiver at muligheden for interaktion med et fællesskab er motivation for deres deltagelse i nyhedsgruppen. Det er processer som samarbejde, udveksling og feedback fra fagfæller, der vurderes som værdifuld interaktion. Det er med andre ord muligheden for at indgå i et fællesskab med ligesindede, der er det bærende element for lang de fleste medlemmers deltagelse. Men hvad er det, der gør interaktionen og udvekslingen så værdifuld for medlemmerne? Følgende kommentar kan bidrage til at besvare det spørgsmål: If it just becomes a platform for Q&A 3 and no discussion I would lose interest quickly. No single persons answer should be taken as the only way and a discussion highlights the variations and flaws to a solution or even a problem. It s like any other social circle. You hang around those who you like to interact with. The interaction being the important part. If the interaction ceases, there is nothing to keep you there. (Wasko & Faraj, 2000, s. 167) Interaktionen i nyhedsgrupperne er altså andet og mere end en spørgsmål/svar dialog mellem to medlemmer. Gennem interaktion synliggøres mangfoldigheden i medlemmernes synspunkter og tilgange, og den dimension fremstår her som et vigtigt kriterium for deltagelsen. Samtidig udtrykker citatet også, at der indgår et socialt og personligt element i interaktionen: you hang around those you like. Den medierede, skriftbaserede interaktion kan ifølge denne kommentar også give indtryk af medlemmernes identitet og væremåde, og disse indtryk kan de øvrige medlemmer bruge til at identificere, hvem de eventuelt har lyst til at indgå tættere relationer med. Respondenterne beskriver, at adgang til information, muligheden for at lære af andres erfaringer og dele ud af sine egne er vigtige årsager til deres deltagelse. Alt i alt tegner undersøgelsen et sammensat billede af medlemmernes bevæggrunde og kriterier for at deltage og udveksle information. 53

4 Informationens sociale liv Wasko og Farajs undersøgelse peger på, at nyhedsgruppen kan imødekomme både sociale behov og informationsbehov, og at der kan være forskellige årsager til at deltage. Overføres nyhedsgruppens dobbelte funktion til metaforen om boligkvarteret, bliver skelnen mellem de informationsmæssige og sociale behov og udvekslinger ikke så entydig: Hvis man låner en kop sukker af sin nabo eller er aktiv i fodboldklubben er det ikke kun sukker og fodbold det handler om. Det handler i lige så høj grad om, at man udvikler sit naboskab og sin tilknytning til kvarteret og de andre beboere. Udveksling og deltagelse handler således ikke kun om det der udveksles, men også om selve det at indgå i en udvekslingsrelation, og dermed at være med i et fællesskab, hvorved sammenhængen mellem de to funktioner accentueres. Ved siden af deltagelse og udveksling, er det andet omdrejningspunkt i informationskvarteret at de skal repræsentere noget interessant for beboerne. I et informationskvarter færdes mennesker som har en fælles interesse, og der holdes streng justits med at interaktionen holder sig indenfor kvarterets grænser. Det forekommer ofte i comp.lang.c++, at spørgsmål som falder udenfor gruppens emne afvises og måske henvises til en anden nyhedsgruppe. Det kan tolkes som en strategi til at fastholde den emnemæssige afgrænsning - og dermed også det interessante for beboerne. Jeg har også set eksempler på irettesættelser af medlemmer som ikke overholder den vedtagne omgangsform. Medlemmer der spreder dårlig stemning kan sættes udenfor bygrænsen. Det interessante, både i form af fællesskabets stemning og dets emne, beskyttes og opretholdes således gennem sociale sanktioner. Det metaforen betoner er, at man ikke flytter ikke til et informationskvarter udelukkende for at få løst et boligproblem, men også fordi man har lyst til at bo der og være med i fællesskabet, fordi man synes det udstråler noget interessant, både informationsmæssigt og socialt. Der indgår således en række personlige og sociale kriterier for at bedømme et informationskvarter som interessant nok til at man har lyst til at flytte derhen eller komme på besøg. Man kan f.eks. lægge vægt på den stemning kvarteret udstråler, man kan observere hvad tales der om og hvordan omgangsformen er, og ikke mindst hvilken baggrund de andre har. Forskellige typer beboere Nyhedsgruppernes uformelle og dynamiske struktur, og det faktum at gruppernes medlemmer kan være anonyme, betyder at der er mange niveauer og måder at være medlem på. Beboerne i informationskvarteret kan indtage en aktiv og central placering i fællesskabet eller en mere perifer og observerende placering, ligesom de kan indtage forskellige roller og være gamle i gårde, nye beboere eller gæster. De forskellige deltagelsesformer og roller kan begrebsliggøres som to typer informationsadfærd: Informationsudveksling som er den aktive deltagelsesform og legitim perifer deltagelse, hvor medlemmerne søger information eller observerer de andre medlemmers deltagelse. Aktive beboere Udvekslingen kræver aktiv og skabende deltagelse af medlemmerne. Informationsudvekslingen består helt konkret i, at medlemmer skriver, læser og besvarer indlæg. Den aktive udveksling og interaktion mellem medlemmerne tilfører informationen nogle dimensioner, som et traditionelt dokumentbaseret informationssystem ikke kan facilitere. På baggrund af kommentarerne i Wasko og Farajs undersøgelse kan man udelde, at informationen i nyhedsgruppen kan antage to former, henholdsvis hurtige oplysninger og nuancerede synspunkter. I 18,3% af kommentarerne i undersøgelsen udtrykker medlemmerne, at de deltager, fordi informationen er nyttig og værdifuld og for at få svar på konkrete spørgsmål. En del af nytteværdien ligger i hurtig respons, og i at informationen er troværdig og nøjagtig. Udvekslingen af hurtige oplysninger opstår ofte på baggrund af et her-og-nu behov. Et medlem vil beskrive sit problem i et indlæg, som et eller flere medlemmer vil besvare. Dette udgangspunkt kan, afhængig af spørgsmålet og del- 54

5 tagernes diskussionslyst, eventuelt udvikle sig til en interaktion mellem flere medlemmer, som strækker sig over en lang periode og hvor der udveksles synspunkter og ikke kun hurtige oplysninger. Medlemmerne får gennem udvekslingen og den aktive deltagelse skærpet og udvidet deres faglige forståelse og horisont. Legitime perifere beboere Det forhold at beboerne i informationskvarteret kan indtage forskellige placeringer og roller i fællesskabet kan man mene ikke er spor anderledes end i fællesskaber i den fysiske virkelighed. Der er imidlertid et fænomen, som får særlige udfoldelsesmuligheder og funktioner i en online sammenhæng: Lurking eller lurende deltagelse. Lurende deltagelse vil sige, at man er medlem af en nyhedsgruppe og læser indlæg uden selv at bidrage eller måske uden endda at give sig til kende. En lurende deltager er placeret i udkanten af fællesskabet og observerer interaktionen, altså en slags vindueskigger (Gotved, 2000). En anden udlægning af lurende deltagelse er det fænomen, Wenger betegner som legitim perifer deltagelse (Wenger, 1998). Den legitime perifere deltagelse er en del af Wengers sociale læringsteori og tager udgangspunkt i forholdet mellem en lærling og dennes mester. Gennem observation og perifer deltagelse lærer lærlingen sit fags små hemmeligheder og håndelag. I konteksten af en nyhedsgruppe betegner den legitime perifere deltagelse, at medlemmer, oftest i starten af deres medlemskab, så at sige står på sidelinjen og betragter de øvrige medlemmers interaktion. Undervejs sporer man sig ind på nyhedsgruppens emne og niveau og afkoder den gældende netikette 4. Legitim perifer deltagelse har også en funktion i forhold til medlemmers grad af ekspertise. Det vil således være legitimt (måske endda ønskeligt) for en nybegynder ikke at besvare spørgsmål og dermed eventuelt videregive vildledende råd og forkerte oplysninger til de andre medlemmer (Gotved, 2000, s. 138). Som informationsadfærd giver den legitime perifere deltagelse mulighed for at søge information uden selv at skulle bidrage, og at lytte med når mere rutinerede diskuterer faglige spørgsmål, og på den måde udvikle sin terminologi og kendskab til faglige problemstillinger Den perifere deltagelsesform er afhængig af informationsudvekslingen. Hvis udvekslingen ophørte, ville der ikke være noget at forholde sig perifert til. Den perifere deltagelse, hvor medlemmer læser bidrag uden selv at byde ind, kan umiddelbart se passiv ud i forhold til den aktive udveksling og minde om frihjulskørsel. Men i modsætning til frihjulskørsel i traditionel forstand, har den legitime perifere deltagelse i nyhedsgruppen imidlertid en vigtig funktion som informationsadfærd. Både nybegyndere og rutinerede medlemmer kan udvise perifer deltagelse. Nybegyndere på baggrund af de ovennævnte årsager, og de rutinerede for at holde sig opdaterede i perioder hvor de eventuelt ikke har tid eller lyst til at deltage aktivt. Med den perifere deltagelsesform kan medlemmer selv bestemme graden af deres deltagelse og afkræves ikke én bestemt og stabil indsats, men kan indstille deres deltagelse efter behov og lyst. Den perifere deltagelsesform peger også på, at informationsadfærden i nyhedsgruppen indeholder tilfældige elementer. Formålet med at læse bidrag er ikke nødvendigvis formuleret eksplicit og informationsbehovet er ikke orienteret mod løsningen af et konkret problem. Flere af kommentarerne i Wasko og Farajs undersøgelse viser, at medlemmerne overrasker hinanden og kan supplere hinanden i kraft af deres forskellige tilgange og synspunkter: Someone posts a problem and I reply with a solution. I then get feed back about the viability of my solution. Others may modify it or may adopt and enhance the solutions of others. I often come away with ideas that no one on the list would have come up with on their own (Wasko & Faraj, 2000, s. 167) Ved siden af den mere målrettede udveksling, er overraskelsesmomentet således en væsentlig del af nyhedsgruppens værdi som informationsmarked og 55

6 af medlemmernes informationsadfærd. Samtidig er det også forklarende i forhold til den legitime perifere deltagelsesform, og dennes funktion som informationsadfærd. Man holder øje med de forskellige diskussionstråde og oplever, at man har fingeren på pulsen. Bruger eller beboer? Nyhedsgruppen giver med den særlige interaktionsform medlemmerne mulighed for skabe indhold og for at interagere med hinanden. Med disse muligheder kan medlemmerne betegnes som en ny type informationsbrugere med andre funktioner og roller end brugere i traditionelle, dokumentbaserede informationssystemer. I et interessefællesskab er medlemmer aktive medproducenter af informationen og dermed også af informationssystemet, og medlemmerne bliver således hinandens informationsformidlere og informationsressourcer. Deres rolle som brugere udvides med nyhedsgrupperne til også at være indholdsleverandører og aktive medlemmer af et socialt fællesskab. Også interaktion mellem medlemmerne tilfører informationen nogle dimensioner, som et traditionelt dokumentbaseret informationssystem ikke kan facilitere. Tilsammen er disse kendetegn forklarende i forhold til, hvorfor interessefællesskaberne kan betragtes som informationsressourcer der kan supplere - og på nogle områder måske ligefrem udfordre - de dokumentbaserede informationssystemer Genfinding eller deltagelse? Afslutningsvis kan informationskvartermetaforen bruges til at pege på hvordan biblioteks og informationsvidenskaben eventuelt kan bidrage til udviklingen af nyhedsgruppens informationsstruktur. Registrering og genfinding er vigtige elementer i et dokumentbaseret informationssystem mens det i informationskvarteret først og fremmest handler om at deltage og interagere med hinanden. Sammenholder man nyhedsgrupperne med traditionelle informationssystemer er det således oplagt at spørge om hvorvidt nyhedsgruppens medlemmer har ønske og behov for genfinding af indlæg og diskussioner? Ved at udvikle en informationsstruktur kunne man give mulighed for at søge og genfinde diskussioner, emner og eventuelt bestemte deltageres indlæg. I comp.lang.c++ møder man ofte forespørgsler på gamle diskussioner, på om andre medlemmer kan huske hvad man fandt frem til eller om de eventuelt har gemt dem, et tegn på at der er et behov. Et genfindingssystem ville hjælpe den perifere deltagelse og ville støtte tilflyttere og gæster i deres færden i informationskvarteret. Man kunne forestille sig telefonbog over beboerne, en slags gule sider hvor man kan søge i emner og beboernes interesse og ekspertisefelter. Denne type søgemulighed ville imidlertid kræve registrering af medlemmer og deres deltagelse, som kan vise sig at være problematisk i forhold til den frivillighed der kendetegner deltagelsen. Nyhedsgruppens funktion som informationsmarked og socialt fællesskab viser os, at de internetbaserede fællesskaber både kan understøtte og udvikle menneskelige relationer; og i forlængelse af disse nye muligheder for interaktion tilføres informationsadfærd og informationsbrug nye, sociale dimensioner. Noter 1. Enemærke, M. (2004). Online informationsadfærd: Nyhedsgrupper som informationsmarkeder og sociale fællesskaber. Tilgængeligt fra Danmarks Biblioteksskoles bibliotek. 2. Gruppen kan lokaliseres på adressen: groups.google.com/groups?hl=da&lr=&ie=utf- 8&group=comp.lang.c%2B%2B. 3. Q&A er er forkortelse for questions and answers. 4. Takt og tone for bl.a. nyhedsgrupper. 56

7 Litteratur Burnett, G. (2000). Information exchange in virtual communities: a typology. Information Research. Vol. 5 (4). Lokaliseret den 27. april 2004 på World Wide Web: Gotved, S. (2000). Cybersociologi. Det samme bare på en anden måde. København: Københavns Universitet. Ph.d.-afhandling. Preece, J. (1999). Empathic communities: balancing emotional and factual communication. Interacting with Computers. Vol. 12, s Rheingold, H. (1993). The Virtual Community: Homesteading the Electronic Frontier. Addison Wesley. Wasko, McLure & Faraj, S. (2000). It is what one does : why people participate and help others in electronic communities of practice. Journal of Strategic Information Systems. Vol. 9, s Wellman B. & Gulia M. (1999). Virtual communities as communities: Net surfers don t ride alone. Smith, M. A. & Kollock, P. (ed.) Communities in Cyberspace. London: Routledge. S Wenger, E. (1998). Communiites of Practice. Learning, meaning and identity. Cambridge University Press. Wilson, T. D. (1999). Models in Information Behaviour Research. The Journal of Documentation. Vol. 33 (3), s

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Sociale medier en introduktion. Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa

Sociale medier en introduktion. Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa Sociale medier en introduktion Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa 2 Dagsorden Sociale medier hvad er det? Sociale medier versus sociale netværk Metaforer

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

Baggrund for oplægget

Baggrund for oplægget ESDH-systemer og videndeling Lone Smith Jespersen Rigsarkivets konference 4. november 2015 Baggrund for oplægget Afsluttende opgave i forbindelse med Master i IT, linjen organisation, ved IT-VEST Udgangspunkt

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Mobile Workshop EASJ 2012. lokationsbaserede oplevelser

Mobile Workshop EASJ 2012. lokationsbaserede oplevelser lokationsbaserede oplevelser overblik Introduktion: En ny opfattelse af steder Mapping Mobile Annotation Social Networks and Games Case eksempel: Urban Art Explorer introduktion: En ny opfattelse af steder

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

#DENC-3 Understanding networked communities

#DENC-3 Understanding networked communities #DENC-3 Understanding networked communities http://happyplace.someecards.com/pranks/woman-fakes-facebook-photos-toconvince-everyone-shes-in-southeast-asia-without-leaving-town/ Klastrup, 2010 Scwämmlein

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG)

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG) KONCEPTUDVIKLING 1. Kategorisering af ideer (clustering)... 2 2. Idéudvælgelse vha dotvoting... 2 3. Vægtet konceptudvælgelse... 4 4. Brugerrejse... 5 5. Innovation Matrix... 6 Find flere metoder til innovation:

Læs mere

Ledelsens Dag, 28.10.2008

Ledelsens Dag, 28.10.2008 Ledelsens Dag, 28.10.2008 Talent er Hvad venter os? Hvordan fanges talenterne? Ledelse og udvikling af talenter Quick (and not so quick) wins. Debat og det der mangler Google: 148.000.000 hits på talent

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

University College Sjælland 24. maj 2011

University College Sjælland 24. maj 2011 At blive og at være sygeplejerske En undersøgelse af oplevelser ved at være næsten færdiguddannet og nyuddannet sygeplejerske og interaktionens betydning for deltagelse i praksisfællesskabet University

Læs mere

Sidste frist for eksempler, der kommer i betragtning som nominerede til Awardshowet. Kategorisering og udvælgelse af nominerede

Sidste frist for eksempler, der kommer i betragtning som nominerede til Awardshowet. Kategorisering og udvælgelse af nominerede SoMe-Biblioteket 13. maj 21. september 1. november 15. november 24. november somebi.dk går live Sidste frist for eksempler, der kommer i betragtning som nominerede til Awardshowet Kategorisering og udvælgelse

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Vejle Digitale Skoler på Facebook

Vejle Digitale Skoler på Facebook Vejle Digitale Skoler på Facebook - Brug af sider på Facebook Af: Line Sofie Schaarup Krogh, praktikant i Uddannelse og Læring. Facebook og Vejle Digitale Skoler BRUG AF SIDER PÅ FACEBOOK... 3 Tekniske

Læs mere

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Potentialet, det praktiske og samarbejdet med BetterNow OM BETTERNOW... 2 FORDELE VED BRUG AF ONLINE EGEN-INDSAMLINGER... 2 POTENTIALET VED

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE Til dig som er netværksleder - eller overvejer at blive det Dit navn: KOMMUNAL Kære netværksleder Denne guide er til dig, der er netværksleder i et af HK Kommunals faglige netværk

Læs mere

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner?

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner? Analyseapparat Spændingsfeltetmellemonline ogofflineinteraktioner Hvadbetyderforholdetml.onlineog offlineforsocialeinteraktioner? I teksten Medium Theory (Meyrowitz 1994) fremlægger Meyrowitz en historisk

Læs mere

Den åbne skole samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger

Den åbne skole samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger Den åbne skole samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger Astrid Haar Jakobsen 10. semester Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring of Filosofi Aalborg Universitet, København Abstract

Læs mere

Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab

Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab DUN konference 2012 Charlotte Albrechtsen & Tine Wirenfeldt Jensen Program 1. Studiekompetenceområdet:

Læs mere

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser.

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. Modul 1: Digital Adfærd Hvornår er vi digitale Frame 1: Hvornår er vi digitale Intro:

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation

Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation Kjetil Sandvik, lektor ved Medier, Erkendelse og Formidling, KU Leder af masteruddannelsen i Cross

Læs mere

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark Nyt lys på og telesundhed i Danmark Whitepaper december 2015 OM NETPLAN CARE Netplan Care er en del af Netplan, som siden 1994 har ydet uafhængig rådgivning til offentlige og private kunder inden for kommunikationsnetværk

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole

Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole Lærke Mygind, Steno Diabetes Center, Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2016) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

At bygge praksisfællesskaber i skolen

At bygge praksisfællesskaber i skolen Søgeord PracSIP Interaktiv læring Interaktiv platform Læringsplatform Praksisfællesskaber Abstract: PracSIP At bygge praksisfællesskaber i skolen En PracSIP er en webbaseret tjeneste, som understøtter

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Det forebyggende Forfatter: Liv Grønnow, assistent på Center for

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Interne retningslinjer for Facebook

Interne retningslinjer for Facebook Interne retningslinjer for Facebook Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af indhold... 3 5.1 Statusopdateringer... 3 5.2 Billede- /videoopslag... 3 5.3 Linkdelinger... 3 3. Behandling af sager...

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Interessebaseret forhandling og gode resultater

Interessebaseret forhandling og gode resultater og gode resultater Af Poul Kristian Mouritsen, mindbiz Indledning Ofte anser vi forhandling for en hård og ubehagelig kommunikationsdisciplin. Faktisk behøver det ikke være sådan og hvis vi kigger os omkring,

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet.

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Fast ekstern konsulent i Seahealth og for Mærsk training. Speciale i ledertræning, stresshåndtering, konflikthåndtering, psykisk

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling?

Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling? Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling? Lars Iversen, professor emer. dr med, Statens Institut for Folkesundhed larsiversen1111@gmail.com Hvor mange har alkoholproblemer

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

Lær at lede og. motivere frivillige

Lær at lede og. motivere frivillige Lær at lede og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivere frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Hvor er du? 1) I har

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

Stafetanalyse /Q&A Relay. Pia Lauritzen, PhD Telefon: Mail:

Stafetanalyse /Q&A Relay. Pia Lauritzen, PhD Telefon: Mail: Stafetanalyse /Q&A Relay Pia Lauritzen, PhD Telefon: +45 2282 8688 Mail: pia@lauritzen.dk Stafetanalyse = en måde at tænke på Stafetkoncepter 3-i-1 Stafetanalyse vs. traditionelle undersøgelsesmetoder

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Tættere på betingelser

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Fortid kontra Historie

Fortid kontra Historie HistorieLab http://historielab.dk Fortid kontra Historie Date : 20. maj 2016 Ordet historie bruges med mange forskellige betydninger, når man interviewer lærere og elever om historiefaget og lytter til,

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Nyt perspektiv på arbejdspladslæring

Nyt perspektiv på arbejdspladslæring Nyt perspektiv på arbejdspladslæring Lisbeth Aagaard Mountfield Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Artiklen beskriver, hvordan

Læs mere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Lisbeth Klastrup Forskningsgruppen Digital Kultur og Mobil Kommunikation IT Universitetet i København Agenda Sociale medier, identitet og (selv)fortælling

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Om børn og unges karrierelæring

Om børn og unges karrierelæring Om børn og unges karrierelæring Rita Buhl Lektor og studie- og karrierevejleder VIA University College Hvordan kan vejledning i grundskolen understøtte, at de unge får det bedst mulige afsæt for deres

Læs mere

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview David Rasch, stud. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Indledning En analyse af samtalens form, dvs. dynamikken mellem

Læs mere

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014 Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Juli, 2014 Indledning Hvidovre Kommunes etablering af talenthold indgår som en del af

Læs mere

Hvad gør regionerne med de sociale medier?

Hvad gør regionerne med de sociale medier? Hvad gør regionerne med de sociale medier? Sociale medier People influence people. Nothing influences people more than a recommendation from a trusted friend (Mark Zuckerberg, Facebook) Konklusion Jeg

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

QUESTIONNAIRE DESIGN. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) betydningen heraf for datakvalitet. Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau.

QUESTIONNAIRE DESIGN. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) betydningen heraf for datakvalitet. Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau. QUESTIONNAIRE DESIGN og betydningen heraf for datakvalitet Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau.dk Center for OPinion & ANalyse (COPAN) 1 QUESTIONNAIRE DESIGN Design er her ikke lig layout

Læs mere

Effektmåling af Danfoss House Udført af Alexandra Instituttet

Effektmåling af Danfoss House Udført af Alexandra Instituttet Effektmåling af Danfoss House Udført af Alexandra Instituttet Juni 2011 2/12 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Metode... 3 2.1. Google analytics...3 2.2. Spørgeskema...4 2.3. Indikatorer...4

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere