Strategi- og handlingsplan for Domstolsstyrelsen 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi- og handlingsplan for Domstolsstyrelsen 2009"

Transkript

1 Strategi- og handlingsplan for Domstolsstyrelsen Indledning Dette dokument indeholder Domstolsstyrelsens strategi for de kommende fire år og styrelsens handlingsplan for Strategi- og handlingsplanen er et levende dokument, der vil blive opdateret mindst én gang årligt som led i udarbejdelsen af det kommende års handlingsplan. Der kan desuden opstå behov for at revidere og opdatere strategi- og handlingsplanen i løbet af kalenderåret, hvis direktør eller bestyrelse finder det nødvendigt. Der vil således være tale om en rullende strategisk 4-årsplan. Domstolsstyrelsens overordnede strategi er beskrevet i afsnit 2-4, mens styrelsens konkrete handlingsplan for 2009 er beskrevet i afsnit 5 (resultater og bærende indsatser, der særligt vedrører domstolene) og afsnit 6 (resultater og bærende indsatser der navnlig vedrører styrelsens egne forhold). Domstolsstyrelsen gjorde i 2. halvår 2008 opmærksom på behovet for at tilføre yderligere personaleressourcer til domstolsområdet, således at det generelt øgede antal verserende sager kan nedbringes. I foråret 2009 blev der udarbejdet et notat til regeringen om status for domstolsreformen. Samtidig gennemførte Boston Consulting Group en foreløbig konsulentundersøgelse af domstolene. I maj 2009 har regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance tildelt domstolene en midlertidig bevilling på 110 mio. DKK til nedbringelse af sagsbunker. Samtidig vil regeringen tage initiativ til en flerårsaftale om domstolenes økonomi efter Det er en forudsætning for på længere sigt at kunne realisere målet om at nedbringe sagsbehandlingstiderne, at den omtalte flerårsaftale giver et tilfredsstillende resultat for domstolene. Som følge af et ekstraordinært stort antal modtagne sager i 1. halvår 2009 primært forårsaget af de økonomiske konjunkturer kan det efter omstændighederne allerede nu forudses, at det generelt vil blive vanskeligt for byretterne at nedbringe sagsbehandlingstiden i På den baggrund er 2. og 4. resultatmål justeret i maj 2009, således at der fokuseres på at fastholde det meget høje aktivitetsniveau ved domstolene og derved søge at holde sagsbehandlingstiderne på uændret niveau i 2. halvår 2009 i forhold til 1. halvår 2009, hvor der forventes en yderligere stigning i forhold til Et led heri vil være, at ovennævnte midlertidige bevilling hurtigst muligt bringes i anvendelse. Herefter vil der ved udarbejdelsen af strategi- og handlingsplan for 2010 og kommende år kunne lægges en strategi for en nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. Indholdet af denne strategi har naturligvis tæt sammenhæng med domstolenes økonomi for den kommende årrække. Justeringen af målene ændrer ikke på, at Danmarks Domstolene anser nedbringelsen af sagsbehandlingstiderne som den aktuelt største udfordring på domstolsområdet. 1

2 2. Domstolsstyrelsens opgave, vision og værdier Strategi- og handlingsplanen tager udgangspunkt i styrelsens centrale opgave: Domstolsstyrelsen har til opgave at administrere og udvikle Danmarks Domstole Strategien for de kommende fire år og handlingsplanen for 2009 tager afsæt i den vision og de værdier, som er fastlagt for Danmarks Domstole. Styrelsen skal således som en del af Danmarks Domstole bidrage til at virkeliggøre den vision, der er opstillet for den samlede organisation, herunder ud fra de aktuelle muligheder og udfordringer på domstolsområdet fastlægge en strategi, der bidrager til at realisere visionen. I målsætning for Danmarks Domstole er visionen formuleret således: Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser sine opgaver med højeste kvalitet, service og effektivitet Danmarks Domstole værner om retssamfundet og er det tidssvarende og primære forum for konfliktløsning. Samtidig er det Domstolsstyrelsens ambition at være en veldreven styrelse og en attraktiv arbejdsplads. Dette er særligt omtalt nedenfor i afsnit 6. Som en integreret del af Danmarks Domstole arbejder Domstolsstyrelsen efter de værdier, som er fælles for Danmarks Domstole: Det enkelte menneskes ret til en respektfuld behandling Uafhængighed i den dømmende funktion af hensyn til retssikkerheden Ansvarlighed og troværdighed i alle forhold Åbenhed, dialog og samarbejde. Domstolsstyrelsen vil både internt, i samarbejdet med retterne, øvrige samarbejdspartnere og samfundet generelt bestræbe sig på at praktisere og understøtte domstolenes værdier samt bidrage til, at værdierne reelt bliver styrende for hverdagens handlinger ved Danmarks Domstole og i styrelsen. 3. Den aktuelle situation på domstolsområdet 2008 har - ligesom været præget af implementering af domstolsreformen. De nye byretter har konsolideret de nye organisationer, ligesom arbejdet med at tilvejebringe varige bygningsløsninger til alle retter også er under afklaring. Der er endvidere anvendt en del ressourcer på at implementere indholdsreformerne, herunder behandling af en række tidligere civile landsretssager som 1. instans sager i byretterne, nævningesager, småsager samt retsmægling. 2

3 Det betydelige reformarbejde har sat de enkelte sagsområder under pres som følge af, at der ikke har kunnet anvendes de samme ressourcer i overgangsfasen. Endvidere har de nye sagstyper også i en overgangsfase betydet, at der gennemsnitligt har skullet anvendes flere ressourcer pr. sag. Samtidig har det desværre været nødvendigt at udskyde e-tinglysning til september Denne opgave har krævet ressourcer og fokus i Det samme vil gøre sig gældende i I 2009 skal der sættes fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiderne og at færdiggøre reformen. Endvidere er det vigtigt at sikre fremdrift i projektet om e-tinglysning, således at Tinglysningsretten kan overtage den samlede tinglysningsopgave i september Omstillingsprocesserne under reformen har krævet en stor indsats af medarbejderne ved Danmarks Domstole. Derfor er det i 2009 vigtigt at fokusere på, at organisationen er en attraktiv arbejdsplads. Endelig er det vigtigt, at gøre en indsats i forhold til digitalisering og øvrige it-projekter og øvrige forhold, der kan være med til at forbedre kvalitet, service og effektivitet. Endvidere vil det i 2009 være en stor opgave at forberede og planlægge den reform af det grønlandske retsvæsen, der skal implementeres i Der gælder med andre ord, at det nu hvor langt størstedelen af reformen er på plads gælder om at fokusere på at få afviklet det øgede antal verserende sager, som reformen har betydet, samtidig med at der tages initiativer til forbedring af arbejdsglæde og kvalitet i sagsbehandlingen. Indsatsområderne i retternes handlingsplaner er for 2009 sagsbehandlingstider, kvalitet og kompetenceudvikling, hvilket skal ses i sammenhæng med de ovennævnte udfordringer. 4. Strategiske udviklingshorisonter Strategi og handlingsplanen tager udgangspunkt i de strategiske udviklingshorisonter som Domstolsstyrelsen arbejder med. Disse udviklingshorisonter fremgår af figuren nedenfor. Figuren illustrerer Domstolsstyrelsens primære fokus i indsatsen for at administrere og udvikle Danmarks Domstole. Der er tale om 3 udviklingshorisonter: Den operationelle, den strategiske og den visionære. Den operationelle horisont er 2009 og overskriften er konsolidering af reformen. Fokus er på resultater og eksekvering. Indsatsen skal koncentreres på de ting, der er i gang, og som skal gennemføres og afsluttes. De tre primære resultatmål i 2009 er: Implementere e-tingslysning Nedbringe sagsbehandlingstiderne og færdiggøre reformen Danmarks Domstole er en attraktiv arbejdsplads I forhold til de prioriterede projekter og opgaver skal vi have fokus på effektivisering af processer og arbejdsgange. 3

4 Strategiske udviklingshorisonter Udviklingsniveau Kvalitet Visionen Konsolidering af reformen Operationelt (Her og nu) 2009 Primære resultater Implementere e-tinglysning Nedbringe sagsbehandlingstiderne og færdiggøre reformen Danmarks Domstole som attraktiv arbejdsplads Udvikle digitale løsninger Evaluere og måle reformens resultater Kvalitets- og Bedste Praksis initiativer Bygningsløsninger Strategisk HR og kompentenceudvikling Opfølgning på ledelsesevaluering og trivselsundersøgelse Planlægge reform i Grønland Strategisk (På lidt længere sigt) Primære resultater Dokumenteret forbedring af kvalitet, service og effektivitet Implementere digitale løsninger Implementere reform af det grønlandske retsvæsen Konsolidere bedste praksiskultur Styrke kvalitetskultur International sammenligning og samarbejde Nye uddannelses- og karriereforløb Delegation af opgaver og ansvar Talentudvikling, lederudvikling mv. Danmarks Domstole er blandt de bedste i Europa Målsætning for Danmark Domstole: Vi er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser sine opgaver med højeste kvalitet, effektivitet og service Danmarks Domstole værner om retssamfundet og er det tidssvarende og primære forum for konfliktløsning Konkrete indikatorer: Tillid: Fastholde det høje niveau for tillid til de danske domstole Effektivitet: Sagsbehandlingstiderne er blandt de bedste i forhold til de lande, som vi traditionelt sammenligner os med Service: Danmarks Domstole er i forhold til tilgængelighed blandt de bedste i Europa. Note: Med tilgængelighed menes fysisk tilgængelighed i form af velindrettede indrettede retsbygninger, digital tilgængelighed i form af muligheden for at kommunikere og orientere sig digitalt samt servicemæssig tilgængelighed (åbningstider, venlig modtagelse og god telefonservice mv.). Tid 8 Den strategiske horisont er og overskriften er kvalitet. Fokus er på at omsætte reformen og de digitale udviklingsprojekter i konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet samt at dokumentere domstolsreformens resultater for borgerne og samfundet som helhed. De tre primære resultatmål i er: Dokumenteret forbedring af kvalitet, service og effektivitet Implementere digitale løsninger Implementere reform af det grønlandske retsvæsen Den visionære horisont er tiden efter Denne horisont beskriver visionen for Danmarks Domstole, idet den er styrende i forhold til de andre to udviklingshorisonter. Fokus i forhold til den operationelle og den strategiske udviklingshorisont skal derfor være at bringe Danmarks Domstole tættere på at virkeliggøre visionen. I forhold til virkeliggørelsen af visionen er det væsentligt, at der løbende foretages benchmarking, sammenligning og erfaringsudveksling med de øvrige domstole i Europa, som i forhold til 4

5 grundlæggende træk ligner det danske retssystem, idet dette vil give konkrete indikationer om, hvor langt Danmarks Domstole er i forhold til at virkeliggøre visionen. Endvidere vil samarbejdet med domstole i andre lande kunne afdække eksempler på bedste praksis, som Danmarks Domstole bør kunne matche også selvom vi vælger vores egen måde at gøre det på. 5. Resultatmål og indsatser Som det fremgår ovenfor i afsnit 4, er der for hver udviklingshorisont angivet en række indsatser, som leder frem til resultatmålene i den indeværende såvel som den efterfølgende periode. Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2009 indeholder således en række operationelle resultatmål samt en række indsatser, som skal føre til resultater i 2009 såvel som Det er vigtigt at understrege, at implementering af e-tinglysning samt indsatser, der bidrager til at nedbringe sagsbehandlingstiderne eller øge motivation og arbejdsglæde, i 2009 konsekvent vil blive prioriteret højere end de mere langsigtede indsatser. Resultatmålene er ikke fastsat isoleret, men ud fra et ønske om en sammenhængende indsats på domstolsområdet. Som følge heraf kan der i et vist omfang være overlap i forhold til succeskriterier og bærende indsatser for de enkelte resultatmål. 1. Resultatmål: Implementere digital tinglysning Succeskriterier Systemet er idriftsat primo september 2009 Integration til andre/eksterne systemer, skal være idriftsat primo september 2009 Tinglysningsretten er flyttet ind i den nye bygning i april 2009 Tidsplan for integration af Bil-, person og andelsbogen foreligger pr. 1. april dages fristen overholdes i % af brugerne af e-tl vurderer i en tilfredshedsmåling i 3. kvartal 2010, at systemet fungerer tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende Bil-, person- og andelsbogen er en integreret del af e-tinglysningssystemet den 1. juli 2010 De organisatoriske grænseflader mellem Tinglysningsretten, retterne og styrelsen er beskrevet ved udgangen af 1. kvartal 2009 Systemudvikling i samarbejde med leverandøren Stor opmærksomhed på projekt- og leverandørstyring samt løbende rapportering Sikre opbygningen af de nødvendige kompetencer ved Tinglysningsretten og ved byretterne (skifte- og fogedområdet samt i forhold til brugerterminaler) til at sætte digital tinglysning i drift Gennemførelse af testfase for alle interessenter i forhold til systemet Beskrivelse og opbygning af driftsorganisationen og de organisatoriske grænseflader Sikre de nødvendige ressourcer og lokaler mv. til en velfungerende drift af den nuværende tinglysning frem til at digital tinglysning iværksættes Markedsføring og kommunikation af tinglysningsreformen Bygningsløsning for Tinglysningsretten 5

6 2. Resultatmål: Nedbringe sagsbehandlingstiderne og færdiggøre reform Succeskriterier Uændret aktivitet ved byretterne (afsluttede vægtede sager) i 2009 som i 2008 Sagsbehandlingstiderne ligger til trods for et stort pres i form af et øget antal modtagne (konjunkturfølsomme) sager på et uændret niveau ved udgangen af 2. halvår 2009 i forhold til 1. halvår 2009 Landsretterne fastholder målopfyldelsen for 2008 i civile 1. instanssager modtaget efter reformens ikrafttræden. Der kan dokumenteres kortere samlet sagsbehandlingstid ved behandlingen af civile sager i to instanser 50 % af retterne er ved udgangen af 2009 flyttet ind i varige bygninger 80 % af præsidenterne er ved udgangen af året tilfreds eller meget tilfreds med styrelsens indsats for at skabe bygningsmæssige løsninger og opfølgning efter indflytning mv. i nye bygninger Bedste praksis arbejde samt effektivisering af sagsgange og administration Opfølgning på Startpakken og Model om verserende sager (MOVE) Løbende opfølgning i forhold til ressourcebehovet og fordelingen heraf Fastholde sikker it-drift, herunder sikre tilfredsstillende oppetider Udarbejde ledelsesinformation og indgå i dialog med de enkelte retter om resultater og rettens aktuelle forhold Bygningsløsninger Evaluere og måle reformens resultater 3. Resultatmål: Danmarks Domstole er en attraktiv arbejdsplads Succeskriterier 80 % af retterne oplever, at der i meget høj grad eller i høj grad er kvalificerede ansøgere til opslåede stillinger Sygefraværet nedbringes i 2009 til et lavere niveau end i 2008 med henblik på at nå det statslige gennemsnit i % af medarbejderne vurderer, at der har været en tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende opfølgning på trivselsundersøgelsen Ny løn er implementeret pr. 1. april 2009 og alle retter anvender derefter ny løn til at fokusere på en god indsats (kvalitet og effektivitet) 80 % af præsidenterne oplever ved udgangen af året, at implementeringen af Ny Løn er forløbet tilfredsstillende, således at Ny Løn kan anvendes fremadrettet til at fokusere på den gode præstation 80 % af medarbejderne vurderer, at der har været en forbedring af trivslen Udvikle HR-strategi og nyt MUS-koncept Ledelsesevaluering Fokus på sygefravær Nyt rekrutteringssystem Udmønte kompetenceudviklingsstrategi Ny løn Bistand til de enkelte retter til opfølgning på trivsels- og APV-undersøgelse samt DEFGO (netbaseret spørgeskema) blandt medarbejdere om opfølgning på trivselsundersøgelse Juristernes karriere- og kompetenceprojekt (opfølgning på Visionsudvalgets arbejde) 6

7 4. Resultatmål: Dokumenteret forbedring kvalitet, service og effektivitet Succeskriterier for indsatsen i 2009 Sagsbehandlingstiderne ligger til trods for et stort pres i form af et øget antal modtagne (konjunkturfølsomme) sager på et uændret niveau ved udgangen af 2. halvår 2009 i forhold til 1. halvår 2009 Der er gennemført en førmåling med hensyn til effektivitet og service på udvalgte områder 80 % af præsidenterne oplever ved udgangen af 2009, at der i løbet af året har været god fremdrift i navnlig projektet om dokumentation af faglig kvalitet Bedste praksis er en central del af alle itprojekter fra januar % af præsidenterne vurderer ved udgangen af året, at brugerundersøgelsen er et meget godt eller godt værktøj til at understøtte rettens udvikling 80 % af medarbejderne ved Danmarks Domstole oplever ved udgangen af året, at der er kommet mere fokus på faglig og organisatorisk kvalitet Programmet Kvaliteten i fokus ved Danmarks Domstole (bl.a. om dokumentation af faglig kvalitet) Brugerundersøgelse for Danmarks Domstole Understøtte effektiv sagsbehandling i retterne (bedste praksis, tekster, uddannelse, teknologi, lean mv.) Bedste praksis projekt ved byretterne og de overordnede retter Lean-uddannelse og leanforløb Bygningsløsninger 5. Resultatmål: Implementere digitale løsninger Succeskriterier for indsatsen i 2009 Ny Foged 1.0 udrulles og tages i brug af yderligere retter inden udgangen af % af de retter, der har taget Ny Foged 1.0 i brug, vurderer ved udgangen af året, at systemet på sigt er en forbedring i forhold til det hidtidige fogedsystem 80 % af præsidenterne vurderer ved udgangen af 2009, at der har været større fremdrift på it-udviklingen i 2009 end i % af medlemmerne af brugerforum vurderer, at udvalgets arbejde er til gavn for it-udviklingen på domstolsområdet 70 % af alle systemleverancer kan udføres af flere forskellige leverandører i 2012 Delprojekt A og B under projektet Juridiske Fagsystemer afsluttes i 2009 JFS - Juridiske FagSystemer (projekt) Pilotforsøg med tidsregistreringssystemet Time-Sag Digitaliseringsløsninger på HR-området Ny Foged 1.0 (projekt) Udvikling af løsninger til digital modtagelse og afsendelse af dokumenter mv. (ekstern integration) Strategiske tilpasninger af de nuværende sagsbehandlingssystemer Brugerinddragelse 7

8 6. Resultatmål: Implementere reform af det grønlandske retsvæsen Succeskriterier for indsatsen i 2009 Et repræsentativt udsnit af de ansatte i det grønlandske retsvæsen vurderer ved udgangen af 2009, at den af styrelsen ydede støtte i forhold til forberedelsen af reformen har været tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende Der er tiltrådt en dommer ved Retten i Grønland inden den 1. marts 2009 Der er etableret (ny) tjenestebolig til dommeren ved Retten i Grønland inden den 1. juni 2009 Der foreligger et notat om normeringen af retterne i den nye struktur inden den 1. april 2009 Der er foretaget opfølgning og drøftelse af initiativer i forhold til antallet af verserende sager med repræsentanter for det grønlandske retsvæsen inden den 1. maj 2009 Overordnet bistand og opfølgning i forhold til forberedelse af reformen Uddannelse af kredsdommere og bisiddere Bygningsløsninger i forhold til den nye struktur for det grønlandske retsvæsen Bistand og støtte til rekruttering af tilstrækkeligt og kvalificeret personale Ny lønpolitik for domstolsansatte i Grønland Opfølgning og initiativer i forhold til sagsbehandlingstider og antallet af verserende sager Støtte og rådgivning om kompetenceudvikling forud for reformen Bistand til at fastlægge normeringen for de grønlandske retter 8

9 6. Domstolsstyrelsens indsats for bedre kvalitet, service og effektivitet i 2009 Domstolsstyrelsens kerneopgave er at administrere og udvikle Danmarks Domstole. Det er således styrelsens opgave i partnerskab med retterne at arbejde for virkeliggørelsen af visionen af Danmarks Domstole om at være en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser sine opgaver med højeste kvalitet, service og effektivitet. Der skal i den forbindelse til stadighed være fokus på, at Danmarks Domstole udvikler sig i takt med det omgivende samfund. Denne opgave kan kun løses, hvis styrelsen selv er en moderne og attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække de bedste medarbejdere. Styrelsen lægger derfor afgørende vægt på at være en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og har særdeles gode muligheder for faglig og personlig udvikling, og hvor både opgaveløsningen og kulturen er præget af vores værdier, herunder ikke mindst af respekt, ansvarlighed, troværdighed og åbenhed. For at kunne udføre sin kerneopgave med højeste kvalitet, service og effektivitet, jf. Danmarks Domstoles vision, vil styrelsen tilstræbe en løbende forbedring af sit leverancesystem. Styrelsen har struktureret sine indsatser i dette afsnit efter den såkaldte KVIK-model, som også er anvendt som grundlag for dialogen med retterne om ledelsesmodel og ledelsesinformation. KVIK-modellen indeholder en række indsatsområder og en række resultatområder: Ramme for styrelsens udvikling af kvalitet, service og effektivitet INDSATSER OG NYE INITIATIVER RESULTATER Strategi og planlægning Medarbejderresultater Ledelse Medarbejdere Samarbejdspartnere Bruger/ borgerresultater Arbejdsgange Nøgleresultater Ressourcer Samfundsresultater EVALUERING OG LÆRING Modellen afspejler de væsentlige dimensioner i enhver organisation såvel på indsatssiden som resultatsiden. De indsatser og resultater styrelsen vil prioritere i 2009 fremgår af oversigten nedenfor. 9

10 Oversigt over indsatser, nye initiativer samt resultater specifikt for Domstolsstyrelsen i 2009 Indsatser og nye initiativer Ledelse: Strategi og planlægning: Arbejdsgange: Resultater Medarbejderresultater: Nøgleresultater: Systematisk prioritering af tid til ledelse Lederudvikling og fortsat opfølgning på ledelses- evaluering Fokus på effektiv udførelse af strategi Fokus på prioritering af opgaver Kvartalsvis opfølgning på ressourcer og opgaver i ledergruppen Bedre tid til at inddrage medarbejderne i strategi- og handlingsplansarbejdet Brugerundersøgelse af Domstolsstyrelsen Medarbejdere: Målrettet og strategisk kompetenceudvikling, der bl.a. understøtter faglig fleksibilitet Løbende opmærksomhed på trivsel, stress og sygefravær hos den enkelte medarbejder Opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen Samarbejdspartnere: Gennemførsel af nyt Leanprojekt Fortsat fokus på at forbedre koordinationen mellem enheder i styrelsen Fortsat fokus på delegation af ansvar og kompetencer Fortsat fokus på prioritering af arbejdsopgaver Indførelse af Public 360 Gennemførelse af målinger på servicemålene Optimering af Projektforum Bedre balance mellem opgaver og ressourcer Mere tilgængelige chefer Større delegation af opgaverne Bedre prioritering af opgaver Reduktion af sygefravær til statsligt gennemsnit Bruger/borgerresultater: Implementere e-tinglysning (1. resultatmål) Nedbringe sagsbehandlingstiderne og færdiggøre reform (2. resultatmål) Danmarks Domstole som attraktiv arbejdsplads (3. resultatmål) Fastholde sikker drift Fortsætte det tætte samarbejde og dialog med retterne og Procesbevillingsnævnet Fortsætte udbygning af dialog med interessenter via Samarbejdsforum, Ledelsesforum m.v. Fortsætte tæt dialog med HSU og personaleorganisationer. Sikker drift med høj tilfredshed hos interessenter Realisering af styrelsens servicemål. Ressourcer: Styrke ressourceplanlægningen navnlig i forhold afviklingen af større projekter Samfundsresultater: Understøtte retternes omdømme i samfundet via kommunikation, branding, hjemmeside mv. Retterne og styrelsen har et godt omdømme 10

Strategi og handlingsplan for Domstolsstyrelsen 2008

Strategi og handlingsplan for Domstolsstyrelsen 2008 Den 21. januar 2008 Strategi og handlingsplan for Domstolsstyrelsen 2008 1. Indledning Dette dokument indeholder Domstolsstyrelsens strategi for de kommende fire år og styrelsens handlingsplan for 2008.

Læs mere

Strategi og handlingsplan for Domstolsstyrelsen 2007

Strategi og handlingsplan for Domstolsstyrelsen 2007 Domstolsstyrelsen Direktionssekretariatet St. Kongensgade 1-3, 4. 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 /Sagsbeh. NKC J.nr. 18. april 2007 Strategi

Læs mere

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010 Strategi for Danmarks Domstole 2010 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision:

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision: Handlingsplan for Retten i Esbjerg 2010 Indledning: Retten i Esbjergs opgave, vision og værdier. Retten i Esbjerg udøver som en del af Danmarks Domstole dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2013 December 2012

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2013 December 2012 Handlingsplan for Danmarks Domstole 2013 December 2012 1. Nye mål og værdier for Danmarks Domstole Danmarks Domstole har i 2012 arbejdet med udviklingsprojektet Danmark Domstole værdier og mål. Som led

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 Indledning Retten i Roskilde er fortsat placeret i fire bygninger

Læs mere

Domstolsstyrelsens handlingsplan for Målsætning Strategi Handling Frist. Ydelser

Domstolsstyrelsens handlingsplan for Målsætning Strategi Handling Frist. Ydelser 1 Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2006 1 Målsætning Strategi Handling Frist Ydelser Vores sagsbehandling, afgørelser og andre ydelser er af højeste faglige kvalitet. Vi kvalitetssikrer med respekt

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003.

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. 1 Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. Ydelser Vores sagsbehandling, afgørelser og andre ydelser er af højeste faglige kvalitet. Sagsbehandlingen skal være grundig, og der afsættes fornøden tid til

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO Danmarks Domstole har frem til 2018 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Østre Landsret Præsidenten Den 17/3-2017 J.nr. 42A-ØL-1-16 Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte

Læs mere

Handlingsplan for Østre Landsret 2015

Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Den 17/02-2015 J.nr. 42A-ØL-1-15 Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte i løbet af 2015. Handlingsplanen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-22-13 Den 17/02-2014 Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

Sø- og Handelsretten har derfor som sin vision, at retten skal være ERHVERVSLIVETS FORETRUKNE DOMSTOL.

Sø- og Handelsretten har derfor som sin vision, at retten skal være ERHVERVSLIVETS FORETRUKNE DOMSTOL. Handlingsplan 2012 1. Sø- og Handelsrettens visioner 1.1. Retsafdelingen Sø- og Handelsrettens retsafdelings saglige kompetence fremgår af retsplejelovens 225. Af bestemmelsen fremgår også, at næsten alle

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010 Endelig verison 1 Udgangspunktet for Retten i Holbæk er Danmarks Domstoles generelle opgaver, visioner og værdier, der er sålydende: Opgaver Danmarks Domstole udøver

Læs mere

Den 1. januar 2007 trådte den mest omfattende reform på domstolsområdet i 100 år i kraft.

Den 1. januar 2007 trådte den mest omfattende reform på domstolsområdet i 100 år i kraft. Nye mål for Danmarks Domstole Mål for domstolsreformen (sagsbehandlingstider, kvalitet og service mv.) Januar 2008 2 1. Indledning Den 1. januar 2007 trådte den mest omfattende reform på domstolsområdet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Retten i Hillerød Handlingsplan 2015-2016

Retten i Hillerød Handlingsplan 2015-2016 Handlingsplan 2015-2016 Handlingsplan 2 2015-2016 Forord I det følgende præsenteres handlingsplan for 2015-16 for. Handlingsplanen er som tidligere udarbejdet efter KVIK-modellen, som indebærer, at vi

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Fokusområde Forandring Indsats HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Resultatmål Procesmål Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Retten i Hillerød. Jan Forsing og Lisa Andersson

Retten i Hillerød. Jan Forsing og Lisa Andersson Retten i Hillerød Jan Forsing og Lisa Andersson Fakta om Retten i Hillerød Tidligere byretter og nye storkommuner i retskredsen Retten i Hillerød omfatter 3 tidligere retter: - Retten i Frederikssund -

Læs mere

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. MAT 27. juni 2006 Nedsættelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Effektivitet (produktivitet)... 7 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 Indledning 2015 var det første hele år, hvor retten var samlet

Læs mere

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 December 2013 Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 1. Fokusområder og indsatsområder i 2014 På baggrund af drøftelser i Ledelsesforum i september og november og efterfølgende beslutning i Domstolsstyrelsens

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg

Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg 1. Indledning 2. Strategi 2011 årets indsatsområder 3. Domhuset selvevaluering 2010 4. Rammen Viborgs 5 indsatsområder Bilag: Fællessekretariatets handlingsplan for

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 1. Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet fire overordnede

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN PETER AMSTRUP

AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN PETER AMSTRUP AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN OG PETER AMSTRUP Indsatsområder 2014/2015: Basisramme Indsatsområde Det økonomiske indsatsområde Strategiproces At bidrage til fælles kultur og værdier

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Status for implementering af domstolsreformen

Status for implementering af domstolsreformen Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 J.nr. 4202-2009-2 25. marts 2009 Status for implementering af domstolsreformen

Læs mere

Handlingsplan 2010. - Nedbringelse af sagsbehandlingstider. - Digitalisering. - Kvalitet, service og effektivitet i sagsbehandlingen.

Handlingsplan 2010. - Nedbringelse af sagsbehandlingstider. - Digitalisering. - Kvalitet, service og effektivitet i sagsbehandlingen. Handlingsplan 2010 Sø- og Handelsretten har - i overensstemmelse med den overordnede strategi 2010 for Danmarks Domstole - følgende overordnede mål i 2010: - Nedbringelse af sagsbehandlingstider - Digitalisering

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling RAFD: Deltagelse i workshops/kurser

Læs mere

AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN PETER AMSTRUP

AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN PETER AMSTRUP AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN OG PETER AMSTRUP Indsatsområder 2014/2015: Basisramme: Indsatsområde Det økonomiske indsatsområde Strategiproces Fusion At bidrage til fælles kultur og

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen (Hvordan er processen foregået, hvem har været inddraget mv.?) - Formulering

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Kompetencestrategien og den medfølgende årlige handlingsplan er udfærdiget af Samarbejdsudvalget.

Kompetencestrategien og den medfølgende årlige handlingsplan er udfærdiget af Samarbejdsudvalget. HR 4. juli 2016 PEIT Kompetencestrategi for Ankestyrelsen 1. Indledning Ankestyrelsens kompetencestrategi gælder for alle medarbejdere i styrelsen uanset organisatorisk placering, uddannelsesbaggrund og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Roskilde

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Roskilde EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Effektivitet (produktivitet)... 8 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg

Læs mere

BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009

BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009 BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009 I dette bilag beskrives beregningsgrundlaget og de beregningsmetoder, der er anvendt ved udarbejdelse af embedsregnskab 2009, herunder særligt vægtning af sager og årsværk.

Læs mere

Nøgletal for domstolene. November 2013

Nøgletal for domstolene. November 2013 Nøgletal for domstolene 1.-3. kvartal November Sagsflow byretterne Straffesager 1 Modtagne straffesager 99.484 108.635 107.504 110.860 148.677 123.818 100 109 108 111 149 124 - heraf nævningesager 118

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Vestre Landsret Præsidenten

Vestre Landsret Præsidenten Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-5-09 Den 29/04-2009 Handlingsplan for Vestre Landsret 2009 (ekstern udgave) Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Retten i Hillerød Handlingsplan Justeret og opdateret marts 2016

Retten i Hillerød Handlingsplan Justeret og opdateret marts 2016 Handlingsplan 2015-2016 Justeret og opdateret mar ts 2016 Handlingsplan 2 2015-2016 Forord I det følgende præsenteres handlingsplan for 2015-16 for. Handlingsplanen er som tidligere udarbejdet efter KVIK-modellen,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Næstved

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Næstved EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

vi bygger på faglighed & fællesskab

vi bygger på faglighed & fællesskab Strategiske mål 2011 sygehus sønderjylland vi bygger på faglighed & fællesskab Sygehus Sønderjylland vil i alle sammenhænge levere kvalitet døgnet rundt. Sygehuset har derfor udarbejdet en strategiplan

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Nykøbing Falster

EMBEDSREGNSKAB Retten i Nykøbing Falster EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 5 4. Effektivitet (produktivitet)... 6 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014 NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015 1. halvår 2014 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1. kvartal 2015 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁷ 1. kvartal

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet Civilret Skifteret Udviklende

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Horsens 2013

Handlingsplan for Retten i Horsens 2013 Handlingsplan for Retten i Horsens 2013 Danmarks Domstole har i 2012 arbejdet med udviklingsprojektet Danmark Domstole værdier og mål. Som led i dette projekt er der med Danmarks Domstole for ret og retfærdighed

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole Bilag nr. 26.9 a).1. Møde i bestyrelsen 22.03.2012 Resultatlønskontrakt mellem Skoleleder Leo Fodgaard Hansen og Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole 2012 Dato Leif Støy Formand for bestyrelsen

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole HANDLINGSPLAN 2015 Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole 1 Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling Juridisk videndeling Videndeling i hverdagen

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

Handlingsplan for Østre Landsret

Handlingsplan for Østre Landsret Østre Landsret Præsidenten Den 22/01-2009 J.nr. 42A-ØL-1-08 Handlingsplan for Østre Landsret 2009 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte

Læs mere