Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge (revideret pr. august 2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge (revideret pr. august 2012)"

Transkript

1 Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/17016 Dato: 29. august 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Telefon: Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge (revideret pr. august 2012) Projektbeskrivelsen er revideret i overensstemmelse med forudsætninger præciseret i tilsagnsskrivelse fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse af 5. juli Psykiatrien i Region Syddanmark søger 3.3 mio. kr. i 2012, 5.4 mio. kr. i 2013, 5.6 mio. kr samt 5.7 mio. kr indenfor puljen Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme til projekt Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme. Baggrund En af psykiatrisygehusets vigtigste opgaver er at sikre, at borgerne i Region Syddanmark får hjælp det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Psykiatrisygehuset skal til enhver tid tage sig af de mest syge og i kraft af sin specialviden og kompetence gå forrest i arbejdet med at sikre et velfungerende samarbejde med patienter, pårørende og på tværs af sektorer. Ca. hvert 10. barn har behov for bistand på grund af psykiske problemer, adfærds og skoleproblemer eller lignende, heraf vil en væsentlig mindre andel mellem 1 til 2 % have behov for egentlig børne og ungdomspsykiatrisk bistand jf. Sundhedsstyrelsens statusnotat Udviklingen i den børne og ungdomspsykiatriske virksomhed. En grundlæggende præmis i Region Syddanmarks psykiatriplan er, at kapaciteten i børne og ungdomspsykiatrien dimensioneres, så 1,5 % af aldersgruppen 0 til 16 år og 2,0 % af aldersgruppen 17 til 19 år kan håndteres. Herved rettes fokus mod behandlingspsykiatriens kerneopgave nemlig at kunne tilbyde behandling til børn og unge med psykisk sygdom, som ikke kan tilbydes hjælp i kommunalt regi. Den gennemsnitlige dækningsgrad for børne og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark er i dag 2,41 % af den samlede børne og ungdomspopulation. Antallet af henvisninger har som i de øvrige regioner været stigende fra henvisninger i 2006 til henvisninger i Alle henviste børn og unge indkaldes til forundersøgelse/ samtale. Efter den første indledende samtale bliver ca. 25 % afsluttet til behandling/ hjælp udenfor børne og ungdomspsykiatrien. Arbejdsdelingen mellem børne og ungepsykiatrien og kommunerne bliver adresseret i samarbejdsaftalerne. Den fortsatte vækst i antallet af henvisninger samt børne og ungdomspsykiatriens forholdsvis høje dækningsgrad sammenholdt med Sundhedsstyrelsens anbefalinger viser, at der er behov for at tænke samarbejdet i nye rammer. Rammerne for samarbejdet skal være det bedste tilbud til målgruppen, som sikrer, at børn og unge ikke bliver Side 1 af 9

2 unødigt sygeliggjort eller må vente længe på den rette behandling med fare for, at deres lidelser bliver kroniske og dermed sværere at behandle. Psykiatrien i Region Syddanmark har det seneste år igangsat en række initiativer med henblik på at reducere ventetiden til udredning og behandling. Virkningen af initiativerne begynder at tage form, og de sidste tre måneder af 2011 har børne og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark således overholdt kravet om udredning og behandling indenfor 8 uger. På denne baggrund er det således vurderingen, at der ikke er behov for at udvide kapaciteten, men at fokus i stedet skal rettes mod at tilpasse målgruppen, således at dækningsgraden fremadrettet ligger på 1,5 % af den samlede børne og ungdomspopulation i Region Syddanmark. På den måde vil der være kapacitet til fortsat at holde ventetiderne på max. 8 uger for de børn og unge, der har brug for psykiatrisk behandling. Målgruppeafgræsningen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens beskrivelser i Specialerapport for børne og ungdomspsykiatrien. Målgruppen defineres heri som børn og unge med svær subjektiv forpinthed, alvorlige adfærdsforstyrrelser eller svære symptomer på: psykiske lidelser forårsaget af misbrug, skizofreni og andre psykoser, affektive lidelser, angst og tvangslidelser, psykisk betingede legemlige symptomer, belastnings og tilpasningsreaktioner, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser (Sundhedsstyrelsens Specialerapport for børne og ungdomspsykiatrien ) Projektet Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme har til formål at udvikle et formaliseret tilbud til PPR, skoler, SFO er, børnehaver m.fl. i barnets nærmiljø, når der opstår mistanke om psykiske sygdomme og der vil i projektet være fokus på adfærdsforstyrrelser. Igennem dialogen i den tidlige mistankefase og inden barnet henvises til udredning sikres, at kun de børn der har et reelt behov for psykiatrisk udredning, diagnostik og behandling henvises, mens børn der har trivsels, sociale og indlæringsmæssige problemer tilbydes hjælp i deres nærmiljø kommuner og praktiserende læger. Herved retter projektet fokus på faglig afklaring og på, hvilken målgruppe der skal tilbydes hjælp i kommunalt regi, og hvilken målgruppe der skal tilbydes behandling i børne og ungdomspsykiatrien, som fremhævet i Udviklingen i den børne og ungdomspsykiatriske virksomhed og Specialevejledning for børne og ungdomspsykiatri. Igennem tilpasningen af målgruppen sikres det endvidere, at både kommunerne og børne og ungdomspsykiatrien giver borgere/ patienter den bedste hjælp/ behandling tilpasset den enkeltes behov. Projektet afføder således ikke, at den eksisterende kapacitet udvides yderligere, men sikrer, at den eksisterende behandlingskapacitet målrettes børn og unge med svære og komplicerede psykiske lidelser. Projektet understøtter endvidere intentionerne i den Nationale strategi for psykiatri om at sikre en sammenhængende indsats på tværs af sektorer, der styrker udbredelse og implementering af viden om fremme af mental sundhed og forebyggelse. Ligesom der i projektet vil være fokus på, at børn og Side 2 af 9

3 unge med formodede psykiske lidelser tilbydes en behandling, der er effektiv, tilstrækkelig og mindst indgribende i barnets tilværelse og integritet jf. Sundhedsstyrelsens Specialevejledning for børne og ungdomspsykiatrien. Formål Projektet har til formål at tilpasse målgruppen, således at børne og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark ved projektperiodens udløb har en dækningsgrad på 1,5 % af børne og ungepopulationen for projektets målgruppe. Tilpasningen af målgruppen sikres gennem et styrket samarbejde med relevante fagpersoner i barnets nærmiljø i kommuner og hos praktiserende læger. Projektet har endvidere til formål at øge andelen af patienter indenfor målgruppen, der tilbydes behandling indenfor 8 uger fra henvisningsdatoen. Dette sikres ved, at kun børn og unge med svære og komplicerede psykiske problemer henvises til udredning og behandling. Projektets overordnede formål suppleres af en række afledte gevinster: Børn og deres familier får hurtigere den relevante hjælp. Hurtig problemløsning, inden problemerne og symptomerne bliver kroniske via målrettet og koordineret indsats. Kompetenceopbygning i kommunerne dvs. børnehaver, SFO er, skoler, skolesundhedsplejen m.fl., og derved etableres et klarere snit mellem, hvilken målgruppe der sikres den bedste hjælp i kommunalt regi, og hvilken målgruppe der skal tilbydes behandling i børne og ungdomspsykiatrien. Effektivisering af ressourceindsatsen, som vil have positive afledte konsekvenser for alle involverede også børnene og deres familier, der hurtigere vil kunne tilbydes målrettet og specialiseret hjælp. Målgruppe Målgruppen for projektet Tidlig indsats ved mistanke om psykiske sygdomme er børn og unge i alderen fra 5 til 16 år, hvor der i nærmiljøet opstår mistanke om psykiske sygdomme. Indsatsen rettes med fagpersoner i barnets eller den unges nærmiljø, som fx skolesundhedsplejen, børnehave/ SFO, skole samt praktiserende læge. Beskrivelse af projektet herunder sammenhæng til øvrige initiativer i regionen Psykiatrien i Region Syddanmark vil sikre gode og sammenhængende patientforløb ved at understøtte og udbygge samarbejdet internt i psykiatrisygehuset, med kommuner, praksissektoren og det øvrige sundhedsvæsen, ved at samarbejde med patienter, pårørende og inddrage dem i udviklingen af behandlingen og ved at varetage patienter og pårørendes behov og være særligt opmærksomme på, at det også sker, når patient og pårørende ikke er i stand til at samarbejde. Projektet Tidlig indsats ved mistanke om psykiske sygdomme vil styrke udviklingen af gode og sammenhængende patientforløb ved at ligge op til et styrket samarbejde om supervision, undervisning og videndeling med tre udvalgte projektkommuner samt ved at etablere et telepsykiatrisk tilbud, der er målrettet kommuner og praktiserende læger i Region Syddanmark. Side 3 af 9

4 Tilbuddet om videndeling, supervision samt telepsykiatrisk bistand har til formål at understøtte fagpersoner i barnets nærmiljø førend barnet/ den unge henvises til psykiatrisk udredning dvs. i en tidlig mistankefase. Igennem et styrket samarbejde i mistankefasen, se figur nedenfor, bliver målgruppen afgrænset og kun børn/ unge med behandlingskrævende psykiske problemer bliver henvist til udredning og behandling i børne og ungdomspsykiatrien. Projektet supplerer det igangværende projekt Den trygge vej (Satspulje Integrerede forløb for sindslidelser ), som er forankret ved Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Kolding og hos Kolding Kommune. Projektet Den trygge vej har fokus på at koordinere indsatsen mellem kommunale samarbejdspartnere i faserne mistanke og opsporing og undersøgelse. Nærværende projekt supplerer projektet ved at have fokus på den tidlige mistankefase se figuren nedenfor. Projekt Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiatrisk sygdom Projekt Samarbejdsmodellen den trygge vej Tidlig mistanke Mistanke og opsporing Undersøgelse Behandling/ indsats Projektorganisering og bemanding Projektet Tidlig indsats ved mistanke om psykisk sygdom forankres på tværs af de børne og ungdomspsykiatriske afdelinger i Region Syddanmark og retter fokus på at udbygge og styrke samarbejdet med tre udvalgte projektkommuner og praktiserendelæger omkring børn og unge, hvor der i nærmiljøet er mistanke om psykisk sygdom. Det overordnede projektledelsesansvar placeres ved Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Kolding. Afdelingen har således ansvaret for at sikre den overordnede fremdrift af projektet samt sikre, at projektbudgettet overholdes. Afdelingen er ansvarlig for midtvejs såvel som slutrapportering til Ministeriets for Sundhed og Forebyggelse ligesom afdelingen er ansvarlig for at afrapportere til psykiatrisygehusets sygehusledelse samt styre og referencegruppe. Den overordnede projektleder vil endvidere have ansvaret for den decentrale fremdrift af projektet i Kolding herunder at have kontakt til projektkommunen i afdelingens optageområde. På de øvrige børne og ungdomspsykiatriske afdelinger dvs. Esbjerg og Odense udpeges delprojektledere, der er ansvarlig for den decentrale fremdrift herunder kontakten til projektkommunen i afdelings optageområde. Den præcise bemanding ses af tabellen: Børne og ungdomspsykiatrisk Afdeling Børne og ungdomspsykiatrisk Afdeling Børne og ungdomspsykiatrisk Afdeling Side 4 af 9

5 Kolding Esbjerg Odense Overordnet projektleder 0,5 Speciallæge i psykiatri 0,5 Psykolog 0,5 Sundhedsfagligt personale 2 Delprojektleder og speciallæge i Psykiatri 0,5 Psykolog 0,5 Sundhedsfagligt personale 2 Delprojektleder og speciallæge i Psykiatri 0,5 Psykolog 0,5 Sundhedsfagligt personale 2 Projektgrupperne afrapporterer minimum halvårligt til styregruppen, der sammensættes af afdelingsledelserne fra alle tre afdelinger. Herudover etableres en referencegruppe bestående af: Projektets projektleder og delprojektledere Repræsentanter fra de tre projektkommuner Repræsentant fra praksissektoren Repræsentanter fra projektet Den trygge vej Repræsentant fra Planlægning i Sygehusadministrationen Afdelingerne er sammen ansvarlige for at etablere det telepsykiatriske tilbud, der er åbent én dag ugentligt og bemandet med speciallæger i psykiatri og sundhedsfagligt personale. Tilbuddet yder bistand og sparring til kommuner og praktiserende læger når der er behov for at drøfte en evt. henvisning. Projektets aktivteter I fastlæggelsen af projektets aktiviteter er der lagt vægt på, at et styrket og udbygget samarbejde med kommuner og praktiserende læger sikre, at børnene ved mistanke om psykisk sygdom hjælpes i nærmiljøet og kun børn med behandlingskrævende psykiske problemer henvises til udredning og behandling i Psykiatrien. For at sikre hjælpen i nærmiljøet og skærpe målgruppen igangsættes følgende aktiviteter: Udarbejdelse af informationsmateriale, afholdelse af informationsmøder m.m. Der udvikles et telepsykiatrisktilbud, der yder bistand til projektkommunerne og praktiserende læger, når der er behov for at drøfte en evt. henvisning. Tilbuddet er bemandet med speciallæger i psykiatri og sundhedsfagligt personale. Tilbuddet vil være åbent for henvendelser én dag ugentligt. I samarbejde med projektkommunerne udvikles et koncept for supervision/ undervisning til medarbejdere i børnehaver og skoler samt PPR, der kan bruges generelt og når der opstår mistanke om psykisk sygdom hos et konkret barn. Konceptet afprøves i projektkommunerne. Der etableres et forum for videndeling, hvor repræsentanter fra projektkommunerne, praktiserende læger samt de børne og ungdomspsykiatriske afdelinger deltager. Foraet skal evaluere på det igangværende projekt og identificere evt. nye indsatsområder. Side 5 af 9

6 I samarbejde med projektkommunerne og praktiserende læger udvikles et koncept for netværksmøder, der kan etableres når der opstår mistanke om psykisk sygdom førend barnet er henvist til udredning i børne og ungdomspsykiatrien. Netværksmøderne er rettet mod kommunale fagpersoner og praktiserende læger. Konceptet afprøves i projektkommunerne. Klare mål/ succeskriterier samt effektmåling Projektet vil skærpe målgruppen og sikre, at kun de børn og unge med behandlingskrævende psykiske problemer henvises til udredning og behandling i Børne og Ungdomspsykiatrien herved kan indsatsen overfor patientgruppen styrkes. Samtidigt sikre projektet, at børne og ungdomspsykiatriens specialviden og kompetencer via telepsykiatrisk speciallægebistand, supervision og undervisning stilles tilrådighed for kommunale samarbejdspartnere og praktiserende læger. Igennem den udvidede bistand hjælpes børn og unge, hvor der opstår mistanke om psykisk sygdom, og det afklares om en henvisning er nødvendig. Herved slipper børn og unge, der ikke har behandlingskrævende psykiske sygdomme, for at skulle igennem et ressourcekrævende udredningsforløb. Projektets indsats i forhold til at styrke samarbejdet på tværs af sektorer understøtter såvel nationale som Region Syddanmarks specifikke visioner om at tilbyde patienterne sammenhængende og koordinerede patientforløb med fokus på at sikre patienterne størst mulig integritet og værdi i behandlingen. Projektets succeskriterier fremgår af tabellen: Beskrivelse Succeskriterium Dokumentation Det er målet med den styrkede indsats i den tidlige mistankefase, at børne og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark kan intensivere indsatsen overfor børn og unge med psykiatriske problemer I løbet af projektperioden falder antallet af henvisninger fra projektkommunerne, og der er et fald i dækningsgraden så børne og ungdomspsykiatrien max har en dækningsgrad på 1,5 % i projektkommunerne Opfyldelse af målet dokumenteres ved en optælling af antal henvisninger ved projektstart og afslutning samt beregning af dækningsgrad ved projektstart og ved afslutning. I løbet af projektperioden vil projektkommunernes betaling til børne og ungdomspsykiatrien falde med 10 % Opfyldelse af målet dokumenteres ved en opgørelse af den kommunale betaling fra projektkommunerne ved projektopstart og afslutning. Effekten af projektet herunder øget behandlingskvalitet dokumenteres ved, at der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse. Kommunale fagpersoner, praktiserende læger og udvalgte familier inviteres til at deltage. Der gennemføres to overordnede effektmålinger én ved projektopstart og én ved projektafslutning. Herudover gennemføres 2 mindre evalueringer ultimo 2013 og 2014 for at kunne justere projektet undervejs. Side 6 af 9

7 Af nedenstående kvalitative parametre vil der blive udvalgt ca. halvdelen med henblik på at måle effekten af projektet. Formålet med effektmålingen vil være at sandsynliggøre, at samarbejdspartere og familierne oplever yderligere videns og kompetenceopbygning igennem initiativerne igangsat i projektet. Effekten måles på en femtrins skala fra helt enig til helt uenig. at få bedre kendskab til symptomer og derigennem være bedre til at afklare behovet for psykiatrisk udredning og behandling at få et bedre kendskab til forebyggende inventioner igennem et styrket samarbejde med psykiatrien at få en tidlig afklaring af et evt. behov for psykiatrisk udredning og behandling at det er de rette børn og unge der henvises, dvs. at fagpersoner i nærmiljøet ikke fortsat er bekymret for de børn og unge, der ikke henvises til udredning i psykiatrien at familierne oplever sammenhæng i den tidlige indsats fra de forskellige instanser at familierne oplever, at indsatsen er effektiv, tilstrækkelig og mindst mulig indgribende i barnets tilværelse og integritet Effektmålingen tilknyttes et Ph d projekt, der iværksættes i regi af Børne og ungdomspsykiatrisk Afdeling Kolding/ Augustenborg. Formålet med Ph d projektet er overordnet at vise effekten af netværksarbejde i den psykiatriske behandling og projektet Tidlig indsats ved mistanke om psykiske sygdomme indgår i Ph.d projektet. Opfølgning Internt i psykiatrisygehuset afrapporteres projektet halvårligt til den samlede ledergruppe, både administrativt og klinisk. Der afrapporteres på projektets succeskriterier og årligt på projektøkonomien. Økonomi Projektet igangsættes medio 2012 og medarbejderne ansættes pr. 1. juli Løn Speciallæger i psykiatri Sygeplejersker Psykologer Sekretær Øvrig drift Uddannelse Informationsmateriale Kørselsomkostninger Etablering af kontorarbejdspladser (hardware, borde, stole etc.) IT drift, aplikkationer m.m Løbende driftsomkostninger Revisionspåtegning Projektbudget i alt Side 7 af 9

8 Kvartalsvis udbetalingsoversigt 1. juli oktober januar april juli oktober januar april juli oktober januar april juli oktober I alt Referencer Region Syddanmark, 2008: Fremtidens Psykiatri Psykiatrien i Region Syddanmark (2011): Virksomhedsgrundlag Sundhedsstyrelsen, 2009: National Strategi for psykiatri Sundhedsstyrelsen (2011): Udviklingen i den børne og ungdomspsykiatriske virksomhed Sundhedsstyrelsen (2011): Specialevejledning for børne og ungdomspsykiatri Side 8 af 9

9 Sundhedsstyrelsen (2008) Rapport for specialet: Børne og ungdomspsykiatri Side 9 af 9

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Januar 2008 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning...1 Baggrund...1 Hvorfor en samarbejdsmodel?...1

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Dagbehandling i Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark

Dagbehandling i Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Administrationen/ psykiatri og socialstaben. Journal nr.: 13/2296 Dato: 26. marts 2013 Udarbejdet af: Berit Matzen/Anette Bækgaard E mail: berit.matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 3055

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Maj 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning... 2 Baggrund... 2 Hvorfor en samarbejdsmodel?...

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse til puljen til styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede

Revideret projektbeskrivelse til puljen til styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/4065 Dato: 7. august 2012 Udarbejdet af: Heidi Hougaard og Jette Dalsgaard Andersen E-mail: jette.dalsgaard.andersen@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 24988027 Notat

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Status på behandlingsretten september 2011

Status på behandlingsretten september 2011 Journal nr.: 11/10746 Dato: 21. september 2011 Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 76646033 Notat Status på behandlingsretten september 2011 Nærværende

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

Projektevaluering. Projekt startdato: 01-01 2011 Projekt slutdato: 31-12 2013

Projektevaluering. Projekt startdato: 01-01 2011 Projekt slutdato: 31-12 2013 Projektevaluering Indledende Denne evaluering er foretaget ved udgangen af projektet, og har fokus på dels proces og dels resultater. Forud for evalueringen er det overvejet, hvad det specifikke formål

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2010-2013 har fået til opgave at forestå satspuljeprojektet

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Afdeling: Økonomi- og Planlægning Journal nr.: 14/27109 Dato: 17. oktober 2017 Notat Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Psykiatrisygehuset har etableret et medicinrådgivningsteam

Læs mere

Udbygning af behandlingskapaciteten i form af udgående teams

Udbygning af behandlingskapaciteten i form af udgående teams Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Berit Matzen/Julia Egebæk Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Berit.Matzen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/7984 Telefon: 76631001 Dato: 29. juli

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri j.nr. 7-203-01-90/18 Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Børne- og ungdomspsykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik,

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

1 of 5. Notat til møde i styregruppen vedr. børne- og ungdomspsykiatri den 16/2 2015

1 of 5. Notat til møde i styregruppen vedr. børne- og ungdomspsykiatri den 16/2 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud 1 of 5 Notat til møde i styregruppen vedr. børne- og ungdomspsykiatri den 16/2 2015 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Møde i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. februar 2016 Fakta vedrørende misbrug og psykiske

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sundhedsstrategisk Forum, Region Syddanmark 23. marts 2011 Opgaveudvikling på psykiatriområdet Marie Henriette Madsen Projektleder Cand.scient.san.publ mhm@dsi.dk 1 DSI publikation: Opgaveudvikling på

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

Fælles udvikling af koncept for collaborative care mellem almen praksis i Vestjylland og Psykiatrisk Afdeling Esbjerg

Fælles udvikling af koncept for collaborative care mellem almen praksis i Vestjylland og Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/4070 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 3053 2530 Ansøgning Fælles udvikling af koncept

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Overordnede mål. Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet. Borgeren som partner. Mere sundhed til flere.

Overordnede mål. Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet. Borgeren som partner. Mere sundhed til flere. undhedsaftalen -2018: fordelt på mål Overordnede mål Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region jælland Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med et sundhed for de samme penge Igangsætte

Læs mere

Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter

Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter Indholdsfortegnelse 1. Målgruppe... 2 2. Tilbud til ældrepsykiatriske patienter... 2 3. Henvisningsmuligheder... 2 4. Aftale vedr. patienter med demens

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Hvad er der behov

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Introduktion til workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Den største udfordring for psykiatrien er psykiatriske

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre BILAG 4 Dato 02-02-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 kiha kiha@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler

Læs mere

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00.

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00. Udmøntning af satspuljen Styrket indsats for børn og unge som pårørende Regioner, kommuner og private organisationer inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i udvikling af styrkede indsatser

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Med udgangspunkt i erfaringer med samarbejdsprojekt imellem Kolding Kommune og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Afdeling,

Læs mere

Høringssvar vedr. Fremtidens Psykiatri 2010

Høringssvar vedr. Fremtidens Psykiatri 2010 Afdeling: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense Dato: 2. september 2010 Høringssvar vedr. Fremtidens Psykiatri 2010 Justering af Psykiatriplanen Resume MED-udvalget ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Budget- og planlægningsafdelingen Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg Tlf.: 97 64 30 00 www.psykiatrien@rn.dk d. 8/10

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter

Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...................................................................................

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Fælles undervisning 1. Projektets titel: Vi bygger bro Fælles undervisning for Region Syddanmark og de 22 kommuner 2. 3. Baggrund og vision for projektet: Overordnet mål:

Læs mere

Videokonsultation i psykiatrien

Videokonsultation i psykiatrien Videokonsultation i psykiatrien Projektleder Trine Helverskov Teamleder Marie Paldam Folker Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark Nye Trends i Samarbejde og Organisering 28. januar 2016

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri i kommunalt regi

Børne- og ungdomspsykiatri i kommunalt regi Børne- og ungdomspsykiatri i kommunalt regi Kommunalt lægeligt udvalg 5. December 2013 Sundhedsaftalen Henvisning og samarbejd mellem kommune og praktiserende læge Praktiserende læge bør henvise: svære

Læs mere

Psykiatrien i Region Sjælland

Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling enten ambulant eller ved indlæggelse i åbne eller lukkede afsnit. Patienter i de lukkede

Læs mere

Opslag af satspuljen Center for kompliceret sorg

Opslag af satspuljen Center for kompliceret sorg Opslag af satspuljen Center for kompliceret sorg Offentlige og private organisationer - gerne i et samarbejde inviteres hermed til at ansøge om satspuljemidler til etablering, drift og forankring af et

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Område: Psykiatri og Socialstaben Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: 14/21285 Dato: 13. juni 2014 Udarbejdet af: Anita Lerche E mail: Anita.Lerche@rsyd.dk Telefon: 76631007 Notat Regeringens

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for alkoholbehandling Baggrund og formål Ca. 140.000 personer i Danmark er alkoholafhængige, hvoraf hovedparten vurderes at ville have gavn

Læs mere

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland Notat om debatoplæg fra - status for Region Sjælland Baggrund Bestyrelsen i har anmodet landets regioner om at drøfte pejlemærker for de kommende års udvikling på psykiatriområdet. Regionsrådenes bidrag

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ).

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ). Regionshuset Viborg Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Psykiatri og Social Planlægningsafdelingen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Midtvejsevaluering

Læs mere

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

Oplæg om etablering af indvandrermedicinsk team i psykiatrisygehuset

Oplæg om etablering af indvandrermedicinsk team i psykiatrisygehuset Afdeling: Planlægning Journal nr.: 14/3568 Dato: 7. oktober 2014/17. marts 2015 Udarbejdet af: Jette Dalsgaard Andersen/Christina Qvist E-mail: jette.dalsgaard.andersen@rsyd.dk Telefon: 24988027 Oplæg

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Udviklingsplan for psykologhjælp.

Udviklingsplan for psykologhjælp. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jørgen Marinus Madsen Afdeling: Praksisafdelingen E mail: Joergen.marinus.madsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/3062 Telefon: 76631393 Dato: 30. oktober 2012

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere