FORBUD OG PÅBUD PRÆGER FORTSAT DEN POLITISKE DAGSORDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORBUD OG PÅBUD PRÆGER FORTSAT DEN POLITISKE DAGSORDEN"

Transkript

1 Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon marts 2012 Folketingets partier har i en årrække fremsat talrige lovforslag og beslutningsforslag, der indeholder påbud og/eller forbud rettet mod borgere og virksomheder. Det viste en tidligere CEPOS opgørelse i juli 2011 over partiernes fremsættelse af lov- og beslutningsforslag, der påbyder eller forbyder private borgere eller virksomheder at agere på en given vis. I perioden havde partierne fremsat mere end 1200 af sådanne lov- og beslutningsforslag. Og en ny opgørelse viser, at forbud og påbud fortsat præger den politiske dagsorden. I Folketingsåret 2011/2012 har politikerne i perioden fra Folketingsårets start og frem til 1. marts, i alt 150 dage, fremsat i alt 149 lov- og beslutningsforslag, hvoraf 30 indeholder enten et eller flere forbud eller påbud. Det tegner derfor ikke til, at den nuværende regering vil gøre op med VKregeringens forbudstrang, og hverken borgere eller virksomheder skal derfor forvente at få øgede muligheder for at træffe egne frie valg. Samtidig peger den nye opgørelse på, at regeringen i stigende omfang strammer skruen omkring erhvervslivet og dermed i øget grad ønsker at præge virksomhedernes virke gennem forbud og/eller påbud. Det foreslås på den baggrund, at der nedsættes et udvalg, der skal gennemgå samtlige forbud og påbud med henblik på at afskaffe flest mulige af lovforslagene og særligt de, der udgør en unødvendig indgriben i borgernes privatliv - samt fremsætte anbefalinger til en god lovgivningspraksis, der minimerer anvendelsen af forbud og påbud i fremtidige lovforslag. Samtidig anbefales det, at der som en del af den fremtidige lovgivningspraksis indgår krav om konsekvensvurdering af fremsatte lovforslags betydning for den personlige frihed. Baggrund Danske politikere har i adskillige år anvendt forbud og påbud som instrument til regulering af samfundsmæssige forhold. Tendensen til enten at forbyde eller påbyde en bestemt adfærd har dog over de seneste år været tiltagende 1, ligesom en række af de fremsatte lov- og beslutningsforslag har haft utilsigtede konsekvenser for almindelige borgere. CEPOS foretog sidste år en opgørelse over lov- og beslutningsforslag fra Folketingsårene 1997/ /11, der viser, at politikerne i denne periode havde fremsat mere end 1200 lov- og beslutningsforslag, der enten påbød og/eller forbød borgere og virksomheder en bestemt adfærd. Opgørelsen viste ligeledes, at rød og blå blok mere eller mindre var lige gode om at anvende tvang, når de sad ved magten. Derimod adskilte blå og rød blok sig, når det handlede om forbud og påbud i beslutningsforslag. Her fremsatte rød blok konsekvent flere beslutningsforslag indeholdende enten forbud eller påbud. Spørgsmålet er derfor, om rød blok vil fortsætte tendensen til øget regulering af danskernes liv gennem forbud og påbud nu, hvor de er kommet til regeringsmagten, eller om danskerne kan forvente et opgør med den forrige regerings forbudstrang? CEPOS har derfor foretaget en ny opgørelse af partiernes fremsættelse af beslutnings- og lovforslag indeholdende forbud og/eller påbud for Folketingsåret 2011/2012 (opgjort fra Regeringen Helle Thorning Schmidts tiltrædelse 3. oktober 2011 og frem til og med 1. marts 2012). 1 CEPOS-notat Forbud og påbud præger den politiske dagsorden, juli CEPOS Landgreven 3, København K

2 Metode Opgørelsen af antallet af forbud og påbud er foretaget ved en avanceret søgning og gennemgang af alle fremsatte (men ikke nødvendigvis vedtagne) beslutnings- og lovforslag fra Folketingsåret 2011/12 på per 1. marts Opgørelsen afgrænses ved, at der alene er medtaget forbud og påbud, der retter sig mod private (det være sig borgere, virksomheder, foreninger m.v.), med mindre et påbud eller forbud møntet på en offentlig myndighed også er stilet mod private, eksempelvis i form af hjemmel i lovgivning til, at en minister, kommune eller anden myndighed kan eller skal meddele påbud eller forbud. Opgørelsen medregner ikke nye skatter eller afgifter, ligesom strafskærpelser for eller øgede kontrolforanstaltninger i forhold til eksisterende forbud/påbud heller ikke indgår i optællingen. I det omfang rækkevidden af eksisterende påbud eller forbud udvides (eksempelvis ved at udvide strafansvaret for en given handling til at omfatte grov uagtsomhed), er sådanne udvidelser dog talt med. I opgørelsen er der som udgangspunkt også set bort fra lov- og beslutningsforslag, der ophæver et generelt forbud mod en hvis form for aktivitet/virksomhed, men fastsætter mindre påbud til udøveren af den nu tilladte aktivitet/virksomhed. Det skal således understreges, at opgørelsen i et vist omfang er skønspræget. Endvidere indeholder opgørelsen ikke forslag om indførelse af forbud eller påbud fremsat af politiske partier i medierne eller officielle pressemeddelelser, hvilket givetvis ville forøge antallet af forslag betragteligt. 2 Omfanget af lov- og beslutningsforslag Der er i folketingsperioden 2011/2012 første 150 dage blevet fremsat 105 lovforslag 3 og 44 beslutningsforslag. Ud af lovforslagene omfattede 20 af disse et forbud og/eller påbud (svarende til 19,0 pct. af alle fremsatte lovforslag). I forhold til de fremsatte beslutningsforslag indeholdt 10 af disse et forbud og/eller påbud rettet mod borgere eller virksomheder (svarende til 22,7 pct. af samtlige fremsatte beslutningsforslag). Disse tal stemmer overens med det forholdsmæssige antal af lovforslag, som der blev fremsat i de første 150 dage af de sidste fire regeringsperioder. Mængden og procentdelen af beslutningsforslag er derimod mere problematisk at sammenligne, da antallet af fremsatte beslutningsforslag fluktuerer, bl.a. efter hvem der er i opposition 4. Nedenfor gennemgås lov- og beslutningsforslagspraksis i de første 150 dage under regeringerne Anders Fogh Rasmussen I, II, III og Lars Løkke Rasmussen. For en grafisk repræsentation af henholdsvis procentdelen og antallet af lov- og beslutningsforslag henvises der til Figur 1 og Figur 2 nedenfor. I Folketingsåret samling, hvor regeringen Anders Fogh Rasmussen I trådte til, blev der i perioden fra regeringen trådte til 27. november 2001 og frem til 26. april 2002 fremsat 203 lovforslag, hvoraf 44 indeholdt forbud eller påbud 5 (svarende til 21,7 pct. af samtlige fremsatte lovforslag), mens der blev fremsat 106 beslutningsforslag, hvoraf 17 indeholdt forbud eller påbud (svarende til 16,0 pct. af samtlige fremsatte beslutningsforslag). I Folketingsåret samling, hvor regeringen Anders Fogh Rasmussen II trådte til, blev der i perioden fra regeringen trådte til 18. februar 2005 og frem til 18. juli 2005 fremsat 175 lovforslag, hvoraf 31 indeholdt forbud eller påbud (svarende til 17,7 pct. af samtlige fremsatte lovforslag), mens der blev fremsat 100 beslutningsforslag, hvoraf 31 indeholdt forbud eller påbud (svarende til 31 pct. af samtlige fremsatte beslutningsforslag). I Folketingsåret samling, hvor regeringen Anders Fogh Rasmussen III trådte til, blev der i perioden fra regeringen trådte til 23. november 2007 og frem til 21. april 2008 fremsat Det bemærkes, at nærværende opgørelse af lov- og beslutningsforslag fremsat i regeringsperiodernes første 130, til forskel fra opgørelsen af juli 2011, medtager forslag, der var genfremsættelser fra forrige Folketingsperiode, da dette er nødvendigt, for at skabe et præcist overblik over fremsættelsesaktivitet i den givne periode. 3 L 30 blev delt i L 30 A og L 30 B og L 47 delt i L 47 A og L 47 B hvorfor L 30 og L 47 ikke tælles med selvstændigt. 4 Se nærmere vedrørende beslutningsforslag nedenfor. 5 Herunder 3 forslag fremsat af oppositionspartier. 2

3 lovforslag, hvoraf 35 indeholdt forbud eller påbud (svarende til 19,3 pct. af samtlige fremsatte lovforslag), mens der blev fremsat 129 beslutningsforslag, hvoraf 24 indeholdt forbud eller påbud (svarende til 18,6 pct. af samtlige fremsatte beslutningsforslag). I Folketingsåret , hvor regeringen Lars Løkke Rasmussen trådte til, blev der i perioden fra regeringen trådte til 5. april 2009 og frem til 2. september 2009 fremsat 27 lovforslag, hvoraf 4 indeholdt forbud eller påbud (svarende til 14,8 pct. af samtlige fremsatte lovforslag), mens der blev fremsat 33 beslutningsforslag, hvoraf 9 indeholdt forbud eller påbud (svarende til 27,3 pct. af samtlige fremsatte beslutningsforslag). Selvom den nuværende regering antalsmæssigt ligger under omfanget af lovforslag med forbud under Anders Fogh Rasmussens tre regeringer, men over Lars Løkke Rasmussens, synes det forholdsmæssige antal af forbud ikke at variere drastisk mellem disse regeringer. Det bekræfter konklusionen i CEPOS notat fra juli 2011: Procentmæssigt eksisterer der således kun marginale forskelle på mængden af lovforslag, der indeholder påbud/forbud, fremsat af henholdsvis blå og rød blok, når de har regeringsmagten. Også når den reelle mængde af fremsatte lovforslag tages i betragtning, kan det konstateres, at begge blokke tilnærmelsesvis er lige aktive med 177 lovforslag i én regeringsperiode fra rød blok mod 157, 141 og 175 fra blå blok. Når det gælder beslutningsforslag i indeværende folketingsår er der dog en markant tendens. Samtlige af de fremsatte beslutningsforslag fra indeværende folketingsår, der på forskellig vis indeholder et forbud eller påbud, er fremsat af Dansk Folkeparti (DF). Ingen andre partier har fremsat beslutningsforslag af en sådan karakter. Derimod er samtlige af lovforslagene indeholdende et forbud og/eller påbud fremsat af de nuværende regeringspartier. Socialdemokraterne har således fremsat 6 af de i alt 20 lovforslag, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre henholdsvis 10 og 4 af disse. Hverken De Konservative, Venstre, Liberal Alliance, eller Enhedslisten har således (endnu) fremsat beslutningsforslag eller lovforslag, der enten påbyder eller forbyder virksomheder og borgere en bestemt adfærd og dermed indskrænker den personlige frihed. Enhedslistens manglende forslag skyldes givetvis, at partiet udgør det parlamentariske grundlag for regeringen. Omvendt var Dansk Folkeparti også en hyppig stiller af beslutningsforslag under den forrige VKregering. Figur 1. Procentdel af samtlige fremsatte lov- og beslutningsforslag, der indeholder forbud/påbud 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% Lovforslag Beslutningsforslag 10,0% 5,0% 0,0% AFR I AFR II AFR III LLR HTS 3

4 Beslutningsforslag er indholdsmæssigt typisk langt mindre detaljerede end lovforslag og består som oftest i et forslag der, hvis det vedtages, forpligter regeringen til at fremsætte lovforslag der nærmere realiserer beslutningsforslaget (eks. forbud mod produktion af foie gras). Derfor er det også naturligt, at det særligt er partier uden for regeringen, som i dette tilfælde DF, der fremsætter beslutningsforslag, som dermed kan markere det enkelte partis stillingtagen på et givent område vel vidende, at de oftest bortfalder på grund af manglende flertal. Figur 2. Antal af fremsatte lov- og beslutningsforslag, der indeholder forbud/påbud Lovforslag Beslutningsforslag AFR I AFR II AFR III LLR HTS Indholdet i beslutnings- og lovforslagene Beslutningsforslagene fremsat af Dansk Folkeparti er primært rettet mod bekæmpelse af alvorlig kriminalitet så som rockere og indvandrerbander 6, pædofili 7 og identitetstyveri 8. Dermed fortsætter DF tendensen fra tidligere år med at fremsætte beslutningsforslag, der griber ind i grundlæggende rettigheder beskyttet af grundloven (in case foreningsfriheden). Herudover har DF fortsat fokus på deres mærkesag om dyrevelfærd og fremsat beslutningsforslag om at forbyde produktion af foie gras 9. Det er bemærkelsesværdigt, at ingen andre oppositionspartier end DF har fremsat beslutningsforslag indeholdende påbud eller forbud. Bemærkes bør også, at heller ikke regeringspartierne (S, SF og de Radikale) eller det parlamentariske støtteparti EL har fremsat lignende beslutningsforslag, trods det, at de under den forrige regering hyppigt fremsatte beslutningsforslag med påbud eller forbud. Særligt havde partierne her fokus på sundheds- og forbrugerområdet. Eksempelvis fremsatte S og SF sammen eller hver for sig - forbud mod kosmetisk brug af solarier for unge under 16 10, obligatorisk dopingkontrol på motionscentre 11, forbud mod animeret børneporno 12, forbud mod usunde fødevarer 13, påbud om obligatoriske madordninger i dagtilbud 14 og krav om røg- og brandalarmer i alle boliger 15. Forbud 6 Jf. B 5, Jf. B 16, Jf. B3, 26.oktober Jf. B 21, Jf. B 54, Jf. B 101, Jf. B 133, Jf. f.eks. B 50, samling; fremsat af S 14 Jf. L 16, ; fremsat af V 4

5 og påbud, der i høj grad retter sig mod områder, der hidtil har været betragtet som en del af privatsfæren. At særligt regeringspartierne ikke i samme omfang som tidligere fremsætter beslutningsforslag, der indebærer regulering gennem forbud og påbud, betyder ikke nødvendigvis, at forslagene er lagt på hylden. Som regeringspartier har de nu fået nemmere adgang gennem et medfølgende embedsværk til at fremsætte de mere komplicerede lovforslag, og faldet i beslutningsforslag kan derfor være et udtryk for, at disse på et senere tidspunkt kan genoptages og i stedet fremsættes som lovforslag. Ses der på antallet af fremsatte lovforslag indeholdende enten et forbud eller påbud fordeler de sig på 6 fremsat af Socialdemokratiet, 10 fremsat af SF og 4 fremsat af de Radikale. Ingen andre partier har fremsat lignende lovforslag. De medtagne lovforslag dækker over en bred række af emner lige fra kriminalitetsbekæmpelse i form af tiltag mod stalkere 16, atomterrorisme 17, menneskehandel 18 og euforiserende stoffer 19 til øget kontrol med erhvervslivet. Særligt er det sigende for den linje, regeringen ønsker at føre, at hele 3 af lovforslagene er målrettet øget regulering af og tilsyn med virksomheders skatteforhold herunder afgifter og finanstilsyn. Yderligere har regeringen fremsat lovforslag med fokus på virksomheders miljøansvar i form af kemikalier 20. Flere af forslagene må anses som havende retssikkerhedsmæssigt betænkelige elementer. Eksempelvis L 43 Forslag til lov om ændring af lov om euforiserende stoffer (Gruppevise forbud mod euforiserende stoffer), der medfører en risiko for at personer kan dømmes for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer uanset at det enkelte stof de har produceret eller solgt ikke reelt er euforiserende. På baggrund af opgørelsen synes der samlet set ikke at være tegn på at den nuværende regering afviger fra den tidligere VK-regerings forbudslinje. Konsekvenser af den omfattende regulering I takt med det stigende antal forbud og påbud indsnævres det private rum, hvor borgere og virksomheder kan indrette sig som de vil indenfor brede rammer. Udover at den stigende tendens til regulering gennem forbud og påbud lægger et besnærende bånd på borgere og virksomheders frihed, følger også en række andre uhensigtsmæssige bivirkninger af de mange forbud og påbud. Den stigende regulering af erhvervslivet og virksomheder betyder, at virksomhederne dels er nødsaget til at bruge ressourcer på at holde sig ajourført med de nye regler samt administration heraf. Ressourcer som de netop nu i krisetider kunne have anvendt til at skabe arbejdspladser, innovation og vækst. På samme måde kan den øgede regulering resultere i, at danske virksomheder vender ryggen til Danmark og i stedet flytter arbejdspladserne til udlandet, hvor ramme- og skattevilkårene er mere gunstige. Den konstante strøm af nye forbud og påbud udgør også et mere principielt retssikkerhedsmæssigt problem. Vedvarende ændringer af regelgrundlaget betyder nemlig, at det bliver umuligt for borgere og virksomheder at kende den på et givent tidspunkt gældende retstilling. Dette indebærer bl.a. ikke uvæsentlige udgifter for virksomheder, der må investere i juridisk bistand for at kunne være sikker på, at de overholder alle nye regler. For borgere indebærer det en ikke uvæsentlig indsats for at undgå at overtræde lovgivning. Konklusion Opgørelsen af fremsatte beslutnings- og lovforslag indeholdende forbud og/eller påbud viser, at den nye regering synes at ville fortsætte den forrige VK-regerings forbudstrang til skade for den personlige frihed. Dog synes de nye regeringspartier at have endnu højere fokus på øget regulering og tilsyn med erhvervslivet. 15 Jf. B 189, Jf. L 10, Jf. L 54, Jf. L 57, Jf. L 43, Jf. L 41,

6 Det foreslås på den baggrund, at der nedsættes et udvalg, som skal gennemgå samtlige forbud og påbud i dansk ret med henblik på at afskaffe flest mulige og særligt de, der udgør en unødvendig indgriben i borgernes privatliv - samt fremsætte anbefalinger til en god lovgivningspraksis, der minimerer anvendelsen af forbud og påbud i fremtidige lovforslag. Forbud skal begrænses til forhold, der har en klar skadevirkning for tredjepart. Desuden anbefales, at der som en del af den fremtidige lovgivningspraksis indgår krav om konsekvensvurdering af lovforslagets betydning for den personlige frihed. 6

7 Bilag 1: Beslutnings- og lovforslag indeholdende forbud og/eller påbud Folketingsåret 2011/12 i perioden fra Folketingets åbning til juleferien (21. december 2012) Beslutningsforslag B 3 Forslag til folketingsbeslutning om en særskilt straf for identitetstyveri og identitetssvindel (DF) Af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF) og Pia Kjærsgaard (DF) Forslag til folketingsbeslutning om en særskilt straf for identitetstyveri og identitetssvindel Folketinget opfordrer regeringen til inden den 1. marts 2012 at fremsætte et lovforslag, der ændrer straffeloven. Straffeloven skal ændres, så identitetstyveri og identitetssvindel indgår som selvstændige forbrydelser, der kan straffes med fængsel i op til 2 år. B 5 Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af rocker- og indvandrerbander. Af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF) Folketinget pålægger regeringen at søge de rocker- og indvandrerbander, der har deltaget i den verserende bandekrig, opløst ved dom på grundlag af et foreløbigt forbud, der meddeles af justitsministeren eller af en anden myndighed, der er bemyndiget hertil af justitsministeren, jf. grundlovens 78, stk. 3, 2. pkt. Forbuddet skal tage udgangspunkt i den verserende krig mellem rocker- og indvandrerbander. B 13 Forslag til folketingsbeslutning om alkolås i nye biler. Af Kim Christiansen (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter Skaarup (DF) Forslaget går ud på at sikre, at alle nye biler skal have en alkolås, som skal være fritaget for afgift, fra den 1. januar Formålet med alkolåsen er at sikre, at en bil ikke kan startes af en person med for høj alkoholpromille i blodet. B 16 Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile. Af Peter Skaarup (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard (DF) Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af indeværende folketingssamling at fremsætte lovforslag, der får den virkning, at personer, der dømmes for seksuelle overgreb mod børn, skal underkastes tvungen behandling og dømte for pædofili skal fremover underkastes tvangsopsyn og fortsat tvangsbehandling efter løsladelse, såfremt risikovurdering viser, at der er fare for tilbagefald. Lovforslaget skal endvidere indeholde bestemmelser om en tillægsstraf for pædofilidømte. B 19 Forslag til folketingsbeslutning om skærpede beføjelser for politiet til at lukke hashklubber. Af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard (DF) Folketinget pålægger regeringen inden den 1. april 2012 at fremlægge forslag om, at politiet skal kunne lukke en hashklub, første gang politiet konstaterer strafbare forhold i lokalet, når: den, der råder over lokalet, allerede i forbindelse med et andet lokale har fået advarsel om, at lokalet vil blive lukket, hvis der igen konstateres strafbare forhold. 7

8 B 21 Forslag til folketingsbeslutning om at pålægge regeringen at arbejde for at få forbudt fødevarer, der er fremstillet ved tvangsfodring af dyr. Af Dennis Flydtkjær (DF), Bent Bøgsted (DF), René Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Jørn Dohrmann (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter Skaarup (DF) Folketinget pålægger regeringen at arbejde for at få ændret Europarådets konvention om beskyttelse af dyr til landbrugsformål og EU s regelsæt om dyrevelfærd, så det kommer til at omfatte et forbud mod produktion af foie gras. Lovforslag B 27 Forslag til folketingsbeslutning om dna-registrering. Af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard (DF) Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af indeværende folketingssamling at fremsætte forslag til lov, der indebærer, at der på baggrund af PKU-registeret oprettes et landsdækkende dna-register. Det skal endvidere være muligt for personer, der er født før PKU-registerets oprettelse, at lade sig frivilligt registrere. Forslaget skal endvidere indeholde bestemmelser, der sikrer, at udlændinge, der tager fast ophold i Danmark, registreres i dna-registeret. B 28 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af straffeloven, så juridiske personer skal kunne idømmes en rettighedsfrakendelse. Af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Morten Marinus (DF) Folketinget pålægger regeringen senest den 1. april 2012 at fremsætte forslag til lov om ændring af straffeloven, der får den virkning, at også juridiske personer kan idømmes en rettighedsfrakendelse. B 34 Forslag til folketingsbeslutning om kriminalisering af parallelle retssamfund. Af Pia Kjærsgaard (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (UUF), Peter Skaarup (DF), Martin Henriksen (DF) Folketinget pålægger regeringen i 2012 at udarbejde og fremsætte de nødvendige lovforslag, der klart og præcist kriminaliserer adfærd, der udspringer af en parallel retsopfattelse. Desuden pålægges regeringen at nedsætte en permanent tværministeriel arbejdsgruppe, der skal følge udviklingen på området, fremsætte forslag til mulig lovgivning og initiativer, der kan begrænse problemet, og komme med konkrete anbefalinger til fastlæggelsen af strafferammerne for adfærd, der tager afsæt i parallelle retssystemer. De nødvendige love skal træde i kraft inden udgangen af B 41 Forslag til folketingsbeslutning om sikkerhedsseler i busser og andre kørerøjer, der transporterer børn og unge. Af Pia Kjærsgaard (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (UUF), Peter Skaarup (DF), Martin Henriksen (DF) Folketinget pålægger regeringen at tage de initiativer, der er nødvendige for at sikre, at institutioner, foreninger m.v. udelukkende må benytte busser og andre motoriserede køretøjer, der er udstyret med sikkerhedsseler, når de transporterer børn og unge. 8

9 Lovforslag L 10 Forslag til lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. Af Justitsministeren Morten Bødskov (S) Formålet med lovforslaget er at styrke indsatsen for at beskytte personer mod at blive udsat for fredskrænkelse, forfølgelse og chikane, herunder såkaldt stalking. Lovforslaget indeholder bl.a. følgende elementer: - Der foreslås en objektivering af tilholdets indhold, så tilhold som udgangspunkt indebærer forbud mod enhver kontakt og ikke som i dag alene kontakt, der kan anses for en fredskrænkelse. - Der foreslås en ny regel om, at en person, der har været udsat for grov personfarlig kriminalitet, uden videre skal kunne opnå tilhold mod gerningsmanden, så det sikres, at den forurettede eller dennes nærmeste ikke skal tåle kontakt mv. med gerningsmanden. - Det foreslås, at stalking det vil sige systematisk og vedvarende forfølgelse eller chikane skal være en skærpende omstændighed ved fastsættelse af straf for overtrædelse af tilhold, opholdsforbud og bortvisning. - Der foreslås, at brugen af opholdforbud ikke længere vil være begrænset til tilfælde, hvor krænkeren tillige bortvises fra hjemmet. Ved opholdsforbud får offeret en eller flere sikkerhedszoner. Betingelserne vil efter forslaget være opfyldt, hvis gentagne fredskrænkelser antager karakter af stalking, men de vil i visse tilfælde også kunne være opfyldt på et tidligere tidspunkt. - Der foreslås en regel om, at tilhold og opholdsforbud kan udstrækkes til at omfatte et medlem af forurettedes husstand. L 12 Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og forskellige andre love. (Udvidelse af lønsumsafgiftsfritagelse for museumsvirksomhed, momsfradrag i stedet for godtgørelse for visse transaktioner, ophævelse af momsfritagelse ved indførsel af magasiner til private, mulighed for dagbøder ved uregistreret virksomhed, visse lempelser i faktureringsreglerne m.v.). Af Skatteministeren Thor Möger Pedersen (SF) 47, stk. 1, affattes således:»1) Afgiftspligtige personer, der driver virksomhed med levering af varer og ydelser, skal anmelde deres virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen. Dette gælder ikke 2) virksomhed med levering af varer og ydelser, som er fritaget efter 13 bortset fra transaktioner som nævnt i 37, stk. 7 og 8, og 3) afgiftspligtige personer, der foretager levering af varer, som er oplagt i Københavns Frihavn eller på et frilager, et toldoplag eller et afgiftsoplag uden afgift.«17. I 47 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:»stk. 6. Ejeren eller den ansvarlige ledelse af en virksomhed, der ophører med at drive registreringspligtig virksomhed, skal underrette told- og skatteforvaltningen om virksomhedens ophør senest 8 dage efter ophøret. Ejeren eller den ansvarlige ledelse i en virksomhed må ikke fortsætte eller indlede driften af virksomheden, hvis virksomhedens registrering er ophørt, inddraget eller nægtet efter reglerne i denne lov eller opkrævningsloven.stk. 5. Told- og skatteforvaltningen kan give en virksomhed påbud om at efterleve reglerne for adgangen til eftersyn samt udlevering eller indsendelse af materiale efter stk Told- og skatteforvaltningen kan pålægge ejeren eller den daglige ledelse af virksomheden daglige bøder efter 77, indtil påbuddet efterleves. Et påbud skal henvise til den eller de relevante regler og anvise, hvilke konkrete handlinger eller foranstaltninger, som virksomheden skal gennemføre for at overholde reglerne. Told- og skatteforvaltningen skal meddele påbuddet skriftligt, og det skal fremgå af den skriftlige meddelelse, at hvis virksomheden ikke efterlever påbuddet inden for en nærmere fastsat frist, kan told- og skatteforvaltningen pålægge ejeren eller den ansvarlige ledelse af virksomheden daglige bøder, indtil påbuddet efterleve 9

10 L 15 Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet. (Implementering af dele af havnestatskontroldirektivet og ændring af regler om indgreb over for skibe). Af Miljøministeren Ida Auken (SF) 43 c. Miljøministeren kan som led i havnestatskontrol udstede forbud mod, at et skib anløber danske havne, hvis 1) skibet afsejler, fortsætter sin sejlads eller fortsætter sine aktiviteter trods et forbud eller påbud efter 42 a, eller 2) skibet undlader at anløbe et reparationsværft, som udpeges efter aftale med miljøministeren, med henblik på at udbedre de forhold, som begrundede forbuddet eller påbuddet. L 39 Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forbud mod visse konstruktive ændringer, tilladelse til påhængsvogn til stor knallert og venstregående sidevogn til veteranmotorcykel). Af Transportministeren Henrik Dam Kristensen (S) I 68 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. Transportministeren kan fastsætte bestemmelser om forbud mod at udføre konstruktive ændringer på et køretøj for så vidt angår indretning og udstyr, der indebærer, at køretøjet ikke opfylder bestemmelser fastsat i medfør af stk. 1.«L 41 Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier. (Gennemførelse af EU-regler om egenkontrol og oplysnings- og undersøgelsespligt samt skærpede regler om håndhævelse). Af Miljøministeren Ida Auken (SF)» 39 b. Miljøministeren fastsætter med henblik på opfyldelse af EU-retlige forpligtelser, der vedrører stoffer, blandinger og andre varer omfattet af denne lov, regler om producenters, importørers og forhandleres egenkontrol, samt oplysnings- og undersøgelsespligt, herunder pligt til 1) at sikre, at produktion og varer er i overensstemmelse med fastsatte krav, 2) at føre register, 3) at udarbejde og opbevare dokumentation og overensstemmelseserklæringer, 4) at mærke varer og sikre, at varer ledsages af bestemte oplysninger og dokumentation, 5) af egen drift at tilbagekalde ulovlige varer fra forhandlere og brugere, 6) af egen drift at give bestemte oplysninger, herunder oplysninger om ulovlige varer, 7) efter anmodning at give information og dokumentation til myndigheder i EU på et sprog, der er letforståeligt for den pågældende myndighed, og i øvrigt samarbejde med myndighederne og 8) efter anmodning fra en myndighed at identificere dem, de har leveret varer til eller fået leveret varer fra.«l 43 Forslag til lov om ændring af lov om euforiserende stoffer. (Gruppevise forbud mod euforiserende stoffer). Af Ministeren for sundhed og forebyggelse Astrid Krag (SF) Loven gør det muligt at nedlægge forbud mod hele grupper af ensartede stoffer, så man også kan forbyde stoffer, som ikke med sikkerhed har, men dog antages at have euforiserende egenskaber. For at kunne forbyde hele grupper af ensartede stoffer er det en forudsætning, at der foreligger en indstilling fra Sundhedsstyrelsen eller en international beslutning herom. 10

11 L 44 Forslag til lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet. Af Skatteministeren Thor Möger Pedersen 3 A. Selskaber m.v. omfattet af selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 2-6, skal føre en fortegnelse over samtlige ejere og medlemmer. Nye ejere og nye medlemmer skal senest to uger efter ejerskabets henholdsvis medlemskabets opståen skriftligt underrette selskabet m.v. om deres identitet. Stk. 2. Kommanditselskaber omfattet af 2, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder skal føre en fortegnelse over alle komplementarer og kommanditister i kommanditselskabet. Nye deltagere skal senest to uger efter ejerskabets opståen skriftligt underrette selskabet om deres identitet. Stk. 3. Partnerselskaber omfattet af selskabslovens kapitel 21 skal føre en fortegnelse over alle deltagere i partnerselskabet. Nye deltagere skal senest to uger efter ejerskabets opståen skriftligt underrette selskabet om deres identitet. Stk. 4. Trustees og administratorer af trusts og andre lignende retlige arrangementer skal være i besiddelse af identitetsoplysninger om andre trustees og administratorer, stiftere samt identitetsoplysninger om modtagere og mulige modtagere af uddelinger fra trusten m.v. 1. pkt. finder ikke anvendelse for så vidt angår mulige modtagere af uddelinger til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. 1. pkt. finder kun anvendelse, når trustee eller administrator er bosiddende eller hjemmehørende i Danmark, eller virksomheden udøves fra et fast driftssted i Danmark. Stk. 5. Identitetsoplysningerne efter stk. 1-4 skal omfatte fulde navn, adresse, hjemland og personnummer (cpr-nr.). Har den person, hvorom der skal foreligge identitetsoplysninger, ikke cpr-nr., men virksomhedsnummer (cvr-nr.), oplyses cvr-nr. Har personen heller ikke cvr-nr., men stamnummer som erhvervsdrivende (SE-nr.), oplyses dette. Har personen hverken cpr-nr., cvr-nr. eller SE-nr., oplyses fødselsdatoen, når den pågældende er en fysisk person, og et eventuelt skatteidentifikationsnummer (TIN-nr.) i hjemlandet. L 47 Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel. (Bødeforhøjelser og arbejdstid for selvstændige vognmænd). Af Transportministeren Henrik Dam Kristensen (S) 2, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Transportministeren kan fastsætte regler med henblik på anvendelse eller gennemførelse af EU-regler om godskørsel med motorkøretøjer og arbejdstid for selvstændige vognmænd samt tilsvarende aftaler med andre lande.«l 52 Forslag til lov om kvalitets- og sikkerhedskrav ved håndtering af menneskelige organer til transplantation. Af Ministeren for sundhed og forebyggelse Astrid Krag (SF) 8. Transplantationscentre og udtagningsorganisationer skal til Sundhedsstyrelsen indberette alvorlige uønskede hændelser, der kan have indflydelse på organers kvalitet og sikkerhed, og som kan tilskrives testning, karakterisering, udtagning, præservering og transport af organer, samt alvorlige bivirkninger under eller efter transplantation, der kan have forbindelse med nævnte aktiviteter. Endvidere skal til Sundhedsstyrelsen ske indberetning af foranstaltninger til håndtering af alvorlige uønskede hændelser og bivirkninger. L 54 Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Gennemførelse af revideret bilag til Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme). Af Justitsministeren Morten Bødskov (S) 11

12 Konventionen blev gennemført i dansk ret i 2006 ved loven om styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme (lov nr. 542 af 8. juni 2006). Europarådets Ministerkomité har efterfølgende i september 2008 besluttet at udvide bilaget til konventionen med FN s konvention af 13. april 2005 til bekæmpelse af nuklear terrorisme. Det følger heraf, at det i videre omfang end hidtil skal være strafbart bl.a. at opfordre til, rekruttere til og oplære i besiddelse og anvendelse af radioaktivt materiale mv. L 57 Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Udvidet definition af menneskehandel mv.). Af Justitsministeren Morten Bødskov (S) Lovforslaget indebærer, at det element af udnyttelse, som indgår i straffelovens definition af menneskehandel, udvides således, at også udnyttelse af strafbare handlinger fremover kan straffes som menneskehandel. Det kunne eksempelvis være i tilfælde, hvor gerningsmanden har tvunget den pågældende her til landet med henblik på at udnytte den pågældende til systematisk at begå butiks- og lommetyveri. L 59 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og forskellige andre love samt ophævelse af lov om pengesedler i Grønland. (Bevilling af engagementer, obligatorisk anvendelse af danske regnskabsregler, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform for handel med CO2-kvoter og fælles datacentraler m.v.). Af Erhvervs- og vækstministeren Ole Sohn (SF) 39, stk. 6 Stk. 6. En finansiel virksomhed, der ønsker at udøve tjenesteydelser i et land uden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, skal give Finanstilsynet meddelelse herom senest en måned inden aktiviteterne påbegyndes med angivelse af, i hvilket land virksomheden ønskes påbegyndt, og hvilke aktiviteter der ønskes udøvet. Hvis det ikke er muligt at give Finanstilsynet meddelelse herom senest en måned inden, aktiviteterne påbegyndes, skal meddelelse ske snarest muligt b affattes således:» 347 b. Finanstilsynet kan påbyde en finansiel virksomhed, en finansiel holdingvirksomhed eller en fælles datacentral at lade foretage og afholde udgifterne til en uvildig undersøgelse af et eller flere forhold i den finansielle virksomhed, den finansielle holdingvirksomhed eller den fælles datacentral, såfremt Finanstilsynet vurderer, at dette er af væsentlig betydning for tilsynet med virksomheden, og der ikke er tale om en for Finanstilsynet sædvanligt forekommende undersøgelse. Resultatet af den uvildige undersøgelse skal afgives i en skriftlig rapport, som skal foreligge inden for et af Finanstilsynet fastsat tidspunkt. Finanstilsynet kan bestemme, at de sagkyndige personer, jf. stk. 3, løbende skal foretage afrapportering til Finanstilsynet om forhold i forbindelse med undersøgelsen. L 60 Forslag til lov om ændring af søloven, lov om sikkerhed til søs og lov om ændring af søloven, lov om sikkerhed til søs og sømandsloven. (Tilpasninger som følge af Athen-forordningen, gennemførelse af 2002 Athen-konventionen samt registrering af skibe med frist). Af Erhvervs- og vækstministeren Ole Sohn (SF) 403 b. Rederen for klasse C og D passagerskibe og skibe, der medbringer højst 12 passagerer, i national fart skal have en ansvarsforsikring. Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan fastsætte regler om, hvilke skibe der skal anses for at udføre transport med højst 12 passagerer, om kravene til ansvarsforsikring m.v. samt om at bevis for forsikring skal medbringes om bord og på forlangende forevises myndighederne. 12

13 403 c. Søfartsstyrelsen kan fastsætte regler om udstedelse af certifikat for forsikring samt om gebyr for udstedelse af certifikatet. Certifikatet skal opbevares om bord og på forlangende forevises myndighederne.« affattes således:» 418. Bortfragteren er forpligtet til at erstatte tab eller skade som følge af forsinkelse i forbindelse med befordring af passagerer, hvis forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelse udvist af bortfragteren selv eller nogen, som denne svarer for.« affattes således:» 419. Bortfragteren er forpligtet til at erstatte tab eller skade som følge af forsinkelse i forbindelse med befordring eller udlevering af rejsegods, hvis forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelse udvist af bortfragteren selv eller nogen, som denne svarer for.« affattes således:» 421. Ved tab som følge af forsinkelse har bortfragteren bevisbyrden for, at tabet ikke skyldes fejl eller forsømmelse udvist af den pågældende selv eller nogen, som denne svarer for.«l 64 Forslag til lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport og lov om fremme af vedvarende energi. (Tvungen iblanding af biobrændstoffer i benzin og diesel, der sælges til landtransport til slutbrugere og udpegning af områder til statsligt udbud til havvindmøller) Af klima-, energi- og bygningsministeren Martin Lidegaard (RV) I 3 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:»stk. 2. Benzin, der sælges til landtransport til slutbrugere, skal indeholde mindst 1 pct. bæredygtigt biobrændstof, jf. 4, målt efter energiindhold, jf. dog stk. 3. Diesel, der sælges til landtransport til slutbrugere, skal indeholde mindst 1 pct. bæredygtigt biobrændstof, jf. 4, målt efter energiindhold. Alt brændstof, der sælges til transport, dog ikke til landbrugs- og skovbrugstraktorer samt fartøjer til sejlads, og som indeholder biobrændstoffer, anses som solgt til landtransport. L 82 Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven. (Fastsættelse af minimumsantal af cigaretter i cigaretpakker). Af Skatteministeren Thor Möger Pedersen (SF) 1. I 3 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Pakninger med cigaretter skal indeholde mindst 20 cigaretter. L 83 Forslag til lov om olieberedskab. Af Klima-, Energi- og Bygningsministeren Martin Lidegaard (RV)» 8 a. Sælger, udlejer eller overdrager skal sikre, at der i annoncen til enhver tid synliggøres et energimærke fra en gyldig energimærkning, når der er tale om annoncering i kommercielle medier til salg, udleje eller overdragelse af en bygning, ejerlejlighed, bolig- eller erhvervsenhed, andre erhvervslokaler eller af en andel, anpart eller aktie i et boligfællesskab, hvortil der er knyttet en brugsret til en boligenhed, jf. 6-8.«L 84 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven. Af Klima-, Energi- og Bygningsministeren Martin Lidegaard (RV)» 8 a. Sælger, udlejer eller overdrager skal sikre, at der i annoncen til enhver tid synliggøres et energimærke fra en gyldig energimærkning, når der er tale om annoncering i kommercielle medier til salg, udleje eller overdragelse af en bygning, ejerlejlighed, bolig- eller erhvervsenhed, andre erhvervslokaler eller af en andel, anpart eller aktie i et boligfællesskab, hvortil der er knyttet en brugsret til en boligenhed, jf. 6-8.«13

14 L 88 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om jordforurening og forskellige andre love(implementering af direktivet om industrielle emissioner, digitalt tilladelses-, godkendelses- og tilsynssystem, afgitringer ved ferskvandsdambrug og regulering af anvendelse af uorganisk gødning m.v.) Af Miljøministeren Ida Auken (SF)» 35 c. Miljøministeren fastsætter regler om, at bestemte listevirksomheder, som bruger, fremstiller eller frigiver relevante, farlige stoffer, skal udarbejde en rapport med oplysninger om og dokumentation for jordens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening (basistilstandsrapport) i forbindelse med godkendelse, jf. 33, eller revurdering, jf. 41 a eller 41 b. L 93 Forslag til lov om ændring af fiskeriloven.(rådgivende udvalg, fiskeri af laks i visse vandsystemer, EU-pointsystem for alvorlige overtrædelser, beslaglæggelse af fiskeredskaber m.v. og straffemyndighed for visse eksterritoriale overtrædelser). Af Fødevarerministeren Mette Gjerskov (S) 39, stk. 2. Ministeren kan meddele en fartøjsfører midlertidigt eller permanent forbud mod, at vedkommende må føre et fiskerfartøj med fiskerilicens. Forbuddet meddeles, når den pågældende har været ansvarlig fører under fangstrejser på et fiskerfartøj med fiskerilicens, hvor indehaveren af fiskerilicensen tillige er blevet tildelt et vist antal point for alvorlige overtrædelser, jf. stk. 1. Længden af den periode, hvor den pågældende fartøjsfører ikke må føre fiskerfartøj på baggrund af et bestemt antal point, er den samme som længden af den periode, hvor fiskerilicens inddrages i overensstemmelse med det pointsystem for alvorlige overtrædelser, der er omfattet af de i 10 nævnte EU-forordninger om at forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri), hvor indehaveren af fiskerilicensen tillige er blevet tildelt et vist antal point for alvorlige overtrædelser, jf. stk I 130 indsættes som stk. 8:»Stk. 8. Overtrædelse af bestemmelser fastsat i de i 10 nævnte EU-forordninger, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri), hører under dansk straffemyndighed (jurisdiktion), uanset om overtrædelsen er begået uden for Danmark, hvis overtrædelsen er begået af en person, der på gerningstidspunktet havde dansk statsborgerskab og ikke havde bopæl eller i øvrigt var hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland. Tilsvarende hører overtrædelsen under dansk straffemyndighed, hvis den er begået til fordel for en juridisk person med hjemsted i Danmark. Dette gælder uanset, om betingelserne i straffelovens 6-9 er opfyldt, og selvom overtrædelsen ikke er strafbar efter lovgivningen i det pågældende statsområde.«l 99 Forslag til lov om ændring af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. og folkeoplysningsloven. Af Kulturministeren Uffe Elbæk (RV) Børneattestreglerne indebærer, at myndigheder, virksomheder, foreninger m.v. (private fysiske og juridiske personer) skal indhente en børneattest hos Rigspolitiet, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Dette forslag indebærer, at den personkreds, der i dag skal indhentes børneattest på, udvides, således at også personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn, bliver omfattet. Dette vil indebære, at der også skal indhentes børneattester på personer, hvis arbejdsfunktion ikke i sig selv indebærer direkte kontakt med børn, men hvor personen på trods heraf fast færdes blandt børn og derved har mulighed for at opnå en sådan direkte kontakt med børn. Det kan f.eks. være tilsynsførende i svømmehaller eller havepersonale i dagsinstitutioner. Indhentelsespligten omfatter også 14

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 27. FEBRUAR - 4. MARTS 2012 (UGE 9) Tirsdag den 28. februar 2012 kl. 13.00 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser. (Effektivisering

Læs mere

FORBUD OG PÅBUD PRÆGER DEN POLITISKE DAGSORDEN

FORBUD OG PÅBUD PRÆGER DEN POLITISKE DAGSORDEN Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +452466 4220 20. juli 2011 Siden 1997 har partierne i Folketinget i stigende omgang fremsat både lovforslag og beslutningsforslag, der indeholder påbud og/eller

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 20. - 26. FEBRUAR 2012 (UGE 8) Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 13.00 3. behandling af forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Fordeling af opgaver

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1)

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1) LBK nr 674 af 21/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2505/1230-0001 Senere

Læs mere

Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) 1)

Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) 1) (2005/45) L 61 (som vedtaget): Forslag til lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven). Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. april 2005 Forslag til Kapitel

Læs mere

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser)

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser) LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0024 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1028 af 22/08/2013

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K.

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 16. maj 2007 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2007-156-0106 Dok.: JAU40546

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile Beslutningsforslag nr. B 238 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af Marlene Harpsøe (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om revision af kravene til udøvelse af vagtvirksomhed

Forslag til folketingsbeslutning om revision af kravene til udøvelse af vagtvirksomhed 2008/1 BSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 18. november 2008 af Karen Hækkerup (S), Anne- Marie Meldgaard (S) og Flemming Møller Mortensen

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

DANSK EUROPAPOLITIK VEDTAGES OFTE I ENIGHED

DANSK EUROPAPOLITIK VEDTAGES OFTE I ENIGHED DANSK EUROPAPOLITIK VEDTAGES OFTE I ENIGHED Kontakt: Jurist, Nadja Schou Lauridsen +45 21 54 87 97 nsl@thinkeuropa.dk RESUME Den danske europapolitiske linje fastlægges af et solidt og bredt flertal af

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at give fodboldklubber på divisionsniveau mulighed for at indsamle og udveksle oplysninger om kendte uromagere

Forslag til folketingsbeslutning om at give fodboldklubber på divisionsniveau mulighed for at indsamle og udveksle oplysninger om kendte uromagere 2011/1 BSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 24. februar 2012 af Peter Skaarup (DF Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010. over Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2015 2. udkast (Ændringsforslag, fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler 2012/1 BTL 97 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Ministrenes karakterbog 2012 TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Feltperiode: Den 4.-11. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk FIL-samlelovforslag - høringssvar fra (Bevilling af engagementer, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Nedsættelse af registreringsafgiftens

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile 2011/1 BSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 29. november 2011 af Peter Skaarup (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget Beslutningsforslag nr. B 20 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. november 2014 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Pia Kjærsgaard (DF), Lone Loklindt (RV), Per Clausen (EL), Kristian Jensen (V),

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 70 - Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. januar 2006 2. udkast (Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

16. januar VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

16. januar VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Nr. 34 16. januar 2015 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af dele af 1 i lov om ændring af lovom finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven 1) Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. april 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings-

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en bedre og mere effektiv indsats over for stalkingofre

Forslag til folketingsbeslutning om en bedre og mere effektiv indsats over for stalkingofre 2015/1 BSF 4 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 7. oktober 2015 af Lisbeth Bech Poulsen (SF), Jonas Dahl (SF) og Trine Torp (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj Betænkning. over Erhvervsudvalget (2. samling) L 45 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj 2005 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 3. oktober 2014

(Gældende) Udskriftsdato: 3. oktober 2014 (Gældende) Udskriftsdato: 3. oktober 2014 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0161737 Senere ændringer til forskriften LBK nr 11 af 06/01/2014 LBK nr 185 af 18/02/2014 LBK

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.fl. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling LBK nr 71 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart 2015/1 BTL 132 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 24. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om alkolås i nye biler

3. udkast. Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om alkolås i nye biler Transportudvalget 2012-13 B 33 Bilag 9 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 33 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Transportudvalget den 0. marts 2013 3. udkast (Spørgsmål og svar optrykt efter

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af forældelsesfristen i pædofilisager

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af forældelsesfristen i pædofilisager 2011/1 BSF 4 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. oktober 2011 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 47 - Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 26. januar 2006 Betænkning over Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

2. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde

2. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 154 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 154 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

2015/1 BTB 101 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 31. maj Betænkning.

2015/1 BTB 101 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 31. maj Betænkning. 2015/1 BTB 101 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 31. maj 2016 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Flere

Læs mere

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 11. december Betænkning. over

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 11. december Betænkning. over Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 11. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter, designloven, varemærkeloven,

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og emballageafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og emballageafgiftsloven Skatteudvalget L 55 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 55 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 7. december 2005 Betænkning over Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven,

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 158 - Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af arbejdskommissoriet for Institut for Menneskerettigheder

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af arbejdskommissoriet for Institut for Menneskerettigheder 2010/1 BSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 15. marts 2011 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

1. udkast. Betænkning

1. udkast. Betænkning By- og Boligudvalget 2012-13 L 99 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 00. februar 2013 1. udkast til Betænkning over Forslag til

Læs mere

2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december Betænkning.

2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december Betænkning. 2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Lov om afgift af skadesforsikringer 1)

Lov om afgift af skadesforsikringer 1) LOV nr 551 af 18/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2012-511-0089 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1353 af 21/12/2012

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 98 - Bilag 7 O Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 40, stk. 2, i lodsloven, lov nr. 567 af 9. juni 2006, som

Læs mere

Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens

Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1475 Dok.: THK40131 Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens 6, stk. 4 Efter 6, stk. 4,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder 2008/1 BSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. december 2008 af Marlene Harpsøe (DF), Rene Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1. Skærpelse af ledelsesmedlemmernes egnetheds- og hæderlighedskrav

1. Skærpelse af ledelsesmedlemmernes egnetheds- og hæderlighedskrav 21. juni 2017 Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket indsats

Læs mere

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning afgivet af Transportudvalget den 21. maj 2015. Betænkning. over. [af Merete Riisager (LA) m.fl.]

Betænkning afgivet af Transportudvalget den 21. maj 2015. Betænkning. over. [af Merete Riisager (LA) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 62 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Transportudvalget den 21. maj 2015 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af afgiften for biler m.v. på

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle overgreb [af Peter Skaarup (DF) m.fl.]

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle overgreb [af Peter Skaarup (DF) m.fl.] Retsudvalget B 111 - Bilag 4 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 111 Folketinget 2006-07 Beretning afgivet af Retsudvalget den 20. september 2007 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december Betænkning. over

2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december Betænkning. over 2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december 2008 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør!

Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør! Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør! Fredag den 4. juni 2010 vedtog Folketinget en ændring af Hundeloven. Med de nye bestemmelser

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter LBK nr 1484 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-1662877 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere