Gårdlauget BK 695. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gårdlauget BK 695. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt"

Transkript

1 Gårdlauget BK 695 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt Onsdag den 8. juni 2011 kl i kælderen under Fiskedamsgade 7 (hjørnet Fiskedamsgade/Willemoesgade) med følgende dagsorden: 1. Valg af referent. 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning (vedlagt) 4. Forlæggelse til godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endeligt budget for indeværende regnskabsår. (vedlagt). 5. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer. 5.1) Opsparing til renovering af gård uden skralde sug Forslaget lyder på at kunne opspare til gårdrenovering. Da der ikke kunne findes tilslutning til forslag om gård renovering stillet i foråret indstilles hermed forslag om målrettet opsparing til renovering af gård jf. nedenstående prognose Det er muligt der renoveres i etaper løbende i perioden., såfremt det er muligt. Opsparingsperiode (prognose) er 5 år ved årlig stigning på 40% i driftbudgettet jf. nedenstående ( baseret på de nuværende fordelingstal). Matr.nr. Forenings navn Fordelingstal ved 40% stigning årligt Fordelingstal i % A/B Willemoes ,00 0, E/F Holfi 2.374,00 0, E/F Fis ,00 0, A/B Willemoes 77 m.fl ,00 0, A/B Hol. 48 & Agg ,00 0, Sum ,00 1, Akkumuler et ) Fordelingstal fra bruttoetagearealet til bruttobeboelsesarealer Baggrund for forslaget om ændring er en henvendelse fra København Kommune, som har gjort gårdlauget opmærksom på at vedtægten ikke i praksis følges. Det er uklart hvorledes de nuværende fordelingstal bygger på oplysninger i BBR. I

2 Side 2 af 6 bruttoetagearealet medregnes ydervægge, erhvervslokaler, andel i adgangsarealer samt kælderetage, hvis det er sammenhængende med det øvrige areal via en indvendig trappe. Der er gårdlaugets vurdering, at der ikke er rimeligt at erhverv influerer på fordelingstallene, da renovationsudgifterne ikke indgår i fællesudgifterne. Det vurderes således at bruttobeboelsesarealet er et mere rimeligt og håndterbart grundlag for udarbejdelse af fordelingstal. Derfor foreslås vedtægt 4 stk. 1 første afsnit ændret: Fra For gårdlaugets forpligtelser hæfter alene dette. Medlemmerne hæfter indbyrdes i forhold til nedenstående fordelingstal, der er udarbejdet efter ejendommens bruttoetagearealer. Fordelingstallene følger de faktiske forhold ifølge BBRregistret og reguleres hvert år på generalforsamlingen. Til: For gårdlaugets forpligtelser hæfter alene dette. Medlemmerne hæfter indbyrdes i forhold til nedenstående fordelingstal, der er udarbejdet efter ejendommens bruttobeboelsesarealer. Fordelingstallene følger de faktiske forhold ifølge BBRregistret og reguleres hvert år på generalforsamlingen. Nuværende fordelingstal Matr. Beliggenhed Fordelingstal % 2543 UK Willemoesgade75/ Aggersborggade UK Holsteinsgade 50-52/ Fiskedamsgade UK Fiskedamsgade UK Fiskedamsgade 7/ Willemoesgade UK Aggersborggade 10/ Holsteinsgade Beboelsesareal som følge af ændring Matr. Beliggenhed Fordelingstal % 2543 UK Willemoesgade75/ Aggersborggade UK Holsteinsgade 50-52/ Fiskedamsgade UK Fiskedamsgade UK Fiskedamsgade 7/ Willemoesgade UK Aggersborggade 10/ Holsteinsgade Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Udtrådt før tid - Katrine Vasehus, p.g.a. fraflytning Indtrådt som konstitueret suppleant Henrik Fæster Nielsen

3 Side 3 af 6 På valg for perioden af 2 år fra 2011 til 2013 E/F F Liv Berthelsen genopstiller A/B Will Thomas Kam genopstiller E/F Holfi - Henrik Fæster Nielsen opstiller Ej på valg i år A/B Holfi. - Ida Marie Bundvig (på genvalg i 2012) A/B Will Mette Schultz (på genvalg i 2012) Gårdlauget har i den seneste tid manglet suppleanter. Ifølge vedtægterne bør d være opstillet 2 suppleanter, hvorfor der indstilles til at der ved næste generalforsamling findes to kandidater. Hermed er opfordringen givet videre til interesseret. 7. Valg af revisor. 8. Valg af evt. administrator 9. Eventuelt. 10. REFERAT: Thomas Kam bød velkommen til de fremmødte medlemmer. Alle foreninger var repræsenteret.. Ad. 1. Bent Rybak (DATEA) blev valgt som dirigent og referent. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovlig varslet og rettidig indkaldt. Ad. 2. Thomas Kam (formand) aflagde beretningen. Bestyrelsen har i årets løb færdig gjort arbejdet og kortlægningen af gårdrenoveringsprojektet, som bestyrelsen var blevet pålagt på tidligere generalforsamling. Det vil sige indhentet tilbud på skraldesug fra de 2 førende på markedet i Danmark, indkøb af konsulenthjælp fra havearkitekt til udarbejdelse af projektramme, tegninger og udbudsmateriale, priser på gårdrenovering hos entreprenør uden konsulent hjælp. Derfor indstillede bestyrelsen i foråret nedenstående forslag til gårdlauget medlemmer. Stemmerne fordelte sig på følgende måde: Beliggenhed Stemte følgende: Willemoesgade75/ Aggersborggade 8 Stemte for forslag 1 Holsteinsgade 50-52/ Fiskedamsgade 13 Stemte for forslag 1 Fiskedamsgade 9-11 Nedstemte begge forslag Fiskedamsgade 7/ Willemoesgade77-79 Stemte for forslag 1 Aggersborggade 10/ Holsteinsgade48 Stemte for forslag 1 Forslagene lød som følgende:

4 Side 4 af 6 Gårdrenovering med eller uden skraldesug Efter grundige overvejelser er gårdlauget kommet frem til 2 løsningsforslag på problemerne med at lovliggøre legepladsen så den lever op til de seneste standarder og nedslidningen af resten af gården. Der er overvejende enighed i gårdlauget om at etablere skraldesug og fjerne nuværende skraldeskure. Løsningen er umiddelbart omkostningstung, men frigør plads i gården og er mere hygiejnisk. Der ønskes i den forbindelse en bemyndigelse til at udføre arbejdet efter et af de 2 følgende forslag: Forslag 1: Renovering af gård samlet pris ,- for det får vi: 1) nye skure med bedre udnyttelse, dvs. ingen synlige containere 2) ny legeplads med ny sandkasse 3) fjernet 2x6 m plantekasse 4) nyt opholdsareal ved Wil 77 5) græsplæne 6) nyt grillområde Forslag 2: Renovering af gård med skraldesug samlet pris ,- for det får vi ovennævnte punkter 2-6 fra forslag 1 + underjordiskskralde sug. For begge forslag gælder at bemyndigelsen ifølge vedtægterne ikke overskrides. Det skal bemærkes at der er indarbejdet 10 % i budgettet til uforudsete udgifter. Tegninger var ophængt på foreningernes opslagstavle i gården. Da budgettet for begge forslag betyder en stigning på mere end 40% af medlemsbidraget kræver gennemførelse enstemmighed. Desværre kunne der ikke opnås tilslutning til forslag 1, som var gårdlaugets bestyrelses anbefaling. Bestyrelsen stiller derfor nyt forslag dvs. forslag 1 som opsparingsmodel over 5 år, ved førstkommende ordinære generalforsamling. Af sociale aktiviteter har vi i årets løb gennemført en fælles arbejdsdag efterfulgt af en grill fest med live jazz musik for alle gårdens beoer. I juletiden blev der serveret æbleskiver, gløgg og varm kakao i gården mens juletræerne blev tændt alt i mens kirkens pigekor sang julesalmer. Beretningen blev taget til efterretning. Ad. 3. Bent Rybak fremlagde årsregnskabet, der udviste et underskud på kr mod et budgetteret overskud på En kraftig medvirkende årsag havde været udgiften til snerydning mv på ca Der blev spurgt til El udgiften og Thomas redegjorde for, at fremover vil medlemmerne selv sørge for betaling af el (dvs sikre at målerne hos DONG bliver registreret på de respektive foreninger). Der blev fremsat ønske om, at de realiserede tal blev supplereret med budgettal samt sidste års resultat (om muligt).

5 Side 5 af 6 Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Ad. 4. Thomas Kam fremlagde budgettet, der generelt var justeret med 2% og derover var der afsat ekstra til snerydning mv. Kontingentet ville derefter stige til kr Budgettet blev enstemmigt godkendt. Ad. 5. punkt 5.1) Indledningsvis blev der henvist til ændringsforslaget med lige store opkrævninger hvert år og startende med fuldt beløb i Generalforsamlingen besluttede sig for at beløbet i 2011 opkræves på én gang Derefter opkræves de årlige rater kvartårligt med første opkrævning den 1. januar Det blev drøftet, om beløbet skulle indsættes på en særlig konto- således det kunne skilles fra driften. Det blev også drøftet evt at lave aftaleindskud på kontoen. Sidst blev det tillige som nævnt i forslaget nævnte at bestyrelsen indenfor den økonomiske rammer vil arbejde med at få prioriteret renovereringsplanens elementer mhp på at hensigtsmæssig etapevis renovering. Ang adskillelsen mellem driftsmidler og opsparing nævnte Bent Rybak, at årsregnskabet naturligvis skulle indeholde en opgørelse af opsparing samt anvendelsen. ( vedlagt referatet er en opdateret betalingsoversigt under iagtagelse af den nedenfor vedtagne ændring i fordelingstal) Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Ad Forslaget blev kort drøftet og Bent Rybak foreslog, at man indsatte et kan i vedtægtsændringen; generalforsamlingen kan således på baggrund af en konkret ændring foretage ændring af fordelingstallet. Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget Indkommet forslag fra Bestyrelsen om fælles snerydning af fortove; Der var enighed om at forslaget lå udenfor gårdlaugets formål, men der var stor interesse for at via en form for fællesaftale at kunne nedsætte udgiften til denne post. Bent Rybak nævnte et eksempel på hvordan dette konkret var grebet an i et andet karrélaug. Bestyrelsen vil arbejde videre med sagen med henblik på at de enkelte foreninger på frivillig basis kan indgå aftale. Ad. 6. Indledningsvis drøftedes vedtægtens omkring valg og generalforsamlingen besluttede at opfordre bestyrelsen til at se på om denne bestemmelse kunne forbedres. E/F F Liv Berthelsen genvalgt for 2 år på valg 2013 A/B Will Thomas Kam genvalgt for 2 år på valg i 2013 E/F Holfi - Henrik Nielsen blev valgt for 2 år - på valg i 2013 Udover ovennævnte består bestyrelsen af følgende:

6 Side 6 af 6 A/B Hol. 48 : Ida Marie Bundvig - på valg i A/B Will. 75: Mette Schultz - på valg i Ad. 7. Thomas Kam blev genvalgt som revisor. Ad. 8. DATEA blev genvalgt som administrator. Ad. 9. Generalforsamlingen opfordrer brugere af gården til at benytte de bagerste containere i skraldeskuret samt til generelt at rydde op efter brug af gården både efter leg og borde mv. Det blev nævnt at en ejerforening havde optaget et træ ifm altanopsætning og at det nye var gået ud. Adspurgt oplyste administrator, at det er den pågældende forenings ansvar (forudsat der er aftalt andet med gårdlauget)at sørge genetablering. Der blev spurgt til legepladsen og dens lovlighed; Thomas oplyste at kommunen havde oplyst at den var lovlig iht. til de gamle regler. Derudover blev kommunikationen med gårdens brugere kort drøftet Mødet slut. kl. ca Dirigent Bestyrelse.

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 9. juni 2009 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2009, den

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling 587/flb Flemming Bie flb@valdal.com Til medlemmerne af Gårdlauget Grønneport Referat af ordinær generalforsamling afholdt i Gårdlauget Grønneport hos Valdal Advokatfirma, Øster Allé 33, 2100 København

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2010.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 15. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2010,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse.

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse. E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, mandag den 23. april, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i mødelokalet hos Cirkelordenen, Falkoner Allé 96, over

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2005, den 20. april afholdtes

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 28. November 2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009 dato 23. November 2009, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved

A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved A/B A-S 29. juni 2003 Til: Andelshaverne i A/B ABRIKOSHAVEN Emne: Ordinær generalforsamling 10. maj 2003 Ref.: a. Vedtægter for A/B ABRIKOSHAVEN 23 34 b. Referat

Læs mere