Resume. Side 1 af 112

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resume. Side 1 af 112"

Transkript

1 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads tilcyklerogfodgængere.dettebetyder,atgadenskalomdesignessåledes,atdebløde trafikanterogdenkollektivetrafiktilgodeses,ogatdetblivervanskeligereforbiler,atbruge gadensomhurtiggennemfartsvej.vivilderforkiggenærmerepåforholdetmellem demokratiskplanlægningietlokaltperspektivogdestørrekommunaleambitionerom samtidigatleveoptildevedtagedeforslagtilatskabeenco2 neutralhovedstadi2025.til detteformålundersøgervikøbenhavnskommunestrafikogmiljøforvaltningsomet casestudie.viinddragerforskelligeteorieromkommunikativplanlægning,emporwernment ogmobilitetsforskningforpådennemådeatfåpraktiskvidenomdisserelevanteog overlappendefelterindenforplanlægningitrafik oglokalområder.viønskeratblive klogerepå,hvordankommunenformåratinddragedeforskelligeniveauerindenforbåde ekspertstyretplanlægningogdemeredirekteformerforborgerinddragelsetilatspille sammen. Abstract OurprojectisbasedontheambitionofthecommunityofCopenhageninthefollowingyears, todevelopamagerbrogadeasanattractiveshoppingstreet.itistheplantotransformthe streettohavelesstrafficcirculatingthrough,developmoregreenspacesandcreatebetter roomforbicyclesandpedestrians.thismeans,thatthestreetwillberedesignedtomotivate theuseoflighttrafficformsandpublictransport,andtorestricttheuseofcarscomparedto thecontemporarysituation.wewillexaminetherelationshipbetweendemocraticplanning inalocalperspectiveandthelargerambitionsofthemunicipalrelatedtothepassed proposalsaboutcreatingaco2 neutralcapitalin2025.forthatpurpose,weinvestigatethe CopenhagendepartmentofTrafficandEnvironmentaladministrationasacasestudy.We includevarioustheoriesofcommunicativeplanning,empowermentandmobilityresearchto gainpracticalknowledgeoftheserelevantandoverlappingfieldsofplanningintrafficand localareas.weexaminehowthemunicipalitymanagestomotivatedifferentlevelsofactors toparticipatewithinbothexpertdrivenplanningandmoredirectformsofcitizen involvementinurbanaffairs. Side 1 af 112

2 Indholdsfortegnelse RESUME...1 ABSTRACT...1 1INDLEDNING...4 PROBLEMFELT...5 PROBLEMFORMULERING...6 2METODE...8 METODETRIANGULERING... 8 CASESTUDIER...11 AFGRÆNSNING TEORI...18 MOBILITETENSMULIGHEDER...18 NØDVENDIGETILTAG...19 MULIGEFREMTIDSSCENARIER...20 DETFYSISKERUM...21 SLOWSOCIETY...22 PLANLÆGNINGOGSPORAFHÆNGIGHED...23 SOCIOTEKNISKESYSTEMEROGREGIMER...24 NICHERUDENOMETABLERETSYSTEMER...28 SAMFUNDETSINFRASTRUKTUR...32 DAVIDBANISTER OVERVEJELSERIBÆREDYGTIGPLANLÆGNING...33 Delkonklusion...34 PATSYHEALEY...35 ThePlanningProject...36 Dialogsomplanlægningsværktøj...39 EMPOWERMENT...42 Subjektivogobjektivempowerment...43 Empowermentidetbypolitiskefelt...44 Opsummeringafempowerment BESKRIVELSEAFAMAGERBROGADE...47 OMDANNELSEAFAMAGERBROGADE...47 Amager...48 TIDSPLANFOROMDANNELSENAFAMAGERBROGADE, OVERSIGTOVERFORUDGÅENDEPLANEROGSTRATEGIERFORAMAGERBROGADE...53 Nyvejkategori:Strøggade...56 GrønMobilitet...57 Klimaplan KOMMUNEPLANEN2011 GRØNVÆKSTOGLIVSKVALITET...59 Side 2 af 112

3 Kommuneplanensstruktur...60 Trafik...65 GadeplanetiKøbenhavn...68 LOKALUDVALGOGDERESSAMMENSÆTNING...69 Hvadlaveretlokaludvalg?...70 AmagerØst...73 AmagerVest...73 RESULTATERPLUSSLEADERSHIPRAPPORT...74 Delokaleønsker...74 Dialogmedborgerne...74 Mødesteder...77 Handel...78 Trafik ANALYSEOGDISKUSSION...80 BESKRIVELSEAFANALYSEMODEL...80 LÆSEVEJLEDNING...82 BORGERINDDRAGELSE...83 NYEMETODERTILINDDRAGELSER...87 HELHEDSPLANLÆGNING...91 SPORAFHÆNGIGHEDHOSDEERHVERVSDRIVENDE...94 ERFARINGERFRAANDRESTEDER...96 MULIGEUDFORMNINGERAFNYAMAGERBROGADE...97 LANGSOMTID...99 UDVIKLINGAFGRØNMOBILITET BEDRESAMMENHÆNGMELLEMDENGRØNNEMOBILITET REGIONENSINDFLYDELSE DELKONKLUSION KONKLUSION LITTERATURLISTE BILAG Side 3 af 112

4 1Indledning Københavnharimangeårhaftenvisionom,atværetkendtsomcyklernesby. Planlægningenharoftetilgodesetdenbæredygtigetransportfremforbilismen,ogdettehar bidragettilatgørekøbenhavnverdensberømtforsingrønnemobilitet.dogkanderi spændingsfeltetmellembæredygtigeløsninger,demokratiogglobalkonkurrenceopstå noglestoreplanlægningsmæssigeudfordringer. IforholdtilandrebrograderharisærAmagerbrogadeværetramtpådetailhandlen.Siden finanskrisenharudlejernekrævetstigendepriserforerhvervslokalerne.samtidiger omsætningenforbutiksejerneikkestegetisammeomfangogdetteharresulteretien omfattendebutiksstagnering.gadenerdesudenstærkttrafikeretafisærgennemkørende trafik.cykelstierogfortoveersmalle,degrønneområdererfåogstøjniveauethøjt.som følgeafdetteiværksattekøbenhavnskommunei2012initiativetnyamagerbrogade. Kommunenplanlæggersåledesoverdenkommendeårrækkeatomstrukturere Amagerbrogadetilensåkaldtstrøggade.I2013bevilgedekommunender40millioner kronertilgaden,somsnartfåretmereattraktivthandelsmiljøogbedreopholdsmuligheder. Cyklisterogfodgængerefårbedreplads,bussernefårbedreforhold,ogdengennemkørende trafikbliverreduceret.detteopnåsgennemlaverehastigheder,indsnævringafkørebanerne ogmulighedforindslusningervedstørretilkørsveje.enafdestørreudfordringererat tilgodesebådedeerhvervsdrivende,beboerneogtrafikkeniforbindelsemedudarbejdelsen afhelhedsplanenfornyamagerbrogade.tildetteformålharkommunenudførtforskellige formerforinddragelsesinitiativerogaktiviteterforatsamlebrugerneafgadenoghøre deresønskerogideertiludformningen.sådaneninddragelsesprocesogomdannelsesproces støderindiendelmodstridendesynspunkterogkonflikter. Idetteprojektundersøgesrammerneforhelhedsplanenogdetintensivedialogforløb,som harforgåetfraperioden2.martstil23.marts.kommunen,deerhvervsdrivende, interesseredeborgere,trafikanter,lokaludvalgetogandreinteresseorganisationerhar gennemgåeteninteressantdialogomkringgadensfremtidigeudformning,hvoranlægsfasen forventespåbegyndtiefteråret2014. Side 4 af 112

5 Problemfelt BaseretpåtidligereerfaringerfratrafikforsøgetpåNørrebrogadevilmanreducere biltrafikkenmedoptil30procent.netopnugennemførerkommunenderforet længerevarendeborgerinddragelsesforløb,hvoramagerbrogadesbeboereog erhvervsdrivendessynspunkteriforholdtilgadensfremtidbliverhørt.kommunenforsøger delsmedborgermøder,workshopsogmereaktivemetodersomrundtureogforskellige kreativeinitiativer,tilatitalesættegadensnuværendeudfordringer.samtidigsættesder fokuspåhvilkepotentialeforbedringer,derkankommeudaffornyelsen.foratkommunens planerkanforløbesåhensigtsmæssigsommuligt,kræverdetdognaturligvis,atallegadens brugereoginteressenterfølersiginddragetiplanlægningsprocessen. ProjektetkandesudensesilysetafKøbenhavnsambitionom,atværeverdensførsteCO2 neutralehovedstadi2025,medhvaddertilhørerafbegrænsningafbiltrafiktilfordelfor cyklismeogfodgængere.grønmobilitetdefineresfølgendeafoverborgmesterfrankjensen ogteknik ogmiljøborgmesterayferbaykal: Grønmobilitethandleromatgøredetnemmere,sundereogmereeffektivtatbevægesig rundtikøbenhavn fordenenkelteogforosalle.viskalsikre,atalle,dertransporterersig gennembyen københavnere,virksomhederoggæster harnemtvedatvælgeetgrønt transportmiddelsomcyklen,kollektivtransportellerel ogbrintbiler. (Handlingsplanfor GrønMobilitet2012). Hvorforskalvisatsepågrønmobilitetogbæredygtighed?Voressamfundidagerformetaf kapitalismen.frabørnsbenlærerman,atdetervigtigtatfåetarbejdeogtjenepenge,så mankanforsørgesigselvogsinenærmeste.meddennenormfølgerogsåsøgenefter det godeliv.detgodeliverformange,atmantjenermangepenge,sommankanforplantei materiellegoder.dennejagtefterrigdomharvissefølgerogermedtilatformedet modernemenneske.mangeleveretlivioverhalingsbanen.deterher,atmennesketsbehov forbilenkommerind.viønsker,atundersøgebilensindvirkningpåmennesketidagog følgernederaf.bilenharistorbyernestorekonsekvenserforluftkvaliteten,vejtrængslenog trafiksikkerheden. Side 5 af 112

6 Hvorforerbilensåvigtigforsamfundetoghvilkeinitiativerkanmuligvisafhjælpedenne afhængighed.vilvioverhovedetafmedvoreselskedebil,oghvorforkanviikkeleve,somvi vilmeddertilhørendemobilitets ogforbrugsvaner? SomskrevetskalAmagerbrogadeforvandlestilenstrøggade.Somaltandetbyplanlægning medførerdettespændingermellemforskelligeinteressenter.beboerne,dehandelsdrivende ogdemsombrugergadensomtransitområde.alledissemenneskerskullegernehaveen stemmeidenideelleplanlægningafgaden.opstårderenspændingmellemkøbenhavns KommunesoverordnedevisionforKøbenhavnogdetalmenemenneskesførnævntebehov ogønsker?kanmanimødekommeallesbehoviudformningenafdennyamagerbrogade? Gennemempowermentstrategierermåletat danne borgerneoggøredemistandtilat deltageiinkluderendeogdemokratiskeprocesser.planlæggernebagny Amagerbrogadeprojektethargjortenstorindsatsfor,atfolkskalblivehørt.Derforerder blevetafholdtflereborgermøderogworkshops,hvorbeboereharkunnetafgivederes stemmeiprojektet.dereksistererenklarpladsmangeliforholdtilalleinteressenters ønsker.derfindesogsåeksterneinteressenterogforholdidenomkringliggenderegion,som alleønskeratblivehørt.derforstårkøbenhavnskommuneoverforenstoropgave,nåralle skalhaveenstemmeiplanlægningen. Problemformulering Hvilkevæsentligeudfordringerindenforborgerinddragelse,detlokaleniveauog bæredygtighedsplanlægningenharkøbenhavnskommunevedudarbejdelsenaf helhedsplanenfornyamagerbrogade. Side 6 af 112

7 Grøn mobilitet Økonomi PoliSk Handelslivet Planlægger Lokaludvalg Inddragelse Empower ment Borgere MedudgangspunktiAmagerbrogadeharvilavetenmodel,somillustrererdeelementervi mener,atenplanlæggeridennekontekstbørforholdesigtilunderudarbejdelsenaf helhedsplanenfornyamagerbrogade.underbyggetafvoresmetodetriangulering,giver denneplanlægningsmodelenforståelseafalledeelementer,somerforbundetpåtværsaf hinandenogpåforskelligeniveauer.disseelementerunderstegerogsåaltefterkonteksten, omdekanbenyttessomenressourceelleromdeerenbarriere.underalle omstændighedererselvemetodeniatkombineredisseelementerreelleudfordringerforen planlægger.modellenselementerskalikkesessommodstridende,menistedetsomde faktorerenplanlæggerhartilopgaveatfåtilatspillesammen. Side 7 af 112

8 2Metode Metodetriangulering Nårmanstartermedatskriveetprojektskalmanstillesigselvfølgendespørgsmål:Hvad skrivermanom,hvordanindsamlermanempirioghvorforskrivermanprojektet.detkan væreenstorudfordringatvælgedenrettemetodeatindsamlevidenpå.derforkandet væreengodidéatmetodetriangulere altsåbenytteflereforskelligemetoder. Denalmindeligekontrasteringafkvalitativeogkvantitativemetodererforældet.Bidragets budskaberderfor,atenkreativkombinationogsynergimellemforskelligetyperaf informationogmetodersamletsetbidragerbedsttilatbelyseproblemformuleringeniet projekt. (Andersen&Hovgaard2007:103). Udgangspunktetienproblemformuleringinviterertildetmetodemæssigesynspunkt,at metodevalgetmåbesluttesogstyresafproblemformuleringenskarakter,ogdetmedfører typiskmetodekombination(andersen&hovgaard2007:104).voresproblemformuleringer megetbredogproblemfeltetmegetkompleks.derforvirkerenkombinationafforskellige metodertilindsamlingafempirisomengodideivorescase. DenamerikanskesociologC.WrightMillsskitsererisinbogDensociologiskefantasinogle retningslinjerformetodekombination.enproblemstillingskalhavesamfundsmæssig relevans.manharenrelevantproblemstilling,nårmankananalysere hvordanhverdagslige problemerhængersammenmedoverordnedesamfundsmæssigeforhold.manskalforsøgeat forbinde denlillehistorie med denstorehistorie. Denlillehistorie erdenmåde menneskeropleveroghåndtererdereslivsbetingelserihverdagen,mens denstore historie ersamfundetspolitiske,økonomiskeogkulturellemakrosammenhængeog hvordandissehistoriskændrersig(andersen&hovgaard2007:104).ivorescasekanman sige,atdeterborgernesdemokratiskeretogstillingtagentiludformningenaf Amagerbrogade,somer denlillehistorie,mens denstorehistorie erkøbenhavns Kommunesprocesiforløbet. AndersenogHovgaardbrugerideresteksteteksempelfraældreplejen.Herkommerde medforslagtilhvordanmanbådekanindsamleempirimedkvalitativeogkvantitative metoder. Side 8 af 112

9 Mankanindsamledatapåetindividniveau,foreksempelvedenkelt eller fokusgruppeinterview,hvormanogsåkankombineremeddeltagendeobservationeller andetfeltarbejdeipraksisfeltet.brugafspørgeskemaerkanogsåbruges.(andersen& Hovgaard2007:105).Vivilpræsenterevoresmetodetilgangtilfeltetinæsteafsnit casestudier. Pådetsamfundsmæssigeniveauskabesderkonfliktermellemforskelligeinteressenterog institutioner.detkaneksempelvisværeøkonomiskeforholdsomskalopvejesog/eller skilningenmellemvelfærdssamfundogneoliberalisme(andersen&hovgaard2007:106).i vorescasekanmansige,atdeterkampenompladsenogrettentilbyen,somderdiskuteres ogforhandlesom.københavnskommuneskalforsøgeatageresommæglermellemde forskelligeinteressenter,såatflestmuligeblivertilfredsemedudformningenafny Amagerbrogade. Vedengodmetodekombinationskabesderensåkaldtsnowballeffect.Denneeffektskaber enkædereaktionafinformation.hvismaneksempelvisinterviewerenperson,somkan beretteoménting,såskabesderetspor,somledervideretilenandenting,såmansåigen kanbyggeviderepå.deterdogvigtigtatværeselektivogtagetilvalgogfravalg,såman afgrænsersigtilbestemtedimensioneroganalyseniveaueriensempiri.manskalhavestyr påsitanalysedesign(undersøgelsenshvordan),såkombinationenafmetoderog informationerskaberogafgrænserprojektetsformål(undersøgelsenshvad)(andersen& Hovgaard2007:106).Ivorescaseskabervigennemvoresinterviewenstørreforståelseaf problematikkenomkringamagerbrogade,samtdemangeinteressentersbehovogønsker omudformningenafgaden.helecasen NyAmagerbrogade ermegetkompleksihele processenomkringgaden.dereruendeligmangefacetterogforbehold,somspillerindi kommunenshåndteringafforløbet,foreksempel,økonomi,politik,miljø,lokaleønskerosv.. Derforerdetogsåvigtigt,atviafgrænserosfradeleafvoresindsamledeempiri. Internettetkanværeenvigtigfaktoriforholdtilforskningensrelevanssamtkortlæggehvor problemetligger. Side 9 af 112

10 Iprojektetsafgrænsningogprioriteringafmetodererdetekstremtvigtigtatstillesig spørgsmålet:hvilkeeksisterendeanalyserogdatadermedfordelkangenanalyseresog genfortolkesforatbelyseproblemstillingenelleraspekterheraf? (Andersen&Hovgaard 2007:107). MankanigennemInternettetfindedeumiddelbareproblemstillingersamtinteressenterog pådenmådefrastartenstilledespørgsmål,somermuligeogsåatbesvare.brugenaf Internetteterdogikkeheltudenforbehold,damanaltidskalforholdesigkritisktilting, manfinderpånettet,eksempelvisviadiversemedierogwebsider.meddetinmentekan Internettetmedfordelbrugestilatskærpeogspecificereprojektetserkendelsesinteresse (undersøgelsenshvorfor)(andersen&hovgaard2007:107&108).icasenny AmagerbrogadeharvibrugtInternettetflittigttilatundersøgeproblemstillingernei processen.gennemforskelligemedier(aviserogtidsskrifter)ogwebsider(hovedsagelig KøbenhavnsKommuneshjemmeside)erviblevetgjortopmærksompåproblemfeltets kompleksitetogmuligheder.derudoverharviogsåstuderetdeplanerogstrategiersom kommunenharudgivet,foratfåetindblikihvadkøbenhavnskommuneharhaftafplan og udviklingsstrategierforområdetiogomkringamagerbrogade hovedsageligtdeplanerog dokumenter,somhandlerombæredygtighed,trafikplanlægning,byrumsplanerog Kommuneplan2011. Manskalværeopmærksompå,atikkealleplanerogdokumenter,dererudarbejdetfor byområder,erplanersomnødvendigvisskalimplementeresipraksis.mangeafdisseplaner hartilformålatgivevisionerogbudpå,hvordanbyrummetkunnekommetilatformesig, ellersessomenværktøjskasse,somkommunengørbrugaf,nårnyebyområderskal udvikles,hvorvidenfraandreprojekterkaninddrages.nårmanbrugerenstormængde datafrasammested,skalmanværeopmærksompåatmanikkebliver farvet afudgiveren. Viskalhaveinmenteatdeplaner,processerogstrategiersombliverudgivetafKøbenhavns Kommuneerderesopfattelseogkonklusionafprocessen.Deterderforvigtigtat krydstjekkevigtigeoplysningermedandreaktører,forathørederesholdningtil kommunensprocesogkonklusion.kommunengørbrugafeksternekonsulentbureauertilat lavederesundersøgelser.dettekanmanretteenkritikaf,damankanforestillesig,at processuelledataindsamlingsmetoderikkeblivertilknyttetkommunenserfaringsbaseog måskegårtabthosdissekonsulentbureauer. Side 10 af 112

11 Enandenkritikerkommunenssprogvalg,somimangeafrapporternegør,atdeikkekan holdesansvarligfortiltagogmålsætninger,menkanmingeleresigudafdisseudenat kommeiklemmepågrundafsprogvalgetsdobbelteelleruklargjortebetydning.hvilke planeroghvordandebliverbrugtafkommunenvilvigennemgåikapitel4,afsnittet omkringoversigtoverforudgåendeplanerogstrategierforamagerbrogade. Ivoresprocesharvivalgtatbenytteforskelligemetoder.CasenNyAmagerbrogadeer gennemsyretafhøjkompleksitetialleniveauer(bådenedefraogoppefraogpåmikro og makroniveau).selvomvifavnerbredtogberørermangeteorierogmetoder,såafgrænservi osogsåfraenstordelafproblemfeltet.vierbevidsteomeksisterendeinformationers karakter,oghvordanvoresprojektpositionerersigiforholdtilalleredeeksisterendeviden ogpositioneriundersøgelsesfeltet(andersen&hovgaard2007:108).måletmedprojektet måderforværeatudføreenundersøgelse(forskning),somerbådesagligogrelevantmed henblikpåetvidereanalyseforløb. Casestudier IdetteprojektbenyttervimetodenCasestudie.Detteprojektberørerhelhedsplanensproces fornyamagerbrogade,hvorforvibrugerbentflyvbjergsvidenomdennemetode.vores casestudievaredeframidtenafmartstilslutningenafapril,denperiodehvor helhedsplanensdialogprocesvarplanlagt.idenneperiodeharviværetifeltenforat indsamleempiriomkringomdannelsenafamagerbrogade. Forvoresudgangspunktstartededetteprojektmed,atJesperRistingRasmussenfraTeknik ogmiljøforvaltningen(tmf)spurgteomdervarnoglestuderende,dervarinteresseretiat skriveomkringdenførstedelafomdannelsesprocessen,somamagerbrogadeskulletilat gennemgå.detstartedemedensamtalemedjesperristingrasmussenomkring omdannelsesprocessen,oghvadamagerbrogadevarforenstørrelse.fradensamtaleog fremtilslutningenafcasestudietsidstiaprilharviyderligeresamletempiripåfølgende måde: Side 11 af 112

12 IndledendeinterviewsSlatfå enlillefølingmedhvordan amarkanernebrugergaden. ViinterviewedeSSlfældigegåendepåAmagerbrogade,vispurgteindSl deresadfærdsmønstreiforholdslmobilitetoghvordandekomfraaslb påamagerbrogade,hvaddesynesgodt/dårligtvedgadensforløb Deltagetitoborger/ visionsmøder Bådesomobserverende,hvorvinoterethvemdervarmed,hvadder blevsslletafspørgsmålogstemningensamtsomdeltagendeslatsvare påspørgsmåliforbindelsemedamagerbrogadespillet Deltagetieterhvervsmøde Derblevaboldtetborgermødefordeerhvervsdrivendepå Amagerbrogade,hvorvisompåborgermøderneobserveredeog noterede,hvaddeblevpræsenteretfor,spørgsmålderblevsslletog stemningen Tosemistruktureret ekspersnterviews KøbenhavnskommunesprojektlederforNyAmagerbrogadeAndersRody HansenogformandforAmagerØstlokaludvalgOlePedersen.Dedehar vigjortforatfåekspertvidenpåtovigsgeområder Kommunens arbejdeoglokaludvalgetsstemme. Byvandring Kommunenaboldteenbyvandring,hvorinteresseredekunnekomme medpåenguidetturnedgennemamagerbrogade,forblandtandetatse hvordererpladsslnyepladseribyrummet DialogbuSkken KommunenhavdeendialogbuSk,hvorborgerekunnekommeoghøre mereomprojektetogfåsvarpåkonkretespørgsmål.vistodselvog svaredepåspørgsmåltredageibuskken FrivilligprakSkiTMF EnfragruppenharunderforløbetværefrivilligprakSkant,somhargivet osnoglegodeforbindelserognemmereadgangslnogledokumenterog planer Møder DeltagetiseksinternemøderiKøbenhavnsKommunesTeknikogMiljø forvaltning Deltagetitoworkshops Evalueringafborgernesogerhvervetsmeningermedfølgegruppeog arbejdsgruppe Side 12 af 112

13 Casestudietvilivoresprojektgiveindsigtidearbejdsopgaverogdetarbejdsmiljø,som planlæggereitmferendelaf.detgiverosmulighedforatfordybeosideudfordringer samtdeprocesser,somenplanlæggergennemgårihverdagen.hensigtenmedetcasestudie ernetopogsåatindsamlekontekstafhængigviden,somernødvendigtforatudvidesine kompetencertiletniveauafekspertise.bentflyvbjergformulererekspert og kontekstafhængigvidenpåfølgendemåde: "Fællesforalleekspertererimidlertid,atdeoperererpågrundlagafintimtkendskabtil tusindvisafkonkretetilfældeindenforderesekspertiseområde.kontekstsafhængigvidenog erfaringerselvekerneniekspertaktivitet.mendenformforvidenogekspertiseernetopi fokusicasestudietsomforsknings.ogundervisningsmetodeellerendnumeregenerelt:som læringsmetode"(flyvbjerg2010:466). Vorescasestudiekanikkegøreostileksperterpåsåkortetforløb.Mendetudvidervores kompetenceroggiverindsigtiplanlæggerensrollemedhenblikpåudviklingenafen helhedsplan.denneformforkontekstafhængigvidenmuliggørdog,atvigennemvores praktiskeforløb,påbegynderrejsenmodekspertise,ifølgeflyvbjerg.detvilsige,atviharen konkretautentiskcase,hvorvifårindsigtihvordanplanlægningfindersted. Hertilbenytterviogsåenbredvariationafteoriertilatunderbyggevoresprojektogdens problemformulering.dogmenerflybjerg,atdenneformforvidenerkontekstuafhængig. Hanbeskriverdenneformforvidensådan: "Hvisfolkudelukkendetilegnedesigkontekstuafhængigvidenogregler,dvs.denformfor viden,derdannergrundlagforlærebøger,villedeforblivepåbegynderniveaueti læringsprocessen"(flyvbjerg2010:466). Forskellenidettehenseendeer,atviikkebrugerprimærtkontekstuafhængigviden,men derimodkombinererdetmedandrevidensformerogmetoder,gennemmetode triangulering.dervedopnåsviden,somkombineretnåroveret"begynderniveau". Deterspecieltvidenomstudietafmennesketogsamfundpåetkonkretniveau,somer oplagtatbenyttecasestudiettil. Side 13 af 112

14 Hervilforudsigendeteorieroguniversalbegreberikkebidragemeddennødvendigeviden påsammemåde(flyvbjerg2010:468).mendeterogsåmennesket(planlæggeren)oghans konkretearbejdemedamagerbrogade(samfund),somerfokusidettecasestudie,samtalle deaspekterdermåtteinddragesmedrelevansimellemdissepunkteriprocessen. Iselvefeltetafetcasestudie,opnåsenmassenotaterogbeskrivelserafprocessen.Notater somerblevetskrevetpåetspecifikttidspunktienspecielkontekst,sådansomforskeren opleverepisoden.sådannenotatergiverforskerenmulighedforsenereatreflektererover denneprocesogfortolkepådedata,somerindsamlet.denneformfordatasessom"thick description",ogfindesiforskelligefelt ogcasestudier(flyvbjerg2010:472,denzinetal. 2003:131).Dettesesf.eks.inogleafdedialogersomernoteretiprocessenafcasestudiet hostmf.disseharinspireretprojektetsudformningogbenyttessenereianalysenog diskussionen. Casestudietsesogsåsomenvidensform,derharbidragetmedflerevidenskabelige opdagelserendstikprøverogkvantitativestatistiker(flyvbjerg2010:470).menetkritisk refleksivtblik,betydernødvendigvisikke,atcasestudietaltiderdenmestoplagte vidensform,elleratstorekvantitativedataerværdiløse.formåleternærmereatvælgeden passendemetodetildetstuderedeproblemogdenskontekst(ibid.)iforbindelsemeddette givercasestudietengodindsigtientmf planlæggersarbejdsrutineriarbejdetmed processenfornyamagerbrogade.vedrørendekvantitativtdata,erderiprocessenaf casestudietligeledesblevetindsamletdettefrarådgivernepluss nemliginputfra erhvervslivetogborgere.dataenebenyttesisamspilmedcasestudietogandremetoderfor atfåenbredereindsigtiudfordringernefornyamagerbrogade. Setiforholdtilcasestudierogdenkontroversielleforståelseaf,omenenkeltcasekan brugestilatgeneralisere,erderforsatdeltemeninger.mensetilysetafflyvbjergs erfaringer,erbådekvantitativedataogenkeltcasesovervurderetmedafsættilat generaliseremed.dogtrækkerflyvbjergpåforskerenthomaskuhn'svidenangående dette.deterenforudsætningatenforskerharenmassepraktiskekompetencer,for overhovedetatkunneproducerevidenskab(flyvbjerg2010:471). Side 14 af 112

15 Iforbindelsemeddette,ergeneraliseringblotenafdisseformerforpraktiskekompetencer. Derudoverskaldetikkeforståssomendecideretkritikafdennemetode,mennærmereen refleksionoverdette,hvisgeneraliseringbenyttessomdenenestemetodeiproduktionaf viden.foratopsummeredette,ergeneraliseringenmetodevikanbenytteindenfor casestudier,mendenskalbrugesirelationtilandremetoderellervidenforatværevalid. Detteprojektindeholderogsåendelredegørendeinformationogteorier,iformaf beskrivelserafplanerfrakommunen,informationerafinterneogeksterneaktører,samt voresteoretikere.itrådmeddette,beskriverforskerenecksteincasestudietpådenne måde: "Nårformåleterendisciplineretanvendelseafteorierpåcases,blivermantvungettilat redegøregrundigereforteorierne,endmanellersvillegøre forudsatatanvendelsenrent faktisker"disciplineret",dvs.udviklettilatvise,atgyldigteoriresultereriensærlig fortolkningafencaseogudelukkerandre"(flyvbjerg2010: ). Idetteprojektharviendelstørreteoretikere,somviametodetrianguleringbenyttesi samspilmedvorescasestudie,artikler,planerfrakommunen,interviewsogkvantitativdata frakommunensrådgivere,foratfåindsigtienkommunensrolle. Phronetiskplanlægningerennyereplanlægningsform,somudspringerfradetgræskeord phronesis,sombl.a.kanoversættestilpraktiskvisdom,praktiskbedømmelseoglogisksans (Flyvbjerg2004:284).Phronesisfokusererpåværdierogstrækkersigudovervidenskab epistemeogtechne somertekniskvidenellerpraktiskvidenometobjekt,dvs.håndværk (ibid.).dissetregræskeordogderesbetydningersættesirelationtilhvordanenfagekspert foretagerenbeslutning.flyvbjergkommenteredetregræskeordsbetydningpåfølgende måde: [...]phronesisiscommonlyinvolvedinpracticesofplanningand,therefore,thatanyattempts toreduceplanningresearchtoepistemeortechneortocomprehendplanningpracticesin thosetermsaremisguided (Flybjerg2004:285). Side 15 af 112

16 Udfradettecitatkandetpåpeges,atdetrebegrebererforbundet,ogatsepareredemhver forsigindenforplanlægningerforkert.idefølgendeafsnituddybesphronetisyderligere. DerafgrænsesfradetoandrebegreberiforholdtilBentFlyvbjergsteoretiskeredegørelser, daviudfraovenståendeafsnitogcitat,kanpåpegeatphronetiserdetgrundlæggende elementafdetregræskebegreber,setiforholdtilplanlægning,ogsomogsåharmest relevansforvoresprojekt.viharoverordnetskitserethvaddetoandrebegreberhandler om. PhronetiskplanlægningeretbegrebsomBentFlyvbjergharstuderetnøje.Denne planlægningsformtagerafstandfradenrationelleplanlægningogfokusererpåvidensamt handling,rettetmodenkommunikativplanlægningsform.deelementerderofteeren selvfølgeirationalplanlægning,erelementersomidetphronetiskeperspektivskal fremhævesoginddragesianalysenafplanlægning(flyvbjerg2004:284).borgereoglokale gruppersmeningersamtværdierskalinddrages.deresinputsskalindarbejdes,ogde resultaterderskabesiprocessenskalformidlestilbage.deteraltsåendialogiskproces, hvorborgernesinputserafgørendeforplanlægningsprocessen.hvis planlægningsprocessenformåratgøredette,menerflyvbjerg,atplanlægningkanblive megetbedreogmereeffektivt: Ifthisisdone,withafocusonthevaluesandinterestsofspecificgroupsinthecontextof particularpowerrelations,planningresearchmaybetransformedmoreeffectivelyintoan activityofimporttothoseinvolvedinandaffectedbyplanning,sometimesbyclarifying, sometimesbycritiquingandintervening,sometimesbygeneratingnew perspectives,andalwaysbyservingaseyesandearsinongoingeffortsatunderstandingthe presentofplanninganddeliberatingaboutitsfuture (Flyvbjerg2004:284). Grundlæggendehandlerovenståendecitatom,atinddrageogforholdesigtildelokales værdieroginteresserietpågældendebyområdeogsættedetiforholdtildemagtstrukturer, derfindesimiljøet.omdrejningspunktetafdenneprocesfokusererpådeinvolveredei lokalmiljøet.iamagerbrogadestilfældekandettedrejesigom,handelslivet,institutioner, foreninger,bilister,cyklister,pendlere,beboere,handlendeosv. Side 16 af 112

17 Detlokaleomdrejningspunktvilgivemulighedforenmereomfattendeplanlægningsproces medflereforståelserfor,hvadmanbørplanlæggepåamagerbrogadeidenkommende fremtid.udformetipunktform,nævnerflyvbjergkortfattethvadphronetiskplanlægning handlerom: (1)Wherearewegoingwithplanning? (2)Whogainsandwholoses,andbywhichmechanismsofpower? (3)Isthisdevelopmentdesirable? (4)What,ifanything,shouldwedoaboutit?(Flyvbjerg2004:283). IforholdtilvorescasestudieafhelhedsplanenforAmagerbrogade,erdetbl.a.dissefire spørgsmål,viimplicitviavoresmetodetrianguleringforsøgeratforholdeostilianalysenog diskussionen.formåletmedatredegøreforphronetiskplanlægning,eratbelyse nødvendighedenforatfåindsigtilokalmiljøetsværdier,ogfåatfåindsigtidisseskalde havemulighedforatbliveinddraget.menlokalmiljøeterogsåpåvirketafenvislokal magtstruktur.dervedskalderfindesenkoblingimellemdisselokaliteter,ognetopforat undersøgedetteercasestudietoplagtsommetode,foratfåindsigtihvilkeaktørerderer involveretidengivnekontekstogpåhvilkeforskelligeniveauerdeerinvolveret. Afgrænsning Viafgrænserosfradenoverordnedepolitiskeproces,somliggeroverdetniveauhvor borgerrepræsentationensidder.viholderosaltsåtilatbelysedenneomdannelsepået kommunaltniveau. Viforholderoshellerikketilspørgsmåletomkring,rettentilbyenogdemagtkampesom kanliggeidettefelt. Side 17 af 112

18 3Teori Følgendeafsnitredegørfordevalgafteoretikereviharbenyttetforbedreatforstå kommunensfremgangsmådemedamagerbrogadeprojektet,samthvilkenudviklingi byplanmæssigsammenhæng,derharlagttilgrundforomdannelsen. DenneteorideltagerudgangspunktiJohnUrryoghansteorieromkonsekvenserneaf mobilitetenidagsamtkritikafbilensomtransportmiddel.derbelysesbegrænsningerog mulighederveddetmodernemenneskesmobilitet.foratprøveatsepåmulighedernefor enadfærdsændringhosmennesketsmobilitetsvanerogfravalgetafbilen,inddragesjan GehloghansteorieromdetfysiskerumsamtHelgeHvidoghansteorieromrytmens betydning.tilsidstinddragesfrankgeelsogdavidbanisterforatsepå sporafhængighedensbetydningforsamfundetsudvikling.derafgrænsesfraenreelkritikaf kapitalismen,eksempelvisvedbrugafdavidharvey.denneførstedelafopgavenskallæses iforholdtiletoverordnetperspektivafdetmodernemenneskesbehovogvanerset igennemkøbenhavnskommunesvisionforgrønmobilitetogproblemernevedatnådenne målsætning. Mobilitetensmuligheder ViønskerigennemJohnUrrysteoriommobilitetogkommunikationatbelyseden cirkulationafbevægelsersommennesketerfangeti.dettegælderogsåmenneskeri Danmark.JohnUrrysteorierskalses,somindgangsvinklentilNyAmagerbrogades overordnedeudfordringeriforholdtilmobilitet. Isinbogfra2007mobilities,skriverprofessorisociologiJohnUrryomproblematikkerog muligescenarier,somunderbyggervigtighedenforenvisionombæredygtigebyermed grønmobilitet.urryopstillerisitnewmobilitiesparadigmenlangrækkeårsagertildet modernesamfundsproblemer(urry2007:46 54).Detmodernemenneskeerafhængigaf forskelligemobilitetsvaner,hvadentendeterpåfamiliærtellerforretningsmæssigbasis (Urry2007:273). Side 18 af 112

19 Mennesketskaberforbindelserpåkrydsogtværsaflandskabet,ogdetintensivererbehovet foratbevægesigog/ellerkommunikereinteraktivt.detmateriellebehovogdiverse livsgoder(deriblandtmad)skalligeledestransporteresoverlangedistancer(urry2007: 47).Behovetforatmødesface to faceeretmenneskeligtbehov,somersværtatændre (Urry2007:49) isærnårmanserpådenvestligeverden.jorigereetsamfunder,jostørre ermulighederneformobilitet. Dettebenytterfolksigaf.Detsessomenformformagt,atkunnebevægesighvorheni verden,manønsker(urry2007:51 52).Urryhævder,atjobedreetsamfundsinfrastruktur er,destomerebevægerfolksigoghenvisertilmobilitetskapitalen.begrebetskalforstås sådan,athvisinfrastrukturenergod,betyderdetenøgetcirkulationafmenneskerog kapital,somermedtilatøgevelfærden(urry2007:52).forskelligemobilitetsformerer tilknyttetogtildelsfastlåsteideeksisterendesystemerogfysiskeforanstaltninger(spatial fixing).indgroedeinteraktivemobilitetsformerer dennetværksbaseredecomputer og mobiltelefonen.dissetokommunikationsmidlerharskabtensporafhængighed,som formentligkommertilatvarevedrestenafdetteårhundrede(urry2007:52 53). Nødvendigetiltag Mangedanskereharbilensomderesprimæretransportmiddel.Urryopridserenrække tiltag,somhanmenerernødvendigforsamfundetsfortsatteeksistens. Urryerstorkritikerafbilensomtransportmiddel.Hanønskeretheltnytmobilitetssystem (nexusvehiclesystem)ogoplisterenrækkenødvendigeudviklingerforatbegrænsebilismen (Urry2007:279).Temperaturændringernekanfåfatalekonsekvenserformenneskeheden dadereksistereren50procentrisikofor,atdervilværeentemperaturstigningpåfem procentiår2100.dettevilbetydeetdrastiskfald,imulighederneforforbrughos mennesket.mennesketblivernødttilatsænkeudledningenafco2ogdrivhusgasser(urry 2007:280).Oliebehovetmåogsåned,dajordenikkeeristandtilatdækkemenneskets nuværendebehov(urry2007:281).transportsystemetmårevurderesfuldstændigt.der skalmerefokuspågang,cyklismeogkollektivtransport,ognyeformerforbrændstofskal udvikles(urry2007: ). Side 19 af 112

20 Manblivernødttilatkonstruerebileriinnovativematerialerogafprivatiserebilen.Måleter atskabeenfraejerskabtiladgang mentalitet(urry2007: ). Kommunikationsteknologiermådesudenvidereudvikles,såderkankommebedrekontrol medmobiliteten,eksempelvisiformafsmartcards,somskalkontrollerefolksadgangtil forskelligemobilitetsformer,deriblandtbrugenafbilen.(urry2007: ).Deter essentieltformenneskeheden,atderopståretnytforbrugsparadigme.mednuværende vanerogbehovermennesketpåvejmoden dystopi. Muligefremtidsscenarier VoresbrugafJohnUrryskalsessometslagsskrækscenariepåbilismensindvirkningpå samfundet.hvisikkevigørnoget,såfårdetfatalekonsekvenser. Urryhævderatfremtidenerbegrænsetogikkeåben.Pågrundafklodensmenneskeskabte tilstanderdermangefastgroedesystemer,somgørmuligefremtidsscenarierfastlåsteog begrænsede(urry2007:276).hanopstillertomuligefremtidsscenarier.beggescenarier haretvistfokuspådetindividuelle(ogegoistiske)behovhosmennesket.urryskriverom invidualizedmovement,somerbragtindimennesketsbevidsthedgennembrugenafbilen (Urry2007:285).Detførstefremtidsscenariekalderhanregionalwarlordism.Dettesystem byggerpåideenom,atdenfremtidigekampomolienharbetydetenformforanarki,hvor lokale warlords styrerbydeleneoglokalsamfundene.urryhævder,atderkanopståen kampomvand,olieoggas.dettevilresultereibevæbnedebander,derallekæmperomde begrænsederessourcer(urry2007:287).detandetfremtidsscenarieeretsåkaldtnexus system.idettesamfundbliveralleovervåget(opretholdtafenstærkstat),ogdersættes begrænsningerforgoderogmobilitet(bilenvilværeudenførerogkunblivestyret elektronisk)(urry2007: ).Mankansige,atdissetoscenariererkendetegnetveden manglendetropåmennesketssolidaritetogfællesskabsfølelse.ibogenfra2009afterthe car,opstillerjohnurrysammenmedsamfundsforskerkingsleydennisettredje fremtidsscenarie localsustainability.dettescenarietagerudgangspunkti,atmennesker leverlokaltogerselvforsynende.dettescenarieerkunmuligt,hvisderkommeret paradigmeskiftidenmenneskeligebevidsthedomkringbæredygtighedogenændret holdningfraenmervilhamer tankegangtilenlessismore filosofi(dennis&urry2009: Side 20 af 112

21 149).Dettescenariekanopstå,hvisderudbryderkonfliktersomfølgeafennedsmeltningaf denglobaleøkonomi(skabtafeksempelvisglobalopvarmningellersocialeuenigheder),og denmenneskeligementalitetændres,sådetikkelængereervelsetatleve forbrugerorienteretogmobiltliv,menatmanistedetvægterlokalsamfundogøkologisk ansvarlighedhøjest(dennis&urry2009:150).dettescenariebeskrivesdogsommere muligt end sandsynligt,dadetkræverenfuldstændigomvæltningafalle samfundssystemerogenradikalnedgangibefolkningstilvæksten(dennis&urry2009: 151).Urrybesidderoverordnetsetikketroenpådenkollektivebevidsthedhosmennesket ogviljentilatvilleændresinevanerogbehov.deterifølgeurry steoriernødvendigtat ændrevoresadfærddrastiskforattilpasseosetbæredygtigtsamfund.detteerenfremtidig udfordringforenplanlægger,atmotivereenadfærdsændringidenneretning. Detfysiskerum Urrytildelerbilensbehovforolieforendelafskyldenforsinemuligefremtidsscenarier. Mankanimidlertidantage,atom50år(senest)kørerallebilerpåbrint,elellerentredje energiform.tildentidharvimåskeopfundetenerstatningtilolien,somvikanbrugeialle voresmobilitetsformeroglivsgoder.deterdoginteressantatførediskussionenvidereogse påomkøbenhavnskommune(ogrestenafverden)børværetilfredsemedetsamfund,hvor el ogbrintbilerharovertaget.dendanskearkitektogprofessor(dr.h.c.)jangehlskriveri sinbogbyerformenneskeromvigtighedeniudformningenafdetfysiskerum.forgehler byensdesignenafgørendefaktorfor,omviopfatterrummetsometsted,viønskerat opholdeosiellerej.gehlhævder,atistedetforathavehuse,rum,livsomdenprioriterede rækkefølge,børmanhaveliv,rum,huse.manbørforventningsafstemme,hvilkentypeliv manønskerirummet,indenmanbegynderatbyggehuse.gehlmener,atderskalskabes godeforholdforgåendeogcykeltrafikenforpådenmådeatskabemestmuligtliv (længerevarendeopholdogsocialaktivitet)ibyen(gehl2010:208).gåendeogcyklister optagerlangtmindrepladsendbilister.bilerfyldertigangemereendfodgængereogfem gangemereendcykleribevægelse(derkanholdeticyklerparkeretiénbilparkeringsbås) (Gehl2010:115).Jomeremanindretterbyrummetiforholdtilbilen,jomindreattraktivt bliverdetforgåendeogforopholdirummet(gehl2010:101). Side 21 af 112

22 Denkollektivetransportkræveretmenneskelandskab,somerbådetrygtogkomfortabelt foratfungereoptimalt,blandtandetmedgodegå ogcykelrutertilstationer(gehl 2010:117).Udformningenafbyrummet,eraltsåessentieltforatdengrønnemobilitetkan bliveensucces.spørgsmåleterdog,omdetkunerindretningenafdetfysiskebyrum,som spillerenrolleidetmodernemenneskesvalgafbilen. Slowsociety UdafUrry sfremtidsscenarievirkerlocalsustainabilitymestutopisk.enmetodetilatfået samfund,hvordenlokalebæredygtighederifokuskunneværeetslowsociety.professori antropologioggeografidavidharvey,beskriverisinbogspacesofhopedenideellefremtid, hvorsamfundeterlangsommereogmerestille.denmuligemobilitetogtransportskulle væregratisoglangsom,somsåvilleresultereienlokalglobalisering(harvey2000:270 1). JanGehlsnakkerogsåforetsamfundmedbegrænsethastighed.IGehlsperspektiverdetfor atskabemerelivigaderne.hurtigtrafikgiverlivløsebyer.fravalgetafbilismeogtilvalget afgangogcyklismebetydermerelivogstørreoplevelsesrigdomibyrummet(gehl 2010:81).Mankanargumenterefor,atenafgørendefaktorforatskabelokalidentitetog mindskemobilitet,eratskabebedremulighederforopholdogsocialaktivitetisitlokale område,såmanikkeertvungettilatsøgeandrestederhen.udoverudformningenafdet fysiskerum,erdetværdogsåsepådetmodernemenneskesvanerogrytmer,somenfaktor foratfremmegrønmobilitet.formangemenneskererdetblevetenvaneattagebilentil arbejdeellerfritidsinteresser.ethurtigtsamfundskaberenhurtigrytme. HelgeHvid,somerlektorvedInstitutformiljø,teknologiogsamfundpåRoskilde Universitet,skriverisinbogArbejdeogbæredygtighedfra2006,omsammenhængen mellemgentagelserogtid.udentiderderingengentagelser,ogudengentagelsererder ingentid(hvid2006:112).voresgentagelsererafhængigeafvoresopfattelseaftid.vier tvungettilatleveisamfundetsrytmer.hvismanerudenforrytmen,erdetidentitets og livstruende(hvid2006:116).mankansige,athvismennesketopfatterlivetsomhurtigt,så tvingesdeogsåtilatleveihurtigerytmer.pådenmådeopretholdermanogsådenhøje intensitetafmobilitet.isidsteendebetyderdet,atfolkbrugerbilen. Side 22 af 112

23 Alttagetibetragtning(foreksempelbilkøerogmanglendeparkeringsmuligheder),sågiver bilenmulighedforatlevelivetpåfarten.sålængemennesketlevermeddetmodernelivs højeintensitetogkrævendemobilitetsvaner,såkommerbilenogsåtilatbestå,og udbredelsenafgrønmobilitetbliversværereatopnå.el ogbrintbiler(ellerentredjeslags) bliverformentligmereudbredte,ogdetkommertilatskabemindreforurening,menbilen opretholdermennesketienhurtigrytmeogtagersamtidigpladsenfradenøvrigegrønne mobilitetsudvikling gang,cyklismeogkollektivtransport. Planlægningogsporafhængighed Bilismespredersigvidtogbredtiallesamfundrundtomiverden.Urryopstillerenrække punkter,somhanser,somårsagentilatbilenersåtætforbundetmedvoresverden,som dener.bilererformangemenneskerikkebareettransportmiddel,sombliverbrugttilat kommefraatilb.enbilskaberidentitet,enbestemtmådeatlevepå(urry2007:115).den udviserstatusgennemdensforskelligesignalværdier,hvadentendeterseksualitet, maskulinitet,sikkerhed,familieosv.(urry2007:116).hosmangefamiliererbilennummer topåønskelisten(efterkøbafejendom),ogogsåhosdenyngregenerationerdenpopulær (Urry2007:116).Enafgørendegrundtilbilensdominanser,atdestorebilproducenterer dybtindlejretidetkapitalistiskesystem(urry2007:115).helebilindustrien,medalthvad derhørertil,ligefravedligeholdelseafvejetilreklameindustrien,fylderenormtmegeti verdenidag(urry2007:116).bilenerogsåmennesketsforetruknetransportmiddel,når detkommertilfritidogferier,pågrundafdenstorevariationogfrihed,dengiver(urry 2007:117).Denerformangeblevetetsynonymmed detgodeliv ogglædenogbehovetfor atkunneværedenmobileborgeridagenssamfund(urry2007:117).bilenstårsamtidigfor entredjedelafalco2 udledningogerhvertårerskyldi1,2millionerdødsfaldog20 50 millionertilskadekomne(urry2007:118).alligevelerbilenenormpopulær,fordiden tilfredsstillermennesketsypperstebehov.urryhævder,at automobilen forenerfolks autonomejeg ogbegæretomdenabsoluttebevægelighedogfrihed(urry2007:118). Bilismeeretverdensomspændendesystem,somskaberforudsætningerneforsinegen selvekspansion(urry2007:118). Side 23 af 112

24 Sociotekniskesystemerogregimer Itrådmeddennemobilitetsstrategi,bliverderidetteafsnitredegjortforsociotekniske systemerogregimer,hvorcasenerbilensomsådanetsystem. IbudgettekstenforAmagerbrogade,beskrivesdet,at"dengennemkørendebiltrafik reduceresvæsentligt,hastighedernedsættesogkørebanerindsnævrestildetnødvendigeforat givepladstilstrøggadensmangefunktionerihverdagen".detteharenrækkeimplikationer pådenlangestrækning,somståroverforenstørreforandringidenkommendefremtid. Bilismeblivernedprioriteretfremforandretransportformer,enbevist planlægningsstrategisomkommunenblandtandetgennemførerpåamagerbrogade. Formåletmedbeskrivelsenafdennesystemteorierdensrelevansforplanlægningsog hvordanmankananskuebilensmarkanteindlejringivoressamfundsstruktur.afsnittene beskrivesmedhjælpafkingsley,urryoggeels. Etsocioteknisksystem(STS)beståraftogrundlæggendedele,somerproduktionenafet produkt,samtbrugenafdetteproduktipraksisogdendertilhørendeteknologi.mellem dissetodele,foregårderogsåendiffusionafproduktet.produktionogbrugenafetprodukt indeholderhverisærenmassedelelementer/aktører.herifindermanøkonomi,ressourcer, videnskab,kulturelleværdierosv.følgendemodelillustrereroverordnethvordanetstser struktureret(geels2004:900): Side 24 af 112

25 PunkterneimodellenkannemtsubstitueresmedetSTSforbilen.Udframodellenkanman seoverskrifterne;produktion,applikationsdomæneogbenyttetteknologi,samtdetre fremhævedepunktersomerproduktionafartefakter,distributionogbrugafproduktet. DissepunktererfundamentaleforetSTS seksistens.ovenfordetrefremhævedepunkter, findermanreguleringafproduktion,somerdenlovgivendedelatetsystem,ogderfor direkteforbundet,menogsåudenforsystemet.detteerenoverordnetmodel,ogide følgendeafsnitbliverdelelementernebeskrevetnærmere,ogvilsidenbidragetilden komplekseforståelseafetsts. Idetteafsnituddybesdetlovgivendedelelement(aktører/institutioner)framodellen ovenfor.deinvolveredeaktørerietstsforholdersigtiltretyperafregler.disseregler defineresiregimer,someropdeltifemkategorier:viden,politik,socio kulturel,forbruger ogmarkedsamtteknologi.deerforbundettiletstssamttilhinanden,ogdervedfungerer deautonomt,menerforsatgensidigtpåvirketafdeandreregimerisystemet.aktørerog institutioner,somerendelafregimerne,forholdersigtiltretyperafreglerietsts.disseer: Regulative,normativeogkognitive(Geels: ).Begrebetsregleromfatterbåde lovgivende,videnskabeligeogkulturelleregler.detosidstnævnteskalnødvendigvisikke overholdes,altefterdereskontekst,menerstruktureretetiskogmoralsk.dissereglereret afgørendeaspekt,sombidragertilatfastholdeogstabiliseresystemetmodeksternetrusler, menkanteoretisksetogsåtruedet,hviseksternelovgivendereglerhypotetiskvedtages, somenhindringmodf.eks.bilisme. Regulativererhovedsagligtloveogregler,somersanktioneretogstruktureretaf institutionerogstatenellereventuellengo'er,derrepræsenterdisse.dogkanregulativer ogsåværeudformetsomkontrakterhosaktører,sombinderdemienaftale.normative reglererværdier,normerogforventningersomindivider,familieroginstitutionerkanhave tilhinanden,ogerstrukturereteftermoralogetik.denkognitiveregelerkultureltbetinget. Denneregelhandleromhvordanforskere,ingeniører,udviklereogandrefagligestillinger erfastholdtitraditionelleteknikkerogvidensrammerindenforderesfelt.detteresultereri mangealternativemuligheder,ogressourcerbliverofteoversetognedprioriteretafden traditionelletankegang. Side 25 af 112

26 Historisksetkandetteeksemplificeresvedtidligereplanlægningsredskaber,oghvordande forudsattebilensomennødvendighedibyrummet.enandenanekdote,somtilsvarende beskriverudviklingenafmennesketsnaturogsamfund,kansesimiddelalderen.dengang varetsystemsproduktionogforbrugtætforbundet,ogoftevarøkonomien,videnog arbejdskraftenogsånærtforbundet altsåstørstedelenafetstsvarinærmiljøet.medden teknologiskeudvikling,skerdetteidagpåenheltandenskala. PådettestadieindeholderetSTSalleredeenmasseaktører,institutionerogregler,somer gensidigtforbundetmedhinanden,ogsomforsøgeratbevarederessystem.foratgiveet overblikafdette,visesendnuenmodel,derredegørforhandlingerietsts(geels2004: 903): SommodellenbelyserfrapunktettiltrebeståretSTSafaktørerdersammen,alene,på tværsogviaregler,genproducerersystemet.punktfirebeskriverhandlingsrummetietsts, samthvordanomgivelserogproduktetisigselvbidragertilhandlingerogmulige begrænsninger.dissehandlingerogbegrænsningererspecieltrettetmodhvadaktørerkan meddeteknologier,somertilrådighed(geels2004:903).hertilbeskriverpunktfire,at reglerogsåkanomfatteprodukter,hvordanvibrugerdemoghvordandemåbruges.men ogsåhvordandedesignessåledes,atdekunkanbrugespåenspecifikmåde.punktseks beskriverhvordanetsystemformesafdenskomponenterogomvendt.herierteknologi formetinogleprodukter,vidensformerellerøkonomiskeaspekter,somerbegrænsetaf tekniskeogmateriellerammer.f.eks.erdeflestebilerbenzindrevne,ogdetteerenteknisk Side 26 af 112

27 ogressourcemæssigbegrænsning.detreboksesymbolisererdengensidigeafhængighed, dereriblandtdeinvolveredeaktørerietsts.imellemdissetrebokseforegårpunkterneet tilseks. Forkortatopsummereoggiveetkonkreteksempel,opsættesetSTSomkringbilen.Bilenvil idenførstemodelværeicirklenmedproduktionafartefakter.idenandendelplaceres brugerne beggeerforbundetafmarkedet,netværkoginfrastrukturerfornedensamt institutionerforoven,somsanktionererloveogregler.virksomhederkanproducerenye teknologier,menhvismarkedetikkeerstortnokellerhvisteknologienikkeerudviklettilet attraktivtstadie,hvisinfrastrukturenikkeerudformeteffektivttilel biler,hvisderikkeer politiskopbakningellerlovederdannerincitamentforelbilen,kombineretmedeventuelt modstandfravissekonkurrerendekonventionellebilproducenterogandreinstitutioner kandeværesværtforelbilenafvindeindpasietstsdomineretafdenbenzindrevnebil. Detteeksempelindeholderenmassehvis er,menbeskriverfintdennuværendesituation medel bilen.detteeksempelberørerkunoverfladenafhvad,derkanhaveindflydelsepå omenteknologivinderindpasietsts,menerstadigkonkret,fordidetkanrelaterestil virkeligheden. Etandetbegreb,somervigtigtforatforståkompleksitetenietSTS,handleromen teknologisudviklingogbrugermiljøetskravogbehov.modellensesnedenunder(geels 2004:902) Side 27 af 112

28 Modellenbeskriverhvordanteknologiogbrugermiljøetudviklersigdynamiskforattilpasse sighinanden.imellemdetolinjersestekniske,logistiskeogpræstationskriteriersom elementer,derkanskabesplidimellemtilpasningen.foratuddybehvordansplidog processenaftilpasningfindersted,kannærmestalleteknologierbelyses.dettekanvære trafiklys,dadeblevinstalleretigamledageogderesindvirkningpåinfrastrukturenistørre metropoler.dettekanyderligeresesidag,medbedresoftwaretiltrafiklys,somnukan bedømmestrømningerogtrængsel,ogsåledesbliverødthurtigere,hvilketkanskabesplid hosborgere,derikkeharkendskabtildenneteknologiskeudvikling.sådanenteknologi tagertidformenneskerattilpassesig.detsammevargældendeforbilen,dadenblev opfundet.dengangvarderogsåenstørrekonkurrencemellemdenbenzindrevne og elektriskebil.modellenviserogsåstoreellersmåspring,somdokumentererenteknologis ellerbrugermiljøstilpasningtilhinanden.etstortspringkanargumenteresatværebilenog vorestilpasninghertil,somindledningsvisharværetetlillespring,mensomharudvikletsig tiletstort,f.eks.underførste ogandenverdenskrig. Nicherudenometableretsystemer OvenståendeteoriredegørforhvadetSTSer,samthvilkegensidigtforbundneelementer detindeholder.gennemderesinteraktionisådanetsystem,skaberelementerne sporafhængighedsomdannerenbarriereforandreteknologierogprodukter.dette besværliggørimplementeringafnyeprodukterogteknologier,somkanforventesatændre pådetnuværendesystem. Idetteafsnitbeskrivesderettiltag,somkanbevirketil,atnyeteknologierogprodukterkan vindeindpasogpåvirkeetsystem.enmådeatanskuesporafhængighedhosetstspå, forekommerviaregimerneviden,politik,socio kultur,forbruger,markedogteknologi.disse regimerudviklersigideresegneensrettedespor,somforsøgeratstabiliseredet pågældendestsmodeksternetrusler.dogerdissesporforsatgensidigtpåvirketaf dynamikkenietstssamtdeandreregimer.isamspilviaderesdynamiskeinteraktioner, skabessporafhængighediforsøgpåatstabiliseredetmodforandringer,derkantrue systemet(geels2004:911). Side 28 af 112

29 Menforandringkanforekommepåetsmåtstadieiformafnicher.Dissekanvedhjælpaf statsligetilskudellerprivateinvesteringer,sombidragertiletbeskyttetrum,separeresfra etsystemsrammerogindflydelse.isådanbeskyttendeforhold,erdermulighedforat eksperimentereogskabeinnovativeprojekter,hvorderkanafvigesfrademetoder, vidensformerogregler(regulative,normative,kognitive)dererindlejretidetdominerende system.forholdsombrugerneskravogønskerermuligvishellerikkefastlagt,eftersom produktetellerteknologienikkeharopnåetmarkedsandeleendnu.mennetopdisse fleksiblerammer,udgørogsåatderikkeerfastlagtnogengensidigeafhængigheder,somiet STS(Geels2004:913).Dettestillerstørrekravtildeinvolveredeaktørersengagement, eftersomdenødvendigvisikkeerbundetogfastlåstpåsammemådersomietstsellerhar desammerollerogansvarsfordelingersomtidligere.enaktørkanderfornemtmeldesigud afennicheudvikling,fordideikkeerbundet. Menformåletmedudviklingafnicher,ersomsagtatvisseaktørerserproblemeride nuværendestsogdensforbundneregimer.deønskeratgøreopmedsporafhængigheden ogimplementerernyeinnovativeteknologierogprodukter.enmådemankanse nicheteknologierpå,ersom"seedsofchange"(geels2004:913),dadenedefraforsøgerat vokseogudviklesig,såledesatdeforandresystemetoverdem. SelvometSTS selementerafaktører,institutioner,regler,markeder,forbrugereogregimer ergensidigtforbundetogafhængige,kanderesinteraktioner,somnormaltudvikler sporafhængighed,ogsåskabespændinger,derødelæggersystemetsbalanceogstabilitet. Dissespændingerkanopståvedatregimernesudviklingideresfastlagtespor,ikkeer tilpassethinanden,f.eks.iformafmålsætningerogintentioner.detkanogsåforekomme,at forbrugereefterspørgernyebehovietprodukt,somikkebliveropfulgtafproducenterne, somdervedskaberspændingmellemproducenterogforbrugere.frankw.geels opsummererselvspændingerietsystempåfølgendemåde: "AsST regimesarestableandaligned,radicalnoveltieshavefewchancesandremainstuckin particularniches.iftensionsandmis matchesoccur,however,intheactivitiesofsocialgroups andinst regimes,thiscreates windowsofopportunity forthebreakthroughofradical novelties". Side 29 af 112

30 NichersmulighedforgennembrudietsporafhængigtSTSerdervedstørre,nårderopstår spændingerietsystem,somførertilustabilitet(geels2004:914). Påefterfølgendesideillustreresustabilitet windowsofopportunity ognichersmulighed forgennembrudietstsviamulti perspektivs modellen(geels2004:915): Modellenredegørfor,hvordanennicheteknologikanvindeindpasietSTS,nårdet forekommersplittetgenneminternespændinger.dettekunnehypotetisksetvære udviklingenafbrintbilen,somforsøgeratfåindpasienperiode,hvorbenzinpriserneer stegetmarkant.herkunnederværesplidmellemforbrugereogmarkedetforbilen,som villeføretilnyebehovogkravhosforbrugerne.detkanogsåværelandskabetsomoppefra liggerprespåetsts,iformafressourcemangelpåolie.landskabetuddybesiafsnittet nedenfor. Side 30 af 112

Punkt nr. 11 - Høring om flytning af VUC Hvidovre-Amagers uddannelsessted i Hvidovre Bilag 1 - Side 1 af 8

Punkt nr. 11 - Høring om flytning af VUC Hvidovre-Amagers uddannelsessted i Hvidovre Bilag 1 - Side 1 af 8 Bilag 1 - Side 1 af 8 Bilag 1 - Side 2 af 8 Bilag 1 - Side 3 af 8 Bilag 1 - Side 4 af 8 Bilag 1 - Side 5 af 8 Bilag 1 - Side 6 af 8 Bilag 1 - Side 7 af 8 Bilag 1 - Side 8 af 8 Bilag 2 - Side 1 af 26 Bilag

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.! Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140

Læs mere

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Indledning og baggrund 2012 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten

Læs mere

Landsbyplanlægning i Silkeborg Kommune

Landsbyplanlægning i Silkeborg Kommune Landsbyplanlægning i Silkeborg Kommune - med Mausing som case Village Planning in Silkeborg Municipality Speciale i landskabsforvaltning efterår 2011 Lene Meklenborg LFK 08 001 Københavns Universitet Landsbyplanlægning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1! INDLEDNING... 3! 2! PRÆSENTATION AF KØGE... 7! 3! METODE OG EMPIRISKE OVERVEJELSER... 13!

INDHOLDSFORTEGNELSE 1! INDLEDNING... 3! 2! PRÆSENTATION AF KØGE... 7! 3! METODE OG EMPIRISKE OVERVEJELSER... 13! INDHOLDSFORTEGNELSE 1! INDLEDNING... 3! 1.1! PROBLEMFELT!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#!

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45 1. INDLEDNING... 3 1.1. PROBLEMFELT... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 6 1.3. UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING... 6 1.4. ARBEJDSSPØRGSMÅL... 7 1.5. AFGRÆNSNING... 7 1.5.1. ØKONOMI...8 1.5.2. BORGERINDDRAGELSE...8

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

PLANLÆGNING af PLANLÆGNING

PLANLÆGNING af PLANLÆGNING PLANLÆGNING af PLANLÆGNING - Et projekt om kommuners planlægning af trafik Udarbejdet af: Annika Agger Brian Kristensen Tina Roikjer RAPPORTSERIEN NR. 50 APRIL 1996 Institut for miljø, teknologi og samfund

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Københavns Universitet: Det Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Skov og Landskab

Københavns Universitet: Det Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Skov og Landskab Jungstypeteorisområdgivningsværktøj Kundeoptimeretrådgivning Specialeiforbindelsemedforstkandidatstudiet Udarbejdetaf:RuneBøgeskovTørnkvistNielsenSBK 07016 Dato: 31.August2009 Vejleder: ToveEnggrobBoon

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda InstitutforMarketingogorganisation Forfatter: LineBeringKristensen(301075) Vejleder: BjarneR.Schlichter Enempiriskanalyseafkritiskesuccesfaktorerved implementeringenafetcrmsystem etstudieafaualumniogimplementeringenafgerda

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Værdiansættelse af Djurslands Bank

Værdiansættelse af Djurslands Bank HA6.Semester Bachelorafhandling Forfatter: MartinBøgildPoulsen vejleder: HenningRudJørgensen Institut: Erhvervsøkonomiskinstitut VærdiansættelseafDjurslandsBank AarhusSchoolofBusniessandSocialSciences

Læs mere

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG.

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Formål: At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interessere

Læs mere

SOCIAL KAPITAL OG ORGANISATORISK LÆRING I DALUMGRUPPEN, ODENSE KOMMUNE

SOCIAL KAPITAL OG ORGANISATORISK LÆRING I DALUMGRUPPEN, ODENSE KOMMUNE SOCIAL KAPITAL OG ORGANISATORISK LÆRING I DALUMGRUPPEN, ODENSE KOMMUNE PROJEKTRAPPORT 7. SEMESTER NAVN/UNDERSKRIFT Anne Britze Inger Nielsen Ib Herskind Søren Hardrup Kathrine Lykke Kirk Louise Bering

Læs mere

Trængselsafgifter i København. - analyse af sociologiske effekter

Trængselsafgifter i København. - analyse af sociologiske effekter Trængselsafgifter i København - analyse af sociologiske effekter Et 5. semesters projekt fra Gruppe 2, Plan og Miljø, Aalborg Universitet, 2007 Synopsis Titel Tema Trængselsafgifter i København Mobilitetens

Læs mere

SYDPORTEN - DET HALVE HUS BACHELORPROJEKT VED BY, PLAN & PROJEKT INSTITUT FOR MILJØ, SAMFUND & RUMELIG FORANDRING (ENSPAC), ROSKILDE UNIVERSITET

SYDPORTEN - DET HALVE HUS BACHELORPROJEKT VED BY, PLAN & PROJEKT INSTITUT FOR MILJØ, SAMFUND & RUMELIG FORANDRING (ENSPAC), ROSKILDE UNIVERSITET SYDPORTEN - DET HALVE HUS BACHELORPROJEKT VED BY, PLAN & PROJEKT INSTITUT FOR MILJØ, SAMFUND & RUMELIG FORANDRING (ENSPAC), ROSKILDE UNIVERSITET VEJLEDER: LASSE MARTIN KOEFOED FORFATTER: CHRISTINA PETERSEN,

Læs mere

1 Resume. Roskilde Universitet Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse

1 Resume. Roskilde Universitet Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse 1 Resume Cityringens konsekvenser for metropolen København Denne rapport har til formål at undersøge de økonomiske og byudviklingsmæssige konsekvenser af Cityringen i forhold til Københavns udvikling som

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

*Forsiden$er$til$administrativt$brug$og$derfor$ikke$en$del$af$den$skrevne$opgave

*Forsiden$er$til$administrativt$brug$og$derfor$ikke$en$del$af$den$skrevne$opgave Roskilde)Universitet) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Den$samfundsvidenskabelige$bacheloruddannelse$ $ $ Forside$til$projektrapport$ $2.$semester,$BP2:$ $ $ År:$2014$

Læs mere

Diskrimination i det københavnske natteliv

Diskrimination i det københavnske natteliv Diskrimination i det københavnske natteliv Stine Laura Muldbak Andersen Freja Dencker Mangs Sørensen Sascha Hohlmann Anne Katrine Thestrup Hus 19.2, 3. semester projekt 2013 Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Projekttitel: Ledelse og motivation i en offentlig institution. Project title: Leadership and motivation in a public institution

Projekttitel: Ledelse og motivation i en offentlig institution. Project title: Leadership and motivation in a public institution Projekttitel: Ledelse og motivation i en offentlig institution Project title: Leadership and motivation in a public institution Samfundsvidenskabeligt bachelorprojekt, 6. semester 2015. Gruppenummer 50

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 Møde i Kommunernes Vej- og Trafiknetværk 19. juni 2013, Severin, Middelfart Anne Eriksson,

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen og Nokken

Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen og Nokken Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen og Nokken Emil Alenius Bosrup Thea Krøyer Sune Fredskild Roskilde Universitet 2011 2 Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen

Læs mere