Resume. Side 1 af 112

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resume. Side 1 af 112"

Transkript

1 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads tilcyklerogfodgængere.dettebetyder,atgadenskalomdesignessåledes,atdebløde trafikanterogdenkollektivetrafiktilgodeses,ogatdetblivervanskeligereforbiler,atbruge gadensomhurtiggennemfartsvej.vivilderforkiggenærmerepåforholdetmellem demokratiskplanlægningietlokaltperspektivogdestørrekommunaleambitionerom samtidigatleveoptildevedtagedeforslagtilatskabeenco2 neutralhovedstadi2025.til detteformålundersøgervikøbenhavnskommunestrafikogmiljøforvaltningsomet casestudie.viinddragerforskelligeteorieromkommunikativplanlægning,emporwernment ogmobilitetsforskningforpådennemådeatfåpraktiskvidenomdisserelevanteog overlappendefelterindenforplanlægningitrafik oglokalområder.viønskeratblive klogerepå,hvordankommunenformåratinddragedeforskelligeniveauerindenforbåde ekspertstyretplanlægningogdemeredirekteformerforborgerinddragelsetilatspille sammen. Abstract OurprojectisbasedontheambitionofthecommunityofCopenhageninthefollowingyears, todevelopamagerbrogadeasanattractiveshoppingstreet.itistheplantotransformthe streettohavelesstrafficcirculatingthrough,developmoregreenspacesandcreatebetter roomforbicyclesandpedestrians.thismeans,thatthestreetwillberedesignedtomotivate theuseoflighttrafficformsandpublictransport,andtorestricttheuseofcarscomparedto thecontemporarysituation.wewillexaminetherelationshipbetweendemocraticplanning inalocalperspectiveandthelargerambitionsofthemunicipalrelatedtothepassed proposalsaboutcreatingaco2 neutralcapitalin2025.forthatpurpose,weinvestigatethe CopenhagendepartmentofTrafficandEnvironmentaladministrationasacasestudy.We includevarioustheoriesofcommunicativeplanning,empowermentandmobilityresearchto gainpracticalknowledgeoftheserelevantandoverlappingfieldsofplanningintrafficand localareas.weexaminehowthemunicipalitymanagestomotivatedifferentlevelsofactors toparticipatewithinbothexpertdrivenplanningandmoredirectformsofcitizen involvementinurbanaffairs. Side 1 af 112

2 Indholdsfortegnelse RESUME...1 ABSTRACT...1 1INDLEDNING...4 PROBLEMFELT...5 PROBLEMFORMULERING...6 2METODE...8 METODETRIANGULERING... 8 CASESTUDIER...11 AFGRÆNSNING TEORI...18 MOBILITETENSMULIGHEDER...18 NØDVENDIGETILTAG...19 MULIGEFREMTIDSSCENARIER...20 DETFYSISKERUM...21 SLOWSOCIETY...22 PLANLÆGNINGOGSPORAFHÆNGIGHED...23 SOCIOTEKNISKESYSTEMEROGREGIMER...24 NICHERUDENOMETABLERETSYSTEMER...28 SAMFUNDETSINFRASTRUKTUR...32 DAVIDBANISTER OVERVEJELSERIBÆREDYGTIGPLANLÆGNING...33 Delkonklusion...34 PATSYHEALEY...35 ThePlanningProject...36 Dialogsomplanlægningsværktøj...39 EMPOWERMENT...42 Subjektivogobjektivempowerment...43 Empowermentidetbypolitiskefelt...44 Opsummeringafempowerment BESKRIVELSEAFAMAGERBROGADE...47 OMDANNELSEAFAMAGERBROGADE...47 Amager...48 TIDSPLANFOROMDANNELSENAFAMAGERBROGADE, OVERSIGTOVERFORUDGÅENDEPLANEROGSTRATEGIERFORAMAGERBROGADE...53 Nyvejkategori:Strøggade...56 GrønMobilitet...57 Klimaplan KOMMUNEPLANEN2011 GRØNVÆKSTOGLIVSKVALITET...59 Side 2 af 112

3 Kommuneplanensstruktur...60 Trafik...65 GadeplanetiKøbenhavn...68 LOKALUDVALGOGDERESSAMMENSÆTNING...69 Hvadlaveretlokaludvalg?...70 AmagerØst...73 AmagerVest...73 RESULTATERPLUSSLEADERSHIPRAPPORT...74 Delokaleønsker...74 Dialogmedborgerne...74 Mødesteder...77 Handel...78 Trafik ANALYSEOGDISKUSSION...80 BESKRIVELSEAFANALYSEMODEL...80 LÆSEVEJLEDNING...82 BORGERINDDRAGELSE...83 NYEMETODERTILINDDRAGELSER...87 HELHEDSPLANLÆGNING...91 SPORAFHÆNGIGHEDHOSDEERHVERVSDRIVENDE...94 ERFARINGERFRAANDRESTEDER...96 MULIGEUDFORMNINGERAFNYAMAGERBROGADE...97 LANGSOMTID...99 UDVIKLINGAFGRØNMOBILITET BEDRESAMMENHÆNGMELLEMDENGRØNNEMOBILITET REGIONENSINDFLYDELSE DELKONKLUSION KONKLUSION LITTERATURLISTE BILAG Side 3 af 112

4 1Indledning Københavnharimangeårhaftenvisionom,atværetkendtsomcyklernesby. Planlægningenharoftetilgodesetdenbæredygtigetransportfremforbilismen,ogdettehar bidragettilatgørekøbenhavnverdensberømtforsingrønnemobilitet.dogkanderi spændingsfeltetmellembæredygtigeløsninger,demokratiogglobalkonkurrenceopstå noglestoreplanlægningsmæssigeudfordringer. IforholdtilandrebrograderharisærAmagerbrogadeværetramtpådetailhandlen.Siden finanskrisenharudlejernekrævetstigendepriserforerhvervslokalerne.samtidiger omsætningenforbutiksejerneikkestegetisammeomfangogdetteharresulteretien omfattendebutiksstagnering.gadenerdesudenstærkttrafikeretafisærgennemkørende trafik.cykelstierogfortoveersmalle,degrønneområdererfåogstøjniveauethøjt.som følgeafdetteiværksattekøbenhavnskommunei2012initiativetnyamagerbrogade. Kommunenplanlæggersåledesoverdenkommendeårrækkeatomstrukturere Amagerbrogadetilensåkaldtstrøggade.I2013bevilgedekommunender40millioner kronertilgaden,somsnartfåretmereattraktivthandelsmiljøogbedreopholdsmuligheder. Cyklisterogfodgængerefårbedreplads,bussernefårbedreforhold,ogdengennemkørende trafikbliverreduceret.detteopnåsgennemlaverehastigheder,indsnævringafkørebanerne ogmulighedforindslusningervedstørretilkørsveje.enafdestørreudfordringererat tilgodesebådedeerhvervsdrivende,beboerneogtrafikkeniforbindelsemedudarbejdelsen afhelhedsplanenfornyamagerbrogade.tildetteformålharkommunenudførtforskellige formerforinddragelsesinitiativerogaktiviteterforatsamlebrugerneafgadenoghøre deresønskerogideertiludformningen.sådaneninddragelsesprocesogomdannelsesproces støderindiendelmodstridendesynspunkterogkonflikter. Idetteprojektundersøgesrammerneforhelhedsplanenogdetintensivedialogforløb,som harforgåetfraperioden2.martstil23.marts.kommunen,deerhvervsdrivende, interesseredeborgere,trafikanter,lokaludvalgetogandreinteresseorganisationerhar gennemgåeteninteressantdialogomkringgadensfremtidigeudformning,hvoranlægsfasen forventespåbegyndtiefteråret2014. Side 4 af 112

5 Problemfelt BaseretpåtidligereerfaringerfratrafikforsøgetpåNørrebrogadevilmanreducere biltrafikkenmedoptil30procent.netopnugennemførerkommunenderforet længerevarendeborgerinddragelsesforløb,hvoramagerbrogadesbeboereog erhvervsdrivendessynspunkteriforholdtilgadensfremtidbliverhørt.kommunenforsøger delsmedborgermøder,workshopsogmereaktivemetodersomrundtureogforskellige kreativeinitiativer,tilatitalesættegadensnuværendeudfordringer.samtidigsættesder fokuspåhvilkepotentialeforbedringer,derkankommeudaffornyelsen.foratkommunens planerkanforløbesåhensigtsmæssigsommuligt,kræverdetdognaturligvis,atallegadens brugereoginteressenterfølersiginddragetiplanlægningsprocessen. ProjektetkandesudensesilysetafKøbenhavnsambitionom,atværeverdensførsteCO2 neutralehovedstadi2025,medhvaddertilhørerafbegrænsningafbiltrafiktilfordelfor cyklismeogfodgængere.grønmobilitetdefineresfølgendeafoverborgmesterfrankjensen ogteknik ogmiljøborgmesterayferbaykal: Grønmobilitethandleromatgøredetnemmere,sundereogmereeffektivtatbevægesig rundtikøbenhavn fordenenkelteogforosalle.viskalsikre,atalle,dertransporterersig gennembyen københavnere,virksomhederoggæster harnemtvedatvælgeetgrønt transportmiddelsomcyklen,kollektivtransportellerel ogbrintbiler. (Handlingsplanfor GrønMobilitet2012). Hvorforskalvisatsepågrønmobilitetogbæredygtighed?Voressamfundidagerformetaf kapitalismen.frabørnsbenlærerman,atdetervigtigtatfåetarbejdeogtjenepenge,så mankanforsørgesigselvogsinenærmeste.meddennenormfølgerogsåsøgenefter det godeliv.detgodeliverformange,atmantjenermangepenge,sommankanforplantei materiellegoder.dennejagtefterrigdomharvissefølgerogermedtilatformedet modernemenneske.mangeleveretlivioverhalingsbanen.deterher,atmennesketsbehov forbilenkommerind.viønsker,atundersøgebilensindvirkningpåmennesketidagog følgernederaf.bilenharistorbyernestorekonsekvenserforluftkvaliteten,vejtrængslenog trafiksikkerheden. Side 5 af 112

6 Hvorforerbilensåvigtigforsamfundetoghvilkeinitiativerkanmuligvisafhjælpedenne afhængighed.vilvioverhovedetafmedvoreselskedebil,oghvorforkanviikkeleve,somvi vilmeddertilhørendemobilitets ogforbrugsvaner? SomskrevetskalAmagerbrogadeforvandlestilenstrøggade.Somaltandetbyplanlægning medførerdettespændingermellemforskelligeinteressenter.beboerne,dehandelsdrivende ogdemsombrugergadensomtransitområde.alledissemenneskerskullegernehaveen stemmeidenideelleplanlægningafgaden.opstårderenspændingmellemkøbenhavns KommunesoverordnedevisionforKøbenhavnogdetalmenemenneskesførnævntebehov ogønsker?kanmanimødekommeallesbehoviudformningenafdennyamagerbrogade? Gennemempowermentstrategierermåletat danne borgerneoggøredemistandtilat deltageiinkluderendeogdemokratiskeprocesser.planlæggernebagny Amagerbrogadeprojektethargjortenstorindsatsfor,atfolkskalblivehørt.Derforerder blevetafholdtflereborgermøderogworkshops,hvorbeboereharkunnetafgivederes stemmeiprojektet.dereksistererenklarpladsmangeliforholdtilalleinteressenters ønsker.derfindesogsåeksterneinteressenterogforholdidenomkringliggenderegion,som alleønskeratblivehørt.derforstårkøbenhavnskommuneoverforenstoropgave,nåralle skalhaveenstemmeiplanlægningen. Problemformulering Hvilkevæsentligeudfordringerindenforborgerinddragelse,detlokaleniveauog bæredygtighedsplanlægningenharkøbenhavnskommunevedudarbejdelsenaf helhedsplanenfornyamagerbrogade. Side 6 af 112

7 Grøn mobilitet Økonomi PoliSk Handelslivet Planlægger Lokaludvalg Inddragelse Empower ment Borgere MedudgangspunktiAmagerbrogadeharvilavetenmodel,somillustrererdeelementervi mener,atenplanlæggeridennekontekstbørforholdesigtilunderudarbejdelsenaf helhedsplanenfornyamagerbrogade.underbyggetafvoresmetodetriangulering,giver denneplanlægningsmodelenforståelseafalledeelementer,somerforbundetpåtværsaf hinandenogpåforskelligeniveauer.disseelementerunderstegerogsåaltefterkonteksten, omdekanbenyttessomenressourceelleromdeerenbarriere.underalle omstændighedererselvemetodeniatkombineredisseelementerreelleudfordringerforen planlægger.modellenselementerskalikkesessommodstridende,menistedetsomde faktorerenplanlæggerhartilopgaveatfåtilatspillesammen. Side 7 af 112

8 2Metode Metodetriangulering Nårmanstartermedatskriveetprojektskalmanstillesigselvfølgendespørgsmål:Hvad skrivermanom,hvordanindsamlermanempirioghvorforskrivermanprojektet.detkan væreenstorudfordringatvælgedenrettemetodeatindsamlevidenpå.derforkandet væreengodidéatmetodetriangulere altsåbenytteflereforskelligemetoder. Denalmindeligekontrasteringafkvalitativeogkvantitativemetodererforældet.Bidragets budskaberderfor,atenkreativkombinationogsynergimellemforskelligetyperaf informationogmetodersamletsetbidragerbedsttilatbelyseproblemformuleringeniet projekt. (Andersen&Hovgaard2007:103). Udgangspunktetienproblemformuleringinviterertildetmetodemæssigesynspunkt,at metodevalgetmåbesluttesogstyresafproblemformuleringenskarakter,ogdetmedfører typiskmetodekombination(andersen&hovgaard2007:104).voresproblemformuleringer megetbredogproblemfeltetmegetkompleks.derforvirkerenkombinationafforskellige metodertilindsamlingafempirisomengodideivorescase. DenamerikanskesociologC.WrightMillsskitsererisinbogDensociologiskefantasinogle retningslinjerformetodekombination.enproblemstillingskalhavesamfundsmæssig relevans.manharenrelevantproblemstilling,nårmankananalysere hvordanhverdagslige problemerhængersammenmedoverordnedesamfundsmæssigeforhold.manskalforsøgeat forbinde denlillehistorie med denstorehistorie. Denlillehistorie erdenmåde menneskeropleveroghåndtererdereslivsbetingelserihverdagen,mens denstore historie ersamfundetspolitiske,økonomiskeogkulturellemakrosammenhængeog hvordandissehistoriskændrersig(andersen&hovgaard2007:104).ivorescasekanman sige,atdeterborgernesdemokratiskeretogstillingtagentiludformningenaf Amagerbrogade,somer denlillehistorie,mens denstorehistorie erkøbenhavns Kommunesprocesiforløbet. AndersenogHovgaardbrugerideresteksteteksempelfraældreplejen.Herkommerde medforslagtilhvordanmanbådekanindsamleempirimedkvalitativeogkvantitative metoder. Side 8 af 112

9 Mankanindsamledatapåetindividniveau,foreksempelvedenkelt eller fokusgruppeinterview,hvormanogsåkankombineremeddeltagendeobservationeller andetfeltarbejdeipraksisfeltet.brugafspørgeskemaerkanogsåbruges.(andersen& Hovgaard2007:105).Vivilpræsenterevoresmetodetilgangtilfeltetinæsteafsnit casestudier. Pådetsamfundsmæssigeniveauskabesderkonfliktermellemforskelligeinteressenterog institutioner.detkaneksempelvisværeøkonomiskeforholdsomskalopvejesog/eller skilningenmellemvelfærdssamfundogneoliberalisme(andersen&hovgaard2007:106).i vorescasekanmansige,atdeterkampenompladsenogrettentilbyen,somderdiskuteres ogforhandlesom.københavnskommuneskalforsøgeatageresommæglermellemde forskelligeinteressenter,såatflestmuligeblivertilfredsemedudformningenafny Amagerbrogade. Vedengodmetodekombinationskabesderensåkaldtsnowballeffect.Denneeffektskaber enkædereaktionafinformation.hvismaneksempelvisinterviewerenperson,somkan beretteoménting,såskabesderetspor,somledervideretilenandenting,såmansåigen kanbyggeviderepå.deterdogvigtigtatværeselektivogtagetilvalgogfravalg,såman afgrænsersigtilbestemtedimensioneroganalyseniveaueriensempiri.manskalhavestyr påsitanalysedesign(undersøgelsenshvordan),såkombinationenafmetoderog informationerskaberogafgrænserprojektetsformål(undersøgelsenshvad)(andersen& Hovgaard2007:106).Ivorescaseskabervigennemvoresinterviewenstørreforståelseaf problematikkenomkringamagerbrogade,samtdemangeinteressentersbehovogønsker omudformningenafgaden.helecasen NyAmagerbrogade ermegetkompleksihele processenomkringgaden.dereruendeligmangefacetterogforbehold,somspillerindi kommunenshåndteringafforløbet,foreksempel,økonomi,politik,miljø,lokaleønskerosv.. Derforerdetogsåvigtigt,atviafgrænserosfradeleafvoresindsamledeempiri. Internettetkanværeenvigtigfaktoriforholdtilforskningensrelevanssamtkortlæggehvor problemetligger. Side 9 af 112

10 Iprojektetsafgrænsningogprioriteringafmetodererdetekstremtvigtigtatstillesig spørgsmålet:hvilkeeksisterendeanalyserogdatadermedfordelkangenanalyseresog genfortolkesforatbelyseproblemstillingenelleraspekterheraf? (Andersen&Hovgaard 2007:107). MankanigennemInternettetfindedeumiddelbareproblemstillingersamtinteressenterog pådenmådefrastartenstilledespørgsmål,somermuligeogsåatbesvare.brugenaf Internetteterdogikkeheltudenforbehold,damanaltidskalforholdesigkritisktilting, manfinderpånettet,eksempelvisviadiversemedierogwebsider.meddetinmentekan Internettetmedfordelbrugestilatskærpeogspecificereprojektetserkendelsesinteresse (undersøgelsenshvorfor)(andersen&hovgaard2007:107&108).icasenny AmagerbrogadeharvibrugtInternettetflittigttilatundersøgeproblemstillingernei processen.gennemforskelligemedier(aviserogtidsskrifter)ogwebsider(hovedsagelig KøbenhavnsKommuneshjemmeside)erviblevetgjortopmærksompåproblemfeltets kompleksitetogmuligheder.derudoverharviogsåstuderetdeplanerogstrategiersom kommunenharudgivet,foratfåetindblikihvadkøbenhavnskommuneharhaftafplan og udviklingsstrategierforområdetiogomkringamagerbrogade hovedsageligtdeplanerog dokumenter,somhandlerombæredygtighed,trafikplanlægning,byrumsplanerog Kommuneplan2011. Manskalværeopmærksompå,atikkealleplanerogdokumenter,dererudarbejdetfor byområder,erplanersomnødvendigvisskalimplementeresipraksis.mangeafdisseplaner hartilformålatgivevisionerogbudpå,hvordanbyrummetkunnekommetilatformesig, ellersessomenværktøjskasse,somkommunengørbrugaf,nårnyebyområderskal udvikles,hvorvidenfraandreprojekterkaninddrages.nårmanbrugerenstormængde datafrasammested,skalmanværeopmærksompåatmanikkebliver farvet afudgiveren. Viskalhaveinmenteatdeplaner,processerogstrategiersombliverudgivetafKøbenhavns Kommuneerderesopfattelseogkonklusionafprocessen.Deterderforvigtigtat krydstjekkevigtigeoplysningermedandreaktører,forathørederesholdningtil kommunensprocesogkonklusion.kommunengørbrugafeksternekonsulentbureauertilat lavederesundersøgelser.dettekanmanretteenkritikaf,damankanforestillesig,at processuelledataindsamlingsmetoderikkeblivertilknyttetkommunenserfaringsbaseog måskegårtabthosdissekonsulentbureauer. Side 10 af 112

11 Enandenkritikerkommunenssprogvalg,somimangeafrapporternegør,atdeikkekan holdesansvarligfortiltagogmålsætninger,menkanmingeleresigudafdisseudenat kommeiklemmepågrundafsprogvalgetsdobbelteelleruklargjortebetydning.hvilke planeroghvordandebliverbrugtafkommunenvilvigennemgåikapitel4,afsnittet omkringoversigtoverforudgåendeplanerogstrategierforamagerbrogade. Ivoresprocesharvivalgtatbenytteforskelligemetoder.CasenNyAmagerbrogadeer gennemsyretafhøjkompleksitetialleniveauer(bådenedefraogoppefraogpåmikro og makroniveau).selvomvifavnerbredtogberørermangeteorierogmetoder,såafgrænservi osogsåfraenstordelafproblemfeltet.vierbevidsteomeksisterendeinformationers karakter,oghvordanvoresprojektpositionerersigiforholdtilalleredeeksisterendeviden ogpositioneriundersøgelsesfeltet(andersen&hovgaard2007:108).måletmedprojektet måderforværeatudføreenundersøgelse(forskning),somerbådesagligogrelevantmed henblikpåetvidereanalyseforløb. Casestudier IdetteprojektbenyttervimetodenCasestudie.Detteprojektberørerhelhedsplanensproces fornyamagerbrogade,hvorforvibrugerbentflyvbjergsvidenomdennemetode.vores casestudievaredeframidtenafmartstilslutningenafapril,denperiodehvor helhedsplanensdialogprocesvarplanlagt.idenneperiodeharviværetifeltenforat indsamleempiriomkringomdannelsenafamagerbrogade. Forvoresudgangspunktstartededetteprojektmed,atJesperRistingRasmussenfraTeknik ogmiljøforvaltningen(tmf)spurgteomdervarnoglestuderende,dervarinteresseretiat skriveomkringdenførstedelafomdannelsesprocessen,somamagerbrogadeskulletilat gennemgå.detstartedemedensamtalemedjesperristingrasmussenomkring omdannelsesprocessen,oghvadamagerbrogadevarforenstørrelse.fradensamtaleog fremtilslutningenafcasestudietsidstiaprilharviyderligeresamletempiripåfølgende måde: Side 11 af 112

12 IndledendeinterviewsSlatfå enlillefølingmedhvordan amarkanernebrugergaden. ViinterviewedeSSlfældigegåendepåAmagerbrogade,vispurgteindSl deresadfærdsmønstreiforholdslmobilitetoghvordandekomfraaslb påamagerbrogade,hvaddesynesgodt/dårligtvedgadensforløb Deltagetitoborger/ visionsmøder Bådesomobserverende,hvorvinoterethvemdervarmed,hvadder blevsslletafspørgsmålogstemningensamtsomdeltagendeslatsvare påspørgsmåliforbindelsemedamagerbrogadespillet Deltagetieterhvervsmøde Derblevaboldtetborgermødefordeerhvervsdrivendepå Amagerbrogade,hvorvisompåborgermøderneobserveredeog noterede,hvaddeblevpræsenteretfor,spørgsmålderblevsslletog stemningen Tosemistruktureret ekspersnterviews KøbenhavnskommunesprojektlederforNyAmagerbrogadeAndersRody HansenogformandforAmagerØstlokaludvalgOlePedersen.Dedehar vigjortforatfåekspertvidenpåtovigsgeområder Kommunens arbejdeoglokaludvalgetsstemme. Byvandring Kommunenaboldteenbyvandring,hvorinteresseredekunnekomme medpåenguidetturnedgennemamagerbrogade,forblandtandetatse hvordererpladsslnyepladseribyrummet DialogbuSkken KommunenhavdeendialogbuSk,hvorborgerekunnekommeoghøre mereomprojektetogfåsvarpåkonkretespørgsmål.vistodselvog svaredepåspørgsmåltredageibuskken FrivilligprakSkiTMF EnfragruppenharunderforløbetværefrivilligprakSkant,somhargivet osnoglegodeforbindelserognemmereadgangslnogledokumenterog planer Møder DeltagetiseksinternemøderiKøbenhavnsKommunesTeknikogMiljø forvaltning Deltagetitoworkshops Evalueringafborgernesogerhvervetsmeningermedfølgegruppeog arbejdsgruppe Side 12 af 112

13 Casestudietvilivoresprojektgiveindsigtidearbejdsopgaverogdetarbejdsmiljø,som planlæggereitmferendelaf.detgiverosmulighedforatfordybeosideudfordringer samtdeprocesser,somenplanlæggergennemgårihverdagen.hensigtenmedetcasestudie ernetopogsåatindsamlekontekstafhængigviden,somernødvendigtforatudvidesine kompetencertiletniveauafekspertise.bentflyvbjergformulererekspert og kontekstafhængigvidenpåfølgendemåde: "Fællesforalleekspertererimidlertid,atdeoperererpågrundlagafintimtkendskabtil tusindvisafkonkretetilfældeindenforderesekspertiseområde.kontekstsafhængigvidenog erfaringerselvekerneniekspertaktivitet.mendenformforvidenogekspertiseernetopi fokusicasestudietsomforsknings.ogundervisningsmetodeellerendnumeregenerelt:som læringsmetode"(flyvbjerg2010:466). Vorescasestudiekanikkegøreostileksperterpåsåkortetforløb.Mendetudvidervores kompetenceroggiverindsigtiplanlæggerensrollemedhenblikpåudviklingenafen helhedsplan.denneformforkontekstafhængigvidenmuliggørdog,atvigennemvores praktiskeforløb,påbegynderrejsenmodekspertise,ifølgeflyvbjerg.detvilsige,atviharen konkretautentiskcase,hvorvifårindsigtihvordanplanlægningfindersted. Hertilbenytterviogsåenbredvariationafteoriertilatunderbyggevoresprojektogdens problemformulering.dogmenerflybjerg,atdenneformforvidenerkontekstuafhængig. Hanbeskriverdenneformforvidensådan: "Hvisfolkudelukkendetilegnedesigkontekstuafhængigvidenogregler,dvs.denformfor viden,derdannergrundlagforlærebøger,villedeforblivepåbegynderniveaueti læringsprocessen"(flyvbjerg2010:466). Forskellenidettehenseendeer,atviikkebrugerprimærtkontekstuafhængigviden,men derimodkombinererdetmedandrevidensformerogmetoder,gennemmetode triangulering.dervedopnåsviden,somkombineretnåroveret"begynderniveau". Deterspecieltvidenomstudietafmennesketogsamfundpåetkonkretniveau,somer oplagtatbenyttecasestudiettil. Side 13 af 112

14 Hervilforudsigendeteorieroguniversalbegreberikkebidragemeddennødvendigeviden påsammemåde(flyvbjerg2010:468).mendeterogsåmennesket(planlæggeren)oghans konkretearbejdemedamagerbrogade(samfund),somerfokusidettecasestudie,samtalle deaspekterdermåtteinddragesmedrelevansimellemdissepunkteriprocessen. Iselvefeltetafetcasestudie,opnåsenmassenotaterogbeskrivelserafprocessen.Notater somerblevetskrevetpåetspecifikttidspunktienspecielkontekst,sådansomforskeren opleverepisoden.sådannenotatergiverforskerenmulighedforsenereatreflektererover denneprocesogfortolkepådedata,somerindsamlet.denneformfordatasessom"thick description",ogfindesiforskelligefelt ogcasestudier(flyvbjerg2010:472,denzinetal. 2003:131).Dettesesf.eks.inogleafdedialogersomernoteretiprocessenafcasestudiet hostmf.disseharinspireretprojektetsudformningogbenyttessenereianalysenog diskussionen. Casestudietsesogsåsomenvidensform,derharbidragetmedflerevidenskabelige opdagelserendstikprøverogkvantitativestatistiker(flyvbjerg2010:470).menetkritisk refleksivtblik,betydernødvendigvisikke,atcasestudietaltiderdenmestoplagte vidensform,elleratstorekvantitativedataerværdiløse.formåleternærmereatvælgeden passendemetodetildetstuderedeproblemogdenskontekst(ibid.)iforbindelsemeddette givercasestudietengodindsigtientmf planlæggersarbejdsrutineriarbejdetmed processenfornyamagerbrogade.vedrørendekvantitativtdata,erderiprocessenaf casestudietligeledesblevetindsamletdettefrarådgivernepluss nemliginputfra erhvervslivetogborgere.dataenebenyttesisamspilmedcasestudietogandremetoderfor atfåenbredereindsigtiudfordringernefornyamagerbrogade. Setiforholdtilcasestudierogdenkontroversielleforståelseaf,omenenkeltcasekan brugestilatgeneralisere,erderforsatdeltemeninger.mensetilysetafflyvbjergs erfaringer,erbådekvantitativedataogenkeltcasesovervurderetmedafsættilat generaliseremed.dogtrækkerflyvbjergpåforskerenthomaskuhn'svidenangående dette.deterenforudsætningatenforskerharenmassepraktiskekompetencer,for overhovedetatkunneproducerevidenskab(flyvbjerg2010:471). Side 14 af 112

15 Iforbindelsemeddette,ergeneraliseringblotenafdisseformerforpraktiskekompetencer. Derudoverskaldetikkeforståssomendecideretkritikafdennemetode,mennærmereen refleksionoverdette,hvisgeneraliseringbenyttessomdenenestemetodeiproduktionaf viden.foratopsummeredette,ergeneraliseringenmetodevikanbenytteindenfor casestudier,mendenskalbrugesirelationtilandremetoderellervidenforatværevalid. Detteprojektindeholderogsåendelredegørendeinformationogteorier,iformaf beskrivelserafplanerfrakommunen,informationerafinterneogeksterneaktører,samt voresteoretikere.itrådmeddette,beskriverforskerenecksteincasestudietpådenne måde: "Nårformåleterendisciplineretanvendelseafteorierpåcases,blivermantvungettilat redegøregrundigereforteorierne,endmanellersvillegøre forudsatatanvendelsenrent faktisker"disciplineret",dvs.udviklettilatvise,atgyldigteoriresultereriensærlig fortolkningafencaseogudelukkerandre"(flyvbjerg2010: ). Idetteprojektharviendelstørreteoretikere,somviametodetrianguleringbenyttesi samspilmedvorescasestudie,artikler,planerfrakommunen,interviewsogkvantitativdata frakommunensrådgivere,foratfåindsigtienkommunensrolle. Phronetiskplanlægningerennyereplanlægningsform,somudspringerfradetgræskeord phronesis,sombl.a.kanoversættestilpraktiskvisdom,praktiskbedømmelseoglogisksans (Flyvbjerg2004:284).Phronesisfokusererpåværdierogstrækkersigudovervidenskab epistemeogtechne somertekniskvidenellerpraktiskvidenometobjekt,dvs.håndværk (ibid.).dissetregræskeordogderesbetydningersættesirelationtilhvordanenfagekspert foretagerenbeslutning.flyvbjergkommenteredetregræskeordsbetydningpåfølgende måde: [...]phronesisiscommonlyinvolvedinpracticesofplanningand,therefore,thatanyattempts toreduceplanningresearchtoepistemeortechneortocomprehendplanningpracticesin thosetermsaremisguided (Flybjerg2004:285). Side 15 af 112

16 Udfradettecitatkandetpåpeges,atdetrebegrebererforbundet,ogatsepareredemhver forsigindenforplanlægningerforkert.idefølgendeafsnituddybesphronetisyderligere. DerafgrænsesfradetoandrebegreberiforholdtilBentFlyvbjergsteoretiskeredegørelser, daviudfraovenståendeafsnitogcitat,kanpåpegeatphronetiserdetgrundlæggende elementafdetregræskebegreber,setiforholdtilplanlægning,ogsomogsåharmest relevansforvoresprojekt.viharoverordnetskitserethvaddetoandrebegreberhandler om. PhronetiskplanlægningeretbegrebsomBentFlyvbjergharstuderetnøje.Denne planlægningsformtagerafstandfradenrationelleplanlægningogfokusererpåvidensamt handling,rettetmodenkommunikativplanlægningsform.deelementerderofteeren selvfølgeirationalplanlægning,erelementersomidetphronetiskeperspektivskal fremhævesoginddragesianalysenafplanlægning(flyvbjerg2004:284).borgereoglokale gruppersmeningersamtværdierskalinddrages.deresinputsskalindarbejdes,ogde resultaterderskabesiprocessenskalformidlestilbage.deteraltsåendialogiskproces, hvorborgernesinputserafgørendeforplanlægningsprocessen.hvis planlægningsprocessenformåratgøredette,menerflyvbjerg,atplanlægningkanblive megetbedreogmereeffektivt: Ifthisisdone,withafocusonthevaluesandinterestsofspecificgroupsinthecontextof particularpowerrelations,planningresearchmaybetransformedmoreeffectivelyintoan activityofimporttothoseinvolvedinandaffectedbyplanning,sometimesbyclarifying, sometimesbycritiquingandintervening,sometimesbygeneratingnew perspectives,andalwaysbyservingaseyesandearsinongoingeffortsatunderstandingthe presentofplanninganddeliberatingaboutitsfuture (Flyvbjerg2004:284). Grundlæggendehandlerovenståendecitatom,atinddrageogforholdesigtildelokales værdieroginteresserietpågældendebyområdeogsættedetiforholdtildemagtstrukturer, derfindesimiljøet.omdrejningspunktetafdenneprocesfokusererpådeinvolveredei lokalmiljøet.iamagerbrogadestilfældekandettedrejesigom,handelslivet,institutioner, foreninger,bilister,cyklister,pendlere,beboere,handlendeosv. Side 16 af 112

17 Detlokaleomdrejningspunktvilgivemulighedforenmereomfattendeplanlægningsproces medflereforståelserfor,hvadmanbørplanlæggepåamagerbrogadeidenkommende fremtid.udformetipunktform,nævnerflyvbjergkortfattethvadphronetiskplanlægning handlerom: (1)Wherearewegoingwithplanning? (2)Whogainsandwholoses,andbywhichmechanismsofpower? (3)Isthisdevelopmentdesirable? (4)What,ifanything,shouldwedoaboutit?(Flyvbjerg2004:283). IforholdtilvorescasestudieafhelhedsplanenforAmagerbrogade,erdetbl.a.dissefire spørgsmål,viimplicitviavoresmetodetrianguleringforsøgeratforholdeostilianalysenog diskussionen.formåletmedatredegøreforphronetiskplanlægning,eratbelyse nødvendighedenforatfåindsigtilokalmiljøetsværdier,ogfåatfåindsigtidisseskalde havemulighedforatbliveinddraget.menlokalmiljøeterogsåpåvirketafenvislokal magtstruktur.dervedskalderfindesenkoblingimellemdisselokaliteter,ognetopforat undersøgedetteercasestudietoplagtsommetode,foratfåindsigtihvilkeaktørerderer involveretidengivnekontekstogpåhvilkeforskelligeniveauerdeerinvolveret. Afgrænsning Viafgrænserosfradenoverordnedepolitiskeproces,somliggeroverdetniveauhvor borgerrepræsentationensidder.viholderosaltsåtilatbelysedenneomdannelsepået kommunaltniveau. Viforholderoshellerikketilspørgsmåletomkring,rettentilbyenogdemagtkampesom kanliggeidettefelt. Side 17 af 112

18 3Teori Følgendeafsnitredegørfordevalgafteoretikereviharbenyttetforbedreatforstå kommunensfremgangsmådemedamagerbrogadeprojektet,samthvilkenudviklingi byplanmæssigsammenhæng,derharlagttilgrundforomdannelsen. DenneteorideltagerudgangspunktiJohnUrryoghansteorieromkonsekvenserneaf mobilitetenidagsamtkritikafbilensomtransportmiddel.derbelysesbegrænsningerog mulighederveddetmodernemenneskesmobilitet.foratprøveatsepåmulighedernefor enadfærdsændringhosmennesketsmobilitetsvanerogfravalgetafbilen,inddragesjan GehloghansteorieromdetfysiskerumsamtHelgeHvidoghansteorieromrytmens betydning.tilsidstinddragesfrankgeelsogdavidbanisterforatsepå sporafhængighedensbetydningforsamfundetsudvikling.derafgrænsesfraenreelkritikaf kapitalismen,eksempelvisvedbrugafdavidharvey.denneførstedelafopgavenskallæses iforholdtiletoverordnetperspektivafdetmodernemenneskesbehovogvanerset igennemkøbenhavnskommunesvisionforgrønmobilitetogproblemernevedatnådenne målsætning. Mobilitetensmuligheder ViønskerigennemJohnUrrysteoriommobilitetogkommunikationatbelyseden cirkulationafbevægelsersommennesketerfangeti.dettegælderogsåmenneskeri Danmark.JohnUrrysteorierskalses,somindgangsvinklentilNyAmagerbrogades overordnedeudfordringeriforholdtilmobilitet. Isinbogfra2007mobilities,skriverprofessorisociologiJohnUrryomproblematikkerog muligescenarier,somunderbyggervigtighedenforenvisionombæredygtigebyermed grønmobilitet.urryopstillerisitnewmobilitiesparadigmenlangrækkeårsagertildet modernesamfundsproblemer(urry2007:46 54).Detmodernemenneskeerafhængigaf forskelligemobilitetsvaner,hvadentendeterpåfamiliærtellerforretningsmæssigbasis (Urry2007:273). Side 18 af 112

19 Mennesketskaberforbindelserpåkrydsogtværsaflandskabet,ogdetintensivererbehovet foratbevægesigog/ellerkommunikereinteraktivt.detmateriellebehovogdiverse livsgoder(deriblandtmad)skalligeledestransporteresoverlangedistancer(urry2007: 47).Behovetforatmødesface to faceeretmenneskeligtbehov,somersværtatændre (Urry2007:49) isærnårmanserpådenvestligeverden.jorigereetsamfunder,jostørre ermulighederneformobilitet. Dettebenytterfolksigaf.Detsessomenformformagt,atkunnebevægesighvorheni verden,manønsker(urry2007:51 52).Urryhævder,atjobedreetsamfundsinfrastruktur er,destomerebevægerfolksigoghenvisertilmobilitetskapitalen.begrebetskalforstås sådan,athvisinfrastrukturenergod,betyderdetenøgetcirkulationafmenneskerog kapital,somermedtilatøgevelfærden(urry2007:52).forskelligemobilitetsformerer tilknyttetogtildelsfastlåsteideeksisterendesystemerogfysiskeforanstaltninger(spatial fixing).indgroedeinteraktivemobilitetsformerer dennetværksbaseredecomputer og mobiltelefonen.dissetokommunikationsmidlerharskabtensporafhængighed,som formentligkommertilatvarevedrestenafdetteårhundrede(urry2007:52 53). Nødvendigetiltag Mangedanskereharbilensomderesprimæretransportmiddel.Urryopridserenrække tiltag,somhanmenerernødvendigforsamfundetsfortsatteeksistens. Urryerstorkritikerafbilensomtransportmiddel.Hanønskeretheltnytmobilitetssystem (nexusvehiclesystem)ogoplisterenrækkenødvendigeudviklingerforatbegrænsebilismen (Urry2007:279).Temperaturændringernekanfåfatalekonsekvenserformenneskeheden dadereksistereren50procentrisikofor,atdervilværeentemperaturstigningpåfem procentiår2100.dettevilbetydeetdrastiskfald,imulighederneforforbrughos mennesket.mennesketblivernødttilatsænkeudledningenafco2ogdrivhusgasser(urry 2007:280).Oliebehovetmåogsåned,dajordenikkeeristandtilatdækkemenneskets nuværendebehov(urry2007:281).transportsystemetmårevurderesfuldstændigt.der skalmerefokuspågang,cyklismeogkollektivtransport,ognyeformerforbrændstofskal udvikles(urry2007: ). Side 19 af 112

20 Manblivernødttilatkonstruerebileriinnovativematerialerogafprivatiserebilen.Måleter atskabeenfraejerskabtiladgang mentalitet(urry2007: ). Kommunikationsteknologiermådesudenvidereudvikles,såderkankommebedrekontrol medmobiliteten,eksempelvisiformafsmartcards,somskalkontrollerefolksadgangtil forskelligemobilitetsformer,deriblandtbrugenafbilen.(urry2007: ).Deter essentieltformenneskeheden,atderopståretnytforbrugsparadigme.mednuværende vanerogbehovermennesketpåvejmoden dystopi. Muligefremtidsscenarier VoresbrugafJohnUrryskalsessometslagsskrækscenariepåbilismensindvirkningpå samfundet.hvisikkevigørnoget,såfårdetfatalekonsekvenser. Urryhævderatfremtidenerbegrænsetogikkeåben.Pågrundafklodensmenneskeskabte tilstanderdermangefastgroedesystemer,somgørmuligefremtidsscenarierfastlåsteog begrænsede(urry2007:276).hanopstillertomuligefremtidsscenarier.beggescenarier haretvistfokuspådetindividuelle(ogegoistiske)behovhosmennesket.urryskriverom invidualizedmovement,somerbragtindimennesketsbevidsthedgennembrugenafbilen (Urry2007:285).Detførstefremtidsscenariekalderhanregionalwarlordism.Dettesystem byggerpåideenom,atdenfremtidigekampomolienharbetydetenformforanarki,hvor lokale warlords styrerbydeleneoglokalsamfundene.urryhævder,atderkanopståen kampomvand,olieoggas.dettevilresultereibevæbnedebander,derallekæmperomde begrænsederessourcer(urry2007:287).detandetfremtidsscenarieeretsåkaldtnexus system.idettesamfundbliveralleovervåget(opretholdtafenstærkstat),ogdersættes begrænsningerforgoderogmobilitet(bilenvilværeudenførerogkunblivestyret elektronisk)(urry2007: ).Mankansige,atdissetoscenariererkendetegnetveden manglendetropåmennesketssolidaritetogfællesskabsfølelse.ibogenfra2009afterthe car,opstillerjohnurrysammenmedsamfundsforskerkingsleydennisettredje fremtidsscenarie localsustainability.dettescenarietagerudgangspunkti,atmennesker leverlokaltogerselvforsynende.dettescenarieerkunmuligt,hvisderkommeret paradigmeskiftidenmenneskeligebevidsthedomkringbæredygtighedogenændret holdningfraenmervilhamer tankegangtilenlessismore filosofi(dennis&urry2009: Side 20 af 112

21 149).Dettescenariekanopstå,hvisderudbryderkonfliktersomfølgeafennedsmeltningaf denglobaleøkonomi(skabtafeksempelvisglobalopvarmningellersocialeuenigheder),og denmenneskeligementalitetændres,sådetikkelængereervelsetatleve forbrugerorienteretogmobiltliv,menatmanistedetvægterlokalsamfundogøkologisk ansvarlighedhøjest(dennis&urry2009:150).dettescenariebeskrivesdogsommere muligt end sandsynligt,dadetkræverenfuldstændigomvæltningafalle samfundssystemerogenradikalnedgangibefolkningstilvæksten(dennis&urry2009: 151).Urrybesidderoverordnetsetikketroenpådenkollektivebevidsthedhosmennesket ogviljentilatvilleændresinevanerogbehov.deterifølgeurry steoriernødvendigtat ændrevoresadfærddrastiskforattilpasseosetbæredygtigtsamfund.detteerenfremtidig udfordringforenplanlægger,atmotivereenadfærdsændringidenneretning. Detfysiskerum Urrytildelerbilensbehovforolieforendelafskyldenforsinemuligefremtidsscenarier. Mankanimidlertidantage,atom50år(senest)kørerallebilerpåbrint,elellerentredje energiform.tildentidharvimåskeopfundetenerstatningtilolien,somvikanbrugeialle voresmobilitetsformeroglivsgoder.deterdoginteressantatførediskussionenvidereogse påomkøbenhavnskommune(ogrestenafverden)børværetilfredsemedetsamfund,hvor el ogbrintbilerharovertaget.dendanskearkitektogprofessor(dr.h.c.)jangehlskriveri sinbogbyerformenneskeromvigtighedeniudformningenafdetfysiskerum.forgehler byensdesignenafgørendefaktorfor,omviopfatterrummetsometsted,viønskerat opholdeosiellerej.gehlhævder,atistedetforathavehuse,rum,livsomdenprioriterede rækkefølge,børmanhaveliv,rum,huse.manbørforventningsafstemme,hvilkentypeliv manønskerirummet,indenmanbegynderatbyggehuse.gehlmener,atderskalskabes godeforholdforgåendeogcykeltrafikenforpådenmådeatskabemestmuligtliv (længerevarendeopholdogsocialaktivitet)ibyen(gehl2010:208).gåendeogcyklister optagerlangtmindrepladsendbilister.bilerfyldertigangemereendfodgængereogfem gangemereendcykleribevægelse(derkanholdeticyklerparkeretiénbilparkeringsbås) (Gehl2010:115).Jomeremanindretterbyrummetiforholdtilbilen,jomindreattraktivt bliverdetforgåendeogforopholdirummet(gehl2010:101). Side 21 af 112

22 Denkollektivetransportkræveretmenneskelandskab,somerbådetrygtogkomfortabelt foratfungereoptimalt,blandtandetmedgodegå ogcykelrutertilstationer(gehl 2010:117).Udformningenafbyrummet,eraltsåessentieltforatdengrønnemobilitetkan bliveensucces.spørgsmåleterdog,omdetkunerindretningenafdetfysiskebyrum,som spillerenrolleidetmodernemenneskesvalgafbilen. Slowsociety UdafUrry sfremtidsscenarievirkerlocalsustainabilitymestutopisk.enmetodetilatfået samfund,hvordenlokalebæredygtighederifokuskunneværeetslowsociety.professori antropologioggeografidavidharvey,beskriverisinbogspacesofhopedenideellefremtid, hvorsamfundeterlangsommereogmerestille.denmuligemobilitetogtransportskulle væregratisoglangsom,somsåvilleresultereienlokalglobalisering(harvey2000:270 1). JanGehlsnakkerogsåforetsamfundmedbegrænsethastighed.IGehlsperspektiverdetfor atskabemerelivigaderne.hurtigtrafikgiverlivløsebyer.fravalgetafbilismeogtilvalget afgangogcyklismebetydermerelivogstørreoplevelsesrigdomibyrummet(gehl 2010:81).Mankanargumenterefor,atenafgørendefaktorforatskabelokalidentitetog mindskemobilitet,eratskabebedremulighederforopholdogsocialaktivitetisitlokale område,såmanikkeertvungettilatsøgeandrestederhen.udoverudformningenafdet fysiskerum,erdetværdogsåsepådetmodernemenneskesvanerogrytmer,somenfaktor foratfremmegrønmobilitet.formangemenneskererdetblevetenvaneattagebilentil arbejdeellerfritidsinteresser.ethurtigtsamfundskaberenhurtigrytme. HelgeHvid,somerlektorvedInstitutformiljø,teknologiogsamfundpåRoskilde Universitet,skriverisinbogArbejdeogbæredygtighedfra2006,omsammenhængen mellemgentagelserogtid.udentiderderingengentagelser,ogudengentagelsererder ingentid(hvid2006:112).voresgentagelsererafhængigeafvoresopfattelseaftid.vier tvungettilatleveisamfundetsrytmer.hvismanerudenforrytmen,erdetidentitets og livstruende(hvid2006:116).mankansige,athvismennesketopfatterlivetsomhurtigt,så tvingesdeogsåtilatleveihurtigerytmer.pådenmådeopretholdermanogsådenhøje intensitetafmobilitet.isidsteendebetyderdet,atfolkbrugerbilen. Side 22 af 112

23 Alttagetibetragtning(foreksempelbilkøerogmanglendeparkeringsmuligheder),sågiver bilenmulighedforatlevelivetpåfarten.sålængemennesketlevermeddetmodernelivs højeintensitetogkrævendemobilitetsvaner,såkommerbilenogsåtilatbestå,og udbredelsenafgrønmobilitetbliversværereatopnå.el ogbrintbiler(ellerentredjeslags) bliverformentligmereudbredte,ogdetkommertilatskabemindreforurening,menbilen opretholdermennesketienhurtigrytmeogtagersamtidigpladsenfradenøvrigegrønne mobilitetsudvikling gang,cyklismeogkollektivtransport. Planlægningogsporafhængighed Bilismespredersigvidtogbredtiallesamfundrundtomiverden.Urryopstillerenrække punkter,somhanser,somårsagentilatbilenersåtætforbundetmedvoresverden,som dener.bilererformangemenneskerikkebareettransportmiddel,sombliverbrugttilat kommefraatilb.enbilskaberidentitet,enbestemtmådeatlevepå(urry2007:115).den udviserstatusgennemdensforskelligesignalværdier,hvadentendeterseksualitet, maskulinitet,sikkerhed,familieosv.(urry2007:116).hosmangefamiliererbilennummer topåønskelisten(efterkøbafejendom),ogogsåhosdenyngregenerationerdenpopulær (Urry2007:116).Enafgørendegrundtilbilensdominanser,atdestorebilproducenterer dybtindlejretidetkapitalistiskesystem(urry2007:115).helebilindustrien,medalthvad derhørertil,ligefravedligeholdelseafvejetilreklameindustrien,fylderenormtmegeti verdenidag(urry2007:116).bilenerogsåmennesketsforetruknetransportmiddel,når detkommertilfritidogferier,pågrundafdenstorevariationogfrihed,dengiver(urry 2007:117).Denerformangeblevetetsynonymmed detgodeliv ogglædenogbehovetfor atkunneværedenmobileborgeridagenssamfund(urry2007:117).bilenstårsamtidigfor entredjedelafalco2 udledningogerhvertårerskyldi1,2millionerdødsfaldog20 50 millionertilskadekomne(urry2007:118).alligevelerbilenenormpopulær,fordiden tilfredsstillermennesketsypperstebehov.urryhævder,at automobilen forenerfolks autonomejeg ogbegæretomdenabsoluttebevægelighedogfrihed(urry2007:118). Bilismeeretverdensomspændendesystem,somskaberforudsætningerneforsinegen selvekspansion(urry2007:118). Side 23 af 112

24 Sociotekniskesystemerogregimer Itrådmeddennemobilitetsstrategi,bliverderidetteafsnitredegjortforsociotekniske systemerogregimer,hvorcasenerbilensomsådanetsystem. IbudgettekstenforAmagerbrogade,beskrivesdet,at"dengennemkørendebiltrafik reduceresvæsentligt,hastighedernedsættesogkørebanerindsnævrestildetnødvendigeforat givepladstilstrøggadensmangefunktionerihverdagen".detteharenrækkeimplikationer pådenlangestrækning,somståroverforenstørreforandringidenkommendefremtid. Bilismeblivernedprioriteretfremforandretransportformer,enbevist planlægningsstrategisomkommunenblandtandetgennemførerpåamagerbrogade. Formåletmedbeskrivelsenafdennesystemteorierdensrelevansforplanlægningsog hvordanmankananskuebilensmarkanteindlejringivoressamfundsstruktur.afsnittene beskrivesmedhjælpafkingsley,urryoggeels. Etsocioteknisksystem(STS)beståraftogrundlæggendedele,somerproduktionenafet produkt,samtbrugenafdetteproduktipraksisogdendertilhørendeteknologi.mellem dissetodele,foregårderogsåendiffusionafproduktet.produktionogbrugenafetprodukt indeholderhverisærenmassedelelementer/aktører.herifindermanøkonomi,ressourcer, videnskab,kulturelleværdierosv.følgendemodelillustrereroverordnethvordanetstser struktureret(geels2004:900): Side 24 af 112

25 PunkterneimodellenkannemtsubstitueresmedetSTSforbilen.Udframodellenkanman seoverskrifterne;produktion,applikationsdomæneogbenyttetteknologi,samtdetre fremhævedepunktersomerproduktionafartefakter,distributionogbrugafproduktet. DissepunktererfundamentaleforetSTS seksistens.ovenfordetrefremhævedepunkter, findermanreguleringafproduktion,somerdenlovgivendedelatetsystem,ogderfor direkteforbundet,menogsåudenforsystemet.detteerenoverordnetmodel,ogide følgendeafsnitbliverdelelementernebeskrevetnærmere,ogvilsidenbidragetilden komplekseforståelseafetsts. Idetteafsnituddybesdetlovgivendedelelement(aktører/institutioner)framodellen ovenfor.deinvolveredeaktørerietstsforholdersigtiltretyperafregler.disseregler defineresiregimer,someropdeltifemkategorier:viden,politik,socio kulturel,forbruger ogmarkedsamtteknologi.deerforbundettiletstssamttilhinanden,ogdervedfungerer deautonomt,menerforsatgensidigtpåvirketafdeandreregimerisystemet.aktørerog institutioner,somerendelafregimerne,forholdersigtiltretyperafreglerietsts.disseer: Regulative,normativeogkognitive(Geels: ).Begrebetsregleromfatterbåde lovgivende,videnskabeligeogkulturelleregler.detosidstnævnteskalnødvendigvisikke overholdes,altefterdereskontekst,menerstruktureretetiskogmoralsk.dissereglereret afgørendeaspekt,sombidragertilatfastholdeogstabiliseresystemetmodeksternetrusler, menkanteoretisksetogsåtruedet,hviseksternelovgivendereglerhypotetiskvedtages, somenhindringmodf.eks.bilisme. Regulativererhovedsagligtloveogregler,somersanktioneretogstruktureretaf institutionerogstatenellereventuellengo'er,derrepræsenterdisse.dogkanregulativer ogsåværeudformetsomkontrakterhosaktører,sombinderdemienaftale.normative reglererværdier,normerogforventningersomindivider,familieroginstitutionerkanhave tilhinanden,ogerstrukturereteftermoralogetik.denkognitiveregelerkultureltbetinget. Denneregelhandleromhvordanforskere,ingeniører,udviklereogandrefagligestillinger erfastholdtitraditionelleteknikkerogvidensrammerindenforderesfelt.detteresultereri mangealternativemuligheder,ogressourcerbliverofteoversetognedprioriteretafden traditionelletankegang. Side 25 af 112

26 Historisksetkandetteeksemplificeresvedtidligereplanlægningsredskaber,oghvordande forudsattebilensomennødvendighedibyrummet.enandenanekdote,somtilsvarende beskriverudviklingenafmennesketsnaturogsamfund,kansesimiddelalderen.dengang varetsystemsproduktionogforbrugtætforbundet,ogoftevarøkonomien,videnog arbejdskraftenogsånærtforbundet altsåstørstedelenafetstsvarinærmiljøet.medden teknologiskeudvikling,skerdetteidagpåenheltandenskala. PådettestadieindeholderetSTSalleredeenmasseaktører,institutionerogregler,somer gensidigtforbundetmedhinanden,ogsomforsøgeratbevarederessystem.foratgiveet overblikafdette,visesendnuenmodel,derredegørforhandlingerietsts(geels2004: 903): SommodellenbelyserfrapunktettiltrebeståretSTSafaktørerdersammen,alene,på tværsogviaregler,genproducerersystemet.punktfirebeskriverhandlingsrummetietsts, samthvordanomgivelserogproduktetisigselvbidragertilhandlingerogmulige begrænsninger.dissehandlingerogbegrænsningererspecieltrettetmodhvadaktørerkan meddeteknologier,somertilrådighed(geels2004:903).hertilbeskriverpunktfire,at reglerogsåkanomfatteprodukter,hvordanvibrugerdemoghvordandemåbruges.men ogsåhvordandedesignessåledes,atdekunkanbrugespåenspecifikmåde.punktseks beskriverhvordanetsystemformesafdenskomponenterogomvendt.herierteknologi formetinogleprodukter,vidensformerellerøkonomiskeaspekter,somerbegrænsetaf tekniskeogmateriellerammer.f.eks.erdeflestebilerbenzindrevne,ogdetteerenteknisk Side 26 af 112

27 ogressourcemæssigbegrænsning.detreboksesymbolisererdengensidigeafhængighed, dereriblandtdeinvolveredeaktørerietsts.imellemdissetrebokseforegårpunkterneet tilseks. Forkortatopsummereoggiveetkonkreteksempel,opsættesetSTSomkringbilen.Bilenvil idenførstemodelværeicirklenmedproduktionafartefakter.idenandendelplaceres brugerne beggeerforbundetafmarkedet,netværkoginfrastrukturerfornedensamt institutionerforoven,somsanktionererloveogregler.virksomhederkanproducerenye teknologier,menhvismarkedetikkeerstortnokellerhvisteknologienikkeerudviklettilet attraktivtstadie,hvisinfrastrukturenikkeerudformeteffektivttilel biler,hvisderikkeer politiskopbakningellerlovederdannerincitamentforelbilen,kombineretmedeventuelt modstandfravissekonkurrerendekonventionellebilproducenterogandreinstitutioner kandeværesværtforelbilenafvindeindpasietstsdomineretafdenbenzindrevnebil. Detteeksempelindeholderenmassehvis er,menbeskriverfintdennuværendesituation medel bilen.detteeksempelberørerkunoverfladenafhvad,derkanhaveindflydelsepå omenteknologivinderindpasietsts,menerstadigkonkret,fordidetkanrelaterestil virkeligheden. Etandetbegreb,somervigtigtforatforståkompleksitetenietSTS,handleromen teknologisudviklingogbrugermiljøetskravogbehov.modellensesnedenunder(geels 2004:902) Side 27 af 112

28 Modellenbeskriverhvordanteknologiogbrugermiljøetudviklersigdynamiskforattilpasse sighinanden.imellemdetolinjersestekniske,logistiskeogpræstationskriteriersom elementer,derkanskabesplidimellemtilpasningen.foratuddybehvordansplidog processenaftilpasningfindersted,kannærmestalleteknologierbelyses.dettekanvære trafiklys,dadeblevinstalleretigamledageogderesindvirkningpåinfrastrukturenistørre metropoler.dettekanyderligeresesidag,medbedresoftwaretiltrafiklys,somnukan bedømmestrømningerogtrængsel,ogsåledesbliverødthurtigere,hvilketkanskabesplid hosborgere,derikkeharkendskabtildenneteknologiskeudvikling.sådanenteknologi tagertidformenneskerattilpassesig.detsammevargældendeforbilen,dadenblev opfundet.dengangvarderogsåenstørrekonkurrencemellemdenbenzindrevne og elektriskebil.modellenviserogsåstoreellersmåspring,somdokumentererenteknologis ellerbrugermiljøstilpasningtilhinanden.etstortspringkanargumenteresatværebilenog vorestilpasninghertil,somindledningsvisharværetetlillespring,mensomharudvikletsig tiletstort,f.eks.underførste ogandenverdenskrig. Nicherudenometableretsystemer OvenståendeteoriredegørforhvadetSTSer,samthvilkegensidigtforbundneelementer detindeholder.gennemderesinteraktionisådanetsystem,skaberelementerne sporafhængighedsomdannerenbarriereforandreteknologierogprodukter.dette besværliggørimplementeringafnyeprodukterogteknologier,somkanforventesatændre pådetnuværendesystem. Idetteafsnitbeskrivesderettiltag,somkanbevirketil,atnyeteknologierogprodukterkan vindeindpasogpåvirkeetsystem.enmådeatanskuesporafhængighedhosetstspå, forekommerviaregimerneviden,politik,socio kultur,forbruger,markedogteknologi.disse regimerudviklersigideresegneensrettedespor,somforsøgeratstabiliseredet pågældendestsmodeksternetrusler.dogerdissesporforsatgensidigtpåvirketaf dynamikkenietstssamtdeandreregimer.isamspilviaderesdynamiskeinteraktioner, skabessporafhængighediforsøgpåatstabiliseredetmodforandringer,derkantrue systemet(geels2004:911). Side 28 af 112

29 Menforandringkanforekommepåetsmåtstadieiformafnicher.Dissekanvedhjælpaf statsligetilskudellerprivateinvesteringer,sombidragertiletbeskyttetrum,separeresfra etsystemsrammerogindflydelse.isådanbeskyttendeforhold,erdermulighedforat eksperimentereogskabeinnovativeprojekter,hvorderkanafvigesfrademetoder, vidensformerogregler(regulative,normative,kognitive)dererindlejretidetdominerende system.forholdsombrugerneskravogønskerermuligvishellerikkefastlagt,eftersom produktetellerteknologienikkeharopnåetmarkedsandeleendnu.mennetopdisse fleksiblerammer,udgørogsåatderikkeerfastlagtnogengensidigeafhængigheder,somiet STS(Geels2004:913).Dettestillerstørrekravtildeinvolveredeaktørersengagement, eftersomdenødvendigvisikkeerbundetogfastlåstpåsammemådersomietstsellerhar desammerollerogansvarsfordelingersomtidligere.enaktørkanderfornemtmeldesigud afennicheudvikling,fordideikkeerbundet. Menformåletmedudviklingafnicher,ersomsagtatvisseaktørerserproblemeride nuværendestsogdensforbundneregimer.deønskeratgøreopmedsporafhængigheden ogimplementerernyeinnovativeteknologierogprodukter.enmådemankanse nicheteknologierpå,ersom"seedsofchange"(geels2004:913),dadenedefraforsøgerat vokseogudviklesig,såledesatdeforandresystemetoverdem. SelvometSTS selementerafaktører,institutioner,regler,markeder,forbrugereogregimer ergensidigtforbundetogafhængige,kanderesinteraktioner,somnormaltudvikler sporafhængighed,ogsåskabespændinger,derødelæggersystemetsbalanceogstabilitet. Dissespændingerkanopståvedatregimernesudviklingideresfastlagtespor,ikkeer tilpassethinanden,f.eks.iformafmålsætningerogintentioner.detkanogsåforekomme,at forbrugereefterspørgernyebehovietprodukt,somikkebliveropfulgtafproducenterne, somdervedskaberspændingmellemproducenterogforbrugere.frankw.geels opsummererselvspændingerietsystempåfølgendemåde: "AsST regimesarestableandaligned,radicalnoveltieshavefewchancesandremainstuckin particularniches.iftensionsandmis matchesoccur,however,intheactivitiesofsocialgroups andinst regimes,thiscreates windowsofopportunity forthebreakthroughofradical novelties". Side 29 af 112

30 NichersmulighedforgennembrudietsporafhængigtSTSerdervedstørre,nårderopstår spændingerietsystem,somførertilustabilitet(geels2004:914). Påefterfølgendesideillustreresustabilitet windowsofopportunity ognichersmulighed forgennembrudietstsviamulti perspektivs modellen(geels2004:915): Modellenredegørfor,hvordanennicheteknologikanvindeindpasietSTS,nårdet forekommersplittetgenneminternespændinger.dettekunnehypotetisksetvære udviklingenafbrintbilen,somforsøgeratfåindpasienperiode,hvorbenzinpriserneer stegetmarkant.herkunnederværesplidmellemforbrugereogmarkedetforbilen,som villeføretilnyebehovogkravhosforbrugerne.detkanogsåværelandskabetsomoppefra liggerprespåetsts,iformafressourcemangelpåolie.landskabetuddybesiafsnittet nedenfor. Side 30 af 112

Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7

Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7 Kapitel1:Metode...9 Videnskabsteori kritiskrealisme... 9 Flyvbjergogdenphronetiskeforskning...13

Læs mere

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

Teori og tillid i en krisetid

Teori og tillid i en krisetid Teori og tillid i en krisetid Gruppe&10& Hus&20.2& Vejleder:&Gry&Dam&Schachtschabel& Simon&Hartkopp& Studienr.&51962& Zoey&Holst& & Studienr.&51895& Kathrine&A.&B.&Jensen& Studienr.&51870& Cecilie&E.&L.&Johansen&

Læs mere

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Gruppe&nr.:&21&& & & & Hus&45.2& & & & & &&Hum1Bach& 6.&semester&& & & &&&Bachelorprojekt& & & & & F2015& & & Gine&Khatibzadeh&Buch&& & & & &

Læs mere

Internettets Personlige Udfordringer

Internettets Personlige Udfordringer Internettets Personlige Udfordringer Internettets'Personlige'Udfordringer' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Udarbejdet'af:' Emil%Westborg%Schiøtz%3%46845% Nicholas%Jørgensen% %46880% Thomas%Sebastian%Lildal%Moisen%46851%

Læs mere

1. INDLEDNING 4 1.1 PROBLEMFELT 8 1.1.1 PROBLEMFORMULERING 10 1.2 AFGRÆNSNING 10

1. INDLEDNING 4 1.1 PROBLEMFELT 8 1.1.1 PROBLEMFORMULERING 10 1.2 AFGRÆNSNING 10 P A T I E NT E MPOWE RME NT Kanpat i ent i nddr agel s es t eknol ogi bef or dr eempower ment? Kr es t i nekaar uphans en Mar i akat r i nesj øs t r øm Gr i t hmai T ønnes en Undervej l edni ngafj es perhol

Læs mere

Resumé. Abstract. Side 1 af 81

Resumé. Abstract. Side 1 af 81 Resumé NationalparkMolsBjergeblevopretteti2009somenudafDanmarksforeløbigttre Nationalparker.Detmesteafparkensarealerpålandjorden,og80%erprivatejet. Landskabetiparkeneretresultatafflereisfremstødundersidsteistidogbestårafbl.a.

Læs mere

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!!

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!! Uddannelsetil AlexanderAamand+40255 JesperHinzeNielsen+51632 MalteGyldenkærne+52477 MaltheCarlsen+52393 MikeBrandt+51740 OleHelms+52552 SveaKrukow+51729 Nr.S1525073149 Vejleder: KasperEskildsen Filosofifagmodulsprojekt4/6semester

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

BOLIGMANGEL!OG!ØKONOMISKE!INCITAMENTER!

BOLIGMANGEL!OG!ØKONOMISKE!INCITAMENTER! Abstract ThisthesisaimstoexaminehomelessnessamongyoungpeopleinDenmark,whichhasbeena growingproblemthelastfewyears.throughqualitativeinterviewswith7youngadults,who haveexperiencedhomelessnessorarehomelessatthemoment,iwishtofindouthowand

Læs mere

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:*

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* Speciale,SocialvidenskabK2,Forår2013 Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* sammenhænge*mellem*offentlige*lederes*sociale*og* professionelle*position*og*subjektive*dispositioner* omkring*innovation*

Læs mere

1SPTUJUVUJPO J 5IBJMBOE

1SPTUJUVUJPO J 5IBJMBOE 1SPTUJUVUJPO J 5IBJMBOE &O QSPKFLUSBQQPSU BG 1BUSJDJB - +FOTFO 3PTLJMEF 6OJWFSTJUFU *OTUJUVU GPS 4BNGVOE PH (MPCBMJTFSJOH Abstract( This%project%aims%to%examine%the%economic,%political%and%sociocultural%

Læs mere

Crowdfunding+af+ computerspil+

Crowdfunding+af+ computerspil+ !!!! Crowdfunding+af+ computerspil+! 4+et+studie+af+online+relationer+!!!!!!!!! Roskilde!Universitet,!Speciale!Forår!2015,!Kommunikation!!! Af:!Anders!Kildebæk!&!Julie!Bremholm!Sørensen! Vejleder:!Lisbeth!Frølunde!!!

Læs mere

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien((

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( ( ( ( ( Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( Vejleder:)Ebbe(Prag( ( Udarbejdet)af:) Gruppe(7,(Sam

Læs mere

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING U ARKITEKTURUNDERVISNINGSOPLÆG ELSEBETH BALSLØW 1 DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING MOTIVATION Deerkendelserjeghargjortmiggennemmoduls1 s3formidlingsopgaver,harprimært

Læs mere

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.! Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...1 1.1. Problemfelt...1 1.2 Problemformulering...2 1.3 Arbejdsspørgsmål...3 2. Metode...4

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...1 1.1. Problemfelt...1 1.2 Problemformulering...2 1.3 Arbejdsspørgsmål...3 2. Metode...4 Abstract( This%report%investigates%how%the%phenomenon%of% human%trafficking%for%sexual% exploitation %is%represented%as%a%political% problem %in%a%danish%context.%the% analysis%is%positioned%within%a%poststructuralist%paradigm%and%therefore%seeks%to%

Læs mere

Unge etniske minoriteters veje til omsorgs- og pædagogiske grunduddannelser på EUD

Unge etniske minoriteters veje til omsorgs- og pædagogiske grunduddannelser på EUD Unge etniske minoriteters veje til omsorgs og pædagogiske grunduddannelser på EUD MajBritt Parsberg Oryé TineMarie Dahl Knudsen 29.5.2015 MUL modul 2 Hold MUL efterår 2014 Vejleder: Kevin Mogensen Antal

Læs mere

Abstract Indholdsfortegnelse( Resumé(

Abstract Indholdsfortegnelse( Resumé( Abstract DetteprojektomhandlertoafJamieOliversmadprogrammermedhenblikpåat analysereogfortolkehansmaskulinitetidisse.voresanalysestrategiharvi konstrueretaffilmanalytiskebegreberogifortolkningenanvenderviraewynw.

Læs mere

MERE GANG I AARHUS HVORFOR EN FODGÆNGERSTRATEGI OG HVEM EJER DEN?

MERE GANG I AARHUS HVORFOR EN FODGÆNGERSTRATEGI OG HVEM EJER DEN? MERE GANG I AARHUS HVORFOR EN FODGÆNGERSTRATEGI OG HVEM EJER DEN? DISPOSITION Hvad er en fodgænger Overordnet målsætning Processen Strategiens indhold Next step HVAD ER EN FODGÆNGER? ARBEJDSGRUPPENS SAMMENSÆTNING:

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Københavns Universitet: Det Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Skov og Landskab

Københavns Universitet: Det Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Skov og Landskab Jungstypeteorisområdgivningsværktøj Kundeoptimeretrådgivning Specialeiforbindelsemedforstkandidatstudiet Udarbejdetaf:RuneBøgeskovTørnkvistNielsenSBK 07016 Dato: 31.August2009 Vejleder: ToveEnggrobBoon

Læs mere

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati?

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati? IslamiEuropa entrusselmoddeteuropæiskedemokrati? Enanalyseafislamsogkristendommensforenelighedmed vestligefrihedsrettigheder Kandidatafhandling Af: RasmusAage Uddannelse: Cand.ling.merc. TyskogEuropæiskeStudier

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Hvad ligger der i kortene. Selvvalgt tema En praktisk organisationsanalyse i selvvalgt virksomhed. Herefter individuel

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

- en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter

- en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter Nyhedens ansigter - en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter Britt Godske, Emil Ryttergaard, Mathias Skov Johansen, Nanna Martensen Journalistik - ES 2014 Vejleder: Michael Bruun Andersen Indledning(...(2

Læs mere

DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.##

DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.## DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.##!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AMALIE#MUNKNER#KRISTIANSEN#&#LISE#WIEDERHOLT#CHRISTENSEN# BACHELORPROJEKT#29.5.2013# INSTITUT#FOR#STATSKUNDSKAB#

Læs mere

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter Kandidatafhandling,InstitutforPsykologi,Københavnsuniversitet Traumer EnundersøgelseafsammenhængenmellemPTSDog kroniskesmerter Ethvertlevendevæsensøgerstraksfrafødslenlystenog befindersigvelvedden,somdetbedsteafalt,ogskyr

Læs mere

Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse*

Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse* Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse* Involvement)of)children)as)relatives)of)a)parent)with)a)mental)disorder) Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Hornbøll, 676493

Læs mere

Et indblik i studielivet gennem Instagram

Et indblik i studielivet gennem Instagram KØBENHAVNS UNIVERSITET Et indblik i studielivet gennem Instagram Et casestudie af de studerendes involvering i Københavns Universitets studielivskampagne #BlivStuderendePåKU Ida SøborgMadsen Kristin Siefert

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Værdiansættelse af Djurslands Bank

Værdiansættelse af Djurslands Bank HA6.Semester Bachelorafhandling Forfatter: MartinBøgildPoulsen vejleder: HenningRudJørgensen Institut: Erhvervsøkonomiskinstitut VærdiansættelseafDjurslandsBank AarhusSchoolofBusniessandSocialSciences

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Amanda&Mücke&Nihøj& & Professionsbachelor& &Historie& Z110190& & 22.&april&2015&& & &

Amanda&Mücke&Nihøj& & Professionsbachelor& &Historie& Z110190& & 22.&april&2015&& & & AmandaMückeNihøj Professionsbachelor Historie Z110190 22.april2015 Indholdsfortegnelse- INDLEDNING:...2 PROBLEMFORMULERING:...3 MOTIVATIONFOROPGAVEN...3 AFGRÆNSNING...4 LÆSEVEJLEDNING...4 TEORI...6 LOKALHISTORIE...6

Læs mere

AT MED INNOVATION ELEVMANUAL

AT MED INNOVATION ELEVMANUAL AT MED INNOVATION ELEVMANUAL Rammer og faser i arbejdet med AT med innovation Rammerne for AT og innovationsopgaven: I AT- opgaven med innovation kan kravene være, at du skal: - Tilegne dig viden om en

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanudkast ( ) 3. Puljemiddelansøgning ( )

for mødet den , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanudkast ( ) 3. Puljemiddelansøgning ( ) , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2010-21462) 2. Bydelsplanudkast (2010-21462) 3. Puljemiddelansøgning (2010-21462) 1. Godkendelse af dagsorden (2010-21462) Formanden indstiller til Amager Øst

Læs mere

Referat LUFT 1. december 2014

Referat LUFT 1. december 2014 Referat LUFT 1. december 2014 Fremmødt: Østerbro/ Axel Thrige Laursen Vanløse/ Bent Christensen Indre By/Bent Lohmann Brønshøj-Husum/Erik Fisker Valby/Michael Fjeldsøe Amager Øst/Ole Pedersen Christianshavn/Poul

Læs mere

Københavns Kommune. Hanne Christensen, Center for Miljø. hachri@tmf.kk.dk

Københavns Kommune. Hanne Christensen, Center for Miljø. hachri@tmf.kk.dk Københavns Kommune Hanne Christensen, Center for Miljø hachri@tmf.kk.dk Københavns Kommunes Københavns Klimaplan Energiforsyning i København Nordhavn en ny bæredygtig bydel Amager Fælled Bykvarter et udredningsprojekt

Læs mere

Objektivitet!!fra!magtmiddel!til!modstand!

Objektivitet!!fra!magtmiddel!til!modstand! Objektivitet framagtmiddeltilmodstand Om#de#nye#objektivitetsbegreber#i#Kritisk#Realisme#og# Feministisk#Standpunktsteoris#og#deres#kritiske#potentiale FraForsideomslagettilDonnaHaraways#Simians,#Cyborgs,#and#Women:#The#

Læs mere

Lærerens version ANBEFALING. Fordi. Vores belæg: Hentet i Ressourcerummet, praktiske forsøg, ekspertudsagn, virksomhedsbesøg

Lærerens version ANBEFALING. Fordi. Vores belæg: Hentet i Ressourcerummet, praktiske forsøg, ekspertudsagn, virksomhedsbesøg Anbefaling Lærerens version ANBEFALING Problemfelt Klasse Gymnasium Vi anbefaler de danske politikere, at Hovedpåstand Argumentation: Fordi. Vores belæg: Hentet i Ressourcerummet, praktiske forsøg, ekspertudsagn,

Læs mere

Positionering på www.radikale.net

Positionering på www.radikale.net Positionering på www.radikale.net Enundersøgelseafdeninterpersonellekommunikation påetpolitiskdebatforum 2.semesterHumanistiskInformatik Gruppe2 Vejleder:CamillaDindler Positionering på www.radikale.net

Læs mere

WORKSHOP 3. Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser

WORKSHOP 3. Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser WORKSHOP 3 Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser INDHOLD Fokus på positiv erfaringsudveksling Fokus på fremadrettet aktiviteter Fokus på hvad vi kan gøre (ikke på begrænsninger)

Læs mere

Fællesskab og ejerskab

Fællesskab og ejerskab Fællesskabogejerskab Gennemførselsvejledningpåerhvervsskolerne AfChristinaCelesteNielsen. Vejledningharpotentialetilatbliveenhandlesammenhæng, hvormenneskerifællesskabbearbejderproblemerogde betingelser,somknyttersigtilproblemerne

Læs mere

Helhedsplanlægning for kysten i Hvidovre Kommune

Helhedsplanlægning for kysten i Hvidovre Kommune Helhedsplanlægning for kysten i Hvidovre Kommune Hvordan håndteres de mange interessenter i storbyens kystzone? v/ Carsten Raad Petersen, Hvidovre Kommune 1 Fakta om Hvidovre Kommune Hvidovre København

Læs mere

Fremtidig!positionering!af! Rema!1000!

Fremtidig!positionering!af! Rema!1000! Fremtidigpositioneringaf Rema1000 InstitutforMarketingogOrganisation Bachelorafhandling Forfatter:ChrisSecherChristensen HAAAlmen6.semester Studienr.:201208006 Vejleder:MargitNsofor Antalanslageksklusivmellemrum:107.161

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda InstitutforMarketingogorganisation Forfatter: LineBeringKristensen(301075) Vejleder: BjarneR.Schlichter Enempiriskanalyseafkritiskesuccesfaktorerved implementeringenafetcrmsystem etstudieafaualumniogimplementeringenafgerda

Læs mere

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Dato: 9. april 2015 Sagsnr.: 14/83874 1. Rammen for udvalgets arbejde Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

1. Vision og Udviklingsstrategi for X bydel

1. Vision og Udviklingsstrategi for X bydel <Beskrivelse af vision for bydelen, status, tendenser og udviklingsprincipper for bydelen> KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 08-11-2011 Bilag 4 Udfyldelse af skabelon for bydelsplan med arbejdsdeling Proces: LU udfylder og afleverer til Center for Byudvikling

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen AUGUST 2014 Mona Jensen SPECIALE, TEKSAM VEJLEDER: JONAS EGMOSE ROSKILDE UNIVERSITET ADFÆRDSÆNDRING FOR ØGET GENANVENDELSE KILDESORTERING I HJEMMET EFFEKTEN af en flyer. Optimering af adfærdsændrende kampanger

Læs mere

BYDELSPLAN FOR HERFØLGE

BYDELSPLAN FOR HERFØLGE BYDELSPLAN FOR HERFØLGE VELKOMMEN! PROGRAM Kl. 13.00 Velkomst Kl. 13.20 Præsentation af Bydelsplaner v. Casper Toftholm Kl. 14.00 Workshop I Herfølges Egenart Kl. 15.00 Kaffepause Kl. 15.25 Workshop II

Læs mere

Kendte til Lokaludvalget i forvejen

Kendte til Lokaludvalget i forvejen Samlet data fra bydelsplanundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 2.-24. januar 217 (5 dage). Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Vestegnens Planforum, 18. nov. 2008

Vestegnens Planforum, 18. nov. 2008 Vestegnens Planforum, 18. nov. 2008 Bedre borgerdeltagelse Svend Erik Rolandsen og Christina Krog, Plan09 På programmet 1. Borgerinddragelse på automatpilot 2. Borgerinddragelse = kommunikation - diskussion

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Progressionsplanen er udarbejdet som et arbejdsdokument, der skal give eleverne en kontinuitet og progression mellem de større

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

OM KUNST OG KREATIVITET I UNDERVISNING

OM KUNST OG KREATIVITET I UNDERVISNING ROSKILDEUNIVERSITET PERFORMANCE DESIGN CECILIEAABOELYNEBORG SPECIALE OMKUNSTOGKREATIVITETIUNDERVISNING Hvordankunstogkreativitetkananvendesiundervisningsøjemed påenkontinuerligogallestedsnærværendemåde.

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

31 03 2014 1/64 1Indledning 1.1Læsevejledning 1.2PræsentationafTaskForcen 1.3Analysenstemaer 34 1.5Analysensgrundlag 1.4Detvidereforløb 675 2Resumeoganbefalinger 2.1Resume 3Afrapporteringpådeenkeltetemaer

Læs mere

USAglighed* HumBach( 12(hus(7.1((Gruppe(7( ((Vejleder:(Marianne(Rathje(

USAglighed* HumBach( 12(hus(7.1((Gruppe(7( ((Vejleder:(Marianne(Rathje( HumBach 12hus7.1Gruppe7 Vejleder:MarianneRathje USAglighed* ChristinnaBeeken,EyðbjørtSkylvMidjord,JanKlitsgaard, JaquelinePaprikaSommer,MarcAlexanderJønsson,Nina JasmineS.Vosoughi,PernilleVesterledogThomasBrorholm

Læs mere

1. Workshop. Fossilfri fremtid og Lokaløkonomisk effekt ved vindmøller. Morsø Kommune mors.dk

1. Workshop. Fossilfri fremtid og Lokaløkonomisk effekt ved vindmøller. Morsø Kommune mors.dk 1. Workshop Morsø Kommune Fossilfri fremtid og Lokaløkonomisk effekt ved vindmøller Program: Kl. 17 Velkomst ved Morsø Kommune. Kaffe, te og brød Kl. 17.10 Oplæg Fremtidens energisystem og Vindmøller Karl

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2013 Offentlig fremlæggelse af Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020 1. Resume Forslag til Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 18

Kommuneplantillæg nr. 18 Kommuneplantillæg nr. 18 Et område til offentlige formål, Skole og Multihus i Balling Teknisk Forvaltning - Vedtaget 29. maj 2012 Indledning Kommuneplantillæg nr. 18 er udarbejdet for at ændre rammebestemmelserne

Læs mere

Store skriftlige opgaver på HF

Store skriftlige opgaver på HF Store skriftlige opgaver på HF Større skriftlig opgave (SSO) mellem 1. december og 15. marts i 2.hf Eksamensprojekt indenfor de sidste 6 uger af undervisningen i 2. hf, typisk uge 17 ( prøveeksamen i 1.hf

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Plan09 og plankulturen til debat!

Plan09 og plankulturen til debat! Plan09 og plankulturen til debat! På programmet Plan09 og Fornyelse af planlægningen Hvad er plankultur? Værdier og kompetencer Eksempler Redskaber til udvikling af den lokale plankultur Et første bud

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse 1 Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse Dette papir er en vejledning i at lave synopsis i Almen Studieforberedelse. Det beskriver videre, hvordan synopsen kan danne grundlag for det talepapir,

Læs mere

Planlægning for og med landbrug

Planlægning for og med landbrug Temadage: Planlægning for og med landbrug 25-26. november 2014 på Vingsted Hotel og Konferencecenter Velkommen Jørgen Primdahl, Købehavns Universitet Jørgen Korning, Videncentret for Landbrug Hvorfor er

Læs mere

Vi har i denne opgave undersøgt hvordan fixie cyklens udvikling og udbredelse, i et

Vi har i denne opgave undersøgt hvordan fixie cyklens udvikling og udbredelse, i et Resume: Viharidenneopgaveundersøgthvordanfixie cyklensudviklingogudbredelse,iet socioteknisksystem,bliverpåvirketaffaktorersomsocialegrupper,identitetog subkulturer.dissefaktorerermedtilatbestemmehvordandennecykeltypeergåetfra

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Udviklingsplan for. Boest. Projektgruppen

Udviklingsplan for. Boest. Projektgruppen Udviklingsplan for Boest Projektgruppen Februar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet af Projektgruppen

Læs mere

Afgangsprojekt Humanøkologi 2002

Afgangsprojekt Humanøkologi 2002 Afgangsprojekt Humanøkologi 2002 Medarbejderdeltagelsen betydning i forhold til virksomhedens forebyggende miljøindsats M iljøkortlægning Gennem førelse og erfaringsopsamling Vurdering M iljøhandlingsprogram

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2014 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave)

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) OSO'en (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) Du skal nu i gang med at forberede din obligatorisk selvvalgte opgave (OSO'en), som alle elever i 10. klasse skal lave. Her skal du arbejde SELVSTÆNDIGT med et emne,

Læs mere

M-government i Silkeborg Kommune

M-government i Silkeborg Kommune M-government i Silkeborg Kommune - Et casestudie af Silkeborg Kommunes mobil kommunikation med borgerne Kandidatafhandling af: Katrine Vandborg Sneftrup (20093956) & Line Ulrikka Pedersen (LP86750) Vejleder:

Læs mere

Innovationskultur og borgerperspektiver i KK/TMF

Innovationskultur og borgerperspektiver i KK/TMF Innovationskultur og borgerperspektiver i KK/TMF KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig by med byrum, der inviterer til et mangfoldigt og unikt byliv. Vi vil være

Læs mere

Lokaliseringsplanlægning af landbrugsbyggeri

Lokaliseringsplanlægning af landbrugsbyggeri Projektbeskrivelse Lokaliseringsplanlægning af landbrugsbyggeri - et Realdania udviklingsprojekt i Ringsted Kommune 19-062007 Niels Helberg 1 Problemformulering Udviklingsprojektet er et samarbejdsprojekt

Læs mere

BÆREDYGTIGE SAMMENHÆNGE. Agenda 21-strategi for 2016-2019 UDKAST

BÆREDYGTIGE SAMMENHÆNGE. Agenda 21-strategi for 2016-2019 UDKAST BÆREDYGTIGE SAMMENHÆNGE Agenda 21-strategi for 2016-2019 UDKAST INDHOLD FORORD FORORD 3 _ RESUMÉ 5 BAGGRUND 7 PRINCIPPER 8 VISION 8 FORMÅL 8 CENTRALE MÅLSÆTNINGER OG KØBENHAVNERNES ROLLE 11 KLIMAAFTRYK:

Læs mere

Stress-repertoires. !"En"kritisk"diskurspsykologisk"analyse"af"fænomenet" Arbejdsrelateret"stress " Stress. Johan!Friis!Bergholt!

Stress-repertoires. !Enkritiskdiskurspsykologiskanalyseaffænomenet Arbejdsrelateretstress  Stress. Johan!Friis!Bergholt! Stress-repertoires "En"kritisk"diskurspsykologisk"analyse"af"fænomenet" Arbejdsrelateret"stress " " " " Stress JohanFriisBergholt 10.Semester,InterpersonelKommunikation HumanistiskInformatik VejlederSørenLindhardt

Læs mere

Transport i klimaplanen - En vision og en plan. Annette Kayser, Københavns Kommune Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll

Transport i klimaplanen - En vision og en plan. Annette Kayser, Københavns Kommune Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Transport i klimaplanen - En vision og en plan Annette Kayser, Københavns Kommune Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll En vision og en plan for alle områder Alle sektorer, alle forvaltninger 7 forvaltninger

Læs mere

I#AM#YOUR#VOICE # ! En!begrebsorienteret!kritik!af!populistisk!retorik! med!afsæt!i!donald!trumps!valgkampagne! !!!!!!! !!!

I#AM#YOUR#VOICE # ! En!begrebsorienteret!kritik!af!populistisk!retorik! med!afsæt!i!donald!trumps!valgkampagne! !!!!!!! !!! I#AM#YOUR#VOICE # Enbegrebsorienteretkritikafpopulistiskretorik medafsætidonaldtrumpsvalgkampagne Af#Gry#Inger#Reiter# VejledtafMetteBengtsson 80normalsider Januar2017 AfdelingforRetorik,InstitutforMedier,Erkendelseogformidling

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 Orienteringsmøde for HA-studerende PROJEKTET Bachelorprojektet er den sidste studieaktivitet på HA-uddannelsen og bygger på den viden samt de færdigheder og kompetencer, den

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 Punkt 12. Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 2015-061874 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at

Læs mere

Titel:"Med"studiet"i"lommen" Studie:"Informationsvidenskab"&"Informationsteknologi" Semester:"6."semester" "Bachelorprojekt"

Titel:Medstudietilommen Studie:Informationsvidenskab&Informationsteknologi Semester:6.semester Bachelorprojekt Titel:Medstudietilommen Studie:Informationsvidenskab&Informationsteknologi Semester:6.semester Bachelorprojekt Sted:AalborgUniversitet Gruppemedlemmer:/ LineThygesen TineRønøBove MikkelHøyerTherkildsen

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. april 2017 Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Igangsætning af forudgående høring om kommuneplanlægning og

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere