Online informationskvarterer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Online informationskvarterer"

Transkript

1 Online informationskvarterer Nyhedsgrupper som informationssystemer og sociale fællesskaber Af Mette Enemærke Virtual communities have the potential to support a wide variety of activities related to information seeking, provision and sharing, in addition to socializing and other types of interactions (Burnett, 2000, s. 7) De seneste års etablering af forskellige former for interessefællesskaber på internettet viser os, at værdifuld information kan findes andre steder end i traditionelle, dokumentbaserede informationssystemer. Citatet illustrerer, at der med disse internetbaserede fællesskabsformer er opstået nye muligheder og rammer for informationsadfærd og social interaktion. Computernetværk og den medierede kommunikation, hvor vi interagerer gennem tekst eller et medie, udvider vores sociale rækkevidde og giver os muligheder for at opsøge og udvikle interesser i fællesskab med andre. Nyhedsgrupper er et eksempel på en medieret fællesskabsform, som tiltrækker et stadigt stigende antal medlemmer. Mennesker opsøger nyhedsgrupperne, fordi de udgør potentielle værdifulde informationsmiljøer, hvor man kan få adgang til og udveksle information med andre medlemmer (Wasko & Faraj, 2000; Burnett, 2000). Informationsudvekslingen er imidlertid tæt forbundet til de sociale udvekslinger, der også foregår mellem medlemmerne (Preece, 1999; Wellman & Gulia, 1999). Denne artikel tager afsæt i, at disse nye fællesskabsformer kan opfylde to samtidige og komplementære funktioner for medlemmerne: Dels fungerer de som informationsmarkeder, og dels udgør de sociale fællesskaber for medlemmerne. Nyhedsgrupperne kan betragtes som informationsorienterede sociale rum, hvor medlemmer kan søge og udveksle information og samtidig deltage i et socialt fællesskab baseret på fælles interesse og engagement. Artiklen bygger på forfatterens kandidatspeciale fra Danmarks Biblioteksskole 1. Artiklens hovedformål er at diskutere sammenhængen mellem medlemmernes informationsmæssige og sociale interaktion. Det sker gennem inddragelsen af en metafor, hvor nyhedsgruppen betegnes som et boligkvarter og medlemmerne som beboere i dette kvarter. Biblioteksarbejde nr. 69,

2 Det empiriske grundlag for artiklen udgøres af en kvalitativ spørgeskemaundersøgelse af Wasko og Faraj (2000). De har bedt medlemmerne i tre nyhedsgrupper med computerprogrammering som emne om at beskrive baggrunden for deres deltagelse og fortælle om, hvorfor de udveksler information med hinanden. Wasko og Farajs undersøgelse havde 342 respondenter i alt, og da spørgeskemaet havde en åben form hvor respondenterne kunne angive flere svarkategorier på et spørgsmål resulterede det i 508 kommentarer. Gennem en indholdsanalyse af disse kommentarer blev kommentarerne inddelt i tre kategorier som omhandler respondenternes motivation for at deltage i nyhedsgruppen og udveksle med de andre medlemmer. De tre kategorier er: håndgribeligt udbytte, uhåndgribeligt udbytte og interaktion med et fællesskab. Som supplement til denne undersøgelse har jeg i to måneder fulgt interaktionen i den ene af de tre nyhedsgrupper, comp.lang.c++ 2. Online informationsadfærd Informationsadfærd er en samlebetegnelse for de processer og aktiviteter, individet sætter i gang i forbindelse med at identificere sit informationsbehov, søge efter information og anvende den, herunder eventuelt også udveksle informationen med andre. Det er kendetegnende for forskning i informationsadfærd, at det ofte antages at en problemsituation med et afledt informationsbehov, er den motiverende faktor for en informationssøgningsproces (Wilson, 1999). Den problemorienterede forståelse af informationsadfærd bliver både bekræftet og udfordret af informationsadfærden i nyhedsgruppen, hvor motivationen bag informationsadfærden ikke nødvendigvis er et veldefineret problem eller behov. Medlemmerne i nyhedsgruppen finder ganske vist svar på konkrete problemer og spørgsmål, men derudover er den mellemmenneskelige interaktion også et centralt element i deltagelsen. Hvad er en nyhedsgruppe? Nyhedsgrupper har på trods af navnet ikke noget med nyheder at gøre. De kan snarere betegnes som diskussionsfora eller et sted, hvor medlemmer kan mødes for at diskutere og udveksle information om deres interesser. Nyhedsgrupper er åbne fora og deltagelsen er frivillig, ligesom der heller ikke stilles krav om en særlig mængde eller type deltagelse. Nyhedsgrupper er emnemæssigt afgrænsede og kan være yderst specialiserede. Emnerne kan være både faglige og hobbyorienterede, og der findes nyhedsgrupper om alt fra computerprogrammering til hesteopdræt, rugbrødsbagning og EU. Der findes ingen central registrering af nyhedsgruppernes aktivitet, men de beskrives flere steder som den mest omfattende fællesskabsform på internettet (Smith, 1999; Rheingold, 1993). En af de store og anerkendte nyhedsgruppeværter angiver 25 millioner brugere dagligt total set (http://www.usenetplanet.com/faq.htm). Nyhedsgruppers kommunikation formidles via Usenet, som er et internet-integreret netværk. På Usenet har nyhedsgruppen sit eget rum, det vil sige en adresse, hvor medlemmernes indlæg ligger tilgængelig. Nyhedsgrupper er tekstbaserede, og interaktionen foregår ved, at medlemmer læser og eventuelt besvarer hinandens indlæg i en form som ligner -korrespondance. Indlæggene er struktureret som en med afsender, modtager, dato, emnefelt og selve teksten, og de samles og organiseres i diskussionstråde. Medlemmer kan således skrive og placere et indlæg i en bestemt emnemæssig kontekst, og læsere kan udvælge tråde alt efter relevans og interesse. Som nævnt indledningsvist kan nyhedsgruppen opfylde to samtidige funktioner for medlemmerne. I det følgende skal funktionen som henholdsvis informationsmarked og socialt fællesskab kort skitseres. Informationsmarkedet har til dels baggrund i nyhedsgruppens emnemæssige afgrænsning. Medlemmerne er bundet sammen af en fælles interesse i dette emne, 52

3 og ikke af forhold som livsstil, alder eller geografisk nærhed der kendetegner fysiske fællesskaber (Kollock, 1999). Den emnemæssige afgrænsning kan være smal eller bred, men det væsentlige er, at den sætter rammer omkring interaktionen og deltagelsen. Det medfører, at den information, der produceres og udveksles, er fokuseret, og at den i kraft af medlemmernes interesse i emnet også er detaljeret, opdateret og varieret (Wasko & Faraj, 2000; Kollock, 1999). Der er således gode informationsmæssige årsager til at være medlem af en nyhedsgruppe. Information er imidlertid kun en af de mange ressourcer, som skabes og udveksles. Udover funktionen som informationsmarked giver nyhedsgruppen også mulighed for at skabe og deltage i et socialt fællesskab baseret på fælles interesse og engagement. Det er kendetegnende for nogle af disse fællesskaber, at medlemmerne yder følelsesmæssig støtte til hinanden, for eksempel i forbindelse med sygdomsrelaterede online fællesskaber. Her søger og yder medlemmer hjælp til sociale, fysiske og/eller psykiske problemer, samtidig med at de udveksler information om for eksempel læger og behandlinger (Wellman & Gulia, 1999). Udover denne følelsesmæssige støtte kan medlemmer også opleve en personlig tilfredsstillelse og selvrealisering ved at indgå i de informationsmæssige og sociale udvekslinger sammen med andre medlemmer (Wasko & Faraj, 2000). Det er vigtigt at pointere, at medlemmerne kan vægte den ene eller den anden funktion i deres deltagelse. Det er således både muligt og legitimt at gøre brug af informationsmarkedet uden samtidig at have ønske om at indgå i sociale relationer med de andre medlemmer. Det er netop nyhedsgruppens styrke, at den rummer funktionen som både informationsmarked og socialt fællesskab, og at engagementet er frivilligt og op til den enkelte. Interaktion i informationskvarteret Størstedelen (41,9%) af kommentarerne i Wasko og Farajs undersøgelse angiver at muligheden for interaktion med et fællesskab er motivation for deres deltagelse i nyhedsgruppen. Det er processer som samarbejde, udveksling og feedback fra fagfæller, der vurderes som værdifuld interaktion. Det er med andre ord muligheden for at indgå i et fællesskab med ligesindede, der er det bærende element for lang de fleste medlemmers deltagelse. Men hvad er det, der gør interaktionen og udvekslingen så værdifuld for medlemmerne? Følgende kommentar kan bidrage til at besvare det spørgsmål: If it just becomes a platform for Q&A 3 and no discussion I would lose interest quickly. No single persons answer should be taken as the only way and a discussion highlights the variations and flaws to a solution or even a problem. It s like any other social circle. You hang around those who you like to interact with. The interaction being the important part. If the interaction ceases, there is nothing to keep you there. (Wasko & Faraj, 2000, s. 167) Interaktionen i nyhedsgrupperne er altså andet og mere end en spørgsmål/svar dialog mellem to medlemmer. Gennem interaktion synliggøres mangfoldigheden i medlemmernes synspunkter og tilgange, og den dimension fremstår her som et vigtigt kriterium for deltagelsen. Samtidig udtrykker citatet også, at der indgår et socialt og personligt element i interaktionen: you hang around those you like. Den medierede, skriftbaserede interaktion kan ifølge denne kommentar også give indtryk af medlemmernes identitet og væremåde, og disse indtryk kan de øvrige medlemmer bruge til at identificere, hvem de eventuelt har lyst til at indgå tættere relationer med. Respondenterne beskriver, at adgang til information, muligheden for at lære af andres erfaringer og dele ud af sine egne er vigtige årsager til deres deltagelse. Alt i alt tegner undersøgelsen et sammensat billede af medlemmernes bevæggrunde og kriterier for at deltage og udveksle information. 53

4 Informationens sociale liv Wasko og Farajs undersøgelse peger på, at nyhedsgruppen kan imødekomme både sociale behov og informationsbehov, og at der kan være forskellige årsager til at deltage. Overføres nyhedsgruppens dobbelte funktion til metaforen om boligkvarteret, bliver skelnen mellem de informationsmæssige og sociale behov og udvekslinger ikke så entydig: Hvis man låner en kop sukker af sin nabo eller er aktiv i fodboldklubben er det ikke kun sukker og fodbold det handler om. Det handler i lige så høj grad om, at man udvikler sit naboskab og sin tilknytning til kvarteret og de andre beboere. Udveksling og deltagelse handler således ikke kun om det der udveksles, men også om selve det at indgå i en udvekslingsrelation, og dermed at være med i et fællesskab, hvorved sammenhængen mellem de to funktioner accentueres. Ved siden af deltagelse og udveksling, er det andet omdrejningspunkt i informationskvarteret at de skal repræsentere noget interessant for beboerne. I et informationskvarter færdes mennesker som har en fælles interesse, og der holdes streng justits med at interaktionen holder sig indenfor kvarterets grænser. Det forekommer ofte i comp.lang.c++, at spørgsmål som falder udenfor gruppens emne afvises og måske henvises til en anden nyhedsgruppe. Det kan tolkes som en strategi til at fastholde den emnemæssige afgrænsning - og dermed også det interessante for beboerne. Jeg har også set eksempler på irettesættelser af medlemmer som ikke overholder den vedtagne omgangsform. Medlemmer der spreder dårlig stemning kan sættes udenfor bygrænsen. Det interessante, både i form af fællesskabets stemning og dets emne, beskyttes og opretholdes således gennem sociale sanktioner. Det metaforen betoner er, at man ikke flytter ikke til et informationskvarter udelukkende for at få løst et boligproblem, men også fordi man har lyst til at bo der og være med i fællesskabet, fordi man synes det udstråler noget interessant, både informationsmæssigt og socialt. Der indgår således en række personlige og sociale kriterier for at bedømme et informationskvarter som interessant nok til at man har lyst til at flytte derhen eller komme på besøg. Man kan f.eks. lægge vægt på den stemning kvarteret udstråler, man kan observere hvad tales der om og hvordan omgangsformen er, og ikke mindst hvilken baggrund de andre har. Forskellige typer beboere Nyhedsgruppernes uformelle og dynamiske struktur, og det faktum at gruppernes medlemmer kan være anonyme, betyder at der er mange niveauer og måder at være medlem på. Beboerne i informationskvarteret kan indtage en aktiv og central placering i fællesskabet eller en mere perifer og observerende placering, ligesom de kan indtage forskellige roller og være gamle i gårde, nye beboere eller gæster. De forskellige deltagelsesformer og roller kan begrebsliggøres som to typer informationsadfærd: Informationsudveksling som er den aktive deltagelsesform og legitim perifer deltagelse, hvor medlemmerne søger information eller observerer de andre medlemmers deltagelse. Aktive beboere Udvekslingen kræver aktiv og skabende deltagelse af medlemmerne. Informationsudvekslingen består helt konkret i, at medlemmer skriver, læser og besvarer indlæg. Den aktive udveksling og interaktion mellem medlemmerne tilfører informationen nogle dimensioner, som et traditionelt dokumentbaseret informationssystem ikke kan facilitere. På baggrund af kommentarerne i Wasko og Farajs undersøgelse kan man udelde, at informationen i nyhedsgruppen kan antage to former, henholdsvis hurtige oplysninger og nuancerede synspunkter. I 18,3% af kommentarerne i undersøgelsen udtrykker medlemmerne, at de deltager, fordi informationen er nyttig og værdifuld og for at få svar på konkrete spørgsmål. En del af nytteværdien ligger i hurtig respons, og i at informationen er troværdig og nøjagtig. Udvekslingen af hurtige oplysninger opstår ofte på baggrund af et her-og-nu behov. Et medlem vil beskrive sit problem i et indlæg, som et eller flere medlemmer vil besvare. Dette udgangspunkt kan, afhængig af spørgsmålet og del- 54

5 tagernes diskussionslyst, eventuelt udvikle sig til en interaktion mellem flere medlemmer, som strækker sig over en lang periode og hvor der udveksles synspunkter og ikke kun hurtige oplysninger. Medlemmerne får gennem udvekslingen og den aktive deltagelse skærpet og udvidet deres faglige forståelse og horisont. Legitime perifere beboere Det forhold at beboerne i informationskvarteret kan indtage forskellige placeringer og roller i fællesskabet kan man mene ikke er spor anderledes end i fællesskaber i den fysiske virkelighed. Der er imidlertid et fænomen, som får særlige udfoldelsesmuligheder og funktioner i en online sammenhæng: Lurking eller lurende deltagelse. Lurende deltagelse vil sige, at man er medlem af en nyhedsgruppe og læser indlæg uden selv at bidrage eller måske uden endda at give sig til kende. En lurende deltager er placeret i udkanten af fællesskabet og observerer interaktionen, altså en slags vindueskigger (Gotved, 2000). En anden udlægning af lurende deltagelse er det fænomen, Wenger betegner som legitim perifer deltagelse (Wenger, 1998). Den legitime perifere deltagelse er en del af Wengers sociale læringsteori og tager udgangspunkt i forholdet mellem en lærling og dennes mester. Gennem observation og perifer deltagelse lærer lærlingen sit fags små hemmeligheder og håndelag. I konteksten af en nyhedsgruppe betegner den legitime perifere deltagelse, at medlemmer, oftest i starten af deres medlemskab, så at sige står på sidelinjen og betragter de øvrige medlemmers interaktion. Undervejs sporer man sig ind på nyhedsgruppens emne og niveau og afkoder den gældende netikette 4. Legitim perifer deltagelse har også en funktion i forhold til medlemmers grad af ekspertise. Det vil således være legitimt (måske endda ønskeligt) for en nybegynder ikke at besvare spørgsmål og dermed eventuelt videregive vildledende råd og forkerte oplysninger til de andre medlemmer (Gotved, 2000, s. 138). Som informationsadfærd giver den legitime perifere deltagelse mulighed for at søge information uden selv at skulle bidrage, og at lytte med når mere rutinerede diskuterer faglige spørgsmål, og på den måde udvikle sin terminologi og kendskab til faglige problemstillinger Den perifere deltagelsesform er afhængig af informationsudvekslingen. Hvis udvekslingen ophørte, ville der ikke være noget at forholde sig perifert til. Den perifere deltagelse, hvor medlemmer læser bidrag uden selv at byde ind, kan umiddelbart se passiv ud i forhold til den aktive udveksling og minde om frihjulskørsel. Men i modsætning til frihjulskørsel i traditionel forstand, har den legitime perifere deltagelse i nyhedsgruppen imidlertid en vigtig funktion som informationsadfærd. Både nybegyndere og rutinerede medlemmer kan udvise perifer deltagelse. Nybegyndere på baggrund af de ovennævnte årsager, og de rutinerede for at holde sig opdaterede i perioder hvor de eventuelt ikke har tid eller lyst til at deltage aktivt. Med den perifere deltagelsesform kan medlemmer selv bestemme graden af deres deltagelse og afkræves ikke én bestemt og stabil indsats, men kan indstille deres deltagelse efter behov og lyst. Den perifere deltagelsesform peger også på, at informationsadfærden i nyhedsgruppen indeholder tilfældige elementer. Formålet med at læse bidrag er ikke nødvendigvis formuleret eksplicit og informationsbehovet er ikke orienteret mod løsningen af et konkret problem. Flere af kommentarerne i Wasko og Farajs undersøgelse viser, at medlemmerne overrasker hinanden og kan supplere hinanden i kraft af deres forskellige tilgange og synspunkter: Someone posts a problem and I reply with a solution. I then get feed back about the viability of my solution. Others may modify it or may adopt and enhance the solutions of others. I often come away with ideas that no one on the list would have come up with on their own (Wasko & Faraj, 2000, s. 167) Ved siden af den mere målrettede udveksling, er overraskelsesmomentet således en væsentlig del af nyhedsgruppens værdi som informationsmarked og 55

6 af medlemmernes informationsadfærd. Samtidig er det også forklarende i forhold til den legitime perifere deltagelsesform, og dennes funktion som informationsadfærd. Man holder øje med de forskellige diskussionstråde og oplever, at man har fingeren på pulsen. Bruger eller beboer? Nyhedsgruppen giver med den særlige interaktionsform medlemmerne mulighed for skabe indhold og for at interagere med hinanden. Med disse muligheder kan medlemmerne betegnes som en ny type informationsbrugere med andre funktioner og roller end brugere i traditionelle, dokumentbaserede informationssystemer. I et interessefællesskab er medlemmer aktive medproducenter af informationen og dermed også af informationssystemet, og medlemmerne bliver således hinandens informationsformidlere og informationsressourcer. Deres rolle som brugere udvides med nyhedsgrupperne til også at være indholdsleverandører og aktive medlemmer af et socialt fællesskab. Også interaktion mellem medlemmerne tilfører informationen nogle dimensioner, som et traditionelt dokumentbaseret informationssystem ikke kan facilitere. Tilsammen er disse kendetegn forklarende i forhold til, hvorfor interessefællesskaberne kan betragtes som informationsressourcer der kan supplere - og på nogle områder måske ligefrem udfordre - de dokumentbaserede informationssystemer Genfinding eller deltagelse? Afslutningsvis kan informationskvartermetaforen bruges til at pege på hvordan biblioteks og informationsvidenskaben eventuelt kan bidrage til udviklingen af nyhedsgruppens informationsstruktur. Registrering og genfinding er vigtige elementer i et dokumentbaseret informationssystem mens det i informationskvarteret først og fremmest handler om at deltage og interagere med hinanden. Sammenholder man nyhedsgrupperne med traditionelle informationssystemer er det således oplagt at spørge om hvorvidt nyhedsgruppens medlemmer har ønske og behov for genfinding af indlæg og diskussioner? Ved at udvikle en informationsstruktur kunne man give mulighed for at søge og genfinde diskussioner, emner og eventuelt bestemte deltageres indlæg. I comp.lang.c++ møder man ofte forespørgsler på gamle diskussioner, på om andre medlemmer kan huske hvad man fandt frem til eller om de eventuelt har gemt dem, et tegn på at der er et behov. Et genfindingssystem ville hjælpe den perifere deltagelse og ville støtte tilflyttere og gæster i deres færden i informationskvarteret. Man kunne forestille sig telefonbog over beboerne, en slags gule sider hvor man kan søge i emner og beboernes interesse og ekspertisefelter. Denne type søgemulighed ville imidlertid kræve registrering af medlemmer og deres deltagelse, som kan vise sig at være problematisk i forhold til den frivillighed der kendetegner deltagelsen. Nyhedsgruppens funktion som informationsmarked og socialt fællesskab viser os, at de internetbaserede fællesskaber både kan understøtte og udvikle menneskelige relationer; og i forlængelse af disse nye muligheder for interaktion tilføres informationsadfærd og informationsbrug nye, sociale dimensioner. Noter 1. Enemærke, M. (2004). Online informationsadfærd: Nyhedsgrupper som informationsmarkeder og sociale fællesskaber. Tilgængeligt fra Danmarks Biblioteksskoles bibliotek. 2. Gruppen kan lokaliseres på adressen: groups.google.com/groups?hl=da&lr=&ie=utf- 8&group=comp.lang.c%2B%2B. 3. Q&A er er forkortelse for questions and answers. 4. Takt og tone for bl.a. nyhedsgrupper. 56

7 Litteratur Burnett, G. (2000). Information exchange in virtual communities: a typology. Information Research. Vol. 5 (4). Lokaliseret den 27. april 2004 på World Wide Web: Gotved, S. (2000). Cybersociologi. Det samme bare på en anden måde. København: Københavns Universitet. Ph.d.-afhandling. Preece, J. (1999). Empathic communities: balancing emotional and factual communication. Interacting with Computers. Vol. 12, s Rheingold, H. (1993). The Virtual Community: Homesteading the Electronic Frontier. Addison Wesley. Wasko, McLure & Faraj, S. (2000). It is what one does : why people participate and help others in electronic communities of practice. Journal of Strategic Information Systems. Vol. 9, s Wellman B. & Gulia M. (1999). Virtual communities as communities: Net surfers don t ride alone. Smith, M. A. & Kollock, P. (ed.) Communities in Cyberspace. London: Routledge. S Wenger, E. (1998). Communiites of Practice. Learning, meaning and identity. Cambridge University Press. Wilson, T. D. (1999). Models in Information Behaviour Research. The Journal of Documentation. Vol. 33 (3), s

Sociale medier en introduktion. Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa

Sociale medier en introduktion. Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa Sociale medier en introduktion Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa 2 Dagsorden Sociale medier hvad er det? Sociale medier versus sociale netværk Metaforer

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Lisbeth Klastrup Forskningsgruppen Digital Kultur og Mobil Kommunikation IT Universitetet i København Agenda Sociale medier, identitet og (selv)fortælling

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Store IT-Innovationer TØ2

Store IT-Innovationer TØ2 Store IT-Innovationer TØ2 TØ2 Kontor One minute papers fra sidst Fremlæggelser Øvelse: Strip Sequence Tips og tricks til OO1 Næste gang Kontor Kontor Turing 123 - Rasmus og Kirstine Kontortid? - Evt fredag

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab

Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab DUN konference 2012 Charlotte Albrechtsen & Tine Wirenfeldt Jensen Program 1. Studiekompetenceområdet:

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet It may be that genuine learning may always have this dark side, this not-fully knowing what one is doing. It may be learning

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Oplæg på temamøde i Internationaliseringsudvalget, Aarhus Kommune Udarbejdet af Seismonaut, Juni 2015 Maria Schwarz, Chefrådgiver Internationale borgere

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet.

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Fast ekstern konsulent i Seahealth og for Mærsk training. Speciale i ledertræning, stresshåndtering, konflikthåndtering, psykisk

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Fra viden til virkelighed

Fra viden til virkelighed Fra viden til virkelighed Dialog om hvordan alle elever lærer mere 2 Redaktionel opbygning Guiden indledes med en kort præsentation af baggrunden for udgivelsen samt af det datamateriale, der ligger til

Læs mere

Mobilisering 2.0. Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts 2012

Mobilisering 2.0. Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts 2012 Mobilisering 2.0 - unge og politisk deltagelse i de sociale mediers tidsalder Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts Jakob Linaa Jensen Center for Internetforskning Forskningsprogram

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Vi bygger videre på det I lærte sidste skoleår. I år vil der blive mere skriftlighed, og flere små mundtlige fremlæggelser. Vi arbejder med et bogsystem der hedder A

Læs mere

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne?

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne? Digital Formidling 3. Møde Den 25. maj 2010 Program for dagen Kl.9 Velkomst, kaffe Kl.9.15 Målgruppeanalyse Kl.10 Digitale personas Kl.10.30 Pause Kl.10.45 Projektarbejdets faser Kl.11 Præsentation af

Læs mere

Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan

Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan Da jeg ansøgte, The Scandanavia- Sasakawa foundation om et legat, var at mindske det lån, jeg har været nødt til at tage for at dække

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskema 1

Bilag 1: Spørgeskema 1 Bilag 1: Spørgeskema 1 1. Generelt om dig: Mand Kvinde 18 Mand Kvinde 19 Mand Kvinde 20 Mand Kvinde 21 Mand Kvinde 22 Mand Kvinde 23 Mand Kvinde 24 Mand Kvinde 25 Mand Kvinde 26 Mand Kvinde 27 Mand Kvinde

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Hvem er Forlaget SMSpress?

Hvem er Forlaget SMSpress? Hvem er Forlaget SMSpress? 100% digitalt forlag etableret i 2010 med fokus på litteratur via mobilen Vi udgiver SMS-noveller, SMS-romaner, digte og anden SMS-litteratur Det Kongelige Bibliotek valgte i

Læs mere

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Om læring og viden Genstandsfelt for læringsteorien Læring og læreprocesser Viden Transfer (herunder forholdet mellem teori og praksis) Læreroller Elevroller Undervisning

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

HT har ét rigtigt svar under beskrivelse, hvilket antyder, at hun som CI-bruger har svært ved at skelne de tre lydkarakterer. Dog har hun tre korrekte rækkefølger i deløvelsen med rangordning af musikeksempler,

Læs mere

Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder

Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder Af Mette Molbæk, lektor Denne artikel er skrevet på baggrund af et igangværende projekt; Pædagogen i skolen fritidslærer eller skolepædagog?, som griber

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations older Professor Brian Vinter Niels Bohr Institute KU ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations Prototypin

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere