Lokalplan 282. for et område omkring Christiansholmsvej og Fabritius Alle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 282. for et område omkring Christiansholmsvej og Fabritius Alle"

Transkript

1 Lokalplan 282 for et område omkring Christiansholmsvej og Fabritius Alle

2 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 282 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING LOKALPLAN 282 BESTEMMELSER KORTBILAG Christiansholms Mose Fabritius Alle Christiansholmsvej Schimmelmannsvej Sch Jernbane Have im melmanns Słlystparken Słlystvej Hvidłrevej

3 REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 282 for et område omkring Christiansholmsvej og Fabritius Allé LOKALPLANENS BAGGRUND Kommunalbestyrelsen ønsker, at alle kommunens villaområder er omfattet af lokalplaner, der er tidssvarende med hensyn til anvendelses- og byggemuligheder. Gentofte Kommunalbestyrelses Byplanudvalg besluttede den 30. marts 2006 at et tidligere offentliggjort lokalplanforslag, forslag til Lokalplan 250, ikke godkendtes endeligt med det hidtil foreslåede indhold og at der udarbejdes et nyt forslag, forslag til lokalplan 282. EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Klampenborg-Skovshoved bydel og afgrænses mod nord af Christiansholm, mod vest af Christiansholms Mose, mod syd af Hvidørevej og mod øst af jernbanen. Området omfatter bl.a. 66 ejendomme med et samlet grundareal på ca. 7.4 ha ekskl. vejarealer. Bebyggelsen består overvejende af villaer opført i 1-1½ etage. Områdets gennemsnitlige bebyggelsesprocent er på ca. 25. Der er 67 boliger i lokalplanområdet med en gennemsnitlig boligstørrelse på ca. 200 m 2. To villaer indeholder 2 boliger og én parcel er ubebygget. Den gennemsnitlige grundstørrelse pr. bolig er ca m 2. Den gennemsnitlige grundstørrelse pr. ejendom er ca m 2. Lokalplanområdet omfatter vejene Fabritius Allé, Christiansholmsvej og Schimmelmannsvej. Alle navne med tilknytning til området omkring Christiansholm: Just Fabritius var storkøbmand og opførte Christiansholm, som han beboede fra , og Ernst Schimmelmann var minister og ejede Sølyst fra Der er registreret liberale erhverv i 4 boliger. Erhvervsarealet i lokalplanområdet udgør i alt 145 m 2 svarende til ca. 1 % af det samlede etageareal. Lokalplanområdet er beliggende i Skovshoved Skoles skoledistrikt og er stationsnært i forhold til stationerne Klampenborg og Ordrup. Området er busbetjent fra Christiansholmsvej og i øvrigt beliggende nær de rekreative områder, Christiansholms Mose, Dyrehaven, Bellevue og forlystelsesparken Bakken. 1

4 Området indeholder bevaringsværdig bebyggelse. Vejen Fabritius Allé har et karakteristisk vejbillede med værdifulde allétræer og som noget ganske unikt, gamle, men stadig fungerende gaslygter. Gaslygte på Fabritius Allé Gaslygtebelysningen på Fabritius Allé er etableret i 1924, hvor lygterne var tilsluttet Strandvejsgasværket i Hellerup. Senere skete en omlægning til naturgas, som leveres fra Hovedstadens Naturgas. Vejbelysning baseret på gaslygter var tidligere almindeligt i de større byer, men de i alt 11 gaslygter på Fabritius Allé er de eneste, som fortsat fungerer. Gentofte Kommune overdrog i 1992 ansvaret for lygternes pasning og vedligeholdelse til Gaslygtelauget Fabritius Allé, som er en privat forening for alléens beboere. Foreningens budget hviler på et tilskud fra Gentofte Kommune og et medlemskontingent. Der lægges et betydeligt frivilligt arbejde i lygternes drift og vedligeholdelse. Denne omfatter blandt andet løbende istandsættelse af gasbrænderne samt reparation af de gamle ure, som indgår i lygterne, og som sikrer, at lygterne dagligt tændes og slukkes. LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Formålet med lokalplanen er at fastholde området som et attraktivt område for helårsbeboelse, herunder at sikre bevaringsværdig bebyggelse og allétræer. Ud over bestemmelser, der fastsætter den fortsatte anvendelse til beboelse i form af villaer, giver planen også mulighed for at der under nærmere angivne vilkår, vil kunne drives erhverv fra enfamiliehuse. Lokalplanen giver desuden mulighed for opførelse eller indretning af bebyggelse til institutioner og boliger til offentlige formål. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der forhindrer yderligere udstykning og bestemmelser, om mulighed for etablering af flere boliger på samme ejendom. 2

5 Lokalplanen er opdelt i delområderne A og B, jf. kortbilaget bagest i hæftet. For Delområde A er der fastsat bestemmelser, som specielt knytter sig til Det særlige område af Fabritius Allé mellem Christiansholmsvej og Schimmelmannsvej, hvor der er fastlagt byggelinier, som sikrer en passende afstand mellem bebyggelse og vejskel i overensstemmelse med gældende deklaration, samt bestemmelser om hegning mod vej. Desuden sikrer lokalplanen at boligantallet i Delområde A ikke øges. I Delområde A er det kun tilladt at etablere enfamiliehuse. Jf. desuden nedenstående afsnit om Kommuneplan 2005, særlige områder. For Delområde B er der fastsat bestemmelser om etablering af flere boliger på samme ejendom. På grunde med et areal på m 2 og mere kan der indrettes eller opføres ét 2-familiehus, dvs. 2 boliger med et vandret lejlighedsskel. For Delområde B betyder dette en teoretisk fortætningsmulighed svarende til ca. 14 nye boliger. Lokalplanen giver ikke mulighed for etablering af dobbelthuse, dvs. 2 boliger med lodret lejlighedsskel. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING KOMMUNEPLAN 2005 Lokalplanområdet omfatter del af enkeltområde 2.B41 i Kommuneplan 2005 for Gentofte Kommune. En del af lokalplanens delområde A, et område langs Fabritius Allé, er omfattet af kommuneplanens bestemmelser om Særlige Områder, hvor der gælder særlige bestemmelser vedr. opførelse af enhver form for ny bebyggelse samt hegning mod vej. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplanen. 2.D3 2.F3 2.F2 2.B41 2.T1 2.B42 3.B42 Udsnit af kortbilag til rammer for lokalplanlægning med særligt område 3

6 BYPLANVEDTÆGTER OG LOKALPLANER Lokalplanområdet er ikke omfattet af byplanvedtægter eller ældre lokalplaner. SERVITUTTER Ifølge planlovens bestemmelser bortfalder private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke indholdsmæssigt er forenelige med lokalplanen. Inden for lokalplanens område forefindes ældre tinglyste private bygge- og tilstandsservitutter, som ikke er uforenelige med lokalplanen og derfor fortsat er gældende. TRAFIKFORHOLD Lokalplanen regulerer ikke etablering af fartdæmpende foranstaltninger eller hastighedsnedsættelser. Beslutninger om ændringer i de trafikale forhold træffes af Teknisk Udvalg. VARMEPLANLÆGNING I henhold til lov om varmeplanlægning har Gentofte Kommunalbestyrelse vedtaget planer for varmeforsyningen i kommunen med delplan for kraftvarmeforsyning og delplan for naturgasforsyning. Lokalplanområdet skal forsynes med naturgas i henhold til delplan for naturgasforsyning. AFVANDINGSFORHOLD Med henvisning til de generelle leveringsvilkår må det samlede afløb ikke overstige den vandmængde, der svarer til de afløbskoefficienter, der er fastsat i kommunens spildevandsplan. MILJØFORHOLD Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser skal overholdes. MILJØVURDERING Lokalplanen har karakter af en bevarende lokalplan. Området er et eksisterende og udbygget villaområde med meget begrænsede muligheder for etablering af yderligere bebyggelse. De miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplanens bestemmelser vurderes at være status quo for områdets miljø lokalt såvel som regionalt. VARMEPLANLÆGNING I henhold til lov om varmeplanlægning har Gentofte Kommunalbestyrelse vedtaget planer for varmeforsyningen i kommunen med delplan for kraftvarmeforsyning og delplan for naturgasforsyning. Lokalplanområdet skal forsynes med naturgas i henhold til delplan for naturgasforsyning. 4

7 FREDNING OG BEVARINGSPLANLÆGNING I forbindelse med udarbejdelsen af et kommuneatlas for Gentofte Kommune er der gennemført en registrering af samtlige ejendomme i kommune, der er opført før Bygninger med bevaringsværdi fra 1 4 er ifølge Kommuneplan 2005 bevaringsværdige. De 12 bygninger, der i lokalplanen er fastlagt som bevaringsværdige, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder også dør-, vindues- og altanudskiftninger, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt. Der er ikke inden for lokalplanområdet udpeget enkeltstående bevaringsværdige træer, men allétræerne langs Fabritius Allé er et væsentligt bevaringsværdigt element indenfor lokalplanens område og derfor i sin helhed, udpeget som bevaringsværdig. Allétræernes pleje og beskæring varetages af Gentofte Kommune. I lokalplanområdets sydlige del, langs Hvidørevej, er 3 ejendomme beliggende inden for beskyttelseslinien i forhold til det fredede fæstningsanlæg Christiansholms Batteri. Jf. side 6, afsnit om tilladelser fra andre myndigheder. Fabritius Allé 6, Bevaringsværdig bygning 5

8 NATURBESKYTTELSE Lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinjer på henholdsvis 15 m, 20 m og 30 m i henhold til Naturbeskyttelseslovens 17. Formålet med skovbyggelinjen er at sikre udsynet til skovene og at bevare skovbrynene. Det er ikke tilladt at opføre byggeri inden for skovbyggelinjerne. Dispensationer i henhold til Naturbeskyttelseslovens 17 kan i særlige tilfælde gives af Kommunalbestyrelsen. Skovbyggelinje KYSTNÆRHED En realisering i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser har ingen visuel påvirkning på kysten. Planlovens bestemmelser for de kystnære dele af byzoneområderne bringes derfor ikke i anvendelse. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Opførelse af ny bebyggelse indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i forhold til Christiansholms batteri forudsætter tilladelse hertil fra Københavns amts museale myndigheder. Bestemmelsen omfatter følgende matr. nr. e. :10 a, 10 c, 10 e, 10 f, 10 g, 10 h, 10 k, 10 l og 10 n alle Kristiansholm samt matr. nr.: 103 d Ordrup. Lokalplanens virkeliggørelse er ellers ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Kommunalbestyrelsen. 6

9 Fabritius Allé 7

10 8

11 LOKALPLAN 282 for et område omkring Christiansholmsvej og Fabritius Allé I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 beskrevne område: 1 FORMÅL Det er lokalplanens formål: at sikre, at området bevares som et attraktivt villaområde at sikre, at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter at sikre bevaringsværdige bygninger og bevaringsværdige allétræer for at fastholde områdets miljøkvaliteter at fastholde områdets grønne vejbilleder, herunder i særligt omfang vejbilledet langs del af Fabritius Allé. 2 OMRÅDET Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter følgende matr.nre.: 1 an, 1 gø, 1 hc, 1 he, 1 ht, 1 ia, 1 id, 1 if, 1 ih, 1 ii, 1 ik, 1 il, 1 im, 1 io, 1 ip, 1 iq, 1 ir, 1 iu, 1 ix, 1 iz, 1 iæ, 1 iø, 1 kb, 1 kd, 1 ke, 1 kf, 1 kg, 1 ki, 1 kl, 1 kn, 1 kp, 1 kq, 1 kr, 1 ks, 1 kx, 1 ky, 1 kz, 1 le, 1 lg, 1 lk, 1 ll, 1 lq, 1 lr, 1 ls, 1 ma, 1 mg, 1 mu, 1 pg, 1 ph, 1 pi, 1 pk, 1 pl, 1 pm, 1 pp, 1 pq, 1 ql, 1 qr, 1 rp, 1 rq, del 9

12 af 1 ræ, 1 sb, 1 sc, 1 sd, 1 se, 1 sf, 1sh, 1 ss, 1 sy, 1 sø, 1 tg, 1 tk, 1 tl, 1 tr, 1 ts, 1 pn, 10 a, 10 c, 10 e, 10 f, 10 g, 10 h, 10 k, 10 l, 10 n, alle Kristiansholm, 6 gy, 103 d, alle Ordrup samt alle parceller, der efter den 3. juli 2006 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 3 ANVENDELSE Delområde A: 3.1 Området må kun anvendes til boligformål, villabebyggelse. Boligerne må kun benyttes til helårsbeboelse. Der kan opføres eller indrettes bebyggelse til institutioner og boliger til offentlige formål. 3.2 På hver grund må der maksimalt opføres eller indrettes ét enfamiliehus. 3.3 Der kan etableres liberalt erhverv 1, under forudsætning af: - at erhvervet drives af beboerne af boligen, - at erhvervet etableres i et enfamiliehus, - at erhvervslokalerne etableres i direkte forbindelse med en bolig, dog kun i rum, der i henhold til byggeloven vil kunne godkendes til beboelsesrum, - at det areal, der indrettes og udnyttes til liberalt erhverv, ikke er større end 50 m 2 og ikke større end 25 % af boligens etageareal, - at udnyttelsen til liberalt erhverv eller lignende ikke ved skiltning, parkering eller på anden måde ændrer ejendommens karakter af boligområde. 3.4 Der kan opføres transformerstationer og lignende installationer til sikring af den nødvendige energiforsyning. Delområde B: 3.5 Området må kun anvendes til boligformål, villabebyggelse. Boligerne må kun benyttes til helårsbeboelse. Der kan opføres eller indrettes bebyggelse til institutioner og boliger til offentlige formål. 3.6 På grunde under m 2 må der kun opføres eller indrettes ét enfamiliehus. På grunde på m 2 og derover kan der opføres eller indrettes ét tofamiliehus. Et tofamiliehus er en bygning med et vandret lejlighedsskel mellem to boliger. Eventuelle adgangsarealer (koteletben mv.) medregnes ikke i grundarealet. 1 Udskillelse af særlige erhvervslokaler fra en bolig kræver tilladelse i henhold til boligreguleringslovens

13 3.7 Der kan etableres liberalt erhverv 2, under forudsætning af: - at erhvervet drives af beboerne af boligen, - at erhvervet etableres i et enfamiliehus, - at erhvervslokalerne etableres i direkte forbindelse med en bolig, dog kun i rum, der i henhold til byggeloven vil kunne godkendes til beboelsesrum, - at det areal, der indrettes og udnyttes til liberalt erhverv, ikke er større end 50 m 2 og ikke større end 25 % af boligens etageareal, - at udnyttelsen til liberalt erhverv eller lignende ikke ved skiltning, parkering eller på anden måde ændrer ejendommens karakter af boligområde. 3.8 Der kan opføres transformerstationer og lignende installationer til sikring af den nødvendige energiforsyning. 4 UDSTYKNING Yderligere udstykning, bortset fra mindre arealoverførsel og skelregulering må ikke finde sted. 5 VEJ OG PARKERING 5.1 Veje i området bibeholdes med deres nuværende beliggenhed. 5.2 Ved opførelse og indretning af enfamiliehuse og tofamiliehuse skal der anlægges mindst 2 parkeringspladser pr. bolig. 5.3 Ved opførelse eller indretning af institutionsbebyggelse skal der udlægges areal til mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal eller et efter Kommunalbestyrelsens skøn passende antal pladser. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Delområde A: 6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bebyggelse må maksimalt opføres i 1½ etage, jf. dog 6.4. Garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger må dog maksimalt opføres i 1 etage. 6.3 Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 9 meter, jf. dog Udskillelse af særlige erhvervslokaler fra en bolig kræver tilladelse i henhold til boligreguleringslovens

14 6.4 Bebyggelse på ejendommene, matr. nr.: 1sb, 1sf, 1se, 1sd, 1sc og 1rp, alle Kristiansholm, (Schimmelmanns Have 5, 7, 9, 11, 15 og 17) må maksimalt opføres i 1 etage og den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 6 meter. 6.5 Bebyggelse, bortset fra garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger, må ikke opføres nærmere vejskel end 5 meter fra Schimmelmannsvej, jf. dog For bebyggelse langs begge sider af Fabritius Allé fra Christiansholmsvej til Schimmelmannsvej gælder særligt 3 : - at bebyggelse, bortset fra garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger ikke må opføres nærmere det østlige vejskel end 18 meter., jf. kortbilag samt - at garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger må ikke opføres nærmere vejskel end 5 meter. Delområde B: 6.7 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 9 meter. 6.9 Bebyggelse må maksimalt opføres i 1½ etage. Garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger må dog maksimalt opføres i 1 etage Bebyggelse, bortset fra garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger, må ikke opføres nærmere vejskel end 5 meter. 7 BEVARING AF BEBYGGELSE OG BEPLANTNING 7.1 Bygninger, der på kortbilaget er markeret som værende bevaringsværdige, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder også dør-, vinduesog altanudskiftninger, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt. 7.2 Allétræerne langs Fabritius Allé er bevaringsværdige. 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 8.1 Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende, omkringliggende bebyggelse og udformes således, at der efter Kommunalbestyrelsens skøn opnås en god helhedsvirkning. 8.2 Til udvendige bygningsflader må der ikke anvendes former, materialer eller farver, som efter Kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende. 8.3 Skiltning må ikke bryde områdets karakter af boligområde. 3 Området er i Kommuneplan 2005 udpeget som særligt område hvor der gælder særlige regler for bebyggelsens placering og hegning mod vej. 12

15 8.4 Bortset fra almindelig navneplade og husnummerplade kan der i de tilfælde, hvor erhvervstilladelse er givet i henhold til 3.3 og 3.7, opsættes orienteringsskiltning på bygningen. Skiltes størrelse må ikke overstige 10 x 30 cm. 9 UBEBYGGEDE AREALER Delområde A: 9.1 Ubebyggede arealer, der ikke benyttes til parkering, gårdsplads eller lignende skal udlægges som grønne områder/have. Oplag, herunder parkering af ikke indregistrerede køretøjer, henstilling af containere mv., må ikke finde sted. 9.2 Hegning i skel mod Fabritius Allé fra Christiansholmsvej til Schimmelmannsvej skal etableres som levende hegn. I forbindelse med levende hegn kan det tillades, at der opsættes trådhegn med en maksimal højde på 1,25 meter. 9.3 Terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter må kun finde sted efter Kommunalbestyrelsens tilladelse. Delområde B: 9.4 Ubebyggede arealer, der ikke benyttes til parkering, gårdsplads eller lignende skal udlægges som grønne områder/have. Oplag, herunder parkering af ikke indregistrerede køretøjer, henstilling af containere mv., må ikke finde sted. 9.5 Terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter må kun finde sted efter Kommunalbestyrelsens tilladelse. 10 LEDNINGS- OG ANTENNEANLÆG 10.1 Nye elledninger i området, herunder ledninger til intern vejbelysning, skal udføres som jordkabler Inden for området må fritstående antenner og parabolantenner med en diameter over 1 meter kun opstilles på terræn. Højden må ikke overstige 1,8 meter, og de skal placeres i en afstand af mindst 2,5 meter fra skel mod naboejendom og mindst 10 meter fra skel mod vej Tagantenner må ikke gives en højde på mere end 2,5 meter over den enkelte ejendoms højeste bygningsdel Andre placeringer og udformninger af tagantenner og parabolantenner med en diameter over 1 meter, kræver Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 13

16 11 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING Forinden ny bebyggelse tages i brug til støjfølsom anvendelse, skal Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser være overholdt. I følge vejledningen er støjgrænseværdierne for vejtrafik 55 db(a), for jernbanetrafik 60 db(a) og vibrationer fra jernbanen 75 db. 12 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 12.1 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, i henhold til planlovens 18 kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige afvigelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at disse ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne Lokalplanen indeholder i 7 bestemmelse om, at bebyggelse i området ikke må nedrives uden tilladelse fra Kommunalbestyrelsen. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter planlovens 49 under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af Kommunen mod erstatning. VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget af Gentofte Kommunalbestyrelse den 26. februar Hans Toft (sign) Lis Bjerremand (sign) 14

17 Schimmelmannsvej B A Christiansholmsvej Fabritius Alle Sølystvej Hvidørevej Schimmelmanns Have B A 1a 1ti 1dd 18a 1mf 1md 1i 18i 8a 6a 5 1ls 1iø 124 1lg 1ht 1rq 1nl 6rf 1lq 7a 4a 1il 1pi 1ki 1pg 66 1nc 1if 1le 1ir 6rq 1ib 1ia 1pl 1ræ 10c 1mz 6qz 71 1lk 1sh 6qu 1ks 1se 1kz 1ky 10g 1kx 1iz 1ih 6c 1im 1iæ 1pk 1io 10e 1hv 87 1ip 1sd 67 6b 1rz 68 83a 1kf 1kr 4b 1ke 1gø 69 1kb 1kd 1ix 1ph 1ik 1qr 84i 84f 1no 1rp 70 1sb 1ma 1kt 1ql 82c 6pc 1kn 1sc 1iu 1nf 1mg 84h 1kp 1kg 1kl 1nn 84a 84o 1si 84e 1kq 1tg 1ss 6fx 1hc 1sq 1sy 92 1hn 1he 1mx 1sø 1fd 1pn 1mq 18b 1ni 6nø 72 1an 1rt 1st 85a 103a 84b 7d 103f 1pm 6nd 6nc 85b 1mk 7dø 1pp 6nb 1iv 1mh 82a 1id 1sf 84d 7ck 84m 1gt 1mæ 1tl 1tk 1ll 7ok 103e 4c 1tr 10k 7cv 1gu 6gy 1pq 1qa 1lr 1ii 103d 1mu 65a 6mq 10l 82b 10f 6rc 1ng 6mø 1mo 1iq 7lø 10h 6gv 4d 10a 10n 6oæ A B 7A B 34A 18B 15B 15A 30A 12B 12A 6eb 1ts 82d 6ly NORD KORTBILAG Lokalplan 282 for et område omkring Christiansholmsvej og Fabritius Allé MÅL GENTOFTE KOMMUNE, PLAN :3.000 Signatur: Områdegrænse Delområde grænse Byggelinje Bevaringsværdigt hus

18 Gentofte Kommune Rådhuset, Bernstorffsvej Charlottenlund LOKALPLAN 282 FOR ET OMRÅDE OMKRING CHRISTIANSHIOLMSVEJ OG FABRITIUS ALLE

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup LOKALPLAN 196 for Copenhagen International School i Hellerup GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 196 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

Lokalplan 271. for et område ved Sankt Lukas Vej

Lokalplan 271. for et område ved Sankt Lukas Vej Lokalplan 271 for et område ved Sankt Lukas Vej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 271 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Lokalplan for ejendommen Aurehøjvej 24

Lokalplan for ejendommen Aurehøjvej 24 Lokalplan 256.1 for ejendommen Aurehøjvej 24 !!!! Søbøtkers Alle INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 256.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 258. for Gl. Hellerup Gymnasium

Lokalplan 258. for Gl. Hellerup Gymnasium Lokalplan 258 for Gl. Hellerup Gymnasium INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 258 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

LOKALPLAN 246. for Charlottenlund Travbane

LOKALPLAN 246. for Charlottenlund Travbane LOKALPLAN 246 for Charlottenlund Travbane GENTOFTE KOMMUNE !! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 246 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Lokalplan 267. for ejendommen Gentoftegade 71 FORSLAG

Lokalplan 267. for ejendommen Gentoftegade 71 FORSLAG Lokalplan 267 for ejendommen Gentoftegade 71 FORSLAG INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 267 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

Lokalplan 284. for Trunnevangen 4A og 4B

Lokalplan 284. for Trunnevangen 4A og 4B Lokalplan 284 for Trunnevangen 4A og 4B INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 284 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Lokalplan 371. for Vinagervej FORSLAG

Lokalplan 371. for Vinagervej FORSLAG Lokalplan 371 for Vinagervej FORSLAG !!!!!!!!!! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 371 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Lokalplan 351. for Gammel Hellerup Gymnasium

Lokalplan 351. for Gammel Hellerup Gymnasium Lokalplan 351 for Gammel Hellerup Gymnasium INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 351 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Lokalplan 335. for Ordrup Jagtvej 50. FORSLAG

Lokalplan 335. for Ordrup Jagtvej 50. FORSLAG Lokalplan 335 for Ordrup Jagtvej 50. FORSLAG INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 335 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

LOKALPLAN 190. for Øregård Gymnasium

LOKALPLAN 190. for Øregård Gymnasium LOKALPLAN 190 for Øregård Gymnasium GENTOFTE KOMMUNE Gersonsvej Gruts Allé INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 190 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 254. for Tranegårdskolen

Lokalplan 254. for Tranegårdskolen Lokalplan 254 for Tranegårdskolen INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 254 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

LOKALPLAN 154 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED CLARASVEJ OG HVIDØREVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1999

LOKALPLAN 154 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED CLARASVEJ OG HVIDØREVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1999 LOKALPLAN 154 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED CLARASVEJ OG HVIDØREVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1999 mm OmOO.-4Z ZOm Z~ (0 O~uD ~mm Z ~p.jh INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 154. Side LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 245. for Bernadotteskolen

Lokalplan 245. for Bernadotteskolen Lokalplan 245 for Bernadotteskolen !!!!!!!!!!!! Svanemøllevej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 245 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 299. for Hellerupvej 22, Copenhagen International School

Lokalplan 299. for Hellerupvej 22, Copenhagen International School Lokalplan 299 for Hellerupvej 22, Copenhagen International School HELLERUPGÅRDVEJ INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 299 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

LOKALPLAN 204. for et område ved Charlottenlund Travbane - Institution

LOKALPLAN 204. for et område ved Charlottenlund Travbane - Institution LOKALPLAN 204 for et område ved Charlottenlund Travbane - Institution GENTOFTE KOMMUNE Strandhøjsvej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 204 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

5('(* 5(/6()25/2.$/3/$1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

5('(* 5(/6()25/2.$/3/$1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING IRUHWRPUnGHYHG 2UGUXS&\NHOEDQH *(172)7(.20081( Lindegårdsvej Grønnevænge ej INDHOLDSFORTEGNELSE 5('(* 5(/6()25/2.$/3/$1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 170. for et område ved Holmegårdsvej og Schimmelmannsvej

LOKALPLAN 170. for et område ved Holmegårdsvej og Schimmelmannsvej LOKALPLAN 170 for et område ved Holmegårdsvej og Schimmelmannsvej GENTOFTE KOMMUNE Holmegårdsvej REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 170 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

LOKALPLAN 129 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM HANS JENSENS VEJ, DÆMRINGSVEJ, HVILEVEJ OG LYNGBYVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1996

LOKALPLAN 129 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM HANS JENSENS VEJ, DÆMRINGSVEJ, HVILEVEJ OG LYNGBYVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1996 LOKALPLAN 129 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM HANS JENSENS VEJ, DÆMRINGSVEJ, HVILEVEJ OG LYNGBYVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 129 Side LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan for Vangedevej 132

Lokalplan for Vangedevej 132 Lokalplan 309.1 for Vangedevej 132 Vangedevej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 309.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Lokalplan 257. for Aurehøj Gymnasium

Lokalplan 257. for Aurehøj Gymnasium Lokalplan 257 for Aurehøj Gymnasium INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 257 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Lokalplan 239. for et område ved Heslegårdsvej og Hesselvang

Lokalplan 239. for et område ved Heslegårdsvej og Hesselvang Lokalplan 239 for et område ved Heslegårdsvej og Hesselvang Vemmetofte Alle INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 239 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 208. for Kollegiehaven 1-40

LOKALPLAN 208. for Kollegiehaven 1-40 LOKALPLAN 208 for Kollegiehaven 1-40 GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 208 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994)

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplanområdet er beliggende i Måløv bydel. Området grænser mod syd op til Måløv Idrætsanlæg,

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

LOKALPLAN 143. for et område ved Kystvejen, Hvidørevej og Kystbanen

LOKALPLAN 143. for et område ved Kystvejen, Hvidørevej og Kystbanen LOKALPLAN 143 for et område ved Kystvejen, Hvidørevej og Kystbanen GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 143 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan 379. for ejendommene Gotfred Rodes Vej 2 og Hegelsvej 18-22

Lokalplan 379. for ejendommene Gotfred Rodes Vej 2 og Hegelsvej 18-22 Lokalplan 379 for ejendommene Gotfred Rodes Vej 2 og Hegelsvej 18-22 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 379 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 252. for den nordlige del af Skovshoved Havn

Lokalplan 252. for den nordlige del af Skovshoved Havn Lokalplan 252 for den nordlige del af Skovshoved Havn INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 252 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

Lokalplan 251. for et område ved Bregnegårdsvej

Lokalplan 251. for et område ved Bregnegårdsvej Lokalplan 251 for et område ved Bregnegårdsvej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 251 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan 270. for Søgårdsskolen

Lokalplan 270. for Søgårdsskolen Lokalplan 270 for Søgårdsskolen INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 270 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG

Læs mere

Lokalplan 216. for Ordrup Skole

Lokalplan 216. for Ordrup Skole Lokalplan 216 for Ordrup Skole Brannersvej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 216 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Lokalplan 344. for Kildegårdsvej 71

Lokalplan 344. for Kildegårdsvej 71 Lokalplan 344 for Kildegårdsvej 71 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 344 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan 359. for et område mellem Bernstorffsparken og Høeghsmindevej

Lokalplan 359. for et område mellem Bernstorffsparken og Høeghsmindevej Lokalplan 359 for et område mellem Bernstorffsparken og Høeghsmindevej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 359 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan 353. for Jægersborg Allé 170A-C og 172

Lokalplan 353. for Jægersborg Allé 170A-C og 172 Lokalplan 353 for Jægersborg Allé 170A-C og 172 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 353 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 252. for den nordlige del af Skovshoved Havn

Lokalplan 252. for den nordlige del af Skovshoved Havn Lokalplan 252 for den nordlige del af Skovshoved Havn INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 252 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN 179. for et område omkring Gentoftegade, Jahnsensvej og Kildeskovsvej

LOKALPLAN 179. for et område omkring Gentoftegade, Jahnsensvej og Kildeskovsvej LOKALPLAN 179 for et område omkring Gentoftegade, Jahnsensvej og Kildeskovsvej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 5('(* 5(/6()25/2.$/3/$1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 101. for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej)

Lokalplan nr. 101. for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej) Lokalplan nr. 101 for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej) September 1998 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området (Skolen på La Cours Vej) til offentlige

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

LOK.ALPLAN 31 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM TRANEGÅRDS- VEJ OG ØRE HØJ ALLE I GENTOFTE KOMMUNE 1982

LOK.ALPLAN 31 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM TRANEGÅRDS- VEJ OG ØRE HØJ ALLE I GENTOFTE KOMMUNE 1982 LOK.ALPLAN 31 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM TRANEGÅRDS- VEJ OG ØRE HØJ ALLE I GENTOFTE KOMMUNE 1982 APRIL 1982 LOKALPLÅN NR31 FOR ET OMRÅDE MELLEM TRANEGÅRDSVEJ OG ØREHØJ ALLE BYGN I NGSVÆSENET GENTOFTE

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 28 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 28 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 28 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 28 vedrører et boligområde ved Herlev Hovedgade, Gåseholmvej og Sønderlundvej mellem Engløbet og Stumpedal og fastlægger, at området

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser før et område, f eks øm : - anvendelse - udstykning - vej- øg stiforhold - placering øg udformning af bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 116 For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplan 382. for Charlottenlund Slotshave, og en del af Charlottenlund Skov FORSLAG

Lokalplan 382. for Charlottenlund Slotshave, og en del af Charlottenlund Skov FORSLAG Lokalplan 382 for Charlottenlund Slotshave, og en del af Charlottenlund Skov FORSLAG INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 382 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere