Lokalplan 282. for et område omkring Christiansholmsvej og Fabritius Alle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 282. for et område omkring Christiansholmsvej og Fabritius Alle"

Transkript

1 Lokalplan 282 for et område omkring Christiansholmsvej og Fabritius Alle

2 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 282 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING LOKALPLAN 282 BESTEMMELSER KORTBILAG Christiansholms Mose Fabritius Alle Christiansholmsvej Schimmelmannsvej Sch Jernbane Have im melmanns Słlystparken Słlystvej Hvidłrevej

3 REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 282 for et område omkring Christiansholmsvej og Fabritius Allé LOKALPLANENS BAGGRUND Kommunalbestyrelsen ønsker, at alle kommunens villaområder er omfattet af lokalplaner, der er tidssvarende med hensyn til anvendelses- og byggemuligheder. Gentofte Kommunalbestyrelses Byplanudvalg besluttede den 30. marts 2006 at et tidligere offentliggjort lokalplanforslag, forslag til Lokalplan 250, ikke godkendtes endeligt med det hidtil foreslåede indhold og at der udarbejdes et nyt forslag, forslag til lokalplan 282. EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Klampenborg-Skovshoved bydel og afgrænses mod nord af Christiansholm, mod vest af Christiansholms Mose, mod syd af Hvidørevej og mod øst af jernbanen. Området omfatter bl.a. 66 ejendomme med et samlet grundareal på ca. 7.4 ha ekskl. vejarealer. Bebyggelsen består overvejende af villaer opført i 1-1½ etage. Områdets gennemsnitlige bebyggelsesprocent er på ca. 25. Der er 67 boliger i lokalplanområdet med en gennemsnitlig boligstørrelse på ca. 200 m 2. To villaer indeholder 2 boliger og én parcel er ubebygget. Den gennemsnitlige grundstørrelse pr. bolig er ca m 2. Den gennemsnitlige grundstørrelse pr. ejendom er ca m 2. Lokalplanområdet omfatter vejene Fabritius Allé, Christiansholmsvej og Schimmelmannsvej. Alle navne med tilknytning til området omkring Christiansholm: Just Fabritius var storkøbmand og opførte Christiansholm, som han beboede fra , og Ernst Schimmelmann var minister og ejede Sølyst fra Der er registreret liberale erhverv i 4 boliger. Erhvervsarealet i lokalplanområdet udgør i alt 145 m 2 svarende til ca. 1 % af det samlede etageareal. Lokalplanområdet er beliggende i Skovshoved Skoles skoledistrikt og er stationsnært i forhold til stationerne Klampenborg og Ordrup. Området er busbetjent fra Christiansholmsvej og i øvrigt beliggende nær de rekreative områder, Christiansholms Mose, Dyrehaven, Bellevue og forlystelsesparken Bakken. 1

4 Området indeholder bevaringsværdig bebyggelse. Vejen Fabritius Allé har et karakteristisk vejbillede med værdifulde allétræer og som noget ganske unikt, gamle, men stadig fungerende gaslygter. Gaslygte på Fabritius Allé Gaslygtebelysningen på Fabritius Allé er etableret i 1924, hvor lygterne var tilsluttet Strandvejsgasværket i Hellerup. Senere skete en omlægning til naturgas, som leveres fra Hovedstadens Naturgas. Vejbelysning baseret på gaslygter var tidligere almindeligt i de større byer, men de i alt 11 gaslygter på Fabritius Allé er de eneste, som fortsat fungerer. Gentofte Kommune overdrog i 1992 ansvaret for lygternes pasning og vedligeholdelse til Gaslygtelauget Fabritius Allé, som er en privat forening for alléens beboere. Foreningens budget hviler på et tilskud fra Gentofte Kommune og et medlemskontingent. Der lægges et betydeligt frivilligt arbejde i lygternes drift og vedligeholdelse. Denne omfatter blandt andet løbende istandsættelse af gasbrænderne samt reparation af de gamle ure, som indgår i lygterne, og som sikrer, at lygterne dagligt tændes og slukkes. LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Formålet med lokalplanen er at fastholde området som et attraktivt område for helårsbeboelse, herunder at sikre bevaringsværdig bebyggelse og allétræer. Ud over bestemmelser, der fastsætter den fortsatte anvendelse til beboelse i form af villaer, giver planen også mulighed for at der under nærmere angivne vilkår, vil kunne drives erhverv fra enfamiliehuse. Lokalplanen giver desuden mulighed for opførelse eller indretning af bebyggelse til institutioner og boliger til offentlige formål. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der forhindrer yderligere udstykning og bestemmelser, om mulighed for etablering af flere boliger på samme ejendom. 2

5 Lokalplanen er opdelt i delområderne A og B, jf. kortbilaget bagest i hæftet. For Delområde A er der fastsat bestemmelser, som specielt knytter sig til Det særlige område af Fabritius Allé mellem Christiansholmsvej og Schimmelmannsvej, hvor der er fastlagt byggelinier, som sikrer en passende afstand mellem bebyggelse og vejskel i overensstemmelse med gældende deklaration, samt bestemmelser om hegning mod vej. Desuden sikrer lokalplanen at boligantallet i Delområde A ikke øges. I Delområde A er det kun tilladt at etablere enfamiliehuse. Jf. desuden nedenstående afsnit om Kommuneplan 2005, særlige områder. For Delområde B er der fastsat bestemmelser om etablering af flere boliger på samme ejendom. På grunde med et areal på m 2 og mere kan der indrettes eller opføres ét 2-familiehus, dvs. 2 boliger med et vandret lejlighedsskel. For Delområde B betyder dette en teoretisk fortætningsmulighed svarende til ca. 14 nye boliger. Lokalplanen giver ikke mulighed for etablering af dobbelthuse, dvs. 2 boliger med lodret lejlighedsskel. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING KOMMUNEPLAN 2005 Lokalplanområdet omfatter del af enkeltområde 2.B41 i Kommuneplan 2005 for Gentofte Kommune. En del af lokalplanens delområde A, et område langs Fabritius Allé, er omfattet af kommuneplanens bestemmelser om Særlige Områder, hvor der gælder særlige bestemmelser vedr. opførelse af enhver form for ny bebyggelse samt hegning mod vej. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplanen. 2.D3 2.F3 2.F2 2.B41 2.T1 2.B42 3.B42 Udsnit af kortbilag til rammer for lokalplanlægning med særligt område 3

6 BYPLANVEDTÆGTER OG LOKALPLANER Lokalplanområdet er ikke omfattet af byplanvedtægter eller ældre lokalplaner. SERVITUTTER Ifølge planlovens bestemmelser bortfalder private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke indholdsmæssigt er forenelige med lokalplanen. Inden for lokalplanens område forefindes ældre tinglyste private bygge- og tilstandsservitutter, som ikke er uforenelige med lokalplanen og derfor fortsat er gældende. TRAFIKFORHOLD Lokalplanen regulerer ikke etablering af fartdæmpende foranstaltninger eller hastighedsnedsættelser. Beslutninger om ændringer i de trafikale forhold træffes af Teknisk Udvalg. VARMEPLANLÆGNING I henhold til lov om varmeplanlægning har Gentofte Kommunalbestyrelse vedtaget planer for varmeforsyningen i kommunen med delplan for kraftvarmeforsyning og delplan for naturgasforsyning. Lokalplanområdet skal forsynes med naturgas i henhold til delplan for naturgasforsyning. AFVANDINGSFORHOLD Med henvisning til de generelle leveringsvilkår må det samlede afløb ikke overstige den vandmængde, der svarer til de afløbskoefficienter, der er fastsat i kommunens spildevandsplan. MILJØFORHOLD Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser skal overholdes. MILJØVURDERING Lokalplanen har karakter af en bevarende lokalplan. Området er et eksisterende og udbygget villaområde med meget begrænsede muligheder for etablering af yderligere bebyggelse. De miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplanens bestemmelser vurderes at være status quo for områdets miljø lokalt såvel som regionalt. VARMEPLANLÆGNING I henhold til lov om varmeplanlægning har Gentofte Kommunalbestyrelse vedtaget planer for varmeforsyningen i kommunen med delplan for kraftvarmeforsyning og delplan for naturgasforsyning. Lokalplanområdet skal forsynes med naturgas i henhold til delplan for naturgasforsyning. 4

7 FREDNING OG BEVARINGSPLANLÆGNING I forbindelse med udarbejdelsen af et kommuneatlas for Gentofte Kommune er der gennemført en registrering af samtlige ejendomme i kommune, der er opført før Bygninger med bevaringsværdi fra 1 4 er ifølge Kommuneplan 2005 bevaringsværdige. De 12 bygninger, der i lokalplanen er fastlagt som bevaringsværdige, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder også dør-, vindues- og altanudskiftninger, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt. Der er ikke inden for lokalplanområdet udpeget enkeltstående bevaringsværdige træer, men allétræerne langs Fabritius Allé er et væsentligt bevaringsværdigt element indenfor lokalplanens område og derfor i sin helhed, udpeget som bevaringsværdig. Allétræernes pleje og beskæring varetages af Gentofte Kommune. I lokalplanområdets sydlige del, langs Hvidørevej, er 3 ejendomme beliggende inden for beskyttelseslinien i forhold til det fredede fæstningsanlæg Christiansholms Batteri. Jf. side 6, afsnit om tilladelser fra andre myndigheder. Fabritius Allé 6, Bevaringsværdig bygning 5

8 NATURBESKYTTELSE Lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinjer på henholdsvis 15 m, 20 m og 30 m i henhold til Naturbeskyttelseslovens 17. Formålet med skovbyggelinjen er at sikre udsynet til skovene og at bevare skovbrynene. Det er ikke tilladt at opføre byggeri inden for skovbyggelinjerne. Dispensationer i henhold til Naturbeskyttelseslovens 17 kan i særlige tilfælde gives af Kommunalbestyrelsen. Skovbyggelinje KYSTNÆRHED En realisering i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser har ingen visuel påvirkning på kysten. Planlovens bestemmelser for de kystnære dele af byzoneområderne bringes derfor ikke i anvendelse. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Opførelse af ny bebyggelse indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i forhold til Christiansholms batteri forudsætter tilladelse hertil fra Københavns amts museale myndigheder. Bestemmelsen omfatter følgende matr. nr. e. :10 a, 10 c, 10 e, 10 f, 10 g, 10 h, 10 k, 10 l og 10 n alle Kristiansholm samt matr. nr.: 103 d Ordrup. Lokalplanens virkeliggørelse er ellers ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Kommunalbestyrelsen. 6

9 Fabritius Allé 7

10 8

11 LOKALPLAN 282 for et område omkring Christiansholmsvej og Fabritius Allé I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 beskrevne område: 1 FORMÅL Det er lokalplanens formål: at sikre, at området bevares som et attraktivt villaområde at sikre, at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter at sikre bevaringsværdige bygninger og bevaringsværdige allétræer for at fastholde områdets miljøkvaliteter at fastholde områdets grønne vejbilleder, herunder i særligt omfang vejbilledet langs del af Fabritius Allé. 2 OMRÅDET Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter følgende matr.nre.: 1 an, 1 gø, 1 hc, 1 he, 1 ht, 1 ia, 1 id, 1 if, 1 ih, 1 ii, 1 ik, 1 il, 1 im, 1 io, 1 ip, 1 iq, 1 ir, 1 iu, 1 ix, 1 iz, 1 iæ, 1 iø, 1 kb, 1 kd, 1 ke, 1 kf, 1 kg, 1 ki, 1 kl, 1 kn, 1 kp, 1 kq, 1 kr, 1 ks, 1 kx, 1 ky, 1 kz, 1 le, 1 lg, 1 lk, 1 ll, 1 lq, 1 lr, 1 ls, 1 ma, 1 mg, 1 mu, 1 pg, 1 ph, 1 pi, 1 pk, 1 pl, 1 pm, 1 pp, 1 pq, 1 ql, 1 qr, 1 rp, 1 rq, del 9

12 af 1 ræ, 1 sb, 1 sc, 1 sd, 1 se, 1 sf, 1sh, 1 ss, 1 sy, 1 sø, 1 tg, 1 tk, 1 tl, 1 tr, 1 ts, 1 pn, 10 a, 10 c, 10 e, 10 f, 10 g, 10 h, 10 k, 10 l, 10 n, alle Kristiansholm, 6 gy, 103 d, alle Ordrup samt alle parceller, der efter den 3. juli 2006 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 3 ANVENDELSE Delområde A: 3.1 Området må kun anvendes til boligformål, villabebyggelse. Boligerne må kun benyttes til helårsbeboelse. Der kan opføres eller indrettes bebyggelse til institutioner og boliger til offentlige formål. 3.2 På hver grund må der maksimalt opføres eller indrettes ét enfamiliehus. 3.3 Der kan etableres liberalt erhverv 1, under forudsætning af: - at erhvervet drives af beboerne af boligen, - at erhvervet etableres i et enfamiliehus, - at erhvervslokalerne etableres i direkte forbindelse med en bolig, dog kun i rum, der i henhold til byggeloven vil kunne godkendes til beboelsesrum, - at det areal, der indrettes og udnyttes til liberalt erhverv, ikke er større end 50 m 2 og ikke større end 25 % af boligens etageareal, - at udnyttelsen til liberalt erhverv eller lignende ikke ved skiltning, parkering eller på anden måde ændrer ejendommens karakter af boligområde. 3.4 Der kan opføres transformerstationer og lignende installationer til sikring af den nødvendige energiforsyning. Delområde B: 3.5 Området må kun anvendes til boligformål, villabebyggelse. Boligerne må kun benyttes til helårsbeboelse. Der kan opføres eller indrettes bebyggelse til institutioner og boliger til offentlige formål. 3.6 På grunde under m 2 må der kun opføres eller indrettes ét enfamiliehus. På grunde på m 2 og derover kan der opføres eller indrettes ét tofamiliehus. Et tofamiliehus er en bygning med et vandret lejlighedsskel mellem to boliger. Eventuelle adgangsarealer (koteletben mv.) medregnes ikke i grundarealet. 1 Udskillelse af særlige erhvervslokaler fra en bolig kræver tilladelse i henhold til boligreguleringslovens

13 3.7 Der kan etableres liberalt erhverv 2, under forudsætning af: - at erhvervet drives af beboerne af boligen, - at erhvervet etableres i et enfamiliehus, - at erhvervslokalerne etableres i direkte forbindelse med en bolig, dog kun i rum, der i henhold til byggeloven vil kunne godkendes til beboelsesrum, - at det areal, der indrettes og udnyttes til liberalt erhverv, ikke er større end 50 m 2 og ikke større end 25 % af boligens etageareal, - at udnyttelsen til liberalt erhverv eller lignende ikke ved skiltning, parkering eller på anden måde ændrer ejendommens karakter af boligområde. 3.8 Der kan opføres transformerstationer og lignende installationer til sikring af den nødvendige energiforsyning. 4 UDSTYKNING Yderligere udstykning, bortset fra mindre arealoverførsel og skelregulering må ikke finde sted. 5 VEJ OG PARKERING 5.1 Veje i området bibeholdes med deres nuværende beliggenhed. 5.2 Ved opførelse og indretning af enfamiliehuse og tofamiliehuse skal der anlægges mindst 2 parkeringspladser pr. bolig. 5.3 Ved opførelse eller indretning af institutionsbebyggelse skal der udlægges areal til mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal eller et efter Kommunalbestyrelsens skøn passende antal pladser. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Delområde A: 6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bebyggelse må maksimalt opføres i 1½ etage, jf. dog 6.4. Garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger må dog maksimalt opføres i 1 etage. 6.3 Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 9 meter, jf. dog Udskillelse af særlige erhvervslokaler fra en bolig kræver tilladelse i henhold til boligreguleringslovens

14 6.4 Bebyggelse på ejendommene, matr. nr.: 1sb, 1sf, 1se, 1sd, 1sc og 1rp, alle Kristiansholm, (Schimmelmanns Have 5, 7, 9, 11, 15 og 17) må maksimalt opføres i 1 etage og den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 6 meter. 6.5 Bebyggelse, bortset fra garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger, må ikke opføres nærmere vejskel end 5 meter fra Schimmelmannsvej, jf. dog For bebyggelse langs begge sider af Fabritius Allé fra Christiansholmsvej til Schimmelmannsvej gælder særligt 3 : - at bebyggelse, bortset fra garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger ikke må opføres nærmere det østlige vejskel end 18 meter., jf. kortbilag samt - at garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger må ikke opføres nærmere vejskel end 5 meter. Delområde B: 6.7 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 9 meter. 6.9 Bebyggelse må maksimalt opføres i 1½ etage. Garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger må dog maksimalt opføres i 1 etage Bebyggelse, bortset fra garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger, må ikke opføres nærmere vejskel end 5 meter. 7 BEVARING AF BEBYGGELSE OG BEPLANTNING 7.1 Bygninger, der på kortbilaget er markeret som værende bevaringsværdige, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder også dør-, vinduesog altanudskiftninger, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt. 7.2 Allétræerne langs Fabritius Allé er bevaringsværdige. 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 8.1 Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende, omkringliggende bebyggelse og udformes således, at der efter Kommunalbestyrelsens skøn opnås en god helhedsvirkning. 8.2 Til udvendige bygningsflader må der ikke anvendes former, materialer eller farver, som efter Kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende. 8.3 Skiltning må ikke bryde områdets karakter af boligområde. 3 Området er i Kommuneplan 2005 udpeget som særligt område hvor der gælder særlige regler for bebyggelsens placering og hegning mod vej. 12

15 8.4 Bortset fra almindelig navneplade og husnummerplade kan der i de tilfælde, hvor erhvervstilladelse er givet i henhold til 3.3 og 3.7, opsættes orienteringsskiltning på bygningen. Skiltes størrelse må ikke overstige 10 x 30 cm. 9 UBEBYGGEDE AREALER Delområde A: 9.1 Ubebyggede arealer, der ikke benyttes til parkering, gårdsplads eller lignende skal udlægges som grønne områder/have. Oplag, herunder parkering af ikke indregistrerede køretøjer, henstilling af containere mv., må ikke finde sted. 9.2 Hegning i skel mod Fabritius Allé fra Christiansholmsvej til Schimmelmannsvej skal etableres som levende hegn. I forbindelse med levende hegn kan det tillades, at der opsættes trådhegn med en maksimal højde på 1,25 meter. 9.3 Terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter må kun finde sted efter Kommunalbestyrelsens tilladelse. Delområde B: 9.4 Ubebyggede arealer, der ikke benyttes til parkering, gårdsplads eller lignende skal udlægges som grønne områder/have. Oplag, herunder parkering af ikke indregistrerede køretøjer, henstilling af containere mv., må ikke finde sted. 9.5 Terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter må kun finde sted efter Kommunalbestyrelsens tilladelse. 10 LEDNINGS- OG ANTENNEANLÆG 10.1 Nye elledninger i området, herunder ledninger til intern vejbelysning, skal udføres som jordkabler Inden for området må fritstående antenner og parabolantenner med en diameter over 1 meter kun opstilles på terræn. Højden må ikke overstige 1,8 meter, og de skal placeres i en afstand af mindst 2,5 meter fra skel mod naboejendom og mindst 10 meter fra skel mod vej Tagantenner må ikke gives en højde på mere end 2,5 meter over den enkelte ejendoms højeste bygningsdel Andre placeringer og udformninger af tagantenner og parabolantenner med en diameter over 1 meter, kræver Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 13

16 11 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING Forinden ny bebyggelse tages i brug til støjfølsom anvendelse, skal Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser være overholdt. I følge vejledningen er støjgrænseværdierne for vejtrafik 55 db(a), for jernbanetrafik 60 db(a) og vibrationer fra jernbanen 75 db. 12 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 12.1 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, i henhold til planlovens 18 kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige afvigelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at disse ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne Lokalplanen indeholder i 7 bestemmelse om, at bebyggelse i området ikke må nedrives uden tilladelse fra Kommunalbestyrelsen. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter planlovens 49 under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af Kommunen mod erstatning. VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget af Gentofte Kommunalbestyrelse den 26. februar Hans Toft (sign) Lis Bjerremand (sign) 14

17 Schimmelmannsvej B A Christiansholmsvej Fabritius Alle Sølystvej Hvidørevej Schimmelmanns Have B A 1a 1ti 1dd 18a 1mf 1md 1i 18i 8a 6a 5 1ls 1iø 124 1lg 1ht 1rq 1nl 6rf 1lq 7a 4a 1il 1pi 1ki 1pg 66 1nc 1if 1le 1ir 6rq 1ib 1ia 1pl 1ræ 10c 1mz 6qz 71 1lk 1sh 6qu 1ks 1se 1kz 1ky 10g 1kx 1iz 1ih 6c 1im 1iæ 1pk 1io 10e 1hv 87 1ip 1sd 67 6b 1rz 68 83a 1kf 1kr 4b 1ke 1gø 69 1kb 1kd 1ix 1ph 1ik 1qr 84i 84f 1no 1rp 70 1sb 1ma 1kt 1ql 82c 6pc 1kn 1sc 1iu 1nf 1mg 84h 1kp 1kg 1kl 1nn 84a 84o 1si 84e 1kq 1tg 1ss 6fx 1hc 1sq 1sy 92 1hn 1he 1mx 1sø 1fd 1pn 1mq 18b 1ni 6nø 72 1an 1rt 1st 85a 103a 84b 7d 103f 1pm 6nd 6nc 85b 1mk 7dø 1pp 6nb 1iv 1mh 82a 1id 1sf 84d 7ck 84m 1gt 1mæ 1tl 1tk 1ll 7ok 103e 4c 1tr 10k 7cv 1gu 6gy 1pq 1qa 1lr 1ii 103d 1mu 65a 6mq 10l 82b 10f 6rc 1ng 6mø 1mo 1iq 7lø 10h 6gv 4d 10a 10n 6oæ A B 7A B 34A 18B 15B 15A 30A 12B 12A 6eb 1ts 82d 6ly NORD KORTBILAG Lokalplan 282 for et område omkring Christiansholmsvej og Fabritius Allé MÅL GENTOFTE KOMMUNE, PLAN :3.000 Signatur: Områdegrænse Delområde grænse Byggelinje Bevaringsværdigt hus

18 Gentofte Kommune Rådhuset, Bernstorffsvej Charlottenlund LOKALPLAN 282 FOR ET OMRÅDE OMKRING CHRISTIANSHIOLMSVEJ OG FABRITIUS ALLE

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 211. for Charlottenlund bydelscenter

LOKALPLAN 211. for Charlottenlund bydelscenter LOKALPLAN 211 for Charlottenlund bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg Rettelsesblad til lokalplan 211 Supplerende bestemmelser til lokalplan 211 for Charlottenlund bydelscenter: Med

Læs mere

LOKALPLAN 212. for Gentofte bydelscenter

LOKALPLAN 212. for Gentofte bydelscenter LOKALPLAN 212 for Gentofte bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 212 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

LOKALPLAN 209. for Hellerup bydelscenter

LOKALPLAN 209. for Hellerup bydelscenter LOKALPLAN 209 for Hellerup bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 209 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

LOKALPLAN 214. for Dyssegård bydelscenter

LOKALPLAN 214. for Dyssegård bydelscenter LOKALPLAN 214 for Dyssegård bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 214 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

LOKALPLAN 199. for del af Tuborg Syd og del af Hellerup bydelscenter

LOKALPLAN 199. for del af Tuborg Syd og del af Hellerup bydelscenter LOKALPLAN 199 for del af Tuborg Syd og del af Hellerup bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE Strandvejen INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 199 LOKALPLANENS BAGGRUND LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD EKSISTERENDE

Læs mere

Lokalplan 340. for Skovshoved Havn

Lokalplan 340. for Skovshoved Havn Lokalplan 340 for Skovshoved Havn INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 340 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Lokalplan 340 FORSLAG. for Skovshoved Havn. Med miljøvurdering

Lokalplan 340 FORSLAG. for Skovshoved Havn. Med miljøvurdering Lokalplan 340 for Skovshoved Havn Med miljøvurdering FORSLAG ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 340 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Lokalplan B54.1-1 RETTELSESBLAD. Bilag til sagnr.: 1370-49553 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN

Lokalplan B54.1-1 RETTELSESBLAD. Bilag til sagnr.: 1370-49553 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN Lokalplan B54.1-1 for et område til boliger mellem Digtervejskvarteret og Vestre Ringvej Med Kommuneplantillæg nr. 31 til Næstved Kommuneplan 2001-2012 Forslag vedtaget: 12.12.2006 Offentlig høring: 19.12.2006-06.02.2007

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej. Redegørelse for lokalplanen. Formål: Det er lokalplanens formål at sikre, at det attraktive område langs Roskilde

Læs mere

LOKALPLAN 181. For Lindevangens Haveby, i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 181. For Lindevangens Haveby, i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 181 For Lindevangens Haveby, i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen... 1 Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 6

Læs mere

Lokalplan nr. H107 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. H107 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 Lokalplan nr. H107 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 for en del af villaområdet mellem Louisiana og Bjerre Strand i Humlebæk INDHOLDSFORTEGNELSE LUFTFOTO MED LOKALPLANAFGRÆNSNING 1 REDEGØRELSE 2 INDLEDNING

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 317. For den videre udbygning af Sønderris i et område vest for skolen

Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 317. For den videre udbygning af Sønderris i et område vest for skolen Esbjerg Kommune For den videre udbygning af Sønderris i et område vest for skolen HVAD ER EN LOKALPLAN En lokaiplan er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1-513. for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade

LOKALPLAN NR. 1-513. for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade LOKALPLAN NR 1-513 for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere