Sakskøbing Boligselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sakskøbing Boligselskab"

Transkript

1 Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Boligkontoret Danmark Guldborgsund Kommune v/boligkontoret Danmark Parkvej 37 Guldborgvej 2 Lundsgade Sakskøbing 2100 København Ø Nykøbing Falster Telefon: Telefon: Telefon: Telefa: Telefa: Telefa: CVR-nr.: Mail: E-post: rgsund.dk Hjemmeside: Boligorganisationen omfatter i alt: Antal Brutto- á lejemåls- Antal lejemåls- Antal afdelinger: 16 lejemål etageareal enhed enheder antal m 2 1) boliger , ,0 2) erhvervslejemål 2 557,0 3) institutioner 0 0,0 1 pr. påbeg. 60 m 2 10,0 1 pr. påbeg. 60 m 2 0,0 4) garager/carporte og andre bilejemål 0 1/5 0,0 5) lejemål, m2 og lejemålsenheder i alt ,0

2 ÅRSBERETNING FOR 2012 Resultat Boligorganisationen har i regnskabsperioden haft et overskud på kr. Resultatet skyldes især: Forøgede renteindtægter i forhold til det budgetterede. Egenkapitalen Dispositionsfonden udgør ved regnskabsårets afslutning kr., hvoraf de kr. er disponibel dispositionsfond. Den samlede egenkapital udgør kr., og den samlede disponible egenkapital er kr. Den samlede disponible egenkapital svarer til kr. pr. lejemålsenhed. Heraf udgør den disponible dispositionsfond kr samt den disponible arbejdskapital kr Selskabets målsætning for dispositionsfonden følges. Målsætning for arbejdskapitalen svarende til 1 års administrationsbidrag er ikke nået. Renter Boligorganisationen har sine penge placeret i Boligkontorets almene fællesforvaltning, sammen med Boligkontorets øvrige medlemmer. Den almene fællesforvaltning har i 2012 givet et afkast på 2,87% Afkastet specificeres således: u Udbetalt rente på kr. svarende til en forrentning på 2,33%. u Urealiseret kursgevinst på kr. svarende til en forrentning på 0,54%. Boligorganisationen har uddelt renter til: u u Afdelingerne på samlet kr svarende til en forrentning på 2,59%. Dispositionsfonden på samlet kr svarende til en forrentning på 2,59%. Egen trækningsret Boligorganisationen har på kontoen for egen trækningsret i Landsbyggefonden henlagt kr. Målsætninger Boligorganisationens bestyrelse har siden 2000 arbejdet med fastlæggelse af målsætninger som et led i opfyldelsen af kravene i lovgivningen om forvaltningsrevision. Man arbejder løbende med målsætningerne. Bestyrelsen Organisationsbestyrelsen består af 7 personer, hvoraf de 6 er valgt blandt beboerne.

3 ÅRSBERETNING FOR 2012 Organisationsbestyrelsen har i 2012 holdt 9 møder. Vedtægter Sammenlægning Udlejning og anvisning Der er ikke foretaget vedtægtsændringer i 2012 Der arbejdes på sammenlægning af afdelinger og dette arbejde fortsætter med afdelingsbestyrelserne i Der er med Guldborgsund Kommune indgået aftale efter 1/4 reglen. Der er endvidere aftale efter de fleksible udlejningsregler. Status Årets karakterer, resultater og status m.h.t. henlæggelser og eventuelt opsamlede underskud kan illustreres således: Rating Afdeling Over-/ Henlagt Resultat- Netto Netto pr. Netto pr. underskud konto henlagt lejemålsenhed lejemålsenhed I alt Rating Renoveringer Der foretages ikke rating i selskabet og dets afdelinger. Der er ikke i 2012 godkendt større renoveringer i nogen afdeling. Der arbejdes med renoveringsplaner i Apotekervænget. I afdeling Siloen er der fremsendt byggeskadeanmeldelse på facaden. Der er ikke nogen afklaring på denne sag, hvilket først at ske i løbet af 2013.

4 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Ordinære udgifter Mødeudgifter, kontingenter m.v Personaleudgifter Forretningsførelse Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning, administrationsejendom) Revision Bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter (inkl. kurstab, obligationer m.v.) Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen Udgifter og evt. overskud i alt

5 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Ordinære indtægter Administrationsbidrag 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.) Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen Samlede ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt

6 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2012 Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Administrationsbygning Kontantværdi pr. 1. januar kr EDB-anlæg 0 0 Finansielle anlægsaktiver Dispositionsfond/Lån til afdelinger Kapitalindskud, sideaktiviteter (specificeres under note 18) Indskud i landsbyggefonden Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Debitorer Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger 1. Kassebeholdning Indestående i Boligkontoret Danmarks almene fællesforvaltning Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

7 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2012 Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr) Passiver Egenkapital Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto Arbejdskapital Egenkapital i alt Langfristet gæld 811 Prioritetsgæld, administrationsbygning Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Afdelinger i drift Leverandører Omkostninger Afsætninger Feriepengeforpligtelse Anden kortfristet gæld Kortfristet gæld i alt Passiver i alt

8 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1. Bestyrelsesmøder m.v Repræsentation Kurser Kontingent(er) Telefontilskud Andre mødeudgifter Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt Personaleudgifter 3. Andre udgifter til social sikring Personaleudgifter i alt Forretningsførelse 1. Grundydelse Grundbidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser Kollektive anlæg Administration af forbrugsregnskaber Administration af antenneregnskaber Ventelistegebyrer Andre tillægsydelser Forretningsførelse i alt

9 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) 1. Porto inkl. PBS gebyr Kontorartikler incl. annoncer Juridisk assistance Telefon Driftsomkostninger / Leasing kontormaskiner EDB-service m.m Hjemmeside Forsikring bestyrelsesansvar m.v Småanskaffelser inventar Kontorholdsudgifter i alt Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning adm.ejd.) 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign Ejendomsskatter El Vand, varme Forsikringer Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, 0,76 % Afskrivning, administrationsejendom Kontorlokaleudgifter i alt Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler Nettoudgift, kontorlokaleudgifter

10 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) 6 533/ 604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, jf. kt Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. kt Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. kt Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden jf. kt Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen jf. kt Henlæggelse og indbetalinger i alt Ekstraordinære udgifter Markedsføring Betanquebaner, legepladser, film, Julegave m.m Hegn, låsesyst., opret. af hoveddøre m.m, afd Genhusning rottesag og renovering af bolig, afd Møbler til fælleshuset, afd Tilskud til afvikling af underskud, afd Sammenlæg. af lejl. og festsal, afd Køb af arealer Toldboderne, afd Opførelse af afdeling bliver ikke til noget, afd Ekstraordinære udgifter i alt

11 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser (konto 602) Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift I alt pr. lejemålsenhed ,240 4,432 Opgørelse af administrationsbidrag Administrationsbidrag 1.3 Delt grundbidrag Grundbidrag pr. lejemålsenhed Grundbidrag pr. afdeling Tillægsydelser: Administration fællesvaskeri(er) Administration møde-/selskabslokale(r) Administration varmeregnskaber Administration vandregnskaber Administration el-regnskaber Andre tillægsydelser Administrationsbidrag i alt Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 4. Ventelistegebyr: Førstegangsopskrivning Ajourføringsgebyr Antenneregnskabsgebyr Udlejningsindtægt m.v., kontorlokaler Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser i alt

12 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Opgørelse af nettorenteindtægt Boligorganisationens mellemregning med Boligkontoret Danmarks fællesforvaltning er forrentet dag til dag med 2,87 %. Renteindtægter 1. Afdelinger, rentesats: 1,34 % og årets gennemsnitssaldo Obligationer (inkl. realiserede kursgevinster) Beregnet rente af bunden egenkapital Renter fra LBF vedr. egen trækningsret Andet: Forvaltningsafdelingen i Boligkontoret Danmark, rente af indestående Andre renteindtægter Renteindtægter i alt Renteudgifter 1. Dispositionsfond, rentesats: 2,59 % og årets gennemsnitssaldo Afdelinger, rentesats: 2,59 % og årets gennemsnitssaldo (samme sats til henlagte/driftsmidler) Egen trækningsret (konto 716) Renteudgifter i alt Nettorenteindtægt Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag) 76,802 0,000 0,000

13 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære indtægter Betanquebaner, legepladser, film, Julegave m.m Hegn, låsesyst., opret. af hoveddøre m.m, afd Genhusning rottesag og renovering af bolig, afd Møbler til fælleshuset, afd Tilskud til afvikling af underskud, afd Rottesag, sammenlæg. af lejl. og festsal, afd Køb af arealer Toldboderne, afd Opførelse af afdeling bliver ikke til noget, afd Ekstraordinære indtægter i alt

14 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2012 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Administrationsbygning Anskaffelsessum pr. 1. januar Anskaffelsessum pr. 31. december Af- og nedskrivninger pr. 1. januar Af- og nedskrivning i året Af- og nedskrivninger pr. 31. december Administrationsbygning, bogført værdi pr. 31. december EDB-anlæg Anskaffelsessum pr. 1. januar 0 85 Anskaffelsessum pr. 31. december Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 0-60 Af- og nedskrivning i året 0-25 Af- og nedskrivninger pr. 31. december EDB-anlæg, bogført værdi pr. 31. december Dispositionsfond/Lån til afdelinger Formål: Vinduer og ventilation Afdeling Byggeskadren/Elevator Afdeling Dispositionsfond/Lån til afdelinger i alt

15 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2012 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Indskud i Landsbyggefonden 1. Bundne A- og G-indskud C-indskud Egen trækningsret Saldo pr. 1. januar Årets indbetalinger Tilskrevet renter Egen trækningsret i alt Indskud i Landsbyggefonden, bogført værdi pr. 31. december Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Afdelinger under opførelse, afdeling Afdelinger under opførelse (nybyggeri), i alt 0 73

16 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2012 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto 1. Saldo pr. 1. januar Tilgang: 2. Bidrag, afdelinger Rentetilskrivning Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom Pligtmæssige bidrag fra afdelingen Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden Afgang: 21. Tilskud m.v.: Tilskud, betanquebaner, legepladser, film, julegave m.m Tilskud, hegn, låsesyst., opret. af døre m.m, afd Tilskud, genhusning rottesag og reno. af bolig, afd Tilskud, Møbler til fælleshuset, afd Tilskud, afvikling af underskud, afd Tilskud, rottesag, sam.læg. af lejl., afd Tilskud, køb af arealer Toldboderne, afd Tilskud, opførelse af afdeling bliver ikke til noget, afd Tilskud til tab ved lejeledighed Diverse Indbetalinger til Landsbyggefonden Udamortiserede lån Fælles moderniseringsfond Saldo pr. 31. december Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 31. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser (se note 14) Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser Indskud i Landsbyggefonden (kto. 716) Disponibel del: Saldo pr. 31. december

17 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2012 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Arbejdskapital 1. Saldo pr. 1. januar Tilgang: 2. Årets overskud Særlige bidrag fra afdelinger m.v Afgang: 6. Diverse tilskud, jf. specifikation Overført til Boligkontoret Danmarks udviklingsfond Saldo pr. 31. december 2012 ekskl Saldo pr. 31. december Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 7. Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger, udlån, jf. specifikation, årets bevægelser Disponibel del: Saldo pr. 31. december

18 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2012 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Afdelinger i drift Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdelinger i drift, i alt Afsætninger Afsætninger, hensatte feriepenge 0 9 Afsætninger i alt Anden kortfristet gæld Skyldig A-skat 0 78 Skyldig ATP Skyldigt arbejdsmarkedsbidrag 0 21 Skyldig pension Skyldig barselsfond 65 0 Mellemregning med Boligkontoret Danmark Anden kortfristet gæld i alt

19 Note Sideaktiviteter Omsætning Drifts- Egenresultat kapital (+ Overskud) ( Underskud) Under sideaktivitets-afdelingerne rubriceres følgende aktiviteter (henvisningen er til bekendtgørelsen om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.). Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og godkendte byfornyelsesselskaber m.v. ( 20 og 31, stk. 6) Udenfor sideaktivitets-afdelinger rubriceres følgende aktiviteter: 21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri ( 3 og 31, stk. 1))

20 Forretningsfører: København, den 24. april 2013 Boligkontoret Danmark Lars Lehmann Forvaltningsdirektør

21 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til øverste myndighed i Sakskøbing Boligselskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Sakskøbing Boligselskab for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

22 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Holbæk, den 24. april 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Benny Lundgaard statsaut. revisor

23 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse. By Dato Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. By Som dirigent: Dato Formand: 1

24 SPØRGESKEMA Almene boligorganisationer 1. januar til 31. december 2012 Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Boligkontoret Danmark Guldborgsund Kommune v/boligkontoret Danmark Parkvej 37 Guldborgvej 2 Lundsgade Sakskøbing 2100 København Ø Nykøbing Falster Telefon: Telefon: Telefon: Telefa: Telefa: Telefa: CVR-nr Mail: sund.dk Vejledning Besvarelser med "Ja" skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen "Irrelevant". Noter Spørgsmål Sæt kryds Ja Nej Irrelevant Boligorganisationen 1 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden/ henlæggelseskontoen til dækning af afdelingens tab som følge af lejeledighed? 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Noter Spørgsmål Sæt kryds Ja Nej Irrelevant Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregningsgæld til afdelinger? Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Afdelinger 9. Er der afdelinger:

25 SPØRGESKEMA Almene boligorganisationer 1. januar til 31. december 2012 a. Hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger det opsamlede underskud og underfinansiering? 2 b. Med underskudssaldi og/eller underfinansiering? 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: a. Investering i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? b. Løbende retssager? c. overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? d. Aktiverede projekteringsudgifter e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? f. Andre forhold? 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse? b. Istandsættelse ved fraflytning? 3 c. Tab ved fraflytninger? 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler?

26 SPØRGESKEMA Almene boligorganisationer 1. januar til 31. december 2012 Administrators påtegning: Bestyrelsens påtegning: København, den 24. april 2013 Sakskøbing, den / 2013 Boligkontoret Danmark Sakskøbing Boligselskab Lars Lehmann Henning Tønning Forvaltningsdirektør formand Erklæring afgivet af uafhængig revisor Til tilsynsmyndigheden og Landsbyggefonden Vi har undersøgt besvarelsen af vedlagte spørgeskema for Sakskøbing Boligselskab for regnskabsåret 1. januar december Besvarelsen udarbejdes med henblik på at informere tilsynsmyndigheden og Landsbyggefonden om særlige regnskabsmæssige forhold for Sakskøbing Boligselskab for regnskabsåret 1. januar december 2012 jf. Bilag 3 til bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. nr af 1. september Ledelsen i Sakskøbing Boligselskab har ansvaret for besvarelsen af spørgeskemaet. Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion om besvarelsen af spørgeskemaet. Det udførte arbejde Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med den danske standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at besvarelsen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Vores undersøgelser har været begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til selskabets ledelse og medarbejdere samt analytiske handlinger og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Ved vores vurdering af besvarelsen har vi taget udgangspunkt i vores arbejde udført i forbindelse med vores revision af årsregnskabet for Årsregnskabet har vi forsynet med en påtegning uden forbehold eller supplerende bemærkninger. Vi har endvidere vurderet de af ledelsen udførte skøn, der er foretaget i forbindelse med besvarelsen. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion: Under de udførte undersøgelser er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at besvarelsen af spørgeskemaet afspejler de i spørgeskemaet regnskabsmæssige forhold, som gør sig gældende for Sakskøbing Boligselskab for regnskabsåret 1. januar december Holbæk, den 24. april 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Benny Lundgaard statsaut. revisor

27 SPØRGESKEMA Almene boligorganisationer 1. januar til 31. december 2012 Spørgsmålsnr. Note: 5 1 Følgende afdelinger har fået dækket tab ved lejeledighed af dispositionsfonden: Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling b 2 Følgende afdelinger har underskud / underskudssaldo: Underskud i året Afdeling Negativ resultatkonto 0 12c 3 I følgende afdelinger har der i regnskabsåret været driftsført udgifter til tab ved fraflytning eller der skønnes at være for få henlæggelser til tab ved fraflytninger på regnskabstidspunktet: Udestående debitorer pr. 31. december 2012 Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Henlagt 31. december 2012 Driftsført i regnskabsåret

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Boligkontoret Danmark Guldborgsund Kommune v/boligkontoret Danmark

Læs mere

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 681 Kommune nr. 430 Boligforeningen Faaborg- Midtfyn Boligkontoret Danmark Faaborg-Midtfyn Kommune v/boligkontoret

Læs mere

Frederikshavn Boligforening Frederikshavn kommune Harald Lunds Gade 15 Rådhusalle 100

Frederikshavn Boligforening Frederikshavn kommune Harald Lunds Gade 15 Rådhusalle 100 Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode 01.01.2011-31.12.2011 Boligorganisation Tilsynsførende kommune BLF-boligorganisationsnr. 0157 Kommunenr. 813 CVR-nr. 44839016 Frederikshavn Boligforening Frederikshavn

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

Boligorganisation. Boligselskabet af 1945, Lemvig. Rådhusvænget 4, Lemvig

Boligorganisation. Boligselskabet af 1945, Lemvig. Rådhusvænget 4, Lemvig Boligorganisation Rådhusvænget 4, Lemvig ÅRSREGNSKAB 2014 O P L Y S N I N G E R O M BO L I G S E L S K A B E T A l m e n e b o l i g o r g a n i s a t i o n e r Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011

Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 Boligorganisation Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0715 Kommunenr. 751 ALBOA Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Rådhuspladsen 2, Postbox

Læs mere

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Side 1 af 16 22-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder

Læs mere

Tilsynsførende kommune: Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf. 74929292 Kommunenr.: 550 Telefonnr.: 74929292

Tilsynsførende kommune: Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf. 74929292 Kommunenr.: 550 Telefonnr.: 74929292 Side 1 af 18 08-05-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Administrator: SALUS Boligadministration Amba Administratornr.: 8026 Boligorganisationsnr.: 0076 Vestergade 12 Søndergade 13 6200 Aabenraa

Læs mere

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen Side 1 af 18 21-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf.

Læs mere

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr.

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr. Side 1 af 23 24-02-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0111 HUMLEHAVEN 4 6200 Aabenraa Telefonnr.: 73456550 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200

Læs mere

Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Regnskab for 2012/13

Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Regnskab for 2012/13 Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Regnskab for 2012/13 Boligkontoret Danmark - Røjelskær 15, 2. sal. - 2840 Holte - Telefon 39 25 10 00 Regnskab for boligorganisation 1. august 2012

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Afdelingsnr. 1601 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Guldborgsund Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

Lillerød Boligforening

Lillerød Boligforening Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 428 Afdelingsnr. 500 Kommune nr. 201 Lillerød Boligforening Allerød Kommune v/ Boligkontoret Danmark

Læs mere

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation)

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation) Aarhus Stenvej 21 B, 1. 8270 Højbjerg Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation Administrator (udfyldes for administreret organisation) Tilsynsførende

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra 01-10-2013 Regnskabsperiode til 30-09-2014

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra 01-10-2013 Regnskabsperiode til 30-09-2014 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2013 Regnskabsperiode til 30-09-2014 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 2 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Vestervang Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-10-2011 Regnskabsperiode til 30-09-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-10-2011 Regnskabsperiode til 30-09-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2011 Regnskabsperiode til 30-09-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Side 1 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 05300 Kommunenr. 253 Navn - adresse

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 23/03-2010 200.175

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 23/03-2010 200.175 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG

ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG Boligorganisationsnr. 315 Afdelingsnr. 123-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0196 LBFnr. 00400 kommunenr. 316 Beliggenhed Lejerbo, Holbæk

Læs mere

Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014. - ingen fælles installationer. Leje Kr./m² årligt Forhøjelsesdato: 01. januar 2014 (De angivne værdier er

Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014. - ingen fælles installationer. Leje Kr./m² årligt Forhøjelsesdato: 01. januar 2014 (De angivne værdier er Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 191 Kommune nr. 259 Møllevænget Køge Kommune v. Køge Boligselskab, Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG Boligorganisationsnr. 315 Afdelingsnr. 123-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0196 LBFnr. 00400 kommunenr. 316 Beliggenhed Lejerbo, Holbæk

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere