Udskrift af Arbejdsrettens dom af 11. april 2014 i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af Arbejdsrettens dom af 11. april 2014 i"

Transkript

1 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 11. april 2014 i Sag nr.: AR Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation for Jeudan Servicepartner A/S Dommere: Mads Andersen, Henrik Dahl, Erik Kjærgaard, Jytte Scharling (retsformand), Sanne Claudius Stadil, Arne Sørensen og Nicolai Westergaard. Indledning Sagen angår udmåling af den bod, som Jeudan Servicepartner A/S skal betale til Blik- og Rørarbejderforbundet som følge af, at selskabet har erkendt at have handlet bodspådragende ved ikke at have overholdt overenskomstens regler om velfærdsforanstaltninger ved arbejde, der overstiger 2 uger. Påstande mv. Klager, Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet, har nedlagt påstand om, at indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation for Jeudan Servicepartner A/S, skal betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod til Blik- og Rørarbejderforbundet. Klager har herved anført, at der ved udmålingen skal lægges vægt på, at der foreligger skærpende omstændigheder. Indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation for Jeudan Servicepartner A/S, har taget bekræftende til genmæle over for påstanden om bod, 1

2 men har bestridt, at der foreligger skærpende omstændigheder. Sagsfremstilling Overenskomstgrundlaget mv. I punkt 21 i VVS overenskomsten for hedder det bl.a.: Velfærdsforanstaltninger Stk. 1: Skur eller skurvogn Ved alle arbejder, som udføres ved bygge- og anlægsvirksomhed, skal virksomheden, såfremt egnede lokaler ikke kan anvises, efterleve bestemmelserne om skurforhold i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 vedr. indretning af byggepladser. Skurene må ikke benyttes til overnatning. I forbindelse med sager omhandlende arbejdsmiljømæssige forhold, er det derfor alene sager vedr. skurforhold, der kan rejses i det fagretlige system. Af bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende fremgår af kapitel 9 om velfærdsforanstaltninger bl.a.: 45. Arbejdsgivere skal sørge for, at den ansatte under arbejdet har adgang til 1) toilet, der er aflåseligt, 2) spiserum med adgang til drikkevand i nærheden, 3) håndvask med rindende koldt og varmt vand, 4) omklædningsrum, 5) brusebad, jf. dog stk. 2, og 6) soveplads, hvis der på arbejdsstedet udføres tjeneste med tilladelse til at sove. Stk. 4. Ansatte, der under arbejdet har risiko for at blive forurenet med materialer, der kan være smittefarlige, eller komme i berøring med stoffer og materialer, som det af sikkerheds- eller sundhedshensyn er vigtigt at få fjernet fra huden, skal benytte de faciliteter, som tjener til at hindre påvirkning fra eller spredning af de pågældende stoffer eller materialer. Indtagelse af mad og drikke må ikke finde sted i arbejdsrum, hvor der udføres arbejde af nævnte karakter. 46. Faciliteterne skal etableres på eller i umiddelbar nærhed af byggepladsen og være til rådighed fra arbejdets begyndelse. Stk. 2. Faciliteterne kan dog helt eller delvis etableres på et samlingssted uden for byggepladsen ved arbejde, hvor de ansattes beskæftigelse på byggepladsen ikke overstiger 2 uger. 2

3 47. Faciliteterne skal være hensigtsmæssigt beliggende i forhold til hinanden og de enkelte arbejdssteder og have gode adgangsforhold. Der må højst være en afstand af 200 meter eller en transporttid på 5 minutter til toilet. 48. Faciliteterne kan etableres i skurvogne, skure, pavilloner, eksisterende bygninger m.v. Hvis faciliteterne etableres i skurvogne eller andre flytbare enheder, skal disses størrelse og indretning opfylde kravene i bekendtgørelse om indretning af skurvogne og lignende, jf. dog 49. Etableres faciliteterne på anden måde, fx i bygninger på stedet, skal disses brugsværdi have en lignende standard. Stk. 2. Hvis varigheden af arbejdet eller samlingsstedet er mere end 2 måneder, skal toiletterne tilsluttes kloak. Stk. 3. Hvis varigheden af arbejdet eller samlingsstedet er mindre end 2 måneder, skal toiletterne tilsluttes kloak, hvis kloak er fremført til byggepladsen, og tilslutning kan ske uden rendegravning eller lign. jf. dog I forbindelse med arbejde, hvorved der hos den enkelte arbejdsgiver er højst 4 beskæftiget, og de ansattes beskæftigelse på byggepladsen ikke overstiger 2 uger, kan faciliteterne etableres i andre flytbare enheder end dem, der kræves efter 48, såfremt de er egnede og forsvarligt indrettede. Der kan desuden anvendes afløbsfrit toilet. Bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 er nu afløst af bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde. Sagens oplysninger mv. Jeudan Servicepartner A/S lod arbejde udføre på en byggeplads ved Gl. Strand i København (omtalt som Kompagnistræde 20) fra den 22. august 2012 til og med den 5. oktober Parterne er enige om, at Jeudan Servicepartner A/S har begået brud på punkt 21 i VVS overenskomst ved ikke at stille velfærdsforanstaltninger til rådighed for de to VVS medarbejdere, der gik på pladsen. Parterne er uenige om, hvorvidt de to VVS medarbejdere, der gik på pladsen, blev mundtligt oplyst om, at de kunne tage bad på det tidligere Kommunehospital, der nu ejes af Jeudan, og 3

4 hvor der er etableret velfærdsforanstaltninger. Det fremgår af opslag på krak, at der er 1,6 km fra pladsen til Kommunehospitalet. Den 22. oktober 2012 afholdt parterne fællesmøde. Af referatet fremgår bl.a.: Arbejdsgiversiden erkendte, at der ikke havde været stillet badefaciliteter til rådighed og pålagde virksomheden fremover at overholde overenskomsten. Arbejdstagersiden var af den opfattelse, at der var skærpende omstændigheder, da virksomheden tidligere var blevet pålagt bod for samme brud på overenskomsten. Den bod for et tidligere brud på overenskomsten, der henvises til i referatet af 22. oktober 2012, vedrørte en anden plads, hvor parterne på et forhandlingsmøde afholdt den 1. august 2012, havde opnået enighed om, at Jeudan Servicepartner A/S skulle betale en bod på kr. Det blev på mødet anerkendt, at Jeudan Servicepartner A/S havde udfoldet bestræbelser på at etablere egnede velfærdsforanstaltninger efter, at kommunen havde krævet en skurby fjernet. Forud for begæring om fællesmøde havde Blik- og Rørarbejderforbundet indhentet følgende tilbud på et skur til byggeplads til 4 personer fra Ramirent: Beskrivelse Enhed Pris ekskl. moms Leje af mandskabsskur til 4 personer letvogn MB4 Pr. mdr Levering af skur 1. gang Tilslutning til el, vand og afløb max 10 meter 1. gang Evt. frostsikring af installation: vand og afløb max gang meter Demontering af skur 1. gang Afhentning af skur 1. gang Kontrol og slutrengøring 1. gang 924 Jeudan Servicepartner A/S har udarbejdet en opgørelse over omkostninger ved skurleje i perioden uge 34-40, hvoraf følgende bl.a. fremgår: Intern lejepris af 4 mands letvogn 4

5 1.800 / mdr. = 360,- / uge X 6 = 2.160,- i perioden 2 X transport á 1.600,- = 3.200, ,- Det kan diskuteres hvorvidt det er relevant, at inddrage omkostninger ifm. Tilslutning. Typisk bruger vi ca. 4 timer X ca. 356,- (intern kostpris) 1.424,- Materialer er genbrug fra afskrevet lager. Forslag til forlig: 6.500,- Der er fremlagt 6 billeder i sagen, der er taget af Allan Legaard. Forklaringer Gert Nielsen har forklaret bl.a., at han har været rørsmed siden Han er ansat hos Jeudan Servicepartner A/S, hvor han er tillidsmand. Så vidt han husker, begyndte arbejdet på pladsen på Kompagnistræde den 22. august Der var ikke toilet, håndvask, spisebord og lignende stillet til rådighed. Det gjorde han selskabet opmærksom på. Han og Lars indtog frokost i hans servicebil. Et toilet kunne de, hvis de var heldige, låne ved beboere eller erhvervsdrivende. Han talte med arbejdslederen, Eigil Rasmussen, om forholdene, men der skete ingenting. Efter der var gået i hvert fald 4 uger, blev der stillet en lejlighed til rådighed, hvor der var stole, bord, et uhumsk toilet og et køkken, hvor håndvasken ikke virkede. Han kan ikke huske, om der nogensinde blev stillet bad og omklædningsfaciliteter til rådighed. Jeudan Servicepartner A/S havde ikke sagt, at de kunne køre i servicebilen til Kommunehospitalet og bruge faciliteterne der. Det ville have taget ca. ½ time at køre dertil, hvis man skal tage hensyn til trafikken. Hvis det skulle have været en mulighed, skulle der have været en skriftlig aftale herom. Sådan plejer det at være. På pladsen monterede de fjernvarmeinstallationer i gamle fyrkældre og demonterede gamle installationer. Arbejdet hermed var meget beskidt. Der var jernstøv og smitsomme stoffer. De var derfor nødt til at kunne vaske hænder, f.eks. før de skulle spise frokost. Lars Alber har forklaret bl.a., at han blev uddannet VVS-medarbejder i Da de gik på 5

6 pladsen på Kompagnistræde, var han arbejdsmiljørepræsentant. Han kendte til reglerne om velfærdshensyn mv. Han havde haft en generel drøftelse herom med sikkerhedslederen. De havde sammen lavet en tipskupon, som skulle være en hjælp til arbejdslederne, så de nemt kunne se, hvad der skulle være ved opstart af en plads. Han var med til at udføre arbejde på pladsen fra august. Det kan passe, at arbejdet startede den 22. august Der var ikke toilet, omklædning, borde, stole mv. Han gjorde opmærksom på det. Han talte også med Eigil om det. Han foreslog bl.a., at man kunne sætte en letvogn ovenpå en anden virksomheds skurby. Der var også plads til en skurvogn i området. Eigil sagde, at Københavns kommune skulle søges om en tilladelse. Der blev på et tidspunkt stillet en lejlighed til rådighed for dem, men den var ikke i orden. Han ringede til sikkerhedslederen, Martin, og sagde, at lejligheden ikke levede op til kravene i tipskuponen. I lejligheden blev der aldrig etableret bad. Toilettet var uhumsk. Der blev på et tidspunkt sat skabe op. Ved køkkenvasken var blandingsbatteriet i stykker, så vandet sprøjtede opad. Han er ikke blevet orienteret om, at det var muligt at køre til Kommunehospitalet og tage bad. Han havde heller ikke en firmabil. Firmabilen var stillet til rådighed for Gert, og man låner ikke biler ud i Jeudan Servicepartner A/S. Det var beskidt arbejde, som de udførte. De demonterede rør og satte nye varmtvandsrør op. De havde derfor eksempelvis fat i kloakken mv. Allan Legaard har forklaret bl.a., at han er faglig sekretær i Blik- og Rørarbejderforbundet. Sikkerhed og arbejdsmiljø har været hans hovedarbejdsområde siden Han var på besøg på pladsen på Kompagnistræde den 28. september 2012, hvor han blev opmærksom på forholdene. På det tidspunkt var der stillet en lejlighed til rådighed. Det billede, som Lars og Gert har beskrevet af forholdene, er korrekt. Han har taget de i sagen fremlagte billeder. Vasken på toilettet virkede ikke. Der var en vask i køkkenet, som virkede. Lars og Gert oplyste ham om, at de flere gange havde haft fat i arbejdslederen. De oplyste også, at der var gået 3-4 uger, før de havde fået stillet lejligheden til rådighed. Da han var der, var der lige blevet opstillet skabe. 6

7 Han tog et billede af gaden ud for det sted, hvor den lejlighed lå, som blev stillet til rådighed. Der var plads til en skurvogn. Han tog også et billede af en anden skurvogn tæt ved pladsen, hvor der ville have været plads til at placere en skurvogn ovenpå. Han hørte ikke om, at der skulle være stillet en servicebil til rådighed, som kunne bruges til at køre til Kommunehospitalet, så velfærdsforanstaltningerne dér kunne bruges. Efter overenskomsten skal en sådan aftale nedskrives. En sådan aftale ville endvidere kræve, at arbejdsgiveren betalte for ca. en times transporttid dagligt. Det er ofte forekommende, at der bliver rejst sager om manglende velfærdsforanstaltninger. Forbundet påtaler de mere grove overtrædelser som manglende omklædning og bad. Der er stor forskel på, hvad der bliver arbejdet med i branchen. I den konkrete sag blev der udført arbejde i en gammel dampkælder. Det er ikke et rart sted at være, hvorfor der var et klart behov for vaskefaciliteter. Normalt plejer man at blive enige om en bod for overtrædelse af reglerne om velfærdsforanstaltninger udmålt til det beløb, som arbejdsgiveren har sparet ved ikke at stille faciliteterne til rådighed. Han indhenter derfor tilbud fra et firma, der lejer skurvogne ud. Han har indhentet tilbuddet i den konkrete sag. Deres forslag til bod blev fastsat i overensstemmelse hermed, dog med fradrag af vintertilslutning, som skulle have været medregnet, hvis arbejdet var gået længere ind i oktober. Prismæssigt er der en stor forskel til det tilbud, som Jeudan Servicepartner A/S har udarbejdet. Det undrer ham, at Jeudan kan udføre tilslutning så meget billigere. Ramirent krævede kr. for tilslutning, hvilket er billigt. Man kan ikke ud fra Jeudan Servicepartner A/S overslag se, hvad selskabet reelt sparede. Birthe Hjortlund har forklaret bl.a., at hun siden maj 2011 har været koncern HR-chef i Jeudan A/S. Hun er bl.a. ansvarlig for arbejdsmiljøforholdene. Det er virksomhedens strategi at have mange ejendomme placeret i København. Jeudan Servicepartner A/S har 320 ansatte og forventer en omsætning på 320 millioner kroner i I den konkrete sag var der 200 meter mellem Gl. Strand, hvor arbejdet blev udført, og den lejlighed, hvor velfærdsforanstaltninger blev etableret. 7

8 Kommunehospitalet, hvor der er velfærdsforanstaltninger, ejes af Jeudan Servicepartner A/S. I den konkrete sag blev der ikke indgået en skriftlig aftale om, at velfærdsforanstaltningerne på Kommunehospitalet kunne bruges. Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter burde vide, at det var muligt at bruge velfærdsforanstaltninger på Kommunehospitalet. Muligheden blev brugt af mange andre. Det er svært at stille velfærdsforhold til rådighed i København. Både Lars og Gert kunne være kørt i Gerts vogn. Gert må ikke låne bilen ud, men der var plads til Lars på passagersædet. Københavns Kommune giver ikke blot en tilladelse til at opsætte en skurvogn. Man skal søge, og nogle gange bliver en tilladelse taget fra én igen. Af et af de i sagen fremlagte billeder ses Knabrostræde. Der var ikke plads til at opstille en skurvogn yderligere. I den konkrete sag blev problemstillingen vedrørende manglende velfærdsforanstaltninger håndteret ved at inddrage en lejlighed. Der var dog intet bad. I andre tilfælde løses problemerne ved at bruge de satellitter med omklædningsfaciliteter, som de har placeret rundt omkring i byen. Jeudan Servicepartner A/S ønsker, at der skal være de påkrævede velfærdsforanstaltninger. De plejer at kunne tale sig til rette med medarbejderne. Hun har ikke talt med Eigil Rasmussen om pladsen. Der gik et par uger, hvor der ikke var velfærdsforanstaltninger på pladsen. Hun har ikke udarbejdet den interne opgørelse over omkostninger ved skurleje. Prisen er intern, da VVS afdelingen lejer en skurvogn af tømrerafdelingen. Den interne afregningspris mellem afdelingerne ville have været kr., hvis de skulle have haft fået tilladelse til at sætte skurvognen op. Hvis Jeudan Servicepartner A/S selv tilslutter en skurvogn, afregnes timeprisen internt til kostpris. Parternes argumenter Klager, Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet har anført bl.a., at Jeudan Servicepartner A/S skal betale en bod, hvilket selskabet også har erkendt, da selskabet har begået brud på overenskomstens punkt 21 ved ikke at etablere velfærdsforanstaltninger. Selskabet har derved også overtrådt i bekendtgørelse 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. Hverken tekniske eller økonomiske forhold kan fritage for betaling af bod. Det gælder også, selvom det er svært at overholde reglerne. 8

9 Der foreligger ingen undskyldende omstændigheder. Der foreligger derimod skærpende omstændigheder, da bekendtgørelsens regler, hvorefter velfærdsforhold skal være i orden fra opstart af en plads, ikke var opfyldt. Det er graverende, at der først efter 3-4 uger blev stillet et lokale til rådighed, hvor der var toilet, håndvask, spisebord og stole. Endvidere medfører VVS arbejde ofte risiko for kontakt med smitsomme og smudsige stoffer. Der blev aldrig stillet omklædningsrum og bad til rådighed for arbejderne, til trods for de havde brug herfor. Det var ikke en reel mulighed at bruge faciliteterne på Kommunehospitalet. Der var ikke som påkrævet lavet en skriftlig aftale, og medarbejderne blev ikke vederlagt for transporttid, som de skulle have været, da badet ikke lå i umiddelbar nærhed af byggepladsen. Det er ikke dokumenteret, at muligheden for at benytte et bad på Kommunehospitalet har været nævnt for medarbejderne. Det udgør ikke en formildende omstændighed, at Jeudan Servicepartner A/S har stillet en servicebil til rådighed. Boden bør fastsættes med udgangspunkt i det såkaldte differenceprincip, svarende til den opnåede besparelse med tillæg af et pønalt element opgjort som ca. 1/3 af besparelsen. Ved fastsættelsen af arbejdsgiverens besparelse bør der tages udgangspunkt i det indhentede tilbud fra Ramirent, hvorefter besparelsen ville have udgjort kr. Der kan ikke ved beregningen lægges vægt på, at Jeudan Servicepartner A/S som servicevirksomhed selv ville kunne foretage tilslutning af vand og afløb. Jeudan Servicepartner A/S ville have mistet omsætning, hvis egne medarbejdere skulle foretage tilslutningen, da arbejdet ville ske på bekostning af medarbejdernes andre opgaver, der ville kunne faktureres til markedspris. Da der relativt hyppigt begås brud på overenskomstens regler om velfærdsforanstaltninger, taler hensynet til at lette parternes forligsbestræbelser for, at en bod kan fastsættes efter enkle kriterier med udgangspunkt i almindeligt anerkendte markedspriser for f.eks. tilslutning af skurvogne eller lignende. I Arbejdsrettens dom af 7. februar 2002 (AT2002.6) må præmisserne læses således, at der ved beregningen af bodens størrelse blev taget udgangspunkt i den markedsmæssige leje af en skurvogn. At forligspraksis typisk lettes ved en forholdsvis enkel bodsmodel følger ligeledes af Den kollektive arbejdsret af Jens Kristiansen, 2. udgave 2008, s

10 Boden skal fastsættes under hensyntagen til, at der foreligger gentagelse. Jeudan Servicepartner A/S havde kort inden overenskomstbruddet i denne sag begået et lignende overenskomstbrud, hvor boden til trods for formildende omstændigheder blev udmålt til kr. Indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation for Jeudan Servicepartner A/S, har anført bl.a., at boden skal udmåles efter de almindelige principper herfor. Der foreligger ikke skærpende omstændigheder. Det er ikke godtgjort, at arbejdet blev udført i smittefarlige miljøer. Sager om overtrædelse af reglerne om velfærdsforanstaltninger egner sig ikke til en standardiseret bodsberegning. Velfærdsforanstaltninger kan etableres på mange måder. I den konkrete sag var der stillet en servicebil til rådighed for medarbejderne. Det er korrekt, at der ikke er lavet en skriftlig aftale om, at medarbejderne kunne køre til Kommunehospitalet. Medarbejderne kunne eventuelt være kørt til en anden plads, hvor der var etableret velfærdsforanstaltninger. Problemstilling kunne også have været løst ved, at arbejdsgiveren havde betalt for den tid, det ville have taget medarbejderne at transportere sig til en anden plads og tage bad. Det vil derfor være alt for standardiseret, hvis en bod altid skulle udmåles efter, hvad det ville have kostet at leje en skurvogn. Endvidere vil man blive afhængig af fiktive tilbud, som er ensidigt indhentede. Prisen for leje af skurvogn kan derfor ikke være det eneste moment ved udmåling af bod. Sager om bod for manglende etablering af velfærdsforanstaltninger, er ikke tidligere blevet fastsat med udgangspunkt i differenceprincippet. Det følger af sagerne afgjort ved retsformands afgørelse af 19. november 2012 (AR ), dom af 26. februar 2008 (AT ), retsformandsafgørelse af 1. november 2007 (AR ), retsformandsafgørelse af 18. marts 2004 (AT /3), dom af 7. februar 2002 (AT2002.6) og dom af 14. september 1989 (AT ). En bod skal fastsættes efter de almindelige principper i arbejdsretslovens 12 stk. 5. Der skal som et blandt flere momenter lægges vægt på, hvad leje, tilslutning, opstilling mv. af skurvogn ville koste. Der skal endvidere tages hensyn til sagens omstændigheder i øvrigt og 10

11 foretages en samlet afvejning af alle faktiske forhold og forudsætninger. Klager har ikke dokumenteret ved f.eks. fremlæggelse af tidligere sager, at der ofte er sager om manglende velfærdsforhold, eller at Jeudan Servicepartner A/S har været involveret i sådanne sager. Det er derved ikke dokumenteret, at der er behov for en standardiseret udmåling af bod. Såfremt Arbejdsretten mod allerede eksisterende praksis vil pålægge bod i overensstemmelse med klagernes anbringende om besparelseshensyn, må der ske fradrag i boden, således at der fratrækkes udgifter til tilslutning, når der er tale om installationsvirksomhed, og således at der tages udgangspunkt i den enkelte virksomheds reelle besparelse. En bod kan herefter passende fastsættes til kr. Arbejdsrettens begrundelse og resultat Jeudan Servicepartner A/S har erkendt at have overtrådt punkt 21 i VVS overenskomsten om velfærdsforanstaltninger, og at bod derfor er forskyldt. Efter bevisførelsen lægges det til grund, at Jeudan Servicepartner A/S ved arbejdets begyndelse på byggepladsen på Kompagnistræde 20 og 3-4 uger frem ikke havde etableret velfærdsforanstaltninger, herunder heller ikke adgang til toilet, og at de to VVS-medarbejdere havde gjort opmærksom på forholdene. Det lægges endvidere til grund, at Jeudan Servicepartner A/S herefter rettede delvis for sig, dog således at der aldrig blev etableret et bad. Det kan ikke lægges til grund, at det var muligt for VVS medarbejderne at benytte velfærdsforanstaltningerne på Kommunehospitalet. Arbejdsretten finder, at der ved udmåling af boden ikke er grundlag for at fravige princippet om, at en bod skal udmåles under hensyntagen til samtlige sagens omstændigheder, jf. arbejdsretslovens 12, stk. 5. Den konkrete besparelse, som Jeudan Servicepartner A/S har opnået ved ikke at etablere de fornødne velfærdsforanstaltninger, indgår ved udmåling af boden som en blandt flere omstændigheder. Ved fastsættelsen af bodens størrelse må der i skærpende retning lægges vægt på karakteren og grovheden af forholdet, herunder varigheden af den periode, hvor Jeudan Servicepartner 11

12 A/S ingen velfærdsforanstaltninger havde etableret. I skærpende retning tillægges det endvidere vægt, at Jeudan Servicepartner A/S tidligere har betalt en bod for overtrædelse af reglerne om velfærdsforanstaltninger. Den omstændighed, at Jeudan Servicepartner A/S havde stillet en bil til rådighed for Gert Nielsen, udgør ikke en formildende omstændighed. Boden fastsættes herefter skønsmæssigt til kr. Thi kendes for ret: Jeudan Servicepartner A/S skal betale en bod på kr. til Blik- og Rørarbejderforbundet. I sagsomkostninger for Arbejdsretten skal Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes organisation for Jeudan Servicepartner A/S betale kr. til Arbejdsretten. Beløbene skal betales inden 14 dage efter afsigelsen af denne dom. Jytte Scharling 12

Svar: De forhold, der spørges til, er ikke specifikt kontraktreguleret, da de allerede er reguleret via lovgivningen.

Svar: De forhold, der spørges til, er ikke specifikt kontraktreguleret, da de allerede er reguleret via lovgivningen. Center for Økonomi Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Telefon 48 20 50 00 EAN-nr: 5798001686235 CVR/SE-nr.: 29 19 06 23 Dato: 10. juli 2014 Spørgsmål nr.: 122 Dato: 10. juni 2014 Stillet

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2015 i faglig voldgift FV2015.0032: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod

Kendelse af 8. maj 2015 i faglig voldgift FV2015.0032: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Kendelse af 8. maj 2015 i faglig voldgift FV2015.0032: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for Virksomheden Arne Mose Hansen, CVR-nr. 84654418 (chefkonsulent

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 I sag nr.: AR2016.0083 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. februar 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. februar 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. februar 2008 i sag nr. A2007.445: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund, Byggegruppen (advokat Gert Willerslev Jakobsen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 26.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 26.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 26.februar 2008 i sag nr. A2007.445: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund, Byggegruppen (advokat Gert Willerslev Jakobsen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

Lars Vedsmand, Arbejdsmiljørådgiver VELFÆRD REGLER, KRAV OG FÆLDER

Lars Vedsmand, Arbejdsmiljørådgiver VELFÆRD REGLER, KRAV OG FÆLDER Lars Vedsmand, Arbejdsmiljørådgiver VELFÆRD REGLER, KRAV OG FÆLDER Indretning servicebiler Service arbejde Den lille plads Den store plads Reglerne http://haandbogen.info/byggepladsindretning/sk urvognsfaciliteter.aspx?alttemplate=display

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. april 2016

Arbejdsrettens dom af 20. april 2016 Arbejdsrettens dom af 20. april 2016 I sag nr.: AR2013.0679 Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation på egne

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0013, afsagt den 11. januar 2016 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS (juridisk konsulent

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. juni 2006

Arbejdsrettens dom af 29. juni 2006 Arbejdsrettens dom af 29. juni 2006 i sag nr. A2005.210: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for B6 A/S Tranåsvej 33 9300 Sæby (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016 Sag nr. AR2016.0185: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014 I sag nr.: AR2012.0643 Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. april 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. april 2017 1 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. april 2017 Sag nr. AR2015.0345: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 5. februar 2009

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 5. februar 2009 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 5. februar 2009 I sag nr.: A2008.041 Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark mod Interflex ApS Fabrikvej 8 8260 Viby J CVR Nr.: 14 37 94

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 I sag nr.: AR2015.0171 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for Danren A/S Dommere: Poul

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 25. november 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i I sag nr.: AR2013.0405 Landsorganisationen i Danmark for

Læs mere

Afsnit 12. Andet. Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge.

Afsnit 12. Andet. Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge. Afsnit 12 Andet Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge 11-2017 afsnit 12 2 I N D R E T N I N G A F S K U R V O G N E O G L I G N E N D E BRANCHEVEJLEDNINGER

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

ARBEJDSRETTENS DOM af 12. oktober 2006

ARBEJDSRETTENS DOM af 12. oktober 2006 ARBEJDSRETTENS DOM af 12. oktober 2006 Sag nr. A2004.1120: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Tømrer- og Bygningsfirma H. Skjøde Knudsen A/S Overgade 20, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg (advokat

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Ophævelse af påbud om toilet-, spiseplads- og garderobe i en café

Ophævelse af påbud om toilet-, spiseplads- og garderobe i en café KEN nr 9423 af 01/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900012-11 Senere ændringer

Læs mere

Indretning af arbejdssteder i jordbruget

Indretning af arbejdssteder i jordbruget Indretning af arbejdssteder i jordbruget KOLOFON Udgiver: GLS-A Agro Food Park 13 8200 Aarhus N T 87 40 34 00 E info@gls-a.dk www.gls-a.dk Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Aarhus N T 8740

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder 1.5 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder 1 Generelt 1 Findes velfærdsfaciliteterne

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

Velfærd for buschauffører

Velfærd for buschauffører Velfærd for buschauffører Jan Aage Hansen Forhandlingssekretær 3F Transportgruppen Kampmannsgade 4 DK-1790 København V jan.aage.hansen@3f.dk 2 Aalborg rutebilstation 3 Velfærd for buschauffører Ved indgang

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 I sag nr.: AR2013.0724 Dansk Arbejdsgiverening DI Overenskomst I ved DI Carlsberg Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Fagligt Fælles

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 K E N D E L S E Adelholm VVS ApS (advokat Jesper Jakobsen, Hjørring) mod Faber Invest I/S

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. februar 2014 i

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. februar 2014 i Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. februar 2014 i Sag nr.: AR2012.0553 Landsorganisationen i Danmark CO-industri mod Dansk Arbejdsgiverening DIO I Piepenbrink Beslagsmedie v/ Mads Piepenbrink sag nr.:

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 Sag 319/2007 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten) mod Jet-Trade ApS (advokat Tom Deichmann) I tidligere instans er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 K E N D E L S E Judex A/S (advokat Steffen Ebdrup, Århus) mod Århus Amt (advokat René Offersen,

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 i sag nr. A 2007.500 Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (advokat Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0200): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket, René Bay Lodahl, Frank Lindholm og Per René Nielsen, på byggepladsen Vitus Bering i Horsens (Opmåler Jens A. Knudsen)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset.

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset. 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kenneth Jensen Skarridsøgade 1 4450 Jyderup Nævnet har modtaget klagen den 11. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn]. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-515/8KR/CBW 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn]. Klagens

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard)

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) 1 OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) Afsagt den 24. januar 2010 1. Denne kendelse angår alene

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Kendelse af 4. november 2015 i faglig voldgift FV2015.0153: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod

Kendelse af 4. november 2015 i faglig voldgift FV2015.0153: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Kendelse af 4. november 2015 i faglig voldgift FV2015.0153: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri for Ambercon A/S (juridisk konsulent Lise Bernth) 2 1. Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse af 12. september 2011. Faglig voldgift. Serviceforbundet og 3 F, Privat Service, Hotel og Restauration. mod

Kendelse af 12. september 2011. Faglig voldgift. Serviceforbundet og 3 F, Privat Service, Hotel og Restauration. mod Kendelse af 12. september 2011 i Faglig voldgift Serviceforbundet og 3 F, Privat Service, Hotel og Restauration mod D I overenskomst II ved DI for ISS Facility Services A/S Tvisten Sagen vedrører spørgsmålet,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 i Sag nr.: AR2012.0789 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fællesforbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Mediers Arbejdsgiverforening Dommere:

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 7. september 2007

Arbejdsrettens dom af 7. september 2007 Arbejdsrettens dom af 7. september 2007 Sag nr. A2005.721: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (advokat Pernille Leidersdorff) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006

Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 i sag nr. A2005.659: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark og Rør- og Blikkenslagernes Fagforening af 1873 (konsulent Stephan Agger)

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 7.september 2007

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 7.september 2007 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 7.september 2007 Sag nr. A2005.721: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (advokat Pernille Leidersdorff) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009

Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009 Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009 i sag nr. A2008.337: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS for G4S Security Services

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 i sag nr. A2006.237: Zebra A/S (advokat Kirsten Maxen) mod Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat og Fagligt Fælles Forbund (advokat Lars Gulmann) Dommer:

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Falk Distribution ApS (advokat Pia Rude Truelsen)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere